WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

SA-R 2004 WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego I. Ogólna charakterystyka jednostki „Sokołów” Spółka Akcyjna 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja...
Author: Dominika Kaczor
5 downloads 3 Views 122KB Size
SA-R 2004

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

I.

Ogólna charakterystyka jednostki

„Sokołów” Spółka Akcyjna 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550-lecia 1 710023709 823-000-14-44 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 09.10.2001r. 0000050909 Repertorium A Nr 5544/2001 z dnia 18.06.2001r. Spółka Akcyjna

Nazwa: Adres siedziby: Identyfikator Regon: Identyfikator NIP : Organ rejestrowy: Data wpisu do rejestru: Numer w rejestrze: Akt notarialny: Forma prawna: II.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, usługi i handel (w tym pośrednictwo) w zakresie: 1) selekcji zwierząt, skupu, tuczu i opasu zwierząt rzeźnych oraz uboju Ŝywca i przetwórstwa mięsnego, 2) obrotu zwierzętami rzeźnymi, mięsem ubojowym i jego przetworami oraz pochodnymi (w tym wyrobami garmaŜeryjnymi), 3) produkcji mączek paszowych i tłuszczów utylizacyjnych, 4) zbioru i konserwacji ubocznych artykułów uboju, 5) usług, w tym weterynaryjnych oraz w zakresie zaopatrzenia w pasze, świadczonych na rzecz producentów rolnych, 6) produkcji i sprzedaŜy maszyn, urządzeń i części zamiennych w oparciu o posiadane zaplecze techniczno – remontowe, 7) usług w zakresie prac remontowo - budowlanych, transportu, gastronomiczno - hotelarskich, 8) usług w zakresie popularyzacji, wdraŜania i doskonalenia osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych, rzeczoznawstwa, wydawniczo - poligraficznych i szkoleniowych, 9) eksportu i importu w powyŜszym zakresie. Określony powyŜej przedmiot działalności Spółki mieści się w następujących rodzajach działalności społeczno-gospodarczej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): 1) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych (grupa 15.1); 2) produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (podklasa 15.41.Z); 3) produkcja gotowych pasz dla zwierząt (grupa 15.7); 4) działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą płodów rolnych, Ŝywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (podklasa 51.11.Z); 5) sprzedaŜ hurtowa Ŝywych zwierząt (podklasa 51.23.Z); 6) sprzedaŜ hurtowa skór (podklasa 51.24.Z); Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

1

SA-R 2004

7) sprzedaŜ hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (podklasa 51.32.Z); 8) sprzedaŜ detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych (podklasa 52.22.Z); 9) pozostałe obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (grupa 55.2); 10) działalność stołówek i katering (grupa 55.5); 11) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych podklasa 73.10.E); 12) działalność weterynaryjna (podklasa 85.20.Z). III.

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony.

IV. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004r oraz dane porównywalne za okres od 01.01.2003r do 31.12.2003r. V.

Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej „SOKOŁÓW” S .A.

Zarząd:

Bogusław Miszczuk Janusz Jastrzębski Stanisław Wierzbicki Mieczysław Walkowiak Paweł Włodawiec

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu Członek Zarządu

Skład Zarządu nie zmieniał się w okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza:

w okresie od 1 stycznia 2004r. do 25 maja 2004r. Rada Nadzorcza była w składzie: Dominik Jastrzębski Torbjörn Sandberg Dieter Wehowski Leif Zetterberg Ulf Ulrich Brasen Simo Palokangas Krzysztof Szwarc

Przewodniczący RN Wiceprzewodniczący RN Wiceprzewodniczący RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN

W dniu 25 maja 2004r. WZA SOKOŁÓW S.A. dokonało wyboru nowej, ośmioosobowej

Rady Nadzorczej Spółki.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2

SA-R 2004

w okresie od 25 maja 2004r. do 24 sierpnia 2004r. Rada Nadzorcza była w składzie: Torbjörn Sandberg Dieter Wehowski Simo Palokangas Ulf Ulrich Brasen Krzysztof Szwarc Matti Perkonoja Lars Goran Pettersson Sören Kvantena

Przewodniczący RN Wiceprzewodniczący RN Wiceprzewodniczący RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN

