Wakacje, wakacje... i po wakacjach

ISSN 1233-2453 BIULETYN INFO RMACYJN Y SAMOR Z DU LO KALNEGO Nr 4 (125) • LIPIEC - SIERPIE 2012 • Cena 1,00 zø Wakacje, wakacje... i po wakacjach B...
Author: Edyta Matysiak
5 downloads 3 Views 7MB Size
ISSN 1233-2453

BIULETYN INFO RMACYJN Y SAMOR Z DU LO KALNEGO Nr 4 (125) • LIPIEC - SIERPIE

2012 • Cena 1,00 zø

Wakacje, wakacje... i po wakacjach Boruja 2012

Operacja turystyczna „Suwalszczyzna 2012”

W czasie tegorocznych wakacji pogoda byøa bardzo øaskawa dla uczestników tegorocznego Obozu Rowerowego TPD „Boruja 2012”. Upaø towarzyszyø nam od pierwszego do ostatniego dnia

Bieg do wody

obozu. Nie przypominam sobie, aby woda w Jeziorze Ku nickm, w którym k paøy si dzieci, byøa tak ciepøa jak podczas tegorocznego lata. Dzi ki temu wszyscy obozowicze nadzwyczaj ch tnie korzystali z k pieli. Ju po raz szesnasty Oddziaø Gminny Towarzystwa Przyjacióø Dzieci wraz z Gminnym O rodkiem Kultury i Sportu w Siekierczynie zorganizowaø akcj letni w Boruji. Ta, le ca w województwie wielkopolskim, malownicza wie ju dawno przypadøa do gustu zarówno organizatorom obozów, jak i uczestnicz cym w nich dzieciom. Przez te minione szesna cie lat wiele si w niej zmieniøo. Na pocz tku nasz obozow baz stanowiøa stara, nieczynna szkoøa, w której zorganizowali my kuchni i stoøówk dla dzieci. Obecnie, dzi ki uprzejmo ci wøadz samorz dowych gminy Siedlec, jak i przychylnoci mieszka ców Boruji oraz tamtejszego Koøa Gospody Wiejskich mamy do dyspozycji nowoczesn , doskonale wyposa on wietlic wiejsk , która powstaøa na miejscu starego budynku szkolnego. (ci g dalszy str. 6)

W tym roku siekierczy scy cykli ci znów wyruszyli „zdobywa ” kolejny malowniczy region naszego kraju. Tym razem Gminny O rodek Kultury i Sportu w Siekierczynie wraz z Towarzystwem

Widok na pokamedulski klasztor w Wigrach Cyklistów „Orzeø” zorganizowaø w dniach 20-28 lipca br. rajd rowerowy po Pojezierzu Suwalsko - Augustowskim. W rajdzie wzi øo udziaø 25 osób. Rowery i uczestników jak zwykle na miejsce rajdu przewie li my samochodami. Tym razem mieszkali my w Schronisku PTTK w Starym Folwarku nad samym brzegiem Jeziora Wigry, które od razu urzekøo nas swym pi knem i niezwykle czyst wod . Z k pieliska mieli my wspaniaøy widok na poøo ony na przeciwlegøym brzegu pokamedulski klasztor w Wigrach, który go ciø w swych progach papie a Jana Pawøa II podczas jego ostatniej wizyty w Ojczy nie. Nawiasem mówi c lady pobytu naszego Wielkiego Rodaka s tam widoczne na ka dym kroku. Przed wigierskim klasztorem znajduje si pomost, z którego papie wypøywaø na wycieczk statkiem, o czym informuje wmurowana tam tablica. Pøyn c statkiem po Kanale Augustowskim równie zauwa yli my wyeksponowane miejsca, w których przebywaø Jan Paweø II. Przy nabrze u augustowskiego portu, gdzie (ci g dalszy str. 7)

W numerze m.in.: . gminne inwestycje . wi to wini w Siedlcu . b dzie market DINO . uczniowskie sukcesy . wakacje w domach kultury . otwarcie boisk w Rudzicy

GAZETKA ska Siekierczy

2

Z

nr 4 (125) lipiec – sierpie

2012

YCIA SAMORZ DU LOKALNEGO RADA GMINY

INTERESANTÓW PRZYJMUJ¥:

WÓJT GMINY

Przewodnicz¹cy Rady Gminy ANDRZEJ KU NIAR – w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 1400–1600 Wójt Gminy JANUSZ NIEKRASZ – w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 1200–1600 Sport i gospodarka mieszkaniowa Ostatnia przed wakacjami XVI sesja Rady Gminy Siekierczyn odbyøa si 26 czerwca i po wi cona byøa kulturze fizycznej, turystyce i rekreacji na naszym terenie oraz gospodarce mieniem komunalnym (mieszkaniowym). Sprawy sportu i wypoczynku to obszar dziaøania LZS Zar ba, LZS TS Zar ba, Towarzystwa Przyjacióø Dzieci i Towarzystwa Cyklistów „Orzeø” w Siekierczynie, a tak e Gminnej Szkoøy Podstawowej w Siekierczynie i Gminnego Gimnazjum w Zar bie. Koordynatorem ycia sportowego i turystycznego jest Gminny O rodek Kultury i Sportu. Gmina dysponuje dobr , jak na warunki wiejskie, baz sportow i rekreacyjn . Najwa niejszymi, dobrze utrzymanymi obiektami sportowymi s stadion LZS Zar ba w Siekierczynie i Orlik 2012 w Zar bie. Podobny jest w trakcie budowy obok szkoøy w Siekierczynie. Wszystkie miejscowo ci, poza koloniami, maj kompleksy sportowo-wypoczynkowe skøadaj ce si z boisk do piøki no nej, siatkowej i koszykowej. Brakuje hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Istniej ce przy szkoøach s zdecydowanie za maøe, co bardzo komplikuje prowadzenie zaj z wf- u w okresie zimowym. Jak na razie próby jej budowy speøzøy na niczym. Na terenie gminy dziaøaj dwa kluby sportowe – LZS Zar ba (sekcja piøki no nej) i LZS TS Zar ba (sekcja tenisa stoøowego). Dru yna piøkarska seniorów gra w klasie B, juniorów – w klasie terenowej. Pingpongi ci awansowali do II ligii obejmuj cej dru yny z województw dolno l skiego i lubuskiego. Dobrze rozwija si sport szkolny. Dzieci i møodzie w minionym roku odniosøy wiele sukcesów. Czynny wakacyjny wypoczynek umo liwia TPD organizuj c od lat obóz rowerowyw Boruji w partnerskiej gminie Siedlec (woj.

wielkopolskie) i zimowisko w czeskich Izerach. Amatorów wycieczek rowerowych skupia siekierczy skie Towarzystwo Cyklistów „Orzeø”. Przez teren naszej gminy przebiega niebieski szlak turystyczny z Zawidowa do Gryfowa l., obwodnica rowerowa „Luba ski las” i pomara czowy „Sudecki szlak konny”. Warto z nich korzysta . Od sportu i wypoczynku radni przeszli nast pnie do spraw mieszkaniowych. Zapoznali si z realizacj „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 20072011”,a nastepnie przyj li drog uchwaøy taki na lata 2012-2017. Z przedøo onego przez wójta sprawozdania wynika, e w chwili obecnej gmina jest wøa cicielem 26 budynków z 98 lokalami mieszkalnymi. Na pocz tku 2007 r. byøo ich odpowiednio 35 i 133. Sprzedano 26 mieszka , przy czym odnotowuje si tendencj spadkow , bowiem w latach 2007-2009 sprzedano 20 lokali, a w 20102011 zaledwie 6. Niepokój budzi fakt, e niektórzy lokatorzy, z ró nych przyczyn nie pøac czynszów. Zalegøo ci urosøy ju do kwoty 120 tys. zø. W zwi zku z powy szym skierowano do s du 26 pozwów o ci gni cie zalegøych nale no ci, w cz ci niestety nieskutecznych. Stan techniczny budynków jest, mówi c ogl dnie, zøy. Na utrzymanie i elementarne remonty przeznacza si wyø cznie dochody z czynszów pøaconych przez lokatorów. Powoduje to dalsz ich dekapitalizacj i le wró y na przyszøo . Obrady sesji zako czyøa kolejna nowelizacja trudnego tegorocznego bud etu. Przewodnicz cy Rady Gminy Andrzej Ku niar

