WZORY PISM BECKA. Prawo pracy

WZORY PISM BECKA Prawo pracy Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Pod red. Wojciecha Muszalskiego KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 6 Du¿e Komenta...
Author: Konrad Milewski
4 downloads 0 Views 302KB Size
WZORY PISM BECKA Prawo pracy

Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Pod red. Wojciecha Muszalskiego KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 6 Du¿e Komentarze Becka Andrzej Marian Œwi¹tkowski KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe Jerzy Wratny KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka Andrzej Marian Œwi¹tkowski MIÊDZYNARODOWE PRAWO PRACY Studia Prawnicze Ludwik Florek, Tadeusz Zieliñski PRAWO PRACY, wyd. 9 Podrêczniki Prawnicze Krzysztof Walczak KODEKS PRACY. EDYCJA TRZECIA KodeksSystem Anna Portalska-Brzózka, Roman Portalski PRAWO PRACY PROCESOWE, wyd. 2 Wzory Pism Becka

www.sklep.beck.pl

Prawo pracy 195 wzorów pism z objaœnieniami

Anna Portalska-Brzózka radca prawny

Roman Portalski adwokat i radca prawny

WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2008

Autorami poszczególnych rozdzia³ów s¹: Anna Portalska-Brzózka: Cz. I – rozdzia³y 1, 3–4, Cz. II – rozdzia³y 1–12, 15–16 Roman Portalski: Cz. I – rozdzia³ 2, Cz. II – rozdzia³y 13–14, 17–18

Redakcja: Dagna Kordyasz

© Wydawnictwo C. H. Beck 2008

Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Kolonel Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa

ISBN 978-83-255-0152-5

Spis tre ci Wst p ................................................................................................ XIX Wykaz skrótów ................................................................................. XXIII Wykaz podstawowej literatury ......................................................... XXV Cz ć I. Podstawowe wiadomo ci z zakresu prawa pracy Rozdział 1. Charakterystyka materialnego prawa pracy i podstawowe zasady prawa pracy ..................................................

1

Rozdział 2. ródła materialnego prawa pracy (przepisy Wspólnot Europejskich, przepisy krajowe) ............................

6

Rozdział 3. Podstawowe poj cia i definicje w materialnym prawie pracy; stosunek pracy, pracownik, pracodawca, nawi zanie stosunku pracy, umowa o prac a inna umowa cywilnoprawna oraz umowa o prac jako umowa pozorna ..

8

Rozdział 4. Stosowanie prawa pracy (nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, odpowiedzialno ć pracodawcy za wykroczenia, umowa o prac jako umowa pozorna, społeczna inspekcja pracy i pa stwowa inspekcja pracy, współdziałanie z pracownikami i ze zwi zkami zawodowymi, dochodzenie i przedawnienie roszcze ) ..........

13

Cz ć II. Wzory w Kodeksie pracy i aktach wykonawczych Rozdział 1. Nawi zanie i zmiana tre ci umowy o prac (art. 22–67 KP) .......................................................................... 1. Nawi zanie i zmiana tre ci umowy o prac ............................... Wst p .......................................................................................... 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika .................................. 3. Umowa przedwst pna o prac ....................................................

