Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 1 Nr zadania Opis rozwiązania problemu F...
4 downloads 1 Views 90KB Size
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 1 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9648

Dokument sprzedaży (marża dla biur podróży) - fiskalizacja Umożliwiono wysłanie na drukarkę fiskalną typu stawki VAT - P (nieopodatkowana). Stawka ta dotyczy marży dla biur podróży/komisów. W Komadres jest to stawka "P" - towary/usługi mają przypisany ten typ stawki VAT. Ustawienie drukarki fiskalnej: w programie drukarki fiskalnej stawka P mapowana musi być jako "E".

9679

Obsługa wielu licencji Komadresa Rozszerzono wyszukiwanie pliku licencji etobresowej dla systemu Komadres. W nazwach logicznych aplikacji (LOGICAL_NAMES) dodano obsługę nowej zmiennej KO_LIC. W aktualnej wersji aplikacji ścieżka licencji pobierana jest w pierwszej kolejności z lokalizacji określonej ścieżką 'KO_LIC', a gdy ta nie jest podana, to z lokalizacji "%KO_CTL%" . Pozwala to poprzez modyfikacje ustawienia zmiennej logicznej KO_LIC sterować dostępem do odpowiedniego pliku licencji. Nie zmienia się sposób generowania licencji, nadal wykorzystywana jest zmienna logiczna: KO_LICENCJE.

Pozostałe funkcje 9675

Jednostki organizacyjne - uprawnienia Dodano uprawnienie do tworzenia, powielania, edycji, usuwania jednostek organizacyjnych - JEDNORG_ED. Dodatkowo to samo prawo jest wymagane dla operacji "Przenieś to/tu".

Umowy 9533

Wnioski budżetowe - aneksy Udostępnioono funkcjonalność aneksu do wniosku. Zakładamy, że w przypadku konieczności poprawy aneksowania wniosku, tworzymy "aneks stornujący", zawierający wnioskowaną pozycję w kwocie przeciwnej. Pozwoli to wycofać skutki wniosku źródłowego, a wystawienie kolejnego wniosku będzie rozpatrywane odrębnie.

9634

Umowy - dekretacja Dodana została do dekretacji umów wartość "LICZBA_DOK", wysyłająca wartość 1, pozwalająca na zadekretowanie każdego dokumentu. Kwota wartość powinna być dekretowana na konto pozabilansowe.

Zamówienia 9697

Zamówienia - rejestr zmian Dodano możliwość podglądu historii zmian dokumentów zamówień - dodano przycisk "Zmiany", który uruchamia formatkę rejestru zmian, dotyczącą wskazanego zamówienia. Podobna funkcjonalność dodana została do szczegółów zamówienia.

Analiza danych 9681

Analizy danych DX Dodano możliwość zapisywania wielu układów zestawień pod różnymi nazwami dla tego samego raportu w Analizie Danych. Ustawienia te można również importować i eksportować pomiędzy instalacjami Komadres.

9709

Analizy danych - ustawienia Dodano możliwość przekierowania katalogu roboczego na dowolną ścieżkę. W katalogu w którym zainstalowany jest KomadresDX (np. C:\Program Files (x86)\Etobres\Komadres DX), znajduje się podkatalog 'Sciezka_Ustawien' a w nim plik 'sciezka.txt'. Jest to plik w którym można wpisać ścieżkę, której program ma używać jako katalogu roboczego podczas działania aplikacji DX. W katalogu roboczym zapisywane są pliki z eksportu do xls i pdf a także plik z ustawieniami połączenia do bazy danych SQL w zakodowanej postaci). Użytkownik powinien mieć pełne prawa do tej ścieżki ! Nie powinien to być jednak katalog ogólnie dostępny, ze względu na możliwość znalezienia sie tam danych wrażliwych. Jeżeli plik 'sciezka.txt' pozostanie bez zmian, tj. nie będzie tam wpisana inna ścieżka - (domyślnie tak jest) - lub jeśli podamy w nim ścieżkę, której program nie rozpozna, wówczas będzie używał tego katalogu co zawsze - podkatalogów w lokalizacji instalacji (np.C: \Users\\AppData\Roaming\Komadres\\RaportyUniPass).