W dniu 24 sierpnia 2004r. rezygnację z funkcji Członków Rady Nadzorczej złoŜyli Lars Goran Pettersson i Sören Kvantena. Na nowych Członków Rady Nadzorczej powołano Kjelda Johannesena oraz Svenda Erika Sorensena. w okresie od 24 sierpnia 2004r. do 9 grudnia 2004r. Rada Nadzorcza była w składzie: Torbjörn Sandberg Kjeld Johannesen Simo Palokangas Ulf Ulrich Brasen Krzysztof Szwarc Matti Perkonoja Dieter Wehowski Svend Erik Sorensen

Przewodniczący RN Wiceprzewodniczący RN Wiceprzewodniczący RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN

W dniu 9 grudnia 2004r. WZA SOKOŁÓW S.A przyjęto uchwały zmieniające skład Rady Nadzorczej. Z jej składu odwołano następujące osoby: Torbjörn Sandberg, Krzysztof Szwarc i Ulf Ulrich Brasen. W ich miejsce powołano: Nielsa Mikkelsena, Stefana Widomskiego i Larsa Danella. w okresie od 9 grudnia 2004r. do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza była w składzie: Lars Danell Kjeld Johannesen Simo Palokangas Niels Mikkelsen Dieter Wehowski Matti Perkonoja Stefan Widomski Svend Erik Sorensen

Przewodniczący RN Wiceprzewodniczący RN Wiceprzewodniczący RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

3

SA-R 2004

VI.

„SOKOŁÓW” S.A. to przedsiębiorstwo wielozakładowe w skład którego wchodzą: • „SOKOŁÓW” S.A. - Oddział Sokołowskie Zakłady Mięsne, • „SOKOŁÓW” S.A. - Oddział Zakłady Mięsne w Kole, • „SOKOŁÓW” S.A. - Oddział Zakłady Mięsne „Farm Food” • „SOKOŁÓW” S.A. - Oddział Zakłady Mięsne „Jarosław” wraz z filią w Tarnowie • Biuro Zarządu Spółki. Sprawozdanie finansowe i zawarte w nim dane porównawcze zawierają dane łączne wewnętrznych jednostek organizacyjnych, sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. VII. „SOKOŁÓW” S.A. jest spółką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. VIII.

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym nie miało miejsca połączenie spółek.

IX. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Zdaniem Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. X. Sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych. Nie zmieniano zasad rachunkowości, nie zidentyfikowano Ŝadnych istotnych błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich. XI. W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeŜeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania. XII. Zasady i metody rachunkowości, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiary wyniku finansowego. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

A/ Zasady i metody rachunkowości. Stosowane są nadrzędne zasady rachunkowości, w szczególności: 1) Zasadę memoriału tj. ujęcia w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego okresu sprawozdawczego niezaleŜnie od tego czy zostały na dzień bilansowy opłacone, 2) Zasadę współmierności przychodów i kosztów, zgodnie, z którą pomiar wyniku finansowego określony został przez przychody dotyczące okresu sprawozdawczego oraz przypadające na okres sprawozdawczy koszty uzyskania tych przychodów, 3) Zasadę ostroŜnej wyceny, którą objęto wszystkie składniki bilansu. B/ Zasady wyceny wybranych aktywów i pasywów (zobowiązań): Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów, jeśli Ustawa dopuszcza ich wybór określają zakładowe plany kont.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

4

SA-R 2004

1. Środki trwałe. a) zasady umarzania środków trwałych: • środki trwałe o wartości początkowej wyŜszej lub równej PLN 3.500 podlegają amortyzacji. Amortyzuje się je metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym środek trwały został oddany do uŜytkowania, stosując stawki amortyzacji odzwierciedlające czas uŜytkowania środków trwałych; • środki trwałe o wartości niŜszej od PLN 3.500 podlegają amortyzacji jednorazowo w 100% w miesiącu oddania środka trwałego do uŜytkowania; b) wycena bilansowa środków trwałych. Środki trwałe wycenia się nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a takŜe o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2. Środki trwałe w budowie. Wycena bilansowa środków trwałych w budowie Środki trwałe w budowie wycenia się nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Wartości niematerialnych i prawnych a) zasady umarzania wartości niematerialnych i prawnych: • wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyŜszej lub równej PLN 3.500 podlegają amortyzacji. Amortyzuje się je metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym wartości niematerialne i prawne zostały oddane do uŜytkowania stosując stawki amortyzacji odzwierciedlające czas uŜytkowania wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem jest wartość firmy, którą umarza się przez 10 lat według stawki 10%. • wartości niematerialne i prawne o wartości niŜszej od PLN 3.500 podlegają amortyzacji jednorazowo w 100% w miesiącu oddania wartości niematerialnej i prawnej do uŜytkowania; b) wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niŜ na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a takŜe o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4. Inwestycje długoterminowe Na dzień bilansowy udziały i akcje w jednostkach stanowiących inwestycje długoterminowe wycenia się według wartości godziwej. Zdaniem Zarządu wartość kapitałów netto Spółek, w których „SOKOŁÓW”S.A. posiada inwestycje długoterminowe odzwierciedla wartość godziwą . Skutki przeszacowania inwestycji długoterminowych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. ObniŜenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyŜszono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeŜeli kwota róŜnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniŜenia wartości inwestycji zaliczane są do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiąŜący się z uprzednim obniŜeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmowany jest do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

