Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Nr zadania Opis rozwiązania problemu F...
0 downloads 4 Views 74KB Size
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517

Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane jest również w grupie Szczegóły pod listą wniosków i umów. Pole Numer dodatkowy dodane zostało również do widoku "zakładek" dla formularzy zewnętrznych (NumerDowoduDod).

9520

Wnioski i umowy edycja Dodano inicjowanie pola Nazwa w umowie na podstawie Nazwy przedsięwzięcia oraz Opis w umowie na podstawie opisu przedsięwzięcia. Pola te będą zainicjowane wartościami z przedsięwzięcia przypisanego do umowy, jeżeli w umowie pola te są niewypełnione.

9521

Umowy z wykonawcami płatności Umożliwiono obsługę płatnosci wynikających z pozycji umowy także dla umów z wykonawcami (dostawcami). Sposób generowania płatności określany jest przy pomocy opcji domyslnego Combobox #142 (dla rodzaju dokumentu umowy): - S - Wartość pozycji to całość umowy (najczęściej stosowana opcja) - D - Wartość pozycji to kwota w okresie obowiązywania pozycji umowy - stosowana w przypadku wieloletnich, powtarzalnych umów, decyzji itd.

9580

Przedsięwzięcia - selekcja Rozszerzono mozliwość wyszukiwania przedsięwzięć wg wpisanego fragmentu: - symbolu, - nazwy przedsięwzięcia, - opisu przedsięwzięcia, - numeru/symbolu dodatkowego. Ustawienie parametrów selekcji możliwe jest zarówno poprzez "selekcję przedsięwzięć" jak i przez okno zakresu na liście.

Zamówienia 9540

Zamówienia niezrealizowane Rozszerzono program wyliczający zamówienia niezrealizowane o realizacje zamówień odbiorców. Założenie - w celu poprawnego wyliczenia niezrealizowanych zamówień, zakupy pozycji do odsprzedaży przechodzić będą przez magazyn. Dokument PZ będzie tworzony podczas rejestracji faktury zakupu, tworzonej na podstawie zamówienia. Pozwoli to uzyskać poprawną realizację zamówienia do dostawcy. Faktura zakupu będzie stowarzyszona z dokumentem PZ, pozycje do odsprzedaży będą oznaczone jako Rodzaj zakupu - "Materiał". Pozycje do sprzedaży będą wprowadzone do zamówień odbiorców. Podczas sprzedaży, będą tworzone dokumenty sprzedaży na podstawie Zamówień odbiorców. Dodatkowo będzie tworzony stowarzyszony dokument WZ dla faktury sprzedaży. Wydania na "własne potrzeby" - będą rejestrowane jako dokumenty RW na przedsięwzięcie. Rozszerzono program "Rozliczenie przedsięwzięć" - opcję zamówienia niezrealizowane. Podstawowe działania: 1. Rejestrowane są zamówienia do dostawców - realizacja tych zamówień następuje wg faktur zakupu (wraz z PZ), wystawianych na podstawie zamówień. 2. Rejestrowane są zamówienia odbiorców - realizacja następuje wg faktur sprzedaży (wraz z WZ) wystawianych na podstawie zamówień. Uwaga - wartość realizacji wyliczana jest wg średniej ceny zakupu materiału na przedsięwzięcie (ceny sprzedaży nie mogą być stosowane ze względu na możliwe różnice w cenie sprzedaży) 3. Wydania na potrzeby przedsięwzięć, realizowanych przez przedsiębiorstwo polega na wystawieniu dokumentów RW. 4. Rozliczenie przedsięwzięcia - istnienie zamówień odbiorców dla pozycji (typu majątku, rodzaju kosztu lub symbpolu towaru/usługi), sygnalizowane jest w kolumnie Zamówienia niezrealizowane kolorem tła (ciemnozielony) 5. Dodano możliwość przeglądania niezrealizowanych zamówień odbiorców, wraz z możliwością przeglądania szczegółów zamówień oraz wystawionych na ich podstawie dokumentów sprzedaży. 6. Rozszerzono funkcję przenoszącą dane do raportów Excel i DX, uwzględniając niezrealizowane zamówienia odbiorców.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 2 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Obsługa formularzy zewnętrznych 9524

Dodano formularz przelewu na formularzu noty odsetkowej Dodano formularz przelewu na formularzu noty odsetkowej

Analiza danych 9541

Umożliwiono eksport import szablonu raportu dx. Umożliwiono eksport i import szablonu raportu dx. Funkcjonalność dostępna w ustawieniach raportu.

Gospodarowanie odpadami 9462

Wydruk etykiet Obsłuzono wydruk etykiet do worków z odpadami.

