Zasilacze sieciowe serii MIC MIC Series. Instrukcja instalacji

Zasilacze sieciowe serii MIC MIC Series pl Instrukcja instalacji Zasilacze sieciowe serii MIC Spis treści | pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo ...
Author: Ewa Kubicka
3 downloads 3 Views 3MB Size
Zasilacze sieciowe serii MIC MIC Series

pl

Instrukcja instalacji

Zasilacze sieciowe serii MIC

Spis treści | pl

3

Spis treści 1

Bezpieczeństwo

4

1.1

Zalecenia eksploatacyjne

4

1.2

Ostrzeżenia

6

1.3

Ważne uwagi

1.4

Obsługa klienta i serwis

11

2

Wstęp

12

2.1

Lista elementów

12

2.2

Przygotowanie modułu zasilacza do pracy

13

2.3

Mocowanie modułu zasilacza

13

2.4

Klasa IP

13

2.5

Podłączenie dławikowe ekranowanego kabla koncentrycznego MIC

14

3

Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni

15

3.1

Złącze uziomowe na płytce drukowanej

16

3.2

Złącza i ich rozmieszczenie w zasilaczach do urządzeń nie obsługujących podczerwieni

17

3.3

Parametry bezpieczników

18

3.4

Instalacja zasilacza do urządzeń nie obsługujących podczerwieni

19

6

3.5

Opcjonalne karty i zestawy do kamer MIC nie obsługujących podczerwieni

23

3.6

Przekazanie do eksploatacji kamery serii MIC z głośnikami do systemu nagłośnieniowego

24

3.7

Przekazanie do eksploatacji kamery serii MIC z opcją grzejnika

24

4

Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych

26

4.1

Złącze uziomowe na płytce drukowanej

27

4.2

Parametry bezpieczników

27

4.3

Złącza i ich rozmieszczenie w zasilaczach do urządzeń noktowizyjnych

29

4.4

Instalacja zasilacza MIC do urządzeń noktowizyjnych

29

4.5

Przekazanie do eksploatacji promienników podczerwieni

34

5

Parametry techniczne

35

5.1

Rysunki wymiarowe

36

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

4

pl | Bezpieczeństwo

Zasilacze sieciowe serii MIC

1

Bezpieczeństwo

1.1

Zalecenia eksploatacyjne Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi. 1.

Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Do czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można również używać nawilżanych, niestrzępiących się chusteczek lub irchy. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.

2.

Źródła ciepła – Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3.

Woda i wilgoć – Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, umywalek lub zlewów.

4.

Przedmioty i płyny - Nigdy nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia poprzez otwory w obudowie, gdyż mogą one zetknąć się z punktami o wysokim napięciu lub zewrzeć elementy, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Do urządzenia nie wolno wlewać żadnych cieczy. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów lub filiżanek.

5.

Wyładowania atmosferyczne – W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci energetycznej.

6.

Regulacje – Regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów regulacyjnych opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia. Użycie elementów sterujących lub wykonywanie regulacji innych niż opisane w instrukcji obsługi może grozić niebezpiecznym promieniowaniem.

7.

Przeciążenie – Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

8.

Zabezpieczenie kabla zasilającego i wtyczki – Kabel zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby wyeliminować możliwość nastąpnięcia na niego lub przygniecenia przez przedmioty stawiane obok lub na nim. W przypadku urządzeń, które mają być zasilane z sieci 230 VAC, 50 Hz kabel zasilający musi spełniać wymagania najnowszej wersji normy IEC 60227. W przypadku urządzeń, które mają być zasilane z sieci 120 VAC, 60 Hz, kabel zasilający musi spełniać wymagania najnowszej wersji norm UL 62 i CSA 22.2 No. 49.

9.

Odłączanie od zasilania – Urządzenie jest zasilane od chwili dołączenia kabla zasilającego do źródła zasilania. Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego.

10. Naprawy – Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia. Otwarcie lub zdjęcie obudowy grozi porażeniem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

Bezpieczeństwo | pl

5

11. Uszkodzenia wymagające naprawy – Odłączyć urządzenie od źródła zasilania zmiennoprądowego i zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi w następujących sytuacjach: –

jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania;urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody (deszcz, śnieg itp.);na urządzenie została wylana ciecz;do środka urządzenia wpadły przedmioty;urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona;urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu;urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez użytkownika.

12. Wymiana części – Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant użył części zgodnych ze specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników. Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. 13. Poprawność pracy – Po dokonaniu naprawy urządzenia przez serwis należy zlecić sprawdzenie na miejscu poprawności działania. 14. Instalacja – Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta oraz lokalnymi przepisami. 15. Przystawki, zmiany lub przeróbki – Należy stosować tylko przystawki / akcesoria zalecane przez producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub – w przypadku umowy licencyjnej – uprawnienia do używania produktu.

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

6

1.2

pl | Bezpieczeństwo

Zasilacze sieciowe serii MIC

Ostrzeżenia NIEBEZPIECZENSTWO! Duże zagrożenie: Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. wysokie napięcie wewnątrz obudowy produktu. Ten symbol oznacza, że w obudowie niniejszego produktu występuje nieizolowane niebezpieczne napięcie, które może mieć wystarczającą wartość do stworzenia ryzyka porażenia prądem. OSTRZEZENIE! Średnie zagrożenie: Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Sytuacja taka może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała.

UWAGA! Małe zagrożenie: Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Sytuacja taka może grozić szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

1.3

Ważne uwagi Akcesoria - Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych stojakach, trójnogach, wspornikach lub podstawach. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia osób oraz nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko wózków, podstaw, trójnogów, wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta. Zestaw urządzeń instalowanych na wózku należy transportować ostrożnie. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka z urządzeniem. Podczas montażu urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta. Odłącznik zasilania wszystkich biegunów – W instalacji elektrycznej budynku należy zastosować odłącznik rozłączający wszystkie bieguny zasilania, z co najmniej 3-milimetrową separacją styków. W razie konieczności otwarcia obudowy do celów serwisowych lub innych należy odłączyć zasilanie od urządzenia przede wszystkim za pomocą takiego odłącznika. Uziemienie kabla koncentrycznego: –

Jeśli do urządzenia dołączony jest zewnętrzny system kablowy, należy go uziemić.Sprzęt do zastosowań zewnętrznych powinien być dołączany do wejść urządzenia po podłączeniu wtyczki uziemiającej tego urządzenia do uziemionego gniazda lub po połączeniu zacisku uziemienia z uziomem.Złącza wejściowe urządzenia muszą być odłączone od sprzętu do zastosowańW przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych dołączonego do

zewnętrznych przed odłączeniem wtyczki uziemiającej lub zacisku uziemienia. urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. odnośnie uziemienia. Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: w punkcie 810 przepisów NEC (ANSI / NFPA nr 70) znajdują się informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i konstrukcji nośnej, uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, przekrojów przewodów uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych uziomom.