Z prac Rady Gminy

Market DINO w Siekierczynie DINO POLSKA S.A. to polska sie marketów zlokalizowanych gøównie w województwach: wielkopolskim, dolno l skim, opolskim i lubuskim oparta na polskim kapitale. Centrum Logistyczne DINO znajduje si w Krotoszynie. W swojej codziennej ofercie ma 4 tysi ce produktów, w tym peøny asortyment artykuøów spo ywczych, chemicznych i kosmetycznych oraz wie e owoce i warzywa. Bogata jest te oferta mi sa i w dlin dostarczana z wøasnych zakøadów mi snych Agro Rydzyna. (szczegóøy na stronie internetowej: www. marketdino.pl). Taki market zostanie wybudowany w Siekierczynie na placu pomi dzy Bankiem Spóødzielczym, a firm Top- Plast. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowo ci Siekierczyn daje mo liwo budowy pawilonu usøugowego i prowadzenie w nim dziaøalno ci handlowej. Spóøka DINO ju wykupiøa cz terenu pod budow marketu od byøego wøa ciciela i niebawem wykupi dziaøk 3 arow od gminy, co umo liwi racjonalne zagospodarowa-

nie terenu. Jednocze nie opracowywana jest dokumentacja budowlana celem uzyskania pozwolenia na budow . Planowany sklep b dzie miaø powierzchni 529 m2, a przy nim powstanie 16 miejsc parkingowych. Wygl d sklepu zostanie dopasowany do istniej cej zabudowy. Otoczenie sklepu zostanie wybrukowane. Market ten wraz z otaczaj cymi obiektami stworzy gøówne centrum usøugowo handlowe naszej gminy. Najprawdopodobniej jego otwarcie nast pi wiosn przyszøego roku. Janusz Niekrasz

Inwestycyjne lato Najlepszy czas na realizacj inwestycji to pora letnia gdy dopisuje søoneczna pogoda. Jedni odpoczywaj , a inni musz pracowa . W tym roku realizowane s tylko te przedsi wzi cia, na które gmina pozyskaøa dofinansowanie z bud etu pa stwa, z bud etu województwa dolno l skiego b d Unii Europejskiej. Zanim rozpocznie si budowa planowanej inwestycji konieczne jest przepro-

nr 4 (125) lipiec – sierpie wadzenie procedury przetargowej wyøaniaj cej wykonawc , który zaoferuje najni sz cen i jednocze nie speøni warunki okre lone w tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Taki sposób wyøonienia wykonawcy wynikaj cy z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych nie jest doskonaøy. Najni szej cenie nie zawsze towarzyszy najlepsza jako , st d te ogromna rola nadzoru inwestorskiego aby zaplanowane elementy projektu budowlanego byøy w peøni wykonane. Procedury przetargowe wszcz to w maju i w pierwszej turze udaøo si bez protestów ze strony oferentów wyøoni wszystkich wykonawców. Najwi kszym zadaniem inwestycyjnym tego roku jest modernizacja stacji uzdatniania wody i cz ciowa rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Siekierczynie. Wykonawc tego zadania jest firma Hydro Marko Maria Pluta z Jarocina, która pokonaøa w przetargu prawie o 200 tys. zø firm WODROPOL S.A. z bli szego Wrocøawia. Warto tej inwestycji po przetargu to 1 mln 662 tys, tj. o 19 % taniej ni zakøadaø kosztorys inwestorski. Dofinansowanie tej inwestycji ze rdoków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi 989 tys. zø. Zako czenie planowane jest na kwiecie 2013 r.

2012

GAZETKA ska Siekierczy

3

ka z o.o. z Wrocøawia. Warto caøej inwestycji to kwota 1 mln 126 tys. zø. Budowa jest skomplikowana ze wzgl du na konfiguracj terenu co powoduje konieczno dowiezienia du ej ilo ci ziemi dla wyrównania terenu boisk, dostosowuj c je do poziomu posadowienia budynków szkolnych i mo liwo ci swobodnego spøywu wód opadowych. Na budow ORLIKA gmina otrzymaøa dofinansowanie 500 tys. od Ministra Sportu i 150 tys. od Marszaøka WojewódzNowy dach budynku szkoøy w Siekierczynie

Modernizacja stacji pomp i uzdatniania wody

Trudnym zadaniem inwestycyjnym staøa si budowa kompleksu boisk ORLIK 2012 przy szkole podstawowej w Siekierczynie. Ju na etapie projektowania lokalizacji boisk przeszkadzaøa przechodz ca przez dotychczasowe boisko szkolne linia elektryczna redniego napi cia. Powstaø dylemat czy przewody tej sieci zakopa w ziemi na co trzeba wyda co najmniej 100 tys. zø czy te rozdzieli boisko piøkarskie od wielofunkcyjnego boiska do piøki siatkowej i koszykowej. Wybrano wariant rozdzielaj cy te boiska, bo gmina nie ma w bud ecie tej „stówy”. Budow ORLIKA realizuje firma NEST SpóøSiekierczy ski Orlik 2012 w budowie

twa Dolno l skiego. Pozostaø kwot musi doøo y z wøasnego bud etu zaci gaj c na ten cel kredyt. Jest to ostatnia szansa na budow ORLIKA w Siekierczynie, gdy Ministerstwo Sportu nie b dzie ju wi cej dopøaca do ich budowy. Ko czy si bowiem rz dowy program orlików wraz z zako czeniem rozgrywek EURO 2012. Aby siekierczy ski kompleks sportowy byø kompletny w przyszøym roku dobudowana zostanie bie nia i plac zabaw dla dzieci. W tym roku dodatkowo na modernizacj siekierczy skiej szkoøy udaøo si pozyska rodki pieni ne z Dolno l skiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 150 tys. zø. Do tej kwoty gmina doøo yøa kwot ok. 80 tys. (musiaøa - aby otrzyma dotacj ) co pozwoliøo dokona wymiany trzech stron poøaci dachowej budynku gøównego szkoøy oraz na przebudow sanitariatów i instalacji grzewczej w budynku szkolnym koøo ko cioøa gdzie ucz si dzieci z oddziaøów zerowych. Te dwa zadania wykonano w okresie wakacyjnym bez adnych po lizgów. Przekøadk dachu wykonaøa firma REMBUD Pana Kazimierza Janikowskiego z Lubania, a przebudow sanitariatów firma JARBUD pana Jarosøawa Niepsuj z Zar by.

