WE \Vprowadza sit;:

-------------------Zal~cznik TABELA ZGODNOSCI TVTUL PROJEKTU: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob flzycznych, ustawy o dat...
6 downloads 1 Views 2MB Size
-------------------Zal~cznik

TABELA ZGODNOSCI

TVTUL PROJEKTU:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob flzycznych, ustawy o datku dochodowvm od osob orawnvch oraz niektorvch innvch ustaw TYTUL WDRAZANEGO AKTU 'PRAWNEGO I Dyrektywa Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniaj~ca dyrektywy 2003/48 WE w sprawie opodatkowania dochod6w z oszczydnosci w formie wyplacanych odsetek (Dz. U. WDRAZANYCH AKTOW PRAWNrcH ~>: . UE L Ill z 15.04.2014 str. 50)

Dyrektywa Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r.

zmieniaj~ca

dyrektywy Rady 2011196/UE w sprawie wsp6lnego systemu opodatkowania maj~cego zastosowanie w przypadku sp6lek dominuj~cych i sp6lek zalemych r6mych panstw czlonkowskich (Dz. U. UE L 219 z 25.07.2014 str. 40) Dyrektywa Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniaj~ca dyrektywy Rady 2011 /96/UE w sprawie wsp6lnego systemu opodatkowania maj~cego zastosowanie w przypadku sp6lek dominuj~cych i sp6lek zalemych r6znych panstw czlonkowskich (Dz. U. UE L 21 z 28 .01.2015 str. 1)

Dyrektywa Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniaj:tca dyrektyw~ 2003/48 WE w sprawie opodatkowania dochodow z w formie wyplacanych odsetek Art. 1

oszcz~dnosci

I W dyrektywie 2003/48/WE \Vprowadza sit;: nastt(puj~ce

pkt 1

zmiany: art. I ust. 2 otrzymuje brzmienie: , 2. Pai1stwa czlonkowskie podejmuj~ niezbydne srodki w celu zapewnienia, aby zadania niezbt(dne do wykonania niniejszej realizowane

N

Art. 5

1

Kwestia sankcji za niedopelnienie obowi'lzkow informacyjnychjest uregulowana w art. 80 § 2 ustawy z dnia 10 wrzesnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy . U. Z 2013 f. DOZ. 186 Z

Zmiana dotyczy § 2 wart. 80, kt6ry okresla sankcje za

.

..

..

.

dalej: kks). Proponowane brzrnienie 80 § 2: "§ 2. Platnik, podmiot, o kt6rym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych, niepelniqcy funkcji platnika, podmiot gospodarczy, podmiot wyplacajq.cy lub posredni odbiorca, kt6ry wbrew obowiqzkowi nie sklada w terminie podatnikowi lub wlasciwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o kt6rych mowa wart. 42 ust. 2 pkt 2 lub art. 44d ust. 1, 3 lub 5 powolanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych." Proponowane brzmienie art. 53 § 30b kks: ,§ 30b. Uzyte w rozdziale 6 kodeksu okreslenia: "podmiot wyplacajq.cy", "podmiot gospodarczy" oraz "posredni odbiorca" majq. znaczenie nadane im w rozdziale 7a ustawy z dnia 26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z p6zn. zm. 3l)".

podmioty v..ryplacajqce i inne podmioty gospodarcze majqce na ich terytorium siedzibtt lub, w stosownych przypadkach, miejsce faktycznego zarzq.du, niezaleznie od miejsca zamieszkania lub siedziby dtuznika. od kt6rego dtugu powstajq odsetki.''

obowiqzk6w informacyjnych, o kt6rych mowa w updof, przez podmioty zobowiq.zane. Zakres podmiotowy przepisu zostal uzupelniony o podmioty wyplacajq.ce oraz podmioty gospodarcze, o kt6rych mowa w rozdziale 7a updof. Wprowadzono r6wniez zrniany dostosowujq.ca zwtq.zanq. z wprowadzeniem nowego rozdzialu i nowych jednostek redakcyjnych do updof. J ednoczesnie w art. 53 § 30b kks uzupelniono objasnienia wyra:Zen ustawowych w zwiqzku z wprowadzeniem nowego rozdzialu

2

- - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - do updof.

