Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.05 do wersji 03.05 Data wydruku 02/04/2012 14:01:46 Strona 1 Nr zadania Opis rozwiązania problemu F...
Author: Alina Urbaniak
1 downloads 0 Views 95KB Size
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.05 do wersji 03.05 Data wydruku 02/04/2012 14:01:46 Strona 1 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 8175

Uprawnienia do modyfikacji danych adresowych Dodano obsługę uprawnień: KONTR_FIRM - poprawa/zmiana danych kontrahenta- firmy, czyli takiego który jest przypisany do jakiejś grupy w ramach kryterium FIRM. Dodano również następujące uprawnienia: KONTR_ADR LO - prawo do modyfikacji danych adresowych kontrahenta SL_ADRESY LO - prawo do edycji słowników adresowych: miejscowości, ulice, gminy Podczas aktualizacji wersji, wszyscy posiadający prawo "KONTR_TW" otrzymują także te prawa

Funkcje ogólno-systemowe 8295

Nazwa konta w banku Do numerów kont bankowych dodano nawę konta. Jeśli jest ona wypełniona to zastępuje na wydrukach faktur nazwę banku.

Przedsięwzięcia 8213

Przedsięwziecia - rozliczenie Dodano opcję podglądu prognozy wydatków, uwzględniono prognozę w wydruku zestawienia rozliczenia do Excela oraz utworzono definicję widoku - źródło dla zestawień - analizy DX, również zawierające obok dotychczasowych informacji o planie, zamówieniach, realizacji, również informacje o prognozie wydatków. Dodatkowo podczas edycji przedsięwzięcia - dodano weryfikację - wymaganie wypełnienia Rodzaju działalności jeżeli ustawiony jest parametr "Rodzaj działalności wg przedsięwzięcia" na TAK

Umowy 8164

Umowy - selekcja Dodano możliwość ustalenia zakresu w selekcji umów wg fragmentu pól "nr umowy" i "nr umowy bazowej". Zakres wg pola Wystawca - jednostka organizacyjna wystawcy, dostępny jest wtedy, jeżeli parametr "Umowy - obsługa jednostek organizacyjnych wystawców" ustawiony jest na TAK.

8187

Umowy - informacje o podpisaniu umowy Dodane zostały pola z informacjami o podpisaniu umowy. Przycisk dostępny jest dla użytkowników, posiadających uprawnienia: - prawo LO_UMOWY - prawo do edycji umowy - prawo UM_WYST - prawo do edycji umowy w ramach jednostek wystawców -jeżeli w instalacji obsługujemyumowy w ramach jednostek organizacyjnych, - prawo UM_STAT_W - prawo do oznaczenia umowy jako "Wysłana" Rozszerzono funkcjonalność programu "Selekcja umów" - Pokaż Bez zakresu/Podpisane/Niepodpisane Po uruchomieniu listy umów udostępniony został przycisk "Podpisanie" - umożliwia wprowadzenie informacji o podpisanu umowy - Podpisana - Data_podpisania data - Opis podpisanej umowy - Uwagi do podpisanej umowy

Zamówienia 8176

Zamówienia - załączniki Dodano możliwość przeglądania/edycji załączników do zamówień. Funkcja dostępna jest z poziomu listy zamówień i szczegółów zamówienia.

8177

Zamówienia do dostawców - edycja Pole "Realizacja w całości" Dodano Combobox #185 - "Zamówienia realizacja w całości" TAK/NIE. Dzięki możliwości zastosowanie funkcji "Domyślny combobox", istnieje możliwość odpowiedniego ustawienia wartości domyślnej dla nowo tworzonych zamówień. Przy braku ustawienia - pole inicjowane jest na TAK.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.05 do wersji 03.05 Data wydruku 02/04/2012 14:01:46 Strona 2 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

8184

Zamówienia - powielanie System umożliwia powielenie zamówienia wraz z wyborem pozycji. Po uruchomieniu opcji "Powiel" wyświetlone zostanie pytanie o wybór powielenia : - cały dokument - czyli nagłówka zamówienia - opcja dotychczasowa - do zastosowania przy powielaniu całości zamówienia, - wybrane pozycje - opcja rozszerzona - pozwalająca na wskazanie pozycji, które mają zostać zamówione. Wybranie opcji wg pozycji powoduje uruchomienie okna wyboru pozycji. Domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone jako "Aktywne" - do powielenia. Odznaczenie pola "Aktywny", powoduje usunięcie tej pozycji z listy pozycji do powielenia. Możliwe jest przeglądanie Wszystkich pozycji, Tylko zaznaczonych(aktywnych), Tylko nieaktywnych. Istnieje możliwość przenumerowania pozycji wg - Towaru/usługi - Nazwy, - Grupy asortymentowej (sortowanie wg pól Grupa asortymentowa i Towar/usługa) - Ilości , Ceny, Wartości

Obsługa formularzy zewnętrznych 8303

Wydruk dupleks w formularzach zewnętrznych. Dodano możliwość wydruku formularza w trybie Dupleks. Opcja możliwa tylko z parametrem "Wydruk formularza do PDF". Program dodaje stronę parzystą do faktury jeżeli jest nieparzysta liczba stron. Wymagane jest zainstalowanie rozszerzenia Komadres DX u klienta.

