Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.49 do wersji 02.49 Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Nr zadania Opis rozwiązania problemu F...
3 downloads 1 Views 52KB Size
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.49 do wersji 02.49 Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6660

Kartoteka kontrahentów Dodano parametry użytkownika do wykorzystania jako podpowiedzi pól "Odbiorca", "Dostawca" w oknie szczegóły kontrahenta. Służą do tego parametry "Kontrahent Dostawca" i "Kontrahent Odbiorca". Uwaga! Jeżeli w selekcji jest wybrany zakres na Odbiorcę lub Dostawcę to podpowiedzi pól są brane z zakresu, a nie parametrów np. wchodząc z zakresem na Odbiorca = TAK, podpowiada się odbiorca =TAK, bez względu na parametr "Kontrahent Odbiorca".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.49 do wersji 02.49 Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 2 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Finanse i księgowość Przelewy 6646

Generowanie przelewów dla stypendystów Dzieci pobierające stypendia są na liście płac. Pieniądze dla tych dzieci powinny być przelewane na konta rodziców/opiekunów (w przelewie powinien być numer konta rodzica, imię i nazwisko rodzica, adres rodzica). Dodano nowy typ konta bankowego 'W' - konto wypłat obce. Dla pracownika można zdefiniować jego konto domyślne jako konto wpłat obce. Dla takiego konta należy wskazać kontrahenta, którego nazwisko/nazwa i adres powinny figurować na przelewie jako dane beneficjenta. Jeśli konto bankowe pracownika , na które jest generowany przelew dla pracownika (lub kontrahenta) jest zdefiniowane jako typ konta - konto wpłat obce wówczas podczas tworzenia przelewów zamiast: - nazwy pracownika / kontrahenta - na pzelewie wysyłana jest nazwa kontrahenta podpietego do konta wypłat obce - adresu pracownika / kontrahenta - na przelewie wysyłany jest adres kontrahenta podpietego do konta wypłat obce.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.49 do wersji 02.49 Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 3 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Sprzedaż Dokumenty sprzedaży 6654

Dokumenty sprzedaży - formularze zewnętrzne Dodano możliwość wydruku - Podsumowania sprzedaży dla towarów w dokumencie - wg widoku (V_TAG_SP_POZSKL5_SumaNaTowary) - Dodano możliwość użycia "zakładek sterujących" - czyli uzależnienia wydruku części formularza od wartości: - Czy drukować formularz przelewu ? (FormPrzelTAK, FormPrzelNie) - na podstawie ustawienia dla Kontrahenta->Warunki->Druk form przelewu, - Czy drukować zaległości czy tekst (ZaleglosciTAK, ZaleglosciNIE) "np. Dziękujemy za regularne opłacanie należności"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.49 do wersji 02.49 Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 4 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Zakupy Dokumenty zakupu 6522

Dokumenty zakupu - załączniki Dodano możliwość przeglądania załączników podpiętych do faktury zakupowej, oraz do sprawy w obiegu dokumentów, z którą związana jest faktura zakupu. Służą do tego przyciski - Załączniki i Załączniki OS (obiegu spraw) dostępne z poziomu listy i szczegółów zakupu.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.49 do wersji 02.49 Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 5 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Magazyny Dokumenty magazynowe 6642

Wydruk dokumentu magazynowego - opisy W dokumencie PZ w polu 'opis' dla pozycji będzie wpisywany numer atestu. W związku z tym - konieczna jest dodanie następujących funkcjonalności: Dodano możliwość wydrukowania danych opisowych z pozycji dokumentu przychodowego na dokumencie rozchodowym (RW) 1. Podczas przeglądania dokumentu rozchodowego dodano przycisk "Atesty" - podgląd opisów dokumentów przychodowych, z któych następuje wydanie. 2. Podczas wydruku dokumentu dodano możliwość wydrukowania tych opisów - atestów (włączenie następuje przez parametr formularza - DR_OPIS_PRZ). 3. Zestawieniu rozdzielnika dla przedsięwzięcia dodano do selekcji "Znacznik" - Wydruk opisów przychodów (atestów).

Zestawienia magazynowe 6673

Zestawienie obrotów magazynowych Poprawiono wydruk przedsięwzięcia na zestawieniu obrotów magazynowych (drukowany jest symbol i nazwa).

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.49 do wersji 02.49 Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 6 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Lokale Lokale 6613

Prawa do lokalu - zmiana prawa Pod menu kontekstowe podpięto nowe funkcje: 1. "Zmiana prawa". Po lewej stronie ekranu wyświetlane są informacje dla OBECNEGO prawa do lokalu. Należy podać datę i przyczynę wygaśnięcia prawa. Po prawej stronie ekranu wyświetlane są informacje dla NOWEGO prawa do lokalu. Należy podać : kontrahenta, datę i podstawę nabycia prawa oraz datę obowiązywania. Przy zapisie, bieżący rekord zostanie zaktualizowany informacją o wygaśnieciu prawa oraz zapisany zostanie nowy rekord z nowym prawem do lokalu. 2. "Zakres wyświetlania" Pozwala na ograniczenie zakresu wyswietlanych rekordów dla kontrahenta lub lokalu, bez wychodzenia z listy praw do lokali.

6623

Rejestr odczytów - odczyty rozliczone. Na formatkach : Rejestr odczytów - lista i Rejestr odczytów - szczegóły oraz Rejestracja odczytów dodano przycisk 'Rozliczenia', który wyświetla pozycje dokumentu rozliczeniowego, gdzie został rozliczony dany odczyt.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.49 do wersji 02.49 Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników 6649

Protokół wymiany licznika Uzupełniono wydruk o nowy zakresy: 1) data legalizacji planowanej Od - Do 2) data ostatniej legalizacji Od - Do

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.49 do wersji 02.49 Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 8 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Produkcja Produkcja 6652

Raporty produkcji - weryfikacja wydań Zmieniono badanie wydań do produkcji przewodnika o badanie wydań przy użyciu dokumentów typu RW lub typu WDP - bez względu na rodzaj dokumentu (dotychczas analizowane były wskazane rodzaje dokumentów - wykorzytywane w produkcji). Aktualnie weryfikowane są wszystkie wydania na przewodnik typu (RW lub WDP).

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.49 do wersji 02.49 Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 9 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 6551

Obieg spraw - zgłoszenia Dodano możliwość zarejestrowania dokumentu obiegu spraw na podstawie zarejestrowanego zgłoszenia (docelowo zgłoszenia rejestrowane będą przy wykorzystaniu aplikacji eKomadres). Na podstawie istniejącego zgłoszenia można utworzyć dokument obiegu spraw. Istniej możliwość zamknięcia zgłoszenia bez uruchamiania procedury obiegu spraw. Po zamknięciu zgłoszenia, informacje o opisie rozwiązania zostaną przepisane do aplikacji eKomadres jako odpowiedź na zgłoszenie klienta.

6639

Obieg dokumentów - tworzenie dokumentu zakupu Dodano możliwość utworzenia dokumentu zakupu z poziomu obiegu spraw. Odbywa się to w funkcji "Skojarz dokument". Po wybraniu typu dokumentu FVZ - Faktura zakupu - istnieje możliwość zarejestrowania nowego dokumentu zakupu. Podczas tworzenia dokuemntuinicjowane są pola związane z datą i Kontrahentem na podstawie dokumentu obiegu spraw. Pola: (OS) Data dokumentu, (OS)Data wystawienia (ZA) Data wystawienia (OS) Data wpływu (ZA) Data zaewidencjonowania (wpływu)