Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 1 Nr zadania Opis rozwiązania probl...
5 downloads 0 Views 158KB Size
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 1 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6930

Moduł "Analiza danych" Utworzono moduł analiz umożliwiający przeglądanie danych z widoków utworzonych wg. określonych założeń. Wykonano aplikację umożliwijającą : a)Tworzenie zestawień w dowolnej ilości oraz w dowolnej konfiguracji b)Nadawanie praw do poszczególnych zestawień c)Przeglądanie danych w tabeli zwykłej oraz za pomocą tabeli przestawnej d)Wydruk danych graficzny oraz eksport do excela e)Zapis konfiguracji danego zestawienia dla każdego użytkownika.

6952

Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów. Aby uzyskać noty dla kontrahentów z trasy odczytowej należy stworzyć kryterium i grupę kontrahentów odpowiadającą zakresowi kontrahentów przypisanych do trasy odczytowej. Można to wykonać ręcznie. W celu ułatwienia pracy automatyczne przypisanie kontrahentów do kryterium i grupy zostało uzupełnione o zakres na kontrahentów przypisanych do trasy odczytowej. Jeśli w zakresie kontrahentów wybranych do dopisania do grupy istnieją kontrahenci przypisani do innej grupy z wybranego kryterium, to pozostaną oni przypisani do pierwotnej grupy. Pozostali kontrahenci zostana przypisani do nowej grupy.

Funkcje ogólno-systemowe 6233

Zamówienia do dostawców Wyłączono wsparcie dla aplikacji "HETMAN" (rejestracji zamówień). W związku z tym wprowadzanie nazw logicznych HETMAN_IMP i HETMAN_EXP nie jest już wymagane (dotyczy firm wystawiających zamówienia do dostawców).

6653

Obsługa wniosków i umów budżetowych Obsługa wniosków i umów budżetowych realizowana jako obsługa procesu - wniosek budżetowy -> na tej podstawie tworzone są umowy wydatkowe - następnie na podstawie umów tworzone sa faktury zakupu. odczas rejestracji umowy na podstawie wniosku wprowadzana jest kwota wnioskowana w celu poprawnej aktualizacji wykorzystania planu. Symulacja dekretacji Sprawdzenie zgodności z planami ustawionymi przez administratora planu i wyświetlenie informacji o ewentualnych przekroczeniach planu. Dekretacja Po sprawdzeniu zgodności z kontrolowanymi planami następuje dekretacja wniosku, umowy wraz z aktualizacją wykorzystania planu. Obsługiwane są uprawnienia do poszczególnych jednostek - wystawców dokumentów.

7129

Umowy - przenoszenie danych do MS Excel Dodano możliwość przenoszenia danych z umowy/pozycji umów do MS Excel. Tworzone sa arkusze, zawierajće tabelkę przestawną zbudowaną w oparciu o nagłówki umów lub pozycje umów oraz akrusz zawierający wybrane nagłówki umów/pozycje umów

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 2 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Przedsięwzięcia 6842

Przedsięwzięcia 1.Modyfikacje obsługi przedsięwzięć - wprowadzenie przedsięwzięć jako dokumentów (bieżące, inwestycyjne, itd.) wraz z możliwością określenia etapów (podzadań) dla wybranego rodzaju przedsięwzięć. 2.Mozliwość wybrania rodzaju dokumentu dla przedsięwziecia - rózne rodzaje dokumentów dla przedsiewzieć - nie tylko systemowy 3.Mozliwość okreslenia , czy dane przedsiewziecie obsługuje etapy czy nie. 4. Uzależnienie wypełnienia etapów w dokumentach kosztowych od tego, czy przedsiewzięcie obsługuje etapy czy nie ( RW, ZW ) Parametr Kontrahent i inwestycja z przedsiewziecia - obsługa dobierania Segment FK przedsięwzięcia na podstawie Kontrahenta - obsługa 1. Dodać możliwość numeracj i przedsięwzięć wg Kontrahenta - i jeżęli dla rodzaju dok jest włączona to przy edycji wymusić wpisanie/ wybór Kontrahenta 2. Jeżeli parametr "Segment FK przedsięwzięcia na podstawie Kontrahenta" ustawiony na TAK, to inicjować pole Segment_FK w przedsięwzięci u na podstawie Segmentu FK kontrahenta - uwaga należy skrócić symbol do ilości znaków dla segm,entu FK przedsięwziecia lub uzupełnić do tej długości. 3. Dodać możlwiość ustalenia zakresu na przedsięwzięciach liście wg (jeśli nie da się uruchomić zakresu istniejącego) - Kontrahenta - Jednostki org - Aktualne na dzień (mdate) lub Pokaż wszystkie - Status

7025

Przedsięwzięcia - etapy Dodano funkcję kopiowania etapów z innego przedsięwzięcia. Opcja dostępna jest pod przyciskiem Etapy->Uzupełnienie etapów. Program umożliwia - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji - nadpisanie kopiowanych etapów, - przenumerowanie dołączanych etapów - etapy dopisane zostaną po istniejących etapach w przedsięwzięciu, - dopisaniu składowych

7041

Przedsięwzięcia - zakres wyświetlania Dodano możliwość zmiany zakresu wyświetlanych przedsięwzięć z poziomu listy. Udostępniony został przycisk - "Zmiana zakresu" nad listą przedsięwzięć. Pozwala on np. np. w trakcie edycji dokumentu typu RW, po wyświetleniu listy przedsięwzięć, na zmianę zakresu wyświewtlanych przedsięwzięć wg Wydziału odpowiedzialnego, Segmentu FK, Kontrahenta, Fragmentu symbolu

7042

Przedsięwzięcia składowe Dodano opcje aktualizacji cen i wartości w składowych przedsięwzięć. Służy do tego przycisk "Aktualizacja cen". Funkcja dostępna z poziomu etapów przedsięwzięć - wymagane prawa PRZEDS_ED - funkcja dostępna jest również z poziomu skłądowych - dla wskazanego materiału składowego PRZEDS_PLAN i PRZEDS_REAL

Umowy 6758

Umowy - zestawienie wniosków i umów Dodane zostało zestawienie "rozliczenia wniosków i umów" - dostępne dla osób korzystających z podsystemu "Planowanie budżetowe".

