ZESTAWIENIE ZMIAN W TRE

ZESTAWIENIE ZMIAN W TREŚCI WYTYCZNYCH DLA PROJEKTODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1.1 POKL BYŁO (wersja z 13...
0 downloads 0 Views 95KB Size
ZESTAWIENIE ZMIAN W TREŚCI WYTYCZNYCH DLA PROJEKTODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1.1 POKL BYŁO (wersja z 13.06.2008) JEST (wersja z dnia 30.06.2008) w treści całego dokumentu: Beneficjent Ostateczny w treści całego dokumentu: wkład własny

pkt 2.1: 2) podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich.. -

pkt 3.1: Wydatki na analizy dotyczące potrzeb szkoleniowych poniesione przed złoŜeniem wniosku o dofinansowanie, nie mogą przekroczyć 1,5% całkowitych wydatków projektu. w treści całego dokumentu: składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

-

pkt 3.2.3: Pomoc finansowa w ramach cross-financingu moŜe zostać udzielona tylko Beneficjentowi i będzie stanowić dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

w treści całego dokumentu: Beneficjent Pomocy w treści całego dokumentu: wkład prywatny W preambule dodano: Ponadto, jakiekolwiek rozbieŜności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa lub umowy o dofinansowanie projektu rozstrzygać naleŜy na podstawie aktów prawnych lub zapisów tej umowy. pkt 2.1: 2) podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich niebędący przedsiębiorcą. pkt 3.1 dodano: Wydatki poniesione przed dniem rozpoczęcia okresu realizacji projektu będą uznane za niekwalifikowalne. pkt 3.1: Wydatki na analizy dotyczące potrzeb szkoleniowych poniesione przed złoŜeniem wniosku o dofinansowanie, nie powinny przekroczyć 1,5% całkowitych wydatków projektu. w treści całego dokumentu: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zmiana przypisów nr 11 i nr 12 – wprowadzenie odwołania do Rozporządzenia 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 128) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłuŜenia okresu ich stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85) pkt 3.2.3: Pomoc finansowa w ramach cross-financingu moŜe zostać udzielona tylko Beneficjentowi/partnerom i będzie stanowić dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

1

pkt 3.2.6: Wkład moŜe zostać wniesiony w następujących formach: • pienięŜnej, • w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wraz z dodatkami, • w postaci wynagrodzeń kadry szkoleniowej Projektodawcy realizującego projekt na potrzeby własne.

pkt 3.2.6: Wkład moŜe zostać wniesiony w następujących formach: • pienięŜnej, • w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wraz z dodatkami, • w postaci wynagrodzeń kadry szkoleniowej w przypadku ponadregionalnych projektów zamkniętych.

pkt 3.2.7.1, Przykład 1: W szkoleniach nie wezmą udziału osoby zatrudnione na umowę zlecenie i nie mające nienormowanego czasu pracy. -

pkt 3.2.7.1, Przykład 1: Zapis usunięto jako nie mający wpływu na konkretny przykład

pkt 3.2.7.2: Pozostała kwota, tj. 520 000,00 PLN powinna zostać wniesiona w pieniądzu przez uczestników szkoleń (zakładamy, Ŝe nie będzie wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń). -

pkt 3.3.1.2: Przez sumę uczestnikogodzin na poziomie projektu naleŜy rozumieć sumę iloczynów liczby uczestników i liczby godzin w odniesieniu do kaŜdej edycji kaŜdego ze szkoleń/sesji doradczych. pkt 3.3.1.4: W polu Wkład prywatny naleŜy wpisywać tylko kwotę wkładu prywatnego (bez wkładu własnego) zgodnie z definicją zawartą w rozdz. Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła odwołania. niniejszych Wytycznych.

pkt 3.4:

Dodano przypis nr 17: UWAGA: Podane w rozdziale Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła odwołania. przykłady nie są jedynymi prawidłowymi metodami wyliczenia kwoty dofinansowania. pkt 3.2.7.2: Pozostała kwota, tj. 520 000,00 PLN powinna zostać wniesiona w pieniądzu przez przedsiębiorców (zakładamy, Ŝe nie będzie wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń). pkt 3.3.1 dodano: Podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pod uwagę będą brane wskazówki dotyczące jego wypełniania zawarte w ww. załączniku i w niniejszym rozdziale. pkt 3.3.1.2: Przez sumę uczestnikogodzin na poziomie projektu naleŜy rozumieć sumę iloczynów liczby uczestników i liczby godzin w odniesieniu do kaŜdej edycji kaŜdego ze szkoleń/sesji doradczych (więcej o uczestnikogodzinach patrz rozdz. Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła odwołania.). pkt 3.3.1.4: Usunięto zapis jednocześnie wstawiając nowy w pkt 3.3.1.5: W BudŜecie projektu kwota w pozycji 4.3.2 w tym wkład prywatny zostanie przeniesiona ze Szczegółowego budŜetu projektu. W tej pozycji powinien zostać uwzględniony cały wkład prywatny, jaki zostanie wniesiony do projektu, tj. wkład prywatny zbierany od Beneficjentów pomocy i wkład prywatny Beneficjenta, tj. Projektodawcy/partnerów. Pozycja 4.3.1 w tym wkład niepienięŜny nie dotyczy Podziałania 2.1.1. Wkład własny, pozycja 4.3 BudŜetu, będzie równy pozycji 4.3.2. BudŜetu w tym wkład prywatny. Wkład prywatny w postaci wynagrodzeń naleŜy wpisywać w zadanie dotyczące szkoleń lub w osobne zadanie. pkt 3.4:

2

Przez wersję elektroniczną rozumie się plik .xml utworzony za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych oraz dodatkowo plik .pdf. pkt. 3.6 -

Przez wersję elektroniczną rozumie się plik XML utworzony za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dodatkowo naleŜy dołączyć plik PDF. Nie załączenie pliku PDF do wniosku o dofinansowanie nie będzie skutkowało jego odrzuceniem. Usunięto cały punkt. Dodano przypis nr 18: Na podstawie art. 6b Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) pkt 3.6.1.1: W terminie 5 dni roboczych od rozpatrzenia wniosku PARP poinformuje Projektodawcę (listownie za potwierdzeniem odbioru) o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, a takŜe o moŜliwości złoŜenia protestu.

pkt 3.7.1.1: W terminie 5 dni od rozpatrzenia wniosku PARP poinformuje Projektodawcę (faxem lub faksem lub listownie) o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, a takŜe o moŜliwości złoŜenia protestu. pkt 3.6.1.2 – zmieniono katalog ogólnych kryteriów formalnych zgodnie z nową wersją Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach POKL z dnia 20 czerwca 2008 r. pkt 3.6.2.1: pkt 3.6.2.1 – zapis usunięty W trakcie oceny członkowie oceniający mogą prosić Projektodawców o dodatkowe informacje i wyjaśnienia w formie pisemnej. Projektodawca na wezwanie PARP uzupełnia i/lub poprawia przedstawioną dokumentację. pkt 3.6.2.1: pkt 3.6.2.1: PARP pisemnie informuje kaŜdego z Projektodawców o wynikach rozpatrzenia PARP pisemnie informuje kaŜdego z Projektodawców o wynikach rozpatrzenia jego jego wniosku. wniosku w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia prac KOP. pkt 3.6.2.1: pkt 3.6.2.1: O przyznaniu dofinansowania w ramach jednej grupy wniosków decydować O przyznaniu dofinansowania w ramach jednej grupy wniosków decydować będzie ogólna liczba przyznanych punktów. będzie: W sytuacji gdy alokacja finansowa na dany rok będzie niewystarczająca do 1. po pierwsze ogólna liczba przyznanych punktów; dofinansowania wszystkich wniosków podejmowane są negocjacje z Projektodawcą, 2. po drugie, gdy kilka projektów otrzymało tę samą liczbę punktów, którego wniosek otrzymał największą liczbę punktów i którego wartość nie przekroczy spełnianie przez projekt kryterium strategicznego; 125% kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu. 3. po trzecie, gdy kilka projektów otrzymało tę samą liczbę punktów oraz W przypadku gdy dwa projekty na liście rankingowej otrzymały podczas oceny spełnia kryterium strategiczne, dzień i godzina złoŜenia wniosku. merytorycznej tę samą liczbę punktów i jednocześnie wartość kaŜdego z projektów nie przekracza 125% wartości dostępnej kwoty, negocjacje zostaną podjęte z oboma Projektodawcami, tak aby oba projekty mogły uzyskać dofinansowanie w ramach kwoty dostępnych środków. pkt 3.8: pkt 3.8: W przypadku niniejszego konkursu instytucją właściwą do rozpatrywania W przypadku niniejszego konkursu instytucją właściwą do rozpatrywania protestów jest protestów jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a dla wniosków o Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a dla wniosków o ponowne rozpatrzenie ponowne rozpatrzenie sprawy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. sprawy Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. pkt 3.8: pkt 3.8: PARP moŜe podjąć decyzję o zamknięciu procedury odwoławczej odnośnie PARP moŜe podjąć decyzję o zamknięciu procedury odwoławczej odnośnie danego