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 2 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Finanse i księgowość Finanse i księgowość 9620

Planowanie przedsięwzięć, Zakupy, Umowy 1. Rejestracja składowych przedsięwzięć - dodano parametr "Przedsięwzięcia składowe udostępnione pole Rodzaj Kosztu", umozliwiający wprowadzanie odstępstw od rodzaju kosztu wynikającego z grupy asortymentowej. Parametr znajduje zastosowanie w planowaniu realizacji składowych przedsięwzięć, jeżeli konieczne jest różne (niż wynikające z przypisanego do grupy asortymentowej), przypisanie materiału do rodzaju kosztu. Dodatkowo umozliwione zostaje zarejstrowanie rodzaju kosztu w pozycji zamówienia materiałowego. Domyślnie rodzaj kosztu inicjowany jest na podstawie rodzaju kosztu przypisanego do Grupy asortymentowej zamawianej pozycji.. Uwzględniono zmieniany rodzaj kosztu w "drzewku kosztów przedsięwzięcia", w rozliczeniu przedsięwzięcia oraz w procesie wystawiania dokumentów magazynowych na podstawie limitów. 2. Dodano możliwość powiązania dokumentu zakupu z umową. Do odpowiedniego ustawienia sposobu rozliczania zakupu z umową służy ustawienie "domyślnego combobox" # 193 "Rozliczanie umów z zakupami". Domyślne działanie, także bez ustawienia to rozliczanie wg pozycji umowy/zakupu. W przypadku koniecznosci zarejestrowania powiązania między nagłówkami dokumentów należy odpowiednio ustawić wartości domyślnego combobox dla dokumentu zakupu. (np. zakup materiałów rozliczany z umową powiązanie wg nagłówków) 3. Zmodyfikowano widok umowy jako źródła danych dx - dodano pole Numer_PK - numer dowodu ksiegowego. 4, Zmodyfikowano zestawienia obrotów magazynowych i rozdzielnik kosztów towarów - dodano mozliwość wykonania tych zestawień wg kryterium i grup towarów i usług.

Przelewy 9596

Zestawienie przelewów z listy Poprawiono zestawienie przelewów z listy przelewów- przesunięto na prawo wydruk konta bankowego klienta.

9685

Zapis przelewów do raportu Dodano komunikat informujący o przyczynie błędu podczas zapisu listy przelewów płacowych do raportu bankowego, jesli dla danego banku nie zdefiniowano dokumentu typu BLP.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 3 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Sprzedaż Dokumenty sprzedaży 9626

Dokument sprzedaży - faktura wewnętrzna kosztowa Rozszerzono funkcjonalność podpowiadania pól "kosztowych", w trakcie wystawiania faktury wewnętrznej kosztowej. Ustawienie parametru "Dobierać jednostkę odpowiedzialną z przedsięwzięcia" na TAK, powoduje inicjowanie pola JO kosztobiorca (Jednostka organizacyjna kosztobiorca) - na podstawie pola Jednostka organizacyjna wynikającego z przedsięwzięcia. Dodatkowo, jeżeli parametr "Przedsięwzięcie z segmentów FK wg RDF" ustawiony jest na TAK, to pole "Jednostka organizacyjna kosztobiorca" pobierane jest na podstawie pola Rodzaj Dzialalnosci dla wybranego przedsięwzięcia kosztowego. Jeżeli w strukturze rodzaju działalności jest jednostka organizacyjna, zostanie podebrana na podstawie segmentu fk tej jednostki. Wyszukana zostanie jednostka organizacyjna o tym segmencie z najwyższego poziomu drzewka jednostek. Jeżeli parametr "Przedsięwzięcie z segmentów FK wg RDF" ustawiony jest na NIE, pole JO kosztobiorca zainicjowane bedzie polem Jednostka odpowiedzialna z wybranego przedsięwzięcia kosztowego.