Zamówienia 7046

Zamówienia - lista Dodano możliwość wykonania selekcji zamówień wg przedsięwzięć, wpisanych do nagłówków zamówień.

Mapa numeryczna 6617

Mapa cyfrowa Dodano komunikację z mapa cyfrową

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 3 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Obsługa formularzy zewnętrznych 6909

Formularze zewnętrzne Dodano obsługę parametrów "Separator dziesiętny dla formularzy zewn" . , - domyślnie . - tak jest w dotychczasowych wersjach "Separator daty dla formularzy zewn" - domyślnie . umożliwiających odpowiednią prezentację pól daty i ilości na formularzu zewnętrznym. Należy wykorzystać funkcje "KonwData" i "KonwNumericSeparator".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 3 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Finanse i księgowość Finanse i księgowość 6670

PZDW .

6826

Wydruk przelewów dla stypendystów Nie można wydrukować informacji o przelewach dla stypendystów jeżeli przelew jest na konto rodzica/opiekuna. Na wydruku przelewów z listy widać dane stypendysty, a nie rodzica. Dane rodzica są dopiero w pliku do banku, a użytkownik chciałby jakoś sprawdzić poprawność przelewów przed wysłaniem pliku do programu bankowego. Rozwiazanie problemu: Do kartoteki pracowników - zakładka pozostałe informacje dodano dwa pola 1. Dane_do_przelewu_nazwa 2. Dane_do_przelewu_adres Podczas generowania przelewów dla pracowników: - Jeśli pracownik ma wypełnione pole "dane_do_przelewu_nazwa" to do przelewu do pola "nazwa" przenosi sie ta nazwa pracownika, Gdy pole to jest puste - pole "nazwa" wypełniane jest przez nazwisko i imię pracownika. - Jeśli pracownik ma wypełnione pole " dane_do_przelewu_adres" to w pole "adres" w przelewie przenosi sie ten adres pracownika. Gdy pole to jest puste - pole "adres" wypełniane jest adresem głównym pracownika.

Kasa/Bank 6664

Szybka rejestracja wpłat Dodano nowy parametr użytkownika: "Zapis po każdej pozycji podczas szybkiej rejestracji wpłat" .Jeśli dla użytkownika parametr ten zostanie ustawiony na FALSE wówczas podczas szybkiej rejestracji wpłat w kasie lub w banku użytkownik ten będzie miał wyłączony parametr "Zapis po każdej pozycji".

Rozrachunki 6089

Dekretacja spraw sądowych Umożliwiono dekretację spraw sądowych. Kwotami do dekretacji są: "Zaległość" i "Odsetki" z pozycji sprawy ( zakładka należności). Segmenty FK wysyłane podczas dekretacji sprawy to: - Obiekt i wszystkie segmenty z nim związane - jesli sprawa dotyczy obiektu. - Kontrahent ( z pola Kontrahent) - ROK_KAL (z daty_rozpoczecia) - Sprawa - wszystkie segment z konta rozrachunkowego z pozycji sprawy, jeśli te segmenty są inne od wymienionych powyżej Parametry_FK ,od których można uzależnić przepisy dekretacji to mogą pochodzić z: - obiektu - Kontrahenta - Sprawy - Status sprawy Sprawy mozna dekretować w okresie innym niż sprawę założono. Aby zadekretować sprawę należy wybrać: - rok i okres na który bedzie dekretowany dokument sprawy ( domyślnie jest to rok i okres z parametrów użytkownika) - datę dokumentu PK, która będzie jednoczesni terminem płatności i datą operacji ( domyślnie ostatni dzień okresu obrachunkowego ). Data dokumentu nie może być spoza wybranego okresu obrachunkowego. Ponowna dekretacja dekretuje dokument do tego samego okresu. Aby wybrac inny okres do zadekretowania dokumentu należy najpierw anulować dekretacje, a nastenie zadekretować dokument ponownie w innym okresie. Dla dokumentów typu SSN i SIG zmieniono moduł z SS - sprawy sporne na SN - Sprawy sporne należności

Sprawozdania 6544

Eksport sprawozdań do programu BESTIA Dodano aplikacje eksportujacą sprawozdania utworzone w Komadres do systemu BESTIA wg zdefiniowanych przez BESTIĘ formatów.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 5 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Sprzedaż Dokumenty sprzedaży 6651

Dokument sprzedaży edycja Zablokowano możliwość zmiany pola rodzaj dokumentu w trakcie edycji dokumentu sprzedaży. Dodatkowo blokowana jest także zmiana wystawcy i nabywcy jeżeli są użyte w szablonie numeracji.

6874

Rozliczanie nadpłat Dodano w warunkach odbiorcy pole wskazujące, że Kontrahent niezależnie od ogólnych parametrów MD rozliczanie nadpłat, będzie miał rozliczane nadpłaty.