5

SA-R 2004

5. Wycena środków pienięŜnych i innych aktywów pienięŜnych RóŜnice kursowe powstające w ciągu roku w związku z operacjami kupna i sprzedaŜy walut obcych odnosi się na koszty lub przychody finansowe. Środki pienięŜne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. RóŜnice kursowe powstające w związku z wyceną bilansową środków pienięŜnych, stanowią koszty lub przychody finansowe. RóŜnice kursowe ujawnione przy zapłacie lub na moment bilansowy, od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji, odnoszone są na konto środki trwałe w budowie. 6. Wycena rozrachunków w walucie polskiej NaleŜności i roszczenia oraz zobowiązania wykazuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej (w kwotach brutto, to jest wraz z naliczanym podatkiem VAT). Jest to wartość wynikająca z odpowiednich obcych lub własnych dokumentów zewnętrznych obejmująca takŜe naliczone w tego rodzaju dokumentach odsetki. Na moment bilansowy naleŜności, poŜyczki, zobowiązania wycenia się: • NaleŜności wynikające z wystawionych faktur mogą być powiększane o odsetki karne, z zachowaniem ostroŜności; • Udzielone poŜyczki na dzień bilansowy, wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. • W odniesieniu do zobowiązań ujęcie ich w kwocie wymagającej zapłaty oznacza konieczność zaksięgowania odsetek karnych naliczonych przez kontrahenta. • Zaciągnięte poŜyczki powiększa się o naliczone odsetki w terminach wynikających z umowy. W przypadku rozrachunków z tytułu działalności inwestycyjnej, w okresie realizacji inwestycji, odsetki odnoszone są na konto „Środki trwałe w budowie”. Na dzień bilansowy zaciągnięte poŜyczki i kredyty są powiększane o naleŜne odsetki nawet, jeŜeli termin ich płatności jeszcze nie zapadł. 7. Wycena rozrachunków w walucie obcej NaleŜności i zobowiązania wyraŜone w walucie obcej wycenia się w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej po kursie kupna lub sprzedaŜy banku, z którego usług korzysta jednostka. RóŜnice między tak ustaloną wartością naleŜności i zobowiązań, a środkami pienięŜnymi wydatkowanymi na spłatę zaciągniętych w walucie obcej zobowiązań lub uzyskanymi ze sprzedaŜy walut obcych, otrzymanych z tytułu spłaty naleŜności wpływają na koszty lub przychody finansowe. Na dzień bilansowy naleŜności i zobowiązania wyraŜone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Ujemne róŜnice kursowe obciąŜają koszty finansowe a dodatnie przychody finansowe. W przypadku zobowiązań, naleŜności, poŜyczek działalności inwestycyjnej, za okres realizacji inwestycji, róŜnice kursowe ustalone przy zapłacie oraz na dzień bilansowy odnoszone są na konto „Środki trwałe w budowie”. 8. Wycena materiałów do produkcji, wyrobów gotowych i towarów oraz produkcji nie zakończonej Na koniec roku zapas materiałów wycenia się według cen nabycia nie wyŜszych niŜ cena sprzedaŜy netto z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość materiałów. Odpisy aktualizujące wartość materiałów obniŜające wartość wyraŜoną ceną zakupu do ceny sprzedaŜy netto zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