25 25 25 28 31

VI

Spis tre ci

4. Umowa o prac (art. 25–29 KP) ................................................. 5. Umowa o prac na czas okre lony/na zast pstwo (art. 25–29 KP) ........................................................................... 6. Pismo pracodawcy potwierdzaj ce zawarcie umowy o prac (art. 29 § 2 KP) ........................................................................... 7. Informacja pracodawcy o warunkach pracy (art. 29 § 3 KP) ..... 8. O wiadczenie pracownika o zapoznaniu si z tre ci regulaminu (art. 1043 § 2 KP) .................................................... 9. Opis stanowiska pracy................................................................. 10. Zakres czynno ci pracownika ..................................................... 11. Umowa o teleprac (art. 675 KP) ................................................ 12. Informacja pracodawcy o warunkach telepracy (art. 29 § 3 KP w zw z art. 6710 KP) .......................................... 13. Porozumienie z zakładow organizacj zwi zkow /regulamin w sprawie stosowania telepracy (art. 676 KP) ............................ 14. Porozumienie o rozwi zaniu umowy o prac za wzajemn zgod stron (art. 30 § 1 pkt 1 KP) .............................................. 15. Oferta pracownika o rozwi zanie umowy o prac za wzajemnym porozumieniem (art. 30 § 1 pkt 1 KP) ............... 16. Odpowied pracodawcy na ofert pracownika rozwi zania umowy o prac za wzajemnym porozumieniem stron (art. 30 § 1 pkt 1 KP) .................................................................. 17. Porozumienie pracodawców o przej ciu pracownika do nowego pracodawcy .............................................................. 18. Wypowiedzenie warunków umowy o prac (wypowiedzenie zmieniaj ce – art. 42 KP) ............................................................ 19. O wiadczenie pracownika o odmowie przyj cia nowych warunków pracy i płacy .............................................................. 20. Powierzenie pracownikowi innej pracy – przeniesienie (art. 42 § 4 KP) ........................................................................... Rozdział 2. Rozwi zanie i wyga ni cie umowy o prac (art. 22–67 KP) .......................................................................... Wst p ............................................................................................... 21. Porozumienie o rozwi zaniu umowy o prac za wzajemn zgod stron (art. 30 § 1 pkt 1 KP) .............................................. 22. Oferta pracownika o rozwi zanie umowy o prac za wzajemnym porozumieniem (art. 30 § 1 pkt 1 KP) ............... 23. Odpowied pracodawcy na ofert pracownika rozwi zania umowy o prac za wzajemnym porozumieniem stron (art. 30 § 1 pkt 1 KP) .................................................................. 24. Porozumienie pracodawców o przej ciu pracownika do nowego pracodawcy .............................................................. 25. Rozwi zanie umowy o prac za wypowiedzeniem (art. 32 KP)

33 36 38 39 40 41 43 45 49 50 52 55

55 56 58 63 63

67 67 67 70

71 71 73

Spis tre ci 26. Rozwi zanie umowy o prac z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (art. 361 KP) .......................................... 27. Wypowiedzenie umowy o prac przez pracownika .................... 28. Pismo pracodawcy do zakładowej organizacji zwi zkowej o udzielenie informacji, czy dany pracownik jest reprezentowany przez t organizacj .......................................... 29. Zawiadomienie zakładowej organizacji zwi zkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o prac lub warunków pracy i płacy (art. 38 § 1 i 2 KP) .............................. 30. Zastrze enia zakładowej organizacji zwi zkowej przeciwko zamierzonemu wypowiedzeniu umowy o prac lub warunków pracy lub płacy skierowane do pracodawcy (art. 38 § 2 KP) ..... 31. Zawiadomienie zakładowej organizacji zwi zkowej o przyczynie zamierzonego rozwi zania umowy o prac bez wypowiedzenia (art. 52 § 3 i art. 53 § 4 KP) ............................. 32. Pismo pracodawcy o zamiarze rozwi zania umowy o prac z działaczem zwi zku zawodowego (art. 52 i 53 KP oraz art. 32 ustawy o zwi zkach zawodowych) .................................. 33. Cofni cie wypowiedzenia umowy o prac przez pracodawc lub przez pracownika .................................................................. 34. Rozwi zanie umowy o prac bez wypowiedzenia przez pracodawc (art. 52 i 53 KP) ............................................. 35. Odmowa pracodawcy dotycz ca zatrudnienia pracownika po jego przywróceniu do pracy (art. 48 KP) ............................... 36. Rozwi zanie umowy o prac przez pracownika bez wypowiedzenia (art. 55 KP) ................................................. 37. Rozwi zanie umowy o prac bez wypowiedzenia przez pracownika za uprzedzeniem (art. 48 § 2, art. 57 § 4, art. 231 § 4 oraz art. 48 § 2 w zw. z art. 66 KP) ........................ 38. Pismo pracodawcy zawiadamiaj ce pracownika o wyga ni ciu umowy o prac (art. 63, 632, 66, 67 KP) .................................... Rozdział 3. Stosunek pracy nawi zany na podstawie: powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o prac i umowy o prac nakładcz (art. 68–77 KP i przepisy szczególne) ...... Wst p ................................................................................................ 39. Powołanie pracownika do pracy (art. 68 KP i nast.) .................. 40. Zarz dzenie ........ (oznaczenie pracodawcy) w sprawie regulaminu konkursu i powołania komisji konkursowej na stanowisko ....... w ....... ......................................................... 41. Odwołanie z pracy pracownika powołanego – równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy (art. 70 § 2 KP) .................. 42. Odwołanie z pracy pracownika powołanego – równoznaczne z rozwi zaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 70 § 3 KP) ...........................................................................