7105

Archiwizacja dokumentów sprzedazy w bazie danych BLOB Dodano administracyjny Administracyjny "Wydruk formularza do PDF" - logiczny domyślnie NIE Parametr włącza przeglądanie wykonanych wydruków wg formularzy zewnętrznych poprzez pliki PDF. - jest to funkcja ogólna, która powoduje przełączenie wyświetlania wydruków dokumentów tworzonych przez formularze zewnętrzne w formacie pdf. Dodano funkcjonalność archiwizacji wydrukowanych faktur w plikach PDF. Dodano parametr "Zapis dokumentów w bazie BLOB" logiczny domyślnie NIE - jest to parametr włączany przez konsultantów. Parametr udostępnia możliwość zapisu wydruków dokumentów w bazie dla klientów, którzy zakupili tę funkcję. Baza służąca do przechowywania dokumentów musi być zdefiniowana jako KO_DANE_BLOB. Skrypt tworzący znajduje się w katalogu skrypty\instalacyjne\Komadres BLOB. Po włączeniu zapisu w bazie należy w słowniku Rodzaje dokumentów ustawić pole "Zapisywać w bazie" logiczne - domyślnie NIE .

Rodzaje dokumentów -> dodać pole "Zapisywać w bazie" - uzależnione od form zewnętrznego 2) Podczas wydruku dokumentu poprzez form zewnętrzne/ dodać przycisk "Zapis wydruku w bazie BLOB" (może byc dostępny dla SP) - jeżeli rodzaj ->Zapisywać w bazie BLOB - utworzyć PDF z pliku - zapisać plik w bazie BLOB - (ew.podmienić istniejący plik) 3) Dokumenty sprzedaży - > lista - jeżeli istnieje ko_dane_blob plik wyduku - to udostępnić przycisk "Podgląd dokumentu z bazy" 1.Zmodyfikowano rodzaje dokumentów 2.Dodano programy konwertujące pliki do pdf, kompresujące pliki oraz programy zapisujące i odczytujące pliki z bazy BLOB 3.Dodano możliwość zapisu w bazie dokumentów wydrukowanych poprzez formularz zewnętrzny 4.Zmodyfikowano wydruki faktur w celu zapisu dokumentów w bazie blob 5.Umozliwiono wydruk formularzy zewnętrznych bezpośrednio do PDF

7107

Zakładka sterująca wartością zapłaty na fakturze w formularzach zewnętrznych Dodano zakładkę sterująca wartością zapłaty na fakturze w formularzach zewnętrznych

7144

Drukarki fiskalne - podłączenie USB W związku z pojawiającymi sie drukarkami podłączanymi za pomocą USB - zmodyfikowany został moduł połączenia Komadres z drukarkami Thermal Posnet. Dla stanowisk z drukarkami, podłączonymi poprzez port USB należy wykonać: 1. Zainstalować bibliotekę komunikacyjną - dostarczaną z drukarką - POSNET TEMO - komunakacja USB - biblioteka emuluje port COM 2. Ustawić nr portu w systemie (obsługiwane w systemie porty to COM1...COM4) 3. Odpowienio ustawić parametr użytkownika "Komadres" -> "DF_Sprzętowa kontrola przepływu" Logiczny domyślnie NIE Parametr włączony powinien być dla stanowisk z drukarkami podpinanymi poprzez port USB. 4. Skonfigurować drukarki fiskalne w Magic.ini [ETOBRES] TypDrukarkiFisk = 2 (nowa homologacja) NrPortuDrukFisk = 1...4 (port USB - do zarejestrowania portu w systemie użyć należy dostarczonego z POSNET oprogramowania.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 6 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Magazyny Dokumenty magazynowe 7133

Import dokumentów RW dla stacji paliw (wersja MPO Łódź) Umożliwono wykonanie importu pliku tankowań otrzymanego z oprogramowania do obsługi stacji paliw. Dodano parametr administracyjny: "Wariant importu pliku paliw" znakowy domyślnie 1 Parametr określa wersję pliku wejściowego do importu paliw :1 - wersja MZK Stalowa Wola, 2 - Wersja MPO Łódź Podczas importu wykorzytywane są ustawienia "Ścieżka do pliku importu dokumentów magazynowych" - ścieżka określa miejsce na dysku z plikami źródłowymi do importu. "MG Import dok mag domyślny RDF" - do podebrania domyślnego rodzaju działalności Asortyment - pobierany jest na podstawie wpisanego do kartoteki towarów i usług do pola "Symbol dodatkowy" Rodzaj kosztu - pobierany jest na podstawie domyślnego rodzaju kosztu z grupy asortymentowej, do której należy towar Rodzaj dokumentu, Jednostka obciążana - podawana przez użytkownika podczas importu dokumentów. Wczytywanie odbywa się w dwóch krokach. 1. Pobranie dancyh z dostarczonego pliku transakcji. 2. Wygenerowanie dokumentów rozchodowych na podstawie wczytanych transakcji. Aby wykonać import pliku transakcji do systemu Komadres należy mieć nadane uprawnienie do obsługi magazynu, dla którego przeprowadzany jest import. Opcja dostępna jest z menu Magazyny->Serwis->Import dokumentów RW/WZ. Po uruchomieniu opcji wyświetlane jest okno wyboru transakcji. W górnej części ekranu wyświeltane są pola służące do ustalenia zakresu przeglądanych transakcji. Transakcje "Wczytane/niewczytane" oznaczają wybór dokumentów, na podstawie których utworzono/nie utworzono dokumenty rozchodowe w Komadres. W dolnej części ekranu udostępniono przycisk "Usuwanie bez magazynu" oraz "Import". Usuwanie bez magazynu służy do usunięcia wczytanych zapisów przed rozpoczęciem importu do Komadres. Import powoduje uruchomienie okna wyboru pliku (z katalogu określonego parametrem). Uwaga, po wykonaniu importu program zmienia nazwę pliku wczytywanego z *.csv na *.old. Po wczytaniu pliku należy przejść do przeglądania transakcji. Udostępniona została tam "Zmien" - zmiana pól "kosztowych" oraz "Generowanie" - utworzenie dokumentów magazynowych. Po wybraniu generowanie - należy wskazać Rok i okres obrachunkowy, do którego mają zostać przypisane tworzone dokumenty. Uwaga: Wczytywanie plików należy wykonywać więc przynajmniej w okresie miesięcznym. Program podczas generowania dokumentów sprawdza dostępność materiałów na dzień tworzenia dokumentu. Istnieje możliwość przerwania generowania dokumentów magazynowych.