6

SA-R 2004

Rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Na dzień bilansowy towary handlowe wykazuje się w cenie zakupu lub po koszcie wytworzenia (produkty własne w hurtowniach i sklepach własnych) pomniejszonych o odpisy aktualizujące wartość towarów i nie wyŜszych od cen sprzedaŜy netto. Odpisy aktualizujące wartość towarów obcych obniŜające wartość wyraŜoną ceną zakupu do ceny sprzedaŜy netto zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące wartość towarów ( wyrobów własnych) wyraŜoną kosztem wytworzenia lub odpisy uaktualniające koszt wytworzenia do ceny sprzedaŜy netto zalicza się kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. Rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Na dzień bilansowy wyroby gotowe i półfabrykaty wycenia się po koszcie wytworzenia pomniejszonym o odpisy aktualizujące wartość produktów i nie wyŜszym niŜ cena sprzedaŜy netto produktów. Rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione wydatki, które stanowią koszty dotyczące przyszłych okresów i będą te okresy obciąŜać. 10. Kapitały własne Kapitał akcyjny podmiotu dominującego wynosi 100.194.134 zł i dzieli się na 100 194 134 akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł kaŜda, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Nie występują akcje uprzywilejowane. Pozostałe kapitały własne Kapitały ujmowane są z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu.

11. Rezerwy Na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych, tworzone są odpowiednio rezerwy. Jednostka ustala koszty okresu sprawozdawczego, których termin zapłaty nie jest jeszcze znany odprawy emerytalne, rentowe, zaległe urlopy. Kwota utworzonych rezerw na powyŜsze tytuły prezentowana jest w pasywach bilansu „Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne”. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona podatku dochodowego od osób prawnych stanowi róŜnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej moŜliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostroŜności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości do zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich róŜnic przejściowych, to jest róŜnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

7

SA-R 2004

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

12. Rozliczenia międzyokresowe W „długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych” jednostka prezentuje wartość gruntów w uŜytkowaniu wieczystym. Pozycja ta zmniejszana jest w równowartości odpisów amortyzacyjnych i zwiększa pozostałe przychody operacyjne, natomiast amortyzacja zwiększa pozostałe koszty operacyjne. W „krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych” jednostka prezentuje bierne rozliczenia kosztów, ustalone celem zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Jest to kwota prawdopodobnych zobowiązań, przypadających na bieŜący okres sprawozdawczy. C/ Ustalenie wyniku finansowego Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat oraz przyjmuje się pośrednią metodę sporządzania rachunku przepływów pienięŜnych. Na wynik finansowy netto składają się: • wynik działalności operacyjnej, • wynik operacji finansowych, • wynik operacji nadzwyczajnych, • obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. XV.

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalonych przez Narodowy Bank Polski:

Kurs obowiązujący na: 31.12.2003r. – 4,7170 31.12.2004r. – 4,0790 Kurs średni za: 2003r. – 4,4474 2004r. – 4,5182 NajwyŜszy kurs w: 2003r. – 4,7170 2004r. – 4,9149 NajniŜszy kurs w: 2003r. – 3,9773 2004r. – 4,0518

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

8

SA-R 2004

XVI. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych ze sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. oraz analogicznych danych finansowych za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r., przeliczone na EURO: 31.12.2004r. Bilans „SOKOŁÓW” S.A. 1 I. Aktywa trwałe w tym: 1.Wartości niematerialne i prawne 2.Rzeczowe aktywa trwałe 3.Inwestycje długoterminowe 4.Długotermin.rozliczenia między. II. Aktywa obrotowe w tym: 1.Zapasy 2.NaleŜności krótkoterminowe 3.Inwestycje krótkoterminowe 4.Krótkotermin. rozliczenia między. A k t y w a, r a z e m I. Kapitał własny w tym: 1.Kapitał zakładowy 2.Kapitał zapasowy 3.Kapitał rezerwowy z aktu.wyceny 4. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych 5.Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy 1.Rezerwy na zobowiązania 2.Zobowiązania długoterminowe 3.Zobowiązania krótkoterminowe 4.Rozliczenia międzyokresowe P a s y w a, r a z e m

31.12.2003r.

tys. EURO

tys. zł 2 382 497 4 012 243 076 126 610 8 799 201 924 64 673 127 477 8 988 786 584 421 338 098 100 194 147 954 74 711 0 15 239 246 323 9 772 38 290 190 432 7 829 584 421

3 93 772 984 59 592 31 039 2 157 49 504 15 855 31 253 2 203 193 143 276 82 887 24 563 36 272 18 316 0 3 736 60 389 2 396 9 387 46 686 1 920 143 276

Struk tura w% 4 65,5 0,7 41,6 21,7 1,5 34,5 11,1 21,8 1,5 0,1 100,0 57,8 17,1 25,3 12,8 0,0 2,6 42,2 1,7 6,6 32,6 1,3 100,0

tys. zł

tys. EURO

5 357 181 5 407 247 238 96 458 8 078 176 253 48 658 104 394 21 634 1 567 533 434 297 033 100 194 138 832 49 344 0 8 663 236 401 10 454 41 590 176 016 8 341 533 434