9482

Naliczenia- dekretacja Dodano dekretację naliczeń. Dostępna jest tylko dekretacja SQL.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 3 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Finanse i księgowość Plany 9512

Rozdział w przedsięwzięciu Rozszerzono kartotekę przedsięwzięć o pole Rozdział - domyślny rozdział dla przedsięwzięcia. Dodatkowo, podczas edycji wniosku, umowy dodano podpowiadanie pól: 1- Rozdział - jest podpowiadany, jeżeli jest wypełniony w przedsiewzieciu. 2. Jednostka organizacyjna - jest podpowiadany, jeżeli jest wypełniona jednostka odpowiedzialna w przedsiewzięciu i parametr "Dobierać jednostkę odpowiedzialną z przedsięwzięcia" jest ustawiony na TAK

9519

Plany budżetowe Dodano zkresowanie wersji planu dynamicznego według: 1. segmentów planu 2. nazwie i fragmencie nazwy planu 3. decyzji , framencie decyzji planu i zmiany planu 4. dacie zmiany planu od-do ( tzn plany, które miała zmiany planu w zakresie dat)

Domyślnie - bez zakresu

9568

Preglądanie wykonania planów Dodano możliwość przeglądania dokumentów, które składaja się na wykonanie planów, nie tylko dla wykonania podstawowego, ale także dla wykonań dodatkowych.

Rozrachunki 9484

Kompensaty W dekretacji dokumentów typu Kompensaty dodano opis dokumentu PK.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:08 Strona 4 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Sprzedaż Dokumenty sprzedaży 9557

Dokumenty sprzedaży - edycja Rozszerzono edycję dokumentu sprzedaży wewnętrznej - obsługę pól Rodzaj działalności i Przedsięwzięcie kosztowe. Po wybraniu Rodzaju działalności, pole Przedsięwzięcie_kosztowe słownikowane jest listą przedsięwzięć zwiazanych z tym rodzajem. Dodatkowo, jeżeli parametr "Rodzaj działalności wg Przedsięwzięcia" ustawiony jest na TAK, to po wpisaniu przedsięwzięcia kosztowego, jeżeli jest podany w przedsięwzięciu rodzaj działalności, zostanie uzupełniony rodzaj działalności w pozycji dokumentu sprzedaży.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:08 Strona 5 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Kadry Kadry 9528

Rejestracja czasu nadpracowanego - godziny do odbioru. Przy rejestracji czasu nadpracowanego będzie mozliwe wpisanie w polu 'Godziny do odebrania" wartości innej niż wynikająca z harmonogramu pracownika. Jest to potrzebne przy rejestracji nadgodzin w niedzielę oraz jeśli nadgodziny były przepracowane na polecenie pracodawcy. W takich wypadkach kodeks przewiduje konieczność rozliczenia wyższej liczby nadgodzin od rzeczywiście przepracowanych.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:08 Strona 6 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Płace Algorytmy 9478

Naliczanie składki zdrowotnej dla stypendystów. Rozszerzono możliwości algorytmu naliczającego składki ZUS. Dodano możliwość wyliczania składki zdrowotnej dla stypendystów mających zgłoszenie ZZA (tylko składka zdrowotna) otrzymujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

Płace 9538

Rozszerzenia funkcjonalne algorytmów płacowych. Rozszerzono możliwości definiowania algorytmów płacowych: 1. Przy pobieraniu wartości składnika będzie można podać rodzaj dokumentu. 2. Dodano nowe składowe: "Data wypłaty" i "kod użytkownika". 3. Umożliwiono zapisanie formuły zawierającej zapytanie SQL.

Raporty 9471

Wydruk graficzny pasków z listy płac - rozszerzenie funkcjonalne. Rozszerzono funkcjonalność wydruku graficznego pasków z listy płac o możliwość umieszczenia w pierwszej kolumnie wynagrodzeń i zasiłków. Dodano parametr formularza: "PASKI_WZ1K" typ logiczny - domyślne ustawienie "NIE". Jesli ustawimy wartość tego parametru na "TAK" to w pierwszej kolumnie na paskach wydrukują się wynagrodzenia, składniki dodatkowe i zasiłki, natomiast w drugiej i trzeciej kolumnie potrącenia i kwota do wypłaty. Składniki dodatkowe nie wchodzące do brutta możemy umieścić na pasku poprzez wpisanie ich seriali do parametru formularza: "SKŁ_DODATK".