7146

Dokumenty magazynowe - poprawa ceny przychodu mimo rozchodów Dodano serwisową funkcję zmiany ceny w dokumencie przychodowym, mimo istniejących rozchodów. Program po podaniu seriala i lp przychodu uruchamia weryfikację możliwości wykonania zmiany ceny (zamknięcie okresu lub zaksięgowanie dowolnego dokumentu rozchodowego pochodzącego z tego przychodu powoduje zablokowanie możliwości zmiany). Następnie odczytywana jest wartość dotychczasowa przychodu i należy podać nową wartość przychodu (cena przychodu zostanie wyliczona "do tyłu"). Po uruchomieniu funkcji program zmieni cenę przychodu w PZ i wartość i we wszystkich rozchodach pochodzących z tego przychodu. Jeżeli zaznaczona jest opcja - dekretować ponownie - dodatkowo przedekretowane zostaną także te dokumenty. Dostępne jest to z aplikacji KO_main->Magazyny->Serwis PZ (wartosciowo). Do uruchomienia nalezy zdefiniować aplikację KO_main.mff.

Zestawienia magazynowe 6643

Zestawienie stany i obroty magazynowe Dodano możliwość wydruku informacji o numerze dokumentu zewnętrznego na zestawieniu. Pole to drukowane jest wraz ze szczegółami dokumentu po zaznaczeniu opcji Druk: Numer dokumentu zewnętrznego.

6833

Zestawienie stanów magazynowych na dzień Dodano możliwość sortowania wg lokalizacji magazynowych na wydruku zestawienia stanów na dzień. Włączenie sortowania odbywa się poprzez zaznaczenie pola "Sortować" w okienku wyboru lokalizacji. Sortowanie pozycji odbędzie się wówczas wg lokalizacji , a następnie wg towaru lub nazwy.

7200

Magazyn zestawienia Inwentaryzacje Dodano możliwość przeniesienia do MS Excela raportu inwentaryzacji Zestawienie stanów na dzień Dodano możliwość przeniesienia do MS Excela zestawienia stanów na dzień. Rozdzielnik kosztów materiałów Dodano opcję wydruku rozdzielnika kosztów towarów wg Jednostki obciążanej, Grupy asortymentowej, Przedsięwzięcia.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

7208

Rozdzielnik kosztów materiałów/towarów Rozdzielnik kosztów towarów - dodano możliwość przeniesienia danych do MS Excel. W przypadku potrzeby wykonania zestawienia innego niż przewidzianego w systemie Komadres - istnieje możliwość przeniesienia danych do Excela, wraz ze wstępnym przygotowaniem tabeli przestawnej.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Kadry Kadry 5963

Wydruk średniego zatrudnienia z podziałem na stopnie niepełnosprawności. Rozszerzono wydruk średniego zatrudnienia dodając możliwość grupowania danych na stopnie niepełnosprawności - opcja "Niepełnospr.". Po zaznaczeniu tej opcji program wydrukuje w standardowym układzie średnie zatrudnienie z podziałem na stopnie niepełnosprawności, podając liczbę osób, etatów oraz procentowy wskaźnik w odniesieniu do pełnej liczby etatów. Stopień niepełnosprawności dodano także do filtra zakresującego dane do zestawienia. Umożliwi to wydruk statystyki w/g wszystkich dostępnych kryterów dla osób z wybranym stopniem niepełnosprawności.

6074

Wydruk bilansu opieki nad dzieckiem zdrowym. Do wydruku nieobecności dodano opcję: "Bilans opieki 2 dni". Umożliwia ona wydruk pracowników, którym przysługuje opieka nad dzieckiem zdrowym w danym roku, ilość wykorzystaną i pozostałą do wykorzystania.

6208

RCP -filtr na zestawieniu "Analiza rejestracji", rejestracja czasu do odebrania. Rozszerzono funkcjonalność do wczytywania, analizy i ewidencji czasu rejestracji zegarowych. 1. Na formatce z rejestracjami zegarowymi dodano możliwość zakresowania danych - sekcja "Filtr" na dole formatki. 2. Na formatce "Przeglądanie czasu pracy RCP" dodano kolumnę "Czas do odbioru". Można w niej nadwyżkę czasu, która przeniesie się do karty ewidencji czasu pracy.

6561

Składniki czasu pracy - godziny II i III zmiany, ilość wystąpień. Rozszerzono funkcjonalność składników czasu pracy. 1. W słowniku składników czasu pracy dodano 2 właściwości: "Doliczać do czasu 2 zmiany" i "Doliczać do godzin nocnych". Po ustawieniu właściwości "Doliczać do czasu 2 zmiany" na "Tak" program po zarejestrowaniu składnika wyliczy ilość godzin w zakresie 15:00-23:00 i wpisze je do karty czasu pracy w tym dniu. Podobnie zostaną wyliczone godziny nocne jeśli ustawimy właściwość: "Doliczać do godzin nocnych" na "Tak". Zakres godzin nocnych będzie wzięty z harmonogramu w/g którego pracuje człowiek. 2. Dodano nową funkcję kadrową: "Ilość wystąpień składnika czasu" w algorytmie składnika płacowego. Zwraca ona ilość wystąpień składnika w analizowanym okresie.