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

Bezpieczeństwo | pl

7

Utylizacja – Produkt firmy Bosch jest zaprojektowany i wytwarzany z materiałów o wysokiej jakości i elementów nadających się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Symbol ten oznacza, że wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wycofanych z eksploatacji wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione. Miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są zwykle wyznaczone przez lokalne władze. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenia takie powinny być utylizowane w odpowiednich zakładach przetwórczych. Ochrona środowiska – Firma Bosch przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony środowiska. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu było przyjazne dla środowiska. Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne – Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń dla urządzeń CMOS / MOSFET w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym. UWAGA: Podczas kontaktu z płytkami drukowanymi znajdującymi się wewnątrz urządzenia należy zakładać paski uziemiające na nadgarstki oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w tym zakresie. Bezpieczniki – W celu zabezpieczenia urządzenia odgałęzienie obwodu musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości 16 A. Zabezpieczenie musi być zgodne z normą NEC800 (CEC Section 60). Uziemienie i polaryzacja – Urządzenie może być wyposażone w polaryzowaną wtyczkę przewodu zasilania napięciem przemiennym (wtyczkę z jednym bolcem szerszym niż drugi). To zabezpieczenie sprawia, że wtyczkę można włożyć do gniazda zasilania tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę przestarzałego gniazda. Polaryzacja wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy stosować. Urządzenie może być wyposażone w 3-żyłową wtyczkę z obwodem ochronnym (wtyczkę z trzecim stykiem służącym jako uziemienie). To zabezpieczenie umożliwia włożenie wtyczki wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy zlecić elektrykowi wymianę przestarzałego gniazda. Uziemienie wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy stosować. Przenoszenie – Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy przenosić z zachowaniem należytej ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs może spowodować uszkodzenie urządzenia i dysków twardych. Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych – Instalacja kabli sygnałowych w zastosowaniach zewnętrznych musi spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule 16-224 i CEC Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli zasilających i przewodów odgromowych oraz ochrony przeciwprzepięciowej. Urządzenia dołączone na stałe – W instalacji elektrycznej budynku musi być zamontowany łatwo dostępny odłącznik. Urządzenia odłączane – Gniazda zasilające instalować w pobliżu urządzeń tak, aby były one łatwo dostępne. Ponowne podłączenie zasilania – Jeśli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone z powodu przekroczenia wymaganej temperatury pracy, należy odłączyć kabel zasilający, poczekać przynajmniej 30 sekund, a następnie ponownie dołączyć kabel zasilający. Linie elektroenergetyczne – Nie należy instalować urządzenia w pobliżu napowietrznych linii energetycznych czy oświetleniowych, ani w miejscach, w których mogłoby się z nimi stykać. Urządzenia do montażu w szafie typu Rack –

Wentylacja - Urządzenia mogą być montowane w zabudowanych instalacjach lub w szafach typu Rack tylko i wyłącznie pod warunkiem, że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub producent określi specjalne wymagania. Urządzenie nie może rozgrzewać się powyżej maksymalnej temperatury pracy określonej w parametrach urządzenia.

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

8

pl | Bezpieczeństwo

Zasilacze sieciowe serii MICObciążenie mechaniczne - Montaż urządzenia w szafie typu Rack musi być wykonany w taki sposób, aby nie narażać urządzenia na niekorzystne warunki pracy spowodowane nierównomiernym obciążeniem mechanicznym.

UWAGA! Połączenie uziemienia systemu i uziemienia bezpieczeństwa może spowodować powstanie pętli uziemienia, które mogą zakłócać działanie systemu CCTV. Zanik sygnału wizyjnego – Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym zjawiskiem przy cyfrowym zapisie obrazu. W związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem określonych danych wizyjnych. Aby ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security Systems zaleca stosowanie kilku systemów zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych całości danych analogowych i cyfrowych. UWAGA! Produkt jest urządzeniem klasy B. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia użytkownik może zostać zobowiązany do podjęcia określonych działań zapobiegawczych. Zgodność z wymaganiami FCC i ICES (dotyczy modeli przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady) Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Przepisy te mają na celu świadomą ochronę przed niebezpiecznym oddziaływaniem przy instalacjach w mieszkaniach. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych przypadkach. Jeśli urządzenie wpływa niekorzystnie na odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez użytkownika w jeden z następujących sposobów: –

Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczejZwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami a odbiornikiemDołączenie urządzenia do gniazda innego niż to, do którego dołączony jest odbiornikZastosowanie się do zaleceń otrzymanych w punkcie sprzedaży lub od doświadczonego technika radiowego lub telewizyjnego

Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek celowych bądź niecelowych zmian lub modyfikacji bez zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej. Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. W razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. Pomocna może okazać się również następująca broszura wydana przez Federalną Komisję ds. Łączności (FCC): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i telewizyjnych). Broszura jest dostępna w wydawnictwie U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat.004-00000345-4.

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

Bezpieczeństwo | pl

9

INFORMATIONS FCC ET ICES (modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement) Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes: –

Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;Éloigner l'appareil du récepteur;Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil. La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut s'avérer utile: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4. Oświadczenie Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i/lub zagrożenia związane z niebezpieczeństwem wypadku, zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Closed Circuit Television Equipment, UL 2044. Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W NINIEJSZYM URZĄDZENIU. Oświadczenie Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i/lub zagrożenia związane z niebezpieczeństwem wypadku zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1.. Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W NINIEJSZYM URZĄDZENIU.

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

10

pl | Bezpieczeństwo

Zasilacze sieciowe serii MIC

Oświadczenie o zgodności z przepisami Niniejszy produkt spełnia wymogi następujących dyrektyw WE: –

Dyrektywa EMC (89/336/WE z późniejszymi zmianami)Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/WEDyrektywa RoHS 2002/95/WE, EMC (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych), norma CISPR A-B i CTIC

Prawa autorskie Niniejsza instrukcja stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems i jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe. UWAGA! Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje tu zawarte zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był kompletny i poprawny. Ze względu na ciągłe doskonalenie produktu zawartość niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia. Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności pomiędzy dokumentem a opisywanym produktem. Dalsze informacje Dodatkowe informacje można uzyskać u przedstawiciela Bosch Security Systems lub na stronie internetowej pod adresem: www.boschsecurity.pl.

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

1.4

Bezpieczeństwo | pl

11

Obsługa klienta i serwis Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch Security Systems w celu uzyskania wskazówek dotyczących dostawy urządzenia. Centra serwisowe USA Centrum naprawTelefon: 800-566-2283 Faks: 800-366-1329 E-mail: [email protected] Biuro obsługi klienta Telefon: 888-289-0096 Faks: 585-223-9180 E-mail: [email protected] Pomoc techniczna Telefon: 800-326-1450 Faks: 585-223-3508 lub 717-735-6560 E-mail: [email protected] Kanada Telefon: 514-738-2434 Faks: 514-738-8480 Europa, Bliski Wschód, Afryka Centrum napraw Telefon: 31 (0) 76-5721500 Faks: 31 (0) 76-5721413 E-mail: [email protected] Azja Centrum napraw Telefon: 65 63522776 Faks: 65 63521776 E-mail: [email protected] Biuro obsługi klienta Telefon: 86 (0) 756 7633117 lub 86 (0) 756 7633121 Faks: 86 (0) 756 7631710 E-mail: [email protected] Gwarancja i informacje dodatkowe Dodatkowe informacje lub informacje na temat gwarancji można uzyskać u przedstawiciela firmy Bosch Security Systems lub na stronie internetowej pod adresem: www.boschsecurity.pl.

