Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 1 Nr zadania Opis rozwiązania probl...
Author: Jakub Dziedzic
12 downloads 1 Views 148KB Size
Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 1 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Funkcje ogólno-systemowe Pozostałe funkcje 9037

Uprawnienia - usuwanie grupowe Dodano mozliwość usunięcia grupowego uprawnień, przypisanych do użytkownika systemu Komadres. Uprawnienia wyświetlane są w kolorze, uzależnionym od typu prawa - odpowiednio: - kolor czerwony - dla prawa typu logicznego, - kolor brązowy dla prawa typu znakowego.

Umowy 9144

Dokument sprzedaży - dekretacja - treść operacji Rozszerzono możliwość konfiguracji wysyłanej treści operacji podczas dekretacji dokumentu sprzedaży na podstawie opisu umowy dla faktur cyklicznych, związanej z dokumentem sprzedaży. Dodatkowe opcje combobox #189 - dola ustawienia opcji "domyślny combobox", ustawienia to: - opis umowy, - opis pozycji umowy.

Starter Komadres 8968

Zarządzanie licencjami Zmieniono sposób zarządzania licencjami. Przeniesiono dane o wykorzystaniu licencji na bazę SQL.

8969

Dostęp do konfiguracji Dodano uwierzytelnianie dostępu do konfiguracji Startera Komadres'a. Dodano odzyskiwanie hasła z parametryzacją kont mailowych do wysłania oraz odbioru hasła tymczasowego.

9153

Informacja o procesie uruchamiania Dodano graficzną informację o procesie uruchamiania komadres'a.

Gospodarowanie odpadami 9237

Gosodarowanie odpadami Dodano funkcjonalność nowego podsystemu

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 2 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Finanse i księgowość Deklaracje VAT 9174

Korekta VAT za złe długi Dodano funkcje umożliwiające korygowanie VAT należnego z powodu złych długów. Program umożliwia: - wybranie faktur sprzedaży przeterminowanych powyżej 150 dni. - utworzenie dokumentów korekty VAT dla wybranych faktur - funkcja w menu kontekstowym "Powiel w celu korekty VAT" Funkcja „Powiel w celu korekty VAT": 1.Powiela fakturę sprzedaży do nowego typu i rodzaju dokumentu sprzedaży (typ FW - faktura wewnętrzna) takiej że: - identyfikator transakcji jest identyczny jak w fakturze źródłowej, - pozycje faktury są ze znakiem ujemnym - obowiązek VAT - Korekta VAT Dokument ten zostanie ujęty w rejestrze sprzedaży okresu bieżącego korygując VAT należny 2.Powiela fakturę sprzedaży do nowego typu i rodzaju dokumentu sprzedaży (typ FW - faktura wewnętrzna) takiej że: - identyfikator transakcji jest identycznym jak w fakturze źródłowej, - pozycje faktury są ze znakiem dodatnim - obowiązkiem VAT - Po zapłacie faktury. Dokument ten będzie ujmowany w rejestrze sprzedaży, gdy należność będzie zapłacona. Jeśli faktura przeterminowana była wcześniej zapłacona częściowo - zapłata ta rozliczy się z fakturą wewnętrzną, co zostanie odnotowane jako zapłata należności. W efekcie korekcie podlega tylko niezapłacona część należności. Dla nowych typów i rodzajów dokumentów należy zdefiniować przepisy dekretacji. Podstawowym warunkiem poprawnego działania dokumentów korekty VAT jest to, aby nowe dokumenty miały Brutto dekretowane na konto rozrachunkowe identyczne z tym, na jakie dekretowane jest Brutto faktury powielanej -źródłowej.

Finanse i księgowość 8375

BO na początek nowego roku Dodano mozliwość wysłania tworzonego dokumentu BO do raportu DX.

9104

Plany budżetowe Dla planów typu D - Plany których wykonanie liczone jest wg dynamicznych wialkosci ekonomicznych , dla których zdefiniowano wiele funkcji wykonania planów dodano nowa funkcjonalność: 1. Umożliwiono przeliczanie planów dla wszystkich (wybranych) funkcji wykonania planu. Nawiększa dopuszczalna ilość wykonań jest równa 4 - wykonanie główne ( liczone zawsze) i 3 dodatkowe funkcje wykonania planów. 2. Przeliczane wartości są zapisywane w bazie. 3. Tabela planów wraz z wykonaniami umożliwia jednoczesne przeglądanie na ekranie do 4 wykonań planu (różne funkcje i nazwy wykonania), z tym, że wykonanie wpisane w grupie planów traktujemy jako główne, a 3 pozostałe jako dodatkowe. Każde wykonanie ma swoją nazwę określoną w tabeli wykonań. 5. Dodatkowe wykonania są: - drukowane w wydruku wg segmentów - przenoszone do arkusza EXCEL - przenoszone do raportów DX.