VII 78 79

80

81

83

84

85 87 88 97 98 101 104

110 110 110

113 116

118

VIII

Spis tre ci

43. Wypowiedzenie przez pracownika umowy o prac z uwagi na powołanie na inne stanowisko (683 KP) ................................. 44. Nawi zanie stosunku pracy na podstawie wyboru (art. 73 KP).. 45. Zgłoszenie powrotu pracownika do pracy u poprzedniego pracodawcy z powodu wyga ni cia mandatu (art. 74 KP) ......... 46. Mianowanie pracownika ............................................................. 47. Spółdzielcza umowa o prac ....................................................... 48. Umowa o prac nakładcz (chałupnicz ).................................... Rozdział 4. Pozapracownicze formy wiadczenia pracy ............. Wst p ................................................................................................ 49. Porozumienie o współpracy zawarte z wolontariuszem (art. 44 ustawy o działalno ci po ytku publicznego i wolontariacie) ........................................................................... 50. Umowa o wiadczenie usług w gospodarstwie domowym – umowa aktywizacyjna – wzór zgodnie z art. 61d ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) (wzór udost pniany przez powiatowy urz d pracy) .................................................... 51. Kontrakt mened erski ................................................................. Rozdział 5. Pracownicy tymczasowi (ustawa z 9.7.2003 r. o pracownikach tymczasowych, Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.) ........................................................................ Wst p ................................................................................................ 52. O wiadczenie pracodawcy u ytkownika o spełnianiu warunków okre lonych w art. 3 ustawy o pracy tymczasowej ... 53. Umowa o współpracy pomi dzy pracodawc u ytkownikiem a agencj pracy tymczasowej. ..................................................... 54. Uzgodnienia pomi dzy pracodawc u ytkownikiem a agencj pracy tymczasowej poprzedzaj ce zawarcie umowy o prac przez agencj z pracownikiem tymczasowym ............................ 55. Umowa o prac tymczasow ....................................................... Rozdział 6. Wynagrodzenie za prac i wiadczenia (art. 771–93 KP) ......................................................................... Wst p ................................................................................................ 56. Pismo pracodawcy do pracownika o zmianie wysoko ci wynagrodzenia (awans pieni ny) .............................................. 57. O wiadczenie pracownika zawieraj ce zgod na potr canie dodatkowych nale no ci z jego wynagrodzenia za prac (art. 91 KP) .................................................................................. 58. Pismo pracodawcy o wynagrodzeniu pracownika za czas przestoju (art. 81 KP) ..................................................................

