WASTE LEGISLATION IN EUROPEAN

WASTE LEGISLATION IN EUROPEAN Special Waste Group Council Directive on the disposal of waste oils (75/439/EEC) Council Directive on sewage (86/278/E...
Author: Ayla Mencik
3 downloads 0 Views 3MB Size
WASTE LEGISLATION IN EUROPEAN

Special Waste Group Council Directive on the disposal of waste oils (75/439/EEC)

Council Directive on sewage (86/278/EEC) Council Directive on batteries and accumulators containing certain dangerous substances (91/157/EEC) Council Directive on Packing and Packing Waste (94/62/EC)

Waste Framework Legislation Council Directive on Waste (75/442/EEC) List of Waste (2000/532) Council Directive on hazardous waste (91/689/EEC)

Disposal of PCBs and PCTs (96/59/EC)

end-of life vehicles (2000/53/EC)

Waste Transportation Basel Convention

Directive on waste electrical and electronic equipment (2002/96/EC ve 2002/95/EC)

Council Directive on the incineration of waste (2000/76/EC)

Council Directive on the landfill of waste (99/31/EC)

Council Directive on the

Shipments of waste (1013/2006/EC)

Directive Regarding with Disposal

(Regulasyon 259/93)

Integrated pollution prevention and control (IPPC Directive) (2008/1/EC)

- Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

- Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

- Belediye Kanunu - Belediye Gelirleri Kanunu - Özel Çevre Kurumu Kuruluş Kanunu - Türk Ceza Kanunu - Atık Yönetimi Genel Esaslarına iİlişkin Yönetmelik

ATIK TÜRÜNE GÖRE YÖNETİM

ÇERÇEVE MEVZUAT

- Büyükşehir Belediyesi Kanunu

- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği - Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği - Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği - Hafriyat ve İnşaat Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - PCB ve PCT’li Atıkların Kontrolü Yönetmeliği - Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği -Kullanım Ömrü Dolmuş Araçların Kontrolü Yönetmeliği - Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik

İŞLETME VE BERTARAF

- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

- Çevre Kanunu

- Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik - Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

TAŞINIM

WASTE LEGISLATION IN TURKEY

Atık Taşıma Tebliği Taslağı

EU WASTE LEGISTATION AND THE LEGAL FRAMEWORK OF THE EXISTING WASTE MANAGEMET IN TURKEY

ÇEVRE KANUNU KANUN NO: 2872 1- Amaç ; Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

11. Madde- “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır.”

ÇEVRE KANUNU KANUN NO: 2872 İlkeler;

“Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır...”

Yaptırımlar; - İdari Yaptırımlar I- İdari para cezaları II- Faaliyetin durdurulması III- Seyrüseferden men - Adli Nitelikteki Cezalar - Çevre Kanunu - TCK

BELEDIYE VE BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE KANUNU 5393 Belediye Kanunu Belediyeler: evsel katı ve tıbbi atıkların toplanmasından, taşınmasından, bertarafından sorumludurlar.

mücavir alan sınırları

mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri

5216 Büyükşehir Belediye Kanunu

YÖNETMELİK Atık Çerçeve Direktifi (75/442/EEC,15/07/1975) Atık Direktifi (2006/12/EC, 05/04/2006)

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete

Atık Listesinin Oluşturulmasına Dair Komisyon Kararı (2000/532/EC, 03/05/2000)

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK

 Amaç Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesi

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK ATIK TANIMLARI Muhtelif “ATIK” tanımları

Çevre Kanunu Atık: Herhangi bir faaliyet sonucu oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü madde Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Katı atık: ……………………………… Evsel katı atık: ………………………. İri katı atık: ………………………….... Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli atık: ………………………………

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi atık: ……………………………… Vs… Vs… Vs…

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK

Kirletme yasağı  Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır. İthalat yasağı  Tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır.

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK Muafiyet

Yükümlülük

Lisans alma •Atık bertarafı ve geri kazanımı yapan gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdürler.

Lisans alma •atığın üretildiği yerde kendi atıklarının geri kazanımını yapan ve piyasaya sürmemek üzere geri kazanılan ürünlerin tamamını aynı tesis içerisinde tekrar kullanan tesis veya kuruluşlar

Taşıma lisansı

Taşıma lisansı

•Atık toplama ve/veya taşıma işlerini yapan kişi, kurum veya kuruluşlar il çevre ve orman müdürlüklerinden taşıma lisansı almakla yükümlüdürler

•evsel atıklar •tehlikesiz atıklar •ambalaj atıkları

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK Yükümlülük

Muafiyet

Kayıt tutma Atık üreten tesis ve işletmeler ile bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar kayıt tutmakla yükümlüdürler. •atık türü, •atığın kod numarası, •atık miktarı, •atığın kaynağı, •gönderildiği tesis, •taşıma şekli, •atığın EK-II A ve EK-II B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler

yok

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK Yükümlülük

Muafiyet

Mali sorumluluk sigortası

Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar

Tehlikeli atık dışındaki diğer atık türleri

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK

 EK-IV’de verilmektedir.

