z dnia r. z dnia r

z dnia 24.10.2008 r. z dnia 24.10.2008 r. Barbara Grontkowska - Oznaczyć kierunek miejscowości Borki od strony Stobna i w Raciążu. Służby ratunkowe ma...
2 downloads 2 Views 43KB Size
z dnia 24.10.2008 r. z dnia 24.10.2008 r. Barbara Grontkowska - Oznaczyć kierunek miejscowości Borki od strony Stobna i w Raciążu. Służby ratunkowe mają problem z lokalizacją odpowiedniego numeru nieruchomości; Odp.: Projekt organizacji ruchu dający podstawę ustawieniem znaków z nazwami miejscowości zostanie opracowany do końca br. Na I kw. 2009 r. zaplanowano montaż nowego oznakowania. - Zamontować dalszy ciąg lamp w Raciążu przy ul. Wczasowej do wysokości drogi ( prośba mieszkańców Raciąża - Borki, mieszkających naprzeciw jeziora Rudnica); Odp.: Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej ujęto do projektu budżetu na 2009 r. - Piłkarze z Wielkiej Komorzy zwracają się o zakup strojów piłkarskich ( organizatorzy rozgrywek wymagają jednolitych strojów, co ogranicza udziałtej drużyny w zawodach); Odp.: Na dzień dzisiejszy sołectwo Mała Komorza nie posiada środków finansowych na zakup strojów piłkarskich. Na stanie sołectwa jest tylko strój dla bramkarza. Z przeprowadzonej rozmowy z sołtysem wynika, że sołectwo planuje zakup strojów piłkarskich w roku 2009. Dariusz Kwaśniewki -Przedłużyć ścieżkę rowerową od baru „Sosenka" w Legbądzie do ul. Szkolnej; Odp.: Wystąpiono do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi o zajęcie stanowiska nt. możliwości zlokalizowania ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej. Brak pozytywnej opinii związany będzie z koniecznością opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych ewidencyjnie jako „las", a dla pozostałych gruntów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dających podstawę do przystąpienia do wykonania projektu wykonawczego. Kazimierz Kłodziński - Wymienić nawierzchnię chodników w ul. Bydgoskiej od ul. 15 lutego do Świeckiej; - Wymienić nawierzchnię chodnika w ul. Świeckiej od ronda do ul. Przemysłowej lub usunąć zapadnięcia; Odp.: Wnioski przesłano do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi z jednoczesną prośbą o poinformowanie tut. Urzędu o możliwości ich realizacji. Andrzej Jerosławski -Przy Szosie Sępoleńskiej po obu stronach drogi zamontować chociaż po jednej lampie; Odp.: Wizja terenowa dokonana w dniu 03 listopada br. w obecności wnioskodawcy wykazała, iż brak możliwości technicznych podwieszenia lamp oświetleniowych na istniejącej linii energetycznej (brak linii oświetleniowej). Montaż lamp oświetlenia drogowego Przy Szosie Sępoleńskiej musi poprzedzać opracowanie dokumentacji - zgodnej z warunkami technicznymi wydanymi przez Spółkę ENEA Rejon Energetyczny w Chojnicach i uzyskaniem pozwolenia na budowę linii oświetlenia drogowego wraz z montażem lamp oświetleniowych. -W Lubierzynie zbudować chociaż skromny plac zabaw; Odp.: W sprawie utworzenia placu zabaw w Lubierzynie informuję, że w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano środki na budowę placów zabaw w Gminie Tuchola. W pierwszym rzędzie jednak środki te są planowane na modernizację placów zabaw w mieście, ze względu na ich słabe wyposażenie i zużycie urządzeń. Ponadto w ciągu ostatnich dwóch lat zbudowaliśmy 6 placów zabaw na terenach wiejskich nie ponosząc praktycznie żadnych nakładów na zakup nowych urządzeń na place zabaw w mieście. W sytuacji pojawienia się możliwości pozyskania środków np. z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę placów na terenach wiejskich rozważymy zgłoszenie do konkursu budowy placu w Lubierzynie. Informuję, że obecnie Biała, Rzepiczna, Klocek, Mała Komorza i inne miejscowości również nie mają