Sanitariaty po remoncie

4

GAZETKA ska Siekierczy

nr 4 (125) lipiec – sierpie

W roku bie cym gmina pozyskaøa te dwie dotacje na modernizacj dróg wewn trznych. Przebudowano drog w Wesoøówce „od krzy a w gór ” ukøadaj c now nawierzchni asfaltow na døugo ci 650 m. Warto tego zadania stanowi kwot 140 tys. zø. Wykonawc przebudowy byøa firma SKANSKA S.A. z siedzib w Warszawie. Trwaj prace przy przebudowie jednej z dwóch dróg ulicy Osiedlowej w Zar bie. Prace przygotowawcze wykonuj pracownicy grupy budowlanej Urz du Gminy, a nawierzchni asfaltow uøoy Przedsi biorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jaøowca. Koszt przebudowy wyniesie 64 tys. zø. Na przebudow drogi w Wesoøówce pozyskano dotacj w wysoko ci 104 tys. zø, a na drog w Zar bie 25 tys. zø. Realizacj pozostaøych inwestycji uj tych w bud ecie wstrzymano z uwagi na brak pieni dzy. Trzeba b dzie poczeka do przyszøego bud etu. Mo e b dzie bogatszy. Janusz Niekrasz

Kompleks sportowo - rekreacyjny w Rudzicy otwarty Po Wesoøówce, Wyr bie i Nowej Karczmie przyszøa kolej na Rudzic . Dnia 30 czerwca oddano tu do u ytku czwarty z kolei kompleks sportowo-rekreacyjny w naszej gminie. W ten sposób wszystkie wsie poza koloniami maj boiska do uprawniania sportu i place zabaw dla dzieci. Na uroczysto przybyli szczególnie licznie zaproszeni go cie: Starosta Luba ski Walery Czarnecki, radni Rady Powiatu Luba skiego: Stanisøaw nie yk i Søawomir Paszewski, wójt gminy Janusz Niekrasz, przewodnicz cy Rady Gminy Siekierczyn Andrzej Ku niar i radni tej e gminy Tadeusz Søabicki i Genowefa Turczak, dyrektor Gminnej Szkoøy Podstawowej w Siekierczynie Anna Skowro ska i zast pca El bieta èuksza, soøtys Nowej Karczmy Piotr Dorniak oraz proboszcz parafii w Rudzicy ksi dz Piotr Prajs. Obecny byø równie wykonawca tych obiektów Tadeusz Mak z maø onk . Go ci powitaøa i cz oficjaln prowadziøa soøtys Rudzicy Maøgorzata Bednarz. Po przemówieniach wójta J.Niekrasza, starosty W. Czarneckiego i T. Maka uroczy cie przeci to wst ge, a ksi dz proboszcz po wi ciø obiekt skøadaj cy si z wiaty biesiadnej, placu zabaw dla dzieci i boisk do piøki no nej, siatkowej i koszykowej. Pierwsze strzaøy na bramk oddali go cie,z miernym raczej skutkiem. W cz ci artystycznej wyst piøy zespoøy „Jarz bina” z Zawidowa, „Malwy” z Wøosienia i panie z Nowej Karczmy, które tak jak to byøo w czasie otwarcia analogicznego kompleksu w ich wsi za piewaøy najbardziej aktualn piosenk „Koko, koko, Euro spoko”, kilkakrotnie bisuj c. Nast pnie licznie przybyli mieszka cy Rudzicy i okolicznych wsi bawili si na wiejskiej zabawie przy zastawionych stoøach pod biesiadn wiat , która znakomicie zdaøa egzamin. Andrzej Ku niar

Idzie zima - sprawd swój komin !!!! Na øamach „Gazetki Siekierczy skiej” pisaøem ju kilkakrotnie o konieczno ci sprawdzenia przewodów kominowych przed nadchodz cym sezonem zimowym, ale poniewa temat jest wci aktualny, po raz kolejny sygnalizuj o niebezpiecze stwie zagro enia zdrowia i ycia przez niewøa ciwy stan techniczny przewodów kominowych i urz dze grzewczych. Ka dy wie, jak bardzo niebezpieczny jest tlenek w gla, zwany potocznie czadem. To „cichy zabójca”. On zabija szybciej, ni sobie

2012

wyobra amy. Ten niewidoczny, bezbarwny i bezwonny gaz ø czy si z hemoglobin we krwi 250 - 300 razy szybciej ni tlen. To z kolei bardzo szybko prowadzi do niedotlenienia tkanek. Wdychanie nawet niewielkiej ilo ci tlenku w gla mo e spowodowa zatrucie, silny ból gøowy, wymioty, zapadni cie w pi czk , a cz sto nawet mier . Sk d si bierze tlenek w gla w pomieszczeniach mieszkalnych? Powstaje podczas procesu niepeønego spalania materiaøów palnych, które ma miejsce przy niedostatku tlenu w otaczaj cej atmosferze. Je li mamy w mieszkaniu piec centralnego ogrzewania, piec kaflowy, kocioø olejowy lub jakiekolwiek inne ródøo, które wytwarza ciepøo przez spalanie, a nie dostarczamy do tego spalania odpowiedniej ilo ci powietrza, bo pomieszczenia s zbyt szczelne, a kominy niezdro ne, to jeste my o krok od nieszcz cia. Zaczadzeniem zagro one s przede wszystkim te osoby (cho nie tylko), które dokonaøy wymiany tradycyjnych okien drewnianych na okna PCV, a nie wykonaøy instalacji nawiewnej w pomieszczeniu, w którym jest piec grzewczy. Ponownie zwracam uwag na niebezpiecze stwo po aru w przypadku braku systematycznych czyszcze przewodów kominowych. Sadza blokuje wentylacj komina, powoduje søabszy ci g w kominie oraz stanowi istotne zagro enie po arowe. Usøuga kominiarza nie jest a tak du ym wydatkiem, a dzi ki temu mo emy ochroni swoje ycie i mienie. Przypominam, e: 1) przynajmniej raz na kwartaø nale y czy ci przewody kominowe, 2) nale y sprawdzi szczelno komina, zlikwidowa wszelkie p kni cia i otynkowa komin, aby tym samym zapobiec wydostawaniu si iskry z komina, 3) nale y zadba , aby na dachu budynku lub na strychu byøa zamontowana øawa kominowa, 4) nale y uporz dkowa strych, aby nie byøo na nim, a szczególnie w pobli u komina, adnych materiaøów øatwopalnych. Wójt Gminy Janusz Niekrasz

Nowa Perspektywa Gminny O rodek Pomocy Spoøecznej w Siekierczynie w 2012 roku po raz kolejny zaaplikowaø o rodki z Europejskiego Funduszu Spoøecznego w ramach Poddziaøania 7.1.1. Rozwój i upowszech” nianie aktywnej integracji przez O rodki Pomocy Spoøecznej”. Jest to kolejna kontynuacja projektu pn. „Nowa perspektywa” realizowanego przez Gminny O rodek Pomocy Spoøecznej w Siekierczynie od 2008 r. W 2012 r. projekt skierowany jest do 9 osób (6 kobiet i 3 m czyzn), w tym dwóch osób niepeønosprawnych, pozostaj cych bez zatrudnienia lub zatrudnionych o niskich dochodach, które s w wieku aktywno ci zawodowej, zagro onych wykluczeniem spoøecznym i korzystaj cych ze wiadcze pomocy spoøecznej GOPS. Gøównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz ograniczenie liczby dzieci kierowanych do opieki zast pczej. Celami szczegóøowymi projektu s : - zwi kszenie aktywno ci spoøecznej i zawodowej osób korzystaj cych z pomocy spoøecznej,

nr 4 (125) lipiec – sierpie

2012

GAZETKA ska Siekierczy

5

Refleksje i my li Darii Otwieramy pod powy szym tytuøem k cik literacki. B dziemy w nim zamieszcza teksty autorstwa Darii Czech, absolwentki Gminnego Gimnazjum w Zar bie, obecnie uczennicy Liceum Ogólnoksztaøc cego im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Daria jest czøonkiem luba skiego zespoøu poetów i pisarzy Nurt” Od“ dajemy jej gøos i zapraszamy do lektury.

