waw

EUROPEJSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2015/EZP/Sala, catering/WAW NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ I ŚWIADCZEN...
4 downloads 1 Views 231KB Size
EUROPEJSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2015/EZP/Sala, catering/WAW NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ I ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGU PODCZAS SZKOLEŃ z dnia 12.01.2015 r. w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu „Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia.”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw". współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Warszawa, styczeń 2015 roku.

1

1)INFORMACJE OGÓLNE

2)

a) Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega tym przepisom b) Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” należy przez to rozumieć: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 34, Tel.: (22) 826 37 00, faks: (22) 826 35 33, email: [email protected] c) Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia. d) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej e) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. f) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. g) Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. h) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. i) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Aleksandra Kulesza [email protected] PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):55000000-0, 79000000-4. WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ i) Sala szkoleniowa, która pomieści grupę ok. 11 osób ii) Sala szkoleniowa musi być w pełni wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń iii) Wynajem sali szkoleniowej w trybie weekendowym na 8 h dziennie w okresie od lutego 2015 do marca 2015 przez okres 9 dni CATERING iv) W skład zestawu cateringowego wchodzi obiad, składający się dwóch dań plus 2 przerwy kawowe dla uczestników szkoleń: kawa, herbata, zimne napoje (soki), owoce, ciastka oraz nieograniczony dostęp do wody mineralnej podczas jednego dnia szkoleń. Ostateczną liczbę uczestników podamy na 3 dni przed terminem szkolenia, szacunkowa liczba uczestników maksymalnie 11 osób. v) Usługa cateringowa będzie świadczona w dniach wynajmu sali szkoleniowej vi) Liczba dni szkoleniowych: 9 dni. Szczegóły: a. Miejsce szkoleń: Centrum Warszawy b. Termin:02.2015 r.-03.2015 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie podany w późniejszym terminie. c. Zamawiający zapewnia: salę szkoleniową z wyposażeniem, pomoc merytoryczną, materiały i pomoce dydaktyczne: flipchart, bloki do flipchart, pisaki, materiały 2

d. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych zajęć będzie płatne po ich zrealizowaniu, na podstawie przedłożonych faktur/rachunków – zgodnie z zapisami zawartej umowy, pod warunkiem dostępności środków na subkoncie Zamawiającego e. Oferowana cena pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. f. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. 3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA a. Wymagania wobec podmiotów składających ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: i. nie są powiązani w żaden sposób z Zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz zobowiązują się do wykonania zamówienia w terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz ii. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, i ekonomicznym sprawdzane na podstawie wypełnionego Załącznika nr 3 b. Z możliwości składania ofert wyklucza się wykonawców: i. którzy nie spełniają kryteriów przedstawionych w 3 pkt. ii. którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; iii. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; iv. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; v. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. 4)OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: c. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. d. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami zleceniodawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. Oferta powinna zawierać: 3

i. Wynajem Sali- cenę jednostkową brutto za jeden dzień szkoleniowy (1 dzień=8 godzin po 45 min) dla 1 grupy 11 os. oraz cenę całkowitą brutto za przeprowadzenie wszystkich 9 szkoleń w Warszawie do końca marca 2015 r.(Ceny z uwzględnieniem rozbicia na netto i VAT). ii. Catering- cenę jednostkową brutto za jednego uczestnika szkolenia oraz cenę całkowitą za świadczenie cateringu podczas wszystkich 9 szkoleń prowadzonych w Warszawie do końca marca 2015 r. (Ceny z uwzględnieniem rozbicia na netto i VAT) e. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. f. Załączniki nr.1-3, muszą być podpisane przez upoważnionego Przedstawiciela lub Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy i zeskanowane. g. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: a. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. b. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2015 r. do godz. 16:00 c. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. d. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie ofertowe. e. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. h. OCENA OFERT ORAZ SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA: Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie KRYTERIUM: I. Cena 60% - cena całkowita brutto za przeprowadzenie szkoleń. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego a punkty za kryterium ceny zostaną przyznane i obliczane według następującego wzoru: C- Cena oferty: C= (Cm : Cc) x 60 pkt. gdzie: C – liczba punktów za kryterium cena Cm – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN) Cc – cena oferty ocenianej (w PLN) Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 60 pkt. II. Jakość 40%. Oferty oceniane będą na podstawie kryteriów jakościowych, podanych przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego a punkty za kryterium „Jakość” zostaną przyznane metodą zerojedynkową wg. następującej punktacji: 1.

Sala na min. 11 osób wyposażona w odpowiednią liczbę krzeseł i stołów – 5 pkt. 4

Sala zlokalizowana w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego -5 pkt. Projektor multimedialny (rzutnik) wraz z ekranem -5 pkt. Flipchart (z blokiem czystego papieru)- 5 pkt. Klimatyzację w Sali- 5 pkt. Internet bezprzewodowy- 5 pkt Usługa cateringu w bezpośrednim sąsiedztwie Sali szkoleniowej (pomieszczenie obok, sąsiadujące piętra) – 2,5 pkt. 8. Co najmniej 3 hotele/obiekty noclegowe o standardzie min. 2 gwiazdkowym w obrębie 1 km., w których mogą w komfortowych warunkach zatrzymać się uczestnicy po podróży/szkoleniach- 2,5 pkt. 9. Dostęp do światła dziennego- 2,5 pkt. 10. Usługę ksero (do 20 stron A4 włącznie) w razie potrzeby -2,5 pkt. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ocena zostanie przeprowadzona w ten sposób, że oferta, która spełnia wszystkie ww. kryteria jakości otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium, czyli: 40 pkt. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór: O= C + J gdzie: C– liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty J- liczba punktów za kryterium: jakość oferty O – ocena Zamawiającego (suma uzyskanych punktów) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługują odwołania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny oraz prawo do negocjacji ceny. Informacja o wyłonionych Wykonawcach lub Wykonawcy zostanie opublikowana na stronie www.eucp.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty wyłonienia Wykonawcy. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW Załączniki jakie powinni dostarczyć Wykonawcy (skan) celem potwierdzenia spełnienia warunków zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego i ekonomicznego i braku podstaw prawnych do wykluczenia.

5

6