Stale zwiększamy wartość We increase our value constantly

Zakres produkcji Kształtowniki gięte na zimno Blachy walcowane na zimno i na gorąco w krążkach, arkuszach i taśmach ciętych

Product range Cold formed profiles Cold and hot rolled coils, sheets and strips

Stalprodukt is an experienced and reliable partner in business. Our qualified staff, their knowledge and application of modern technology guarantees the highest quality of products and services rendered.

Jesteśmy wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i rdzeni toroidalnych. Nasza Spółka posiada też własną, rozwiniętą sieć dystrybucji wyrobów hutniczych. Tworzą ją składy handlowe i biura w kilkunastu miastach na terenie Polski.

We are a leading manufacturer and exporter of highly processed steel products: grain oriented electical steels, cold formed profiles, road safety barriers and toroidal cores. Moreover, our company has a developed distribution network of metallurgical products. It comprises of commercial warehouses and offices in several cities in the territory of Poland.

Od 1997 r. akcje Stalproduktu notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i dzięki temu informacja o kondycji finansowej Spółki jest transparentna i dostępna. Stalprodukt S.A. posiada certyfikaty: Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, wydane przez TÜV CERT Rheinland.

Shares of Stalprodukt have been quoted on the primary market of the Warsaw Stock Exchange since 1997 and therefore the information on financial standing of the Company is transparent and available. Stalprodukt S.A. was granted the following certificates: ISO 9001 Quality Management System and ISO 14001 Environmental Management System, issued by TÜV CERT Rheinland.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju naszych Klientów poprzez zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy i zaufanego partnera biznesowego naszych Klientów.

Our mission is to support our Client's development through assurance of the highest quality products and services. We strive to achieve the position of a preferred supplier and trusted business partner of our Clients.

Program produkcji obejmuje zarówno kształtowniki standardowe dostępne u dystrybutorów, jak i znajdujące się w magazynach produkcyjnych oraz kształtowniki niestandardowe, produkowane na zamówienie. Możliwość nabycia poszczególnych asortymentów należy weryfikować u sprzedawców.

The production program includes standard profiles available at distributors and special profiles from production warehouses, manufactured upon order. Please check availability of particular products with vendors.

Masy profili zawarte w katalogu są masami teoretycznymi, obliczanymi na podstawie wzorów zawartych w obowiązujących normach produkcyjnych. Wszystkie obliczenia przeprowadzone zostały dla wielkości nominalnych. Jako gęstość obliczeniowa stali została przyjęta wielkość 7,85 g/cm3.

Weight of profiles enclosed in catalogues is theoretical, calculated on the basis of patterns enclosed in valid production standards. All calculations were made according to rated values. Steel density used in calculations was assumed as 7,85 g/cm3.

Masy rzeczywiste kształtowników mogą się różnić o +/- 6% od podanych w katalogu mas teoretycznych.

Actual weight of profiles might differ with +/- 6% in respect of theoretical weight specified in the catalogue.

Kształtowniki konstrukcyjne Structural cold formed profiles

2

Centrum serwisowe blach Steel service center

20

Kształtowniki precyzyjne Precision tubes

36

Kształtowniki specjalne Special profiles

48

Kształtowniki do systemów stolarki profilowej Joinery profiles

60

1

Spis treści / Table of Content

Stalprodukt to doświadczony i sprawdzony partner w biznesie. Nasza wykwalifikowana kadra, jej wiedza oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii stanowią gwarancję najwyższej jakości produktów oraz świadczonych usług.

Structural closed and open cold formed profiles

TECHNOLOGIE

Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte

2

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI / APPLICATION AND BENEFITS

Zastosowanie:

Application:

Kształtowniki otwarte i zamknięte znajdują nieograniczone zastosowanie we wszelkiego rodzaju konstrukcjach budowlanych i maszynowych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i dokładność wykonania. Z powodzeniem zastępują kształtowniki walcowane na gorąco.

Open and closed profiles are widely used in all building and machine structures everywhere that resistance and precise execution are required. They are perfect to replace hot-rolled profiles.

Przykłady: • elementy konstrukcji nośnych ścian, szklanych fasad, dachów • budowa maszyn rolniczych • ogrodzenia • konstrukcje bram • konstrukcje ramowe wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym.

Korzyści:

Benefits:

Możliwość zastosowania najbardziej odpowiedniego gatunku stali. Oferujemy kształtowniki wykonane z wielu gatunków stali, począwszy od stali zwykłej jakości (S235), poprzez stale o podwyższonej wytrzymałości (S355), do stali o wysokiej wytrzymałości (do S650 włącznie). Oferowany przez nas szeroki zakres wymiarowy przekrojów okrągłych (od Ø10 mm do Ø273 mm), kwadratowych (od 10×10 mm do 200×200 mm) i prostokątnych (od 18×10 mm do 300×100 mm) pozwala na optymalny dobór elementów składowych dowolnych konstrukcji. Kształtowniki produkowane są na najnowocześniejszych, zautomatyzowanych liniach produkcyjnych zakupionych u renomowanych producentów z Włoch i Niemiec w latach 2007-2009. Dzięki temu nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością wykonania, niejednokrotnie przekraczając wymagania norm przedmiotowych, zaspokajając potrzeby klientów. Szeroki zakres możliwości produkcyjnych, jak również projektowych, umożliwia wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań w zakresie produkowanych kształtowników dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Zastosowanie materiałów o wysokiej wytrzymałości umożliwia projektowanie znacznie lżejszych konstrukcji w porównaniu z dotychczas stosowanymi materiałami. Zależność przedstawiająca zmianę grubości materiałów o wysokiej wytrzymałości w stosunku do stali niskostopowych przy zachowaniu tych samych parametrów wytrzymałościowych przedstawia się następująco:

t2=t1

Re1 Re2

gdzie: t2 - grubość taśmy o wysokiej wytrzymałości t1 - grubość taśmy ze stali niskostopowych i niestopowych Re2 - granica plastyczności stali o wysokiej wytrzymałości Re1 - granica plastyczności stali dla stali niskostopowych i niestopowych

3

Examples: • elements of load-bearing structures of walls, glass facades, roofs • building of agricultural machines • fences • structures of gates • frame structures used in automotive industry.

It is possible to use the most suitable grade of steel. We offer profiles made of many grades of steel, beginning with steel in regular quality (S235), through steel with increased resistance (S355), up to high-resistance steel (up to S650 inclusively). We offer a wide range of round sections (from Ø10 mm to Ø273 mm), square (from 10×10 mm to 200×200 mm) and rectangular (from 18×10 mm to 300x100 mm), which allows for optimal selection of components for any type of structure. Profiles are produced on the most modern, automated production lines purchased from renowned manufacturers from Italy and Germany in the period 2007-2009. This is why our products are characterized by high quality and precise execution, often exceeding the requirements of related standards and meeting our clients’ needs. Wide range of production and designing capacities allows for implementation of new solutions in production of custom-made profiles. Application of high-resistance materials allows for designing of much lighter structures in comparison with previously used materials. Relations presenting the change of thickness of high-resistance materials in relation to low-alloy steel, with maintenance of the same resistance parameters presents as follows:

t2=t1

Re1 Re2

where: t2 - thickness of high-resistance strip t1 - thickness of tape made of low-alloy and unalloyed steel Re2 - yield point of high resistance steel Re1 - yield point of low-alloy and unalloyed steel

Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte Structural closed and open cold formed profiles

NORMY / STANDARDS

EN 10219-1:2006

EN 10025-2:2004

S235JRH

S235JR

S275J0H S275J2H S355J0H S355J2H

S235J0 S235J2 S275JR S275J0 S275J2 S355JR S355J0 S355J2

EN 10149-2:1995

EN 10025-4:2004

SEW 092

S315MC S355MC S420MC S460MC S500MC S550MC S600MC S650MC

S355M S420M S460M -

QStE300TM QStE355TM QStE420TM QstE460TM QStE500TM QStE550TM -

DIN 17100 St37-2 USt37-2 RSt37-2 St37-3U St37-3N St44-2 St44-3U St44-3N St52-3U St52-3N

PN-89/H-84023

EN 10025-2:2004

DIN 17100

EN 10111:1998

12X

S185 S235JR S275JR -

St33 RSt37-2 St44-2 -

DD11 -

4

Kształtowniki zamknięte konstrukcyjne Closed structural tubes

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e o k r ąg łe R o u n d s t r u c t u r a l t u b e s E N 1 0 2 1 9 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] d 1 , 0 1 , 5 1 , 8 2 , 0 2 , 3 2 , 6 2 , 9 3 , 0 3 , 2 3 , 6 4 , 0 4 , 5 5 , 0 5 , 6 6 , 0 6 , 3 8 , 0 [ m m ] 0 , 4 0 0 , 5 8 0 , 6 8 0 , 7 5 1 7 , 2 0 , 7 3 0 , 8 7 0 , 9 5 1 , 0 8 1 , 2 0 2 1 , 3 0 , 7 6 0 , 9 0 0 , 9 9 1 , 1 2 1 , 2 4 2 2 , 0 1 , 4 4 1 , 1 3 1 , 6 3 1 , 7 2 1 , 5 8 0 , 8 7 1 , 0 3 1 , 2 9 2 5 , 0 1 , 1 1 1 , 7 7 1 , 5 6 1 , 2 3 1 , 7 2 1 , 8 7 0 , 9 4 1 , 4 0 2 6 , 9 1 , 1 6 1 , 4 6 1 , 6 3 1 , 2 8 1 , 8 5 0 , 9 8 1 , 8 0 2 8 , 0 1 , 3 1 1 , 6 7 1 , 8 4 1 , 0 0 1 , 1 9 1 , 4 9 1 , 8 9 2 8 , 6 1 , 5 7 1 , 7 6 1 , 2 5 1 , 3 8 1 , 0 5 1 , 9 4 2 , 0 0 3 0 , 0 1 , 4 7 1 , 3 3 1 , 6 7 1 , 1 2 2 , 1 3 1 , 8 7 2 , 0 7 3 1 , 8 1 , 1 3 1 , 3 4 2 , 1 5 2 , 2 7 1 , 4 8 1 , 6 8 1 , 8 9 2 , 0 8 3 2 , 0 1 , 5 6 1 , 4 2 2 , 2 7 2 , 4 1 1 , 7 8 1 , 1 9 1 , 9 9 2 , 2 0 3 3 , 7 1 , 4 3 2 , 2 2 2 , 4 3 1 , 5 8 1 , 2 0 1 , 8 0 2 , 0 1 2 , 2 9 3 4 , 0 1 , 4 7 1 , 6 3 1 , 2 4 2 , 3 7 2 , 5 1 1 , 8 5 2 , 0 8 2 , 3 0 3 5 , 0 1 , 3 3 3 , 3 0 1 , 5 8 2 , 2 4 2 , 4 7 2 , 7 1 1 , 7 5 2 , 0 0 2 , 5 5 3 , 0 1 3 7 , 5 1 , 3 5 3 , 3 5 1 , 6 1 2 , 2 7 2 , 5 1 2 , 7 5 1 , 7 8 2 , 0 2 2 , 5 9 3 , 0 5 3 8 , 0 1 , 4 2 2 , 1 4 2 , 6 5 2 , 7 4 1 , 8 7 1 , 7 0 2 , 4 0 4 0 , 0 3 , 4 1 2 , 2 5 2 , 5 3 1 , 7 8 1 , 5 0 1 , 9 7 2 , 8 0 2 , 8 9 3 , 0 6 4 2 , 0 1 , 5 1 3 , 4 4 2 , 2 7 2 , 5 5 2 , 8 2 1 , 8 0 1 , 9 9 2 , 9 1 3 , 0 9 3 , 7 9 4 2 , 4 3 , 0 7 3 , 2 6 1 , 5 9 1 , 9 0 2 , 1 0 2 , 3 9 2 , 6 9 2 , 9 8 4 4 , 5 1 , 6 1 1 , 9 2 2 , 1 2 2 , 4 2 2 , 7 2 3 , 1 1 3 , 3 0 3 , 0 1 4 5 , 0 1 , 7 3 3 , 3 5 4 , 3 7 3 , 5 6 2 , 6 1 3 , 2 5 2 , 2 8 2 , 0 6 2 , 9 3 3 , 9 7 4 8 , 3 5 , 1 4 3 , 4 3 3 , 5 4 3 , 7 6 5 , 6 5 2 , 4 1 2 , 7 5 4 , 6 2 1 , 8 2 2 , 1 8 3 , 0 9 4 , 1 9 5 0 , 8 3 , 4 4 3 , 5 5 3 , 7 7 4 , 6 4 2 , 4 2 2 , 7 6 4 , 2 1 1 , 8 3 2 , 1 8 3 , 1 0 5 1 , 0 4 , 7 4 3 , 1 7 3 , 5 1 3 , 6 3 2 , 2 3 2 , 4 7 1 , 8 7 2 , 8 2 3 , 8 5 4 , 3 0 5 2 , 0 4 , 4 7 3 , 7 7 3 , 6 5 2 , 3 2 2 , 5 6 1 , 9 4 2 , 9 3 3 , 3 0 4 , 0 1 4 , 9 3 5 , 4 9 6 , 0 4 5 4 , 0 4 , 7 4 2 , 4 5 2 , 7 1 4 , 2 4 5 , 2 3 3 , 8 7 2 , 0 5 3 , 1 0 3 , 4 9 3 , 9 9 5 7 , 0 4 , 1 1 4 , 5 1 5 , 5 5 7 , 5 5 4 , 2 4 2 , 1 8 2 , 8 8 6 , 8 2 2 , 6 0 3 , 2 9 3 , 7 0 5 , 0 3 6 , 1 9 8 , 0 3 6 0 , 3 3 , 4 0 4 , 2 5 4 , 6 6 5 , 2 1 4 , 3 9 5 , 7 5 2 , 9 7 3 , 8 3 6 2 , 3 2 , 2 5 2 , 6 9 3 , 4 7 4 , 3 3 4 , 7 6 6 , 5 4 5 , 3 2 7 , 2 1 4 , 4 8 5 , 8 7 8 , 5 1 3 , 0 3 3 , 9 0 8 , 0 0 6 3 , 5 4 , 5 1 5 , 5 4 3 , 1 6 3 , 6 1 4 , 6 6 6 , 1 2 4 , 0 7 4 , 9 6 6 6 , 0 4 , 7 4 4 , 1 3 3 , 6 7 5 , 6 3 3 , 2 1 6 , 2 1 4 , 5 8 5 , 0 3 6 7 , 0 3 , 3 5 6 , 5 1 4 , 3 2 5 , 2 7 7 , 2 7 3 , 8 4 4 , 8 0 4 , 9 5 5 , 8 9 8 , 0 1 7 0 , 0 7 , 4 4 3 , 4 3 6 , 6 6 4 , 4 2 3 , 9 3 4 , 9 1 5 , 0 7 5 , 3 9 6 , 0 3 8 , 2 0 7 1 , 5 4 , 4 5 3 , 4 5 5 , 4 3 6 , 7 1 8 , 2 6 3 , 9 5 4 , 9 4 5 , 1 0 6 , 0 7 7 , 4 9 7 2 , 0 4 , 7 1 5 , 4 1 5 , 7 5 7 , 1 1 3 , 6 5 6 , 4 4 5 , 2 4 8 , 7 7 3 , 3 0 4 , 1 9 7 , 9 5 9 , 7 4 1 0 , 3 7 1 0 , 8 4 7 6 , 1 4 , 5 5 7 , 7 4 5 , 1 2 6 , 2 5 5 , 8 8 3 , 9 7 5 , 6 9 7 , 0 0 8 2 , 5 7 , 1 4 5 , 2 2 6 , 3 8 5 , 8 0 5 , 9 9 7 , 8 9 8 4 , 0 7 , 5 7 5 , 5 3 6 , 1 5 6 , 3 6 6 , 7 6 1 2 , 2 7 8 , 3 8 1 2 , 8 3 4 , 2 9 4 , 9 1 9 , 3 7 1 0 , 3 5 1 1 , 5 0 8 8 , 9 1 3 , 1 7 5 , 2 6 7 , 2 4 1 2 , 3 5 6 , 8 1 8 , 1 1 1 3 , 7 8 4 , 5 9 5 , 9 2 6 , 5 9 8 , 9 8 1 0 , 0 4 1 1 , 1 0 9 5 , 0 7 , 7 7 1 4 , 1 5 5 , 6 3 6 , 3 5 1 3 , 2 6 4 , 9 1 7 , 0 6 7 , 2 9 8 , 7 0 9 , 6 3 1 0 , 7 7 1 1 , 9 1 1 4 , 8 0 1 0 1 , 6 7 , 5 1 1 4 , 1 4 6 , 7 5 7 , 7 6 5 , 2 3 8 , 2 7 1 1 , 4 8 5 , 9 9 9 , 2 6 1 0 , 2 5 1 2 , 6 9 1 5 , 0 9 1 5 , 8 0 1 0 8 , 0 5 , 5 4 6 , 3 5 7 , 1 6 8 , 2 3 8 , 7 7 1 3 , 4 8 1 6 , 7 8 7 , 9 7 9 , 8 3 1 0 , 8 8 1 2 , 1 9 1 5 , 0 1 1 6 , 0 3 2 0 , 9 7 1 1 4 , 3 6 , 1 7 1 6 , 7 7 1 2 , 1 3 8 , 8 8 1 8 , 7 5 2 3 , 4 8 7 , 0 7 7 , 9 8 9 , 1 7 9 , 7 7 1 0 , 9 6 1 3 , 5 9 1 5 , 0 4 1 7 , 9 0 1 2 7 , 0 1 2 , 7 3 1 4 , 2 6 2 4 , 6 6 8 , 3 6 1 5 , 7 8 9 , 3 0 9 , 6 2 1 0 , 2 4 1 1 , 4 9 1 7 , 5 9 1 8 , 7 9 1 9 , 6 9 1 3 3 , 0 1 6 , 6 1 1 8 , 5 2 9 , 7 8 1 0 , 1 1 1 0 , 7 7 1 2 , 0 8 1 3 , 3 9 1 5 , 0 0 1 9 , 7 8 2 0 , 7 3 2 5 , 9 8 1 3 9 , 7 1 1 , 7 7 1 4 , 6 4 1 6 , 4 1 1 3 , 2 1 2 1 , 6 6 1 8 , 1 8 1 0 , 6 9 1 1 , 0 5 2 0 , 2 7 2 2 , 7 0 2 8 , 4 9 1 5 2 , 4 1 7 , 1 5 2 2 , 6 4 2 3 , 7 2 1 3 , 8 0 1 5 , 2 9 1 8 , 9 9 2 1 , 1 9 2 9 , 7 9 1 5 9 , 0 2 3 , 5 4 2 4 , 6 7 1 7 , 8 2 1 5 , 8 9 1 9 , 7 4 2 2 , 0 3 3 0 , 9 9 1 6 5 , 1 3 1 , 6 3 1 6 , 2 1 2 2 , 4 7 2 5 , 1 7 1 8 , 1 8 2 0 , 1 4 2 4 , 0 2 1 6 8 , 3 3 6 , 6 4 2 3 , 2 7 2 7 , 7 7 1 8 , 7 1 2 1 , 0 0 2 5 , 9 8 2 9 , 1 2 1 9 3 , 7 2 2 , 1 4 2 4 , 5 4 3 8 , 6 7 1 9 , 7 3 2 7 , 4 0 2 9 , 3 0 3 0 , 7 2 2 0 4 , 0 3 1 , 5 3 4 1 , 6 5 2 1 , 2 2 2 3 , 8 2 2 6 , 4 0 2 9 , 4 9 3 3 , 0 6 2 1 9 , 1 4 1 , 4 4 5 2 , 2 8 3 3 , 0 5 3 6 , 9 3 3 9 , 5 1 2 7 3 , 0

