Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 1 Nr zadania Opis rozwiązania problemu...
2 downloads 0 Views 95KB Size
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 1 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11022

Powiadomienia SMS o dokumentach sprzedaży Modyfikacja programu KomadresKomunikator: - Usunięto błędy związane z przepięciem tabel dla statusów. - Dodano podgląd odbiorców - Rozkodowanie statusów wysyłki sms-ów na formatce raportowania.

11063

Adres zagraniczny Dodano obsługę dodatkowych adresów zagranicznych pod kątem wykorzystania w deklaracjach IFT.

Przedsięwzięcia 11024

Rejestracja czasu pracy na wiele etapów Dodano parametr "Rejestracja czasu pracy na wiele etapów", pozwalający włączyć opcję rejestracji czasu pracy na wiele etapów wybranego przedsięwzięcia. Podczas rejestracji czasu pracy, przy włączonym parametrze w menu podręczym rejestracji czasu pracy na przedsięwzięcie udostępniona została opcja "Rejestracja na wiele etapów". 1. W wyświetlonym oknie Użytkownik podaje Przedsięwzięcie, Etap od do lub grupę etapów, Rodzaj działalności, Rodzaj wykonanej pracy, Datę, Pracownika. 2. Na podstawie składowych wybranych etapów wyświetlona zostaje lista otwartych etapów wybranego przedsięwzięcia, zawierająca wybrane operacje. 3. System wylicza jednocześnie zarejestrowane godziny do wybranych etapów /elementów i czas pozostały do wykonania. 4. Użytkownik zaznacza etapy i wskazuje czas do rejestracji. System weryfikuje wprowadzony czas analogicznie do rejestracji w trybie "jednostkowym" (przekroczenia planu, normy dziennej). 5. Zapisanie wprowadzonych danych powoduje wytworzenie rekordów w tabeli rejestracja czasu pracy.

11025

Rejestracja wydań na wiele etapów Rozszerzono możliwość wydania wg limitów - na wiele etapów. Dodano możliwość ustawienia zakresu wg wybieranego materiału.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 2 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Finanse i księgowość Finanse i księgowość 11115

Należności i zobowiązania do DX Przy eksporcie Należnosci lub zobowiazań do DX umożliwiono wybór tabeli zadłuzenia i w efekcie przegladanie transakcji wg przedziałów zadłużenia wybranej tabeli,.

Kasa/Bank 10903

Nowa funkcja w kasie i banku Dodano możliwość podania maksymalnej kwoty wpłaty w funkcji "Wyb Rozr" podczas rejestracji dokumentu KP i BP. Jeśli maksymalna kwota wpłaty >0 program podczas wyboru należności do zapłaty pobiera należności do wysokości tej kwoty.

Rozrachunki 10942

Sprawy sądowe - ugoda. Dodano do spraw sądowych dekretowanie ugody, skutkuje to tym w rozrachunkach, że powstanie tyle pozycji i z takimi terminami płatności, jakie zostały ustalone w ugodzie.

Wydruki 11082

Obroty kontrahentów - wydruk Dodano opcję w sekcji Nazwa kontrahenta: - Długa + adres Jeśli wybierzemy tę opcję program drukuje nazwę kontrahenta i jego adres.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 3 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Zakupy Dokumenty zakupu 11155

Częściowe odliczenia VAT Do tej pory VAT odliczany częściowo był obligatoryjnie ustawiony w systemie, jako odliczany 50%. Teraz procent odliczenia VAT jest zapisany w tabeli "Lata obrotowe firm", w polu " Odliczenie częściowe VAT" analogicznie jak dla VAT odliczanego strukturą sprzedaży.

11192

Treść operacji w dokumencie PK utworzonym dla faktury zakupu Dodano nowy combobox 212- Sposób wypełnienia treści operacji dla dokumentu zakupu podczas dekretacji. Możliwe ustawienia to: N Nazwa towaru/usługi T Treść operacji z nagłówka U Uwagi z nagłówka O Opis pozycji dokumentu Jeśli dla rodzaju dokumentu zakupu nie ustawimy żadnego combo, lub wybrane jako treść operacji pole jest puste, program wypełnia treści operacji jak dotychczas wg ogólnych paramertów systemu.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 4 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Magazyny Dokumenty magazynowe 11045