6 75 722 1 146 52 414 20 449 1 713 37 365 10 315 22 131 4 586 332 113 088 62 971 21 241 29 432 10 461 0 1 837 50 117 2 216 8 817 37 315 1 768 113 088

Struk tura w% 7 66,9 1,0 46,3 18,1 1,5 33,1 9,1 19,6 4,1 0,3 100,0 55,7 18,8 26,0 9,3 0,0 1,6 44,3 2,0 7,8 33,0 1,5 100,0

Bilans przeliczono według kursu średniego NBP na dzień 31.12.2004r. oraz 31.12.2003r. Rachunek zysków i strat I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy IX. Zysk (strata) na działalności oper. XIV.Zysk (strata) na działalności gosp XVI. Zysk (strata) brutto XIX. Zysk (strata) netto

1.01.2004r.-31.12.2004r. tys. zł tys. EURO

1.01.2003r.-31.12.2003r. tys. zł tys. EURO

1 279 956

283 289

973 484

218 888

1 127 847

249 623

843 537

189 670

152 109 16 353 17 670 15 028 15 028 15 239

33 666 3 619 3 911 3 326 3 326 3 373

129 947 18 268 20 899 10 365 10 365 8 663

29 218 4 108 4 699 2 331 2 331 1 948

Rachunek zysków i strat przeliczono według kursu średniego NBP za 2004r. oraz 2003r.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

9

SA-R 2004

Rachunek przepływu środków pienięŜnych A. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej D. Przepływy pienięŜne netto G. Środki pienięŜne na koniec okresu

1.01.2004r.-31.12.2004r. tys. zł tys. EURO

1.01.2003r.-31.12.2003r. tys. zł tys. EURO

34 956

7 737

35 840

8 059

-31 363

-6 941

-14 201

-3 193

-16 239

-3 594

-8 602

-1 934

-12 646 8 988

-2 798 1 989

13 037 21 634

2 932 4 864

Rachunek przepływu środków pienięŜnych przeliczono według kursu średniego NBP za 2004r. oraz 2003r.

XVII. RóŜnice pomiędzy krajowymi zasadami rachunkowości a zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zarząd Spółki przeanalizował wycenę środków trwałych Sokołów S.A. na dzień 1 stycznia 2004 r., które zakupiono w okresie uznawanym dla celów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jako okres w którym gospodarka polska była uznawana za funkcjonującą w okresie hiperinflacji (do końca 1996 r.). W oparciu o przeprowadzone niezaleŜne wyceny nieruchomości, ustalono wartość środków trwałych dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na dzień 1 stycznia 2004 r. oraz wpływ tego oszacowania na wysokość kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz na wynik finansowy za okres kończący się 31 grudnia 2004 r. Ponadto koszty rozszerzenia Spółki, powstałe przy połączeniu z „Kołem” S.A. odpisano jednorazowo w wynik lat ubiegłych. „SOKOŁÓW” SA stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów róŜnią się od wielkości, które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (‘MSSF’). Ustalone wartościowe róŜnice wynikające z zasad i metod rachunkowości prowadzonych w „SOKOŁÓW” S.A. zgodnie w Ustawą o Rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (‘MSSF’) ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy SOKOŁÓW S.A. przedstawiają się następująco:

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

10

SA-R 2004

Wyszczególnienie Zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości a) przeszacowanie środków trwałych, w tym: podatek odroczony b) koszty rozszerzenia spółki c) wartość firmy d) płatności dokonywane w oparciu o akcje Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Kapitał własny na 31.12.2004r.

Zysk (strata) netto za 2004r.

338.098

15.239

6.003

-2.399

-1.408

563

-37

390

244

244

0

-1.367

344.308

12.107

W związku wejściem w Ŝycie MSSF 2 „Płatności dokonywane w oparciu o akcje” od 1 stycznia 2005 roku oraz realizacją w Spółce planu motywacyjnego sporządzając sprawozdanie finansowe za 2005 r., w celu zapewnienia porównywalności danych, Spółka skoryguje i obniŜy wynik netto za 2004 r. o 1.367 tys. zł przy jednoczesnym zwiększeniu kapitału zapasowego o tą samą kwotę. Suma prezentowanych w powyŜszej tabeli kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2004 r. nie zmienią się.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

11