9662

Obsługa drukarki fiskalnej Rozszerzono funkcję wysyłania danych z dokumentu sprzedaży do paragonu dla drukarki fiskalnej. Dodano informacje: - Numer kasy (Dział sprzedaży) - Idetyfikator kasjera (Drukowana jest linia Kasjer wraz z symbolem zalogowanego użytkownika) Dodatkowo rozszerzono możliwość modyfikacji dokumentu w zakresie oznaczenia fiskalizacji - dodano opcję "Zmień oznaczenie fiskalizacji" - dodano możliwość zmiany oznaczenia Zafiskalizowany wraz z zarejestrowaniem tej zmiany w historii zmian dokumentu.

9730

Dokument sprzedaży - zaliczki Rozszerzono funkcjonalność rozliczania zaliczek podczas edycji dokumentu sprzedaży. Dodano możliwość zaznaczenia opcji "Rozlicz całą zaliczkę" (domyślnie jej wartość ustawiona jest na NIE), której zaznaczenie spowoduje mozliwość rozliczenia faktury także, gdy zaliczka jest większa niż faktura. Dodatkowo uzupełniany jest opis (wieloliniowy) tekstem "Rozliczenie zaliczki : ".

Zestawienia 9651

Zestawienie sprzedaży wg obiektów Rozszerzono funkcjonalność wydruku o opcję "grupowanie wg cen jednostkowych".

9659

Zestawienie sprzedaż - marża Rozszerzono funkcjonalność zestawienia sprzedaż - marża o możliwość wykonania zestawienia w zakresie dla firmy - właściciela systemu. Dodatkowo zmodyfikowano działanie zakresu zestawienia wg pól kryterium i grupa. Dla opcji wydruku wg odbiorców - udostępniany jest zakres wg kryterium i grupy dla kontrahenta, zaś dla opcji zestawienia wg asortymentu - istnieje mozliwość ustalenia zakresu wg kryterium i grup towarów i usług.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 4 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Zakupy Dokumenty zakupu 9735

Dokumenty zakupu a umowy Dodano obsługę pola Numer umowy dla nagłówka dokumentu zakupu (wybierany przez użytkownika po podaniu Kontrahenta dostawcy). Dodano combobox #193 - Rozliczanie umów z zakupami P - wg pozycji (wartość domyślna) N - wg nagłówków dokumentów Jeżeli wybrano opcję rozliczania wg nagłówków (poprzez ustawienie "domyślny combobox") - system udostępni obsługę pola Numer umowy w nagłówku dokumentu zakupu. Niedostępne staną się wówczas pola dotyczące wystawiania pozycji dokumentu zakupu wg umowy oraz przypisanie pozycji dokumentu zakupu do umowy.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 5 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Kadry Kadry 9472

Wydruki zbiorcze pism kadrowych scalane do jednego pliku. Zmieniono funkcjonalność wydruku zbiorczego pism kadrowych. Do tej pory tworzyło się wiele plików, które trzeba było drukować osobno. Po zmianie będą one scalone do jednego pliku MS Word.

9608

Rozszerzenie funkcjonalności kartoteki urlopowej. Do tej pory dla danego roku kalendarzowego w kartotece urlopowej tworzony był jeden zapis dla pracownika. Program analizował staż pracy, angaże i nieobecności zawieszające umowę, a następnie wyliczał przysługujący wymiar urlopu. Nowa funkcjonalność pozwala na tworzenie wielu zapisów w kartotece urlopowej. Zapisy te będą tworzyły się automatycznie w następujących przypadkach: - Przełom roku - Zamknięcie umowy o pracę - Zawarcie nowej bez zachowania ciągłości - Zmiana wymiaru etatu, - Zmiana dziennej normy czasu pracy - Zarejestrowanie nieobecności zawieszającej umowę, której okres jest dłuższy niż 30 dni. W kartotece urlopowej wyświetlą się także dodatkowe informacje: - Urlop przysługujący - 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy - Zdarzenie - opis i data zdarzenia mającego wpływ na wymiar urlopu należnego. Funkcjonalność ta będzie szczególnie użyteczna w firmach, które zatrudniają pracowników sezonowo. Trzeba ją włączyć ustawiając wartość parametru: "Naliczanie_urlopu_nowe_sql" na: "Tak"

9636

Urlop bezpłatny - możliwość ustawienia czy zawiesza umowę. Zmodyfikowany został algorytm wyliczający wymiar urlopu przysługującego. Do tej pory urlop bezpłatny powyżej 30 dni zawsze pomniejszał proporcjonalnie wymiar urlopu. Po zmianie urlop ten będzie pomniejszał wymiar jeśli w słowniku absencji opcja "Zawiesza umowę" będzie ustawiona na "Tak". .