6813

Nowa selekcja pracowników. Program do selekcji pracowników został zmodernizowany. Okno selekcji jest jednolite, pokazuje się to samo we wszystkich opcjach podsystemów Kadry i Płace. Struktura organizacyjna i lista wybranych pracowników zostały umieszczone na jednym oknie. Selekcja działa szybciej, uproszczono zaznaczanie pracowników. Można zaznaczyć pracowników z kilku jednostek lub dla kilku rodzajów stanowisk. Raz wybrany zestaw pracowników jest pamiętany i dostępny we wszystkich opcjach programu, które korzystają z okna selekcji. Jeśli wcześniej zostali wybrani jacyś pracownicy to program przełacza się automatycznie w tryb listy pokazując ich. Użytkownik może wykonać jakieś działania na tych pracownikach lub klikając na zakładkę "Selekcja" przejść do okna ze strukturą organizacyjną i wybrać inny zestaw pracowników.

6997

Poprawa generowania świąt ruchomych i edycji wzorca harmonogramu. Poprawiono algorytm wyliczający święta ruchome, który źle zadziałał w 2011 roku, dodano także nowe święto: "Trzech Króli" Święta ruchome obecnie dobrze się wyliczają, można poprawić wygenerowany harmonogram, zmiana jest pamiętana.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 9 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

7015

Wydruk podstawowych danych pracownika rozszerzony o kategorię zaszeregowania. Na wydruku podstwowych danych pracownika dodano kategorię zaszeregowania. Aby pojawiła się ona na zestawieniu trzeba zaznaczyć checkbox: "Kat. zaszer." Możliwe jest także wybranie do zestawienia pracowników z odpowiednią kategorią zaszeregowania. W tym celu należy ustawić kategorię w comboboxie, który znajduje się obok.

7094

Rozszerzenie listy wartości "Nabór" w kartotece głównej pracownika. Rozszerzono listę wartości comboboxa "Nabór", który znajduje się w kartotece głównej pracownika w dziale "Zatrudnienie". Dodano wartość: "z przeniesienia".

7096

LP na wydruku świadczeń socjalnych. Na wydruku świadczeń socjalnych dodano liczbę porządkową. Numerowani są pracownicy i poszczególne świadczenia narastająco.

7100

Zmiany w funkcjonalności angaży i składników płacowych. Przy dodawaniu nowego angażu program pyta czy powielić składniki z angażu poprzedniego. Użytkownik może zmienić kwoty, dodać bądź usunąć składniki. Uniemożliwiono także wpisanie dwa razy tego składnika podpiętego do jednego angażu. Aby zmienić kwotę składnika trzeba dodać kolejny angaż.

7198

Sprawozdanie Z-12 Opracowano program i zdefiniowano zakładki SQL umożliwiające utworzenie pliku eksportu z danymi do sprawozdania GUS Z-12.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:06 Strona 10 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Płace Listy płac 6843

Rozliczanie projektów unijnych - nowa funkcjonalność. Rozliczanie projektów UE: 1. Dla każdego projektu UE należy skonfigurować dziennik cząstkowy czyli grupę rodzajów dokumentów w ramach kryterium: "DZFK". Do grupy tej należy dodać jeden lub kilka rodzajów list płac, na których będą wypłacane wynagrodzenia za pracę w ramach tego projektu. Do tego samego dziennika będą również dodane przedsięwzięcia poprzez rodzaje dokumentów typu "PRZ". 2. Należy skonfigurować rodzaje dokumentów dla wypłat głównych. Trzeba dodać do nich dokumenty zależne powiązane z poszczególnymi projektami. 3. Należy odpowiednio skonfigurować składniki płacowe rozliczające kwoty na liście głównej i na listach dotyczących projektów UE. Wprowadzono nowy rodzaj składnika, który będzie naliczany systemowo i będzie rozliczał określone składniki. W oknie z parametrami składnika dodano checkbox "Rozlicza skł.", po ustawieniu go na "true" należy nacisnąć przycisk znajdujący się obok i dodać jeden lub kilka składników. Składniki rozliczające należy dodać do wypłaty głównej i do wszystkich wypłat dotyczących projektów z UE. Algorytm pobierze z wypłaty głównej sumę składników określonych w definicji, podzieli ją proporcjonalnie do czasu pracy na poszczególne projekty i odpowiednią część wstawi na listach dot. projektów. Na wypłacie głównej składniki te będą miały wartość będącą sumą z list projektów, ze znakiem ujemnym. 4. Trzeba zarejestrować czas pracy na przedsięwzięcia związane z projektami i na przedsięwzięcia ogólne (nie związane z żadnym projektem). Kwoty składników będą rozliczane na poszczególne projekty proporcjonalnie do sumy zarejestrowanego czasu. 5. W trakcie dodawania pracowników do wypłaty głównej program na podstawie rejestracji czasu na zlecenia utworzy dokumenty zależne dotyczące projektów UE i doda do nich pracowników. 6. Należy przeliczyć najpierw wypłatę główną a później wypłaty dotyczące projektów nowym algorytmem. 7. Następnie, podobnie jak dotychczas, należy wygenerować rozdzielnik i zadekretować listy. Dodano dodatkową możliwość konfiguracji składników kosztowych. Będzie można dla danego rodzaju listy określić rodzaj kosztu i rodzaj działalności. 8. W celu zachowania spójności danych wprowadzono pewne ograniczenia przy edycji list płac dotyczących projektów UE. - dodawanie i usuwanie pracowników będzie tylko możliwe na wypłacie głównej. - przeliczanie pracowników na listach projektów będzie możliwe jeśli na liście głównej są oni przeliczeni. - po przeliczeniu pracowników na liście głównej status pracowników na listach projektów będzie ustawiony na "nieprzeliczony" - dodawanie, usuwanie i przeliczanie pracowników na wypłacie głównej będzie możliwe jeśli listy projektów będą otwarte.