119 120 122 123 124 128 135 135

137

141 144

149 149 150 151

156 159 163 163 165 166 168

Spis tre ci 59. Powierzenie pracownikowi innej pracy na czas przestoju (art. 81 § 3 KP)............................................................................ 60. Powiadomienie pracownika przez pracodawc o odmowie wypłaty wynagrodzenia za wadliw prac (art. 82 KP).............. 61. Ogłoszenie pracodawcy o zmianie norm pracy (art. 83 KP) ...... 62. Pismo pracodawcy o przyznaniu pracownikowi odprawy rentowej lub emerytalnej (art. 92¹ KP) ....................................... 63. Pismo pracodawcy o przyznaniu rodzinie pracownika odprawy po miertnej (art. 93 KP) ............................................... Rozdział 7. Organizacja i porz dek w pracy (art. 105–113 KP i przepisy szczególne) ................................................................ Wst p ................................................................................................ 64. Pismo pracodawcy o przyznaniu pracownikowi nagrody i wyró nienia (art. 105 KP)......................................................... 65. Wezwanie pracownika do zło enia wyja nie w sprawie naruszenia obowi zków pracowniczych (art. 109 § 2 KP) ......... 66. Pismo pracodawcy o wymierzeniu pracownikowi kary porz dkowej (art. 108–111 KP)................................................... 67. Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porz dkowej (art. 112 KP) ................................................................................ 68. Pismo pracodawcy o rozpoznaniu sprzeciwu pracownika (art. 112 KP) ................................................................................ 69. Usprawiedliwianie nieobecno ci w pracy i udzielanie zwolnie pracownikom od pracy ................................................................ Rozdział 8. Obowi zki i prawa pracodawcy oraz pracownika (art. 94–103 KP) ....................................................................... Wst p ................................................................................................ 70. Zarz dzenie w sprawie wewn trznej regulacji antymobbingowej i powołania rzecznika ds. antymobbingu (art. 943 KP) ................................................................................. 71. wiadectwo pracy – zał cznik do rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.5.1996 r. w sprawie szczegółowej tre ci wiadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm. .. 72. Wniosek pracownika o sprostowanie wiadectwa pracy (art. 97 § 2 KP)............................................................................ 73. Zawiadomienie pracownika o załatwieniu przez pracodawc jego wniosku o sprostowanie wiadectwa pracy (art. 97 § 2¹ KP) 74. Wniosek pracodawcy o zwrot wiadectwa pracy (art. 97 § 3 KP) 75. Za wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracownika ..... 76. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 i 1013 KP) ..........................................................

IX 169 170 171 172 172 174 174 174 175 176 177 178 186

190 190

192

198 207 208 209 210 211

X

Spis tre ci

77. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (1012 i 1013 KP) ................................................................................... 78. Umowa pracodawcy z pracownikiem o skierowanie na nauk w formach szkolnych (art. 103 KP) ............................................ 79. Umowa pracodawcy z pracownikiem o skierowanie na kształcenie w formach pozaszkolnych (art. 103 KP) ............ Rozdział 9. Odpowiedzialno ć materialna pracowników (art. 114–127 KP) ...................................................................... Wst p ................................................................................................ 80. Umowa o odpowiedzialno ci materialnej za powierzone mienie (art. 124 KP) i rozporz dzenie Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie ........................................... 81. Pismo pracodawcy do pracownika o powierzeniu mienia bez obowi zku wyliczenia ................................................................. 82. Umowa o wspólnej odpowiedzialno ci materialnej za powierzone mienie (art. 125 KP) i rozporz dzenie Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie, tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663................................ 83. Zgoda pracownika wspólnie odpowiedzialnego materialnie na wykonywanie pracy w miejscu powierzenia mienia przez innych pracowników materialnie nieodpowiedzialnych (§ 4 rozporz dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie, tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663) 84. Wypowiedzenie przez pracownika umowy o wspólnej odpowiedzialno ci materialnej (§ 10 rozporz dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie)....................... 85. Odst pienie pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialno ci materialnej (§ 11 ust. 1 rozporz dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie) .......................... 86. Odst pienie pracodawcy od umowy o wspólnej odpowiedzialno ci materialnej (§ 11 ust. 2 rozporz dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie). .......................... 87. Wniosek pracownika wspólnie odpowiedzialnego materialnie o przeprowadzenie inwentaryzacji (§ 16 rozporz dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie) ..........................