Art. 1 pkt2

dodaje si>podmiot gospodarczy« oznacza insty1ucj
--------------------zrealizowanych w dniu 1 stycznia 2004 r. tub po tej dacie, podmiot wyplacaj~cy ustala tozsamosc wlasciciela odsetek, na kt6r£! skladaj£! siy jego nazwisko, adres, data i miejsce urodzcnia oraz, zgodnie z vvykazem, o kt6rym mowa w ust. 4, numer identytikacji podatkowej lub jego odpowiednik nadany przez pru1stwo czlonkowskie, w kt6rym wlasciciel odsetek ma miejsce zamieszkania do cel6w podatkowych. W odniesieniu do stosunk6w mnov,mych powstalych lub, w przypadku braku stosunk6w umownych, transakcji zrealizowanych przed dniem 1 lipca 2015 r. informacje dotycz£!ce daty i miejsca urodzenia S£! wymagane wyl£!cznie w przypadku, gdy nic jest dostypny taki numer identytikacji podatkowej ani jego odpowiednik.

obejmuje odpowiednio dat(( wyplaty odsetek lub dat~, w kt6rej taka wyplata przyslugiwala faktycznemu odbiorcy, a w razie nieprzedstawienia takiego certyfikatu w pru1stwie lub terytorium, w kt6rym ma on miejsce zrunieszkruria; 3) ustala miejsce zrunieszkruria, o kt6rym mowawpkt2: a) na podstawie adresu zrunieszkruria ustalonego zgodnie z pkt 1 lit a, lub b) w przypadku faktycznego odbiorcy przedstawiajqcego paszport lub inny urz~dowy dokmnent potwierdzaj(!cy tozsrunosc wydany przez organy pru1stwa lub terytorimn, o kt6rych mowa w art. 44d ust. 1 pkt 1, kt6ry deklaruje, ze rna rniejsce zrunieszkania dla cel6w podatkowych w innym pru1stwie lub terytorimn, niz okreslone w art. 44d ust. 1 pkt 1: - na podstawie przedstawionego przez niego certyfikatu rezydencji wydanego przez wlasciwy organ podatkowy zadeklarowanego pru1stwa lub terytorimn w okresie 3 lat, o kt6ryrn rnowa w pkt 2; jezeli faktyczny odbiorca nie przedstawi certyfikatu rezydencji, podmiot wyplacaj(!cy uznaje, ze pru1stwern lub terytoriurn, w kt6ryrn faktyczny odbiorca rna rniejsce zrunieszkania jest pru1stwo lub terytorimn, kt6re wydalo paszport lub inny urz~dowy dokmnent potwierdzaj(!cy tozsrunosc, - na podstawie urz~dowej dokmnentacji, wskazuj(!cej rniejsce zrunieszkania do cel6w podatkowych faktycznego odbiorcy, w zwi(!zku zjego statusern dyplornatycznym lub innymi przywilejruni ustalonyrni zgodnie z prawem rni~dzynarod~rn, w

Dane, o kt6rych mowa w akapicic pierwszym lit. b), ustala si
lub przedsictwzictcie majctce miejsce faktycznego zarz£ldu w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, kt6re nie podlega faktycznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w tym panstwie albo w panstwie siedziby, i kt6re otrzymujct wyplat
52

C~(}. za

.

~eprawtd~owe mepobrame podatku w przypadku gdyby do wyp~acanych prze~ m~~o . naleznosct ~ala zastosowame klauzula zapobiegaj (}.Ca naduzyciom, okreslona w art. 22c ustawy.