Pożyczki 9632

Zmiany w obsłudze kartoteki pożyczek. 1. Rozszerzono możliwości funkcji "Zmiana spłat rat" o opcję: "Tylko ratę aktualną a różnicę dodać jako ostatnią ratę" 2. Operacje na pożyczce - spłata zadłużenia w kasie - opis na spłatach pokazuje sie w miesiącu operacji - korygowana jest ostatnia rata

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 6 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Płace Płace 9631

Zmiana sposobu liczenia składek ZUS na listach projektów z UE. Zmieniono program liczący składki ZUS w ten sposób aby naliczając wypłatę na listach głównych powiązanych z listami projektów z UE nie brał do wspólnego naliczania składek i ich podstaw z list projektowych. Przy przeliczeniu list projektowych program uwzględni składki i podstawy z listy głównej, nie bedzie więc problemu z różnicami wynikającymi z zaokrągleń w programie "Płatnik".

9682

Potrącanie wynagrodzeń - nowy rodzaj: "Inne, potrącenie jak chorobowe" Rozszerzono możliwości funkcji portrącającej wynagrodzenia o czas nieobecności. Do tej pory nie było możliwe potrącenie jak za chorobowe jeśli dana nieobecność de facto nie była chorobowym. Funkcjonalność taka jest potrzebna w przypadku gdy pracownik jest nieobecny, zachorował ale jeszcze nie przyniósł zwolnienia L4, a trzeba mu potrącić wynagrodzenie przy wypłacie. W słowniku absencji w polu "Rodzaj potrącenia" dodano opcję "Inne, potrącenie jak chorobowe". Po ustawieniu tej opcji program potrąci wynagrodzenie za czas tej nieobecności w dokładnie taki sam sposób jak za chorobowe.

9688

Świadczenia ZUS - definiowanie wielu składników z tym samym kodem świadczenia. W związku z wprowadzeniem urlopów rodzicielskich została rozszerzona funkcjonalność algorytmu płacowego o możliwość definiowania wielu zasiłków z tym samym kodem świadczenia przerwy. Do tej pory program pobierał świadczenie z kartoteki ZUS-RSA na składnik płacowy dot. wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku łącząc składnik z zapisem w ZUS-RSA według pola: kod świadczenia przerwy. Działo się to w trakcie wykonywania funkcji "Pobieranie danych z Kadr". Funkcjonalność ta będzie zachowana dla wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, dla których zdefiniowano jeden składnik o danym kodzie świadczenia. Jeśli będzie więcej składników o tym samym kodzie to funkcja "Pobieranie danych z Kadr" nie zaktualizuje kwoty składnika. W takim wypadku dla każdego z tych składników trzeba będzie zdefiniować formułę pobierającą składową: "Świadczenie ZUS-RSA". W parametrach składowej trzeba: ustawić kod świadczenia, wybrać konkretny rodzaj absencji oraz podać rodzaj zwracanej informacji: "Kwota".

Raporty 9683

Modyfikacja wydruku graficznego pasków. Na wydruku graficznym pasków dokonano następujących zmian: 1. Zwiększono odstępy między kolumnami składników. 2. Zwiększono odstęp pomiędzy zadłużeniem PKZP i ZFM. 3. Wyróżniono składniki dodatkowe niewchodzące do brutta poprzez dodanie '---' na początku nazwy (odstęp źle wyglądał). 4. Na pasku nie drukuje się drugie imię pracownika 5. Poprawa funkcji wyliczającej szerokość paska.