Redakcja Cogito ergo sum – my l , wi c jestem... (Kartezjusz – francuski filozof)

- upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w gminie, - wyksztaøcenie umiej tno ci nawi zywania kontaktów interpersonalnych przez osoby korzystaj ce z pomocy spoøecznej. Realizacja projektu „Nowa perspektywa” trwa od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Uczestnicy projektu skorzystaj ze szkole zawodowych: opiekunka osób starszych, kucharz maøej gastronomii, obsøuga kasy fiskalnej, palacz c.o. i otrzymaj wsparcie w formie szkole z doradc zawodowym i psychologiem. Szkolenia trwaj ju od miesi ca lipca br. W tym samym miesi cu w Gminnym O rodku Pomocy Spoøecznej w Siekierczynie zostaø zatrudniony asystent rodziny, 4 rodziny z terenu gminy w ramach projektu zostaøy obj te jego wsparciem. Osoby obj te dziaøaniami projektu otrzymaj tak e wsparcie finansowe z GOPS (pomoc b dzie uzale niona od indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestników projektu). Zofia Chmielewska Kierownik GOPS w SIekierczynie

Podzi kowanie Oddziaø Gminny Towarzystwa Przyjacióø Dzieci w Siekierczynie skøada serdeczne podzi kowanie wszystkim osobom, które pomogøy w organizacji tegorocznego obozu rowerowego w Boruji: panu Andrzejowi Adamczukowi i pa stwu Beacie i Mieczysøawowi óøta skim za finansowe wsparcie naszej akcji letniej, panu Fryderykowi Szatkowskiemu za pomoc przy rozwijaniu obozu oraz panu Stanisøawowi nie ykowi za ufundowanie pobytu na obozie jednemu z siekierczy skich dzieci. Dzi kujemy równie Wójtowi Gminy Siekierczyn panu Januszowi Niekraszowi, Wójtowi Gminy Siedlec panu Adamowi Cukrowi oraz przewodnicz cemu Rady Gminy Siedlec panu Krzysztofowi Piechowiakowi i przewodnicz cemu Rady Gminy Siekierczyn panu Andrzejowi Ku niarowi za ufundowanie søodyczy, owoców oraz kieøbasek na ognisko dzieciom uczestnicz cym w obozie. Prezes Oddziaøu Gminnego TPD w Siekierczynie Bogusøaw Kulszewicz

Witam poetycko ka dego z osobna i wszystkich razem. Bardzo si moje serce raduje, e moje my li nareszcie uøo si w form i kto b dzie chciaø je czyta . Mam nadziej , e moje przemy lenia uka nowy wiatopogl d, nowe barwy ycia i przyczyni si do innego spojrzenia na codzienno . Z tej rado ci postanowiøam, e moim pierwszym tematem, hasøem przewodnim wøa nie b dzie szcz “ cie”. Szcz cie mo na porówna do czasu. Gdy raz jest w nadmiarze, a raz po prostu go brakuje. Szczerze mówi c, nasza codzienna praca, wyrabianie wøa nie tej rado ci, jako codziennego chleba, ko czy si na stworzeniu tylko okruszków. Warto zauwa y , e okruszek do okruszka z czasem przeksztaøci si w kromk chleba, która nakarmi nas szcz ciem. Znajdujemy je pod szafk , na stole, w chlebaku ycia. Ale czy one s takie wa ne? A i owszem..To przecie wiadome, e czas nieubøaganie biegnie, przynosi nam raz piasek, raz wiatr, a nieraz i øzy. I gdzie tutaj jest owe wielkie szcz cie obiecane przez anioøy? Zastanawiaøe si kiedy , e skoro ju je masz, to jak je zmagazynowa ? Czy ono przypadkiem nie sple nieje nienawi ci i zazdro ci innych ludzi? Jest jeszcze mnóstwo pyta , a co z tym najwa niejszym, z poszukiwaniem tej euforii? Tak, ale gdzie? Nie szukaj go na poziomie ciaøa, cho ono te jest wa ne. Szukaj go na poziomie duszy. Nie cieszysz si z u miechu skrytego w oczach ludzi i przyrody, z tego, e codziennie rano wøa nie dla Ciebie søo ce wieci? Otwórz drzwiczki serca, nie okno, bo nic nie zobaczysz. Szcz cia szukaj tam, gdzie nie dojdziesz piechot , gdzie wzrokiem, czy r k nie si gniesz, gdzie søowa nic nie znacz , a my li gubi si w labiryntach oddechu. Jeszcze nie odkryøe tego miejsca? To ci podpowiem - szcz cia szukaj w sobie, bo dopiero wtedy b dziesz mógø z magazynu ofiarowa go innym. Nauczysz si go równomiernie rozkøada w czasie, a øzy b d tylko z rado ci. Pami taj, jak dzielisz si chlebem, to jego nigdy nie zabraknie. Daria Czech

6

GAZETKA ska Siekierczy

nr 4 (125) lipiec – sierpie

2012

Boruja 2012 (ci g dalszy ze str. 1)

Po zako czonym w zeszøym roku remoncie, obiekt jest nie do poznania. Nowoczesna wietnie wyposa ona kuchnia, klimatyzowana stoøówka, funkcjonalne pomieszczenia sanitarne znacznie poprawiøy warunki wypoczynku letniego dzieci uczestnicz cych w

W tym roku zmienili my lokalizacj obozowych namiotów przenosz c je spod budynku wietlicy pod las za boiskiem. Byøo to konieczne, gdy po remoncie budynku przed wietlic jest tam w tej chwili zbyt ciasno, aby urz dzi obozowisko. Dzieci spaøy pod nanaszym obozie. Bardzo cieszymy si z tego i jeste my wdzi czni wøadzom samorz dowym gminy Siedlec za udost pnianie tego obiektu uczestnikom naszych akcji letnich. Jest to bardzo wa ny, wymierny i namacalny efekt wspóøpracy mi dzy gmin Siedlec i gmin Siekierczyn. Mamy nadziej , e w przyszøym roku równie tamtejsze dzieci zachc skorzysta z naszej, siekierczy skiej go cinno ci i przyjad do nas na wakacyjny wypoczynek. Spogl daj c na te minione 16 lat zauwa y mo na, e ka dy obóz byø inny. Za ka dym razem byli inni uczestnicy (chocia niektórzy przyje d ali tutaj kilkakrotnie), zmieniaøo si wyposa enie obozowe, co roku poznawali my nowych ludzi, podczas wycieczek rowerowych zwiedzali my nowe tereny. Tegoroczny równie obfitowaø w kilka nowo ci. Po raz pierwszy dzieci pojechaøy do oddalonego o 12 km Reklinka, gdzie mogøy obejrze zawody stra ackich sikawek konnych. Jest to niezwykle ciekawa impreza stra acka, w której bior udziaø dru yny okolicznych ochotniczych stra y po arnych wraz ze swymi zabytkowymi sikawkami konnymi (niektóre z nich miaøy ponad 100 lat). W zwi zku z tym, e OSP Boruja nie posiada takiej zabytkowej sikawki, nasi obozowicze kibicowali dru ynie z Tuchorzy - miejscowo ci s siaduj cej z Boruj .

miotami w nowym miejscu po raz pierwszy, ale wszystkim nowa lokalizacja przypadøa do gustu. Wygodniej nam b dzie równie w przyszøo ci rozwija obóz, gdy nieopodal ustawili my blaszane gara e (jeden stary i jeden nowy, zakupiony w tym roku), w których trzymamy obozowy sprz t.

nr 4 (125) lipiec – sierpie

Po raz pierwszy niespodziank sprawili nam równie miejscowi motocykli ci, którzy na swych wspaniaøych Harleyach pojawili si w naszym obozie. Niezwykøa frajd dzieciom sprawiø nasz przyjaciel z Tuchorzy Wojtek Piosik, który do pó nych godzin wieczornych