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

12

2

pl | Wstęp

Zasilacze sieciowe serii MIC

Wstęp Zasilacze sieciowe serii MIC firmy Bosch Security Systems, Inc. są wyposażone we wszystkie złącza do przesyłania sygnałów zasilania, wizji i telemetrii do kamer PTZ serii MIC. Każdy zasilacz posiada atest CE i FCC oraz zapewniają stopień ochrony IP65. Poniższa tabela charakteryzuje zasilacze oraz ich funkcje: MIC-240PSU-UL

Zasilacz serii MIC 240 VAC

MIC-IR-240PSU-UL

Zasilacz serii MIC 240 VAC, tylko do urządzeń noktowizyjnych

MIC-115PSU-UL

Zasilacz serii MIC 115 VAC

MIC-IR-115PSU-UL

Zasilacz serii MIC 115 VAC, tylko do urządzeń noktowizyjnych

MIC-24PSU-UL

Zasilacz serii MIC 24 VAC

MIC-IR-24PSU-UL

Zasilacz serii MIC 24 VAC, tylko do urządzeń noktowizyjnych

UWAGA! Dla zapewnienia prawidłowej ochrony przed zakłóceniami EMC, do zasilaczy serii MIC należy stosować kable koncentryczne ekranowane MIC-2M-S, MIC-10M-S, MIC-20M-S i MIC-25M-S.

2.1

Lista elementów Każdy zasilacz mieści się w obudowie z odlewu aluminiowego i jest wyposażony w następujące elementy: –

Odporny na zmiany pogodowe (IP65) moduł z odlewu aluminiowego z zamontowanymi fabrycznie trzema (3) dławikami kablowymi.Zasilacz do kamery serii MIC.Wyposażenie do obsługi różnych kart interfejsu, montowanych wewnątrz modułu zasilacza, na przykład karta interfejsu alarmu (tylko zasilacze do urządzeń nie obsługujących podczerwieni).Wyposażenie do obsługi kart interfejsu sygnału (BP-3 lub BP-4), umożliwiających podłączenie telemetrii do urządzeń działających w standardzie Biphase.Zaciski śrubowe do wszystkich kabli koncentrycznych, telemetrycznych i pomocniczych umieszczonych w module.Izolacja doziemna i dopasowanie impedancyjne wewnątrz modułu, umożliwiające prawidłowe sterowanie uziemieniem obwodu wideo i zapobiegające powstawaniu pętli uziomowych.Trzy (3) dławiki kablowe M12 do podłączenia urządzeń telemetrycznych, wizyjnych i pomocniczych.Jeden (1) dławik M16 do podłączenia ekranowanego kabla koncentrycznego do kameryJeden (1) dławik kablowy 1/2 cala z gwintem NPT do podłączenia kabla zasilającego.Jeden (1) dławik kablowy 1/2 cala z gwintem NPT i jeden (1) korek zaślepiający M12.

serii MIC.

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

2.2

Wstęp | pl

13

Przygotowanie modułu zasilacza do pracy –

Usunąć korek zaślepiający z otworu przeznaczonego do podłączenia kabla zasilającego i zamocować dostarczony dławik kablowy 1/2 cala z gwintem NPT na kablu zasilającym, który spełnia wymagania instalacyjne.Usunąć drugi korek zaślepiający z jednego z otworów na dławiki kablowe M12 i zamocować dostarczony dławik M12 montowany w przypadku, gdy wymagane jest dodatkowe okablowanie do urządzeń pomocniczych, takich jak system alarmowy lub pompa spryskiwacza.

UWAGA! Ze względu na fakt, iż obudowy zasilaczy nie są ognioszczelne, w przypadku instalacji w obszarze niebezpiecznym należy je zastąpić specjalną obudową z certyfikatem EXD. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji obsługi kamer 440 EXD serii MIC.

2.3

Mocowanie modułu zasilacza Przymocować moduł zasilacza za pomocą czterech (4) wkrętów lub śrub M6 (nie wchodzą w skład zestawu); odpowiednie otwory w obudowie pokazano na poniższej ilustracji.

Illustracja 2.1

1 2

2.4

Otwory na wkręt mocujący obudowy i wkręt pokrywy obudowy

Wkręt mocujący obudowy Otwór na wkręt pokrywy obudowy

Klasa IP Obudowa zasilacza jest wykonana z odlewu aluminiowego, charakteryzuje się stopniem ochrony IP65 i jest odporna na warunki atmosferyczne. Aby zachować stopień ochrony obudowy, należy instalować jedynie takie przepusty lub łączniki o tym samym stopniu ochrony co obudowa. Przepusty lub łączniki należy montować zgodnie z ich instrukcją instalacji.

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

14

2.5

pl | Wstęp

Zasilacze sieciowe serii MIC

Podłączenie dławikowe ekranowanego kabla koncentrycznego MIC Zasilacze MIC są przeznaczone do użytku z ekranowanymi kablami koncentrycznymi MIC. Kabel ten należy przymocować do niklowanego, mosiężnego dławika M16 zgodnie z poniższymi instrukcjami. Dla zapewnienia prawidłowej ochrony przed zakłóceniami EMC szczególnie ważne jest, aby oplot ekranujący kabla wchodził w wewnętrzne zaciski dławika. 1.

Usunąć płaszcz kabla, pozostawiając 25 mm oplotu ekranującego, a następnie wywinąć oplot ekranujący na płaszcz kabla.

2.

Włożyć ekranowany kabel koncentryczny do dławika, aż oplot ekranujący osiągnie pozycję wewnętrznego zacisku (około 20 mm wewnątrz dławika)

3.

Dokręcić nakrętkę kołpakową kluczem, aby zapewnić jej całkowite dokręcenie i bezpieczne trzymanie kabla i oplotu ekranującego, jak pokazano poniżej.

Illustracja 2.2 Połączenie kabla koncentrycznego z dławikiem

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

3

Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni | pl

15

Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni Niniejszy rozdział zawiera instrukcję instalacji następujących zasilaczy MIC: –

MIC-240PSU-ULMIC-115PSU-ULMIC-24PSU-UL

Zasilacze MIC zapewniają złącza do przesyłania sygnałów zasilania, wizji i telemetrii do pojedynczych kamer MIC, przeznaczonych do użytku z danym typem zasilacza. Wszystkie zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni mają takie samo rozmieszczenie złączy i wspólną procedurę w zakresie okablowania. Zasilacze 230 VAC, 115 VAC i 24 VAC różnią się między sobą jedynie wartościami napięcia wejściowego i prądu topienia. NIEBEZPIECZENSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Przed otwarciem obudowy zasilacza należy się upewnić, czy zasilanie jest odłączone. Aby wymienić bezpiecznik w zasilaczu MIC, zasilanie musi być odłączone. Zasilacze MIC posiadają oddzielną osłonę wewnętrzną chroniącą blok zacisków wejścia kabla zasilania (HD1). Jedynie odpowiednio wykwalifikowani technicy mogą zdjąć tę osłonę i podłączyć kabel zasilania sieciowego. Przed podłączeniem zasilania osłona MUSI zostać umieszczona na swoim miejscu i zamocowana. Maksymalny rozmiar żył kabla głównego zasilania powinien wynosić 12 AWG. Na zewnątrz urządzenia powinien być zamontowany łatwo dostępny odłącznik (wyłącznik automatyczny). Zalecana wartość znamionowa wyłącznika wynosi 15 A.

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

16

3.1

pl | Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni

Zasilacze sieciowe serii MIC

Złącze uziomowe na płytce drukowanej Obok dodatkowego gniazda kart płytka drukowana (PCB) posiada jedno złącze, widoczne na Rysunek 3.1 poniżej, dzięki któremu możliwe są różne konfiguracje uziemienia. To złącze uziemienia powinno zostać wyłamane, jeśli istnieje oddzielne połączenie pomiędzy ekranem wizyjnym a masą. Taka sytuacja ma zwykle miejsce w systemach opartych na połączeniach miedzianych, gdzie wszystkie miedziane kable koncentryczne do przesyłania sygnału wizyjnego są prowadzone do sterowni i podłączone do centralnego punktu uziemienia. Jeśli do przesyłania danych i sygnału wizyjnego do i ze sterowni wykorzystywane są światłowody lub inne połączenia typu pośredniego, wówczas złącze uziomowe powinno pozostać nienaruszone, o ile dla danej kamery jest to jedyny punkt odniesienia uziemienia.

