Zaburzenia mowy u dzieci

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Środzie Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 3 63­000 Środa Wlkp. tel. 61 285 82 21 [email protected]
Author: Maja Piasecka
9 downloads 0 Views 291KB Size
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Środzie Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 3 63­000 Środa Wlkp. tel. 61 285 82 21 [email protected]

Zaburzenia mowy u dzieci Wybór literatury Wydawnictwa zwarte Balejko Antoni:  Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i  pisaniu.   ­ Białystok : [Wydaw.  Logopedyczne], 1999.  Syg. 25394 Bieńkowska   Katarzyna  :  Jak dzieci  uczą  się  mówić.  ­    Warszawa  :  Wydawnictwo  Lekarskie  PZWL, cop. 2012. Syg. 29545  Chęciek   Mieczysław:    Jąkanie   :  diagnoza   ­  terapia   –   program.     ­  Kraków   :   Oficyna   Wydaw.  "Impuls", 2007.  Syg. 27775, 27546 Chmielewska   Elżbieta   :  Owocna   edukacja   :   przewodnik   do   zajęć   logopedycznych   dla   dzieci  z  zaburzeniami rozwoju mowy. ­  Kielce : MAC Edukacja ­ Grupa Edukacyjna, cop. 2011.  Syg. 29635 Diagnoza   i   terapia   logopedyczna   osób   z   niepełnosprawnnością   intelektualną   :  teoretyczne  determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński.  ­ Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.  Syg. 29672 Diagnoza   logopedyczna   :  podręcznik   akademicki  /  red.   nauk.   Ewa   Czaplewska,   Stanisław  Milewski  ­ Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.  Syg. 29439

1

Dzieci  o  specjalnych  potrzebach  komunikacyjnych :  diagnoza,  edukacja,  terapia  / red. nauk.  Barbara Winczura. ­ Wyd. 2. ­  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Syg. 30046 

Galewska­Kustra   Marta,   Szwajkowscy     Elżbieta   i   Witold:   Wierszyki   ćwiczące   języki   czyli  Rymowanki logopedyczne dla dzieci.  ­  Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2014.  Syg. 30626  Gasik   Justyna   :  Rozwój   mowy   i   języka   :   ćwiczenia   i   karty   pracy  do   zajęć   korekcyjno­ kompensacyjnych. ­   Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o., cop. 2014.  Syg. 30097 Góral­Półrola Jolanta, Zakrzewska Stanisława:  Będę mówić poprawnie : ćwiczenia do terapii  logopedycznej głosek: ś, ź, ć, dź. Z. 4. ­ Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2004.  Syg. 29683  Gunia Grażyna, Lechta Viktor:  Wprowadzenie do logopedii. ­  Kraków : Oficyna Wydawnicza  "Impuls", 2011. Syg. 29459  Jodzis Daria: Dysfukcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku  szkolnym. ­  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. Syg. 29964 Kamińska   Dorota:   Wspomaganie   płynności   mowy   dziecka   ­  profilaktyka,   diagnoza   i   terapia  jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny. ­ Wyd. 2. ­  Kraków : Oficyna Wydawnicza  "Impuls", 2007.  Syg. 27412 Kiepiela­Koperek Aneta: Głoska, sylaba, słowo: scenariusze grupowych  zajęć logopedycznych  dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym . ­ Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.  Syg.  30538 Krupa Dorota, Pszczółka Jolanta: Zabawy logopedyczne na cztery pory roku :  scenariusze do  zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. ­ Wyd. 3. ­   Kraków : Oficyna Wydawnicza  "Impuls", 2014.  Syg. 30469 Kubach­Pryczkowska   Katarzyna:   Językiem   malowane   :   ćwiczenia   logopedyczne   dla  dzieci  w wieku przedszkolnym . ­  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.  Syg. 30202 Leonard Laurence  B. : SLI ­ Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. ­ Gdańsk : Gdańskie  Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.  2006. Syg. 27042, 26831 2