5

Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte Structural closed and open cold formed profiles

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e k w a d r a t o w e S q u a r e s t r u c t u r a l t u b e s

E N 1 0 2 1 9 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a 1 , 5 [ m m ]

2 , 0

2 , 5

3 , 0

4 , 0

1 8

0 , 7 3

0 , 9 2

1 , 0 9

2 0

0 , 8 3

1 , 0 5

1 , 2 5

2 5

1 , 0 6

1 , 3 6

1 , 6 4

1 , 8 9

3 0

1 , 3 0

1 , 6 8

2 , 0 3

2 , 3 6

3 4

1 , 4 9

1 , 9 3

2 , 3 5

2 , 7 4

3 5

1 , 5 3

1 , 9 9

2 , 4 2

2 , 8 3

4 0

1 , 7 7

2 , 3 1

2 , 8 2

3 , 3 0

4 , 2 0

4 5

2 , 0 0

2 , 6 2

3 , 2 1

3 , 7 7

4 , 8 3

5 0

2 , 2 4

2 , 9 3

3 , 6 0

4 , 2 5

5 , 4 5

5 1

2 , 2 9

3 , 0 0

3 , 6 8

4 , 3 4

5 , 5 8

5 4

2 , 4 3

5 , 0

6 , 0

6 , 5 6

7 , 5 6

3 , 1 8

3 , 9 2

4 , 6 2

5 , 9 6

5 5

3 , 2 5

3 , 9 9

4 , 7 2

6 , 0 8

7 , 3 4 8 , 1 3

9 , 4 5

9 , 7 0

1 1 , 3 3

8 , 0

6 0

3 , 5 6

4 , 3 9

5 , 1 9

6 , 7 1

6 3 , 5

3 , 7 8

4 , 6 6

5 , 5 2

7 , 1 5

7 0

4 , 1 9

5 , 1 7

6 , 1 3

7 , 9 7

7 5

4 , 5 0

5 , 5 6

6 , 6 0

8 , 5 9

8 0

4 , 8 2

5 , 9 6

7 , 0 7

9 , 2 2

1 1 , 2 7

1 3 , 2 1

9 0

5 , 4 5

6 , 7 4

8 , 0 1

1 0 , 4 8

1 2 , 8 4

1 5 , 1 0

1 8 , 8 7

1 0 0

6 , 0 7

7 , 5 3

8 , 9 6

1 1 , 7 3

1 4 , 4 1

1 6 , 9 8

2 1 , 3 9

1 2 , 9 9

1 5 , 9 8

1 8 , 8 7

2 3 , 9 0

1 0 , 8 4

1 4 , 2 5

1 7 , 5 5

2 0 , 7 5

2 6 , 4 1

1 2 5

1 4 , 8 7

1 8 , 3 3

2 1 , 6 9

2 7 , 6 7

1 3 0

1 5 , 5 0

1 9 , 1 2

2 2 , 6 3

2 8 , 9 2

1 6 , 7 6

2 0 , 6 9

2 4 , 5 2

3 1 , 4 3

1 5 0

1 8 , 0 1

2 2 , 2 6

2 6 , 4 0

3 3 , 9 5

1 6 0

1 9 , 2 7

2 3 , 8 3

2 8 , 2 9

3 6 , 4 6

1 8 0

2 1 , 7 8

2 6 , 9 7

3 2 , 0 5

4 1 , 4 8

3 0 , 1 1

3 5 , 8 2

4 6 , 5 1

1 1 0 1 2 0

1 4 0

2 0 0

1 2 , 7 2

6

Kształtowniki zamknięte konstrukcyjne Closed structural tubes

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e p r o s t o k ąt n e R e c t a n g u r a l s t r u c t u r a l t u b e s

E N 1 0 2 1 9 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x 1 , 5 [ m m ] b 2 5 x 1 5 2 5 x 2 0 3 0 x 1 0 3 0 x 1 5 3 0 x 1 8 3 0 x 2 0 3 0 x 2 5 3 4 x 2 4 3 5 x 1 5 3 5 x 2 0 3 5 x 2 5 4 0 x 1 0 4 0 x 1 5 4 0 x 2 0 4 0 x 2 5 4 0 x 2 7 4 0 x 3 0 4 0 x 3 5 4 5 x 1 5 4 5 x 2 0 4 5 x 2 5 4 5 x 3 0 4 5 x 3 5 5 0 x 2 0 5 0 x 2 5 5 0 x 3 0 5 0 x 3 5 5 0 x 4 0 5 5 x 4 0 6 0 x 2 0 6 0 x 2 5 6 0 x 3 0 6 0 x 3 5 6 0 x 4 0 6 0 x 5 0 7 0 x 1 1 7 0 x 2 0 7 0 x 2 5 7 0 x 3 0 7 0 x 3 5 7 0 x 4 0 7 0 x 5 0 7 0 x 6 0 8 0 x 2 0 8 0 x 3 0 8 0 x 4 0 8 0 x 5 0 8 0 x 6 0 8 0 x 7 0 9 0 x 2 0 9 0 x 4 0

7

0 , 8 3

2 , 0

0 , 9 4

1 , 2 0

0 , 8 3 0 , 9 4 1 , 0 1 1 , 0 6 1 , 1 8 1 , 2 5 1 , 0 6 1 , 1 8 1 , 3 0 1 , 0 6 1 , 1 8 1 , 3 0 1 , 4 1

1 , 0 5 1 , 2 0 1 , 3 0 1 , 3 6 1 , 5 2 1 , 6 1 1 , 3 6 1 , 5 2 1 , 6 8 1 , 3 6 1 , 5 2 1 , 6 8 1 , 8 3 1 , 9 0 1 , 9 9 2 , 1 5 1 , 6 8 1 , 8 3 1 , 9 9 2 , 1 5 2 , 3 1 1 , 9 9 2 , 1 5 2 , 3 1 2 , 4 6 2 , 6 2 2 , 7 8 2 , 3 1 2 , 4 6 2 , 6 2 2 , 7 8 2 , 9 3 3 , 2 5 2 , 3 4 2 , 6 2 2 , 7 8 2 , 9 3 3 , 0 9 3 , 2 5 3 , 5 6 3 , 8 8 2 , 9 3 3 , 2 5 3 , 5 6 3 , 8 8 4 , 1 9 4 , 5 0 3 , 2 5 3 , 8 8

1 , 4 6 1 , 5 3 1 , 6 5 1 , 3 0 1 , 4 1 1 , 5 3 1 , 6 5 1 , 7 7 1 , 5 3 1 , 6 5 1 , 7 7 1 , 8 9 2 , 0 0 2 , 1 2 1 , 7 7 1 , 8 9 2 , 0 0 2 , 1 2 2 , 2 4 1 , 7 9 2 , 0 0 2 , 1 2 2 , 2 4 2 , 3 6 2 , 7 1 2 , 2 4 2 , 4 7

2 , 4 7

2 , 5

3 , 0

4 , 0

5 , 0

6 , 0

6 , 5 6

7 , 5 6

6 , 0 8 6 , 7 1 7 , 3 4

8 , 1 3

9 , 4 5

6 , 0 8 6 , 7 1 7 , 3 4

8 , 1 3

9 , 4 5

7 , 9 7 8 , 5 9

9 , 7 0 9 , 7 0

1 1 , 3 3

1 , 0 5 1 , 4 4

1 , 4 4 1 , 5 6 1 , 6 4 1 , 8 4 1 , 9 5 1 , 6 4 1 , 8 4 2 , 0 3 1 , 6 4 1 , 8 4 2 , 0 3 2 , 2 3 2 , 3 1 2 , 4 2 2 , 6 2 2 , 0 3 2 , 2 3 2 , 4 2 2 , 6 2 2 , 8 2 2 , 4 2 2 , 6 2 2 , 8 2 3 , 0 1 3 , 2 1 3 , 4 1 2 , 8 2 3 , 0 1 3 , 2 1 3 , 4 1 3 , 6 0 3 , 9 9 3 , 2 1 3 , 4 1 3 , 6 0 3 , 8 0 3 , 9 9 4 , 3 9 4 , 7 8 3 , 6 0 3 , 9 9 4 , 3 9 4 , 7 8 5 , 1 7 5 , 5 6 3 , 9 9 4 , 7 8

1 , 8 9 2 , 2 7

2 , 3 6

2 , 3 6 2 , 6 0 2 , 6 9 2 , 8 3 3 , 0 7 2 , 6 0 2 , 8 3 3 , 0 7 3 , 3 0 2 , 8 3 3 , 0 7 3 , 3 0 3 , 5 4 3 , 7 7 4 , 0 1 3 , 3 0 3 , 5 4 3 , 7 7 4 , 0 1 4 , 2 5 4 , 7 2

4 , 8 3 5 , 1 4

5 , 4 5 6 , 0 8

3 , 7 7 4 , 0 1 4 , 2 5 4 , 4 8 4 , 7 2 5 , 1 9 5 , 6 6 4 , 2 5 4 , 7 2 5 , 1 9 5 , 6 6 6 , 1 3 6 , 6 0 4 , 7 2 5 , 6 6

7 , 3 4

8 , 0

Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte Structural closed and open cold formed profiles

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e p r o s t o k ąt n e R e c t a n g u r a l s t r u c t u r a l t u b e s

E N 1 0 2 1 9 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x 1 , 5 [ m m ] b

2 , 0

2 , 5

3 , 0

4 , 0

5 , 0

6 , 0

9 0 x 5 0 9 0 x 6 0 9 0 x 7 0 9 0 x 8 0 1 0 0 x 2 0 1 0 0 x 3 0 1 0 0 x 4 0 1 0 0 x 5 0 1 0 0 x 6 0 1 0 0 x 7 0 1 0 0 x 8 0 1 0 3 , 5 x 2 5 1 1 0 x 3 0 1 1 0 x 6 0 1 2 0 x 3 0 1 2 0 x 4 0 1 2 0 x 5 0 1 2 0 x 6 0 1 2 0 x 8 0 1 2 0 x 1 0 0 1 4 0 x 4 0 1 4 0 x 6 0 1 4 0 x 7 0 1 4 0 x 8 0 1 4 0 x 1 0 0 1 4 0 x 1 2 0 1 5 0 x 5 0 1 5 0 x 6 0 1 5 0 x 1 0 0 1 6 0 x 5 0 1 6 0 x 8 0 1 6 0 x 9 0 1 6 0 x 1 0 0 1 6 0 x 1 2 0 1 6 0 x 1 4 0 1 8 0 x 6 0 1 8 0 x 8 0 1 8 0 x 1 0 0 1 8 0 x 1 2 0 1 8 0 x 1 4 0 2 0 0 x 8 0 2 0 0 x 1 0 0 2 0 0 x 1 2 0 2 0 0 x 1 4 0 2 0 0 x 1 5 0 2 0 0 x 1 6 0 2 2 0 x 8 0 2 5 0 x 1 0 0 2 5 0 x 1 5 0 3 0 0 x 1 0 0

4 , 1 9

5 , 1 7

6 , 1 3

7 , 9 7

9 , 7 0

1 1 , 3 3

4 , 5 0

5 , 5 6

6 , 6 0

8 , 5 9

4 , 8 2

5 , 9 5

7 , 0 7

9 , 2 2

1 1 , 2 7

1 3 , 2 1

5 , 1 3

6 , 3 5

7 , 5 4

9 , 8 5

1 2 , 0 5

8 , 0

3 , 5 6

4 , 3 9

5 , 1 9

3 , 8 8

4 , 7 8

5 , 6 6

4 , 1 9

5 , 1 7

6 , 1 3

7 , 9 7

9 , 7 0

1 1 , 3 3

4 , 5 0

5 , 5 6

6 , 6 0

8 , 5 9

1 0 , 4 8

1 2 , 2 7

4 , 8 2

5 , 9 6

7 , 0 7

9 , 2 2

1 1 , 2 7

1 3 , 2 1

5 , 1 3

6 , 3 5

7 , 5 4

9 , 8 5

1 2 , 0 5

5 , 4 5

6 , 7 4

8 , 0 1

1 0 , 4 8

1 2 , 8 4

3 , 8 3

4 , 7 2

5 , 5 9

4 , 1 9

5 , 1 7

6 , 1 3

5 , 1 3

6 , 3 5

7 , 5 4

9 , 8 5

1 2 , 0 5

4 , 5 0

5 , 5 6

6 , 6 0

4 , 8 2

5 , 9 6

7 , 0 7

9 , 2 2

1 1 , 2 7

6 , 3 5

7 , 5 4

9 , 8 5

1 2 , 0 5

6 , 7 4 7 , 5 3

8 , 0 1

1 0 , 4 8 1 1 , 7 3

1 2 , 8 4 1 4 , 4 1

1 5 , 1 0

1 8 , 8 7

8 , 9 6

1 6 , 9 8

2 1 , 3 9

8 , 3 1

9 , 9 0

1 2 , 9 9

1 5 , 9 8

1 8 , 8 7

2 3 , 9 0

6 , 7 4

8 , 0 1

1 0 , 4 8

1 2 , 8 4

7 , 5 3

8 , 9 6

1 1 , 7 3

1 4 , 4 1

1 6 , 9 8

2 1 , 3 9

9 , 4 3

1 2 , 3 6

1 5 , 1 9

1 7 , 9 2

2 2 , 6 4

9 , 9 0

1 2 , 9 9

1 5 , 9 8

1 8 , 8 7

2 3 , 9 0

1 0 , 8 4

1 4 , 2 5

1 7 , 5 5

2 0 , 7 5

2 6 , 4 1

1 5 , 5 0

1 9 , 1 2

2 2 , 6 3

2 8 , 9 2

5 , 4 5 6 , 0 7 5 , 4 5

1 5 , 1 0

1 8 , 8 7

1 3 , 2 1

7 , 5 3

8 , 9 6

1 1 , 7 3

1 4 , 4 1

1 6 , 9 8

2 1 , 3 9

7 , 9 2

9 , 4 3

1 2 , 3 6

1 5 , 1 9

1 7 , 9 2

2 2 , 6 4

1 1 , 3 1

1 4 , 8 7

1 8 , 3 3

2 1 , 6 9

2 7 , 6 7

9 , 4 3

1 2 , 3 6

1 5 , 1 9

1 7 , 9 2

1 0 , 8 4

1 4 , 2 5

1 7 , 5 5

2 0 , 7 5

1 1 , 3 1

1 4 , 8 7

1 8 , 3 3

2 1 , 6 9

2 7 , 6 7

1 5 , 5 0

1 9 , 1 2

2 2 , 6 3

2 8 , 9 2

1 6 , 7 6

2 0 , 6 9

2 4 , 5 2

3 1 , 4 3

1 8 , 0 1

2 2 , 2 6

2 6 , 4 0

3 3 , 9 5

7 , 9 2

1 2 , 7 2 1 0 , 8 4

2 6 , 4 1

1 4 , 2 5

1 7 , 5 5

2 0 , 7 5

2 6 , 4 1

1 5 , 5 0

1 9 , 1 2

2 2 , 6 3

2 8 , 9 2

1 6 , 7 6

2 0 , 6 9

2 4 , 5 2

3 1 , 4 3

1 8 , 0 1

2 2 , 2 6

2 6 , 4 0

3 3 , 9 5 3 6 , 4 6

1 9 , 2 7

2 3 , 8 3

2 8 , 2 9

1 6 , 7 6

2 0 , 6 9

2 4 , 5 2

3 1 , 4 3

1 8 , 0 1

2 2 , 2 6

2 6 , 4 0

3 3 , 9 5

1 9 , 2 7

2 3 , 8 3

2 8 , 2 9

3 6 , 4 6

2 0 , 5 3

2 5 , 4 0

3 0 , 1 7

3 8 , 9 7

2 1 , 1 5

2 6 , 1 8

3 1 , 1 1

4 0 , 2 3

2 1 , 7 8

2 9 , 9 7

3 2 , 0 5

4 1 , 4 8

1 8 , 0 1 2 1 , 1 5

2 2 , 2 6 2 6 , 1 8

2 6 , 4 0 3 1 , 1 1

3 3 , 9 5 4 0 , 2 3

3 0 , 1 1

3 5 , 8 2

4 6 , 5 1

3 0 , 1 1

3 5 , 8 2

4 6 , 5 1

8

Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte specjalne Cold-formed special closed sections

K s z t a łt o w n i k o w a l n y s p e c j a l n y C o l d f o r m e d s p e c i a l s e c t i o n s –o v a l

E N 1 0 2 1 9 W T –2 0 2

M a s a W e i g h t [ k g / m ] a x b x s [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 4 , 3 6

1 0 0 x 5 0 x 2

K s z t a łt o w n i k i o w a l n e C o l d f o r m e d s e c t i o n s –o v a l

E N 1 0 2 1 9 W T –3 5 8

M a s a W e i g h t [ k g / m ] a x b x s [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 9 8 x 4 0 x 2 , 3

4 , 2 3

1 2 5 x 6 0 x 3

7 , 2 8

K s z t a łt o w n i k s c h o d k o w y C o l d f o r m e d s p e c i a l c l o s e d s e c t i o n

E N 1 0 2 1 9 W T 2 7 0 M a s a W e i g h t [ k g / m ] a x b x c x s [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 6 0 x 5 2 x 2 6 x 2 8 0 x 5 2 x 2 6 x 2

9

3 , 2 6 3 , 8 8

Kształtowniki otwarte konstrukcyjne Open structural profiles

K ąt o w n i k i r ó w n o r a m i e n n e E q u a l a n g l e s

E N 1 0 1 6 2 P N 7 3 / H 9 3 4 6 0 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a [ m m ] W y m i a r 1 , 5 D i m e n s i o n

2 , 0

2 , 5

3 , 0

4 , 0

5 , 0

6 , 0

2 0

0 , 4 4

0 , 5 7

0 , 7 0

0 , 8 2

2 5

0 , 5 5

0 , 7 3

0 , 9 0

1 , 0 5

3 0

0 , 6 7

0 , 8 8

1 , 0 9

1 , 2 9

1 , 6 6

3 5

0 , 7 9

1 , 0 4

1 , 2 9

1 , 5 2

1 , 9 3

4 0

0 , 9 1

1 , 2 0

1 , 4 9

1 , 7 6

2 , 2 5

2 , 7 5

4 5

1 , 0 3

1 , 3 6

1 , 6 9

1 , 9 9

2 , 5 7

3 , 1 6

5 0

1 , 1 4

1 , 5 1

1 , 8 7

2 , 2 3

2 , 9 1

3 , 5 1

4 , 1 1

5 5

1 , 2 6

1 , 6 7

2 , 0 7

2 , 4 7

3 , 2 0

3 , 9 3

4 , 6 2

6 0

1 , 3 8

1 , 8 3

2 , 2 7

2 , 6 8

3 , 5 1

4 , 2 9

5 , 0 5

6 5

1 , 9 8

2 , 4 7

2 , 9 2

3 , 8 3

4 , 7 1

5 , 5 1

7 0

2 , 1 4

2 , 6 6

3 , 1 5

8 , 0

4 , 1 4

5 , 0 8

6 , 0 0

7 5

4 , 4 3

5 , 4 7

6 , 4 7

8 0

4 , 7 8

5 , 9 0

6 , 9 9

9 , 0 8

8 5

5 , 1 1

6 , 3 0

7 , 4 6

9 , 7 1

9 0

5 , 4 1

6 , 6 9

7 , 9 4

1 0 , 3 4

9 5

5 , 7 3

7 , 0 8

8 , 4 1

1 0 , 9 7

1 0 0

5 , 9 5

7 , 4 3

8 , 8 2

1 1 , 6 0

1 1 0

9 , 8 2

1 2 , 8 6

1 2 0

1 0 , 7 6

1 4 , 1 2

1 3 0

1 1 , 7 0

1 5 , 3 8

1 4 0

1 2 , 6 4

1 6 , 6 4

1 5 0

1 3 , 5 8

1 7 , 8 8

1 6 0

1 4 , 4 8

1 9 , 4 0

1 7 0

1 5 , 3 8

2 0 , 6 6

1 8 0

1 6 , 2 8

2 1 , 6 4

10

Kształtowniki otwarte konstrukcyjne Open structural profiles

K ąt o w n i k i n i e r ó w n o r a m i e n n e U n e q u a l a n g l e s

E N 1 0 1 6 2 P N 7 3 / H 9 3 4 6 0 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x b [ m m ] W y m i a r 1 , 5 D i m e n s i o n