Dokumenty magazynowe - przyjęcie w statusie "Przygotowany" W systemie Komadres wprowadzono możliwość tworzenia magazynowego dokumentu przyjęcia o statusie "Przygotowany". Wymagane uprawnienia minimalne to MG_DOK_REZ dla tego rodzaju dokumentu. Uprawnienie Magazyny lub MG_DOK_TW również udostępnia tę funkcję. Wprowadzenie dokumentu o tym statusie nie powoduje jeszcze aktualizacji stanów magazynowych ani stanów na kontach księgowych. Dokument w statusie "Przygotowany" może być uzupełniany w zakresie różnych informacji, np. ceny, ilości. Jednocześnie w systemie umożliwione jest Zatwierdzenie dokumentu mającego status "Przygotowany", które tworzy ostateczny dokument przyjęcia. Zatwierdzenie dokumentu spowoduje aktualizację stanów magazynowych i dekretację dokumentu w FK. Parametr Tytułu dokumentu "Tytuł dokumentu przyjęcia w statusie przygotowany" domyślnie ustawione jest jako Przygotowany - zmiana tego parametru umożliwia ustalenie odpowiedniej nazwy tytułu w numerze tego dokumentu.

11256

Dokumenty magazynowe wydania wg limitów - zakres Rozszerzono możliwość słownikowania pola towar/usługa w opcji wydania materiałów wg limitów o możliwość użycia jako słownika kartoteki stanów magazynowych (kombinacja klawiszy Ctrl+F5).

Zestawienia magazynowe 11137

Zestawienie obrotów magazynowych do DX Rozszerzono wysyłane pola do zestawienia o dane obiektowe : typ obiektu, rodzaj obiektu, symbol obiektu, nazwa obiektu.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 5 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Kadry Kadry 10104

Przesyłanie rejestracji czasu na zlecenia do raportów DX. Rozszerzono funkcjonalność zestawienia zarejestrowanego czasu na zlecenia o mozliwość przesyłania do raportów DX.

11146

Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego. Rozszerzono funkcjonalność programów kadrowo-płacowych aby możliwe było zarejestrowanie danych kadrowych i prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników przebywających na urlopie rodzicielskim,którzy będą pracować na część etatu. W kartotece nieobecności, przy dodawaniu absencji o kodzie świadczenia "319" mozliwe będzie wpisanie wymiaru etatu, na jaki pracownik będzie zatrudniony w trakcie wpisywanego urlopu rodzicielskiego. Absencja ta nie będzie brana pod uwagę przy rozliczeniu czasu pracy. Należy na czas urlopu rodzicielskiego wprowadzić harmonogram opisujący normę czasu pracy w ramach zmniejszonego etatu. Program płacowy wyliczając zasiłek potrąci go proporcjonalnie do różnicy wymiaru etatu z umowy i wymiaru, na jaki zatrudniony jest pracownik. Wynagrodzenia pracownika zostaną naliczone proporcjonalnie do wymiaru etatu, na którym pracownik jest zatrudniony na urlopie rodzicielskim. Wymiar etatu, na którym zatrudniono pracownika na urlopie rodzicielskim pojawi się na formatce w funkcji ZUS-RSA oraz na wydruku podstaw zasiłków.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 6 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Płace Algorytmy 11065