9473

Zestawienie narzutów na wynagrodzenia - dodano możliwość konfiguracji. Zmodyfikowano funkcjonalność zestawienia narzutów na wynagrodzenia. Zestawienie to będzie konfigurowalne. Domyślnie w ETB będą przesyłane definicje umożliwiające wykonanie wydruków w dotychczasowo dostępnych układach - czyli 2 warianty: wariant podstawowy oraz wariant uwzględniający dodatek za pranie odzieży. Odpowiedni wariant można wybrać z comboboxa dostępnego w oknie parametrów wydruku zestawienia. Opis konfiguracji: Dodano 2 słowniki płacowe. W pierwszym słowniku: "Z_NARZ_WAR" wpisane są dostępne warianty zestawienia. W drugim: "Z_NARZUTOW" definicje sposobu obliczania wartości poszczególnych kolumn. Podajemy w nim wariant wydruku, numer kolumny, opis, który pokaże się na wydruku oraz sposób pobierania lub wyliczania danych. W polu "Grupa składników" możemy podać symbol zdefiniowanej grupy bądź kod konkretnego składnika np. '@S00218'. W polu "Formuła" możemy wpisać wyrażenie wyliczające np. sumę kolumn stosując notację: "@01+@02+@03". W polu tym możemy również wpisać wyrażenie: "@CZAS_PRACY" - spowoduje to wstawienie w tej kolumnie zarejestrowanego czasu na zlecenia. Gdyby zaszła taka potrzeba u użytkownika można będzie zmodyfikować definicje dostępnych wariantów zestawienia lub dodać nowe warianty. Po otwarciu okna z parametrami wydruku domyślnie podpowiada się wariant, który w słowniku ma najniższą wartość LP pozycji.

9552

Modyfikacja podsumowania na głównym wydruku listy płac. Zmodyfikowano wydruk listy płac. Jeśli w parametrach wydruku zostanie wybrana tylko jedna jednostka lub grupa kryterium "LP" to program nie wydrukuje sekcji "Razem Lista Płac". Podsumowanie wybranej grupy będzie jednoznaczne z podsumowaniem listy płac.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:08 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Rozliczenia ZUS 9537

Naliczanie składek od umowy o pracę, raportowanie braku zgłoszeń. Zmieniono funkcjonalność algorytmu naliczającego składki oraz poprawiono raportowanie braku zgłoszeń do ZUS: 1. Wszystkie składki ZUS od umów o pracę będą się naliczać niezależnie od zgłoszenia za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 2. 2. Jeśli pracownik będzie miał wyliczony na liście przychód - inne źródła (S00080) i przychód - stypendia (S00940) to program sprawdzi jego zgłoszenie i naliczy składki w zależności od rodzaju zgłoszenia (ZUA, ZZA). 3. Poprawione zostało zestawienie dostępne w menu kontekstowym: "Pracownicy bez aktualnego zgłoszenia". Pokaże ono pracowników, którzy są zatrudnieni w okresie listy (program weźmie pod uwagę pola "data_zatrudnienia" i "data_zwolnienia" z kartoteki głównej) oraz nie mają w tym okresie aktualnego zgłoszenia do ZUS.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:08 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Lokale Lokale 9543

Nazwa podsystemu Zmieniono nazwę podsystemu SM na "Lokale - Podsystem obsługujący zasoby mieszkaniowe, zarządza budynkami, lokalami, prowadzi naliczenia.".

9550

Zestawienie obiektów - zakres dla cech znakowych W tabelce cech dodano możliwość podania zakresu wartości od - do dla cechy typu Alpha (znakowej).

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:08 Strona 9 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Rozliczanie mediów Rozliczanie mediów 9498

Ulice - nazwa uproszczona Do słownika ulic dodano pole nazwa uproszczona. Pole to może służyć do grupowania zmieniających się nazw ulic w celach statystycznych. Nowe pole dodane zostało do zakresów wydruków: - sprzedaży wg grup MP - zestawienia struktury sieci - analiz danych w widoku sprzedaży medialnej.

Zestawienia 9518

Raporty DX - widok Obiekty_media Do widoku doano pole Fakturowana z cech obiektu.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:08 Strona 10 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Majątek EMT 9500

Podatek od nieruchomości. Dodano do słownika stawek podatku od nieruchomości współczynnik. Może być on wykorzystany w przypadku, gdy do podatku bierzemy tylko część wyliczonej kwoty np. w przypadku piwnic.

9515

Wydruk majątku z bilansem otwarcia. Dodano do wydruku wydruk numeru inwentarzowego z nazwą środka.

Wyposażenie 9029

Wydruk ksiązki inwentarzowej. Do wydruku książki inwentarzowej dodano możliwość wydruku wg daty przyjęcia.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.12 do wersji 03.12 Data wydruku 25/06/2013 12:03:08 Strona 11 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 9548

Dokumenty obiegu spraw Rozszerzono strukturę dokumentów obiegu spraw o pole Kwota. Pole to umozliwia wprowadzić wartość dokumentu związanego z wybranym dokumentem obiegu spraw.