Atık Listesi

 Atık Listesi atıkların kaynağı, oluşumları ve özelliklerine göre bir sınıflandırmadır.  Atıklar 20 bölüm altında toplanarak birbirinden ayrılmıştır.  839 atık türü

 405 tehlikeli atık  434 tehlikesiz atık

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK

ATIK LİSTESİ

839 Atık Muallaklı Atıklar

232

+

173

173

+

405

434

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık

261

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK

ATIK YÖNETIMI GENEL ESASLARıNA İLİŞKİN YÖNETMELIK EK-III B TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI

ATıKLARıN DÜZENLI DEPOLANMASıNA DAIR YÖNETMELIK  Resmi Gazete No: 27533  Tarih: 26 Mart 2010

İnert Atıklar için Düzenli Depolama

COUNCIL DIRECTIVE 1999/31/EC ON THE LANDFILL OF WASTE • İzin Sistemi

(Landfill for inert waste)

• Atıkların Ön İşleme Tabii Tutulması Zorunludur

Tehlikesiz Atıklar için Düzenli Depolama

Teknik Gereksinimler

(Landfill for non-hazardous waste)

• Biyobozunur Atıkların Azaltılması

Tehlikeli Atıklar için Düzenli Depolama

•Karar 2003/33/EC

(Landfill for hazardous waste)

Atıkların Düzenli Depolanması için Kabul Kriterleri ve Prosedürleri

ATıKLARıN DÜZENLI DEPOLANMASıNA DAIR YÖNETMELIK

ATıKLARıN DÜZENLI DEPOLANMASıNA DAIR YÖNETMELIK

Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik

EU Landfill Directive (1999/31/EC)

Geçici Madde 1

Article 5 Waste and treatment not acceptable in landfills

It is essential to reduce biodegradable waste to be removed in landfill. 2005 as a base;

 2015 = % 25  2018 = % 50  2025 = % 65

Reduction of domestic organic waste sent to the landfill in 1995

 2010 = % 25  2013 = % 50  2020 = % 65

ATıKLARıN DÜZENLI DEPOLANMASıNA DAIR YÖNETMELIK Lisans Sorumluluğu 1.Belediyeden alınmış izin ve ruhsat  İyileştirme Planının Bakanlığa sunulması 2. Yeni saha yapımı  Uygulama projelerinin Bakanlık tarafından onaylanması  Saha inşasının denetlenmesi  Denetim raporları ve işletme planının onaylanması

 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK IV’ünde verilen atık kodlarına göre liste

ATıKLARıN DÜZENLI DEPOLANMASıNA DAIR YÖNETMELIK Düzenli Depolama Tesislerinin İşletilmesi ve Atık Kabul Kriterleri  Üç aşamalı kontrol  Atığın depolama tesisine kabulünden önce atığın temel özelliklerinin tanımlanması  Uygunluk testleri (kritik parametreler)  Tesise sevk edilen atıkların doğrulama testleri

 Taşıma Lisansına sahip araçlar  İstisna: Belediye atıkları (Plakası kayıtlı araçlar)

ATıKLARıN DÜZENLI DEPOLANMASıNA DAIR YÖNETMELIK SIZINTI SUYU YÖNETİMİ  Depolama sahasına yağıştan kaynaklanan yüzeysel suların girmesini engellemek,  Sızıntı suyu toplama sistemine yağış suyu girmesini asgari düzeye indirmek,  Yüzeysel suların ve/veya yeraltı sularının depolanmış atığa temasını engellemek,  Kirlenmiş suları ve sızıntı suyunu toplamak,  Depolama sahasında toplanmış kirlenmiş suları ve sızıntı suyunu arıtmak

GERİ DEVİR SIZINTI SUYU YÖNETİMİ ARITMA

ATıKLARıN DÜZENLI DEPOLANMASıNA DAIR YÖNETMELIK DEPO GAZI YÖNETİMİ Biyobozunur atıkları kabul eden tüm düzenli depolama tesislerinde gazlar toplanıp doğrudan veya işlenerek enerji üretiminde kullanılır. Elde edilen depo gazının, enerji üretiminde kullanılmasının ekonomik olmaması halinde depo gazı meşalelerde yakılır.