Przelewy 9262

Format daty Do COMBO-BOX dodano nowy format daty - DDMMYYYY.

Rozrachunki 8963

Przegladanie transakcji Do przegladania rozrachunków dodano możliwość wydruku zestawienia transakcji. Domyślny zakres zestawienia pobierany jest z zakresu przeglądania rozrachunków, ale zakres ten można zmieniać.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 3 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

8964

Przeglądanie transakcji rozrachunkowych W funkcji "Analiza należności" i "Analiza zobowiązań" dodano nowe funkcje: 1. Wydruk zakresowanych należności i zobowiazań. Domyslne parametry wydruku to parametry przegladania transakcji rozrachunkowych. Parametry te można dowolnie modyfikować. Wydruk może być prezenowany jako wydruk graficzny, wydruk do PDF, raport DX i raport tabeli przestawnej EXCEL. Funkcja ta umożliwia również wydruk zapłat wraz z rozliczeniem. 2. Funkcję "Analiza kontrahenta" . Jeżeli po wybraniu tej opcji użytkownik dokona aktualizacji rozrachunków wybranego kontrahenta (rozlicznie transakcji , anulowanie rozliczenia) - program po wyjściu z funkcji "Analiza kontrahenta" odświeża widok transakcji.

9173

Korekta kosztów uzyskania przychodów W związku z nowelizacją ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych podatnik jest obowiązany pomniejszyć swoje koszty uzyskania przychodów o te wynikające z faktur, które nie zostały zapłacone i okres przeterminowania przekroczył: 1. 30 dni, dla faktur z krótkimi terminami płatności ( do 60 dni) 2. 90 dni począwszy od daty zaliczenia do kosztów dla pozostałych faktur W programie dodano funkcje umożliwiające: - wybór faktur przeterminowanych wg 1 i 2 metody - utworzenie dokumentu korekty kosztów uzyskania przychodów, analizę kosztów przeterminowanych, aktualizację dokumentu. Dla tworzenia korekty CIT został przyjęty następujący model postępowania: 1. W przeglądaniu zobowiązań niezapłaconych podajemy zakres: - stan na koniec okresu, na który chcemy dokonać korekty - dla modułu ZA - zakupy - typ dokumentu - FVZ - zakres na ilość dni terminu płatności - zakres na ilość dni przeterminowania Dla takiego zakresu jest dostępna opcja "Korekta CIT". 2. Wybranie opcji "Korekta CIT" umożliwia przeglądanie faktur niezapłaconych, a także przeglądanie kosztów związanych z tymi fakturami. Koszty powiązane z fakturami to: - koszty określone bezpośrednio przy fakturach zakupu - koszty z dokumentów RW, których pozycje (materiały i towary) zastały zakupione na danej fakturze przeterminowanej - koszty z dokumentów WZ, których pozycje (materiały i towary) zastały zakupione na danej fakturze przeterminowanej 3. Z pozycji przeglądania faktur jest dostępna funkcja "Tworzenie korekty kosztów". Funkcja ta tworzy nowy dokument typu KKKorekta kosztów. Do dokumentu tego są przepisywane wszystkie wybrane wcześniej dokumenty zakupu przeterminowane, wraz z domyślnymi kwotami kosztów przeterminowanych. Jeśli faktura zakupu została częściowo zapłacona lub posiada kilka terminów płatności - koszty przeterminowane liczone są proporcjonalnie. 4. Utworzony dokument Korekty kosztów może być aktualizowany. Użytkownik przegląda każdą pozycję przeterminowaną i analizuje KUP z nią związane. Do decyzji użytkownika należy jaka kwota kosztów będzie ostatecznie skorygowana. Kwotę tę użytkownik przypisuje do dalej pozycji dokumentu typu KK. Można tworzyć kilka dokumentów korekty CIT w okresie. Dokumenty zakupu raz ujęte w korekcie kosztów danego okresu nie mogą być ujęte powtórnie w korekcie kosztów tego okresu. 5. Na podstawie utworzonych dokumentów typu KK użytkownik tworzy ręcznie dokument PK - korekta kosztów CIT. Przykładowy zapis dokumentu korekty CIT: WN - konto 761 - pozostałe koszty operacyjne - kwota kosztów korygowanych ze znakiem (-) MA - konto 840 - rezerwy - kwota kosztów korygowanych ze znakiem (-) 6. Utworzony dokument PK użytkownik powiela do okresu następnego z datą na pierwszy dzień okresu. W ten sposób na początek nowego okresu skutek korekty kosztów poprzedniego okresu zostaje zniwelowany. Na koniec następnego okresu ponownie badamy wszystkie faktury niezapłacone, z którymi są związane KUP, a które są przeterminowane więcej niż 30 dni. Taki sposób działania umożliwia: 1. Odpowiednią klasyfikacje kosztów do korekty - np. to co nie było kosztem w okresie poprzednim, może być kosztem w okresie bieżącym (rozliczenia międzyokresowe kosztów, przedsięwzięcia długoterminowe, inwestycje, zakup środków trwałych) 2. Jeżeli faktura została zapłacone koszty automatycznie stają się KUP, zatem za każdym razem analizujemy tylko koszty pochodzące od faktur niezapłaconych. Warunkiem poprawnego działania funkcji Korekty kosztów jest zarejestrowanie wpłat za faktury zakupu i poprawne rozliczenie zobowiązań przed przystąpieniem do korekty kosztów.