Lichota Edyta Joanna :  Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia. ­ Gdańsk : Wydawnictwo  Harmonia, 2008. Syg. 27785  Logopedia   ­   pytania   i   odpowiedzi.   T.   1,   Interdyscyplinarne   podstawy   logopedii  /   pod   red.  Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. ­ Wyd. 2 zm. i poszerz. ­  Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. Syg. 26457 Logopedia ­ pytania i odpowiedzi.T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób  dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. ­  Wyd. 2 zm. i poszerz. ­  Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003.  Syg. 26458  Logopedia   :  teoria   i   praktyka  /  pod   red.  Małgorzaty   Młynarskiej   i   Tomasza   Smereki   ;  Podyplomowe   Studium   Logopedyczne   Uniwersytetu   Wrocławskiego.   ­       Wrocław   :   Agencja  Wydawnicza a linea, 2005. Syg. 29682 Logopedia :  teoria zaburzeń mowy / red. nauk.  Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. ­ Lublin :  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie­Skłodowskiej, cop. 2012.  Syg. 30092 Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna  Kaczorowska­Bray. ­  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. Syg. 29630 Malkiewicz   Mariola:   Jarmark   logopedyczny   :   wybór   zabaw  wspomagających   mowę  przedszkolaków . ­ Wyd. 3. ­   Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.  Syg. 30543 McMinn Jill  : Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i  komunikacji językowej. ­   Warszawa :  Wydawnictwo K.E. Liber, 2006. Syg. 27025 Milewki Stanisław, Kuczkowski Jerzy, Kaczorowska­Bray Katarzyna : Biomedyczne podstawy  logopedii. ­   Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. Syg. 30109  Odowska­Szlachcic Bożenna :  Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu  rozwoju mowy  u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. ­ Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia,  2010. Syg. 28894 Rutkowska­Błachowiak     Iwona:   Gimnastyka   buzi   na   wesoło   :   ćwiczenia   narządów  artykulacyjnych dla dzieci. ­  Poznań: Poradnia Psychologiczno­Pedagogiczna : "Bonami", 2002. Syg. 26189 3

Skorek   Ewa   Małgorzata:  100  tekstów  do   ćwiczeń  logopedycznych  .  ­  Wyd.  6.  ­      Gdańsk   :  Wydawnictwo Harmonia, 2010. Syg. 29066 Słodownik­Rycaj   Ewa:   System   opieki   logopedycznej   w   Polsce   i   Anglii.   ­  Warszawa:  Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. Syg. 27577, 27453 Sołtys­Chmielowicz   Anna  :   Zaburzenia   artykulacji   :   teoria   i   praktyka.   ­  Kraków   :   Oficyna  Wydawnicza "Impuls", 2008. Syg.  27800 Sprawka Romana, Graban Joanna: Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7  lat /  ­ Wyd. 2. ­   Gdańsk : "Harmonia", 2005.  Syg. 26651 Śnieżkowska­Bielak  Elżbieta:   Mówię   wyraźnie.    ­  Wyd.  2.  ­  Kraków   :  Oficyna  Wydawnicza  "Impuls", 2011.  Syg. 29313 Terapia   pedagogiczna   :  zaburzenia   rozwoju   psychoruchowego   dzieci  /   pod   red.   nauk.   Ewy  Małgorzaty Skorek. ­ Wyd. 4. ­   Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Syg. 28810   Wiśniewska   Marta   :  Ćwiczenia   językowe   :   propozycje   zadań   dla   dzieci   i   dorosłych  z zaburzeniami w komunikacji językowej . ­  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.  Syg. 29962 Wnukowska   Katarzyna   :    Czy   moje   dziecko   mówi   poprawnie   :   poradnik  logopedyczny.   ­  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. Syg.  30530  Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale  : logopedyczne ćwiczenia buzi  i   języka  /   [oprac.   Dorota   Zielińska   ;   aut.   rymowanek   Elżbieta   i   Witold   Szwajkowscy].   ­   Gdańsk     :  Wydawnictwo Harmonia, 2012.  Syg. 30519 

Artykuły z czasopism Biała   Monika:   Uczeń   ze   specyficznymi   zaburzeniami   rozwoju  językowego   (SLI)   //   Szkoła  Specjalna. ­ 2015, nr 1, s. 61­69. Bocheńska Magdalena: Wskazówki logopedyczne   // Wychowanie w Przedszkolu. ­ 2013, nr 3,  s. 48­49. 