3

danego konkursu oraz przesunięciu niewykorzystanych dotąd środków z rezerwy na sfinansowanie wniosków znajdujących się na liście rezerwowej w następujących przypadkach: 1. po upływie terminu na składanie protestów lub wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (w sytuacji, gdy nie wpłynie Ŝaden protest lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), 2. po rozpatrzeniu ostatniego protestu (przy załoŜeniu, Ŝe wszystkie protesty rozpatrzono pozytywnie, a ponowna ocena wniosków pozwoliła na ich rekomendowanie do otrzymania dofinansowania) lub zakończeniu oceny ostatniego wniosku przywróconego do oceny na podstawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jednakŜe powyŜsze warunki muszą zaistnieć przez dniem 30 listopada danego roku kalendarzowego; wówczas wsparcie będzie przyznawane wg kolejności wniosków umieszczonych na ww. liście.

konkursu oraz przesunięciu niewykorzystanych dotąd środków z rezerwy na sfinansowanie wniosków znajdujących się na liście rezerwowej w następujących przypadkach: 1. po upływie terminu na składanie protestów lub wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (w sytuacji, gdy nie wpłynie Ŝaden protest lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), 2. po rozpatrzeniu ostatniego protestu (przy załoŜeniu, Ŝe wszystkie protesty rozpatrzono pozytywnie, a ponowna ocena wniosków pozwoliła na ich rekomendowanie do otrzymania dofinansowania) lub zakończeniu oceny ostatniego wniosku przywróconego do oceny na podstawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wówczas wsparcie będzie przyznawane wg kolejności wniosków umieszczonych na ww. liście.

pkt 4: 3) Oświadczenie Projektodawcy o tym, Ŝe sprzęt amortyzowany (lub kupowany w ramach cross-financing) nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji publicznej (krajowej i wspólnotowej) wg Załącznika 1

pkt 4: 3) Oświadczenie Projektodawcy o tym, Ŝe sprzęt amortyzowany nie był wcześniej finansowany ze środków publicznych wg Załącznika 2

8) W przypadku ponadregionalnych zamkniętych projektów szkoleń i doradztwa, w których Projektodawcą jest Beneficjent Ostateczny obejmujący wsparciem swoich pracowników, Projektodawca składa informację o otrzymanej pomocy publicznej zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.), 9) W przypadku wszystkich typów projektów, w których przewidziano wydatki finansowane w ramach cross-financingu oraz w przypadku ponadregionalnych zamkniętych projektów szkoleń i doradztwa, w których Projektodawcą jest Beneficjent Ostateczny obejmujący wsparciem swoich pracowników - jeŜeli w projekcie przewidziano doradztwo dla duŜych przedsiębiorstw – Projektodawca (oraz Partnerzy jeśli dotyczy) składa wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

8) W przypadku ponadregionalnych zamkniętych projektów szkoleń i doradztwa, w których Projektodawcą jest Beneficjent pomocy obejmujący wsparciem swoich pracowników, Projektodawca składa informację o otrzymanej pomocy publicznej zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) – tj. formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niŜ pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 9) W przypadku wszystkich typów projektów, w których przewidziano wydatki finansowane w ramach cross-financingu oraz w przypadku projektów szkoleń i doradztwa, w których Projektodawcą jest Beneficjent pomocy obejmujący wsparciem swoich pracowników, jeŜeli w projekcie przewidziano doradztwo dla duŜych przedsiębiorstw, Projektodawca (oraz Partnerzy jeśli dotyczy) składa zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Projektodawca/partnerzy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 10) Oświadczenia Projektodawcy/partnerów o wielkości i przeznaczeniu pomocy