214 217 222

225 225

227 230

232

237

238

239

240

241

Spis tre ci 88. Odst pienie pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialno ci materialnej z powodu nieprzeprowadzenia inwentaryzacji (§ 16 ust. 2 rozporz dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie, tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663).............................. 89. Cofni cie zgody pracownika wspólnie odpowiedzialnego materialnie na wykonywanie pracy w miejscu powierzenia mienia przez innych pracowników materialnie nieodpowiedzialnych (§ 17 rozporz dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie) ...................... 90. Odst pienie pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialno ci materialnej z innych przyczyn (§ 17 rozporz dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie) ................................................................ 91. Wskazanie przez pracownika innej osoby zast puj cej przy inwentaryzacji (§ 22 ust. 2 rozporz dzenia Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialno ci materialnej pracowników za powierzone mienie)....................... 92. Ugoda pozas dowa zawarta pomi dzy pracownikiem a pracodawc o naprawienie szkody (art. 121 KP) ..................... Rozdział 10. Pracownicze urlopy wypoczynkowe (art. 152–173 KP)....................................................................... Wst p ................................................................................................ 93. Plan urlopów wypoczynkowych w zakładzie pracy w roku (art. 163 KP) ................................................................................ 94. Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpo rednio po urlopie macierzy skim (art. 163 § 3 KP)......... 95. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego (art. 161 KP) ............................................................................... 96. Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na cz ci (art. 162 KP) ................................................................ 97. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na danie (art. 1672 KP)............................................................................... 98. Wniosek pracownika o przesuni cie urlopu wypoczynkowego (art. 164 § 2 KP).......................................................................... 99. Pismo pracodawcy o przesuni ciu terminu urlopu wypoczynkowego pracownika (art. 164 § 2 i art. 165 KP) ...... 100. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego (art. 167 KP)..............................................................................

XI

242

243

243

244 245

247 247 249 250 250 253 254 255 256 257

XII

Spis tre ci

101. Wniosek pracownika o zwrot kosztów w zwi zku z odwołaniem z urlopu (art. 167 § 2 KP) ................................. 102. Skierowanie pracownika przez pracodawc na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia (art. 167¹ KP) ....... 103. Wniosek pracownika o wykorzystanie urlopu w naturze (art. 171 § 3 KP) ....................................................................... 104. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego (art. 174 KP) ............................................................................. 105. Udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawc (art. 174 KP) ............................................................................. 106. Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 KP). ....... 107. Karta urlopu wypoczynkowego ................................................ 108. Porozumienie pracodawców o udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego (art. 1741 KP) ............................................ Rozdział 11. Uprawnienia pracowników zwi zane z rodzicielstwem, w tym szczególna ochrona kobiet i pracowników (art. 176–189¹ KP) ........................................... Wst p ................................................................................................ 109. Wniosek pracodawcy do zakładowej organizacji zwi zkowej o zamiarze rozwi zania bez wypowiedzenia umowy o prac z kobiet b d c w ci y lub osob na urlopie macierzy skim (art. 177 § 1 KP) ....................................................................... 110. Pismo pracodawcy do zakładowej organizacji zwi zkowej w celu ustalenia terminu rozwi zania umowy o prac z pracownic /pracownikiem w okresie ci y lub urlopu macierzy skiego (art. 177 § 4 KP). .......................................... 111. O wiadczenie pracownicy w ci y w trybie art. 178 § 1 KP ... 112. O wiadczenie pracownika w trybie art. 178 § 2 KP................. 113. Powierzenie pracownicy innej pracy – przeniesienie – zwolnienie od obowi zku wiadczenia pracy (art. 179 KP) . 114. Udzielenie urlopu macierzy skiego (art. 180–1831 KP) .......... 115. O wiadczenie pracownicy o rezygnacji z cz ci urlopu macierzy skiego (art. 180 § 5 KP) ........................................... 116. Wniosek pracownika-ojca wychowuj cego dziecko w sprawie udzielenia urlopu macierzy skiego (art. 180 § 5 i 6 KP) ......... 117. Udzielenie pracownicy przerwy na karmienie dziecka (art. 187 KP) ............................................................................. 118. Wniosek pracownika/pracownicy o udzielenie zwolnienia na opiek nad dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 188 KP) ....... 119. Udzielenie pracownikowi/pracownicy zwolnienia od pracy w zwi zku z wychowaniem dziecka do 14 lat (art. 188 KP)....