2 , 0

2 , 5

3 , 0

4 , 0

5 , 0

, 5 0 2 5 x 2 0 0

0 , 6 6

0 , 8 0

0 , 9 4

, 5 5 3 0 x 2 0 0

0 , 7 3

0 , 8 8

1 , 0 6

1 , 3 1

, 6 1 3 0 x 2 5 0

0 , 8 1

0 , 9 8

1 , 1 8

1 , 4 7

, 6 7 4 0 x 2 0 0

0 , 8 9

1 , 1 0

1 , 3 0

1 , 6 6

, 7 9 4 0 x 3 0 0

1 , 0 5

1 , 3 0

1 , 5 3

1 , 9 8

, 8 5 4 5 x 3 0 0

1 , 1 3

1 , 3 9

1 , 6 5

2 , 1 4

, 8 5 5 0 x 2 5 0

1 , 1 3

1 , 3 9

1 , 6 5

2 , 1 4

, 9 1 5 0 x 3 0 0

1 , 2 1

1 , 4 9

1 , 7 7

2 , 2 9

, 0 3 5 0 x 4 0 1

1 , 3 7

1 , 6 9

2 , 0 0

2 , 5 7

3 , 1 4

, 0 8 5 0 x 4 5 1

1 , 4 3

1 , 7 9

2 , 1 0

2 , 7 3

3 , 3 4

, 8 5 5 5 x 2 0 0

1 , 1 3

1 , 3 9

1 , 6 2

2 , 1 0

, 1 4 6 0 x 4 0 1

1 , 5 1

1 , 8 6

2 , 2 2

2 , 8 9

3 , 5 3

, 2 0 6 0 x 4 5 1

1 , 5 9

1 , 9 6

2 , 3 4

3 , 0 6

3 , 7 4

7 0 x 4 0

2 , 4 7

3 , 1 9

3 , 9 1

7 0 x 4 5

2 , 5 9

3 , 3 5

4 , 1 0

8 0 x 4 0

2 , 7 1

3 , 5 2

4 , 3 2

8 0 x 5 0

2 , 9 4

3 , 8 3

4 , 7 1

1 0 0 x 5 0

5 , 4 7

6 , 0

8 , 0

6 , 4 7

1 2 0 x 5 0

6 , 9 9

1 0 , 3 4

1 4 0 x 7 0

8 , 8 7

1 2 , 2 3

1 6 0 x 8 0

1 0 , 2 8

1 4 , 1 2

1 8 0 x 1 0 0

1 2 , 6 4

1 6 , 6 4

11

Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte Structural closed and open cold formed profiles

Kształtowniki otwarte konstrukcyjne Open structural profiles

C e o w n i k i r ó w n o r a m i e n n e C h a n n e l s

E N 1 0 1 6 2 P N 7 3 / H 9 3 4 6 0 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] h x a [ m m ] 2 , 0 W y m i a r / D i m e n s i o n 2 5 x 1 6 2 5 x 2 0 2 5 x 2 5 3 0 x 2 0 3 0 x 3 0 3 0 x 3 5 3 5 x 2 0 4 0 x 1 5 4 0 x 2 0 4 0 x 2 5 4 0 x 3 0 4 0 x 3 5 4 0 x 4 0 4 0 x 5 0 4 0 x 6 0 5 0 x 2 0 5 0 x 2 5 5 0 x 3 0 5 0 x 3 5 5 0 x 4 0 5 0 x 5 0 6 0 x 3 0 6 0 x 4 0 6 0 x 5 0 7 0 x 3 0 7 0 x 3 5 7 0 x 4 0 7 0 x 4 5 7 0 x 5 0 8 0 x 4 0 8 0 x 4 5 8 0 x 5 0 8 0 x 6 0 8 0 x 7 0 9 0 x 4 0 9 0 x 5 0 9 0 x 6 0 1 0 0 x 4 0 1 0 0 x 5 0 1 0 0 x 6 0 1 0 0 x 7 0 1 0 0 x 8 0 1 1 0 x 5 0 1 2 0 x 5 0 1 2 0 x 5 5

3 , 0

4 , 0

5 , 0

6 , 0

8 , 0

0 , 7 9 0 , 9 1 1 , 0 7 0 , 9 7

1 , 3 9

1 , 3 0

1 , 8 6

1 , 4 6

2 , 1 0

1 , 0 7

1 , 5 1

0 , 9 7 1 , 1 4

1 , 6 3

1 , 2 8

1 , 8 7

1 , 4 4

2 , 0 7

2 , 6 7

1 , 6 0

2 , 3 1

2 , 9 4

1 , 7 7

2 , 5 7

3 , 2 5

3 , 0 6

3 , 9 6

3 , 5 0

4 , 5 4

1 , 2 8

1 , 8 7

1 , 4 4

2 , 0 7

1 , 6 0

2 , 3 1

1 , 7 7

2 , 5 7

3 , 2 5

1 , 9 3

2 , 7 8

3 , 5 6

3 , 2 5

4 , 1 9

2 , 9 4

1 , 7 7

2 , 5 7

3 , 3 0

2 , 0 8

3 , 0 0

3 , 8 8

4 , 6 7

3 , 5 2

4 , 5 5

5 , 4 6

1 , 9 3

2 , 8 0

3 , 5 6

2 , 0 8

3 , 0 4

3 , 8 8

2 , 2 4

3 , 2 5

4 , 1 9

5 , 0 6

3 , 5 2

4 , 5 1

5 , 4 6

3 , 7 2

4 , 8 2

5 , 8 5

3 , 5 2

4 , 5 1

5 , 4 6

3 , 7 6

4 , 8 2

5 , 8 5

3 , 9 5

5 , 1 3

6 , 2 4

7 , 3 1

5 , 7 5

7 , 0 2

8 , 2 5

6 , 3 9

7 , 8 1

9 , 1 8

4 , 8 2

5 , 8 5

8 , 7 1

5 , 4 5

6 , 6 3

7 , 7 7

6 , 0 8

7 , 4 2

8 , 7 2

5 , 1 3

6 , 2 4

2 , 4 0

3 , 9 2 4 , 4 3

4 , 6 9

6 , 8 0

5 , 7 5

7 , 0 2

8 , 2 5

1 0 , 6 3

6 , 3 9

7 , 8 1

9 , 1 8

1 1 , 8 9

7 , 0 2

8 , 6 0

1 0 , 1 4

1 3 , 1 4

7 , 6 5

9 , 3 8

1 1 , 0 8

1 4 , 4 0

6 , 0 8

7 , 4 2

8 , 7 2

1 1 , 2 6

6 , 3 9

7 , 8 1

9 , 1 8

1 1 , 8 9

6 , 7 2

8 , 2 4

9 , 6 6

1 2 , 5 2

12

Kształtowniki otwarte konstrukcyjne Open structural profiles

C e o w n i k i r ó w n o r a m i e n n e C h a n n e l s

E N 1 0 1 6 2 P N 7 3 / H 9 3 4 6 0 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] h x a [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n

3 , 0

4 , 0

5 , 0

6 , 0

8 , 0

1 2 0 x 6 0

5 , 3 9

7 , 0 2

8 , 6 0

1 0 , 1 4

1 3 , 1 5

1 2 0 x 7 0

7 , 6 5

9 , 3 8

1 1 , 0 8

1 4 , 4 1

1 2 0 x 8 0

8 , 2 7

1 0 , 1 7

1 2 , 0 2

1 5 , 6 7

1 2 0 x 9 0

8 , 9 0

1 0 , 9 5

1 2 , 9 6

1 6 , 9 3

1 2 0 x 1 0 0

9 , 5 3

1 1 , 7 4

1 3 , 9 1

1 8 , 1 9

1 4 0 x 5 0

5 , 3 9

7 , 0 2

8 , 6 0

1 0 , 1 4

1 3 , 1 4

1 4 0 x 6 0

5 , 8 6

7 , 6 5

9 , 3 8

1 1 , 0 8

1 4 , 4 0

1 4 0 x 7 0

8 , 2 7

1 0 , 1 7

1 2 , 0 2

1 5 , 6 6

1 4 0 x 8 0

8 , 9 2

1 0 , 9 5

1 2 , 9 5

1 6 , 9 3

1 4 0 x 9 0

9 , 5 3

1 1 , 7 4

1 3 , 9 1

1 8 , 1 9

1 4 0 x 1 0 0

1 0 , 1 6

1 2 , 5 3

1 4 , 8 5

1 9 , 4 5

7 , 3 5

9 , 0 3

1 0 , 6 0

1 3 , 7 8

1 6 0 x 4 5

7 , 3 5

9 , 0 3

1 0 , 6 0

1 6 0 x 5 0

7 , 6 5

9 , 3 8

1 1 , 0 8

1 4 , 4 0

1 6 0 x 6 0

8 , 2 7

1 0 , 1 7

1 2 , 0 2

1 5 , 6 6

1 6 0 x 6 5

8 , 5 9

1 0 , 5 9

1 2 , 4 9

1 6 , 2 9

1 6 0 x 7 0

8 , 9 0

1 1 , 0 2

1 2 , 9 6

1 6 , 9 3

1 6 0 x 8 0

9 , 5 3

1 1 , 7 4

1 3 , 9 1

1 8 , 1 9

1 6 0 x 9 0

1 0 , 1 6

1 2 , 5 2

1 4 , 8 5

1 9 , 4 5

1 6 0 x 1 0 0

1 0 , 7 9

1 3 , 3 1

1 5 , 7 9

2 0 , 7 1

1 7 0 x 4 5

7 , 6 5

9 , 3 8

1 1 , 0 8

1 8 0 x 5 0

8 , 2 7

1 0 , 1 7

1 2 , 0 2

1 5 , 6 6

1 8 0 x 6 0

8 , 9 0

1 0 , 9 5

1 2 , 9 6

1 6 , 9 3

1 8 0 x 7 0

9 , 5 3

1 1 , 7 4

1 3 , 9 1

1 8 , 1 9

1 8 0 x 8 0

1 0 , 1 6

1 2 , 5 2

1 4 , 8 6

1 9 , 4 5

1 8 0 x 9 0

1 0 , 7 9

1 3 , 3 1

1 5 , 7 9

2 0 , 7 1

1 8 0 x 1 0 0

1 1 , 4 1

1 4 , 0 9

1 6 , 7 3

2 1 , 9 7

2 0 0 x 5 0

8 , 9 2

1 0 , 9 5

1 2 , 9 6

1 5 , 6 6

2 0 0 x 6 0

9 , 5 3

1 1 , 7 4

1 3 , 9 1

1 8 , 1 9

2 0 0 x 7 0

1 0 , 1 6

1 2 , 5 2

1 4 , 8 1

1 9 , 4 5

2 0 0 x 8 0

1 0 , 7 9

1 3 , 3 5

1 5 , 7 5

2 0 , 7 1

2 0 0 x 9 0

1 1 , 4 1

1 4 , 0 9

1 6 , 7 3

2 1 , 9 7

2 0 0 x 1 0 0

1 2 , 0 4

1 4 , 8 8

1 7 , 6 7

2 3 , 2 3

1 5 , 1 1

1 8 , 1 3

2 3 , 0 5

1 5 0 x 5 0

5 , 6 3

2 4 5 x 8 0

13

2 6 0 x 8 0

1 2 , 7 1

1 5 , 7 3

1 8 , 7 0

2 4 , 4 3

2 8 0 x 1 0 0

1 4 , 5 9

1 8 , 0 9

2 1 , 5 2

2 8 , 2 2

3 0 0 x 1 0 0

1 5 , 2 2

1 8 , 8 7

2 2 , 4 7

2 9 , 3 3

Kształtowniki otwarte konstrukcyjne Open structural profiles

Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte Structural closed and open cold formed profiles

Z e t o w n i k i Z S e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 P N 7 3 / H 9 3 4 6 0 , W T 2 8 9 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] h x a x b [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n

2 , 4

3

4 0 , 5 x 4 2 , 5 x 1 8

1 , 7 3

2 , 1 1

4 0 , 5 x 6 2 , 5 x 1 8

2 , 1 1

2 , 5 8

4 0 , 5 x 1 1 2 , 5 x 1 8

3 , 0 5

3 , 7 6

4

5

5 0 x 5 5 x 4 5

4 , 1 9

8 0 x 6 0 x 6 0

5 , 6 8

7 , 0 3

1 2 0 x 6 0 x 6 0

7 , 0 5

8 , 6 0

K s z t a łt o w n i k i k a p e l u s z o w e ( o m e g a ) H a t S e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 P N 8 7 / H 9 3 4 6 1 . 1 4 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] b x h x c x a [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 5 4 x 8 x 3 6 x 1 0 , 5

1 , 5

2 , 5

3

4

0 , 7 2

6 5 x 2 5 x 4 0 x 1 5

1 , 9 4

7 5 x 2 5 x 4 0 x 2 0

2 , 9 1 2 , 5 3

9 5 x 3 5 x 6 0 x 2 0

3 , 0

1 0 5 x 6 0 x 6 0 x 2 5

4 , 1 0

1 8 0 x 6 0 x 8 0 x 5 4

8 , 4 6

K s z t a łt o w n i k t e o w y T S e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 P N 8 7 / H 9 3 4 6 1 . 3 0 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 1 , 5 9

14

K s z t a łt o w n i k i k ąt o w e A n g l e s e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 P N 7 3 / H 9 3 4 6 1 / 2 1 , W T 1 3 7 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x b W y m i a r / D i m e n s i o n

2 , 5

6 0 x 1 8

2 , 7 5

3 , 0

4 , 0

5 , 0

4 , 0 5

7 0 x 2 5 9 0 x 3 0

6 , 9 0

1 0 0 x 4 0

8 , 0 1

1 2 0 x 4 0

1 1 , 4 0

1 5 0 x 4 0

1 3 , 8 0

1 7 0 x 5 0

1 6 , 1 0 2 0 , 2 0

1 8 0 x 5 0

K s z t a łt o w n i k i z e t o w e ”Z ”S e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 P N 7 8 / H 9 3 4 6 1 / 2 0 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] h x a x b x c [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 2 4 0 x 9 6 x 8 4 x 2 5 3 0 0 x 8 8 x 7 2 x 2 5

15

6 , 0

3

4

1 0 , 4 4 1 4 , 9 0

Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte Structural closed and open cold formed profiles

C e o w n i k i p ó łz a m k n i ęt e H a l f c l o s e d c h a n n e l s e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 P N 8 7 / H 9 3 4 6 1 . 1 8 , W T 1 4 2 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] h x a x b [ m m ] W y m i a r / 1 , 5 D i m e n s i o n

2 , 0

2 , 5

3 , 0

1 , 4 9

1 , 7 4

2 , 0 5

3 4 , 5 x 3 4 , 5 x 8

1 , 6 4

1 , 9 7

2 , 2 7

4 5 x 4 5 x 8 , 5

2 , 1 5

5 0 x 3 0 x 1 5

1 , 9 4

3 0 x 3 0 x 1 0

1 , 1 5

2 , 3 7

6 , 0

1 0 , 0 1

1 1 , 6 2

2 , 7 3 3 , 2 0

5 0 x 4 0 x 1 5

3 , 9 9

3 , 3 6

4 , 2 1

5 0 x 5 0 x 2 0

3 , 9 1

4 , 9 3

2 , 3 8

2 , 9 0

6 0 x 4 0 x 1 5

3 , 4 3

4 , 3 0

6 0 x 5 0 x 2 0

4 , 1 4

5 , 2 4

6 0 x 6 0 x 2 2 , 5

4 , 7 3

6 , 0 2

6 0 x 6 0 x 2 5

4 , 8 5

6 , 1 8

6 0 x 7 0 x 2 5

5 , 3 2

6 , 8 1

7 0 x 7 0 x 2 5

5 , 5 5

7 , 1 3

8 0 x 4 0 x 1 5

5 , 0

2 , 1 5

3 0 x 3 0 x 1 1

5 0 x 5 0 x 8 , 5

4 , 0

3 , 4 2

3 , 9 4

8 0 x 6 0 x 2 5

5 , 3 2

6 , 8 1

8 0 x 8 0 x 2 7 , 5

6 , 3 8

8 , 2 3

1 0 0 x 4 0 x 1 5

4 , 4 1

5 , 6 3

1 0 0 x 5 0 x 2 5

5 , 3 2

6 , 8 2

1 0 0 x 6 0 x 2 5

5 , 7 9

7 , 4 4 9 , 9 9

1 2 , 1 9

1 4 , 3 4

1 0 0 x 1 0 0 x 3 5

8 , 1 4

1 0 , 5 8

1 2 , 9 5

1 5 , 1 5

1 2 0 x 4 0 x 1 5

4 , 9 7

6 , 2 6

1 2 0 x 6 0 x 2 5

6 , 2 6

1 0 0 x 9 0 x 3 5

8 , 0 7 1 1 , 2 5

1 2 0 x 1 0 0 x 3 5 1 2 0 x 1 2 0 x 4 6 , 5

1 4 0 x 4 0 x 1 5

5 , 3 5

1 6 0 x 4 0 x 1 5

5 , 8 2

8 , 2 6

1 3 , 8 0

1 6 , 2 2

1 6 , 2 1

1 9 , 0 6

1 9 , 9 6

2 3 , 5 9

6 , 8 9 7 , 5 1 8 , 9 2

1 6 0 x 6 0 x 2 0

1 6 , 2 1

1 8 0 x 1 5 0 x 3 3 , 5 1 8 0 x 4 0 x 1 5

6 , 3 6

2 0 0 x 4 0 x 1 5

6 , 7 6

8 , 7 7

2 0 0 x 6 0 x 2 5

8 , 1 4

1 0 , 5 8

8 , 2 8

2 2 0 x 4 0 x 1 5

9 , 4 0

2 8 0 x 4 0 x 1 5

1 1 , 3 0

16

Kształtowniki otwarte konstrukcyjne Open structural profiles

PAKOWANIE:

PACKING:

Kształtowniki wytwarzane w Stalprodukt S.A. pakowane są w wiązki (paczki). Materiały stosowane do pakowania: • taśma opakowaniowa stalowa czarna lub lakierowana wg EN 13246 lub EN 13247 – o wymiarach: - szerokość 19,00 i 32,00 mm - grubość 0,63 i 0,80 mm • taśma opakowaniowa poliestrowa PET • zamki stalowe płaskie B-20, B-34, zamki z rogami B-34 lub spinki stalowe Signode typu 114M lub 34MB • podkłady drewniane • papier parafinowany wg cech podanych w zapotrzebowaniu • folia z polietylenu wg zamówienia • inne materiały opakowaniowe stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy.