własnych placów zabaw. Uważamy, że kryterium decydującym o wyborze kolejnej miejscowości do konkursu powinna być liczba dzieci w danej miejscowości w wieku do lat 12. Jan Kociński - Wystąpić do właścicieli Polo Marketu o dokonanie prawidłowego oznaczenia wyjazdu z parkingu w ul. Warszawską. Powinna znaleźć się tam informacja, iż jest to wyjazd z parkingu i włączający się do ruchu winni ustąpić innym użytkownikom pierwszeństwa przejazdu; Odp.: Przekazano wniosek właścicielowi terenu, tj. KASZUBY INVEST Sp. z o.o. ul. Kościuszki 39 w Czersku z prośbą o poinformowanie tut. Urzędu o możliwości jego realizacji. Ponadto w związku z projektowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, m. Tuchola ul. Nowodworskiego, ul. Warszawska od km 22+395 do km 23+624, od km 23-996 do km 24+132 do projektu docelowej organizacji ruchu wniesiono uwagę polegającą na zastąpieniu znaku B-20 znakiem A-7. -Na skrzyżowaniu ul. Nowodworskiego z ul. Warszawską zastąpić znak "stop", na "ustąp pierwszeństwa przejazdu"dla pojazdów jadących od strony ul. Świeckiej i skręcających w ul. Warszawską.Poprawi to przepustowość skrzyżowania; Odp. Wniosek skierowano do Powiatowej Komisji ds. Oznakowania Dróg w Tucholi z prośbą o jego zaopiniowanie. -Przedsiębiorstwo Komunalne ma zbyt wysoką cenę za ogrzewanie i podgrzanie wody, należałoby dążyć do wykorzystania wód geotermalnych. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że Tuchola leży na takich źródłach.Mieszkańcy chcą, aby Przedsiębiorstwo Komunalne przedstawiło koszty wytworzenia jednego gigadżula oraz koszty jego przesyłu; Odp.: Kotłownia przy ul. Witosa posiada bardzo wysoką sprawność (92%) jest bardzo ekologiczna, ale niestety ciepło w niej produkowane jest drogie. Wysoka cena ciepła wynika z tego, że do jego produkcji używany jest gaz ziemny GZ-50. Koszt gazu i oleju to 69,80% kosztu ciepła ponoszonego przez odbiorców, a koszty przesyłu ciepła (tj. koszty sieci, węzłów cieplnych, zapewnienia ciągłości dostawy ciepła do wszystkich odbiorców i rozliczenia) stanowią 23% ogółu kosztów ponoszonych przez odbiorców. Pozostałe koszty to : koszt amortyzacji, podatki i opłaty środowiskowe, wynagrodzenia, remonty, ubezpieczenia itp. Ceny ciepła opracowuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz naliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193 poz. 1423), a stwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (art.47 Prawa Energetycznego). Poziom cen gazu wynika z polityki energetycznej państwa- M.P. z dnia 22.07.2005r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2005 r. Mimo licznego występowania wód geotermalnych ich eksploatacja nie jest łatwa. Ograniczone stosowanie energii geotermalnej spowodowane jest wysokimi kosztami początkowymi, inwestycje te są bardzo kapitałochłonne i zależą od: - temperatury wód podziemnych, - głębokości zalegania warstwy wodonośnej (wód geotermalnych), - składu chemicznego wody/mineralizacji (zasolenia), - czasu wykorzystania pełnej mocy cieplnej w ciągu roku, - wydajności wód podziemnych. Aby ocenić, czy są i jakie pokłady wody geotermalnej należy najpierw wykonać odwiert a to koszt min. 10 mln zł. Analiza odwiertu pozwala dopiero wyszacować koszty całej inwestycji ( np. stopień mineralizacji wody przekłada się również znacząco na koszt instalacji ciepłowniczej). W ciepłownictwie instalacje wykorzystujące wody geotermalne wymagają również współpracy ze szczytowym źródłem ogrzewania (np. olej, gaz) ci dodatkowo podraża koszty. Polska w Porównaniu do niektórych innych krajów ( Islandia, Włochy, Austria) nie jest zbyt zasobna w wody termalne o wysokich temperaturach, największe ich zasoby występują na obszarze niecki podhalańskiej, w okręgu grudziądzko-warszawskim i szczeciński-łódzkim.