Analiza danych 8120

Roszszerzenia Komadres DX. 1.Rozszerzono funkcjonalność kontrolki Raport DX wywoływanej z zestawień systemu uKomadres: a)Umożliwiono jednoczesną pracę z Komadresem i kontrolką Raport DX. b)Dodano funkcje statystyczne do kolumny wyliczeniowej. c)Umożliwiono zapis wielu ustawień dla użytkownika. d)Podpięto pomoc "obrazkową" w menu głównym kontrolki. 2.Podpięto kontrolkę Raport DX do podsystemu Raporty DX (Analiza Danych).

8276

Analiza zleceń w ramach umów i zakupów. Do podsystemu Raporty DX (Analiza danych) dodano widok V_AN_ZleceniaUmowyZakupy umożliwiający analizę zleceń w ramach umów i zakupów.

Finanse i księgowość Deklaracje VAT 8222

Odliczenia VAT strukturą sprzedaży Dla struktury sprzedaż >=98% program przyjmowal 100% odliczenia VAT, a dla struktury =98% program przyjmowal 100% odliczenia VAT, a dla struktury Definicje -> ComboBox : 111- Funkcje dostępne dla obiektów -> Ust.domyślne

8281

Zmiana nazwy parametrów w rejestrze odczytów Na formatce rejestru odczytów zmieniono nazwy parametrów rozliczenia: - 'Podlega fakturowaniu' nowa nazwa => " uwzględniać odczyt w rozliczeniu" - 'Samodzielnie rozliczany' nowa nazwa => "uwzględniać odczyt jako stan początkowy" Podczas rozliczenia zużyć jako stan końcowy uwzględniane są odczyty zaznaczone jako " uwzględniać odczyt w rozliczeniu". Do wyliczenia zużycia jako stan początkowy uwzgledniane są odczyty zaznaczone jako "uwzględniać odczyt jako stan początkowy".

8283

Ukrycie parametru 'Pojedyncze fakturowanie' Ukryto parametr 'Pojedyncze fakturowanie' na formatkach do generowania naliczeń i rozliczeń.

Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników 8199

Naliczenia montażu Umozliwiono rejestrację uzupełniających naliczeń montażu.

Fakturowanie 8200

Opis opłaty abonamentowej Na wydruku faktur uwzględniono opisy rozliczeń zdefiniowane w parametrach.

8341

Automatyczne fakturowanie Dodano mozliwość sterowania sugerowaną datą sprzedaży. W tym celu dodano parametr MD fakturowanie automatyczne Data sprzedaży z Okresu sterujący metodą ustalenia daty sprzedaży. Jeśli parametr wyłączony to program działa tak jak dotychczas. Jeśli parametr jest włączony, to data sprzedaży ustawiana jest na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zapamietanego w ustawieniach użytkownika.

8345

Automatyczne fakturowanie PP ryczałtowych Uzupełniono zakres automatu fakturującego o MP tylko ryczałtowe. Pozwala ono dofakturowac do MP z odczytami MP tylko ryczałtowe.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.05 do wersji 03.05 Data wydruku 02/04/2012 14:01:47 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

8347

Podliczniki na fakturach W automatycznym wystawieniu faktury medialnej dodano możliwość zapisu opisu szczegółowego odliczonych podliczników. Dodano parametr sterujący MD fakturowanie szczegóły podliczników . Jeśli włączony to za sumą zużyć podliczników drukowane są linie ze szczegółami naliczeń odliczonych: Nr producenta podlicznika, Odczyty poprzedni i bieżący, zużycie odliczone.

Naliczenia 8186

Formuły datowane Dodano nowy typ formuł. Formuły datowane zastąpiły poprzednie formuły dzienne. W jednej sesji generowania obsługiwany jest tylko jeden typ.

8197

Wydruk średnich zużyć dla PP Dodano wydruk analizy średnich zużyć dla punktu poboru. Wydruk dostępny jest z okna analiży średniej. Zakres wydruku ustalany jest poprzez daty naliczeń źródłowych.