9183

Ustawienia raportu dx. Umożliwiono udostępnienie ustawień raportu dx dla innych użytkowników.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 4 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

9221

Kompensaty dla not odsetkowych Z poziomu należnosci i zobowiązań umożliwiono kompensatę dla dodatnich korekt faktur i dla not odsetkowych.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 4 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Sprzedaż Dokumenty sprzedaży 9113

Dokumenty sprzedaży - korekta, korekty zbiorcze Zmodyfikowana została edycja korekt dokumentów sprzedaży. W przypadku standardowych korekt obsługa wygląda i zachowuje się podobnie. Rozszerzona została obsługa korekt zbiorczych (korekt do wielu dokumentów oraz korekt z wieloma pozycjami "Winno być"). Włączenie obsługi wymaga włączenia parametru "Obsługa korekt zbiorczych". Podczas edycji tych dokumentów udostępniona została: - pełna edycja danych jak na zwykłych korektach, - możliwość rejestracji wielu pozycji "Było" i "Winno być" (patrz niżej "Obecna metoda rejestracji"), - dla korekt ujemnych termin płatności podpowiada się z najwcześniejszej płatności dokumentu bazowego. Obecna metoda rejestracji: Klikamy na pozycje. Podpowiada się pierwsza grupa zbiorcza, pozycja "Było". Przechodzimy na pole Lp i wybieramy ze słownika korygowaną pozycję i naciskamy strzałkę w dół aby dodać pozycję "Winno być". Gdy chcemy dodać w grupie więcej pozycji "Było" to po naciśnięciu strzałki w dół zmieniamy wskaźnik z "W" na "B" i wybieramy potrzebną pozycję ze słownika. Gdy chcemy dodać w grupie więcej pozycji "Winno być" to po uzupełnieniu danych jednej pozycji naciskamy znów strzałkę w dół. Gdy chcemy rozpocząć nową grupę: strzałka w dół, wpisujemy nowy nr zbiorczy, wskaźnik "B" i znów wybieramy ze słownika korygowaną pozycję. Przycisk "Generuj zbiorczo" umożliwia uruchomienie wyboru pozycji korygowanych - rozliczanych - z wystawionych poprzednio dokumentów, pozycje "Winno być" tworzone są wówczas "ręcznie". Po zakończeniu edycji należy zapisać dokument.

9155

Dokument sprzedaży - wysyłka do pliku XML Dodano możliwość wysłania danych z dokumentu sprzedaży do pliku XML. Umożliwia to przekazywanie faktur do innych systemów. Służy do tego przycisk - "Faktura XML" umieszczony na Liście dokumentów sprzedaży, na zakładce Korekta/Inne dok. Po uruchomieniu funkcji wyświetlone zostanie okno dialogowe, pozwalające na wskazanie miejsca zapisu pliku.