GAZETKA ska Siekierczy

2012

7

Adam Cukier, przewodnicz cy tamtejszej Rady Gminy, Krzysztof Piechowiak, którzy przyjechali w towarzystwie pa z Gminnego O rodka Pomocy Spoøecznej w Siedlcu, byøy soøtys Boruji i nasz serdeczny przyjaciel Bøa ej Knobel oraz wójt gminy Siekierczyn, Janusz Niekrasz wraz z przewodnicz cym Rady Gminy Andrzejem Ku niarem. Nasi honorowi go cie przywie li dzieciom kieøbaski na ognisko, lody, søodycze oraz owoce. Dzieci odwdzi czyøy si miøym go ciom wyst pami w wietlicy, które napr dce przygotowaøa z nimi niezawodna obozowa specjalistka od wyst pów artystycznych pani Kasia Wergieluk. Po raz kolejny odwiedzili nas równie pa stwo Barbara i Ryszard Tomaszewscy – mistrzowie paraolimpijscy, którzy jak co roku równie i tym razem ufundowali naszym dzieciom puchary, statuetki i upominki dla najlepszych obozowych sportowców. W tym roku nie zawiedli równie nasi serdeczni przyjaciele – druhowie z OSP Boruja, którzy na boisku zorganizowali uczestnikom obozu pi kny pokaz akcji ga niczej zako czony, jak zwykle polewaniem wod i przeja d k wozem bojowym. Møodzi obozowicze døugo b d wspomina t efektown akcj dzielnych borujskich stra aków. Dzieci powróciøy z obozu zdrowe, opalone i peøne niezapomnianych wra e . Oby w przyszøym roku pogoda, zdrowie i siøy nam równie dopisaøy, eby my mogli wyjecha do Boruji z kolejn grup siekierczy skich dzieci. To ju jest drugie pokolenie, które wypoczywa na naszym obozie TPD w Boruji. Szczególnie cieszy nas fakt, e nasi pierwsi wychowankowie tacy jak Martynka Marszaø i Damian Pisarski, obecnie przyje d aj tutaj ju jako wychowawcy i wietnie si w tej roli spisuj . Prezes Oddziaøu Gminnego TPD w Siekierczynie Bogusøaw Kulszewicz

Operacja turystyczna „Suwalszczyzna 2012” (ci g dalszy ze str.1)

cierpliwie woziø dzieci na swym wspaniaøym motocyklu. Ka dy z uczestników obozu mógø si przejecha prawdziwym Harleyem. W tym roku na obozie równie go cili my wøadze samorz dowe gminy Siekierczyn i Siedlec. Odwiedzili nas: wójt gminy Siedlec,

wsiadaø na statek Serwy” (my równie nim pøyn li my) postawio“ ny jest pomnik i tablica pami tkowa, na dziobie statku znajduje si pomalowana na biaøo øaweczka, na której siedziaø (oczywi cie ka dy turysta robi sobie na niej pami tkowe zdj cie), a po przepøyni ciu Jeziora Necko i Biaøego statek pokonuje luz w Przewi zi, i po kilku minutach zatrzymuje si przy kapliczce w Studzienicznej, w której modliø si Jan Paweø II. Po zatrzymaniu kapitan daje sygnaø d wi ko-

8

GAZETKA ska Siekierczy

nr 4 (125) lipiec – sierpie

2012

Cmentarz na Rossie

Spøyw kajakowy poCzarnej Ha czy

wy, po którym z gøo ników pøyn nuty søynnej Barki”. Przy ka“ pliczce równie postawiony jest pomnik papie a, a ka dy przepøywaj cy statek powtarza ten sam rytuaø.

monografi Gminy Siekierczyn oraz album „Z biegiem Kwisy” z dedykacj burmistrza Lubania. Odwiedzili my równie miejscowo Giby, zwane drugim Katyniem, gdy podczas pacyfikacji Suwalszczyzny zwani Obøaw Augustowsk w lipcu 1945 r. sowiecka NKWD

Symboliczna mogiøa w Gibach Ekipa prawie w komplecie

Podczas o miodniowego rajdu rowerowego cykli ci zwiedzili m.in.Wigry, Augustów, Suwaøki, Sejny, Pøociczn i wiele innych miejscowo ci. Cz uczestników wzi øa udziaø w spøywie kajakowym Czarn Ha cz . Cykli ci siekierczy scy dotarli równie do Budy Ruskiej, gdzie ma swój letniskowy dom Prezydent RP Bronisøaw Komorowski. Niestety Prezydent przeprosiø nas za po rednictwem tamtejszego soøtysa za to, e nie mógø si z nami spotka , gdy miaø w tym czasie du o go ci. Zostawili my zatem soøtysowi wsi Buda Ruska panu Bolesøawowi Jurkunowi upominki dla Prezydenta tzn. Ko cióø pw. wi tych Piotra i Pawøa w Wilnie

zatrzymaøa 2000 osób powi zanych z AK - owskim podziemiem; okoøo 600 zostaøo zamordowanych, los pozostaych jest nieznany do dzi . Wøa nie w Gibach odsøoni to dzie wcze niej symboliczny gób pomordowanych i zaginionych w tej najwi kszej , niewyja nionej zbrodni Sowietów na Polakach po II wojnie wiatowej. Podobnie jak w zeszøym roku w Bieszczadach, tak i na Suwalszczy nie wielk atrakcj okazaøa si kolejka w skotorowa z Pøociczna przez Wigierski Park Narodowy. Udaøo si nam równie zorganizowa wycieczk autokarow do Troków i Wilna podczas, której zwiedzili my zamek w Trokach (pierwsza stolica Litwy) oraz wile sk starówk ze søynn kaplic Matki Boskiej Ostrobramskiej i oczywicie cmentarz na Rossie. Operacja turystyczna „Suwalszczyzna 2012” dostarczyøa wszystkim uczestnikom niezapomnianych wra e . Pogoda nam bardzo sprzyjaøa. Upaøy i niezwykle ciepøa woda w jeziorze sprawiøy, i mo na byøo si k pa od 700 rano do 2100 wieczorem, z czego wi kszo cyklistów korzystaøa. Byø to najdalszy nasz wyjazd, bo do domu mieli my 830 km. W przyszøym roku planujemy ju wyjazd na krótsz tras (ok. 400-500 km), by mo e do Szwajcarii Kaszubskiej, gdzie jeszcze nie byli my? Zobaczymy. Na razie cieszymy si , e udaøo nam si pozna kolejny pi kny region naszego kraju. Bogusøaw Kulszewicz Wiceprezes Towarzystwa Cyklistów „Orzeø” w Siekierczynie

nr 4 (125) lipiec – sierpie

Wakacje w ODK Zar ba Wakacje 2012 to ju historia. Døugo wyczekiwane w ko cu nadeszøy i zacz ø si czas letniego odpoczynku. W Osiedlowym Domu Kultury w Zar bie wakacje rozpocz li my od wymalowania na placu cie ki sprawno ciowej dla rowerzystów. To ju staje si chyba tradycj . cie ka søu y dzieciom równie do jazdy na rolkach, deskorolce czy zabawy samochodami. Codzienno upøywaøa na grach i zabawach. Du o frajdy sprawiø Speedminton, nowa gra przypominaj ca badminton tylko szybsza i bardziej odporna na wiatr. Odskoczni od codziennej rutyny byøy wycieczki piesze i rowerowe. Piechot przespacerowali my si z Rozdro a Izerskiego do Chatki Górzystów, która powoli staj si miejscem kultowym, które koniecznie trzeba odwiedzi . Wycieczka do chatki mo e by dobrym pocz tkiem odkrywania uroków Gór Izerskich. Kolejnym etapem mo e by odwiedzenie czeskiej strony gór. Jedna z naszych wycieczek wiodøa z Hejnic na O ešnik. Nagrod za do mudn wspinaczk jest widok, który nie pozwala o sobie zapomnie i który powoduje, e chce si tam wraca . Ju mamy apetyt na jesienne odwiedziny kolorowych Gór Izerskich. Du ym zainteresowaniem cieszyøy si organizowane na boisku Orlik 2012 turnieje piøki no nej. W trzech rozegranych turniejach zagraøy w sumie 22 sze cioosobowe zespoøy z Zar by, Rudzicy, Lubania, Pisarzowic, Siekierczyna. Swoj reprezentacj wystawiø równie Zakøad Karny w Zar bie – raz okazali si najlepsi. 5 sierpnia odbyø si Otwarty Turniej Piøki Siatkowej o Puchar Dyrektora GOKiS. W zaci tym finale mieszany zespóø siekierczy sko-luba ski pokonaø dru yn z Bolesøawca. Ciekawym do wiadczeniem byøa pomoc w organizacji Izerskiej Wielkiej Wyrypy i Mistrzostw Polski w biegach na orientacje na 50 km. Impreza organizowana przez PTSM Luba z roku na rok si rozrasta. W tym roku w zmaganiach z terenem Gór Izerskich i Pogórza oraz z samym sob (50 i 100 km pieszo, 150 km na rowerach) wzi øo udziaø okoøo 300 zawodników z caøej Polski. Noc sp dzona na punkcie kontrolno- ywieniowym i widok u miechni tych, pomimo potwornego zm czenia, zawodników, atmosfera towarzysz ca imprezie kusz my l : mo e za rok spróbowa … . Bo ju zaraz kolejne lato. Przemek Klimczak