Profiles manufactured in Stalprodukt S.A. are packed in bundles (packages). Materials used for packing: • steel packing tape black or lacquered according to EN 13246 or EN 13247 – with the following dimensions: - width 19.00 and 32.00 mm - thickness 0.63 and 0.80 mm • polyester PET packing tape • flat steel locks B-20, B-34, locks with corners B-34 or steel pins Signode type 114M or 34MB • wooden primers • paraffin paper according to features indicated in the inquiry • polyethylene foil upon order • other packing materials are used according to recipient’s order.

Pakowanie wyrobów

Packing of products

Sposób pakowania, masa i wymiary wiązek, paczek oraz rodzaj użytych materiałów opakowaniowych zależą od wymagań odbiorcy określonych w zamówieniu. W przypadku braku szczegółowych wymagań stosuje się tzw. Ogólne Zasady Pakowania Wyrobów w Segmencie Profili Giętych.

The manner of packing, weight and size of bundles, and the type of packing materials used depend on recipient’s requirements specified in the order. If there are no detailed requirements, we apply the so-called General Terms for Packing of Goods in Cold-Formed Profiles Segment.

Produkcja z agregatów gięcia pakowana jest w wiązki o tonażu i wymiarach zgodnych z zamówieniem lub normą.

Production from bending units is packed in bundles, which weight and size comply with the order or standard.

Wszystkie kształtowniki otwarte i zamknięte z taśmy walcowanej na gorąco, zimno lub ocynkowanej wiązane są taśmą stalową opakowaniową.

All open and closed profiles from hot- or cold-rolled strip as well as galvanized strip are joined by means of steel packing tape.

Kształtowniki wykonywane z taśmy ocynkowanej wiązane są taśmą poliestrową PET.

Profiles of galvanized strip are bound by polyester PET tape.

Wiązki są związane trwale i ściśle. Skrajne wiązania na wiązkach w odległości minimum 300 mm od końca.

Bundles are joined together firmly and tightly. Extreme binds on bundles are at least 300 mm from the end.

Minimalna ilość wiązań dla poszczególnych długości wiązek:

Minimum number of bonds for particular length of bundles:

17

Długość wyrobów w wiązce [mm] Length of products in a bundle [mm]

Minimalna ilość wiązań Minimum no. of binds

< 4000 4001 ÷ 6000 6001 ÷ 8000 8001 ÷ 10 000 > 10 001

3 4 5 6 7

Kształtowniki konstrukcyjne zamknięte i otwarte Structural closed and open cold formed profiles

zamki stalowe steel locks

Wiązka kształtowników otwartych i zamkniętych (opakowanie podstawowe I) Bundle used for open and closed profiles (basic package I)

Wiązka kształtowników o przekroju okrągłym Bundle used for round tubes (basic package II)

taśma do wiązania bonding tape

zamki stalowe steel locks

taśma do wiązania bonding tape

Wiązka kształtowników (opakowanie morskie) Bundle of profiles (sea package)

zamki stalowe steel locks

taśma do wiązania bonding tape

czołownice z blachy beams made of sheet

papier parafinowy; folia paraffin paper; foil

18

Ogólne Zasady Pakowania Wyrobów w Segmencie Profili Giętych

General Terms for Packing of Products in Cold-Formed Profiles Segment

1. Kształtowniki otwarte a) ceowniki – pakowanie w wiązki o masie ok. 2 ton i szerokości podstawy max. 400 mm. Proporcja wymiaru wysokości do szerokości winna być w stosunku około 3 : 4 b) kątowniki – pakowane w wiązki o masie ok. 2 ton i szerokości podstawy max. 300 mm. Do wiązek kątowników wykonanych z materiału o grubości Ł 3 mm mocowane są minimum 3 podkłady drewniane stabilizujące wiązkę.

1. Open profiles a) Channel bars – packed into bundles weighing ca. 2 tones and width of the base max. 400 mm. Proportion of height to width should be ca. 3 : 4 b) Angle bars – packed into bundles weighing ca. 2 tones and width of the base max. 300 mm. Fixed to bundles of angle bars with thickness of Ł 3mm, at least 3 wooden primers, which stabilize the bundle.

2. Kształtowniki otwarte specjalnego przeznaczenia – pakowane są w wiązki o masie do 5 ton i podlegają znakowaniu zgodnie z wymaganiami klienta.

2. Open profiles for special purpose – are packed in bundles weighing up to 5 tones and are labelled according to client’s requirements.

3. Kształtowniki zamknięte a) kwadratowe (o wymiarze boku do 40 mm) – pakowanie w wiązki o szerokości podstawy 280 ÷ 320 mm, z zachowaniem wymiaru wysokości mniejszym lub równym wymiarowi szerokości b) kwadratowe (o wymiarze boku 40 mm i większym) – pakowanie w wiązki o szerokości podstawy max. 400 mm, z zachowaniem wymiaru wysokości mniejszym lub równym wymiarowi szerokości. c) prostokątne – pakowanie jak wyżej, przyjmując jako wymiar boku połowę sumy boków przyległych

3. Closed profiles a) square (side size up to 40 mm) – packed in bundles with base width of 280 ÷ 320 mm, with maintenance of height, which is less or equal to width b) square (side size up to 40 mm and more) - packed in bundles with base width of max. 400 mm, with maintenance of height, which is less or equal to width c) rectangular – packed as above, considering side size as a half of the sum of adjacent sides d) round - packed in bundles with height and width max. 400 mm, whereby height of a bundle cannot exceed its width.

d) okrągłe – pakowane w wiązki o szerokości i wysokości max. 400 mm, przy czym wysokość wiązki nie może być większa od jej szerokości. Uwaga: Powyższe nie dotyczy pakowania kształtowników zamkniętych wykonanych z taśm wsadowych o szerokości powyżej 400 mm, które pakowane są zgodnie z warunkami uzgodnionymi z klientem, a zawartymi w zamówieniu i/lub potwierdzeniu zamówienia. 4. Minimalna ilość użytych wiązań zależy od długości wyrobów i musi być zgodna z podanymi w punkcie „Pakowanie wyrobów” wymaganiami. Wyjątek stanowią kształtowniki o przekroju okrągłym (rury) w przypadku których należy stosować minimum 6 wiązań dla wiązek o długości do 6000 mm. W przypadku rur o długości powyżej 6000 mm należy stosować dodatkowe wiązanie na każde dodatkowe 1000 mm. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów pakowania, zgodnych z ustaleniami zawartymi z zamawiającym.

19

Caution: The above does not refer to packing of closed profiles made of more than 400 mm band width, which are packed according to terms settled with the client and listed in the order and/or confirmation of order. 4. Minimum amount of bonds used depends on length of products and must comply with ”Packing” requirements. The exception are profiles with round section (tubes), which require at least 6 bonds for bundles up to 6000 mm long. In case of tubes above 6000 mm, it is required to use an additional bond per each extra 1000 mm. It is allowed to use other packing methods, according to settlements with the orderer

innowacje

Centrum serwisowe blach

innovation

Steel service center

20

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI / APPLICATION AND BENEFITS

21

Blachy walcowane na gorąco i blachy walcowane na zimno w arkuszach, taśmach i krążkach

Hot-rolled steel and cold-rolled steel in form of sheets, strips and coils

Zastosowanie:

Application:

Blachy walcowane na gorąco i blachy walcowane na zimno w arkuszach, taśmach i krążkach znajdują nieograniczone zastosowanie we wszystkich konstrukcjach budowlanych i maszynowych. Przykłady:

Hot-rolled steel and cold-rolled steel in form of sheets, strips and coils are widely used in all building and machine structures. Examples:

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

pojemniki metalowe, kontenery maszyny rolnicze i leśne obudowy metalowe zbiorniki ciśnieniowe kanały wentylacyjne meble znaki drogowe kotły, piece naczepy, przyczepy konstrukcje budowlane

Metal tanks, containers Agricultural and forest machines Metal enclosures Pressure tanks Ventilating ducts Furniture Road signs Boilers, furnaces Semitrailers, trailers Building structures

Centrum serwisowe blach Steel service center

Korzyści:

Benefits:

• Oferujemy blachy wykonane z wielu gatunków stali, począwszy od stali zwykłej jakości (S235), poprzez stale o podwyższonej wytrzymałości (S355), do stali o wysokiej wytrzymałości (do S700 włącznie, dla grubości blachy Ł 5 mm i maksymalnej granicy na rozciąganie Rm = 1000 N/mm2). • Dla taśm i krążków posiadamy możliwość pocięcia stali począwszy od stali zwykłej jakości (S235), aż do stali o podwyższonej wytrzymałości (S355). • Bardzo szeroki zakres asortymentowy zarówno pod względem szerokości, długości, jak i grubości taśmy. • Gwarancja jakości i dokładności wykonania, przekraczająca nawet wymagania norm (zawężone tolerancje). • Wysoka jakość powierzchni uzyskana w procesie szczotkowania oraz znacząca redukcja naprężeń sprężystych materiału powoduje, iż arkusze blach mogą być wykorzystywane do cięcia laserowego, plazmowego, jak również cięcia wodą. • Zastosowanie materiałów o wysokiej wytrzymałości umożliwia projektowanie znacznie lżejszych konstrukcji w porównaniu z dotychczas stosowanymi materiałami. Zależność przedstawiającą zmianę grubości materiałów o wysokiej wytrzymałości w stosunku do stali niskostopowych, przy zachowaniu tych samych parametrów wytrzymałościowych, przedstawia się następująco:

• We offer sheets made of many grades of steel, beginning with steel in regular quality (S235), through steel with increased resistance (S355), up to high-resistance steel (up to S700 inclusively, for thickness of sheet Ł 5 mm and maximum stretching point of Rm = 1000 N/mm2). • Strips and coils – we are able to cut steel beginning with steel of regular quality (S235), up to steel with increased resistance (S355). • Wide range of assortment, both in view of width, length and thickness of strip. • Guarantee of quality and precise execution, exceeding even the requirements of standards (constrained tolerances). • High quality of surface obtained in the process of brushing and significant reduction of elastic stress of material causes that sheets can be used for laser, plasma and water cutting. • Application of high-resistance materials allows for designing of much lighter structures in comparison with previously used materials. Dependence presenting the change of thickness of high-resistance materials in relation to low-alloy steel, with maintenance of the same resistance parameters presents as follows:

Re1

t2=t1 gdzie: Re2 t2 – grubość taśmy o wysokiej wytrzymałości t1 – grubość taśmy ze stali niskostopowych i niestopowych Re2 – granica plastyczności stali o wysokiej wytrzymałości Re1 – granica plastyczności stali dla stali niskostopowych i niestopowych

t2=t1

Re1 Re2

where: t2 – thickness of high-resistance strip t1 – thickness of strip made of low-alloy and unalloyed steel Re2 – yield point of high resistance steel Re1 – yield point of low-alloy and unalloyed steel

22

NORMY / STANDARDS:

Stale konstrukcyjne walcowane na gorąco / Hot-rolled structure steel

EN 10025-2:2004

S235JR S235J0 S235J2 S275JR S275J0 S275J2 S355JR S355J0 S355J2

DIN 17100 St37-2 USt37-2 RSt37-2 St37-3U St37-3N St44-2 St44-3U St44-3N St52-3U St52-3N

Stale niskowęglowe walcowane na gorąco / Hot-rolled low-carbon steel

23

EN 10111:1998

DIN 1614

DD 11 DD 12 DD 13 DD 14

StW22 RRStW23 StW24 -

Centrum serwisowe blach Steel service center

Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości walcowane termomechanicznie Thermomechanically rolled low-alloy steel with increased resistance

EN 10149-2:1995

EN 10025-4:2004

SEW 092

S315MC S355MC S420MC S460MC S500MC S550MC S600MC S650MC

S355M S420M S460M -

QStE300TM QStE355TM QStE420TM QstE460TM QStE500TM QStE550TM -

Stale niskowęglowe walcowane na zimno / Cold-rolled low-carbon steel

EN 10130:2006

DIN 1623:2009

PN-81/H-92131 PN-89/H-84023 PN-88/H-84020

DC01 DC03 DC04 DC05 DC06 -

S215G S245G S325G

08X St3S -

Stale niskowęglowe powlekane ogniowo / Continuously hot-dip coated strip and sheet of low carbon steels for cold forming *

EN 10346:2009

DX51D+Z DX52D+Z

Stale konstrukcyjne powlekane ogniowo / Continuously hot-dip coated strip and sheet of structural steels *

EN 10346:2009

S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z

Stale do specjalnych zastosowań / Steel for special applications *

EN 10120:2008

P245NB P265NB P310NB P355NB

EN 10028-2:2009

P235GH P265GH P355GH

* tylko w postaci blach w arkuszach / only in form of sheets

24

Blachy walcowane na gorąco w arkuszach Hot rolled sheets

Stalprodukt S.A. oraz spółki handlowe Grupy Kapitałowej oferują blachy walcowane na gorąco w arkuszach zgodnie z charakterystyką techniczną linii cięcia poprzecznego blach w kręgach 2150 x 16,0 [mm] wykonywane wg EN 10051.

Stalprodukt S.A. and trading companies in Stalprodukt's Capital Group offer hot rolled sheets in accordance with technical characteristics of a cut-to-length line for coils measuring 2150 x 16.0 [mm] acc. EN 10051.

Tolerancje wymiarów i kształtu blach

Dimensional and sheet shape tolerances

Przyjmuje się za standardowe następujące wymiary blach:

The following sheet dimensions are accepted as standard:

a)

1000 x 2000 mm

b)

1250 x 2500 mm

a)

1000 x 2000 mm

c)

1500 x 3000 mm

b)

1250 x 2500 mm

d)

1500 x 6000 mm

c)

1500 x 3000 mm

e)

2000 x 4000 mm

d)

1500 x 6000 mm

f)

2000 x 6000 mm

Materiał wejściowy • Rodzaj materiału: stal walcowana na gorąco niestopowa i stopowa • Max. wytrzymałość na rozciąganie Rm: - Dla grubości 1,5 Ł s Ł 5,0 [mm] - 1000 [N/mm2] (zakres gatunków od DD 11 wg EN 10111 do S650MC wg EN10149-2) -

Dla grubości 5,0 < s Ł 16,0 [mm] - 650 [N/mm2] (zakres gatunków od DD 11 wg EN 10111 do S355J2 wg EN 10025-2)

Krąg wejściowy

2000 x 4000 mm 2000 x 6000 mm

Input material • Type of material: hot rolled non-alloy and alloy steel • Maximum tensile strength Rm: - For thickness 1.5 Ł s Ł 5.0 [mm] - 1000 [N/mm2] (range of grades from DD 11 acc. EN 10111 to S650MC acc. to EN10149-2) -

For thickness 5.0 Ł s Ł 16.0 [mm] - 650 [N/mm2] (range of grades from DD 11 acc. EN 10111 to S355J2 acc. to EN 10025-2)

Input coil • Strip width 700 ÷ 2150 [mm]

• Szerokość taśmy 700 ÷ 2150 [mm]

• Minimum strip width after edge trimming 650 [mm]

• Min. szerokość taśmy po obcięciu brzegów 650 [mm]

• Strip thickness with natural edges 1.5 ÷ 16.0 [mm]

• Grubość taśmy z brzegami naturalnymi 1,5 ÷ 16,0 [mm]

• Strip thickness with trimmed edges 1.5 ÷ 16.0 [mm]

• Grubość taśmy z brzegami obciętymi 1,5 ÷ 16,0 [mm] Materiał wyjściowy • Zakres długości arkuszy 500 ÷ 12 000 [mm] • Max. masa (arkusze L=12 000) 10,0 [Mg] • Max. wysokość pakietu blach 500 [mm] Skośność cięcia • Skośność cięcia nie przekracza 0,5% rzeczywistej szerokości blachy

25

e) f)

Output material • Sheet length range 500 ÷ 12 000 [mm] • Maximum packet weight (sheets L=12 000) 10,0 [Mg] • Maximum packet height 500 [mm] Angular deviation • Angular deviation does not exceed 0.5% of real sheet thickness

Centrum serwisowe blach Steel service center

Tolerancja długości ciętych arkuszy / Sheet Length Tolerance Długość Length

Odchyłki Długości Standardowe Standard Length Deviations [mm]

[mm]

dolna / lower

Odchyłki Długości Specjalne Special Length Deviations [mm]

górna / upper

dolna / lower

górna / upper

L< 2000

0

+10

0

+1

2000 Ł L < 8000

0

0,005 x L

0

+1+0,4 na każde 1000 mm długości +1+0,4 for each 1000 mm length

8000 Ł L Ł 12000

0

+40

0

+3,5+0,6 na każde 1000 mm długości +3,5+0,6 for each 1000 mm length

Uwaga: wymagana dopłata za wykonanie w specjalnych odchyłkach długości. Note: extra charge required for the processing of sheets with length deviations within the special range. Tolerancje płaskości blach ze stali niskowęglowych i ze stali o normalnej odporności na odkształcenia w podwyższonych temperaturach (gatunki DD11, S235 i S275) Flatness tolerances for low-carbon steel sheets and sheets of standard resistance to deviations in high temperatures (grades DD11, S235 i S275) Grubość Nominalna Nominal Thickness [mm]

2,0

Szerokość Arkusza Sheet Width [mm] W£ 1200 1200 < W £ 1500 W > 1500

> 2,0

W£ 1200 1200 < W £ 1500 W > 1500

Tolerancja Płaskości Flatness Tolerance Odchyłki normalne Normal Deviations [mm]

Odchyłki specjalne Special Deviations [mm]

18 20

6 7

25

9

15 18

5 6

23

8

Tolerancje płaskości blach ze stali o dużej odporności na odkształcenia w podwyższonych temperaturach (gatunki S355, S420, S460) Flatness tolerances for sheets of high resistance to deviations in high temperatures (grades S355, S420, S460) Grubość Nominalna Nominal Thickness [mm]

Ł 16,0

Szerokość Arkusza Sheet Width [mm] W£ 1200 1200 < W£ 1500 W > 1500

Tolerancja Płaskości Flatness Tolerance Odchyłki normalne Normal Deviations [mm]

18 23 28

Odchyłki specjalne Special Deviations [mm] 6 8 10

Uwaga: wymagana dopłata za wykonanie w specjalnych odchyłkach płaskości, powiększona dodatkowo dla gat. S275JR do S700MC. Note: extra charge required for the processing of sheets with flatness deviations within the special range, rates additionally raised for the grades from S275JR up to S700MC.