Płace 6600

Naliczanie wynagrodzeń za pracę w systemie akordu zespołowego. Opracowano nową funkcjonalność umożliwiającą zarejestrowanie w danym okresie kwot, które będą przeznaczone na realizację określonych zleceń. Kwoty te będą rozpisane na wynagrodzenia pracowników, którzy realizowali te zlecenia, proporcjonalnie do czasu pracy i stawki godzinowej. Opis konfiguracji: 1. Trzeba założyć klucz rozliczeniowy - Typ klucza: "Słowniki", Słownik 1: "Zadanie", Jednostka miary "zł", Typ rozliczeń: "według okresów obrachunkowych". W kluczu tym w każdym okresie rozliczeniowym trzeba będzie wpisywać przedsięwzięcie i kwotę jaka ma być przeznaczona na jego realizację. 2. Nazwę utworzonego klucza trzeba wpisać do parametru "PL - Klucz rozliczeniowy kwot akordu zespołowego". 3. Została dodana nowa składowa: "Akord zespołowy", którą należy użyć w formule składników płacowych. Może ona zwrócić kwotę wyliczoną w okresie lub czas, który pracownik przeznaczył na realizację zleceń rozliczanych jako akord zespołowy. Opracowano także wydruk: "Zestawienie kwot akordu zespołowego". Zawiera on szczegółowe informacje, na podstawie których algorytm naliczył kwoty akordu poszczególnym pracownikom. Dane na zestawieniu można grupować: - według przedsięwzięć - pokaże informację jacy ludzie pracowali na danym przedsięwzięciu, ich stawki godzinowe, czas pracy, iloczyn stawka*czas pracy i wyliczoną kwotę akordu. - według pracowników - pokaże na jakich zleceniach pracował człowiek, jaki czas na nie poświęcił i jakie kwoty za to otrzymał.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:07 Strona 11 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

6824

Oddzielenie okresu sprawozdawczego od kalendarzowego. Oddzielenie okresu sprawozdawczego od kalendarzowego. Do tej pory w podsystemie "Płace" okres sprawozdawczy był traktowany tak samo jak okres kalendarzowy, którego dotyczy lista. Funkcjonalność ta nie była przygotowana na możliwość zmiany osobowości prawnej przez firmę w trakcie roku kalendarzowego. W związku z tym oddzielono okres sprawozdawczy od kalendarzowego. Okres sprawozdawczy będzie brany pod uwagę jedynie w trakcie nadawania numeru liście płac oraz przy dekretacji wynagrodzeń. W pozostałych przypadkach w podsystemie "Płace" będzie

uwzględniany rok i okres kalendarzowy, którego dotyczy lista płac.

6929

Zmiany w rozliczaniu akordu zespołowego. Dodanie jedn. org. do klucza. Zmieniono sposób rozliczania kwot akordu zespołowego. Do tej pory możliwe było wpisanie w danym okresie kwot rozliczanych poprzez czas pracy pracowników na przedsięwzięcia. Po zmianie możliwe będzie wpisanie kwoty dla przedsięwzięcia i jednostki organizacyjnej, która je wykonuje. Konieczne będzie założenie nowego klucza rozliczeniowego - typ: "Słowniki", Słownik 1: "Zadanie", Słownik 2: "Jedn org", Typ rozliczeń: "Wg okresów obrachunkowych". Nazwę nowego klucza trzeba wpisać do parametru "PL - Klucz rozliczeniowy kwot akordu zespołowego". Zmieniono także wydruk zestawienia kwot akordu zespołowego. Dodano grupowanie według jednostek w ramach danego przedsięwzięcia.

6937

Jednostka organizacyjna z nagłówka listy do parametrów dekretacji. W nagłówku listy płac dodano pole "Dział". Umożliwia ono wpisanie jednostki organizacyjnej jaka będzie wpisana do parametrów dekretacji wszystkim pracownikom listy. Jeśli pole to pozostanie nieuzupełnione to program jak dotychczas prześle do dekretacji jednostkę z angażu lub pustą jeśli pracownik nie ma angażu.

6968

PIT-11 w firmach, które się przekształacały w trakcie roku podatkowego. Poprawiono funkcjonalność dokumentów PIT. Jeśli firma przekształcała się w trakcie roku podatkowego (zmieniła NIP) to dokuiment PIT-11 dla pracowników zostanie utworzony dwukrotnie.