Nowy sposób naliczania podstaw urlopowych. Rozszerzono funkcjonalność naliczania podstaw urlopowych oraz przeglądania i edycji korekt podstaw urlopów i zasiłków. Nowy sposób naliczania trzeba włączyć poprzez ustawienie parametru: "Podstawy urlopu - nowy sposób liczenia" na "Tak". Podstawa urlopu została podzielona na 3 części: stała, zmienna i inne. Umożliwi to odpowiednie zgrupowanie i łatwiejszą analizę składników podstawy. W kartoece składników w miejsce opcji "Do urlopu" pokaże się combobox umozliwiający wskazanie do jakiego rodzaju podstawy składnik będzie zaliczony, dodatkowo można wskazać składnik, w którym bedą wyliczane godziny do urlopu. W celu ujednolicenia sposobu definiowania podstaw skrypt dołączony do wersji doda we wszystkich firmach składniki: S05632 - Podstawa urlopu stała, S05633 - Podstawa urlopu zmienna, S05634 - Podstawa urlopu inne i S05635 - Godziny do podstawy urlopu. Składniki te automatycznie będą przyporządkowane do odpowiednich typów podstaw, w każdej firmie trzeba będzie zdefiniować odpowiednie formuły dla każdego ze składników. Zdefiniowane formuły będą się wykonywać każdorazowo w trakcie liczenia podstawy za poprzednie okresy w kontekście list płac, do których powyższe składniki bedą podpięte. Czasami zachodzi potrzeba przeliczenia podstaw za poprzednie okresy według nowych stawek składników z angażu. Aby to umożliwić dodano nową właściwość składowej algorytmu "Składnik z angażu lub stały" - typ okresu: "Bieżący z parametrów". Jeśli taka opcja zostanie wybrana to program przeliczy podstawę za poprzednie okresy według aktualnie obowiązującej stawki. Ten sam skrypt doda także stałe płacowe: "Sposób wyliczenia podstawy urlopu", "Ilość miesięcy do wyliczania urlopu" oraz "Pomijać poprzedni miesiąc w wyliczeniu podstaw urlopu". Pozwalają one na dostosowanie sposobu wyliczania podstaw urlopowych do potrzeb danej firmy. Dodatkowo opracowano program, dostępny w menu "Listy płac->Podstawy zasiłków i urlopu->Przegląd podstaw i edycja korekt", umożliwiający przeglądanie i edycję korekt podstaw urlopów i zasiłków. Użytkownik może podać datę początku absencji a program wyliczy i pokaże w oknie okresy i kwoty podstaw, za które policzone będzie wynagrodzenie lub zasiłek. Pokazana bedzie także podstawa, średnia dla zasiłków oraz stawka godzinowa dla urlopu. W tym oknie użytkownik będzie mógł także wpisać korekty i od razu zobaczyć jaki będa one miały wpływ na wartość podstawy średniej oraz stawki godzinowej urlopu.

Płace 11067

Potrącanie wynagrodzeń w przypadku gdy brak przepracowanych godzin. Poprawiono program potrącający wynagrodzenia, który źle działał w przypadku gdy w danym miesiącu pracownik miał chorobowe oraz nieobecność niepłatną lub zawarto/rozwiązano z nim umowę. Błędy wynikały z tego powodu, że chorobowe jest potrącane w odniesieniu do 30 dni, a nieobecność niepłatna oraz czas absencji związany z zawarciem/rozwiązaniem umowy, w odniesieniu do godzin nominalnych miesiąca. Po zmianie program będzie porównywał sumę godzin chorobowego i nieobecności niepłatnych z normą miesiąca lub z czasem wynikającym z zawarcia/rozwiązania umowy. Jeśli się okaże, że pracownik nie przepracował ani 1 godziny to wartość potrącanego składnika będzie zerowana.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Rozliczenia US 10968

Zmiany w PITach i eDeklaracjach - ciąg dalszy. 1. Uproszczono sposób definiowania eDeklaracji. Dla wszystkich deklaracji PIT a w planach także VAT będzie 1 procedura pobierająca dane i wstawiająca je do struktur XML eDeklaracji. Dwie tabele konfiguracyjne: "EDeklaracjeProceduryPozycje" i "EDeklaracjeWartosci" są niepotrzebne. 2. Rozszerzono możliwości edytowania schematu XML przypiętego do nagłówka eDeklaracji. Do tej pory aby zmienić szablon XML trzeba było usunąć edeklarację i ją ponownie dodać z nowym szablonem i wykonać mapowanie pozycji XML z wartościami wyliczonymi w Komadresie. Było to uciążliwe bo trzeba było tą czynność wykonywać wielokrotnie zanim otrzymało się właściwy efekt. Obecnie program umożliwia edycję schematu XML lub jego ponowne wczytanie bez konieczności usuwania i powtórnego dodawania z mapowaniem. Mapowanie pozycji jest przenoszone ze starej wersji szablonu, użytkownik musi tylko sprawdzić czy wszystko jest w porządku i dodać mapowanie dla nowych pozycji XMLa. 3. Została napisana instrukcja dla konsultanów opisująca sposób definiowania nowych wersji eDeklaracji. Uaktualniona została także instrukcja dla użytkowników. Obie będą dostępne w programie w podmenu "Pomoc" (instrukcja konfiguracji będzie widoczna tylko w trybie administrowania aplikacją). 4. Zmodyfikowano formatkę wyświetlającą eDeklaracje VAT aby ujednolicić definiowanie sposobów wyliczania wartości deklaracji z dokumentami PIT po stronie Komadresa. Zmodyfikowano sposób pobierania wartości danych do eDeklaracji VAT aby był identyczny jak w dokumentach PIT.