26

Blachy walcowane na gorąco w arkuszach Hot rolled sheets

Tolerancja szerokości ciętych arkuszy / Sheet Width Tolerance Szerokość Nominalna Nominal Width

Odchyłki Szerokości Width Deviations przy brzegach naturalnych with natural edges [mm]

[mm]

przy brzegach obciętych with trimmed edges [mm] normalne / normal specjalne / special

dolna / lower

górna / upper

dolna / lower

górna / upper

dolna / lower

górna / upper

W Ł 1200 1200 < W Ł 1850

0 0

+ 20 + 20

0 0

+3 +5

0 0

+ 1,5 +2

W > 1850

0

+ 25

0

+6

0

+ 2,5

Uwaga: wymagana dopłata za wykonanie ze specjalną odchyłką szerokości. Ewentualne zadziory (nierówności) na krawędziach cięcia spełniać będą następujące wymagania: • Ł 2% grubości arkusza dla arkuszy o grubości T Ł 5 mm • Ł 3% grubości arkusza dla arkuszy o grubości T > 5 mm

Note: extra charge required for the processing of sheets with width deviations within the special range. Sheets with possible splintered (uneven) edges will meet the following requirements: • ≤ 2 % sheet thickness for sheets of thickness T ≤ 5 mm • ≤ 3 % sheet thickness for sheets of thickness T > 5 mm

Zakres wymiarowy wykonywanych blach formatowych wynosi:

Dimensional range of the processed cut-to-size sheets is as follows:

a) grubość: 1,5 ÷ 8,0 mm

a) thickness: 1,5 ÷ 8,0 mm

b) szerokość: 700 ÷ 2100 mm

b) width: 700 ÷ 2100 mm

c) długość: 500 ÷12 000 mm

c) length: 500 ÷12 000 mm

Dla blach formatowych (blach o niestandardowych wymiarach szerokości i długości, posiadających wszystkie krawędzie obcinane i wymagających wcześniejszego przygotowania na agregacie cięcia wzdłużnego) tolerancje szerokości wynoszą:

For cut-to-size sheets (non-standard sheets of nonstandard width and length dimensions with each of the edges trimmed and subject to pretreatment on the slitting line) width tolerances are:

a) dla blach formatowych o grubości T ≤ 4 mm: - 0 / + 1 mm

a) for cut-to-size sheets of thickness T ≤ 4 mm: - 0 / + 1 mm

b) dla blach formatowych o grubości 4 mm < T ≤ 8 mm: - 0 / + 1,5 mm Możliwe wykonanie arkuszy blach żeberkowych i łezkowych wg normy PN-73/H-92127 lub normy DIN 59220.

27

b) for cut-to-size sheets of thickness 4 mm < T ≤ 8 mm: - 0 / + 1,5 mm Possible processing of chequer and tread sheets according to the PN-73/H-92127 or DIN 59220 standards.

Centrum serwisowe blach Steel service center

PAKOWANIE:

PACKING:

Blachy arkuszowe walcowane na gorąco wytwarzane w Stalprodukt S.A. pakowane są w paczki, na paletach lub w inny sposób ustalony z odbiorcą. Materiały stosowane do pakowania: • taśma opakowaniowa stalowa czarna wg EN 13246 lub EN 13247 o szerokości 32 mm i grubości 0,80 mm • podkłady pod taśmę opakowaniową • zamki łączące taśmę.

Hot-rolled sheets produced in Stalprodukt S.A. are packed into packages, on pallets or otherwise, according to settlements with the recipient. Materials used for packing: • steel packing tape black according to EN 13246 or EN 13247 with the dimensions: width 32 mm and thickness 0.80 mm • plastic pads under the packing tape • tape connecting locks.

Inne materiały opakowaniowe stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy.

Blachy walcowane na gorąco w pakietach (opakowanie zwykłe) Hot-rolled sheet in packages (regular packaging)

Other packing materials are used according to recipient’s order.

zamki łączące taśmę tape connecting locks taśma opakowaniowa packing tape

podkłady pod taśmę opakowaniową plastic pads under the packing tape arkusze blach sheets

Wymagana ilość stosowanych wiązań poprzecznych: Required number of the applied crosswise bonds:

Długość blachy L [mm] Length of sheet L [mm]

Ilość wiązań Number of bonds

> 2500 2501 < L < 4500 4500 < L < 6000 6000 < L < 9000 9000 < L < 12000

3 4 5 6 7

28

Stale walcowane na gorąco w krążkach Hot rolled steels

Parametry krążków / Parametres of coils

Rodzaj materiału – stal walcowana na gorąco / Type of material – hot rolled steel 650 N/mm2 24÷600 mm 1,5÷8,0 mm max. 6,0 Mg 800÷2200 mm 610 mm

Max. wytrzymałość na rozciąganie / Maximum tensile strength Szerokość taśmy / Strip width Grubość taśmy / Strip thickness Masa krążków / Maximum weight of coil Średnica zewnętrzna krążków / Outside diameter of coils Średnica wewnętrzna krążków / Inside diameter of coils Tolerancja szerokości ciętych pasm: / Strips Width Tolerance Dla pasm do 250 [mm] / Strips up to 250 [mm] Dla pasm powyżej 250 [mm] / Strips over 250 [mm]

-0/ +0,5 [mm] -0/ +1,0 [mm]

KRĄŻKI WALCOWANE NA GORĄCO

HOT-ROLLED COILS

Krążki wytwarzane w Stalprodukt S.A. pakowane są na paletach lub w inny sposób ustalony z odbiorcą.

Coils manufactured in Stalprodukt S.A. are packed on pallets or otherwise, according to settlements with the recipient.

Materiały stosowane do pakowania: • taśma opakowaniowa stalowa czarna lub lakierowana wg EN 13246 lub EN 13247 o wymiarach: - szerokość 19,00 i 32,00 mm - grubość 0,63 i 0,80 mm • zamki stalowe płaskie B-20, B-34, zamki z rogami B-34, spinki stalowe Signode typu 114M lub 34MB • podkłady drewniane • palety drewniane wg EN-ISO 445, PN-89/M-78201 lub EN 13698-1

Materials used for packing: •

• • •

29

steel packing tape black or lacquered according to EN 13246 or EN 13247 with the following dimensions: - width 19.00 and 32.00 mm - thickness 0.63 and 0.80 mm flat steel locks B-20, B-34, locks with corners B-34, steel pins Signode type 114M or 34MB wooden plates wooden pallets according to EN-ISO 445, PN-89/M-78201 or EN 13698-1

Centrum serwisowe blach Steel service center

Pakowanie wyrobów

Packing of products

Sposób pakowania, masa i wymiary wiązek oraz rodzaj użytych materiałów opakowczych zależą od wymagań klienta.

The manner of packing, weight and size of bundles, and the type of packing materials used depend on client’s requirements.

Wiązki krążków blachy walcowanej na gorąco mogą być pakowane na dwa sposoby: • wiązki krążków – pakowane z osią pionową • wiązki krążków i blacha w kręgach – pakowane osią poziomą.

Bundles of coils of hot-rolled sheet can be packed in two ways: • Bundles of coils – packed with vertical axle • Bundles of coils and sheet in coils – packed with a horizontal axle.

Wiązki krążków – pakowane z osią pionową Bundles of coils – packed with vertical axle

Wiązki krążków bez przekładek drewnianych Bundles of coils without wooden separators

taśma opakowaniowa packing tape

zamki łączące taśmę tape connecting locks

pocięte krążki cut coils

palety drewniane wooden pallets

Typ / Type: PAK4

Poszczególne krążki wchodzące w skład pakietu ułożone są w osi pionowej na palecie drewnianej. Każdy krążek związany jest po obwodzie jak również promieniowo. Cały pakiet związany jest dodatkowo dwoma lub czterema wiązaniami promieniowymi, jak przedstawiono powyżej.

Typ / Type: PAK2

Particular coils comprised in the package are set in vertical axis on a wooden pallet. Each coil is tied along its circumference and along the radius. The whole package is additionally tied with two or four radial binds as presented above.

zamki łączące taśmę tape connecting locks

Wiązki krążków z drewnianymi przekładkami Bundles of coils with wooden separators

przekładki drewniane wooden separators

Typ / Type: PPAK2

pocięte krążki cut coils

taśma opakowaniowa packing tape

palety drewniane wooden pallets

Typ / Type: PPAK4

30

Pierwszy krążek pociętej blachy ułożony jest w osi pionowej na drewnianej palecie, następnie kolejne krążki rozdzielone są czterema drewnianymi kantówkami ułożonymi co 90 stopni, jak przedstawia rysunek na poprzedniej stronie. Wszystkie krążki związane są po obwodzie jak również promieniowo. Cały pakiet związany jest dodatkowo dwoma lub czterema wiązaniami promieniowymi.

The first coil of cut sheet is set in vertical axis on a wooden pallet, then the following coils are separated with four wooden edges set every 90 degrees, as presented on page 30. All coils are tied along its circumference and along the radius. The whole package is additionally tied with two or four radial binds as presented above.

UWAGA: Maksymalna masa pakietu krążków nie może przekroczyć 10 000 kg, a wysokość 1000 mm (razem z paletą i ewentualnymi przekładkami pomiędzy taśmami).

CAUTION: The maximum weight of a package of coils cannot exceed 10 000 kg, and height 1000 mm (together with a pallet and possible separators between strips).

Wiązki krążków – pakowane z osią poziomą Bundles of coils – packed with a horizontal axis

Wiązki krążków i blacha w kręgach – pakowane z osią poziomą Bundles of coils and sheet in coils – packed with a horizontal axis

wiązka krążków / bundle of coils

taśma opakowaniowa packing tape pocięte krążki cut coils

zamki łączące taśmę tape connecting locks

31

Centrum serwisowe blach Steel service center

Blachy walcowane na zimno w arkuszach Cold rolled sheets Stalprodukt S.A. oraz spółki handlowe Grupy Kapitałowej oferują blachy walcowane na zimno w arkuszach o następujących parametrach:

Stalprodukt S.A. and and trading companies in Stalprodukt's Capital Group offer cold rolled sheets of the following parametres:grubość – od 0,50 [mm] do 2,5 [mm]thickness – from 0.50 [mm] to 2.5 [mm]szerokość – od 475 [mm] do 1500 [mm]width – from 475 [mm] to 1500 [mm]długość – od 500 [mm] do 6000 [mm]length – from 500 [mm] to 6000 [mm]

Tolerancje wymiarów i kształtu spełniają wymagania normy EN 10131 dla wyrobów niepowlekanych oraz normy EN 10143 dla wyrobów ocynkowanych ogniowo.

Dimensional and shape tolerances comply with the requirements of the EN 10131 standard for uncoated products and EN 10143 standard for hot dipped galvanised (HDG) products.

Gwarantowane parametry: The guaranteed parametres: Tolerancja wykonania: •

długość poniżej 2000 [mm] - 0 / +3 [mm]

Performance tolerance:2000 Ł długość Ł 6000 - 0 / +3 [mm]+ 0,25 [mm] na każdy metr długości powyżej 2000 [mm]length below 2000 [mm] - 0/ +3 [mm]2000 Ł length Ł 6000 - 0/ +3 [mm] + 0.25 [mm] for each metre of length above 2000 [mm]

Standardowe tolerancje długości – zgodnie z podanymi w normie odchyłkami dla wykonania specjalnego. Skośność (prostokątność) – max. 0,5% szerokości rzeczywistej blachy (norma przewiduje do 1%).

Standard length tolerances in accordance with the deviations provided for in the standard for special performance. Rectangularity (squareness) max. 0.5% of actual sheet width (the standard provides for up to 1%).

Tolerancja płaskości: •

długość arkusza poniżej 3000 [mm] – max. 10 [mm]długość arkusza powyżej 3000 [mm] – max. 12 [mm]

Flatness tolerance: •

sheet length below 3000 [mm] – max. 10 [mm]sheet length above 3000 [mm] – max. 12 [mm]

Wykaz norm dla blach arkuszowych walcowanych na zimno / List of Standards Referring to Steel Sheets Gatunek Steel Grade

Norma gatunku Grade Standard

Norma wymiarowa Dimensional Standard

Norma przedmiotowa Product Relevant Standard

Stale tłoczne Pressed Steel

DC01 08XA 08J

EN-10130 PN-89/H-84023/03 PN-89/H-84023/03

EN-10131 EN-10131 EN-10131

EN-10130 EN-10130 EN-10130

Stale konstrukcyjne Structural Steel

08X 08 St2S St3SX St3S S215G

PN-89/H-84023/05 PN-89/H-84023/05 PN-81/H-92131 PN-81/H-92131 PN-81/H-92131 DIN 1623

EN-10131 EN-10131 EN-10131 EN-10131 EN-10131 DIN 1541

EN-10130 EN-10130 PN-81/H-92131 PN-81/H-92131 PN-81/H-92131 DIN 1623

Stale powlekane ogniowo Hot-dip coated steels

DX51D DX52D S220GD S250GD S280GD S320GD

EN-10346 EN-10346 EN-10346 EN-10346 EN-10346 EN-10346

EN-10143 EN-10143 EN-10143 EN-10143 EN-10143 EN-10143

EN-10346 EN-10346 EN-10346 EN-10346 EN-10346 EN-10346

Dbałość firmy o właściwe pakowanie, transport i składowanie pozwalają zachować najwyższą jakość dystrybucji.

The Company's care for proper packing, transport and sto-rage ensures the highest quality of distribution.

32

PAKOWANIE:

PACKING:

Blachy arkuszowe walcowane na zimno wytwarzane w Stalprodukt S.A. pakowane są w paczki, na paletach lub w inny sposób ustalony z odbiorcą. Materiały stosowane do pakowania: • taśma opakowaniowa stalowa czarna wg EN 13246 lub EN 13247 o szerokości 19,00 i grubości 0,63 lub 0,80 mm • zamki stalowe płaskie B-20 • podkłady pod taśmę opakowaniową • podkłady drewniane • palety drewniane wg EN-ISO 445, PN-89/M-78201 lub EN 13698-1 • papier antykorozyjny.

Cold-rolled sheets produced in Stalprodukt S.A. are packed into packages, on pallets or otherwise, according to settlements with the recipient. Materials used for packing: • steel packing tape black according to EN 13246 or EN 13247 with the dimensions: width 19.00 mm and thickness 0.63 and 0.80 mm • flat steel locks B-20 • plastic pads under the packing tape • wooden plates • wooden pallets according to EN-ISO 445, PN-89/M-78201 or EN 13698-1 • rustproofing paper.

Inne materiały opakowaniowe stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy.

Other packing materials are used according to recipient’s order.

Blachy walcowane na zimno czarne lub ocynkowane w arkuszach (opakowanie zwykłe) Cold-rolled sheet black or galvanized in sheets (normal package)

zamki łączące taśmę tape connecting locks

dolny i górny arkusz opakowaniowy lower and upper packing sheet

taśma opakowaniowa packing tape

papier foliowy foil paper arkusz blach sheet

podkłady pod taśmę opakowaniową plastic pads under the packing tape podkłady drewniane wooden plates

Ilość podkładów drewnianych zależy od szerokości blachy: dla szerokości do 1000 mm włącznie – 2 podkłady dla szerokości powyżej 1000 mm – 3 podkłady Odległość podkładów skrajnych od krawędzi bocznej arkuszy: ~ 150 mm Ilość wiązań poprzecznych zależy od długości blachy: dla długości do 2000 mm włącznie – 3 wiązania dla długości powyżej 2000 mm – 3 wiązania + jedno dodatkowe wiązanie na każde 500 mm.

33

The amount of wooden primes depends on width of sheet: for width up to 1000 mm inclusively – 2 plates for width above 1000 mm – 3 plates The distance of extreme primes from side edge of sheets: ~ 150 mm Number of crosswise bonds depends on the length of sheet: for length up to 2000 mm inclusively – 3 bonds for length above 2000 mm – 3 bonds + one additional bond per every 500 mm

Stale walcowane na zimno w krążkach Cold rolled steels

Centrum serwisowe blach Steel service center

Parametry krążków / Parametres of coils

Rodzaj materiału – stal walcowana na zimno (czarna, ocynkowana, trawiona) Type of material – cold rolled steel (black, galvanized, pickled) 650 N/mm2 19÷600 mm 0,5÷3,0 mm max. 6,0 Mg 800÷2200 mm 508/610 mm

Max. wytrzymałość na rozciąganie / Maximum tensile strength Szerokość taśmy / Strip width Grubość taśmy / Strip thickness Masa krążków / Maximum weight of coil Średnica zewnętrzna krążków / Outside diameter of coils Średnica wewnętrzna krążków / Inside diameter of coils Tolerancja szerokości ciętych pasm: / Strips Width Tolerance Dla pasm do 250 [mm] / Strips up to 250 [mm] Dla pasm powyżej 250 [mm] / Strips over 250 [mm] KRĄŻKI WALCOWANE NA ZIMNO Krążki wytwarzane w Stalprodukt S.A. pakowane są na paletach lub w inny sposób ustalony z odbiorcą. Materiały stosowane do pakowania: • taśma opakowaniowa stalowa czarna lub lakierowana wg EN 13246 lub EN 13247 o wymiarach: - szerokość 19,00 i 32,00 mm - grubość 0,63 i 0,80 mm • taśma opakowaniowa poliestrowa o wymiarach: - szerokość 16,00 i 19,00 mm - grubość 0,8 i 1,0 mm • zamki stalowe płaskie B-20, B-34, zamki z rogami B-34, spinki stalowe Signode typu 114M lub 34MB • podkłady drewniane • palety drewniane wg EN-ISO 445, PN-89/M-78201 lub EN 13698-1 • papier parafinowany wg cech podanych w zapotrzebowaniu • folia z polietylenu wg zamówienia • inne materiały opakowaniowe stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy.

-0/ +0,5 [mm] -0/ +1,0 [mm] COLD-ROLLED COILS Coils manufactured in Stalprodukt S.A. are packed on pallets or otherwise, according to settlements with the recipient. Materials used for packing: • steel packing tape black or lacquered according to EN 13246 or EN 13247 with the following dimensions: - width 19.00 and 32.00 mm - thickness 0.63 and 0.80 mm • polyester packing tape with the following dimensions: - width 16.00 and 19.00 mm - thickness 0.8 and 1.0 mm • flat steel locks B-20, B-34, locks with corners B-34 steel pins Signode type 114M or 34MB • wooden primers • wooden pallets according to EN-ISO 445, PN-89/M-78201 or EN 13698-1 • paraffin paper according to features indicated in the inquiry • polyethylene foil upon order • other packing materials are used according to recipient’s order.

Pakowanie wyrobów

Packing of products

Sposób pakowania, masa i wymiary wiązek oraz rodzaj użytych materiałów opakowaniowych zależą od wymagań klienta. Wiązki krążków blachy walcowanej na zimno mogą być pakowane na dwa sposoby: • wiązki krążków – pakowane z osią pionową • wiązki krążków i blacha w kręgach – pakowane osią poziomą

The manner of packing, weight and size of bundles, and the type of packing materials used depend on client’s requirements. Bundles of coils of cold-rolled sheet can be packed in two ways: • Bundles of coils – packed with vertical axle • Bundles of coils and sheet in coils – packed with a horizontal axle.

Wiązki krążków – pakowane z osią pionową / Bundles of coils – packed with vertical axle Wiązki krążków blachy walcowanej na zimno Bundles of cold-rolled coils

taśma opakowaniowa packing tape

Typ / Type: OPAK4

folia opakowaniowa packing foil

zamki łączące taśmę tape connecting locks

Typ / Type: OPAK2

pocięte krążki cut coils

palety drewniane wooden pallets

34

Poszczególne krążki wchodzące w skład pakietu ułożone są w osi pionowej na palecie drewnianej. Każdy krążek związany jest po obwodzie, jak również promieniowo. Cały pakiet związany jest dodatkowo dwoma lub czterema wiązaniami promieniowymi i opakowany folią.

Particular coils comprised in the package are set in vertical axis on a wooden pallet. Each coil is tied along its circumference and along the radius. The whole package is additionally tied with two or four radial binds and packed in foil. zamki łączące taśmę tape connecting locks

Wiązki krążków z drewnianymi przekładkami Bundles of coils with wooden separators

folia opakowaniowa packing foil pocięte krążki cut coils

przekładki drewniane wooden separators

taśma opakowaniowa packing tape

palety drewniane wooden pallets

Typ / Type: POPAK4

UWAGA: Maksymalna masa pakietu krążków nie może przekroczyć 10 000 kg, a wysokość 1000 mm (razem z paletą i ewentualnymi przekładkami pomiędzy taśmami).

