Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.46.01 do wersji 02.46.01 Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 1 Nr zadania Opis rozwiązania probl...
Author: Maria Nowicka
0 downloads 1 Views 84KB Size
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.46.01 do wersji 02.46.01 Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 1 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6422

Płatności masowe Rozszerzono funkcjonalność w zakresie generowania i importu płatności masowych z wykorzystaniem kont wirtualnych. Dodano możliwość pozycjonowania położenia identyfikatora rozliczeń w budowie konta. W tym celu dodano pole Początek identyfikacji rozliczenia masowego w słowniku Banków. Jest ono wykorzystane podczas generowania kodu rozliczenia oraz podczas importu pliku z wpłatami do rejestru bankowego.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.46.01 do wersji 02.46.01 Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 2 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Finanse i księgowość Deklaracje VAT 6377

Deklaracja VAT-zestawienie kontrolne sprzedaży W wydruku kontrolnym rejestru sprzedaży dodano sumy - sumę dokumentów z bieżącego okresu zapisanych w bieżącym rejestrze VAT - tabelkę VAT - dla dokumentów z bieżącego okresu zapisanych w bieżącym rejestrze VAT - tabelkę VAT dla dokumentów z bieżącego rejestru

Finanse i księgowość 6381

Fiskalizacja zbiorcza Dodano funkcję - "Fiskalizacja zbiorcza" - umożliwiającą wykonanie fiskalizacji dokumentów sprzedaży. Uruchomienie tej funkcji uzależnione jest od parametru: "Fiskalizacja zbiorcza" - "Sprzedaz" - opis - Parametr włącza obsługę fiskalizacji dokumentów dla osób fizycznych (oznaczonych w tabeli Kontrahenci jako "Osoba fizyczna"), niezależnie od ustawień dla rodzaju dokumentu. Uwaga: Dokumenty, dla których Rodzaj dokumentu oznaczony jest jako "Fiskalny", dotychczas nie zafiskalizowane, również zostaną wysłane do drukarki fiskalnej. Istnieje możliwość ustalenia zakresu fiskalizacji zbiorczej wg - Rodzaj dokumentu - Fiskalizacja do dnia Generowanie). Istnieje możliwość usunięcia wczytanych transakcji. Istnieje również możliwość edycji danych "opisowych" poszczególnych transakcji (Transakcje->Poprawa). Uwaga - generowanie dokumentów magazynowych należy wykonywać na bieżąco. W przypadku opóźnień w generowaniu należy pamiętać o ustawieniu poprawnego Roku i okresu przed generowaniem dokumentu. Podczas generowania dokumentów magazynowych dla dokumentów typu RW uzupełniane zostaje pole Rodzaj działalności. Odbywa sie to w kolejności: 1. wg wpisanego pola do pliku tekstowego, 2. jeżeli nie podano w pliku program odszukuje wpisany Rodzaj działalności do przedsięwzięcia 3. jeżeli nie podano w przedsięwzięciu ani nie przesłano w pliku tekstowym wejściowym, pole Rodzaj działalności zostanie wypełnione na podstawie parametru "MG Import dok mag domyślny RDF". Dodano możliwość przerwania generowania dokumentów.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.46.01 do wersji 02.46.01 Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 6 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Kadry Kadry 5723

Rejestracja czasu pracy na zlecenie wg kluczy rozliczeniowych. Poprawiono funkcjonalność programu do rejestracji czasu pracy na obiekty według kluczy rozliczeniowych. Program po rozpisaniu czasu według wybranego klucza umożliwia ręczną edycję wartości czasu pracy na poszczególne obiekty. W oknie z rozpisanym czasem na obiekty dodano przycisk: "Edycja". Naciśnięcie przycisku spowoduje wejście w tryb edycji umożliwiając modyfikację czasu pracy. Kolumna z edytowaną wartością jest podsumowana. Użytkownik widzi także na bieżąco wejsciową pulę czasu oraz różnicę, która pozostała do rozpisania.

6141

Rozliczenie czasu pracy w okresach rozliczniowych wynikających z harmonogramu. Rozszerzono funkcjonalność programu do przeglądania i wydruku rozliczenia czasu pracy pracowników. Dodano możliwość rozliczenia czasu według okresów rozliczeniowych wynikających z harmonogramów pracy. Na górze okna z parametrami rozliczenia czasu pracy należy zaznaczyć opcję: "Wg harmonogramu w okresach rozliczeniowych". Następnie należy wybrać z comboboxa harmonogram oraz nacisnąć przycisk i zaznaczyć okresy rozliczeniowe, które program ma wziąć pod uwagę. Domyślnie zaznaczone są wszystkie okresy z wpisanego wcześniej roku. W dolnej części okna można wybrać konkretnego pracownika, dział lub wszystkich pracowników, którzy pracują według wybranego harmonogramu.