258 258 259 260 260 261 262 262

264 264

266

268 269 269 270 271 273 274 275 276 277

Spis tre ci 120. Wniosek pracownika do pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego (art. 186 KP) ................................................. 121. Udzielenie urlopu wychowawczego przez pracodawc (art. 186 KP).............................................................................. 122. Wezwanie pracownika przebywaj cego na urlopie wychowawczym do podj cia pracy (art. 1862 KP) ................... 123. Zawiadomienie pracodawcy przez pracownika o rezygnacji z urlopu wychowawczego (art. 186³ KP) ................................. 124. Wniosek pracownika do pracodawcy o obni enie wymiaru czasu pracy (art. 1867 KP) ........................................................ Rozdział 12. Zatrudnianie pracowników młodocianych (art. 190–206 KP i przepisy wykonawcze i szczególne) .......... Wst p ................................................................................................ 125. Umowa o prac w celu odbycia nauki zawodu (art. 194 i 195 KP) .................................................................... 126. Umowa o prac z pracownikiem młodocianym w celu odbycia przyuczenia do wykonywania okre lonej pracy (art. 194 i 195 KP) .................................................................... 127. Wypowiedzenie umowy o prac pracownikowi młodocianemu (art. 196 KP)..................................................... 128. Udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi młodocianemu (art. 205 KP)..................................................... 129. Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu (art. 205 § 4 KP) ....................................................................... 130. Umowa o prac z pracownikiem młodocianym przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych (art. 2001 KP) .................. Rozdział 13. Bezpiecze stwo i higiena pracy (art. 207–23715 i przepisy wykonawcze i szczególne) ....................................... Wst p ................................................................................................ 131. Instrukcja zakładowa o przestrzeganiu wymogów BHP (przykładowa), wyst puj tu nawi zania do zasad BHP powoływanych w Kodeksie pracy oraz niektórych przepisów wykonawczych, stosowanych w zakładach pracy ................... 132. Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech obj tych zgłoszeniem............................................................................... 133. O wiadczenie pracownika o przeszkoleniu w zakresie BHP i ochrony ppo . ......................................................................... 134. Karta szkolenia wst pnego w zakresie BHP ............................ 135. Kartoteka kontroli szkolenia pracownika w zakresie BHP....... 136. Okresowa kontrola znajomo ci przepisów i instrukcji .............

XIII 277 279 280 281 281 282 282 283 286 288 289 290 291

293 293

306 309 316 318 319 320

XIV

Spis tre ci

137. Zawiadomienie przeło onego przez pracownika o powstrzymaniu si od wykonywania pracy wskutek wyst puj cych zagro e (art. 210 KP) ..................................... 138. Zawiadomienie przeło onego przez pracownika o jego oddaleniu si z miejsca zagro enia w pracy (art. 210 § 2 KP). 139. Zawiadomienie przeło onego o powstrzymaniu si pracownika od wykonywania pracy wymagaj cej szczególnej sprawno ci (art. 210 § 4 KP) .................................................... 140. Skierowanie pracownika na wst pne badania lekarskie (art. 229 § 1 KP) ....................................................................... 141. Skierowanie pracownika na okresowe badania lekarskie (art. 229 KP) ............................................................................. 142. Porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonuj prac w tym samym miejscu (zakładzie pracy) w sprawie zapewnienia im warunków

bezpiecznej i higienicznej pracy (art. 208 KP) ..............................

143. Zarz dzenie pracodawcy o powołaniu zakładowej komisji BHP (art. 237 KP) ..................................................................... 144. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym zwi zanym z prac w zakładzie (art. 226 KP)................................................. 145. Zarz dzenie (przykładowe) o stosowaniu w zakładzie rodków ochrony indywidualnej osobistej oraz odzie y i obuwia roboczego ................................................................................. 146. Działalno ć Społecznej Inspekcji Pracy w zakładach pracy .... 147. Informacja o szkodliwych dla zdrowia czynnikach biologicznych, substancjach, preparatach i czynnikach lub procesach technologicznych o oddziaływaniu rakotwórczym lub mutagennym (pochodnym) ........................ 148. Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (pochodnym) ................................................. Rozdział 14. Ochrona mienia zakładu pracy i pracowników przed po arami, kl skami ywiołowymi i innymi miejscowymi zagro eniami ...................................................... Wst p ................................................................................................ 149. Zakładowa instrukcja bezpiecze stwa po arowego (ramowa) . 150. Instrukcja post powania w przypadku powstania po aru stosowana i wywieszana w zakładach pracy (zawiera uko ny czerwony pasek)........................................................................ Rozdział 15. Wypadki przy pracy (art. 234–237¹ KP oraz ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) ................................................