Illustracja 3.1 Położenie złącza uziomowego

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

3.2

Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni | pl

17

Złącza i ich rozmieszczenie w zasilaczach do urządzeń nie obsługujących podczerwieni Poniższy rysunek przedstawia złącza na płytce drukowanej zasilacza:

Illustracja 3.2

Rozmieszczenie złączy w zasilaczu MIC-240PSU-UL

Elem Blok zacisków Opis bloku zacisków

Zacisk bloku

ent 1 2

zasilacza HD1 HD2

Złącze kabla zasilania Złącze zabezpieczenia

Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy

3 4

HD3 HD4 i HD5

antysabotażowego Złącze kabla koncentrycznego Zacisk śrubowy Złącza telemetrii Zacisk śrubowy lub złącze typu

5 6

HD6 HD8

Złącze ogrzewania Opcjonalne złącze zasilania

Molex Zacisk śrubowy Złącze typu Molex

7

CN1

klawiatury 516 Złącze wizyjnego kabla

Złącze typu BNC

CN2/3

koncentrycznego Złącze karty dodatkowej

Gniazdo wtykowe

8

UWAGA! Nie podłączać do zasilacza MIC modułów MIC PA i MIC IR z włączoną opcją ogrzewania, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia kamer. W przypadku używania kamery MIC PA należy pamiętać o odłączeniu złącza ogrzewania, zaś w przypadku kamer noktowizyjnych MIC - o zastosowaniu odpowiedniego zasilacza MIC IR.

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

18

3.3

pl | Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni

Zasilacze sieciowe serii MIC

Parametry bezpieczników UWAGA! Aby zapewnić stałą ochronę przed pożarem, uszkodzeniem i obrażeniami, bezpieczniki należy wymieniać pamiętając o zachowaniu tego samego typu i parametrów. Zasilacz mieści cztery (4) bezpieczniki 20 mm w oprawkach. Parametry tych bezpieczników są stałe w przypadku dodatkowego obwodu niskiego napięcia, ale zmieniają się wraz z napięciem wejściowym w przypadku głównego obwodu wysokiego napięcia. Poniższa tabela przedstawia wartości bezpieczników, które należy montować w celu właściwego zabezpieczenia zasilaczy do urządzeń nie obsługujących podczerwieni MIC240PSU-UL, MIC-115PSU-UL i MIC-24PSU-UL. Uwaga: Bezpiecznik FS4 nie istnieje. Bezpie

Funkcja

cznik FS1

Zabezpieczenie MIC

Parametry

Parametry

Parametry

bezpiecznika

bezpiecznika

bezpiecznika

głównego 240 V

głównego 115 V

głównego 24 V

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

szklany,

szklany,

szklany,

przeciwprzepięcio przeciwprzepięcio przeciwprzepięc wy 1,6 A (T) FS2

wy 1,6 A (T)

iowy 1,6 A (T)

Zabezpieczenie

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

główne

bezzwłoczny

bezzwłoczny

bezzwłoczny,

500 mA

800 mA

ceramiczny 2,5 A

FS3

Zabezpieczenie

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

grzejnika 1

szklany,

szklany,

szklany,

przeciwprzepięcio przeciwprzepięcio przeciwprzepięc FS5

wy 1,6 A (T)

wy 1,6 A (T)

iowy 1,6 A (T)

Zabezpieczenie

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

grzejnika 2

szklany,

szklany,

szklany,

przeciwprzepięcio przeciwprzepięcio przeciwprzepięc wy 1,6 A (T)

wy 1,6 A (T)

iowy 1,6 A (T)

OSTRZEZENIE! Zamontowanie bezpieczników innych niż podane powyżej powoduje unieważnienie gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała u instalatora.

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

3.4

Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni | pl

19

Instalacja zasilacza do urządzeń nie obsługujących podczerwieni NIEBEZPIECZENSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Przed otwarciem obudowy zasilacza należy się upewnić, czy zasilanie jest odłączone. Aby wymienić bezpiecznik w zasilaczu MIC, zasilanie musi być odłączone. Zasilacze MIC posiadają oddzielną osłonę wewnętrzną chroniącą blok zacisków wejścia kabla zasilania (HD1). Jedynie odpowiednio wykwalifikowani technicy mogą zdjąć tę osłonę i podłączyć kabel zasilania sieciowego. Przed podłączeniem zasilania osłona MUSI zostać umieszczona na swoim miejscu i zamocowana. Maksymalny rozmiar żył kabla głównego zasilania powinien wynosić 12 AWG. Na zewnątrz urządzenia powinien być zamontowany łatwo dostępny odłącznik (wyłącznik automatyczny). Zalecana wartość znamionowa wyłącznika wynosi 15 A. 1.

Miejsce do montażu zasilacza MIC należy wybrać tak, aby nie był on narażony na celowe lub przypadkowe działanie osób postronnych. Zaleca się zamykaną na zamek szafkę.

2.

Za pomocą wkrętów M6 (nie wchodzą w skład zestawu) zamocować bezpiecznie obudowę zasilacza. Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca dla dławików kablowych, tak aby można było wprowadzić w nie kable na około 60 mm z każdej strony obudowy.

3.

Otworzyć obudowę zasilacza, wykręcić wkręty M3 z wewnętrznej osłony i zachować je do późniejszego wykorzystania. Następnie zdjąć wewnętrzną osłonę przykrywającą złącze HD1 kabla zasilania sieciowego. Zdejmując tę osłonę uzyskuje się dostęp do korka zaślepiającego M20, w miejsce którego zamontowany zostanie odpowiedni przepust lub dławik kablowy.

Illustracja 3.3

Bosch Security Systems, Inc.

Osłona złącza wejścia wysokiego napięcia zamontowana wewnątrz obudowy zasilacza

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

20

pl | Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni

4.

Zasilacze sieciowe serii MIC

W przypadku używania przepustu do kabla zasilającego należy wyjąć korek zaślepiający M20 i zamontować w jego miejsce przepust M20. Zamocować zgodnie z zaleceniami producenta przepustu.

5.

Jeśli używany jest kabel zasilający bez przepustu, należy wyjąć korek zaślepiający M20 i zamontować zamiast niego dławik M20, jak pokazano poniżej. Należy pamiętać, że łatwiej jest zamocować kabel w dławiku, a dopiero potem dławik w obudowie.

Illustracja 3.4 Złącze wejścia zasilania sieciowego po zdjęciu osłony, z widocznym zaciskiem HD1 i zamontowanym dławikiem kablowym

1 2 3 6.

Żyła uziemienia do płytki drukowanej zasilacza Żyła uziemienia do pokrywy obudowy Kołek uziemienia

Ostrożnie podłączyć żyłę pod napięciem i żyłę neutralną do odpowiednich zacisków śrubowych HD1, w sposób pokazany na poniższej ilustracji i zgodnie z opisem na płytce drukowanej (obok złącza, niewidoczna na zdjęciu wyżej).

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Oznaczenie na płytce drukowanej

Identyfikacja zacisku

Pod napięciem

HD1-L

Neutralny

HD1-N

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni | pl

7.

