Wprowadzenie do programowania

Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk ITA-104 Wprowadzenie do programowania ...
0 downloads 6 Views 151KB Size
Michał Włodarczyk

Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1

Warszawa, Wrzesień 2009

Michał Włodarczyk ITA-104 Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu Kurs przeznaczony jest do prowadzenia przedmiotu „Wprowadzenie do programowania” na uczelniach wyższych. Skupia się na nauce podstaw programowania w języku C# w środowisku programistycznym Visual Studio 2008. Cel kursu Celem kursu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności do tworzenia aplikacji w języku C#.

Zakres tematyczny kursu Opis modułów W Tab. 1 przedstawiony został opis modułów, zawierający podział na zajęcia. Każde zajęcie jest zaplanowane na 90 minut. Wykładowca może dostosować harmonogram do swoich potrzeb. Tab. 1 Zakres tematyczny modułów Numer moduł Tytuł

Opis

Moduł 1 Wprowadzenie

W tym module zostaną zaprezentowane informacje podstawowe dotyczące algorytmów, platformy .NET oraz środowiska Visual Studio. W tym module dowiesz się co to są zmienne, jak je definiujemy w języku C# oraz jak nadajemy im wartość. Poznasz również podstawowe typy języka C#. Nauczysz się pobierać dane od użytkownika. Dowiesz się co to są wyrażenia oraz poznasz operatory przy pomocy których je konstruujemy. W tym module zostaną zaprezentowane informacje dotyczące instrukcji wyboru if...else. Dodatkowo zostanie przedstawiony problem wyjątków (predefiniowane wyjątki, przechwytywanie i zgłaszanie wyjątku) W tym module zostaną zaprezentowane informacje dotyczące instrukcji iteracyjnych: while, for oraz do{..}while. W tym module poznasz instrukcję switch. Dowiesz się jak ją definiujemy w języku C#. Zobaczysz również jak korzystać z instrukcji goto. Nauczysz się używać instrukcji break oraz continue. W tym module poznasz strukturę danych o nazwie tablica. Dowiesz się jak ją definiujemy i korzystamy z niej w języku C#. Dodatkowo poznasz pętla foreach. W tym module zostaną przedstawione następujące operacje na tablicach: ustawianie wartości elementów tablicy (po utworzeniu tablicy), kopiowanie wartości elementów jednej tablicy do drugiej tablicy, odwracanie tablicy, ustawianie elementów tablicy w odpowiedniej kolejności – sortowanie oraz sprawdzanie czy tablica zawiera element o danej wartości.

Moduł 2 Użycie zmiennych

Moduł 3 Instrukcja wyboru if...else. Obsługa wyjątków Moduł 4 Instrukcje iteracji pętle Moduł 5 Pozostałe instrukcje sterujące Moduł 6 Tablice Moduł 7 Operacje na tablicach

Strona i-3

Michał Włodarczyk ITA-104 Wprowadzenie do programowania

Moduł 9 Funkcje - wstęp

Moduł 10 Przesyłanie argumentów do metody Moduł 11 Metody - algorytmy rekurencyjne i biblioteka metod Moduł 12 Struktury

Moduł 13 Rekurencyjne struktury danych

Moduł 14 Dostęp do plików

W tym module zostaną zaprezentowane możliwości definiowania i wykorzystywania metod w aplikacji. Przedstawiono możliwości przekazywania zmiennych do i z metody oraz mechanizm obsługi wyjątków w przypadku zgłoszenia wyjątku wewnątrz metody. W tym module zostaną zaprezentowane informacje dotyczące wywoływania metody z parametrami, wybierania odpowiedniego sposobu przesyłania argumentów, przeciążania metody oraz pobierania argumentów z linii wywołania programu. W tym module zostanie przedstawione na przykładach pojęcie rekurencji.

W tym module zostanie przedstawiony typ strukturalny w języku C# oraz metody jego wykorzystania do implementacji kolejek typu FIFO i LIFO. Omówione zostanie też implementacja tych struktur w bibliotece .NET Framework. W tym module zostanie przedstawiony typ referencyjny w języku C# oraz zostanie zaprezentowane jego wykorzystanie do implementacji rekurencyjnych struktur danych takich jak lista czy drzewo binarne. Pokazana zostanie też implementacja tych struktur w bibliotece .NET Framework. W tym module zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania strumieni w języku C# oraz dokonywania operacji na strukturze systemu plików.

Strona i-4

ITA-104 Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk

Moduł 1 Wersja 2

Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie ..................................................................................................................................... 1 Informacje o module ............................................................................................................................ 2 Przygotowanie teoretyczne ................................................................................................................. 3 Przykładowy problem .................................................................................................................. 3 Podstawy teoretyczne.................................................................................................................. 3 Przykładowe rozwiązanie ........................................................................................................... 14 Laboratorium podstawowe ................................................................................................................ 18 Problem 1 (czas realizacji 15 minut) .......................................................................................... 18 Problem 2 (czas realizacji 30 minut) .......................................................................................... 19

Michał Włodarczyk ITA-104 Wprowadzenie do programowania

Moduł 01 Wprowadzenie

Informacje o module Opis modułu W tym module zostaną zaprezentowane informacje podstawowe dotyczące algorytmów, platformy .NET oraz środowiska Visual Studio. Cel modułu Celem modułu jest wprowadzenia do Platformy .NET oraz środowiska Visual Studio oraz przedstawienia podstawowych pojęć z algorytmiki. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu modułu będziesz: • znał pojęcia takie jak: algorytm, program komputerowy, kompilator, interpreter, schemat blokowy • wiedział co to jest Platforma .NET • umiał korzystać ze środowiska Visual Studio Wymagania wstępne Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem powinieneś: • umieć obsługiwać komputer • znać platformę Windows jako użytkownik • potrafić korzystać z dowolnego edytora tekstu Mapa zależności modułu

Rys. 1 Mapa zależności modułu

Strona 2/19