9172

Obsługa korygowania VAT dla niezapłaconych dokumentów sprzedaży Rozszerzono selekcję dokumentów sprzedaży o możliwość wyboru "Tylko faktur, którym upłynął np.150 dzień od terminu płatności oraz takich, które nie zostały zapłacone do dnia . Pozwala to na wybór faktur, dla których możliwe jest wykonanie dokumentów "korekt VAT". Dla wybranej faktury niezapłaconej system umożliwia wygenerowanie dodatkowej pary dokumentów sprzedaży typu FW, (funkcja - Powiel w celu korekty VAT podpięta w menu podręcznym w Dokumentach sprzedaży). Tworzone są dokumenty : a. Pierwszy dokument - z ilością ujemną, z identyfikatorem transakcji z faktury źródłowej - z typem odliczenia VAT- K-Korekta VAT b. Drugi dokument - z ilością dodatnią, z identyfikatorem transakcji z faktury źródłowej, typ odliczenia VAT - "P - po otrzymaniu zapłaty" Dodano identyfikator wewnętrzny "łączący" tworzone dokumenty, pozwalający na przeglądanie "historii dokumentów korygujących VAT" dla wybranego dokumentu sprzedaży". Służy do tego przycisk Dokumenty sprzedaży lista -> Zakładka Korekta/Inne dokumenty -> Przycisk "Korekta VAT".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 6 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Zakupy Dokumenty zakupu 9171

Korekta podatku naliczonego dla faktur niezapłaconych przeterminowanych. W wyniku nowelizacji ustawy VAT podatnik jest obowiązany do korekty VAT naliczonego w okresie podatkowym, w którym mija 150 dzień od daty wymagalności zobowiązania, a zobowiązanie nie zostało zapłacone do końca tego okresu. W programie dodano funkcje wspomagające spełnienie tego obowiązku: 1. W funkcji wyboru dokumentów zakupu dodano opcję: " Tylko faktury, dla których w wybranym okresie upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności". Jeśli wybierzemy tę opcję zostaną wybrane faktury które: - Zostały ujęte w rejestrze VAT w całości lub częściowo. - Na dzień końca okresu faktury nie są zapłacone (w części lub w całości), i termin płatności w podanym okresie obrachunkowym został przekroczony o 150 dni - Sposób odliczenia VAT jest inny niż: -Po zapłacie zobowiązania -Faktura MP -Faktura RR 2. Dla wybranych za pomocą powyższej opcji faktur można zastosować funkcję z menu kontekstowego "Powiel w celu korekty VAT" Funkcja ta: 1. Powieli fakturę zakupu do nowego typu i rodzaju dokumentu zakupu ( FVW - faktura zakupu wewnętrzna) w ten sposób, że w nowej fakturze: - identyfikator transakcji jest identyczny jak w fakturze źródłowej, - pozycje faktury są ze znakiem ujemnym - rodzaj zakupu zostanie zmieniony na S - składnik finansowy Dokument ten zostanie ujęty w rejestrze zakupu korygując VAT naliczony 2. Powieli fakturę zakupu do nowego typu i rodzaju dokumentu zakupu ( FVW - faktura wewnętrzna) w ten sposób, że w nowej fakturze: - identyfikator transakcji jest identyczny jak w fakturze źródłowej, - pozycje faktury są ze znakiem dodatnim - rodzaj zakupu zostanie zmieniony na S - składnik finansowy - obowiązek VAT jest "Po zapłacie zobowiązania" Dokument ten będzie ujmowany w rejestrze zakupu, gdy zobowiązanie będzie zapłacone. Jeśli faktura przeterminowana była wcześniej zapłacona częściowo - zapłata ta rozliczy sie z fakturą wewnętrzną, co zostanie odnotowane jako zapłata należności. W efekcie korekcie podlega tylko niezapłacona część zobowiązania. Dla nowych typów i rodzajów dokumentów należy zdefiniować przepisy dekretacji. Podstawowym warunkiem poprawnego działania dokumentów korekty VAT jest to, aby nowe dokumenty miały Brutto dekretowane na konto rozrachunkowe identyczne z tym, na jakie dekretowane jest Brutto faktury powielanej -źródłowej.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 7 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Magazyny Inwentaryzacja 9253