4

publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – dotyczy projektów, w których wystąpią wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis dla Projektodawcy/partnerów. pkt 4: Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w trzech egzemplarzach, a następnie przesyłana do Projektodawcy. Projektodawca podpisuje i niezwłocznie dostarcza do PARP dwa egzemplarze umowy wraz z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy. Wzór umowy od dofinansowanie stanowi Załącznik 8.

pkt 4: Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w dwóch egzemplarzach, a następnie przesyłana do Projektodawcy. Projektodawca podpisuje i niezwłocznie dostarcza do PARP jeden egzemplarz umowy wraz z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy. Wzór umowy od dofinansowanie stanowi Załącznik 3.

pkt 5.1: Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu – w przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 1 mln zł – jest złoŜony przez Beneficjenta weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (wg Załącznika 9).

pkt 5.1: Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu – w przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 1 mln zł – jest złoŜony przez Beneficjenta weksel in blanco z podpisem notarialnie poświadczonym albo złoŜonym w obecności osoby upowaŜnionej przez PARP wraz z deklaracją wekslową (wg załącznika dołączonego do umowy o dofinansowanie).

pkt 5.2: Wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent zobowiązany jest do przekazania, w formie elektronicznej, informacji o wszystkich Beneficjentach ostatecznych pomocy w ramach Projektu (w SPO RZL tzw. PEFS), zgodnie z zakresem informacji określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wg Załącznika 1. Kwartalnie do 10 dnia po zakończeniu kwartału Beneficjent przekazuje do PARP w wersji elektronicznej zestawienie z udzielonej pomocy publicznej według otrzymanego wzoru. Wraz ze sprawozdaniem końcowym Beneficjent przekazuje w wersji elektronicznej pełną bazę danych o Beneficjentach Ostatecznych (w SPO RZL tzw. PEFS).

pkt 5.2: Wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent zobowiązany jest do przekazania, w formie elektronicznej, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu (tzw. PEFS), zgodnie z zakresem informacji określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (zakres danych zbieranych o uczestnikach Projektu znajduje się w załączniku do umowy o dofinansowanie). Kwartalnie do 10 dnia po zakończeniu kwartału Beneficjent przekazuje do PARP w wersji elektronicznej zestawienie z udzielonej pomocy publicznej według otrzymanego wzoru. Wraz ze sprawozdaniem końcowym Beneficjent przekazuje w wersji elektronicznej pełną bazę danych o uczestnikach Projektu (tzw. PEFS).

pkt. 5.2.2.3: PowyŜszy sposób rozliczania nie moŜe jednak naruszać podstawowej zasady kwalifikowalności wydatków, zgodnie z którą wydatek kwalifikowalny musi zostać poniesiony. W związku z tym, w przypadku, gdy wysokość faktycznie poniesionych wydatków pośrednich jest niŜsza niŜ wartość wynikająca z ustalonego limitu w odniesieniu do wydatków bezpośrednich, Beneficjent powinien wskazać rozliczane wydatki pośrednie we wniosku o płatność

pkt. 5.2.2.3 – zapis usunięty

5

wyłącznie w wysokości faktycznie poniesionej. pkt. 5.2.2.3:

Przykładowe rozliczenie wydatków pośrednich: Przyjmijmy, Ŝe limit wydatków pośrednich wynosi 14% wydatków bezpośrednich. Beneficjent w kaŜdym wniosku o płatność moŜe rozliczyć w ramach wydatków pośrednich do 14% wydatków bezpośrednich. ZałóŜmy, Ŝe w II wniosku o płatność rozliczane jest 15 000,00 PLN wydatków bezpośrednich. Wówczas maksymalny poziom wydatków pośrednich wynosi 14% z 15 000, 00 PLN, czyli 2 100,00 PLN. UWAGA: Jeśli wydatki pośrednie do rozliczenia wnioskiem o płatność będą niŜsze niŜ maksymalna moŜliwa kwota (np. 1 700,00 PLN), pozostała kwota do rozliczenia (tj. 400,00) nie moŜe zostać przeniesiona do następnych wniosków o płatność i przepada. ZałóŜmy, Ŝe w III wniosku o płatność Projektodawca rozlicza 20 000,00 PLN wydatków bezpośrednich. Wówczas maksymalny poziom wydatków pośrednich wynosi 14% z 20 000,00 PLN, czyli 2 800,00 PLN. Jednak Beneficjent wydatkował w ramach wydatków pośrednich 3 500,00 PLN. W bieŜącym wniosku o płatność Beneficjent będzie mógł rozliczyć tylko dopuszczalne 2 800,00 z III wniosku o płatność. Pozostałe 700,00 PLN, które nie moŜe być rozliczone w III wniosku o płatność, moŜe zostać rozliczone w następnych wnioskach o płatność pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnego limitu procentowego.

pkt. 5.2.2.3:

Przykładowe rozliczenie wydatków pośrednich: Przyjmijmy, Ŝe limit wydatków pośrednich wynosi 14% wydatków bezpośrednich. Beneficjent w kaŜdym wniosku o płatność moŜe rozliczyć w ramach wydatków pośrednich do 14% wydatków bezpośrednich. ZałóŜmy, Ŝe w II wniosku o płatność rozliczane jest 15 000,00 PLN wydatków bezpośrednich. Wówczas maksymalny poziom wydatków pośrednich do rozliczenia w tym wniosku o płatność wynosi 14% z 15 000,00 PLN, czyli 2 100,00 PLN.

6

pkt. 5.2.2.3: 7 Do refundacji Beneficjenci mogą przedstawić faktury lub inne dokumenty równowaŜne wystawione w walutach obcych. Zgodnie z pismem z dnia 13.03.2008r. wydanym przez Ministerstwo Finansów Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej od dnia 01.01.2007r. podatnicy mogą wybrać metodę ustalania róŜnic kursowych: bilansową lub podatkową. Dla celów refundacji wydatków ze środków funduszy strukturalnych beneficjent powinien brać pod uwagę i porównywać kursy walutowe z dnia zapłaty oraz z dnia, w którym został poniesiony (zaksięgowany) koszt, zgodnie z wybrana polityką rachunkowości. Beneficjent powinien ustalić jakie kursy walutowe zastosował w dniu zapłaty oraz w dniu poniesienia kosztu księgując wydatki oraz czy w związku z zawartą transakcją wystąpiły róŜnice kursowe. Składając wniosek o płatność powinien wskazać faktycznie poniesione wydatki, jednakŜe w kwocie niŜszej bez uwzględnienia ujemnych róŜnic kursowych, które nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych.

pkt. 5.2.2.3: 7 Do refundacji Beneficjenci mogą przedstawić faktury lub inne dokumenty równowaŜne wystawione w walutach obcych. Zgodnie z pismem z dnia 19.03.2008r. wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na potrzeby rozliczeń projektów realizowanych w ramach PO KL przyjmuje się następujące zasady: 1) w przypadku płatności bezgotówkowych dokonywanych w walutach obcych jako kurs przeliczeniowy naleŜy przyjąć kurs sprzedaŜy walut z dnia dokonania płatności zastosowany przez bank beneficjenta do realizacji transakcji; 2) w przypadku płatności gotówkowych dokonywanych w walutach obcych wartość transakcji naleŜy przeliczać na złoty według kursu, po którym waluta została zakupiona. JeŜeli beneficjent załącza do wniosku o płatność wydruk z ewidencji księgowej jako kurs przeliczeniowy naleŜy przyjąć kurs ujęcia płatności gotówkowej w księgach rachunkowych, zgodny z polityką rachunkowości określoną przez beneficjenta. 3) w przypadku, w którym beneficjent nie ma moŜliwości przedstawienia rzeczywistego kursu, po jakim została przeliczona transakcja zapłaty np. gdy transakcja ta dokonywana jest w walucie obcej poza granicami Polski w banku, który nie prowadzi tabel kursów walut przeliczanych na złoty, jako kurs przeliczeniowy naleŜy przyjąć kurs sprzedaŜy walut ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu dokonania transakcji zapłaty. JeŜeli beneficjent nie ma moŜliwości przeliczenia na złoty według kursu sprzedaŜy waluty obcej ogłoszonego przez NBP, gdyŜ NBP nie publikuje takich tabel np. lit litewski, korona słowacka, naleŜy zastosować kurs średni NBP obowiązujący w dniu dokonania transakcji zapłaty.