CAUTION: The maximum weight of a package of coils cannot exceed 10 000 kg, and height 1000 mm (together with a pallet and possible separators between strips).

Wiązki krążków – pakowane z osią poziomą Bundles of coils – packed with a horizontal axis taśma opakowaniowa packing tape

a) wiązka krążków / bundle of coils

pocięte krążki cut coils

zamki łączące taśmę tape connecting locks

b) wiązka krązków pakowana na palecie / bundle of coils on pallets

pocięte krążki cut coils

taśma opakowaniowa packing tape

folia opakowaniowa packing foil

paleta drewniana wooden pallet

podkładki chocks

UWAGA: Pakowanie po obwodzie do palety: min. 2 taśmy opakowaniowe przy szerokości wiązki taśm do 500 mm + 1 taśma na każde dodatkowe 200 mm szerokości wiązki. Pakowanie wzdłuż osi wiązki krążków do palety: 1 taśma opakowaniowa + podkładki pod taśmę dla ochrony krawędzi przed uszkodzeniem

35

CAUTION: Fixing along the circumference to the pallet: minimum 2 packing tapes for the coil width up to 500 mm + 1 tape for every additional 200 mm tape width. Fixing along the coil bundle axis to the pallet: 1 packing tape + pads to protect the edges from the demage.

competence

Precision tubes

KOMPETENCJE

Kształtowniki precyzyjne

36

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI / APPLICATION AND BENEFITS

Zastosowanie:

37

Application:wszelkiego rodzaju meble biurowe i ogrodoweAll types of office and garden furnituregrzejniki ruroweTubular heaters

Korzyści:

Benefits:

• Gwarancja najwyższej jakości oferowanych kształtowników. • Możliwość doboru odpowiedniego przekroju poprzecznego z szerokiej gamy – kształtowniki kwadratowe, prostokątne, okrągłe, owalne, eliptyczne, półowalne. • Stosowana przez nas nowoczesna technologia wytwarzania kształtowników zamkniętych precyzyjnych spełnia wysokie wymagania producentów urządzeń grzewczych (np. popularnych grzejników łazienkowych), a także producentów instalacji do przepływu cieczy (dzięki ciągłej kontroli szczelności zgrzewu metodą prądów wirowych). • Wysoka gładkość powierzchni kształtowników ułatwia lakierowanie proszkowe i chromowanie, zapewniając wysoką estetykę wyrobów. • Szeroki zakres możliwości produkcyjnych, jak również projektowych, umożliwia wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań w zakresie produkowanych kształtowników dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

• Guarantee of the highest quality of the offered tubes • Possible adjustment of a suitable cross from a section wide range – square, rectangular, round, oval, elliptical, semi-oval shapes. • Modern production technology used by us with closed precision profiles meets all requirements of producers of heating equipment (e.g. popular bathroom heaters) and producers of systems for flow of liquids (thanks to constant tightness control of a weld according to rotary current method). • High smoothness of surface of profiles facilitates powder lacquering and chromium plating, providing high aesthetics of products. • Wide range of production and designing capacities allows for implementation of new solutions in production of custom-made profiles.

Kształtowniki precyzyjne Precision tubes

NORMY / STANDARDS

EN 10130:2006

DIN 1623:2009

PN-81/H-92131 PN-89/H-84023 PN-88/H-84020

DC01 DC03 DC04 -

S215G / St37-3G S245G / St44-3G S325G / St52-3G

08X St2S St3S -

PN-88/H-84020 PN-89/H-84023

EN 10025-2:2004

DIN 17100

EN 10111:1998

St0S St3S St4S 08X 12X

S185 S235JR S275JR -

St33 RSt37-2 St44-2 -

DD11 -

EN 10305-3:2010 EN 10305-5:2010

DIN 2394:1994

E155 + CR1 E190 + CR2 E195 + CR1 E220 + CR2 E235 + CR1 E260 + CR2 E275 + CR1 E320 + CR2 E355 + CR1 E370 + CR2 E420 + CR2

RSt34-2 RSt37-2 St44-2 St52-3 -

38

Kształtowniki precyzyjne Precision tubes

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e o k r ąg łe p r e c y z y j n e C o l d f o r m e d p r e c i s i o n t u b e s

E N 1 0 3 0 5 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] d 0 , 6 [ m m ]

0 , 7 0 , 8

, 5 1 , 2 1

2 , 0

1 0

0 , 1 4

0 , 1 6

0 , 1 8

0 , 2 2

1 2

0 , 1 7

0 , 2 0

0 , 2 2

0 , 2 7

0 , 3 2

1 4

0 , 2 0

0 , 2 3

0 , 2 6

0 , 3 2

0 , 3 8

0 , 4 6

1 6

0 , 2 6

0 , 3 0

0 , 3 7

0 , 4 4

0 , 5 4

1 8

0 , 3 0

0 , 3 4

0 , 4 2

0 , 5 0

0 , 6 1

0 , 7 9

1 9

0 , 3 2

0 , 3 6

0 , 4 4

0 , 5 3

0 , 6 5

0 , 8 4

2 0

0 , 3 3

0 , 3 8

0 , 4 7

0 , 5 6

0 , 6 8

0 , 8 9

2 1

0 , 3 5

0 , 4 0

0 , 4 9

0 , 5 9

0 , 7 2

0 , 9 4

2 1 , 3

0 , 4 0

0 , 5 0

0 , 5 9

0 , 7 3

0 , 9 5

0 , 3 7

0 , 4 2

0 , 5 2

0 , 6 2

0 , 7 6

0 , 9 9

2 3

0 , 3 8

0 , 4 4

0 , 5 4

0 , 6 5

0 , 8 0

1 , 0 4

2 4

0 , 4 0

0 , 4 6

0 , 5 7

0 , 6 7

0 , 8 3

1 , 0 9

2 5

0 , 4 2

0 , 4 8

1 , 1 3

0 , 5 9

0 , 7 0

0 , 8 7

0 , 6 4

0 , 7 6

0 , 9 4

1 , 2 3

0 , 6 7

0 , 7 9

0 , 9 8

1 , 2 8

0 , 4 7

0 , 5 4

0 , 6 8

0 , 8 1

1 , 0 0

1 , 3 1

0 , 5 1

0 , 5 8

0 , 7 2

0 , 8 5

1 , 0 5

1 , 3 8

3 1

0 , 6 0

0 , 7 4

0 , 8 8

1 , 0 9

1 , 4 3

3 2

0 , 6 2

0 , 7 6

0 , 9 1

1 , 1 3

1 , 4 8

2 8 2 8 , 6 3 0

2 , 5

3 , 0

0 , 6 9

2 2

2 6 , 9

3 4

0 , 8 1

0 , 9 7

1 , 2 0

1 , 5 8

3 5

0 , 8 4

1 , 0 0

1 , 2 4

1 , 6 3

3 8

0 , 9 1

1 , 0 9

1 , 3 5

1 , 7 8

4 0

0 , 9 6

1 , 1 5

1 , 4 2

1 , 8 7

4 2

1 , 0 1

1 , 2 1

1 , 5 0

1 , 9 7

4 4 , 5

1 , 0 7

1 , 2 8

1 , 5 9

2 , 1 0

5 0

1 , 2 1

1 , 4 4

1 , 7 9

2 , 3 7

2 , 9 3

3 , 4 8

2 , 1 6

2 , 8 6

3 , 5 5

4 , 2 2

6 0

39

1 , 0

2 , 5 9

Kształtowniki precyzyjne Precision tubes

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e k w a d r a t o w e p r e c y z y j n e W e l d e d s q u a r e p r e c i s i o n t u b e s

E N 1 0 3 0 5 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ]

W y m i a r / D i m e n s i o n [ m m ]

0 , 8

1 , 0

1 , 2

1 0 x 1 0

0 , 2 3

0 , 2 8

0 , 3 3

1 2 x 1 2

0 , 2 8

0 , 3 4

1 4 x 1 4

0 , 3 3

0 , 4 1

1 5 x 1 5

0 , 3 6

1 6 x 1 6

1 , 5

2 , 0

0 , 4 0

0 , 4 9

0 , 6 2

0 , 4 8

0 , 5 8

0 , 7 5

0 , 4 4

0 , 5 2

0 , 6 3

0 , 8 1

0 , 3 8

0 , 4 7

0 , 5 6

0 , 6 8

0 , 8 7

1 8 x 1 8

0 , 4 3

0 , 5 3

0 , 6 3

0 , 7 7

1 , 0 0

1 9 x 1 9

0 , 4 6

0 , 5 6

0 , 6 7

0 , 8 2

1 , 0 6

2 0 x 2 0

0 , 4 8

0 , 5 9

0 , 7 1

0 , 8 7

1 , 1 2

2 5 x 2 5

0 , 6 0

0 , 7 5

0 , 8 9

1 , 1 0

1 , 4 4

0 , 9 1

1 , 0 8

1 , 3 3

1 , 7 5

3 5 x 3 5

1 , 5 7

2 , 0 7

4 0 x 4 0

1 , 8 1

2 , 3 8

5 0 x 5 0

2 , 2 8

3 , 0 1

3 0 x 3 0

40

Kształtowniki precyzyjne Precision tubes

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e p r o s t o k ąt n e p r e c y z y j n e W e l d e d r e c t a n g u l a r p r e c i s i o n t u b e s

E N 1 0 3 0 5 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] W y m i a r / D i m e n s i o n [ m m ] 0 , 8 1 8 x 1 0

0 , 3 3

G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] 1 , 0

1 , 2

0 , 4 1

0 , 4 8

2 , 0

2 0 x 9

0 , 3 4

0 , 4 2

0 , 5 0

0 , 6 1

2 0 x 1 0

0 , 3 6

0 , 4 4

0 , 5 2

0 , 6 3

0 , 8 1

2 0 x 1 5

0 , 4 2

0 , 5 2

0 , 6 1

0 , 7 5

0 , 9 7

2 5 x 1 0

0 , 4 2

0 , 5 2

0 , 6 1

0 , 7 5

0 , 9 7

0 , 6 9

0 , 8 4

2 4 x 1 5 0 , 5 3

0 , 6 6

0 , 7 8

0 , 9 6

2 5 x 1 5

0 , 4 8

0 , 5 9

0 , 7 1

0 , 8 7

1 , 1 2

2 5 x 2 0

0 , 5 4

0 , 6 7

0 , 8 0

0 , 9 9

1 , 2 8

3 0 x 1 0

0 , 4 8

0 , 5 9

0 , 7 1

0 , 8 7

1 , 1 2

3 0 x 1 5

0 , 5 4

0 , 6 7

0 , 8 0

0 , 9 9

1 , 2 8

3 0 x 1 8

0 , 5 8

0 , 7 2

0 , 8 6

1 , 0 6

1 , 3 7

3 0 x 2 0

0 , 6 1

0 , 7 5

0 , 8 9

1 , 1 0

1 , 4 4

0 , 8 3

0 , 9 9

1 , 2 2

1 , 5 9

0 , 6 7

0 , 8 3

0 , 9 9

1 , 2 2

1 , 5 9

0 , 9 1

1 , 0 8

1 , 3 4

1 , 7 5

0 , 6 1

0 , 7 5

0 , 8 9

1 , 1 0

1 , 4 4

3 0 x 2 5

3 5 x 2 5 4 0 x 1 0

2 , 5

1 , 9 5

2 , 1 5

4 0 x 1 5

0 , 8 3

0 , 9 9

1 , 2 2

1 , 5 9

4 0 x 2 0

0 , 9 1

1 , 0 8

1 , 3 4

1 , 7 5

4 0 x 2 7

1 , 0 2

1 , 5 0

1 , 9 7

2 , 4 2

4 0 x 3 0

1 , 0 7

1 , 5 7

2 , 0 7

2 , 5 4

4 5 x 2 5

1 , 0 7

1 , 2 7

1 , 5 7

2 , 0 7

5 0 x 1 0

0 , 9 1

1 , 0 8

1 , 3 4

1 , 7 5

5 0 x 2 0

1 , 5 7

2 , 0 7

2 , 5 4

5 0 x 2 5

1 , 6 9

2 , 2 2

2 , 7 4

5 0 x 3 0

1 , 8 1

2 , 3 8

2 , 9 3

1 , 8 3

2 , 4 1

7 0 x 1 1

1 , 4 8

3 , 0

1 , 2 5

2 4 x 2 0

3 5 x 2 0

41

1 , 5

2 , 5 3

3 , 4 7

Kształtowniki precyzyjne Precision tubes

K s z t a łt o w n i k i z a m k n i ęt e o w a l n e p r e c y z y j n e C o l d f o r m e d h o l l o w s e c t i o n s o v a l

E N 1 0 3 0 5 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] W y m i a r / D i m e n s i o n [ m m ] 2 4 x 1 2

G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] 0 , 8

1 , 0

1 , 2

1 , 5

0 , 3 7

0 , 4 6

0 , 5 5

0 , 6 7

2 , 0

2 5 x 1 5

0 , 4 1

0 , 5 0

0 , 6 0

0 , 7 3

3 0 x 1 5

0 , 4 7

0 , 5 8

0 , 6 9

0 , 8 5

1 , 1 1

3 2 x 1 4

0 , 4 9

0 , 6 0

0 , 7 2

0 , 8 9

1 , 1 6

3 5 x 2 0

0 , 5 7

0 , 7 0

0 , 8 4

1 , 0 4

1 , 3 6

2 , 5

0 , 9 6

4 0 x 2 0

0 , 7 8

0 , 9 3

1 , 1 6

1 , 5 2

4 0 x 3 0

0 , 8 7

1 , 0 4

1 , 2 9

1 , 7 0

4 4 x 2 0

0 , 8 5

1 , 0 1

1 , 2 5

1 , 6 4

4 5 x 1 7

1 , 2 3

1 , 6 2

1 , 9 9

5 0 x 3 0

1 , 2 3

1 , 5 3

2 , 0 1

2 , 4 8

1 , 3 2

1 , 6 4

2 , 1 6

2 , 6 7

1 , 6 3

2 , 1 4

2 , 6 5

5 2 x 3 5

1 , 1 1

6 0 x 2 0

1 , 1 0

6 0 x 3 0

1 , 7 6

2 , 3 2

2 , 8 7

6 5 x 2 5

1 , 8 1

2 , 3 9

2 , 9 6

7 0 x 8

1 , 3 7

1 , 7 0

42

Kształtowniki precyzyjne Precision tubes

K s z t a łt o w n i k i e l i p t y c z n e C o l d f o r m e d h o l l o w s e c t i o n e l l i p s e

E N 1 0 3 0 5 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x b [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n

0 , 8

1 , 0

1 , 2

1 , 5

2 6 x 1 8

0 , 4 2

0 , 5 2

0 , 6 2

0 , 7 7

1 , 0 0

3 0 x 2 0

0 , 4 9

0 , 6 0

0 , 7 2

0 , 8 9

1 , 1 6

K s z t a łt o w n i k łe z k o w y C o l d f o r m e d s p e c i a l c l o s e d s e c t i o n

E N 1 0 3 0 5 3 , W T 2 7 6 M a s a W e i g h t [ k g / m ] a x b x s [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 4 8 , 5 x 3 1 x 1 , 2 4 8 , 5 x 3 1 x 1 , 4

1 , 1 5 1 , 3 5

K s z t a łt o w n i k z a m k n i ęt y s p e c j a l n y S p e c i a l C l o s e d s e c t i o n

E N 1 0 3 0 5 5 , W T 2 1 1 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 1 , 9 5

43

2 , 0

Kształtowniki precyzyjne Precision tubes

K s z t a łt o w n i k i t u n e l o w e T u n n e l s e c t i o n s

E N 1 0 3 0 5 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] W y m i a r / D i m e n s i o n [ m m ]

G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] 1 , 0

1 , 2

1 , 5

2 , 0

3 5 x 3 0

0 , 8 8

1 , 0 5

1 , 3 0

1 , 7 0

4 0 x 2 0

0 , 8 4

1 , 0 0

1 , 2 4

1 , 6 2

4 0 x 2 5

0 , 9 2

1 , 0 9

1 , 3 5

1 , 7 7

4 0 x 3 0

0 , 9 7

1 , 1 6

1 , 4 3

1 , 8 8

2 , 5

4 1 x 3 5

1 , 0 5

1 , 2 5

1 , 5 5

2 , 0 4

4 5 x 2 0

0 , 9 0

1 , 0 7

1 , 3 3

1 , 7 3

5 5 x 2 0

1 , 0 8

1 , 2 9

1 , 6 0

2 , 1 0

2 , 6 0

1 , 8 0

2 , 2 5

2 , 9 6

3 , 6 6

7 1 x 3 4

2 , 5 1

K s z t a łt o w n i k i s p e c j a l n e S p e c i a l s e c t i o n s

E N 1 0 3 0 5 3 , W T 1 9 6 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x b x c [ m m ] 1 , 0 W y m i a r / D i m e n s i o n 5 0 x 3 0 x 2 5

1 , 1 7

1 , 2

1 , 5

2 , 0

2 , 5

3 , 0

1 , 3 9

1 , 7 3

2 , 2 8

2 , 8 2

3 , 3 5

44

PAKOWANIE:

PACKING:

Kształtowniki wytwarzane w Stalprodukt S.A. pakowane są w wiązki (paczki). Materiały stosowane do pakowania: • taśma opakowaniowa stalowa czarna lub lakierowana wg EN 13246 lub EN 13247 – o wymiarach: - szerokość 19,00 i 32,00 mm - grubość 0,63 i 0,80 mm • taśma opakowaniowa poliestrowa PET • zamki stalowe płaskie B-20, B-34, zamki z rogami B-34 lub spinki stalowe Signode typu 114M lub 34MB • podkłady drewniane • papier parafinowany wg zapotrzebowania • inne materiały opakowaniowe stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy.

Pakowanie wyrobów

Packing of products

Sposób pakowania, masa i wymiary wiązek, paczek oraz rodzaj użytych materiałów opakowaniowych zależą od wymagań odbiorcy określonych w zamówieniu. W przypadku braku szczegółowych wymagań stosuje się tzw. Ogólne Zasady Pakowania Wyrobów w Segmencie Profili Giętych.

The manner of packing, weight and size of bundles, and the type of packing materials used depend on recipient’s requirements specified in the order. If there are no detailed requirements, we apply the so-called General Terms for Packing of Goods in Cold-Formed Profiles Segment.

Produkcja z agregatów gięcia pakowana jest w wiązki o tonażu i wymiarach zgodnych z zamówieniem lub normą.

Production from profiling lines is packed in bundles, which weight and size comply with the order or standard.

Wszystkie kształtowniki z taśmy walcowanej na zimno wiązane są taśmą stalową opakowaniową.

All profiles of cold-rolled strip as well as galvanized strip from profiling lines are joined by means of steel packing tape.

Kształtowniki wykonywane z taśmy ocynkowanej wiązane są taśmą poliestrową PET. Wiązki kształtowników precyzyjnych o grubości materiału do 1,2 mm mogą być dodatkowo usztywnione przy użyciu drewnianych ramek umieszczonych w miejscach wiązań taśmą stalową, z dopłatą, wg ustaleń w zamówieniu. Dopuszcza się sto-sowanie innych sposobów pakowania, zgodnych z ustaleniami zawartymi podczas składania zamówienia. Wiązki muszą być związane trwale i ściśle. Skrajne wiązania na wiązkach – w odległości minimum 300 mm od końca.