Rozliczenia ZUS 9606

Modyfikacja wydruku składników nieoskładkowanych. Zmodyfikowano zestawienie składników niepodlegających oskładkowaniu ZUS. Do tej pory zestawienie to obejmowało składniki będące wynagrodzeniami, które w kartotece miały zaznaczony parametr "Składki społeczne". Funkcjonalność ta została zachowana dla tytułu przychodu "Wynagrodzenia ze stosunku pracy", natomiast dla innych tytułów program nie będzie brał pod uwagę tego parametru tylko sprawdzi czy dla pracownika na liście płac zostały naliczone składki społeczne. Brak składek społecznych spowoduje ujęcie kwoty tego składnika na zestawieniu.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

9609

Podstawy zasiłków jako składniki na liście płac. Rozszerzono możliwości definiowania sposobów wyliczania podstaw zasiłków. Obok dotychczasowej metody będzie można zdefiniować składniki podstaw, które będą naliczane za pomocą formuł jak składniki na liście płac. Jest to rozwiązanie bardziej elastyczne pozwalające uwzględnić różne przypadki występujące u użytkowników. Dodano nowy słownik płacowy: "PODZAS_SKL - Składniki podstaw zasiłków liczone formułami", który służy do konfigurowania nowego sposobu naliczania podstaw zasiłków. Posiada on 2 atrybuty: "Podstawa zasiłku" oraz "Kod składnika". W pierwszym atrybucie trzeba wybrać z comboboxa rodzaj zasiłku a w drugim podać kod zdefiniowanego składnika. Jeśli dana podstawa zasiłku nie będzie mieć w tym słowniku przyporządkowanego składnika to program wyliczy podstawę jak dotychczas. Licząc nowym sposobem program weźmie wszystkie rodzaje list z danego miesiąca, do których podpięty jest składnik podstawy. Będąc w kontekście listy wyliczy według najnowszej formuły wartość składnika podstawy za ten miesiąc. Wartość podstawy policzy się bez względu na to czy składnik był wcześniej podpięty do listy czy też nie. Formuła wyliczająca wartość podstawy powinna zawierać także kwotę brutto 1/12 nagrody z zysku. Wartość składnika będzie wzięta jako podstawa brutto.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Lokale Lokale 9686

Nowe zestawienie: Zestawienie obiektów wg cechy Do wydruku należy podać zakres obiektów, zaznaczyć kryteria i grupy do druku i zakresu oraz wskazać cechę (typu numerycznego) wg której będą zestawione obiekty. Dla wybranej cechy należy wpisać przedziały wartości od do. Np. dla cechy 'Osoby' : Lp Cecha Wartość od Wartość do 1 O 0 1 2 O 2 2 3 O 3 3 4 O 4 4 5 O 5 99 Zestawienie posumuje lokale dla w.w. przedziałów : do 1 osoby, 2, 3, 4 oraz 5 i powyżej 5 Dla ułatwienie pracy zaleca się zapisanie w.w. parametrów w "Ustawieniach" - przycisk w prawym dolnym rogu formatki.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 9 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Rozliczanie mediów Sieć odbioru 9612

Informacja o zaliczce na liście odczytowej Na wydruku listy odczytowej dodano informację o fakcie zarejestrowania zużycia szacunkowego jako ostatniego naliczenia.

9729

Zmiana zużycia Dodano pytanie weryfikujące wprowadzenie zmiany zużycia.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 10 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Majątek EMT 9622

Wydrębnienia lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany funkcji wyodrębnienia lokalu. Dodano drugą wielkość ekonomiczną do wyodrębnienia powierzchni dla lokalu. W przypadku, gdy nie wprowadzimy tej wielkości program działa po staremu czyli liczy wg współczynników lub wg wyliczonego współczynnika przy pomocy pierwszej wielkości.

Wyposażenie 9558

Wydruk etykiety wyposażenia lub środków trwałych. Do wydruku etykiet dodano możliwość wydruku osoby odpowiedzialnej. Do etykiety wyposażenia należy dodać nową zmienną jako V10, natomiast w wydruku do środków trwałych zmienną V07 o długości 30 znaków. Aby wydrukować tą nową zmienną należy postąpić, jak z pozostałymi danymi.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.13 do wersji 03.13 Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 11 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Produkcja Produkcja 9614

Przedsięwzięcia - import składowych Zablokowano możliwość wyboru zamkniętego przedsiewzięcia jako docelowego podczas wykonywania importu składowych przedsięwzięcia z pliku.