2012

GAZETKA ska Siekierczy

9

da, e w tym roku wzi øo w nim udziaø tak maøo uczestników. Miejmy nadziej , e w przyszøym roku b dzie lepiej. Bogusøaw Kulszewicz

„Grillomaniacy z Siekierczyna” na wi cie wini w Siedlcu Po raz dziewi ty ju zaprzyja niona z nasz gmina Siedlec organizowaøa w dniach 17-19 sierpnia swoje najwi ksze wi to, czyli wi to wini. W ramach drugiego dnia festynu tradycyjnie odbyøy si Zawody w wi skim Grillowaniu, w których obok pozostaøych siedmiu ekip, nie mogøo zabrakn dru yny z gminy Siekierczyn, która ju od wielu lat startuje w tej rywalizacji, nie-

Gor czkowe przygotowania

zmiennie pod nazw „Grillomaniacy z Siekierczyna”. W tym roku Jola Napadøek, Heniu Palczy ski i Piotrek Kret zaopatrzeni w no e, szczypce i inne atrybuty potrzebne przy grillowaniu dzielnie sta-

Wakacyjny Turniej Piøki No nej 14 sierpnia br. Gminny O rodek Kultury i Sportu w Siekierczynie zorganizowaø kolejny wakacyjny Turniej Piøki No nej dla dzieci do lat pi tnastu. W tym roku do turnieju zgøosiøy si tylko dwie dru yny: „Buldo ery” Siekierczyn w skøadzie – Krystian Kucharuk, Patryk Szewczyk , Daniel Piasecki i èukasz Peøechaty oraz „SRU” Siekierczyn w skøadzie – Mateusz Moroz, Tomasz Skóra, Krystian Szewców, Piotr Piskorz i Michaø Wesoøy. Dzielnie wspieraø równie dru yn „Buldo erów” najmøodszy zawodnik turnieju Kamil Jachyra. Turniej odbyø si na boisku w górnym Siekierczynie i walka mi dzy dru ynami byøa bardzo zaci ta. Po dwóch dwudziestominutowych poøowach meczu bezkonkurencyjna okazaøa si dru yna „Buldo erów”, która pokonaøa swych przeciwników 26:5 i zdobyøa Puchar Dyrektora GOKiS w Siekierczynie. Przegrana dru yna równie otrzymaøa pami tkow statuetk . Turniej Piøki No nej od wielu lat jest organizowany przez Gminny O rodek Kultury i Sportu w Siekierczynie podczas wakacji. Szko-

Jola, Piotrek i Heniek w towarzystwie prowadz cych imprez Artura Barcisia i Cezarego aka, wójto-ksi dza z serialu Ranczo” “

10

GAZETKA ska Siekierczy

nr 4 (125) lipiec – sierpie

Ekipa siekierczy skich grillomaniaków (P. Kret, J. Napadøek, H. Palczy ski) w napi ciu czekaj na decyzj degustuj cego jury

wiali czoøa wyzwaniu. A wyzwanie to polegaøo na przygotowaniu potraw z pol dwicy wieprzowej (pol dwica nadziewana pieczarkami), kaszanki (cebula faszerowana kaszank ) i boczku (roladki z boczku). Po zako czonych zmaganiach grillowych, jury skøadaj ce si z przedstawicieli potentatów mi snych w tym regionie, czyli firm Sobkowiak, Bocer i Zyguøa, ogøosiøo wyniki. Nasza wspaniaøa dru yna, tak jak pi innych zaj øa czwarte miejsce. Najwa niejsza byø jednak wspaniaøa atmosfera, spotkania z lud mi i sam udziaø w zawodach organizowanych przez naszych przyjacióø. 19 sierpnia na zaproszenie wójta Adama Cukra do Boruji przybyli wójt J. Niekrasz i przewodnicz cy Rady Gminy Siekierczyn A. Ku niar, którzy uczestniczyli w sympozjum naukowym dotycz cym rolnictwa, a nast pnie w barwnym korowodzie udali si na miejscowy stadion gdzie nast piøo otwarcie wi ta wini” “ Jolanta Napadøek

2012

gøówn i tytuø MèODE PIÓRO 2012. Natalia Gul z klasy III zostaøa laureatk powiatowego konkursu ortograficznego dla klas II – III. W tym roku szkolnym Nagrod Litwosa za szczególne osi gni cia otrzymaøy uczennice klas szóstych: Agata Ry ewska i Weronika Mydøowska. Dziewczynki aktywnie uczestniczyøy w yciu szkoøy, byøy laureatkami wielu konkursów szkolnych, osi gaøy wysokie wyniki w nauce. Nagroda ta jest wr czana w czasie wi ta Szkoøy, któremu w tym roku przy wiecaøo hasøo „Mam talent”. Obie szóstoklasistki zdobyøy te stypendium Wójta w dziedzinie naukowej. Sukcesami w sporcie mog pochwali si chøopcy z klas szóstych: Michaø Kowalski i Paweø Ko luk, którym pan Wójt Gminy Siekierczyn zafundowaø stypendium sportowe. Uczniowie, którzy umiej si zaprezentowa , potrafi rywalizowa , spiesz z pomoc , s wzorem dla innych, odnosz sukcesy, s wizytówk naszej szkoøy. Dzi kujemy zatem przedszkolakom, którzy zachwycali nas na akademiach szkolnych, klasom I – III i IV – VI, które aktywnie uczestniczyøy w yciu szkoøy. Gratulujemy wszystkim, którzy osi gn li sukces na miar swoich mo liwo ci. yczymy powodzenia! Gra yna Maøek

Nasi uczniowie- nasz wizytówk !

Doskonale wystartowali w rozgrywkach II ligi tenisi ci stoøowi LZS TS Zar ba. W inauguracyjnym wyjazdowym meczu pokonali 6 : 4 renomowany klub ZKS III D onków (woj. lubuskie), w którym gra i trenuje wielokrotny mistrz Polski, olimpijczyk Lucjan Bøaszczyk. Dla naszego zespoøu punkty zdobyli: Roman Czarniecki -2,5, Michaø Kowalski - 2 i èukasz Adamczuk - 1,5. oo Gratulujemy wietnego wyst pu. 6 pa dziernika o godz. 16 w Zar bie pingpongi ci LZS TS gra b d z GKS Gorzów Wielkopolski. Wszystkich sympatyków tenisa stoøowego zapraszamy i liczymy na gor cy doping. Zawodnicy naprawd na to zasøuguj . W tym miejscu nale y z satysfakcj odnotowa , e w powiecie luba skim, bior c pod uwag wszystkie dyscypliny sportu, nie ma klubu, który wyst powaøby na tak wysokim szczeblu rozgrywek jak zar bia ski zespóø. Andrzej Ku niar

Rok szkolny 2011/2012 pozwoliø uczniom Gminnej Szkoøy Podstawowej w Siekierczynie rozwija zainteresowania i uzdolnienia, prezentowa swoje mocne strony. Dzieci miaøy okazj wyst powa na licznych uroczysto ciach szkolnych i rodowiskowych. Uczestniczyøy w zaj ciach kóø zainteresowa . Reprezentowaøy szkoø na konkursach, na których mogøy pochwali si posiadan wiedz i umiej tno ciami. Do mi dzynarodowego konkursu „Matematyczny Kangur” przyst piøo 23 uczniów. Wyró nienie otrzymaø ucze klasy IV b Konrad Leszczy ski. W pi ciu konkursach ogólnopolskich wzi øo udziaø 87 uczniów. W ród nich znalazøa si Weronika Mydøowska z klasy VI b, która zaj øa V miejsce w konkursie poetyckim „Odkrywajmy talenty przyszøo ci”. Ogromn wiedz i umiej tno ciami matematyczno – przyrodniczymi pochwalili si uczniowie klasy IV a: Anna Baranowska, Maja Jankowska, Paulina Kuøacz, Nikola Latkowska, Julia èukjanowicz i Marek Rozi ski, którzy w finale ogólnopolskiej Olimpiady Umiej tno ci w Poznaniu wywalczyli IV miejsce. Uczennica klasy VI a, Agata Ry ewska, zostaø laureatk konkursu regionalnego „Moja Maøa Ojczyzna”. Za swoj prac pt. Moje miejsce na ziemi – moja maøa ojczyzna ” otrzymaøa nagrod