6340

Rejestracja czasu pracy na definiowalne składniki czasu. Opracowano nową funkcjonalność umożliwiającą zarejestrowanie i rozliczenie w "Płacach" czasu na dowolnie zdefiniowane składniki czasu pracy. Dodano nowy słownik płacowy: "SKŁADN_CP - Składniki czasu pracy". Należy w nim zarejestrować składniki podająć nazwę i opis. Jeśli w firmie będą zdefiniowane jakieś składniki, to okno służące do rejestracji czasu pracy, dostępne pod przyciskiem w karcie ewidencji czasu pracy, zmieni swój wygląd. Górna lista zostanie skrócona a w dolnej części ekranu wyświetli się tabela umożliwiająca zarejestrowanie czasu na zdefiniowane składniki. Czas można zarejestrować podając godziny od - do, lub wpisując od razu interwał w formacie 'GG:MM'. Program przy danym składniku pokazuje sumę czasu w miesiącu. Naciskając przycisk '...', możemy wyświetlić tabelkę ze szczegółami rejestracji w tym miesiącu. Zarejestrowany czas można przenieść do "Płac" korzystając z nowej funkcji kadrowej: "Godziny pracy z wyb. składnika czasu", dostępnej w formule składnika płacowego. Jako parametry trzeba podać składnik czasu pracy oraz rodzaj dni, za które czas ma być zsumowany. W najbliższej wersji funkcjonalność ta będzie jeszcze poszerzona o możliwość generowania planu, oraz doliczanie do czasu przepracowanego w danym dniu, wybranych składników czasu pracy.

6393

Wydruk wprowadzonego czasu na zlecenia - grupowanie wg. rodzaju działalności. Rozszerzono funkcjonalność wydruku wprowadzonego czasu pracy na zlecenia. Do tej pory była możliwość grupowania danych według zlecenia, obecnie można także zrobić wydruk w układzie: "Rodzaj działalności" + "Zlecenie" z odpowiednimi podsumowaniami. Aby skorzystać z nowego układu wydruku trzeba ustawić w parametrach wydruku opcję: "Sortowanie" na: "Rodzaj działalności".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.46.01 do wersji 02.46.01 Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

6398

Lista obecności - możliwość drukowania osobnych list dla przyjścia i wyjścia. Rozszerzono funkcjonalność wydruku listy obecności poprzez dodanie możliwości drukowania osobnych dokumentów, na których pracownicy będą mogli odnotować godzinę przyjścia i godzinę wyjścia. Na oknie z parametrami wydruku dodano sekcję: "Rodzaj listy", na której znajdują się 2 checkboxy: "Przyjście" i "Wyjście". Domyślnie oba są zaznaczone. Takie ustawienie spowoduje wydrukowanie listy obecności, na której można odnotować jak dotychczas: przyjście i wyjście. Zaznaczenie tylko jednej z opcji umożliwi wydrukowanie osobnej listy dla godziny przyjścia lub wyjścia.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.46.01 do wersji 02.46.01 Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Płace Płace 6076

Ewidencja pożyczek - poprawa funkcjonalności. Ulepszono funkcjonalność kartoteki pożyczek w podsystemie KADRY" 1. Na liście z pożyczkami odwrócono sort. Pożyczki niespłacone pokazują się na górze listy. Dodano także 2 kolumny z informacją ile rat oraz jakie kwoty pozostały do spłacenia. 2. Na liście z harmonogramem spłat pożyczki dodano kolumnę: "Potrącenie LP", która pokazuje kwotę raty potrąconą w "Płacach". Na dole ekranu wyświetla się nr listy płac oraz jej status. 3. Poprawiono funkcję do zmiany harmonogramu spłat. Obecnie można zmienić wysokość rat tylko w okresach, za które nie potrącono jeszcze kwot w "Płacach". Można odroczyć spłatę, zmienić ratę w wybranym miesiącu, lub zmienić wysokość raty w przyszłych okresach, co spowoduje wydłużenie bądź skrócenie okresu spłaty pożyczki. Funkcja ta dostępna jest w oknie z harmonogramem spłat. Trzeba ustawić kursor na wybranej racie i nacisnąć przycisk "Zmiana spłat rat". 4. Poprawiono wydruk sald pożyczek. Dla PKZP zawiera on pełne informacje dotyczące pracownika w danym okresie, takie jak: kwotę składki, ratę pożyczki, potrącenie razem, stan wkładów, stan zadłużenia i saldo: wkłady - zadłużenie. 5. Rozszerzono formatkę pokazującą saldo wkładów PKZP. Obecnie można w łatwy sposób zweryfikować składowe, które wchodzą do kwoty salda wkładów. 6. Możliwe jest skonfigurowanie parametrów dekretacji składników płacowych dotyczących wkładów, raty pożyczki i wpisowego w ten sposób aby program do pożyczek pobierał informacje z kont księgowych, wyświetlał salda i szczegóły operacji z rozrachunków dotyczących wkładów i pożyczek oraz umożliwiał potrącenie raty pożyczki do wyskości salda. Aby włączyć tą funkcjonalność trzeba ustawić wartość parametru "Rata PKZP do wysokości salda" na: "Tak".