--------------------J ednoczesnie brak takiego oswiadczenia w dniu dokonywania platnosci b~dzie dla platnika podstawq. do odmowy niepobrania podatku, zwlaszcza w sytuacji gdy b~dzie on dysponowal wiedzq. o fakcie dokonania przez podatnika czynnosci prawnej nierzeczywistej, obj~tej zakresena stosowania og6lnej klauzuli zapobiegajq.cej naduzyciona.

Art.2

4. Niniejsza dyrektywa nie unienaozliwia stosowania przepis6w krajowych lub postanowien unaownych niezb~dnych do zapobiegania uchylaniu si~ od opodatkowania, oszustwona podatkowyna lub naduzyciona." 1. Pail.stwa czlonkowskie wprowadzq. w zycie przepisy ustawowe, wykonawcze i adnainistracyjne niezb~dne do wykonania niniejszej dyrektywy najp6Zniej do dnia 31 grudnia 2015 r. Niezwlocznie przekazujq.

N

T

Nie wynaaga inaplenaentacji.

Art. 12

53

Art. 12. Ustawa wchodzi w zycie z dniena 31 grudnia 2015 r., z wyjq.tkiena: 1) art. 1 pkt 1, art. 2 pkt 6 w zakresie dotyczq.cyna art. 27 ust. 7-9, art. 6 oraz art. 10, kt6re wchodzq. w zycie z dniena 1

------------------

stycznia 2016 r.; 2) art. 1 pkt 2, 3, 6 i 10, art. 2 pkt 1, 2, 3 i 6 w zakresie dotycz~cym art. 27 ust. 5 i 6 oraz art. 4, art. 8, art. 9, kt6re wchodz~ w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Komisji tekst tych przepis6w. Przepisy przyjcrte przez pailstwa czlonkowskie zawieraj~ odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzcrdowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia okreslane s~ przez pailstwa czlonkowskie. 2. Pailstwa czlonkowskie przekazuj~ Komisji teksty podstawowych przepis6w prawa krajowego, przyjcrtych w dziedzinie

Art.3

Art.4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w zycie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzedowvm Unii u ...~~~: • . . Niniejsza dyrektywa skierowanajest do czlonkowskich.

N

Nie wymaga implementacji.

N

Nie wymaga implementacji.

w wypadku projektu usuwaj(!cego naruszenie Komisji nalezy wpisac nr naruszenia, zas w wypadku wykonywania orzeczen Trybunalu Sprawiedliwosci (czy to w trybie czy skargowym) nalei:y podac datct wyroku i sygnaturct sprawy )tabelct zbiei:nosci dla przepis6w Unii Europejskiej moi:na wygenerowac przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku koniecznosci dodania uzasadnienia dla ~rzekroczenia minimum europejskiego nalezy dodac odpowiedni!l kolumnct ) w tej czctsci nalei:y wskazac przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, kt6rych naruszenie wskazala Komisja lub kt6rych wykladni dokonal Trybunal Sprawiedliwosci 4 ) w tej czctsci nalei:y wskazac wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, kt6re nie zostaly wymienione w pierwszej czctsci tabeli. Ze wzglctdu na koniecznosc ograniczenia projekt6w implementuj(!cych prawo UE do przepis6w wyl!lcznie i scisle dostosowawczych przepisy wykraczaj(!ce poza ten zakres powinny miec charakter wyj(!tkowy i bye opatrzone uzasadnieniem koniecznosci ich wprowadzenia . (*) jezeli do wdrozenia danego przepisu UE potrzebne jest opr6cz przepisu przenosZ!lcego tresc, takZe wprowadzenie przepis6w zapewniaj!lcych stosowanie (np. przepisy proceduralne, przepisy kame itp.), w tabeli powinny znalezc sict wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ichjednostek redakcyjnych (**) w wypadku wprowadzenia przepis6w, kt6re przekraczaj!l minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej normy ~rejudycjalnym

54