21

Przy użyciu miedzianych podkładek zacisnąć zacisk pierścieniowy 6 mm (w zestawie) na żyle uziemienia kabla zasilania. Przymocować ją śrubami do kołka uziemienia z pokrywą i przewodami uziemienia płytki drukowanej, jak pokazano na poniższej ilustracji. Dokręcić dławik kablowy, aby zabezpieczyć i uszczelnić kabel zasilający.

Illustracja 3.5

1 2 3 4 8.

Kabel zasilający podłączony do złącza HD1, z widocznymi połączeniami do zacisku uziemienia

Kabel uziomowy pokrywy obudowy Żyła uziemienia od płytki drukowanej zasilacza Żyła uziemienia od kabla zasilającego Kołek uziemienia obudowy

Zamocować na miejsce osłonę złącza zasilania, uważając przy tym, aby nie ścisnąć kabli, i zabezpieczyć wkrętami, jak pokazano na Rysunek 3.3.

9.

Włożyć ekranowany kabel koncentryczny do metalowego dławika M16, a następnie podłączyć ekranowany kabel koncentryczny do zacisku śrubowego złącza HD3, jak pokazano poniżej i wydrukowano na płytce PCB. Na koniec dokręcić dławik kablowy, mocno zaciskając ekranowany kabel. Kolor żyły kabla

Funkcja

koncentrycznego Czerwony

Zasilanie prądem

Blok zacisków

Oznaczenie na

zasilacza MIC

płytce drukowanej

HD3-1

Power

HD3-2

Power

przemiennym Zielony

Powrót zasilania prądem przemiennym

Biały

RX +

HD3-3

RxB

Żółty

Rx -

HD3-4

RxA

Żyła ciągłości

Uziemienie

HD3-5

GND

Niebieski

Tx -

HD3-6

TxA

Fioletowy

Tx +

HD3-7

TxB

Żyła koncentryczna

Sygnał wizyjny

HD3-8

Video

Ekran koncentryczny

Powrót sygnału wizyjnego

HD3-9

Vid 0V

Zabezpieczenie

HD3-10

Tamp Sw

HD3-11

Wash

Czarny (opcjonalnie)

antysabotażowe Pomarańczowy

Sterowanie spryskiwaczem

(opcjonalnie)

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

22

pl | Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni

Zasilacze sieciowe serii MIC

UWAGA! Należy stosować zacisk pierścieniowy 6 mm do kabli uziomowych firmy Tyco Electronics, 00321045-0, PIDG, M6, NIEBIESKI, z zatwierdzeniem UL CCN ZMVV, E13288. Odpowiednim narzędziem do zamocowania zacisku pierścieniowego są zagniatarki firmy Davico typu DHCR15 lub odpowiedniki.

Illustracja 3.6 Ekranowany kabel koncentryczny podłączony do złącza HD3

10. W razie potrzeby podłączyć przekaźnik zabezpieczenia antysabotażowego do złącza HD2. 11. Włożyć kabel koncentryczny do dławika i zacisnąć końcówkę w złączu BNC, a następnie podłączyć kabel koncentryczny sygnału wizyjnego do złącza CN1.

Illustracja 3.7 Podłączenie kabla koncentrycznego sygnału wizyjnego

12. Do podłączenia dodatkowych kart, takich jak 8-wejściowa karta alarmowa lub karta Biphase, należy wykorzystywać złącze CN2. 13. W celu podłączenia kamery MIC do sterowni należy zacisnąć lub przymocować wkrętami złącza do przesyłania sygnałów telemetrii do złączy HD4 i HD5. Nazwa sygnału

HD3

HD4

HD5

RxB lub Rx -

Styk 3

Styk 1

Styk 1

RxA lub Rx +

Styk 4

Styk 2

Styk 2

GND

Styk 5

Styk 3

Styk 3

TxA lub Tx -

Styk 6

Styk 4

Styk 4

TxB lub Tx +

Styk 7

Styk 5

Styk 5

telemetrii

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni | pl

Illustracja 3.8

23

Połączenia telemetrii z HD5

14. Po podłączeniu wszystkich przewodów należy włączyć zasilanie i sprawdzić, czy wszystkie cztery (4) diody LED świecą. –

LED1 – zasilanie 18 VAC dostarczane do kameryLED2 – zasilanie 18 VAC dostarczane do kameryLED4 – zasilanie dostarczane do opcjonalnego grzejnikaLED5 – zasilanie dostarczane do opcjonalnego grzejnika

15. Zamocować pokrywę obudowy na miejsce i mocno dokręcić śrubami. 16. Informacje na temat instalacji kart MIC-WKT-KIT, MIC-ALM lub karty Biphase MIC-BP-4 można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.

3.5

Opcjonalne karty i zestawy do kamer MIC nie obsługujących podczerwieni Zasilacze MIC zapewniają obsługę różnych opcjonalnych kart i zestawów. Szczegółowe informacje na temat ich instalacji i obsługi można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi. MIC-WKT

Zestaw zawierający uchwyt spryskiwacza, dyszę i kartę sterowania pompą spryskiwacza do kamer nie obsługujących podczerwieni.

MIC-ALM

8-wejściowa karta alarmowa do kamer nie obsługujących podczerwieni, obejmuje funkcję sterowania pompą spryskiwacza.

MIC-BP3

Karta konwertera Biphase firmy Bosch do zasilaczy MIC bez złącza do rozbudowy, także do wszystkich zasilaczy do urządzeń noktowizyjnych.

MIC-BP4

Karta konwertera Biphase firmy Bosch do zasilaczy MIC ze złączem do rozbudowy.

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

24

3.6

pl | Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni

Zasilacze sieciowe serii MIC

Przekazanie do eksploatacji kamery serii MIC z głośnikami do systemu nagłośnieniowego Kamera serii MIC z głośnikami do systemu nagłośnieniowego posiada dwa (2) głośniki o mocy 6 W, oporności 8 Ω i klasie ochrony IP67, połączone szeregowo, aby sprostać wymaganiom zastosowań w systemach nagłośnieniowych. Wykorzystują one brązową i szarą żyłę kabla koncentrycznego, które zwykle przeznaczone są dla promienników podczerwieni lub grzejników. W samym zasilaczu nie ma zacisku połączeniowego do głośników. Głośniki należy podłączyć bezpośrednio do wzmacniacza i mikrofonu innej firmy za pomocą bloku zacisków śrubowych (nie wchodzi w skład zestawu). Aby korzystać z głośników, należy wykonać następujące czynności: 1.

Odłączyć zasilacz od źródła zasilania; odnaleźć brązową i szarą żyłę w ekranowanym kablu koncentrycznym.

2.

Za pomocą zespołu zacisków (nie wchodzi w skład zestawu) połączyć brązową i szarą żyłę głośników.

3.

Włożyć kabel głośnika do jednego z przepustów kablowych w obudowie modułu zasilacza.

4.

3.7

Podłączyć kabel głośnika ze wzmacniacza innej firmy i kabel mikrofonu.

Przekazanie do eksploatacji kamery serii MIC z opcją grzejnika Te instrukcje dotyczą tylko zasilaczy MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni. Na płytce drukowanej zasilacza znajdują się dwa złącza, które należy zmodyfikować, aby grzejnik mógł działać. Aby umożliwić działanie grzejnika, należy wykonać następujące czynności: 1.

Odłączyć zasilacz od źródła zasilania..

2.