Rozpocz ø si sezon piøkarski. Zespóø LZS Zar ba zgøoszony do eliminacji Pucharu Polski na szczeblu okr gu jeleniogórskiego trafiø na beniaminka klasy okr gowej „Bazalt” Sulików, z którym przegraø na wøasnym boisku 2:4 (2:2). Dla naszej dru yny bramki strzelili Dariusz Trzonek i Paweø Rozi ski. Byøo to z naszej strony, mimo pora ki, dobre spotkanie z du o wy ej notowanym przeciwnikiem. Wyró nili si pozyskani w przerwie letniej nowi zawodnicy z wieloletnim sta em piøkarskim. W klasie B grupa III seniorzy rozpocz li rozgrywki 19 sierpnia. Do inauguracyjnego spotkania z dru yn Pasiecznika nie doszøo, gdy boisko w tej miejscowo ci nie nadawaøo si do gry i decyzj Wydziaøu Gier i Dyscypliny Okr gowego Zwi zku Piøki No nej w Jeleniej Górze nasza dru yna wygraøa walkowerem 3:0. W drugiej kolejce 22 sierpnia zwyci yli my na wøasnym boisku 4:1 (2:0) z LZS Pisarzowice. èupem bramkowym podzielili si : Marcin elazowski, Dariusz Trzonek, Przemysøaw Iwanek oraz Hubert Nowak. Drugiego

nr 4 (125) lipiec – sierpie wrze nia rozegrali my mecz w Pobiednej z zespoøem „Fatma”. Wynik meczu 2:2 (2:1), bramki: Dariusz Trzonek i Mariusz Ry ewski – po 1. Przewaga naszego zespoøu lecz widowisko wypaczyø s dzia gøówny zawodów z Podkolegium S dziów w Jeleniej Górze pan Henryk Kulasi ski z Mirska. Zawody prowadziø stronniczo przeciwko naszemu zespoøowi. Dnia 09.09.2012 r. zespóø nasz rozegraø awansem mecz z 30 wrze nia w Radogoszczy z miejscowym LZS-em. Nasz zespóø wygraø wysoko, bo 8:0 (5:0). Dru yna rozegraøa dobre spotkanie. Bramki dla naszej dru yny zdobyli: Marcin elazowski – 3, Dawid Przewøocki – 2, Krzysztof Wendt, Przemysøaw Iwanek – 1 oraz Dariusz Trzonek – po 1.

2012

GAZETKA ska Siekierczy

11

Czwarta kolejka odbyøa si 11 wrze nia br. Go cili my zespóø z Gryfowa „Gryf”. Kolejna wygrana naszego zespoøu 4:3 (2:0). Na 10 minut przed ko cem meczu, gdy prowadzili my 4:1, trener daø szans gry caøemu zespoøowi wprowadzaj c rezerwowych. Bramki zdobyli: Konrad Pinkowicz – 2, oraz Mateusz Micho ski i Dariusz Wawrzyniecki – po 1.

Tabela po 3 kolejkach, klasa B, grupa III.

Terminarz najbli szych spotka - 16 wrze nia z „Pogoni ” Wle we Wleniu - 23 wrze nia z „Wøókniarzem” II Mirsk w Siekierczynie Zespóø juniorów rozpocz ø rozgrywki 1 wrze nia 2012 r. w Chmieleniu z „Chmielank ” od wysokiej wygranej. Wynik tego meczu to 11:1 (6:0). Bramki zdobyli: Konrad Pinkowicz – 5, Dominik Pijanowski – 4, èukasz Narel – 1 oraz debiutant Dariusz Wawrzyniecki – 1. Pochwaøy nale si wszystkim 11 uczestnikom tego meczu: Pawøowi Butrymowi, Dawidowi Kleszczy skiemu, Konradowi Krymowskiemu, Fabianowi Kuriacie, Mateuszowi Micho skiemu (kpt), Maciejowi Milczkowi (bramkarz) i Dariuszowi Z beckiemu. W drugiej kolejce rywalem naszego zespoøu miaø by zespóø „Czarnych” ze Strzy owca (4 wrze nia). Ze wzgl du na braki kadrowe zespóø ten nie przyst piø do rozgrywek (mamy pauz ). W trzeciej kolejce rozgrywek klasy terenowej juniorów dnia 8 wrze nia 2012 r. nasz zespóø rozegraø mecz w Pisarzowicach. Nasi piøkarze pokonali swoich rówie ników 3:1 (2:1). Bramki zdobyli: Mateusz Micho ski, Dominik Pijanowski oraz Przemysøaw Kustra – po 1. Pozostali zawodnicy tak e dobrze zagrali. W czasie tych zawodów doznaø urazu prawej nogi nasz zawodnik Konrad Pinkowicz. Wraz z trenerem Michaøem Hajowym udali si po pierwsz pomoc do èCM. Tam jednak nie udzielono mu pomocy odmawiaj c jej uzasadniaj c to faktem, e jest niepeønoletni i nie ma adnego z rodziców. Nie uwzgl dniono faktu, e w czasie zawodów odpowiedzialno prawn i opieku cz ponosz trener i prezes. Uwa am, e postawa lekarza byøa wielce nieodpowiedzialna. Trenera jako opiekuna zlekcewa ono. My l , e podobne zdarzenia nie b d miaøy miejsca w przyszøo ci.

Nast pna pi ta kolejka przypada na 15 wrze nia meczem z „Kwis ” w wieradowie. W szóstej kolejce zespóø nasz ma pauz , tj. 22 wrze nia 2012 roku. Siódma kolejka to mecz z „Pogoni ” Wle w Siekierczynie w dniu 29 wrze nia 2012 roku. W dniu 2 pa dziernika (wtorek) zespóø wyjedzie do „Chojnika” Jelenia Góra – Cieplice. Obie dru yny – seniorzy i juniorzy przygotowywali si do sezonu pod okiem Michaøa Hajowego. Cieszy fakt, e treningi rozpocz øa do du a grupa møodzie y, co dobrze rokuje na przyszøo . Klub wzbogaciø si o otrzymane bezpøatnie 22 komplety strojów piøkarskich. Serdecznie zapraszamy kibiców i sympatyków zar bia skich zespoøów na najbli sze mecze.

Podzi kowania Panu Marcelowi Gocaøkowi z Wesoøówki za pomoc przy pracach zwi zanych z konstrukcj stela a pod logo naszego klubu, który znajduje si na stadionie sportowym w Siekierczynie. Firmom sponsorskim z Siekierczyna przychylnym naszemu klubowi: „Usøugi Ogólnobudowlane” Konrad Krakowiak, „Autocz ci” Krzysztof Szatkowski oraz „Høadyk Energia Odnawialna” Marcin Høadyk. Pawøowi Rozi skiemu, zawodnikowi zespoøu seniorów, za pomoc przy pozyskiwaniu ww. sponsorów.