Rozliczanie mediów 8343

Rejestracja naliczeń z listy Dodano możliwość rejestracji naliczeń z listy, w zależności od wybranych ustawień, od: - pierwszego niezarejestrowanego - ostatniego +1 zarejestrowanego - wskazanego lp listy,

8346

Domyślna data naliczenia Dodano możliwość ustawienia domyślnej daty podpowiadanej podczas rejestracji naliczeń. Data przechowywana jest w parametrze użytkownika MD Domyślna data rejestracji naliczenia. Parametr ten można ustawić lub wyczyścić bezpośrednio w parametrach w podsystemie AA lub pośrednio z okna rejestracji naliczeń. W oknie rejestracji naliczeń, obok daty naliczenia, dodany został przycisk [Z] zapisujący wprowadzoną datę do parametrów. Data z parametrów jest ignorowana podczas rejestracji naliczeń z listy, wtedy uwzględniana jest data wprowadzona w oknie parametrów rejestracji naliczeń z listy.

Zestawienia 8198

Zestawienie liczników do legalizacji Uzupełniono wydruk zestawienia o zakres na liczniki główne i podliczniki.

PSION z Windows 6 Mobile 8057

Opisy rozliczeń Uzgodniono opisy rozliczeń drukowane na fakturze, tak aby było identyczne z opisami stosowanymi na komputerach stacjonarnych, z wykorzystaniem odpowiednich parametrów.

8172

Dodatkowy opis adresu Uzupełniono druk adresu wystawcy o opis dodatkowy.

8203

Odległości między liniami na wydruku faktury Dodano nowe parametry w konfiguracji wydruków: 1. Ilość linii przed stopką - sterujący liniami pomiędzy "Sposobem zapłaty" a polami opisu "opłata i potwierdzenie wpłaty", 2. Ilość linii za stopką - sterujący liniami pomiedzy kreskami a "odcinkiem dla banku" i pozostałymi.

8226

Opis ryczałtu Poprawiono opis ryczałtu

8234

Podpisy na fakturze Dodano nowe parametry w konfiguracji wydruków: 1. "Tekst po lewej" - domyslnie "opłata.................." 2. "Tekst po prawej" - domyślnie "potwierdzenie wpłaty"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.05 do wersji 03.05 Data wydruku 02/04/2012 14:01:47 Strona 8 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

8236

Opis PP Zmieniono opisy na fakturze dostosowując je do wyglądu faktury drukowanej z komputera.

8320

Drukarka Porti W40 Dostosowano program do obsługi drukarki bluetooth Porti-W40

8330

Czas odczytu na zestawieniu Do zestawienia odczytów dodano kolumnę z czasem odczytu.

Majątek EMT 8010

Wydruki podatku od nieruchomości. Do wydruków z podaku od nieruchomości dodano zakresy na Typ środka i Rodzaj majątku. Do wydruku szczegółowego do podatku od nieruchmości dodano możliwość wydruku nazwy środka trwałego.

8157

Generowanie dokumentów wyodrębnienia. Poprawiono program tak, aby uwzględnić generowanie dla wszystkich środków przypisanych do jednego obiektu z podsystemu SM.

8201

Wydruk symulacji amortyzacji z podziałem na koszty. Dodano możliwość exportu danych do raportów DX.

8202

Grupowe wystawienie dokumentów SU. Dodano funkcję grupowego wystawienia dokumentów zmiany stawki. Dokumenty tego typu możemy wystawiać z zakresem na Typ majątku, Rodzaj, KŚT, Jednostkę i Pracownika odpowiedzialnego. Dodatkowo zakres możemy ograniczyć do wybranego typu naliczeń oraz na wartość stawki umorzenia od do.

8205

Wydruk kartoteki majątku z bilansem otwarcia i obrotami. Dodano dodatkowe sumy na wydruku dotyczące dokumentów. Dodano sumę ogółem przychodów dokumenty OT i OT+ i sumę rozchodów LT,LTC i OT-.

8277

Wydruk podatku od nieruchomości w rozbiciu na koszty. Dodano do wydruku kwotę (powierzchnię) podstawy, w oparciu o którą wyliczana jest kwota podatku.

8279

Wydruki symulacja amortyzacji i rozdzialnik kosztów. Dodano możliwość wyeksportowania danych do raportów DX z wydruku symulacji amortyzacji i rozdzielnika kosztów.

Wyposażenie 8250

Przeglądanie ewidencji wyposażenia. Do kartoteki ewidencji wyposażenia dodano mozliwość wydruku danych przy pomocy generatora raportów.

Produkcja Produkcja 8272

Rozliczenie produkcji - wycena dokumentów wg TKW. Udostępniono funkcję wyceny i zapisu kosztu TKW dla zamkniętych magazynów. Jeżeli użytkownik posiada prawo PR_KALKUL, to wyświetlone jest ostrzeżenie o zamkniętym magazynie, ale nie powoduje to blokady wyceny.