7125

Akord zespołowy - możliwość wpisania JO przy rejestr. czasu na przedsięwzięcia Rozszerzono funkcjonalność programu do rejestracji czasu pracy na przedsięwzięcia. W firmach, które naliczają wynagrodzenia z tytułu akordu zespołowego możliwe będzie zarejestrowanie jednostki w jakiej pracownik wykonywał dane przedsięwzięcie. Jednostka ta będzie wzięta pod uwagę w trakcie wynaliczania wynagrodzenia osobom pracującym w systemie akordu zespołowego.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:07 Strona 12 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Lokale Lokale 6665

Druczki do dokonania opłat za lokal Dodano nową fukcję 'Zasoby->Druki do dokonania opłat za lokal', która umożliwia wydrukowanie formularzy do opłat. Należy podać zakres na obiekty, parametry do wydruku kodu rozliczeń masowych, określić formularz oraz wskazać fimę, która jest odbiorcą płatności. Jeśli jako typ rozliczenia masowego wybierzemy konta wirtualne, to jako nr rachunku bankowego wydrukuje się indywidualne konto dla lokalu. Jeśli nie lub jeśli lokal nie ma wygenerowanego nr konta wirtualnego, to jako nr rachunku bankowego będzie drukowane konto firmy wskazane na formatce. Wydruk może być robiony na formularzach zwykłych lub formularzach zewnętrznych. Dla formularzy zwykłych należy użyć popieru z odpwiednim nadrukiem, wydruk jest wysyłany bezposrednio na drukarkę. Formularze zewnętrzne można edytować dowolnie w podsystemie 'Administrowanie aplikacją': 'Ustawienia->Dokumenty-> Formularze zewnętrzne' dla modułu 'BP', typ dokumentu 'PD'. Wydruk jest generowany jako dokument aplikacji 'Word'. Opracowane zostały dwa standardowe formularze zewnętrzne 'Druczki do opłat.rtf' (dla zakresu lokali) oraz 'Druczek do opłat (1).rtf' (dla jednego lokalu).

6666

Nanoszenie zmian w obiektach i składnikach opłat Dodano nowy comboBox :'Przeliczanie opłat przy nanoszeniu zmian dla obiektów', gdzie użytkownik może ustawić jako domyślne ustawienie jedną z wartości: - Po każdej zmianie - Po zmianie obiektu - Nie przeliczać Ustawienie to inicjuje wartość parametru 'Przeliczać' na formatce 'Nanoszenie zmian w obiektach i składnikach opłat' .

6668

Zawiadomienie o opłatach eksploatacyjnych Do wydruku o opłatach eksploatacyjnych dla lokatorów dodano parametr możliwiający wybór zakresu na LOKALE : • • posiadające adres do korespondencji • nieposiadające adresu do korespondencji

6884

Zestawienie - Udziały na dzień Do zakresu zestawienia dodano parametr "wg głównej grupy członkowskiej". Jeśli parametr "wg głównej grupy członkowskiej" nie jest zaznaczony, to wydruk pozostaje bez zmian. Jeśli parametr "wg głównej grupy członkowskiej" jest zaznaczony, to dostępne są pola dla zakresu : "Grupa członkowska od - do", a parametr "Sortuj wg" posiada dodatkową opcję :Sortuj wg "Obiektu". Przy takim zakresie udziały są drukowane i posumowane wg głównej grupy członkowskiej. Kolejność wydruku wg wybranego sortu jest zachowana w ramach grupy. Drukowany jest dodatkowo lokal kontrahenta, przypisany do grupy członkowskiej.

6948

LOGO na wydruku zawiadomień Dodano nowy prametr formularza : LOGO_WYS Parametr ustala wysokość logo na wydruku, ' ' = 1.3 cm, '3' = 3 cm, '4' = 4 cm.

6981

Wydruk indywidualnego konta wirtualnego na zawiadomieniach Dla formualrzy : NL_OPL , NL_OPL_R , RL_OPL do dokumentów naliczeń i rozliczeń dodano nowy parametr: 'K_WIRTUAL' Indywidualne konto wirtualne. Zaznaczenie tego parametru umożliwia wydruk indywidualnego konta wirtualnego na zawiadomieniach, jeśli dla danego obiektu zostało wygenerowane takie konto. Jeśli zawiadomienia drukowane są z podziałem na tytuły opłat i konta wirtualne również są wygenerowane do tyłów opłat, to konto drukowane jest po każdym tytule. W przeciwnym razie, konto drukowane jest na końcu zawiadomienia. Zmiana dotyczy zawiadomień o naliczeniach miesięcznych, zawiadomień o naliczeniach za okres oraz zawiadomień o rozliczeniach.

7175

Wykaz doręczonych przesyłek Do zakresu wydruku dodano możliwość wyboru czy sprawdzać adresy zapisane przy lokalach lub przy kontrahentach ( opcjonalnie ).

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:07 Strona 13 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Rozliczanie mediów Fakturowanie 6979

Fakturowanie - linia separująca MP Dodano parametr MD fakturowanie wyłączenie linii separującej MP sterujący dodaniem linii separującej rozdzielającej MP.

PSION 7102

Eksport do PSION 1.Umożliwiono druk odsetek na Psionie w przesunięciu na Termin Płatności 2.Dodano pytanie przed drukiem faktury o przyjęcie gotówki z podaniem kwoty do zapłaty.

Rozliczanie mediów 7150

Rejestracja naliczeń Dodano parametr MD naliczenia obsługa odczytów kontrolnych włączający obsługę dodatkowych pól kontrolnych dla naliczeń odczytów ciepłowniczych..

Sieć odbioru 7152

Umowy Poprawiono rozkodowanie nazwy kontrahenta na liście umów. Wyświetlana jest nazwa w aktualności na dzień zakończenia umowy.

7196

Grupowanie PP Dodano funkcjonalnoć grupowania PP wg dowolnych kryteriów. Działa ona analogicznie do grupowania kontrahentów.

Zestawienia 6895

Sieć odbioru - eksport do Excela Dodano kartotekę Ewidencji liczników do eksportu.