Minimalna ilość wiązań dla poszczególnych długości wiązek:

45

Profiles manufactured in Stalprodukt S.A. are packed in bundles (packages). Materials used for packing: • steel packing tape black or lacquered according to EN 13246 or EN 13247 – with the following dimensions: - width 19.00 and 32.00 mm - thickness 0.63 and 0.80 mm • polyester PET packing tape • flat steel locks B-20, B-34, locks with corners B-34 or steel pins Signode type 114M or 34MB • wooden primers • paraffin paper according to requirements • other packing materials are used according to recipient’s order.

Profiles of galvanized strip are bound by polyester PET tape.

Bundles of precision profiles with thickness of material up to 1,2 mm could be additionally stiffened by means of wooden frames put in points of joining with steel tape, with surcharge, in acc. with the order terms. It is allowed to use other packing methods, according to settlements made whilst ordering. Bundles must be joined together firmly and tightly. Extreme binds on bundles are at least 300 mm from the end. The minimum number of bonds for particular length of bundles:

Długość wyrobów w wiązce [mm] Length of products in a bundle [mm]

Minimalna ilość wiązań Minimum no. of binds

< 4000 4001 ÷ 6000 6001 ÷ 8000 8001 ÷ 10 000 > 10 001

3 4 5 6 7

Kształtowniki precyzyjne Precision tubes

zamki stalowe steel locks taśma do wiązania bonding tape

Wiązka kształtowników precyzyjnych dla grubości materiału Ł 1,2 mm Bundle of precision profiles with thickness of material of Ł 1.2 mm

drewniana ramka usztywniająca wooden stiffening frame

Wiązka kształtowników precyzyjnych dla grubości materiału powyżej 1,2 mm (opakowanie podstawowe I) Bundle of precision profiles with thickness of material above 1.2 mm (basic package I) zamki stalowe steel locks

taśma do wiązania bonding tape

46

zamki stalowe steel locks Wiązka kształtowników Bundle used for round tubes (basic package II)

taśma do wiązania bonding tape

zamki stalowe steel locks

Wiązka kształtowników (opakowanie morskie) Bundle of profiles (sea package)

taśma do wiązania bonding tape

czołownice z blachy beams made of sheet

47

papier parafinowy; folia paraffin paper; foil

Minimalna ilość użytych wiązań zależy od długości wyrobów i musi być zgodna z podanymi w punkcie „Pakowanie wyrobów” wymaganiami.

The minimum number of bonds depends on length of products and must comply with the ”Packing of products” requirements.

Dopuszcza się stosowanie innych sposobów pakowania, zgodnych z ustaleniami zawartymi z zamawiającym

It is allowed to use other packing methods, according to settlements with the orderer.

Special profiles

całokształt

Kształtowniki specjalne

48

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI / APPLICATION AND BENEFITS

49

Zastosowanie: • dźwigary stropowe • prowadnice drzwiowe • prowadnice kablowe • listwy suszarniane • listwy maszyn rolniczych • pręty przenośników • szalunki i grodzice • obudowy górnicze • kotwy • lekkie konstrukcje

Application: • ceiling girders • door guides • cable guides • dryer strips • strips for agricultural machines • bars for conveyors • shoring and sheet piles • roof supports • anchors • light structures

Korzyści:

Benefits:

• Posiadając szeroki wachlarz możliwości projektowych jak również produkcyjnych podejmujemy się realizacji zamówień specjalistycznych i nietypowych.

• Thanks to the wide range of design and production capacities, we are able to execute professional and a non-standard orders.

• Możliwość doboru i niego gatunku stali, (S235), aż do stali o umożliwia uzyskanie wych.

zastosowania najbardziej odpowiedpocząwszy od stali zwykłej jakości podwyższonej wytrzymałości (S355), żądanych własności wytrzymałościo-

• Possibility to use the most suitable grade of steel, beginning with steel in regular quality (S235), through steel with increased resistance (S355), up to high-resistance steel (S355) allows obtaining the required resistance properties.

• Wysoka jakość i wykonanie spełniające wszystkie wymagania techniczne stawiane dla tego rodzaju profili.

• High quality and execution, meeting all technical requirements for this type of profiles.

Kształtowniki specjalne Special profiles

NORMY / STANDARDS Stale konstrukcyjne walcowane na gorąco / Hot-rolled structure steel

EN 10025-2:2004

DIN 17100 St37-2 USt37-2 RSt37-2 St37-3U St37-3N St44-2 St44-3U St44-3N St52-3U St52-3N

S235JR S235J0 S235J2 S275JR S275J0 S275J2 S355JR S355J0 S355J2

Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości walcowane termomechanicznie Thermomechanically rolled low-alloy steel with increased resistance

EN 10149-2:1995

EN 10025-4:2004

SEW 092

S315MC S355MC S420MC

S355M S420M

QStE300TM QStE355TM QStE420TM

Stale niestopowe ogólnego przeznaczenia walcowane na gorąco Non-alloy hot-rolled general purpose steel

PN-89/H-84023

EN 10025-2:2004

DIN 17100

EN 10111:1998

12X

S185 S235JR S275JR S355JR / S355J2 -

St33 RSt37-2 St44-2 -

DD11 -

50

Kształtowniki specjalnego przeznaczenia Special purpose sections

K s z t a łt o w n i k n a d źw i g a r y s t r o p o w e C e i l i n g g r i d e r s e c t i o n

E N 1 0 1 6 2 , W T 7 6 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 1 4

K s z t a łt o w n i k c e o w y s p e c j a l n y S p e c i a l C s e c t i o n

E N 1 0 1 6 2 , W T 1 9 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] b x c x h x a [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n

3 , 0

1 1 0 x 9 0 x 5 0 x 2 0

6 , 2 9

K s z t a łt o w n i k n a p r o w a d n i c e S e c t i o n f o r g u i d e

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 8 0 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] b x c x h [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n

5 , 0

3 5 x 1 2 0 x 1 0 0

1 4 , 3 1

K s z t a łt o w n i k s p e c j a l n y U S p e c i a l U s e c t i o n

E N 1 0 1 6 2 , W T 3 0 1 b x c x h x a [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 4 8 x 5 3 x 1 2 x 2 , 5

51

M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 1 2

Kształtowniki specjalne Special profiles

K s z t a łt o w n i k i k o r y t k o w e C h a n n e l s e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 P N 7 8 / H 9 3 4 6 1 . 1 9 , W T 4 6 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] h x a x b x c [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 1 0 0 x 6 0 x 3 5 x 2 0

2 , 5

3

5

3 , 6 3

1 1 4 x 6 0 x 3 5 x 2 0

6 , 7 8

1 2 0 x 6 6 x 5 0 x 2 0

5 , 4 0

K s z t a łt o w n i k p ó łz a m k n i ęt y n a p r o w a d n i c e k a b l o w e H a l f c l o s e d c h a n n e l f o r c a b l e g u i d e s

E N 1 0 1 6 2 P N 7 8 / H 9 3 4 6 1 . 1 7 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 3 8

K s z t a łt o w n i k k o r y t k o w y C h a n n e l s e c t i o n

E N 1 0 1 6 2 7 5 x 3 9 x 2 0 x 2 8 x 3 , W T 5 7 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 5 4

K s z t a łt o w n i k n a l i s t w y s u s z a r n i a n e ( z t a śm y o c y n k o w a n e j ) D r y e r r a i l s e c t i o n ( f r o m z i n c c o a t e d s t r i p s )

E N 1 0 1 6 2 P N 8 7 / 4 9 3 4 6 1 . 2 9 , W T 7 4 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 4 , 9 0

52

Kształtowniki specjalnego przeznaczenia Special purpose sections

K s z t a łt o w n i k n a l i s t w y m a s z y n r o l n i c z y c h R e i n f o r c i n g s e c t i o n f o r a g r i c u l t u r a l m a c h i n e s

E N 1 0 1 6 2 P N 7 8 / H 9 3 4 6 1 . 2 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 2 , 6 0

K s z t a łt o w n i k n a p r ęt y p r z e n o śn i k ó w ( z t a śm y o c y n k o w a n e j ) S e c t i o n f o r t r a n s p o r t e r b a r s ( f r o m z i n c c o a t e d s t r i p s )

E N 1 0 1 6 2 , W T 8 6 b x c x h x a [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n

M a s a W e i g h t [ k g / m ]

6 7 x 3 1 x 1 , 5

1 , 7 0

K s z t a łt o w n i k i n a p r o w a d n i c e S e c t i o n s f o r g u i d e s

E N 1 0 1 6 2 , W T 1 0 8 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] 1 , 5

2 , 0

2 , 8 0

3 , 6 9

K s z t a łt o w n i k „S I G M A ” ”S I G M A ”S e c t i o n

E N 1 0 1 6 2 , W T 1 0 4 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 7 , 2 2

53

Kształtowniki specjalne Special profiles

K S Z T A ŁT O W N I K I S Z A L U N K O W E F R A M E W O R K S E C T I O N S

K s z t a łt o w n i k n a p a l e s z a l u n k o w e K S 3 , 2 5 S e c t i o n f o r p i l e s K S 3 . 2 5

E N 1 0 1 6 2 P N 7 6 / H 9 3 4 6 1 . 0 2 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 5 7 ,

K s z t a łt o w n i k n a p a l e s z a l u n k o w e K S 7 S e c t i o n f o r p i l e s K S 7

E N 1 0 1 6 2 P N 7 8 / H 9 3 4 6 1 . 2 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 6 0 5 2 ,

G r o d z i c a G Z S e c t i o n f o r t r e n c h w a l l s G Z

E N 1 0 2 4 9 P N 7 6 / H 9 3 4 6 1 . 0 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] 3 , 0

4 , 0

1 1 , 4 2

1 4 , 9 0

54

Kształtowniki dla górnictwa Sections for mining industry

K s z t a łt o w n i k n a o b u d o w y g ó r n i c z e O S Z O S Z S e c t i o n f o r s u p p o r t E N 1 0 1 6 2 , W T 8 3 1 3 0 x 1 5 / 1 0 x 3

M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 3 0

K s z t a łt o w n i k n a o b u d o w y g ó r n i c z e S e c t i o n f o r p i l e p l a n k s

E N 1 0 1 6 2 , W T 8 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 4 , 1 0

O k ła d z i n a s t a l o w a p r o f i l o w a n a F a c i n g r o l l f o r m e d s e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 , W T 1 0 0 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 6 , 1 0

K s z t a łt o w n i k n a k o t w y A n c h o r s e c t i o n

E N 1 0 1 6 2 , W T 9 9 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 2 , 7 0

K s z t a łt o w n i k i o k r ąg łe s z c z e l i n o w e S l o t s e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 W T –2 0 1 M a s a W e i g h t [ k g / m ]

G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] D x t [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n Ø2 5 x 5 Ø3 3 x 1 3 , 5 Ø3 9 x 1 7 , 6 Ø4 8 x 2 4

55

2 , 0

2 , 3

2 , 5

3 , 2

1 , 0 0 1 , 5 3 1 , 9 3 2 , 8 6

Kształtowniki specjalne Special profiles

Kształtowniki na lekkie konstrukcje stalowe Light steel structure profiles

C e o w n i k i s p e c j a l n e S p e c i a l e q u a l c h a n n e l s

E N 1 0 1 6 2 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] h x b [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n

1 , 5

3 0 x 2 0

0 , 7 4

3 3 x 2 4

0 , 8 8

2

3 4 x 2 7

1 , 2 8

3 7 x 2 5

0 , 9 4

4 0 x 1 5

0 , 9 7

4 0 x 1 8

0 , 8 0

4 0 x 2 0

0 , 8 6

1 , 1 4

4 0 x 2 8

1 , 3 6

4 0 x 3 2

1 , 1 7

4 0 , 5 x 2 5

0 , 9 8

1 , 5 1

C e o w n i k i n i e r ó w n o r a m i e n n e U n e q u a l c h a n n e l s

E N 1 0 1 6 2 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] h x a x b x c [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n

1 , 5

2

3 1 x 4 5 x 2 6

3 2 , 1 4

3 2 x 3 0 x 1 3

0 , 8 1

3 2 x 3 0 x 1 4

0 , 8 4

3 2 x 5 4 x 4 3

1 , 8 8

4 0 x 1 5 x 1 0

0 , 6 8

4 7 x 2 8 x 2 6

1 , 1 0

0 , 8 7

56

Kształtowniki szalunkowe Framework sections

K s z t a łt o w n i k i s z c z e l i n o w e S l o t s e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x b [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n

1 , 5

1 3 x 4 5

1 , 5 8

1 4 , 5 x 3 9 , 5

1 , 1 0

2 0 x 4 0

1 , 2 6

2 4 , 5 x 3 9 , 5

1 , 3 7

2 8 x 4 0

1 , 4 5

2

1 , 4 4

1 , 7 6

4 0 x 5 0

2 , 5 6

C e o w n i k i j e d n o s t r o n n e p ó łz a m k n i ęt e C h a n n e l h a l f c l o s e d s e c t i o n s

E N 1 0 1 6 2 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] h x a x b x c [ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 3 7 x 2 7 x 2 9 , 5 x 9 4 0 x 5 0 x 5 0 x 1 0 8 0 x 2 5 x 2 5 x 1 8

57

1 , 5

2

3

1 , 1 0 2 , 2 2 3 , 0 6

Kształtowniki specjalne Special profiles

PAKOWANIE:

PACKING:

Kształtowniki wytwarzane w Stalprodukt S.A. pakowane są w wiązki (paczki). Materiały stosowane do pakowania: • taśma opakowcza stalowa czarna lub lakierowana wg EN 13246 lub EN 13247 – o wymiarach: szerokość 19,00 i 32,00 mm grubość 0,63 i 0,80 mm • taśma opakowaniowa poliestrowa PET • zamki stalowe płaskie B-20, B-34, zamki z rogami B-34 lub spinki stalowe Signode typu 114M lub 34MB • podkłady drewniane • papier parafinowany • folia z polietylenu wg zamówienia • inne materiały opakowcze stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy.

Profiles manufactured in Stalprodukt S.A. are packed in bundles (packages). Materials used for packing: • steel packing tape black or lacquered according to EN 13246 or EN 13247 – with the following dimensions: width 19.00 and 32.00 mm thickness 0.63 and 0.80 mm • polyester PET packing tape • flat steel locks B-20, B-24, locks with corners B-34 or steel pins Signode type 114M or 34MB • wooden primers • paraffin paper • polyethylene foil upon order • other packing materials are used according to recipient’s order.

Pakowanie wyrobów

Packing of products

Sposób pakowania, masa i wymiary wiązek, paczek oraz rodzaj użytych materiałów opakowczych zależą od wymagań odbiorcy określonych w zamówieniu. W przypadku braku szczegółowych wymagań stosuje się tzw. Ogólne Zasady Pakowania Wyrobów w Segmencie Profili Giętych.

The manner of packing, weight and size of bundles, and the type of packing materials used depend on recipient’s requirements specified in the order. If there are no detailed requirements, we apply the so-called General Terms for Packing of Goods in Cold-Formed Profiles Segment.

Produkcja z agregatów gięcia pakowana jest w wiązki o tonażu i wymiarach zgodnych z zamówieniem lub normą. Wszystkie kształtowniki otwarte i zamknięte z taśmy walcowanej na gorąco lub zimnoz agregatów gięcia wiązane są taśmą stalową opakowczą. Kształtowniki wykonywane z taśmy ocynkowanej wiązane są taśmą polietrową PET. Wiązki muszą być związane trwale i ściśle. Skrajne wiązania na wiązkach w odległości minimum 300 mm od końca.

Minimalna ilość wiązań dla poszczególnych długości wiązek:

Production from bending units is packed in bundles, which weight and size comply with the order or standard. All open and closed profiles from hot- or cold-rolled strip as well as galvanized strip from profiling lines are joined by means of steel packing tape. Profiles of galvanized strip are bound by polyester PET tape.

Bundles must be joined together firmly and tightly. Extreme binds on bundles are at least 300 mm from the end. Minimum number of bonds for particular length of bundles:

Długość wyrobów w wiązce [mm] Length of products in a bundle [mm]

Minimalna ilość wiązań Minimum no. of binds

< 4000 4001 ÷ 6000 6001 ÷ 8000 8001 ÷ 10 000 > 10 001

3 4 5 6 7

zamki stalowe steel locks Wiązka kształtowników otwartych i zamkniętych (opakowanie podstawowe I) Bundle used for open and closed profiles (basic package I)

taśma do wiązania bonding tape

58

zamki stalowe steel locks

Wiązka kształtowników (opakowanie morskie) Bundle of profiles (sea package)

taśma do wiązania bonding tape

czołownice z blachy beams made of sheet

Ogólne Zasady Pakowania Wyrobów w Segmencie Profili Giętych

General Terms for Packing of Products in Cold-Formed Profiles Segment

1. Kształtowniki otwarte a) ceowniki – pakowanie w wiązki o masie ok. 2 ton i szerokości podstawy max. 400 mm. Proporcja wymiaru wysokości do szerokości winna być w stosunku około 3 : 4 b) kątowniki – pakowanie w wiązki o masie ok. 2 ton i szerokości podstawy max. 300 mm. Do wiązek kątowników o grubości Ł 3 mm mocowanie od spodu min. 3 podkładów drewnianych stabilizujących wiązkę.

1. Open profiles a) Channel bars – packed into bundles weighing ca. 2 tones and width of the base max. 400 mm. Proportion of height to width should be ca. 3 : 4 b) Angle bars – packed into bundles weighing ca. 2 tones and width of the base max. 300 mm. Fixed to bundles of angle bars with thickness of Ł 3 mm, at least 3 wooden primers, which stabilize the bundle

2. Kształtowniki otwarte specjalnego przeznaczenia – pakowane są w wiązki o masie do 5 ton i podlegają znakowaniu zgodnie z wymaganiami klienta.

2. Open profiles of special purpose - are packed in bundles weighing up to 5 tones and are labelled according to client’s requirements.

3. Kształtowniki zamknięte a) kwadratowe (o wymiarze boku do 40 mm ) – pakowanie w wiązki o szerokości podstawy 280 ÷ 320 mm, z zachowaniem wymiaru wysokości mniejszym lub równym wymiarowi szerokości b) kwadratowe (o wymiarze boku 40 mm i większym ) – pakowanie w wiązki o szerokości podstawy max. 400 mm, z zachowaniem wymiaru wysokości mniejszym lub równym wymiarowi szerokości c) prostokątne – pakowanie jak wyżej, przyjmując jako wymiar boku połowę sumy boków przyległych d) okrągłe – pakowane w wiązki o szerokości i wysokości max. 400 mm, przy czym wysokość wiązki nie może być większa od jej szerokości.

3. Closed profiles a) square (side size up to 40 mm) – packed in bundles with base width of 280 ÷ 320 mm, with maintenance of height, which is less or equal to width b) square (side size 40 mm and more) – packed in bundles with base width of max. 400 mm, with maintenance of height, which is less or equal to width c) rectangular – packed as above, considering side size as a half of the sum of adjacent sides d) round - packed in bundles with height and width max. 400 mm, whereby height of a bundle cannot exceed its width

Uwaga: powyższe nie dotyczy pakowania kształtowników zamkniętych wykonywanych z taśm wsadowych o szerokości powyżej 400 mm, które pakowane są zgodnie z warunkami uzgodnionymi z klientem, a zawartymi w zamówieniu i/lub potwierdzeniu zamówienia. 4. Minimalna ilość użytych wiązań zależy od długości wyrobów i musi być zgodna z wyżej wyszczególnionymi wymaganiami. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów pakowania, zgodnych z ustaleniami zawartymi z zamawiającym .