Odnaleźć złącza płytki drukowanej obok złącza HD6 (pozycja 1, poniżej), ustawienie domyślne wynosi 0 V.

Illustracja 3.9 Złącze grzejnika skonfigurowane do napięcia 0 V (domyślnie)

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

Zasilacze MIC do urządzeń nie obsługujących podczerwieni | pl

25

3.

Wyłamać dwa złącza przewodowe i usunąć nadmiar lutu.

4.

Za pomocą lutownicy i drutu lutowniczego z miedzi ocynowanej lutować w kierunku od lewych do środkowych pól kontaktowych.

Illustracja 3.10

5.

Złącze grzejnika skonfigurowane do napięcia +18 V

Zasilacz będzie teraz dostarczał prąd przemienny o napięciu +18 VAC do złącza HD6. Kolor żyły kabla

Funkcja

Blok zacisków zasilacza MIC

Grzejnik1 lub promienniki

HD6-1

koncentrycznego Brązowy

podczerwieni2 Szary

Grzejnik1 lub promienniki

HD6-2

podczerwieni2 1. Szczegółowe informacje na temat przekazania do eksploatacji kamery MIC z wbudowaną opcją grzejnika można znaleźć w Punkt 3.7 Przekazanie do eksploatacji kamery serii MIC z opcją grzejnika, Strona 24. 2. Tylko zasilacze do urządzeń noktowizyjnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Punkt 4 Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych, Strona 26.

6.

Dołączyć przewody grzejnika (brązowy i szary) od ekranowanego kabla koncentrycznego do zakończenia złącza HD6, kierując się oznaczeniami na płytce drukowanej.

7.

Grzejniki są sterowane termostatycznie. Są włączane automatycznie przy temperaturze wynoszącej +5°C i wyłączane przy +15°C.

8.

Sprawdzić wszystkie połączenia, ponownie uszczelnić obudowę zasilacza i włączyć zasilanie.

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

26

4

pl | Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych

Zasilacze sieciowe serii MIC

Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych Niniejszy rozdział zawiera instrukcję instalacji następujących zasilaczy MIC: –

MIC-IR-240PSU-ULMIC-IR-115PSU-ULMIC-IR-24PSU-UL

Zasilacze do kamer noktowizyjnych serii MIC są dostępne jako źródła zasilania w wersjach 230/115 VAC i 24 VAC. NIEBEZPIECZENSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Przed otwarciem obudowy zasilacza należy się upewnić, czy zasilanie jest odłączone. Aby wymienić bezpiecznik w zasilaczu MIC, zasilanie musi być odłączone. Zasilacze MIC posiadają oddzielną osłonę wewnętrzną chroniącą blok zacisków wejścia kabla zasilania (HD1). Jedynie odpowiednio wykwalifikowani technicy mogą zdjąć tę osłonę i podłączyć kabel zasilania sieciowego. Przed podłączeniem zasilania osłona MUSI zostać umieszczona na swoim miejscu i zamocowana. Maksymalny rozmiar żył kabla głównego zasilania powinien wynosić 12 AWG. Na zewnątrz urządzenia powinien być zamontowany łatwo dostępny odłącznik (wyłącznik automatyczny). Zalecana wartość znamionowa wyłącznika wynosi 15 A. Te zasilacze posiadają drugie izolowane źródło zasilania do obsługi promienników podczerwieni. Działaniem tego zasilacza steruje sama kamera za pośrednictwem poleceń telemetrii otrzymywanych ze sterowni. Zasilacz obsługuje dwa promienniki podczerwieni za pomocą sterownika zasilanego prądem stałym, który automatycznie się konfiguruje do sterowania pracą promiennika podczerwieni. Poza omówionym niżej złączem uziomowym, w zasilaczu nie ma elementów podlegających regulacji. Zasilacz posiada także obwód sterowania pracą pompy spryskiwacza 24 VAC lub VDC, jak również cztery (4) wejścia beznapięciowych styków alarmowych, które aktywują zaprogramowane położenia w kamerze i zawsze powiadamiają system sterowania o stanie tych alarmów. Złącze HD2 umożliwia opcjonalne podłączenie maksymalnie czterech (4) wejść alarmowych do zasilacza. Mogą to być zabezpieczenia antysabotażowe lub wejścia z innych czujników lub przełączników. Izolacja doziemna i dopasowanie impedancyjne wewnątrz modułu umożliwiają prawidłowe sterowanie uziemieniem sygnału wideo i w ten sposób zapobiegają powstawaniu pętli uziomowych. OSTRZEZENIE! Maksymalna wartość znamionowa napięcia przekaźnika pompy spryskiwacza wynosi zaledwie 24 VAC lub VDC, dlatego przekaźnik ten nie nadaje się do współpracy z pompami zasilanymi z sieci.

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

4.1

Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych | pl

27

Złącze uziomowe na płytce drukowanej Tuż pod pokrywą złącza zasilania sieciowego płytka drukowana (PCB) posiada jedno opcjonalne złącze, widoczne na rysunku poniżej, dzięki któremu możliwe są różne konfiguracje uziemienia.

Illustracja 4.1

Złącze uziomowe zasilacza do urządzeń noktowizyjnych

To złącze uziemienia (poz. 1, powyżej) powinno zostać wyłamane, jeśli istnieje oddzielne połączenie pomiędzy ekranem wizyjnym a masą. Taka sytuacja ma zwykle miejsce w systemach opartych na połączeniach miedzianych, gdzie wszystkie miedziane kable koncentryczne do przesyłania sygnału wizyjnego są prowadzone do sterowni i podłączone do centralnego punktu uziemienia. Jeśli do przesyłania danych i sygnału wizyjnego do i ze sterowni wykorzystywane są światłowody lub inne połączenia typu pośredniego, wówczas złącze uziomowe powinno pozostać nienaruszone, o ile dla danej kamery jest to jedyny punkt odniesienia uziemienia.

4.2

Parametry bezpieczników UWAGA! Aby zapewnić stałą ochronę przed pożarem, uszkodzeniem i obrażeniami, bezpieczniki należy wymieniać pamiętając o zachowaniu tego samego typu i parametrów. Do zasilacza wmontowanych jest pięć (5) bezpieczników 20 mm pełniących następujące funkcje:

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

28

pl | Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych

Bezpi

Funkcja

Zasilacze sieciowe serii MIC

Typ

eczni k FS1

Bezpiecznik

Szklany

Parametry

Parametry

Parametry

bezpiecznika

bezpiecznika

bezpiecznika

głównego 240 V Bezpiecznik

głównego 115 V Bezpiecznik

głównego 24 V Bezpiecznik

bezzwłoczny 1,6 A bezzwłoczny 1,6 A

dodatkowy

FS2

MIC Bezpiecznik

Ceramicz

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

wejścia zasilania

ny

bezzwłoczny

bezzwłoczny 1,0 A

bezzwłoczny

sieciowego dla FS3

transformatora Bezpiecznik

600 mA Szklany

zasilania

Bezpiecznik

2,5 A Bezpiecznik

bezzwłoczny 2,5 A bezzwłoczny 2,5 A

promiennika FS4

FS5

bezzwłoczny 1,6 A

18 V AC. Zasilacz

2,5 A

podczerwieni Bezpiecznik

Ceramicz

sterownika

ny

spryskiwacza Bezpiecznik

Szklany

dodatkowy

Bezpiecznik bezzwłoczny

Bezpiecznik

Bezpiecznik

bezzwłoczny 2,5 A bezzwłoczny 2,5 A Bezpiecznik

Bezpiecznik

bezzwłoczny 1,6 A bezzwłoczny 1,6 A

18 V AC. Zasilacz

Bezpiecznik bezzwłoczny 2,5 A Bezpiecznik bezzwłoczny 1,6 A

MIC OSTRZEZENIE! Zamontowanie bezpieczników innych niż podane powyżej powoduje unieważnienie gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała u instalatora.