6923

Zaliczki Uzupełniona została funkcjonalność zaliczek rejestrowanych na podlicznikach: - poprawiono analizę (odejmowanie) zaliczek i ich rozliczenia na podlicznikach licznika głównego. - uzupełniono funkcjonalność automatycznego generowania naliczeń o mozliwość generowania zaliczek na podstawie średniej na PP licznikowych. - uwzględniono zaliczki w wydruku różnic zużyć licznika głównego i podliczników

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:07 Strona 14 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Controlling Controlling 6323

Controlling Poprawiono pokazywanie dokumentów - program źle pokazywał wystawione korekty. Poprawiono pokazywanie nieważnych nazw węzłów - zmieniono program tak, aby pokazywał nazwę z ostaniej ważnej pozycji. Poprawiono nazwy niektórych formatek.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:07 Strona 15 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Majątek EMT 6619

Wydruk podatku od nieruchomości. Dodano możliwość zakresowania po kryterium i grupie wydruku podatku od nieruchomości w rozbiciu na pozycję.

6804

generowanie podatku od nieruchomości. W przypadku generowania podatku od nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych należy utworzyć warstwę powiązań w module lokali. W słowniku parametrów dokumentów aktów prawnych podać w grupie konfiguracji podatku odpowiednie typy obiektów i na koniec powiazać działki z majątku trwałego z odpowiednimi obiektami.

6816

Wydruk składników majątku Dodano wydruk, który ma możliwość wydrukowania składników z podanym wzorcem oraz z dowolnymi trzema grupowaniami na wydruku (wybranych przez użytkownika) jak i z jedną sumą(cecha numeryczna) oraz z jednym warunkiem na wybraną cechę.

6850

Wydruk arkuszy z inwentaryzacji majątku trwałego. W przypadku, gdy na arkuszu drukowana jest pozycja na podstawie, której liczony jest podatek dodano możliwość wydruku powierzchni całkowitej i powierzchni branej tylko do podatku od nieruchmości.

6932

Wydruk deklaracji podatku od nieruchomosci Poprawiono picture na wydruku deklaracji podatku od nieruchomosci

7139

Wydruk karty majątku. Po tej zmianie na wydruku nie będą się drukować dokumenty anulowane.

7185

Zmiana stanowiska. Dodano w słowniku osób odpowiedzialnych możliwość przeglądania osób, które zmieniły stanowisko co może mieć wpływ na normy odzieży.

7217

Liczenie podatku od nieruchomości. Poprawiono błąd polegający na tym, że dokument wystawiony z ostanim dniem okresu nie był brany do obliczeń w następnym miesiącu.

Wyposażenie 6492

Wydruk oborotów wyposażenia. Dodano do zakresu wydruku obrotów zakres na grupę asortymentową.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.01.01 do wersji 03.01.01 Data wydruku 04/05/2011 07:32:07 Strona 16 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Produkcja Planowanie i rozliczanie 6601

Wycena dokumentów wg TKW, dla elementów - etapów przedsięwzięć Rozliczenie produkcji Dodano nowy parametr administracyjny - "Rozliczenie produkcji wersja rozliczenia" - sterujący sposobem rozliczania kosztów produkcji wyrobów. Ustawienie wartości T - oznacza wybór rozliczenia wg kalkulacji rzeczywistej produkcji, ustawienie wartości R oznacza wybór wersji rozliczenia polegającej na pobieraniu kosztów na podstawie rozdzielnika kosztów wykonań poszczególnych etapów produkcji. Poszczególne pozycje kosztowe wynikają z "rodzaju majątku" - koszty dla Przedsiewziecia, Rodzaju majatku (z rodz kosztu) i na tej podstawie wpisywane są pozycje do kalkulacji MAT_B = suma kosztów dla rodzaj majatku "M" (wynikający z rodzaju kosztu) K_Zakupu = suma kosztow dla rodzaj majatku "Z" Place_b = suma kosztow dla rodzaj majatku "W" Narzut_p = suma kosztow dla rodzaj majatku "X" Place_n = Place_b +Narzut_p Uslugi_z = suma kosztow dla rodzaj majatku "K" K_oprzyrzad = brak K_sprzetu = brak K_brakow = brak K_wydz = (dla kazdego wydzialu) suma kosztow dla rodzaj majatku "J" TKW = suma MAT_B+K_zakupu+Place_n+Uslugi_z+K_oprzyrzad+K_sprzetu+K_brakow+K_wydz Suma TKW - powinna też zapisać się jako cena w cenniku TKW. Uwaga - Rozliczenie wg kosztów produkcji typu R - wymaga zastowania "hurtowni danych" - przed uruchomieniem wyceny dokumentów należy uruchomić "załadowanie hurtowni danych". Wycena dokumentów wg kosztu TKW - wymaga ustawienia magazynu jako magazynu typu "Magazyn Wyrobów Gotowych" Udostępniono funkcję przeliczającą dokumenty przychodowe i rozchodowe wg koszt, będącego sumą kosztów poniesionych na zlecenie i etap. Jeżeli etap przedsięwzięcia jest elementem wykonywanym (ustawiony parametr "Etapy przedsięwzięć to elementy wykonywane") program wykonuje sumowanie kosztów poniesionych na pozycje dokuemntów PW, które są związane z wyprodukowaniem wyrobu. Suma tych kosztów zapisywana jest jako koszt PW - i jako taki odnoszony jest do rozchodów (WZ). Uwaga - bardzo ważne jest więc aby przyjęcia PW elementó były jednokrotne !

7202

Przewodnik - wydruk Zmodyfikowano wydruk przewodnika - w wersji formularza nr 2 - FM Lubaczów. Dodany został wydruk dodatkowej linii na przewodniku - opis operacji z przewodnika. Podczas tworzenia przewodnika kopiowana jest operacja technologi do operacji przewodnika wraz z opisem. Pole opis jest drukowane, gdy opis jest wypełniony.