Dotychczas dostępne informacje z istniejących badań geologicznych nie wskazują na występowanie w naszym regionie wód geotermalnych o takich temperaturach i na takich głębokościach, które uzasadniałyby decyzje o rozpoczęciu finansowania przygotowań do odwiertu. W załączeniu - mapka występowania wód geotermalnych w Polsce. - Zlikwidować rosnące wokół jeziora Głęboczek topole, gdyż liście spadające z tych drzew są jednym ze źródeł zanieczyszczenia wód tego jeziora; Odp.: Topole, jako naturalny element środowiska z jednej strony powodują wprowadzenie materii organicznej do wód jeziora, jednak z drugiej strony poprzez system korzeniowy chronią wody przed dopływem substancji odżywczych z gruntu do wód, a liście wychwytują liczne zanieczyszczenia pyłowe opadające do jeziora (np. z samochodów lub kominów). Drzewa te są stare i w naturalny sposób będą one obumierać i wtedy sukcesywnie będą usuwane. Jednorazowe ich usuniecie spowodowałoby dużą pustkę w ekosystemie i w ogólnym rozrachunku mogło by przynieść więcej szkody niż pożytku. Zygmunt Kiersznicki - Z uwagi na zbliżający się okres wywózki drewna z lasu, dłużycy. Rozpatrzeć omijanie transportu leśnego ulicami miasta np. z kierunku Tlenia ul. Budowlaną lub Przemysłową od Plaskosza do ul. Świeckiej czy Bydgoskiej; z Kęsowa i Gostycyna przez Piłę - Zamrzenicę itd; Odp.: Wniosek skierowano do Nadleśnictwa Tuchola i Nadleśnictwa Woziwoda z prośbą o przekazanie jego treści podmiotom świadczącym usługi wywozu drewna. - Rozważyć, czy na skrzyżowaniu ul. Sępoleńskiej z ul. Wiejską-Mickiewicza przydałaby się tablica informująca o dojeździe do Bydgoszczy i Świecia ? ( uporządkować to skrzyżowanie); Odp.: Wniosek przekazano do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi z jednoczesną prośbą o poinformowanie tut. Urzędu o możliwości jego realizacji. - Czy urządzenia przy szkole w Kiełpinie jak: garaże Straży Pożarnej, biuro Rady Sołeckiej, świetlica wiejska, są wliczane w koszta funkcjonowania Szkoły Podstawowej? Odp.: W obiekcie Szkoły Podstawowej w Kiełpinie oprócz szkoły funkcjonuje także OSP, Rada Sołecka, świetlica wiejska. Szkoła, z wyjątkiem ogrzewania całości obiektu, nie ponosi kosztów funkcjonowania wyżej wymienionych instytucji. Na ogrzewanie całego kompleksu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia dzisiejszego szkoła wydała kwotę 36.514,60 zł. Szkoła zajmuje 64,39% powierzchni budynku, pozostałe instytucje 35,61% powierzchni. Wobec powyższego koszt ogrzewania tych pomieszczeń wynosi za wzmiankowany okres ok. 13.000 zł. Nadmienić jednak należy, że szkoła korzysta z pomieszczeń przynależnych Radzie Sołeckiej. Koszty ogrzewania tych pomieszczeń w całości są wliczone w koszty ponoszone przez szkołę. - Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz obniżenia wieku szkolnego, pozwolą wyrównać szanse edukacyjne . Jest to ważne szczególnie na wsi bowiem w gminach, w których są przedszkola, uczniowie lepiej radzą sobie w szkole. Pedagodzy są zgodni, że większość umiejętności dziecko nabywa w wieku 3-5 lat. Jeśli nie ma takiej możliwości jest w gorszej pozycji już na starcie . Kształcenie na poziomie przedszkola musi być priorytetem. Zespół edukacji przy Naczelnym Komitecie PZL z udziałem wiceministra MEN apeluje do wójtów, burmistrzów, radnych PSL o podjęcie działania na rzecz tworzenia gminnych centrów edukacji przedszkolnej. Tam gdzie nie ma placówek dla najmłodszych dzieci, centra mogą funkcjonować przy szkołach. Odp.: Ministerstwo Edukacji Narodowej propaguje wychowanie przedszkolne i dąży do jego upowszechnienia. Upowszechnieniu służyć ma stowarzyszenie prawnej możliwości funkcjonowania innych form wychowania przedszkolnego niż typowe przedszkole. Do form tych należą punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Zaistnienie tych jednostek wymaga uchwały Rady Miejskiej powołującej takie formy, zatrudnienia wykwalifikowanych nauczycieli oraz odpowiedniego i wyposażonego zasobu lokalowego. Wobec zapowiadanych w 2009 r. zmian w systemie oświaty obejmujących między innymi edukację wczesnoszkolną i przedszkolną, w zależności od kształtu przyjętych zmian (na dzisiaj nie są one ostatecznie znane), rozważone zostaną także możliwości finansowe, lokalowe i kadrowe utworzenia ww. form.