Mieczysøaw Kutrowski Prezes LZS Zar ba

Z okazji urodzin kochanej onie Lucynie du o szcz cia, zdrowia, døugich lat ycia yczy m Mietek Kutrowski. Podzi kowanie za cierpliwo i wyrozumiaøo dla mojej piøkarskiej pasji. Zarz d Ludowego Klubu Sportowego LZS Zar ba dysponuje wolnymi przestrzeniami reklamowymi na ogrodzeniu stadionu sportowego w Siekierczynie. Kontakt pod nr tel. 668 002 667. M. Kutrowski

Jakie s najcz stsze problemy z ro linami doniczkowymi? Oto najcz ciej wyst puj ce objawy zøej piel gnacji, ich przyczyny i sposoby zapobiegania im. Problem: powolny wzrost, drobne, blade møode li cie, brak kwitnienia. Przyczyna: zbyt uboga gleba. Rada: konieczne dokarmianie. Problem: schn wierzchoøki p dów i licie. Przyczyna: zbyt sucho i gor co. Rada: przestaw w inne miejsce, zraszaj, podlewaj. Problem: na caøej ro linie opadaj li cie. Przyczyna: zbyt sucho lub ro lina jest zalana. Rada: podlewaj albo pozwól jej przeschn .Problem: brunatne plamy na li ciach. Przyczyna: oparzenia søoneczne. Rada: przestaw w osøoni te miejsce, nie spryskuj ro liny nagrzanej søo cem. Problem: podstawa ro liny gnije albo óøkn i opadaj li cie. Przyczyna: zbyt wilgotno i zimno. Rada: przestaw w inne miejsce, zmniejsz podlewanie.Problem: gnij ce plamy na li ciach i kwiatach. Przyczyna: zraszanie ro liny. Rada: zaprzesta tego. Problem: p ki kwiatowe nie otwieraj si i obumieraj . Przyczyna: za zimno lub za wilgotno. Rada: przestaw w inne miejsce i pozwól przeschn .Problem: li cie wi dn , skr caj si i podsychaj . Przyczyna: przeci gi. Rada: przestaw w zaciszne miejsce. Problem: li cie porozrywane albo z óøkn cymi brzegami. Przyczyna: potr canie przez ludzi lub zwierz ta. Rada: przestaw w ustronne miejsce. Urszula Wójtowicz

To warto przeczyta Na zlecenie Urz du Gminy Siekierczyn ukazaøa si publikacja pod tytuøem „POZNAJ GMIN SIEKIERCZYN” wspóøfinansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach EFRROW Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Autorami publikacji s : tekst - Andrzej Ku niar (historyk, popularyzator wiedzy „o naszej maøej ojczy nie” i jednocze nie przewodnicz cy Rady Gminy Siekierczyn), opracowanie graficzne -Tomasz Hajdel, zdj cia: Janusz Niekrasz, Tomasz Hajdel, Jolanta Napadøek. Przydatny przy zwiedzaniu folder zawiera zestaw ciekawych informacji o przeszøo ci i tera niejszo ci na-

S

GAZETKA

iekierczy ska

Porady dla ogrodników Jesienne prace w ogrodzie Po przymrozkach cinamy p dy i wykopujemy karpy dalii, kanny, bulwy mieczyków, begonii bulwiastej i innych ro lin, które musz zimowa w chøodnym pomieszczeniu. Osuszamy je. Ukøadamy w skrzyneczkach, przesypuj c torfem. Mo emy jeszcze sadzi ro liny cebulowe kwitn ce wiosn ( krokusy, tulipany, narcyzy, hiacynty itp.). Jest to ostateczny termin ich sadzenia przed zim . Dosypujemy pod krzewy kompost, aby ochroni korzenie przed mrozem,.Wysadzamy cebulki p dowe lilii do gruntu, Starannie wygrabiamy opadaj ce li cie i skøadamy je na kompost,Sadzimy ró e, krzewy oraz drzewa z tzw. goøym korzeniem oraz iglaki kopane z gruntu, Wysiewamy zimotrwaøe ro liny jednoroczne (np. nagietki, smagliczki), aby latem wcze niej zakwitøy, Je eli drzewa i krzewy li ciaste zrzuciøy li cie, jest to dobry termin ich przesadzania. Gleba jest jeszcze ciepøa, a deszcze sprzyjaj regeneracji korzeni. le wygl daj ce byliny cinamy nad ziemi . Te, które maj atrakcyjne owocostany zostawiamy jako pokarm dla ptaków i zimow dekoracj . Usuwamy z rabat chwasty,Podlewamy przed zim ro liny zimozielone np.ró aneczniki, laurowi nie, iglaki, Przenosimy kaktusy i inne sukulenty z letniego stanowiska do pomieszczenia, gdzie b d zimowaøy (8- 10 stopni), zaprzestajemy ich podlewania.Przenosimy pozostaøe ro liny do domu np.kordyliny, aukuby, jukki, eonium drzewiaste, oleandry, przestajemy nawozi . Ro liny przeniesione na zimowanie, powin-

ny mie skrócone p dy. Gøównie dotyczy to gatunków o mi kkich p dach np. pelargonii. Przeprowadzamy jesienn kosmetyk , spryskujemy im li cie wod z dodatkiem pøynu do mycia naczy , 3 krople na 1 litr. Sprawdzamy, czy nie ma szkodników, gøównie mszyc i prz dziorków. Na ro linach o skórzastych li ciach np. agawy, wyst puj miseczniki i tarczniki, a na kaktusach weønowce, stosujemy wtedy paøeczki doglebowe przeciwko owadom albo rodki ochrony ro lin dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach zamkni tych.Je li szkodniki tak opanowaøy ro liny, e ju nie mo emy im da rady, to musimy przenie je i opryska tam, gdzie nie b dzie ludzi. W pa dzierniku przygotowujemy sadzonki porzeczek, odcinaj c sekatorem odcinki p dów 20–25 cm døugo ci. Od takich fragmentów odcinamy cz ci wierzchoøkowe (które nie s zdrewniaøe) i umieszczamy w wilgotnym piasku w piwnicy w ten sposób, aby koniec powstaøy po odci tym wierzchoøku byø na górze. Sadzonki wysadzamy do gruntu w kwietniu nast pnego roku.W drugiej poøowie miesi ca przygotowujemy sadzonki winoro li: z møodych, ale zdrewniaøych p dów odcinamy fragmenty 40 cm døugo ci i podobnie, jak w przypadku porzeczki umieszczamy w wilgotnym piasku w piwnicy przechowuj c do kwietnia – wtedy sadzimy do gruntu. ródøo:ogrodowisko.pl, http://www.wymarzonyogrod.pl Urszula Wójtowicz

szej gminy. Znajdziemy tam równie opis rodowiska geograficzno-przyrodniczego oraz ciekawostki przyrodnicze. Najwi ksz cz publikacji stanowi historia gminy m.in. powstanie poszczególnych miejscowo ci, ludno , gospodarka, ycie religijne. Ostatnim tematem poruszonym na stronach tego folderu jest dzie dzisiejszy gminy, czyli struktura administracyjna, gospodarka i infrastruktura techniczna, ycie spoøeczne i kulturalne. Dobry papier, liczne fotografie oraz doø czona mapa w skali 1: 25 000 (opracowana przez Edwarda Cwynara) naszych terenów podnosz atrakcyjno tego wydania. Zach camy wszystkich do zapoznania si z t publikacj , która jest dost pna w ka dej bibliotece naszej gminy. Urszula Wójtowicz KOLEGIUM REDAKCYJNE: A. KU NIAR (red. naczelny), E. CWYNAR (z-ca red. naczelnego), B. KULSZEWICZ (sekretarz), J. NAPADèEK, J. NIEKRASZ, T. HAJDEL. Stale wspóøpracuj : A. SKOWRO SKA, U. WÓJTOWICZ, R. LESZCZY SKI, M. DUB -TULICKA ADRES REDAKCJI: Dom Kultury w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 1, tel. 75 722 17 77. email: [email protected] Materiaøów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno ci za tre ogøosze . Skøad: Z. PAZUR , druk: Zbigniew Martysiewicz, Jelenia Góra ul. Ptasia 18/2 tel. 75-36-343. Numer zamkni to 15.09.2012 r. Nakøad 350 egz.