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

4.3

Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych | pl

29

Złącza i ich rozmieszczenie w zasilaczach do urządzeń noktowizyjnych

Illustracja 4.2

Rozmieszczenie złączy w zasilaczu MIC-IR-240PSU

Elem Blok zacisków Opis bloku zacisków

Zacisk bloku

ent 1 2 3 4

zasilacza HD1 HD2 HD3 HD4 i HD5

Złącze kabla zasilania 4-wejściowe złącze alarmowe Złącze kabla koncentrycznego Złącza telemetrii

Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy Zacisk śrubowy lub złącze typu

5 6 7

HD6 HD7 CN1

Molex Złącze promienników podczerwieni Zacisk śrubowy Złącze sterownika spryskiwacza Złącze typu Molex Złącze wizyjnego kabla Złącze typu BNC koncentrycznego

4.4

Instalacja zasilacza MIC do urządzeń noktowizyjnych NIEBEZPIECZENSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Przed otwarciem obudowy zasilacza należy się upewnić, czy zasilanie jest odłączone. Aby wymienić bezpiecznik w zasilaczu MIC, zasilanie musi być odłączone. Zasilacze MIC posiadają oddzielną osłonę wewnętrzną chroniącą blok zacisków wejścia kabla zasilania (HD1). Jedynie odpowiednio wykwalifikowani technicy mogą zdjąć tę osłonę i podłączyć kabel zasilania sieciowego. Przed podłączeniem zasilania osłona MUSI zostać umieszczona na swoim miejscu i zamocowana. Maksymalny rozmiar żył kabla głównego zasilania powinien wynosić 12 AWG. Na zewnątrz urządzenia powinien być zamontowany łatwo dostępny odłącznik (wyłącznik automatyczny). Zalecana wartość znamionowa wyłącznika wynosi 15 A.

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

30

pl | Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych

Zasilacze sieciowe serii MIC

Aby zainstalować zasilacz MIC-IR-240PSU, MIC-IR-115PSU i MIC-IR-24PSU, należy wykonać następujące czynności: 1.

Miejsce do montażu zasilacza MIC należy wybrać tak, aby nie był on narażony na celowe lub przypadkowe działanie osób postronnych. Zaleca się zamykaną na zamek szafkę.

2.

Za pomocą wkrętów M6 i podkładek (nie wchodzą w skład zestawu) zamocować bezpiecznie zasilacz MIC-PSU. Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca dla dławików kablowych, tak aby można było wprowadzić w nie kable na około 60 mm.

3.

Otworzyć obudowę zasilacza, wykręcić wkręty M3 z wewnętrznej osłony i zachować je do późniejszego wykorzystania. Następnie zdjąć wewnętrzną osłonę przykrywającą złącze HD1 kabla zasilania sieciowego. Zdejmując tę osłonę uzyskuje się dostęp do korka zaślepiającego M20, w miejsce którego zamontowany zostanie odpowiedni przepust lub dławik kablowy.

Illustracja 4.3 Osłona złącza wejścia wysokiego napięcia zamontowana wewnątrz obudowy zasilacza

4.

W przypadku używania przepustu do kabla zasilającego korek zaślepiający M20 należy wyjąć i zamontować w jego miejsce przepust M20. Zamocować zgodnie z zaleceniami producenta przepustu.

5.

Jeśli używany jest kabel zasilający bez przepustu, należy wyjąć korek zaślepiający M20 i zamontować zamiast niego dławik M20. Należy pamiętać, że łatwiej jest zamocować kabel w dławiku, a dopiero potem dławik w obudowie.

6.

Podłączyć kabel zasilający do złącza HD1, ściśle przestrzegając biegunowości (jak pokazano poniżej).

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Oznaczenie na płytce drukowanej

Identyfikacja zacisku

Pod napięciem

HD1-L

Neutralny

HD1-N

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych | pl

7.

31

Przy użyciu miedzianych podkładek zacisnąć zacisk pierścieniowy 6 mm (w zestawie) na żyle uziemienia kabla zasilania. Przymocować ją śrubami do kołka uziemienia z pokrywą i przewodami uziemienia płytki drukowanej, jak pokazano na poniższej ilustracji. Dokręcić dławik kablowy, aby zabezpieczyć i uszczelnić kabel zasilający.

Illustracja 4.4

1 2 3 4 8.

Kabel zasilający podłączony do złącza HD1, z widocznymi połączeniami do zacisku uziemienia

Kabel uziomowy pokrywy obudowy Żyła uziemienia od płytki drukowanej zasilacza Żyła uziemienia od kabla zasilającego Kołek uziemienia obudowy

Włożyć pozostałe kable, wizyjny i telemetryczny, do otworów dławików o odpowiednich rozmiarach.

9.

Podłączyć kabel koncentryczny do zacisku złącza HD3, przestrzegając kodowania kolorami, jak pokazano poniżej: Kolor żyły kabla

Funkcja

koncentrycznego Czerwony

Zasilanie prądem

Blok zacisków

Oznaczenie na

zasilacza MIC

płytce drukowanej

HD3-1

Power

HD3-2

Power

przemiennym Zielony

Powrót zasilania prądem przemiennym

Biały

RX +

Hd3-3

RxB

Żółty

Rx -

HD3-4

RxA

Żyła ciągłości

Uziemienie

HD3-5

GND

Niebieski

Tx -

HD3-6

TxA

Fioletowy

Tx +

HD3-7

TxB

Żyła koncentryczna

Sygnał wizyjny

HD3-8

Video

Ekran koncentryczny

Powrót sygnału

HD3-9

Vid 0V

HD3-10

Tamp Sw

HD3-11

Wash

wizyjnego Czarny (opcjonalnie)

Zabezpieczenie antysabotażowe

Bosch Security Systems, Inc.

Pomarańczowy

Sterowanie

(opcjonalnie)

spryskiwaczem

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

32

pl | Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych

Zasilacze sieciowe serii MIC

UWAGA! Należy stosować zacisk pierścieniowy 6 mm do kabli uziomowych firmy Tyco Electronics, 00321045-0, PIDG, M6, NIEBIESKI, z zatwierdzeniem UL CCN ZMVV, E13288. Odpowiednim narzędziem do zamocowania zacisku pierścieniowego są zagniatarki firmy Davico typu DHCR15 lub odpowiedniki. 10. Podłączyć brązowy i szary przewód promienników podczerwieni do złącza HD6. Kolor żyły kabla

Funkcja

Złącze z

koncentrycznego

Oznaczenie

zaciskiem

na płytce drukowanej

Brązowy

Promiennik

HD6-1

IR+

HD6-2

IR-

podczerwieni + Szary

Promiennik podczerwieni -

11. Podłączyć kabel koncentryczny sygnału wizyjnego do złącza CN1.

Illustracja 4.5 Podłączenie kabla koncentrycznego sygnału wizyjnego

12. W razie potrzeby podłączyć kable wejść alarmowych do złącza HD2, jak pokazano poniżej. Połączenie

Funkcja

Styk 1 złącza HD2

Alarm 1

Styk 2 złącza HD2

0V

Styk 3 złącza HD2

Alarm 2

Styk 4 złącza HD2

0V

Styk 5 złącza HD2

Alarm 3

Styk 6 złącza HD2

0V

Styk 7 złącza HD2

Alarm 4

Styk 8 złącza HD2

0V

13. W celu podłączenia kamery MIC do sterowni należy zacisnąć lub przymocować wkrętami złącza do przesyłania sygnałów telemetrii do złączy HD4 i HD5. Nazwa sygnału