Funkcja serwisowa - inwentaryzacja - wyliczenie wartości ewidencyjnej Dodano możliwość ponownej wyceny ewidencji na podstawie dokumentów. Służy do tego Przycisk "Wycena ewidencji" dostępny dla wybranej Inwentaryzacji z listy inwentaryzacji. Inwnetaryzacja musi być w statusie "Rejestracja arkuszy", użytkownik musi mieć przypisane uprawnienie "STAN_ODTW". Funkcja jest przydatna w przedsiębiorstwach produkcyjnych - gdzie wycena produkcji następuje na koniec okresu. W przypadku inwentaryzacji - arkusze są generowane wcześniej, przed ostatecznym rozliczeniem kosztu poprzedniego okresu. Przy użyciu tej funkcji możliwe jest wówczas uzupełnienie wartości ewidencji w celu rozliczenia inwentaryzacji. W przypadku magazynów materiałów i towarów ponowna wycena spowoduje uaktualnienie wartości ewidencji na podstawie dokumentów.

Stany magazynowe 9160

Przeglądanie stanów magazynowych - porządek Dla firm, które stosują partie, dodano mozliwość wyboru ustawienia stanów magazynowych danego towaru wg.daty przychodu. Do ustawienia tego porządku służy parametr użytkownika logiczny "Porządek wyświetlania stanów mag wg daty przychodu".

9255

Magazyn - sposób obsługi pola Partia Dodano możliwość konfiguracji wypełniania pola Partia w zależności od Magazynu. Dostępne opcje: - puste - wg ustawień ogólnych - C - Cena to Partia - P - Przedsięwzięcie to Partia - R - podawane ręcznie Powyższe ustawienia dotyczą towarów, które obsługują pole Partia (Towary_usługi->Partia = TAK). Brak ustawień dla magazynu - czyli "wg ustawień ogólnych", powoduje zachowanie wg ustawień z parametrów ogólnych, czyli na podstawie parametrów : - Partia to Przedsięwzięcie i Obsługa zleceń produkcyjnych. - Cena materiału to partia.

Zestawienia magazynowe 9157

Zestawienie obrotów magazynowych Zmodyfikowano zakres domyślny w zestawieniu obrotów magazynowych - obecnie zakres ustawiony jest na Rok i Okres wynikający z parametrów użytkownika - natomiast daty dokumentów ustawione są od minimalnej do maksymalnej.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 8 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Kadry Kadry 9080

Opracowano zestawienie umów zleceń, o dzieło, itp. W kartotece "Inne umowy" dodano możliwość przeglądania i wydruku listy umów zleceń, o dzieło, dla rady nadzorczej, itp. Po naciśnięciu klawisza "Lista umów" pokaże się okno zawierające informacje: pracownik, typ i numer umowy, data zawarcia, kwota wynagrodzenia oraz termin wykonania prac. Klawisz: "Zestawienie umów" umożliwia wydruk listy umów według ustawionych z oknie selekcji kryteriów: okresu, rodzaju umowy, sposobu sortowania. Możliwe jest także ustawienie zakresu na wypłacone/niewypłacone/wszystkie rachunki do umowy.

9205

Wydruk badań - dodanie okresu wydruku. Do wydruku badań został dodany okres wydruku. Można np. wydrukować badania kończące się w wybranym okresie.

9234

Poprawki w dokumencie zgłoszeniowym ZUS. 1. Przy ciągłości umów progam podpowiada datę pierwszej umowy w trakcie wystawiania zgłoszenia ZUS-ZUA. 2. Przy wyrejestrowywaniu pracownika z ZUS program podpowiada datę wyrejestrowania jako następny dzien po ustaniu zatrudnienia.

Pożyczki 9109

Wydruk sald pożyczek - dodanie możliwości sortowania alfabetycznego. Rozszerzono funkcjonalność wydruku sald pożyczek. Obok sortowania pracowników działami, dodano możliwość uporządkowania alfabetycznego. Po wybraniu rodzaju pożyczki należy w panelu "Sortowanie" wybrać rodzaj uporządkowania. Dostępne opcje to "Działami" lub "Alfabetycznie".