6341

Dekretacja wynagrodzeń w okresie poniesienia kosztów. Dodano nowy parametr w grupie Płace: "PL dekretacja wynagrodzeń w okresie poniesienia kosztów". Jeśli w danej firmie zostanie on ustawiony na "Tak" to program zadekretuje listę płac w okresie, w którym będzie wypłacona, a jako data operacji do dokumentu księgowego zostanie przesłana data wypłaty.

6350

Rozdział i paragraf na wydruku listy płac i zbiorówki w firmach budżetowych Na wydruku listy płac i zbiorówki w firmach budżetowych, obok tytułu wypłaty, dodano rozdział i paragraf rozchodu z nagłówka listy płac.

6397

Specyfikacja nominałów na wydruku listy płac. Rozszerzono wydruk standardowy listy płac dodając w podsumowaniu tabelkę z ilościami nominałów banknotów i monet, które są potrzebne aby wypłacić pracownikom wynagrodzenie z kasy. Tabelka ta drukuje się tylko w przypadku, gdy jakaś część wynagrodzenia jest płacona z kasy.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.46.01 do wersji 02.46.01 Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 9 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Lokale Lokale 6369

Wyliczenie terminu płatności przy fakturowaniu 1.Przy fakturowaniu dla terminu płatności z opcją 'wyliczyć ponownie' , gdy podana jest ilość dni, to program wylicza nowy termin od daty wystawienia faktury, a nie jak dotychczas daty dokumentu naliczeniowego. 2.Przy generowaniu naiczeń i rozliczeń - dla fakturowanych dodano opcję: 'wyliczyć ponownie', która wylicza termin płatności jak wyżej.

6416

Korespondencja seryjna - wg grup członkowskich Do zakresu wydruku dodano parametr "Tylko grupa główna". Przy zaznaczonym parametrze, drukowni są tylko ci kontrahenci, którzy maja grupę główną we wskazanym zakresie.

6417

Drukowanie opisu adresu w korespondencji seryjnej W szblonach do wydruku korespondencji seryjnej obsługiwane są dodatkowe zakładki: , , , które pozwalają drukować opis dodatkowy z adresów.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.46.01 do wersji 02.46.01 Data wydruku 19/04/2010 10:21:44 Strona 10 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Rozliczanie mediów Obiekty 6409

Planowane legalizacje Dodano możliwość zakresowania ze względu na własność. Zmieniono sortowanie na uporządkowane po adresie (bez poczty). Poprawiono druk lp.

PSION 6407

Eksport do PSION'a Dodano ograniczenie eksportu do PSION'a na PP licznikowe, jeśli MP ma włączoną blokadę fakturowania zewnętrznego.

Rozliczanie mediów 6353

Korekta dokumentu sprzedaży z dopłatą Uzupełniono funkcjonalność wystawiania korekty do pozycji dokumentu sprzedaży, do której zarejestrowana była dopłata. Podczas zapisu dokumentu korekty uzupełniane są pozycje o korekty pozycji z dopłatami.

Sieć odbioru 6327

Automatyczne generowanie tymczasowych list odczytowych W menu Sieć odbioru/Listy odczytowe dodano nową funkcję pozwalającą wygenerować tymczasowe listy odczytowe. Zakres generowania jest analogiczny do zakresów dla generowania Tras odczytowych. Powstałe listy odczytowe mają typ Tymczasowe.

6400

Ryczałty z wartością 0 Dodano możliwość zarejestrowania dowolnego ryczałtu z ilością 0. Istnieje możliowść zarejestrowania naliczenia dla ryczałtu równego 0. Podczas fakturowania, jeśli wyliczona ilość w pozycji wyliczona jest 0, ryczałt nie jest zapisywany w fakturze.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.46.01 do wersji 02.46.01 Data wydruku 19/04/2010 10:21:44 Strona 11 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Majątek EMT 6191

Tworzenie inwentaryzacji środków trwałych na podstawie listy z PSION-a. Przy tworzeniu inwentaryzacji środków trwałych na podstawie listy z PSION-a dodano zakres na klasyfikację rodzajową.