321 322

323 324 325

326

327 329

330 335

340

343

350 350 353

357

359

Spis tre ci

XV

Wst p ................................................................................................ 151. Zawiadomienie pracodawcy przez pracownika o wypadku w pracy/w drodze do pracy – art. 211 pkt 6 KP (§ 1 rozporz dzenia Rady Ministrów z 28.7.1998 r. w sprawie ustalania okoliczno ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a tak e zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy, Dz.U. Nr 115, poz. 744 ze zm.).............................. 152. Doniesienie o kwalifikowanym wypadku przy pracy (art. 234 § 2 KP) ....................................................................... 153. Protokół ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy (rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16.9.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy, Dz.U. Nr 227, poz. 2298) ................................................................................ 154. Protokół przesłuchania wiadka lub poszkodowanego w post powaniu powypadkowym (rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16.9.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy, Dz.U. Nr 227, poz. 2298) .......................................................... 155. Karta wypadku (rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19.12.2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporz dzenia) .................... 156. Statystyczna karta wypadku przy pracy (rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8.12.2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy) .................................. 157. Rejestr wypadków przy pracy (art. 234 § 3 KP) ......................

359

Rozdział 16. Choroby zawodowe (art. 235–237¹ KP) .................. Wst p ................................................................................................ 158. Wykaz chorób zawodowych (zał cznik do rozporz dzenia Rady Ministrów z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad post powania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów wła ciwych w tych sprawach) ................................................. 159. Rejestr podejrze o choroby zawodowe i stwierdzonych chorób zawodowych oraz ich skutków (art. 235 § 4 KP)......... 160. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (zał cznik Nr 1 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ..............................................................................

363 364

366

370

371

373 374 375 375

376 382

382

XVI

Spis tre ci

161. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (zał cznik Nr 2 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ........................... 162. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (zał cznik Nr 3 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ........................... 163. Karta oceny nara enia zawodowego w zwi zku z podejrzeniem choroby zawodowej (zał cznik Nr 4 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) .............................................................................. 164. Orzeczenie lekarskie Nr ........ o rozpoznaniu choroby zawodowej (zał cznik Nr 5 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ........................... 165. Orzeczenie lekarskie Nr ......... o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej(zał cznik Nr 6 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) . 166. DECYZJA NR ...... o stwierdzeniu choroby zawodowej (zał cznik Nr 7 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ....................................... 167. DECYZJA NR .......... o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (zał cznik Nr 8 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób). 168. Karta stwierdzenia choroby zawodowej (zał cznik Nr 9 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) .............................................................................. 169. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej (zał cznik Nr 10 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób) ............................................................. Rozdział 17. Zwolnienia grupowe pracowników ......................... Wst p ................................................................................................ 170. Zawiadomienie zwi zków zawodowych o zwolnieniach grupowych................................................................................. 171. Zawiadomienie powiatowego urz du pracy o zwolnieniach grupowych.................................................................................