9110

Wydruk pożyczek podpięty do menu podsystemu "Kadry". Do menu podsystemu kadry "Wydruki->Zestawienia->Wydruk pożyczek PKZP i ZFM" podpięto wydruk, który do tej pory był dostępny z poziomu kartoteki pożyczek.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 9 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Płace Płace 7906

Opracowanie nowego wydruku: "Lista płac - paski graficznie". Opcja ta jest dostępna po naciśnięciu przycisku "Raporty" w oknie z nagłówkami list płac. Umożliwia ona wydruk pasków dla pracowników o stałej wysokości. Ułatwi to pocięcie kartek z użyciem np. gilotyny do papieru. Program w zależności od ilości składników, które wystepują na liście automatycznie wylicza i drukuje tyle pasków na stronie aby wszystkie składniki były ujęte na wydruku. Oprócz listy składników możliwe jest także opcjonalne wydrukowanie dodatkowych 3 sekcji oraz paska z podsumowaniem. Dodano 4 parametry formularza, które pozwalają włączyć bądź wyłączyć opcjonalne sekcje dla wybranego rodzaju dokumentu. "PASKI_NARZ" - Sekcja narzutów na paskach - domyślne ustawienie: "Nie" "PASKI_ZADL" - Sekcja zadłużenia i wkładów na paskach - domyślne ustawienie: "Nie" "PASKI_CZAS" - Sekcja z czasem pracy na paskach - domyślne ustawienie: "Nie" "PASKI_PODS" - Podsumowanie na wydruku pasków - domyślne ustawienie: "Tak" Dodatkowo wcześniej zdefiniowany parametr: "DRUK_URLOP" pozwala na wydrukowanie lub ukrycie w sekcji "CZAS PRACY", wymiaru urlopu pracownika aktualnego na datę wypłaty, Kolejność składników na wydruku w ramach poszczególnych grup (wynagrodzenia, zasiłki, potrącenia) określa nowo dodane pole w kartotece składników płacowych o nazwie "Lp_na_pasku". Jego funkcjonalność jest identyczna z wcześniej wykorzystywanym polem "Lp_na_wydruku".

9099

Przelewy z list płac - możliwość wybrania grupy pracowników. Rozszerzono funkcjonalność programu generującego przelewy z list płac. Na formatce służącej do wyboru list, na dole, dodano kontrolki umożliwiające podanie kryterium i grupy pracowników. Program utworzy przelewy dla wszystkich pracowników z wybranych list, którzy należą do wybranego kryterium i grupy. Przy okazji poprawiono też funkcję do anulowania listy przelewów, która nie aktualizowała informacji w tabeli pracowników listy tak jak funkcja usuwająca listę przelewów.

9100

Dekretacja wynagrodzeń - rozszerzenie funkcjonalności. Przy dekretacji wynagrodzeń dodano obsługę 2 nowych segmentów: 1. Segment kryteryjny powiązany z grupą pracowników należącą do kryterium "LP" - będzie on wypełniany w firmach, które pracowników na listach grupują według grup z kryterium "LP". 2. Segment "Dział", który będzie miał zastosowanie w firmach budżetowych, które dekretują koszty wynagrodzeń według rozdziałów i paragrafów.

9243

Widok dla zestawienia DX umożliwiający analizę i wydruk algorytmów płacowych. Po zainstalowaniu wersji powstanie widok: "V_AN_PL_Algorytmy_plac", który może być wykorzystany w raportach DX. Zwraca on następujące kolumny: 1. Serial - serial składnika, 2. Kod_składnika - kod składnika używany w podsystemie "Płace" 3. Rodzaj - rodzaj składnika 4. Nazwa_krotka - skrócona nazwa składnika 5. Nazwa - pełna nazwa składnika 6. Lp_algorytmu - nr linii algorytmu (jeśli 0 tzn. że składnik nie ma formuły, sposób obliczania podany w polu 7.Linia_algorytmu). 7. Linia_algorytmu - linia formuły algorytmu, analiza wszystkich linii mówi o tym w jaki sposób składnik jest naliczany 8. Zaokraglenie - sposób zaokrąglania składnika. 9. Tytul_przychodu - określa tytuł przychodu składnika. 10. Lp_na_wydruku - pozycja składnika na wydruku listy płac. Trzeba zaczytać widok do raportów DX i utworzyć raport typu "Tabela" wykorzystując np. pola widoku nr 2,3,4,6 i 7.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 10 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Raporty 7909