Rozliczenia ZUS 11108

Procent waloryzacji przenosi się z poprzedniego zwolnienia. Zmodyfikowano program do naliczania zasiłków chorobowych aby procent waloryzacji dla danego kodu świadczenia był pobierany z poprzedniego zwolnienia chorobowego pracownika. Program pobierze ten procent w trakcie pobierania danych z kadr. Użytkownik może go później zmodyfikować i przeliczyć pracownika nie pobierając danych z kadr. Do kolejnego zwolnienia pobierze się automatycznie wpisana przez użytkownika nowa wartość.

11147

Naliczanie zasiłków - składniki do porównania z najniższym wynagrodzeniem. Rozszerzono możliwości algorytmu do naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków o możliwość zdefiniowania składników, których kwoty będą brane pod uwagę przy porównaniu średniej podstawy z najniższym wynagrodzeniem. Umożliwi to wzięcie do obliczenia zasiłku podstawy niższej od najniższego wynagrodzenia. Aby składnik posiadał taką właściwość, w ramach wybranego rodzaju zasiłku, należy w sekcji: "Podstawy zasiłków" ustawić wartość: "Do porówn. z najniższą płacą".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 8 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Lokale Lokale 11164

Zestawienie sprzesaży SQL , Zestawienie płatności dla dokumentów sprzedaży Podpięto do menu podsystemu "Lokale" następujące zestawienia: 1) Zestawienie sprzedaży SQL 2) Zestawienie płatności dla dokumentów sprzedaży.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 9 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Rozliczanie mediów PSION z Windows 6 Mobile 11089

Radio-odczyty na Psionie Dodano zaokrąglanie importowanych radio-odczytów zgodnie z parametrami w Komadresie.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 10 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Majątek EMT 11255

Dekretacja dokumentu na konta rozrachunkowe. Dodano możliwość zadekretowania dokumentów(oprócz dokumentu typy AMD) na konta rozrachunkowe. Aby taka dekretacja doszła do skutku należy: - zarejestrować kontrahenta na dokumencie - ustawić dekretację dokumentu na konta rozrachunkowe.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 11 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Polisy Polisy 11230

Import Polis Udostępniono import polis do indywidualnych rodzajów dokumentów. Poprawiono dekretację.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.22 do wersji 03.22.03 Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 12 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Przetwarzanie i Utylizacja Odpadów Przetwarzanie i Utylizacja Odpadów 10931

KPO - wydruk DX Dodano obsługę wydruku dokumentu KPO z wykorzystaniem formularzy DX

10932

Karty Ewidencji Odpadów - wydruk Dodano obsługę wydruku KEO poprzez formularze DX.

10933

Generowanie faktur na podstawie KPO Obsłużono przyciski wywołania generowania faktur z listy KPO.

11131

Wydruk dowodu ważeń wraz ze szczegółami importu Dodano możliwość wydruku dowodu ważeń poprzez szablony formularza zewnętrznego DX. Dodano nowy moduł, typ dokumentu i rodzaj dokumentu systemowego DW - dowody ważenia.

11133

Ważenie - grupowe tworzenie dokumentów magazynowych Rozszerzono możliwość tworzenia dokumentów magazynowych o opcję "grupowego tworzenia". dodano możliwość podania zakresu wg: - daty od do ważenia - typu ważenia - przyjecie/wydanie/wydanie wewnętrzne - Kontrahenta - Odpadu - Towaru/usługi.

11134

Generowanie KPO Dodano zakres na właściwość ważenia - Zamieszkały.

11135

Karta Ewidencji Odpadu Dodano obsługę Kart Ewidencji Odpadu.

11139

Karty przekazań odpadów - załączniki Dodano możliwosć podpięcia załączników do dokumentu Karta Przekazania Odpadów.

11143

Limity przyjęć odpadów dla kontrahenta Dodano możliwość zdefiniowania limitów przyjęć odpadów dla kontrahenta. Funkcja podłączona do menu "Przetwarzanie odpadów". System umożliwia : selekcję i edycję limitów oraz wyświetlanie listy limitów wraz z wykonaniem raportu pozwalającego na wykonanie analizy wykorzystania limitu.