59

papier parafinowy; folia paraffin paper; foil

Caution: The above does not refer to packing of closed profiles made of more than 400 mm band width, which are packed according to terms settled with the client and listed in the order and/or confirmation of order. 4. Minimum amount of bonds used depends on length of products and must comply with the above listed requirements. It is allowed to use other packing methods, according to settlements with the orderer.

efficiency

Joinery profiles

efektywność

Kształtowniki do systemów stolarki profilowej

60

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI / APPLICATION AND BENEFITS

Zastosowanie:

Application:

Kształtowniki stolarki profilowej znajdują szerokie zastosowanie w systemach profili okiennych PVC, jak również w produkcji drzwi z naświetleniem oraz szerokiej gamy przeszkleń stosowanych między innymi w obiektach użyteczności publicznej – System ZAM-STAL.

Joinery profiles are widely used in PVC window profile systems, as well as in production of door with illumination and wide range of glass used e.g. in public utility objects – ZAM-STAL System.

Korzyści:

Benefits:

Kształtowniki stolarki profilowej stosowanie w systemach profili okiennych PVC: • Wysoka estetyka. • Jakość i wykonanie spełniające wszystkie wymagania techniczne stawiane dla tego rodzaju profili. • Wysokie własności wytrzymałościowe. • Szeroki wybór produkowanych kształtowników wchodzących w skład następujących systemów profili okiennych PVC: Brugmann, Schuco, Aluplast, Veka, KBE, Thyssen, Foris, Royal, Trocal, Deceuninck. • Szeroki zakres możliwości produkcyjnych, jak również projektowych, umożliwia wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań w zakresie produkowanych kształtowników dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Joinery profiles are widely used in PVC window profile systems • High aesthetics. • Quality and execution meet all technical requirements for this type of profiles. • High resistance. • Wide range of produced profiles used in the following PVC window profile systems: Brugmann, Schuco, Aluplast, Veka, KBE, Thyssen, Foris, Royal, Trocal, Deceuninck. • Wide range of production and designing capacities allows for implementation of new solutions in production of custom-made shapes.

Kształtowniki stolarki profilowej wchodzące w skład Systemu ZAM-STAL: • Jakość i wykonanie spełniające wszystkie wymagania techniczne stawiane wszelkiego rodzaju konstrukcjom przeszklonym. • Wysokie własności mechaniczne pozwalają na konstruowanie obiektów przeszklonych o znacznej powierzchni. • Możliwość dowolnej konfiguracji wyrobów pozwalająca na tworzenie nowych systemów i rozwiązań konstrukcyjnych. • Szeroka gama wyrobów ościeżnicowych znajduje szerokie zastosowanie w systemach drzwi antywłamaniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

61

Joinery profiles used in ZAM-STAL system: • Quality and execution meet all technical requirements for all type of glass structures. • High mechanic properties allow for construction of large glass structures. • Possibility of flexible configuration of products allows creating new systems and structure solutions. • Wide range of frame products can be used in antiburglar door adjusted to individual needs of clients.

Kształtowniki do systemów stolarki profilowej Joinery profiles

NORMY / STANDARDS stale niskowęglowe ocynkowane ogniowo / Hot-dip galvanized low-carbon steel

EN 10346:2009 DX51D+Z DX52D+Z

stale walcowane na zimno / steels for cold forming

EN 10130:2006

DIN 1623:2009

PN-81/H-92131 PN-89/H-84023 PN-88/H-84020

DC01 DC03 -

St37-3G / S215G

08X St2S St3S

62

Kształtowniki do systemów stolarki profilowej Joinery systems profiles

P r o f i l Z Z 1 P r o f i l e Z Z 1

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 7 2 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 2 , 8 9

P r o f i l Z Z 2 P r o f i l e Z Z 2

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 7 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 3 2

P r o f i l Z Z 3 P r o f i l e Z Z 3

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 7 4 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 9 1

P r o f i l Z Z 4 P r o f i l e Z Z 4

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 7 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 3 2

P r o f i l Z Z u 1 P r o f i l e Z Z u 1

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 4 7 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 2 , 7 5

P r o f i l Z Z u 2 P r o f i l e Z Z u 2

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 4 6 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 3 1

63

Kształtowniki do systemów stolarki profilowej Joinery profiles

P r o f i l Z Z u 3 P r o f i l e Z Z u 3

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 4 4 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 4 0

P r o f i l Z Z u 4 P r o f i l e Z Z u 4

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 4 5 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 3 , 3 1

P r o f i l 1 1 5 Z P r o f i l e 1 1 5 Z

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 4 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 0 , 5 5

P r o f i l 1 2 0 Z P r o f i l e 1 2 0 Z

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 4 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 0 , 6 5

P r o f i l 1 3 0 Z P r o f i l e 1 3 0 Z

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 4 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 0 , 8 2

P r o f i l 1 3 5 Z P r o f i l e 1 3 5 Z

E N 1 0 1 6 2 , W T 2 4 3 M a s a W e i g h t [ k g / m ] 0 , 9 3

A k c e s o r i a s y s t e m o w e ( n p . u s z c z e l k i , z a w i a s y , z a m k i i t p . ) s ąd o s t ęp n e w S t a l p r o d u k t Z a m o ść S p . z o . o . S y s t e m a c c e s s o r i e s ( e . g . g a s k e t s , h i n g e s , l o c k s e t c . ) a r e a v a i l a b l e i n S t a l p r o d u k t Z a m o ść S p . z o . o .

64

Kształtowniki usztywniające do profili PVC Reinforcing sections for PVC profiles

K s z t a łt o w n i k s z c z e l i n o w y S l o t s e c t i o n

S y s t e m A L U P L A S T E N 1 0 1 6 2 [ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ]

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n

1 , 5

2

2 2 9 1 0 1

2 0 x 3 5

1 , 1 5

1 , 4 8

2 9 9 9 4 4

2 5 x 3 0

1 , 1 6

1 , 4 9

2 2 9 0 3 0

2 7 , 5 x 3 5

1 , 3 3

1 , 7 2

2 , 5

1 , 7 9

C e o w n i k r ó w n o r a m i e n n y r ó żn o k ąt n y E q u a l C h a n n e l

S y s t e m A L U P L A S T E N 1 0 1 6 2 , W T 2 5 1

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n

[ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

[ k g / m ] W a g a W e i g h t

2 2 9 0 2 3

3 5 x 2 7 , 5 x 6 x 1 , 5

0 , 8 9

2 2 9 0 2 4

3 5 x 2 7 , 5 x 6 x 2

1 , 1 6

C e o w n i k r ó w n o r a m i e n n y E q u a l C h a n n e l

S y s t e m A L U P L A S T E N 1 0 1 6 2

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n

[ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

[ k g / m ] W a g a W e i g h t

2 2 9 0 0 1

3 0 x 3 0 x 1 , 5

0 , 9 9

2 2 9 0 0 1

3 0 x 3 0 x 1 , 7 5

1 , 1 4

C e o w n i k j e d n o s t r o n n i e p ó łz a m k n i ęt y C h a n n e l s e c t i o n

S y s t e m B r ü g m a n n E N 1 0 1 6 2

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n V S 1 0 3

65

[ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n 5 1 , 3 x 5 0 x 4 0 x 1 6 x 2

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 2 , 3 7

Kształtowniki do systemów stolarki profilowej Joinery profiles

K s z t a łt o w n i k s z c z e l i n o w y S l o t s e c t i o n

S y s t e m B r ü g m a n n E N 1 0 1 6 2

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n V S 3 0 2

[ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n 2 5 x 4 0 x 2

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 1 , 8

K s z t a łt o w n i k s z c z e l i n o w y S l o t s e c t i o n

S y s t e m B r ü g m a n n E N 1 0 1 6 2

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n

[ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

[ k g / m ] W a g a W e i g h t

-

2 6 , 6 x 3 9 , 8 x 1 , 5

1 , 5 5

-

2 5 x 3 7 x 2 , 0

1 , 7 1

C e o w n i k n i e r ó w n o r a m i e n n y U n e q u a l c h a n n e l

S y s t e m S c h ü c o E N 1 0 1 6 2

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n

[ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

[ k g / m ] W a g a W e i g h t

2 0 2 4 6 4

3 6 x 2 6 , 5 x 6 , 5 x 1 , 5

0 , 7 5

2 0 2 4 6 5

3 6 x 2 6 , 5 x 6 , 5 x 2

0 , 9 6

C e o w n i k r ó w n o r a m i e n n y E q u a l c h a n n e l

S y s t e m S c h ü c o E N 1 0 1 6 2

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n 2 0 2 4 6 7

[ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n 3 0 x 2 6 , 5 x 1 , 5

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 0 , 9 1

66

Kształtowniki usztywniające do profili PVC Reinforcing sections for PVC profiles

K s z t a łt o w n i k s z c z e l i n o w y S l o t s e c t i o n

S y s t e m S c h ü c o E N 1 0 1 6 2 [ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n 2 0 2 4 4 6

2 6 x 3 3 x 1 , 5

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 1 , 1 8

C e o w n i k j e d n o s t r o n n i e p ó łz a m k n i ęt y C h a n n e l s e c t i o n

S y s t e m R o y a l E N 1 0 1 6 2 [ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n -

3 5 , 5 x 2 7 , 5 x 1 0 x 1 , 5

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 1 , 0 8

K s z t a łt o w n i k s z c z e l i n o w y S l o t s e c t i o n

S y s t e m V e k a E N 1 0 1 6 2 [ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n 1 1 3 0 2 5

3 0 x 3 0 x 1 , 5

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 1 , 2 5

K s z t a łt o w n i k c e o w y s p e c j a l n y S p e c i a l p r o f i l e

S y s t e m V e k a E N 1 0 1 6 2 , W T 2 5 2

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n 1 1 3 2 9 2

67

[ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n 3 8 , 8 x 2 9 , 7 x 8 , 5 x 1 , 5

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 1 , 0 3

Kształtowniki do systemów stolarki profilowej Joinery profiles

K s z t a łt o w n i k c e o w y s p e c j a l n y S p e c i a l p r o f i l e

S y s t e m V e k a E N 1 0 1 6 2 , W T 2 5 2

[ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n 1 1 3 2 9 3

4 5 , 1 x 2 9 , 7 x 8 , 5 x 1 , 5

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 1 , 0 7

K s z t a łt o w n i k c e o w y s p e c j a l n y S p e c i a l p r o f i l e

S y s t e m V e k a E N 1 0 1 6 2 [ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n

3 4 x 2 7 , 8 x 5 x 1 , 5

1 1 3 2 2 9

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 0 , 9 0

C e o w n i k n i e r ó w n o r a m i e n n y U n e q u a l c h a n n e l

S y s t e m K B E E N 1 0 1 6 2 [ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n

O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n K B E 2 0 0

3 2 , 5 x 3 0 , 5 x 1 4 x 1 , 5

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 0 , 8 3

C e o w n i k n i e r ó w n o r a m i e n n y U n e q u a l c h a n n e l

S y s t e m K B E E N 1 0 1 6 2 , W T 2 5 1 O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n K B E 2 0 7

[ m m ] W y m i a r D i m e n s i o n 3 1 , 5 x 2 5 x 2 3 x 1 , 5

[ k g / m ] W a g a W e i g h t 0 , 8 4

C e o w n i k C h a n n e l

S y s t e m F o r i s E N 1 0 1 6 2 O z n a c z e n i e s y s t e m o w e S y s t e m d e s i g n a t i o n -

[ m m ] W y m i a r / D i m e n s i o n 3 3 x 2 9 x 1 , 5

[ k g / m ] W a g a / W e i g h t 1 , 0 0

68

Kształtowniki usztywniające do profili PVC Reinforcing sections for PVC profiles

K s z t a łt o w n i k s z c z e l i n o w y S l o t s e c t i o n S y s t e m K B E E N 1 0 1 6 2 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x h

1 , 5

1 5 x 3 0

0 , 9 2

2 0 x 3 8

1 , 7 5

2 , 0

2 , 5

1 , 1 8

1 , 4

1 , 4

1 , 5 7

3 1 x 3 2

1 , 6 7

K s z t a łt o w n i k s z c z e l i n o w y S l o t s e c t i o n S y s t e m K B E E N 1 0 1 6 2 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x h

1 , 5

2 5 x 2 5

1 , 0 4

K s z t a łt o w n i k s z c z e l i n o w y S l o t s e c t i o n S y s t e m K B E E N 1 0 1 6 2 M a s a W e i g h t [ k g / m ] G r u b o ść śc i a n k i W a l l T h i c k n e s s s [ m m ] a x h

1 , 5

2 , 0

4 0 x 4 0

1 , 0 4

2 , 2 8

2 . K s z t a łt o w n i k i u s z t y w n i a j ąc e d o p r o f i l i P V C w y k o n u j e s i ęz t a śm y o c y n k o w a n e j o g n i o w o z p o w ło k ąc y n k u Z 2 0 0 g / m 2 R e i n f o r c i n g s e c t i o n s f o r P V C p r o f i l e s a r e m a d e o f h o t d i p p e d g a l v a n i z e d s t r i p w i t h z i n c c o a t i n g Z 2 0 0 g / m .

69

Kształtowniki do systemów stolarki profilowej Joinery profiles

PAKOWANIE:

PACKING:

Kształtowniki wytwarzane w Stalprodukt S.A. pakowane są w wiązki (paczki). Materiały stosowane do pakowania: • taśma opakowaniowa stalowa czarna lub lakierowana wg EN 13246 lub EN 13247 – o wymiarach: szerokość 19,00 i 32,00 mm grubość 0,63 i 0,80 mm • taśma opakowaniowa poliestrowa PET • zamki stalowe płaskie B-20, B-34, zamki z rogami B-34 lub spinki stalowe Signode typu 114M lub 34MB • podkłady drewniane • papier parafinowany • inne materiały opakowaniowa stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy.

Profiles manufactured in Stalprodukt S.A. are packed in bundles (packages). Materials used for packing: • steel packing tape black or lacquered according to EN 13246 or EN 13247 – with the following dimensions: width 19.00 and 32.00 mm thickness 0.63 and 0.80 mm • polyester PET packing tape • flat steel locks B-20, B-34, locks with corners B-34 or steel pins Signode type 114M or 34MB • wooden primers • paraffin paper • other packing materials are used according to recipient’s order.

Pakowanie wyrobów

Packing of products

Sposób pakowania, masa i wymiary wiązek, paczek oraz rodzaj użytych materiałów opakowaniowa zależą od wymagań odbiorcy określonych w zamówieniu. W przypadku braku szczegółowych wymagań stosuje się tzw. Ogólne Zasady Pakowania Wyrobów w Segmencie Profili Giętych.

The manner of packing, weight and size of bundles, and the type of packing materials used depend on recipient’s requirements specified in the order. If there are no detailed requirements, we apply the so-called General Terms for Packing of Goods in Cold-Formed Profiles Segment.

Produkcja z agregatów gięcia pakowana jest w wiązki o tonażu i wymiarach zgodnych z zamówieniem lub normą.

Production from bending units is packed in bundles, which weight and size comply with the order or standard.

Wszystkie kształtowniki z taśmy walcowanej na zimno, jak również taśmy ocynkowanej z agregatów gięcia wiązane są taśmą stalową opakowaniową lub taśmą opakowaniową poliestrową PET.

All profiles of cold-rolled strip as well as galvanized strip from profiling lines are joined by means of steel packing tape or polyester PET tape.

Wiązki kształtowników stosowanych w systemach profili okiennych PCV oraz wiązki kształtowników z taśmy ocynkowanej dodatkowo są usztywniane przy użyciu drewnianych ramek umieszczonych w miejscach wiązań taśmą stalową.

Bundles of profiles used in PVC window profile systems and bundles of profiles of galvanized tape are additionally stiffened by means of wooden frames put in points of joining with steel tape.

Wiązki kształtowników wchodzących w skład systemu ZAM-STAL pakowane są w specjalne skrzynie transportowe podlegające zwrotowi.

Bundles of profiles comprised in ZAM-STAL system are packed into special returnable delivery boxes.

Wiązki muszą być związane trwale i ściśle. Skrajne wiązania na wiązkach w odległości minimum 300 mm od końca. Minimalna ilość wiązań dla poszczególnych długości wiązek:

Bundles must be joined together firmly and tightly. Extreme binds on bundles are at least 300 mm from the end. Minimum number of bonds for particular length of bundles:

Długość wyrobów w wiązce [mm] Length of products in a bundle [mm]

Minimalna ilość wiązań Minimum no. of binds

< 4000 4001 ÷ 6000 6001 ÷ 8000 8001 ÷ 10 000 > 10 001

3 4 5 6 7

70

zamki stalowe steel locks taśma do wiązania bonding tape

Wiązka kształtowników Bundle of profiles

drewniana ramka usztywniająca wooden stiffening frame

Wiązka kształtowników (opakowanie morskie) Bundle of profiles (sea package)

zamki stalowe steel locks

taśma do wiązania bonding tape

czołownice z blachy beams made of sheet

Minimalna ilość użytych wiązań zależy od długości wyrobów i musi być zgodna z wyżej wyszczególnionymi wymaganiami. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów pakowania, zgodnych z ustaleniami zawartymi z zamawiającym.

71

papier parafinowy; folia paraffin paper; foil

The minimum number of bonds depends on length of products and must comply with the above mentioned requirements. It is allowed to use other packing methods, according to settlements with the orderer.

Centrum serwisowe blach Steel service center

Krajowa sieć dystrybucji wyrobów / The domestic distribution network Sieć sprzedaży / Sales network

Dział Sprzedaży Profili Giętych w Bochni Cold Formed Profiles Sales Department

Oddziały handlowe Sales divisions

Sprzedaż krajowa / Domestic sales

Biura handlowe Sales offices

+48 (14) 615 11 63 +48 (14) 615 12 08

Bochnia, ul. Wygoda 69 tel. +48 (14) 615 17 92/94 fax +48 (14) 615 17 96

Gdynia tel. +48 (58) 663 41 41 fax +48 (58) 663 47 55

Sprzedaż eksportowa / Export sales

Gliwice, ul. Toruńska 26 tel. +48 (32) 338 29 02-07 fax +48 (32) 230 16 67

Koszalin tel. +48 (94) 345 89 01-02 fax. +48 (94) 345 89 00

Radom, ul. Kozienicka 91 tel. +48 (14) 615 17 60–63 fax +48 (48) 362 14 86

Poznań tel. +48 668 007 895 fax. +48 (61) 825 90 78

Szczecin, ul. Szczawiowa 68 tel. +48 (91) 425 28 72-77 fax. +48 (91) 425 28 81

Piła tel. +48 (67) 212 05 67 kom. +48 668 492 827 fax. +48 (67) 212 02 31

tel.

tel.

fax

+48 (14) 615 11 87 +48 (14) 615 11 89 +48 (14) 615 11 53 +48 (14) 615 11 85 +48 (14) 615 12 98 +48 (14) 615 11 65 +48 (14) 615 11 96

Włocławek, al. Kazimierza Wielkiego 4 tel. +48 (54) 233 38 22 fax +48 (54) 233 84 22 Wrocław, Bielany Wrocławskie Kobierzyce, ul. Błękitna 5 tel. +48 (71) 335 20 02-08 fax +48 (71) 335 20 03 Zamość, ul. Kilińskiego 86 tel./fax +48 (84) 639 34 41

Gdynia Koszalin

Szczecin

Piła

Włocławek

Poznań

Radom Bielany Wrocławskie

Zamość

Gliwice

BOCHNIA

72

Bochnia 2015

www.stalprodukt.com.pl

32-700 Bochnia, ul. Wygoda 69 tel. +48 (14) 615 10 00 fax +48 (14) 615 11 18 e-mail: [email protected]