FLARE DEPO GAZI YÖNETMİ ENERJİ ÜRETİMİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATıK ÇERÇEVE DIREKTIFI (75/442/EEC)

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

AMAÇ Yönetmelik, EK-1’de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2’de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

TIBBI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI -Belediyelerin YükümlülükleriIII-Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi

Dikkat! Tıbbi Atık

Düzenli Depolama ???

Yakma ???

Sterilizasyon

Evsel Atık Düzenli Depolama

TIBBI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ -Belediyelerin Yükümlülükleri - Yakma

-İki aşamalı yakma ; 900 ºC ve 1100 ºC -tam yanma, -sürekli kayıt, -atık gazların kontrolü ve arıtılması,

SAĞLIK KURULUŞLARI TARAFINDAN YAKMA TESİSİ KURULAMAZ!

TEHLİKELİ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

COUNCIL DIRECTIVE ON HAZARDOUS WASTE (91/689/EEC)

TEHLİKELİ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç: Tehlikeli atıkların üretiminden nihai bertaraf edilmesine kadar çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması Kapsam: Tehlikeli atıkların; - toplanması, - tesis içinde geçici depolanması, - ara depolanması, - taşınması, - geri kazanılması, - nihai bertarafı, - ithalat ve ihracatına ilişkin yasak sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki teknik sorumluluklar

TEHLİKELİ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İhracat

Ara Depolama

Ek Yakıt

Geri Kazanım

Düzenli Depolama

Yakma

ATıKLARıN YAKıLMASıNA DAIR YÖNETMELIK  Resmi Gazete No: 27533  Tarih: 26 Mart 2010

WASTE ıNCıNERATıON DIRECTIVE 2000/76/EC

AMAÇ atıkların yakılması sonucu oluşan emisyonların  hava  toprak  yüzey suları  yeraltı sularında meydana getirdiği kirlilik ve bunun insan sağlığı için oluşturabileceği riskleri uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmaktır.

TÜRKİYE’NİN AB İLE UYUMLU KATI ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlaması için Teknik Yardım Çalışmasına göre AB direktiflerine Uyum zaman çizelgesinde İstanbul 1a bölgesinde tanımlanmıştır. Bölge

Tanım

Ayrı toplama/ kompost (kentsel alan)

ATM / MGT / Atık kumbaraları

Kentsel alan

Kırsal alan

Termal Dönüşüm (Yakma)

Düzenli Depolama

İnşaat ve Hafriyat atıkları geri dönüşümü/ Biyometan tesisi

1a

İstanbul, İzmir (büyük şehirler)

2010 (%20)

2008/ 2010

2010 / 2015

2013/ 2017

2008 / 2009

2008 / 2011

1b

Diğer büyük şehir belediyeleri

2015 (%30)

2010 / 2015

2015 / 2020

2022

2011 / 2016

2011 / 2016

1c

Diğer belediyeler (orta/küçük)

2015 (%100)

2015 / 2020

-

-

2016 / 2020

2014 / 2020

Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik

AB Düzenli Depolama Direktifi (1999/31/EC)

Geçici Madde 1

Article 5 Waste and treatment not acceptable in landfills

Düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek biyobozunur atık miktarının azaltılması esastır. 2005 yılı baz alınarak;

 2015 = % 25  2018 = % 50  2025 = % 65 AB Yenilenebilir Enerji Direktifi (2001/77/EC) Yenilenebilir Enerji Yasası’na göre yenilebilir enerjinin toplam enerjiye oranı;

 2010 = % 12,5  2020 = % 20  2050 = % 50

1995 yılında düzenli depolama alanlarına gönderilen evsel biyolojik atıkların azaltılması

 2010 = % 25  2013 = % 50  2020 = % 65 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun I Sayılı Cetvel (29/12/2010 tarihli ve 6094 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi

Uygulanacak Fiyatlar (ABD Doları cent/kWh)

a. Hidroelektrik üretim tesisi

7,3

b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi

7,3

c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

10,5

d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil)

13,3

e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

13,3

MEVZUATA UYUM İÇİN GEREKEN ATIK BERTARAF KAPASİTESİ

2005

Organik Atık (ton/gün)

Atık Miktarı (ton/gün)

Oluşan

11.435*

6.957*

Depolanabilir

6.957

Depolama Fazlası

Gerekli Sistem Kapasitesi (ton/gün)

0

0

4.517

9.411

6.248

13.583

9.995

22.716

% 65 2015

18.448**

9.039

4.522 % 50

2018

20.264**

9.727

3.478 % 25

2025

24.967**

11.734

* : 2005 Yılı Depolanan Atık Miktarı

1.739

** : Beklenen Atık Oluşum Miktarı

***Düzenli Depolama Yönetmeliği ile Uyumlu Bir Atık Yönetimi için gereken sistem kapasitelerini en aza indirmek için, kaynağında ayırma en önemli kriterlerden biridir.