- Dokończyć budowę kanalizacji w ul. A.J. Połczyńskiego - 10 budynków; - dokończyć budowę kanalizacji w ul. Sępoleńskiej - 6 budynków; - Dokończyć kanalizację w ul. Głównej - 6 budynków ( od nr 72 w kierunku Miejskiego Rowu); Odp.: W sprawie budowy kanalizacji w ul. Połczyńskiego, Sępoleńskiej i Głównej informuję, że z uwagi na duże zaangażowanie w realizację zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzkim Moście, gmina nie ma możliwości finansowych realizacji tego zadania. Rozważymy rozbudowę wskazanych przez Pana odcinków w miarę pojawienia się możliwości pozyskania dodatkowych środków w roku 2009. - Ustawić tablice zakazu wprowadzania psów przy obu wejściach na plażę nad jeziorem Głęboczek, wygrabić plażę z psich odchodów, a przed sezonem nawieźć piasek; Odp.: Uważam, że ustawienie tablic zakazujących wprowadzanie psów na plażę w okresie jesiennozimowym doprowadzi jedynie do dewastacji tych tablic i nie odniesie pożądanego efektu. Tablice można postawić przed sezonem w celu ułatwienia egzekwowania ww. zakazu przez zatrudnionych na kąpielisku ratowników. Nie będziemy jednak mieli wpływu na egzekwowanie zakazu w pozostałym czasie. Plaża zostanie wygrabiona, piasek na plaże nawożony jest przed każdym rozpoczynającym się sezonem. - Czy zaniechanie pobierania opłat za psa powoduje naliczenie odsetek od 15 lutego br. do chwili obecnej? Odp.: Zgodnie z art. § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) odsetek za zwłokę nie nalicza się jeśli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (obecnie kwota ta wynosi 6,60 zł). Odnosząc się do kwoty należnej opłaty za psa (np.46 zł), której ustawowy termin zapłaty przypada na dzień 15 lutego) wartość odsetek do dnia 07.11.2008r. wynosi 4,92 zł (zatem odsetek tych organ podatkowy nie ma prawa pobierać). Ryszard Wojciechowski -Na osiedlu Rudzki Most utwardzono pierwszą ulicę (ul. Borowiacką). Potwierdzają się obawy, że kierowcy nie będą przestrzegać ograniczenia prędkości, jakie obowiązuje na całym osiedlu tj. 30 km/h. W imieniu mieszkańców tego osiedla wnoszę, aby przy utwardzaniu kolejnych ulic wybudować spowalniacze ( np. tzw. „leżący policjanci", a jeszcze lepiej gdyby były to tzw. „mijanki"); Odp.: W sprawie budowy „spowalniaczy" na ul. Borowiackiej informuję, że zlecono już opracowanie projektu organizacji ruchu na tej ulicy przewidującej progi zwalniające. Po zatwierdzeniu tego projektu przez Starostę Tucholskiego niezwłocznie zamontujemy progi zwalniające wraz ze stosownym oznakowaniem. Marian Hoffmann - zakupić, wyposażyć Dom Kultury w Raciążu w odpowiedni sprzęt nagłaśniający, który spełniłby oczekiwania uczestników jak i organizatorów imprez odbywających się w Domu Kultury jak i imprez plenerowych; Odp.: W odpowiedzi uzyskanej od Dyrektora TOK wynika, że 2006 roku zostały zakupione 2 zestawy sprzętu nagłaśniającego na potrzeby imprez odbywających się w domu kultury w Raciążu i Tucholi. Nie wiadomo dlaczego sprzęt znajdujący się w Raciążu uległ w stosunkowo krótkim czasie uszkodzeniu. Prawdopodobnie przyczyniła się do tego niewłaściwa eksploatacja, czyli nagłaśnianie imprez plenerowych, do czego nie był przystosowany. Ten sam sprzęt w TOK-u pracuje bez zarzutu. Uszkodzony sprzęt znajduje się w naprawie w Chojnicach, ale już wiemy, że głośniki są do wymiany na nowe (nie opłaca się ich naprawiać). Korzystając z okazji chcę Pana Radnego poinformować, że Tucholski Ośrodek Kultury ze środków własnych wydał ok. 100 tys. zł na rzecz WDK w Raciążu w katach 2006-2008 tj. 2006 r. - ok. 49.000 zł - modernizacja sanitariatów, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz DVD (1.500 zł) 2007 r. - ok. 30.339 zł - modernizacja dachu 2008 r. - ok. 2.000 zł - malowanie sali widowiskowej i holu, wymiana oświetlenia w holu, zakup firan i