Zmiany funkcjonalne w zbiorówce list. 1. Rozszerzono funkcjonalności wydruku zbiorówki o możliwość selekcji konkretnych wypłat. Po naciśnięciu przycisku "Listy płac" na ekranie pokażą się 2 listy. Po lewej stronie rodzaje dokumentów, jakie były wystawione w wybranym okresie, po prawej lista wypłat. Użytkownik może jak do tej pory zaznaczyć dowolne rodzaje, a dodatkowo, w ramach wybranych rodzajów list, zaznaczyć konkretne wypłaty. 2. Dodano możliwość grupowania danych na zbiorówce według struktury: Jednostka organizacyjna/Rodzaj dokumentu/Numer wypłaty. W firmach, które grupują pracowników na listach według grup kryterium "LP" ta struktura będzie wyglądać następująco: Grupa kryterium LP/Rodzaj dokumentu/Numer wypłaty. Strukturę raportu można ustawić w panelu "Grupowanie według" wybierając opcję: "Rodzaju dokumentu" lub "Jednostki organizacyjnej"/"Grupy kryterium LP". 3. Poprawiony został problem dotyczący niektórych składników (odprawa zwolnieniowa, dodatkowe opodatkowania), które nie powinny wchodzić do brutta na wydruku zbiorówki. 4. Poprawiono problem polegający na tym, że w sekcji "KWOTA BRUTTO W/G TYTUŁU PRZYCHODU", w przypadku gdy w selekcji wybrano konkretną jednostkę organizacyjną, drukowały się sumy dla wszystkich jednostek. 5. Wytłuszczono na wydruku opisy składników i podsumowań, których kwoty były wcześniej wytłuszczone.

9062

Wydruk zestawienia FP i FGŚP z podziałem na jednostki/grupy. Rozszerzono funkcjonalność zestawienia składek na FP i FGŚP. Na formatce z parametrami wydruku dodano opcję "Podział na jednostki organizacyjne", w firmach które grupują pracowników na liście wg. jednostek lub "Podział na grupy kryterium LP", które stosują ten sposób grupowania. Dodatkowo można ustawić zakres na wybraną jednostkę/grupę. Po naciśnięciu klawisza "Drukuj" program utworzy zestawienie z podziałem na jednostki lub grupy kryterium "LP".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 11 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Lokale Lokale 9060

Ręczne naliczenia na minus Umożliwiono w rejestracji dokumentu ręcznego naliczeń wpisanie pozycji na minus w ilości.

9129

Zestawienie obiektów - suma cech wg kryteriów Dodano możliwość drukowania sum cech obiektów na obiekt nadrzedny (np.budynek, rejon) wg kryteriów.

9169

Podział wkładów na grupy Dodano mozliwość podziału wkładów na grupy w ramach lokalu ( np.wkład zgromadzony na lokal można podzielić na: mieszkanie, grunt, ratę kredytową). W tym celu należy: 1. Ustawić parametr "'Podział wkładów na grupy" na TAK. 2. Uzupełnić nowy słownik "Grupy wkładów", gdzie należy wpisać symbol i nazwę grupy oraz segment i parametr FK. 3. Podczas rejestracji dokumentów wkładów w pozycjach dokumentu należy wypełnić pole "Grupa" wartością z w.w. słownika. Przy tworzeniu dokumentów typu 'WKK','WKR','WKL' auomatycznie generuje sie tyle pozycji ile jest grup dla wkładu danego lokalu. 'Grupa wkładu' może być segmentem lub parametrem FK, nalezy przy tym wypełnić odpowiednie pola w słowniku. 4. Podczas generowania dokumentów wkładów na podstawie rat kredytowych również należy podać grupę. 5. Na liście wkładów wymaganych i wniesionych przy kwocie wkładów wniesionych jest dodatkowy przycisk 'gr', pod którym wyświetla się tabelka z podziałem wkładu na grupy. 6. Na zestawieniu wkładów dodano zakres na grupę wkładów oraz mozliwość wydruku z podziałem wkładów na grupy (parametr 'Drukuj wkłady z podziałem na grupy'). 7. Na zestawieniu dokumentów wkładów dodano zakres na grupę wkładów oraz możliwość umieszczenia grupy na wydruku (parametr 'Drukuj grupę wkładu'). Jeśli nie prowadzimy ewidencji wkładów na grupy, należy ustawić parametr "'Podział wkładów na grupy" na NIE, wówczas program działa jak dotychczas. Dodatkowo zestawienia: wkładów wymaganych i wniesionych oraz dokumentów wkładów zostały wzbogacone o możliwość zakresowania na kryterium i grupe obiektów.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 12 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Rozliczanie mediów Fakturowanie 9248

Książeczki płatności faktury Poprawiono zapis terminów płatności dla rozliczeń nadpłat. Uzgodniono z terminami płatnosci książeczek.