ATIK YÖNETİM POLİTİKALARI İstanbul Katı Atık Stratejik Planı (İBB Stratejik Pilot Study for Project Formation for Solid Waste Plan, 2005) Management Project in Turkey (JBIC, 2006) Kaynağında ayrı toplama yapılan nüfus dışındaki il nüfusunun yaklaşık %70’ni oluşturan nüfusun atıkları karışık olarak konteynerlerde toplanarak aktarma istasyonları üzerinden termal dönüşüm (yakma/gazlaştırma) tesislerine iletilerek termal arıtma ve enerji geri kazanımı sağlanacaktır. İlk termal dönüşüm Tesisleri 2013 yılında işletmeye alınacaktır.

Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımları Planlaması Projesi Katı Atık Sektörü AB Direktifleri ile Uyumlu Ulusal Master Planı (EHCIP,2005) Türkiye’de AB Düzenli Depolama Direktifi 2020 yılı hedeflerinin sağlanabilmesi için Büyükşehirlerde kompost (~%20-30) ve termal dönüştürme (~%70-80) uygulanması gerekmektedir.

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK       

1.BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar 2.BÖLÜM: Yakma ve Beraber Yakma Tesislerine İzin Verilmesi 3.BÖLÜM: Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İşletilmesi 4.BÖLÜM: Atık Sular 5.BÖLÜM: Kalıntılar 6.BÖLÜM: Denetim ve İzleme 7.BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

   

Ek 1: Dioksin ve Furanlar için eşdeğerlik faktörleri Ek 2: Atıkların Beraber Yakılması için Hava Emisyon Limit Değerlerinin Saptanması Ek 3: Ölçüm Teknikleri Ek 4: Baca Gazı Emisyonlarının Temizlenmesinden Gelen Atıksuların Deşarjı için Emisyon Limit Değerleri Ek 5: Emisyon Limit Değerleri Ek 6: Standart Oksijen Konsantrasyonu % emisyon konsantrasyonunu hesaplamak için formül Ek 7: Beraber Yakma Tesisleri İçin Deneme Yakması Plan Formatı Ek 8: Yakma Tesisleri için Deneme Yakma Planı Formatı Ek 9:ÇKAGİLHY Hükümlerine İlave Edilecek Diğer Bilgi ve Belgeler

    

GENEL KURALLAR  Atığın tehlikeli olup olmadığı ve radyoaktif madde bulunup bulunmadığı belirlenir.  Üretilen ısının geri kazanılması esastır.  Yakma ve beraber yakma tesisleri atık kabul ünitesi, laboratuar, geçici depolama alanları ve atık besleme sistemine sahip olmak zorundadır  Bu birimlerde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır.  Atıkların yakıldığı tesisler, tam yanmanın sağlanabileceği şekilde kurulur ve işletilir.

 Kazalara karşı acil durum ve müdahale planları hazırlanır  Atıklar lisans almış kişi ve kuruluşlarca atığın özelliğine uygun araçlarla taşınır.  Taşıma esnasında Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılması zorunludur.

 Cüruf ve baca gazı partiküllerinin ayrı ayrı toplanması ve bertarafı lisanslı tesislerde yapılacaktır.

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği  Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği belirtilen hükümlerine uyulmalıdır.

TESİS YERİ SEÇİMİ    

Mahalli Çevre Kurulu Kararı Bakanlık uygun görüşü Mülki Amir izni İmar Planına işlettirilir

 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 15.Madde hükümleri yerine getirilmezse İlgili ölçümler düzenli şekilde yapılmaz veya kaydedilmezse Yasal işlem uygulanır

DENEME YAKMASı

 ÇKAGİLHY Hükümleri gereğince düzenlenen Geçici Faaliyet Belgesi kapsamında deneme yakması raporunun olumlu çıkması halinde tesis atık kabulüne ve faaliyetine devam eder  Lisans almadan önce;  Atık analizi Besleme hızına bağlı olarak oluşan;  Emisyon  Atıksu Deşarj Standartların sağlandığının ispatı için sürekli ölçüm cihazıyla üç ay süre ile deneme yakması yapılır  Deneme yakması planı hazırlanır onaylatılır  Kapasite artırımı veya atık tipi değişiminde yeniden deneme yakması yapılır.

İŞLETME KOŞULLARI       

  

Cüruf ve taban külündeki TOK ,

Suggest Documents