4

Bocheńska  Magdalena: Zabawy logopedyczne // Wychowanie w Przedszkolu. ­ 2013, nr 9, s. 51. Czapla Joanna: Logopedyczne zabawy dla przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu. ­ 2014,  nr 11, s. 60­62. Czapla   Joanna:   "R"   czy   "l"   :   terapia   dziecka   z   rotacyzmem   w   wieku   przedszkolnym     //  Wychowanie w Przedszkolu. ­ 2015, nr 6, s. 58­61. Goetz Magdalena: Dlaczego milczą?  // Głos Nauczycielski. ­ 2015, nr 50, s. 13. Gumińska   Małgorzata:   Wspomaganie   rozwoju   mowy   dziecka   //   Życie   Szkoły.   ­   2010,   nr   8,  s. 18­24. Jauer­Niworowska Olga: Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej // Szkoła  Specjalna. ­ 2010, nr 4, s. 275­286. Jauer­Niworowska   Olga,   Strachalska   Bożena:   Badania   logopedyczne   i   ich   zastosowanie  w praktyce diagnostyczno­terapeutycznej (zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją  i u osób  z dyzartrią) // Szkoła Specjalna. ­ 2011, nr 4, s. 264­270. Kierska   Mirosława:     Zabawy kształtujące  słuch fonetyczny //  Wychowanie w Przedszkolu.   ­  2010, nr 1, s. 42­45. Krasowicz­Kupis     Grażyna:   Zaburzenia   rozwoju   językowego   a   dysleksja   /   //   Psychologia  w Szkole. ­ 2010, nr 2, s. 85­94. Kwiatkowska Małgorzata, Kawalec Iwona,  Ohnsorge Magdalena:  Gimastyka buzi i języka  //  Wychowanie w Przedszkolu. ­ 2013, nr 1, s. 41­43. Łoskot  Małgorzata:  Powtórz jeszcze  raz... : niemówienie,  mówienie  zaburzone, nierozumienie  mowy // Głos Pedagogiczny. ­ 2014, nr 10, s. 16­18. Meslin Anna: Trudna mowa  // Psychologia w Szkole. ­ 2015, nr 1, s. 93­97. Pardej Katarzyna: Zabawy logopedyczne // Wychowanie w Przedszkolu. ­ 2011, nr 6, s. 51­53. Piotrowska­Madej   Klaudia,     Żychowicz     Agnieszka:  Program   Kształtowanie   kompetencji  komunikacyjnych   opartych   na   rozwoju   sensomotorycznym   //   Szkoła   Specjalna.   ­   2014,   nr   1,  s. 44­52. Rzytka Magdalena, Siebers   Adrianna: Wspomaganie rozwoju mowy dziecka   // Wychowanie  w Przedszkolu. ­ 2012, nr 10, s. 54­58. Sadowska Katarzyna: Logorytmika w rozwoju przedszkolaka // Wychowanie w Przedszkolu. ­  2013, nr 7, s. 19­23.  Skakovska Dorota:   Wczesna profilaktyka logopedyczna // Wychowanie w Przedszkolu. ­ 2011,  nr 5, s. 50­53. 5

Smyk Anna:  Wspomaganie rozwoju mowy dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. ­ 2013, nr 4, s.  40­41. Walkowiak   Marzena:  Wielorakie   zastosowanie   programu   "Bambikowe   Logoprzygody"  w profilaktyce i terapii zaburzeń mowy i języka / // Wychowanie w Przedszkolu. ­ 2015, nr 6,  s. 52 ­53.

6