zasłon - ok. 10.000 zł - wymiana okien w sali widowiskowej na PCV ( pozyskanie sponsora) Przytaczam te liczby i zadania, aby przekonać Pana Radnego o tym, że dbamy o WDK w Raciążu, że zależy nam aby funkcjonował w coraz lepszych warunkach, ale nasze możliwości finansowe są bardzo ograniczone tym bardziej, że szereg prac remontowych i modernizacyjnych realizowanych jest w TOK. Zatem będę wnioskować do Rady Miejskiej o 20 tys. zł czyli sumę, która niezbędna jest na zakup podstawowego sprzętu nagłaśniającego, który będzie przystosowany do pracy w plenerze. Jeżeli uzyskam wskazanie skąd pozyskać środki na ten cel , oczywiście natychmiast zrealizuję wniosek Pana Radnego. W odpowiedzi na wnioski złożone podczas XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2008r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi informuje: Ryszard Wojciechowski 1. Na drodze wojewódzkiej Nr 240 w Tucholi naprzeciw stacji paliw „Niciejewscy" w dniu 14.10.2008r. zostały oczyszczone studzienki deszczowe. Nadmieniamy iż są to studzienki chłonne, czyli nie posiadające bezpośredniego przyłącza do sieci deszczowej umożliwiające równomierny spływ wód opadowych. Barbara Grontkowska 2. W sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowodworskiego i Warszawskiej przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie i to projekt zadecyduje co do zasadności montażu sygnalizacji świetlnej. Andrzej Jerosławski 3. Przyczyną powstania zaniżenia pomiędzy nawierzchnią a poboczem drogi wojewódzkiej Nr 237 na odcinku Łosiny - Komorza jest zbyt wąska nawierzchnia wahająca się w granicach 5,05 m - 5,20 m co przy tak licznej obecności samochodów ciężarowych jest wręcz niemożliwe, aby nie powstawały zaniżenia, które staramy się uzupełniać w miarę posiadanych środków na bieżąco. Kazimierz Kłodziński 4. Na ul. Czarna Droga w Tucholi w miesiącu wrześniu zostały oczyszczone studzienki deszczowe jak również w ich okolicach pogłębiony przydrożny rów dla poprawy odwodnienia drogi. W związku z powyższym nie przewiduje się prac mających na celu oczyszczanie całego odcinka rowu wzdłuż tej ulicy.

METRYKA

Liczba odwiedzin :

46

Podmiot udostępniający informację :

URZĄD MIEJSKI W TUCHOLI

Osoba wprowadzająca informację :

Grażyna Tyde

Osoba odpowiedzialna za informację :

Grażyna Tyde

Czas wytworzenia:

2008-11-12 08:46:00

Czas publikacji:

2008-11-12 08:46:00

Data przeniesienia do archiwum :

Brak