Naliczenia 9203

Zyżycia szacunkowe a zmiana ceny Zmieniono sposób wyliczania podziału zużycia w przydaku zmiany cen w okresie rozliczeniowym. Jeśli w okresie rozliczeniowym zaistniało zuzycie szacunkowe, to okres rozliczeniowy brany pod uwagę do podziału zużycia na pozycje faktury ze względu na zmianę ceny, jest ograniczony datą zarejestrowanego zuzycia szacunkowego, natomiast ilość zużycia brana do podziału jest ilością wynikającą z różnic odczytów pomniejszoną o zużycie szacunkowe.

Sieć odbioru 9204

Wyswietlanie list odczytowych Zmieniono sortowanie list odczytowych na: wg planowanej daty odczytu malejąco

Rozliczenia książeczkowe 9286

Zestawienia sprzedaży Uwzględniono możliwość wykonania zestawienia i zestawienia w formie raportu DX w przypadku zastosowania książeczek. W dokumentach sprzedaży analizowany Rok obrachunkowy i Nr_okresu sprzedaży pobierane są z pozycji dokumentu sprzedaży. Dodano widoki, udostępnione w Analizach DX - Zestawienie sprzedaży, Zestawienie sprzedaży Media.

PSION z Windows 6 Mobile 9219

Wydruk faktury Poprawiono graficznie wydruk faktury - odstępy.

9220

Wydruk zawiadomienia Sparametryzowano druk nazwy kontrahenta.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 13 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Controlling Controlling 7811

Controlling. Dodano możliwość uwzględnienia kwoty planu z kwotą zmiany w trakcie powielania planu .

8937

Zmieniono wygląd powiadomienia o ładowaniu hurtowni W bieżącej wersji zmieniono wygląd okienka informującego o ładowaniu hurtowni danych systemu Komadres.

8965

Przeglądanie planów. W oknie przeglądania drzewa planu do menu kontekstowego dodano Export planu do DX. Kwoty planu możemy wyeksportować bez zakresu na wersje, co umożliwia porównywanie planu między wersjami.

9070

Przeglądanie dokumentów. Ograniczono przeglądanie dokumentów listy płac w przypadku braku uprawnień do płac.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 14 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Majątek EMT 9030

Inwentaryzacja majątku. Dodano możliwość wygenerowania arkuszy spisu z pominięciem pewnego kryterium majątku. Zmiana ta umożliwia np. wygenerowanie inwentaryzacji np. bez odzieży ochronnej.

9117

Jednostki organizacyjne. W przypadku, gdy jednostka jest użyta w ewidencji majątku dodano blokadę zmiany daty Ważne Do jednostki organizacyjnej na mniejszą od maksymalnej daty Ważne Do wystepującej w kartotece majątku.

9146

Dekretacja podatku od nieruchomości. Do dekretacji podatku od nieruchomości dodano: - segment etobresowy Kateg_nier.(Kategoria nieruchomości) w planie kont - rozszerzono słownik kategorii nieruchomości o pola segment FK, nazwa segmentu FK i parametr FK - dodano do parametrów dekretacji wartość pola parametr FK ze słownika kategorii nieruchomości - dodano jako parametr dekretacji wartość pola segment ze słownika kategorii nieruchomości.

9236

Kategoria podatku od nieruchomości. Zablokowano możliwość aktualizacji pola symbol kategorii w przypadku, gdy dana kategoria została już wcześniej użyta.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 15 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Produkcja Planowanie i rozliczanie 8119

Produkcja - rejestracja czasu pracy w przewodnikach Zmodyfikowano funkcję "Rrejestracja czasu pracy w przewodnikach", powiązanej z zapisem do czasu pracy na przedsięwzięcia. Czas pracy "produkcyjny" - "setkowy"(w setnych częściach godziny), przeliczany jest na godziny "naturalne" w momencie zapisu czasu pracy.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 03.10.02 do wersji 03.10.02 Data wydruku 27/02/2013 11:46:33 Strona 16 Nr zadania

Opis rozwiązania problemu

Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 9241

Obieg spraw dokumenty Zmieniono domyślną datę początku okresu analizy w selekcji dokumentów obiegu spraw. Aktualnie wyświetlane są dokumenty z ostatniego roku wyliczanego od daty bieżącej.