-

pkt 5.3 dodano: Audyt powinien zostać przeprowadzony w trakcie trwania projektu, jednakŜe nie wcześniej niŜ na dwa miesiące przed zakończeniem okresu realizacji projektu i nie później niŜ do dnia zakończenia okresu realizacji projektu tak, aby było moŜliwe rozliczenie wydatków z nim związanych w czasie trwania projektu. pkt 5.4: Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasad identyfikacji wizualnej projektu określonych w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zamieszczonych na stronie internetowej www.efs.gov.pl/Promocja+EFS. pkt 5.4: Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania obowiązujących logotypów, krótkiej

pkt 5.4: Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasad identyfikacji wizualnej projektu określonych w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji” zamieszczonych na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl. pkt 5.4: Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania obowiązujących logotypów,

7

krótkiej informacji o źródle finansowania oraz o PARP na:

• • •

wszystkich materiałach promujących projekt, na dokumentach związanych z realizacją projektu

oraz wyposaŜeniu finansowanym w ramach projektu. Obowiązująca treść informacji brzmi: „Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”. pkt 5.5.2: II zbierania od przedsiębiorcy przed podpisaniem umowy szkoleniowodoradczej wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy, zgodnie z art. 37 ust 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

pkt 5.5.5.2: UWAGA: PoniŜszych zasad moŜna nie stosować w odniesieniu do:

• •

zamówień, co do których w ogóle nie stosuje się prawa zamówień publicznych, zamówień, co do których prawo zamówień publicznych przewiduje moŜliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki,

• osób lub usług rozliczanych w kosztach personelu. Udzielając zamówienia w ramach projektu Beneficjent zobowiązany jest do wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. Oznacza to, Ŝe wybór najbardziej korzystnej oferty dostępnej w danej chwili na rynku powinien nastąpić na skutek porównania minimum trzech ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty musi zostać udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Minimalna kwota zamówienia, od której naleŜy dokumentować wybór oferty wynosi 14 tys. EURO. Przeliczenia na złote naleŜy dokonywać zgodnie z rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

informacji o źródle finansowania na wszystkich materiałach związanych z realizacją projektu. Obowiązująca treść informacji brzmi: „Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Dodatkowo Beneficjent powinien zamieścić w materiałach związanych z realizacją projektu logotyp PARP wraz z informacją „Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”.

pkt 5.5.2: II zebrania od przedsiębiorcy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, III zebrania od przedsiębiorcy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pkt 5.5.5.2: UWAGA: Dotyczy Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielając zamówienia w ramach projektu Beneficjent zobowiązany jest do wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. Oznacza to, Ŝe wybór najbardziej korzystnej oferty dostępnej w danej chwili na rynku powinien nastąpić na skutek porównania minimum trzech ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty musi zostać udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty PowyŜszej zasady moŜna nie stosować w odniesieniu do:

• •

zamówień określonych w art. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, osób lub usług rozliczanych w kosztach personelu.

8

publicznych. pkt 5.8.2 O terminie kontroli Beneficjent zostaje poinformowany pisemnie, z wyjątkiem kontroli doraźnych, które mogą być przeprowadzone w uzasadnionych przypadkach bez pisemnego powiadomienia (np. w przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości). W trakcie kontroli Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia prawa wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz oryginały dokumentów związanych z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez Beneficjenta oraz Partnerów i wykonawców.

pkt 5.8.2 O terminie kontroli przeprowadzanej przez PARP, Beneficjent zostanie poinformowany pisemnie, z wyjątkiem kontroli doraźnych, które mogą być przeprowadzone w uzasadnionych przypadkach bez pisemnego powiadomienia (np. w przypadku stwierdzenia w Projekcie nieprawidłowości). W trakcie kontroli Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia prawa wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz oryginały dokumentów związanych z działaniami realizowanymi bezpośrednio przez Beneficjenta oraz Partnerów i wykonawców.

9