384

386

387

391

394

396

398

400

402 405 405 408 410

Spis tre ci 172. Porozumienie w sprawie zwolnie grupowych w zakładzie pracy.......................................................................................... 173. Regulamin zwolnie grupowych .............................................. 174. Wypowiedzenie umowy o prac z przyczyn niedotycz cych pracownika ................................................................................ 175. Wypowiedzenie warunków pracy z przyczyn niedotycz cych pracownika ................................................................................ 176. Zawiadomienie zakładowej organizacji zwi zkowej o zamiarze rozwi zania umowy o prac lub zmianie warunków pracy ........................................................................ 177. Rozwi zanie umowy o prac za porozumieniem stron ............ 178. Sprzeciw zwi zku zawodowego dotycz cego zwolnienia pracownika ................................................................................ 179. Wniosek pracownika zwolnionego o jego ponowne zatrudnienie ............................................................................... Orzecznictwo S du Najwy szego dotycz ce zwolnie grupowych . Rozdział 18. Zakładowe prawo pracy .......................................... Wst p ................................................................................................ 180. Regulamin pracy ....................................................................... 181. Regulamin pracy (uproszczony) dla mniejszych zakładów pracy ......................................................................................... 182. Regulamin wynagradzania ........................................................ 183 Regulamin wynagradzania (wzór uproszczony dla mniejszych zakładów pracy) ........................................................................ 184. Regulamin zakładowego funduszu wiadcze socjalnych (ZF S) w ....... .......................................................................... 185. Zakładowy regulamin pracy nakładczej (chałupniczej) ........... 186. Zakładowy układ zbiorowy pracy (art. 238–24113 i art. 24122–24130 KP) ................................................................ 187. Protokół dodatkowy do zakładowego układu zbiorowego pracy (art. 2419 KP) ................................................................. 188. Wniosek o rejestracj zakładowego układu zbiorowego pracy 189. Porozumienie o stosowaniu zakładowego układu zbiorowego pracy 24110 KP .......................................................................... 190. Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy (24127 KP) .................................................... 191. Porozumienie (umowa) w sprawie paktu socjalnego ............... 192. Porozumienie (układ) w sprawie paktu socjalnego .................. 193. Program dobrowolnych odej ć pracowników na wcze niejsz emerytur (PDO) ....................................................................... 194. Porozumienie zawieszaj ce (art. 91 KP) ................................... 195. Porozumienie zawieszaj ce (art. 231 KP) ................................. Indeks rzeczowy ...............................................................................

XVII 411 413 414 415

416 418 418 420 421 425 425 427 447 460 479 485 503 511 536 537 538 539 541 545 554 556 558 561

Praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowiecze stwa, przez prac bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrod , dostosowuj c j do swoich potrzeb, ale tak e urzeczywistnia siebie jako człowiek, a tak e poniek d bardziej „staje si człowiekiem”. Jan Paweł II z encykliki Laborem Exercens 1981 r.

Wst p Opracowanie to obejmuje wzory z zakresu materialnego prawa pracy, czyli wzory umów, regulaminów, porozumie , zakładowych układów zbiorowych i innych pism z obja nieniami wyst puj cych przy stosowaniu przepisów materialnego prawa pracy obejmuj cego przepisy Kodeksu pracy, jego przepisy wykonawcze i ustawy szczególne dotycz ce prawa pracy. Stanowi to uzupełnienie i swoist kontynuacj ksi ki pt. „Prawo pracy procesowe”, Warszawa 2006 r. zawieraj cej 160 wzorów pism procesowych z obja nieniami stosowanych w post powaniu s dowym w jego szerokim zakresie w sprawach z zakresu prawa pracy. W tej ksi ce uwzgl dniono równie poszczególne wzory aktów prawnych zakładowego prawa pracy, które to prawo wykazuje szczególny rozwój w zwi zku z szerokim zastosowaniem rozwi za prawnych w poszczególnych zakładach pracy, zwłaszcza w zakresie unormowania wzajemnych praw i obowi zków pracowników i pracodawców, uwzgl dniaj c autonomiczn wol stron, gdy dotyczy to wprowadzania regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych oraz innych stosownych aktów prawnych. W tej kwestii napotykamy niedosyt rozwi za dotycz cych wzajemnych relacji mi dzy prac a kapitałem, czyli mi dzy pracodawcami a pracownikami dotycz cymi m.in. uregulowania, tworzenia przedstawicielstw pracowników w zakładach pracy, w których nie działaj np. organizacje zwi zków zawodowych, a tych zakładów jest wi kszo ć. W przepisach Kodeksu pracy zostało unormowane przedstawicielstwo pracowników w ten sposób, s oni wybierani czy delegowani w trybie przyj tym w danym zakładzie pracy. Oznacza to odwołanie si do zwyczajów istniej cych w zakładzie pracy, jakkolwiek we współczesnym ustawodawstwie pracy, a w szczególno ci w krajach Unii Europejskiej sprawy te s uregulowane w ustawodawstwie pracy. Mo emy si tutaj odwołać do przepisów obowi zuj cej ustawy z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550), gdzie wprowadzono m.in. wybór rad pracowniczych. Zatem przepisy te wprowadzone zostały na wzór ustawodawstwa europejskiego. Problem ten zamiast odwoływania si do istniej cych zwyczajów powinien być uregulowany w oparciu