HD3

HD4

HD5

RxB lub Rx -

Styk 3

Styk 1

Styk 1

RxA lub Rx +

Styk 4

Styk 2

Styk 2

GND

Styk 5

Styk 3

Styk 3

TxA lub Tx -

Styk 6

Styk 4

Styk 4

TxB lub Tx +

Styk 7

Styk 5

Styk 5

telemetrii

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych | pl

33

14. Zasilacze do urządzeń noktowizyjnych posiadają standardowo wbudowany sterownik spryskiwacza. Przekaźnik o wartości znamionowej 24 VAC jest wyposażony w bezpiecznik F S4 (o wartości znamionowej 2 A) mieszczący się w zasilaczu. Podłączenie do układu sterującego pracą pompy spryskiwacza powinno być realizowane za pośrednictwem złącza HD7. Sygnał

Połączenie

Pompa spryskiwacza, pod napięciem Styk 1 złącza HD7 Pompa spryskiwacza, neutralny Styk 2 złącza HD 7

Oznaczenie na płytce drukowanej 1 2

15. Sprawdzić spryskiwacz, naciskając czerwony przycisk SW1. Dioda LED 3 świeci w reakcji na polecenia telemetryczne włączenia spryskiwacza, wysyłane ze sterowni. Należy pamiętać o tym, że oprogramowanie kamery zatrzymuje pracę spryskiwacza po 10 sekundach nieprzerwanego działania, aby zapobiec opróżnieniu zbiornika spryskiwacza. 16. Po podłączeniu wszystkich przewodów należy włączyć zasilanie i sprawdzić, czy świecą wszystkie diody poza diodą LED 5. Diody LED sygnalizują następujące zdarzenia:

Illustracja 4.6 Rozmieszczenie diod LED zasilacza serii MIC do urządzeń noktowizyjnych

1 LED 1 i LED 2

Wskazują, że z zasilacza dostarczany jest prąd 18 VAC oraz że bezpieczniki zasilania pozostają nienaruszone. Nie ma wskazania informującego o działaniu linii telemetrycznych, gdyż zwiększyłoby to obciążenie tych linii i jednocześnie ograniczyłoby liczbę kamer obsługiwanych przez jedną linię telemetryczną.

2 LED 3

Świeci, gdy włączony zostaje przekaźnik sterownika spryskiwacza.

3 LED 4

Monitoruje wewnętrznie generowane napięcie +5 V używane do sterowania obwodami interfejsu alarmowego wokół złącza HD2. Zasilanie +5 V nie jest dostępne z zewnątrz.

4 LED 5

Świeci, gdy zasilanie promiennika podczerwieni zostaje włączone przez telemetrię kamery.

5 LED 6

Dioda LED stanu. Przełącza impulsy wł./wył. po wybraniu funkcji Multi Alarm

6 Diody LED 7-10 Te diody świecą w odpowiedzi na uruchomienie przypisanego alarmu. 17. Po upewnieniu się, że zasilacz działa prawidłowo należy zamocować pokrywę obudowy na miejsce i mocno dokręcić śrubami. Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

34

4.5

pl | Zasilacze MIC do urządzeń noktowizyjnych

Zasilacze sieciowe serii MIC

Przekazanie do eksploatacji promienników podczerwieni Poniższe instrukcje dotyczą wszystkich kamer MIC IR. Podłączyć kamerę do komputera PC za pośrednictwem złącza telemetrii RS422/485 oraz skonfigurować w oprogramowaniu MIC Series Universal Camera Setup Software (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji MIC Series Universal Camera Setup Software). Przed podłączeniem zasilania do zasilacza sprawdzić, czy wszystkie połączenia są wykonane prawidłowo. Podłączyć zasilanie do urządzenia i upewnić się, że świecą diody LED 1 i 2 znajdujące się na górze płytki drukowanej, oraz dioda LED 4 (patrz Rysunek 4.6). Stanowi to potwierdzenie, że bezpieczniki FS1, 2, 3 i 5 są nienaruszone. Sprawdzić, czy urządzenie MIC generuje obraz wideo. Po podłączeniu ustawić aktualny adres kamery w oprogramowaniu MIC Series Universal Camera Setup Software i sprawdzić, czy można poruszać kamerą za pomocą przycisków obrotu, pochylenia i zatrzymania. Wybór promienników podczerwieni jest możliwy po przejściu do kart Setups (Konfiguracje) i włączeniu trybu Multi Alarm (Wiele alarmów). Dioda LED 6 (patrz Rysunek 4.6), nazywana diodą STANU zaczyna migać, sygnalizując w ten sposób prawidłowe działanie. Włączenie polecenia IR Lamps (Promienniki podczerwieni) w oprogramowaniu MIC Series Universal Camera Setup Software (Cam-set) uruchamia dwa promienniki podczerwieni i powoduje zaświecenie diody LED 5. Promienniki podczerwieni mogą być sterowane ręcznie lub automatycznie, kiedy poziom natężenia oświetlenia spada, bądź też za pomocą zewnętrznej fotokomórki podłączonej do wejścia alarmowego 4. Te tryby można wybierać z poziomu oprogramowania Cam-set. Szczegółowe informacje na temat uruchomienia przy oddaniu do eksploatacji i konfiguracji modułu kamery można znaleźć w instrukcji oprogramowania MIC Series Universal Camera Setup Software. Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi instrukcjami obsługi zamieszczanymi na stronie internetowej firmy Bosch Security Systems, Inc.

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Zasilacze sieciowe serii MIC

5

Parametry techniczne | pl

35

Parametry techniczne Zasilacze MIC mieszczą się w obudowie o stopniu ochrony IP65, wykonanej z odlewu aluminiowego, charakteryzującej się następującymi parametrami technicznymi: Zasilacz MIC PSU

Napięcie

Hz

Zasilanie

Wyjście

MIC-240PSU-UL

230 VAC

50/60 Hz

40 VA

18 VAC

MIC-115PSU-UL

115 VAC

50/60 Hz

40 VA

18 VAC

MIC-24PSU-UL

24 VAC

50/60 Hz

40 VA

18 VAC

MIC-IR-240PSU-UL

230 VAC

50/60 Hz

60 VA

18 VAC

MIC-IR-115PSU-UL

115 VAC

50/60 Hz

60 VA

18 VAC

MIC-IR-24PSU-UL

24 VAC

50/60 Hz

60 VA

18 VAC

Wszystkie zasilacze Wymiary (wys. x szer. x gł.)

90 x 260 x 160 mm

Waga

3,2 kg

Bosch Security Systems, Inc.

Instrukcja instalacji

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

36

5.1

pl | Parametry techniczne

Zasilacze sieciowe serii MIC

Rysunki wymiarowe

90.5 mm (3.6 in.)

288 mm (11.3 in.) 260 mm (10.2 in.)

F.01U.141.598 | 1.0 | 2010.01

110 mm (4.3 in.)

160 mm (6.3 in.)

240 mm (9.5 in.)

Instrukcja instalacji

Bosch Security Systems, Inc.

Bosch Security Systems, Inc.

.

www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems, Inc., 2010