VAT 2015-06-17 15:26:56

2 W Chorwacji obowiązują trzy stawki VAT: 5 proc., 13 proc. i 25 proc.

Stawka 5 proc. dotyczy następujących towarów i usług: ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

wszystkich rodzajów chleba wszystkich rodzajów mleka podręczników szkolnych i uniwersyteckich, książek naukowych (również z dziedziny kultury i sztuki), drukowanych oraz na innych nośnikach tekstu, włącznie z płytami CD-ROM, video kasetami i audio kasetami i dyskietkami leków wyspecyfikowanych przez Chorwacki Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych implantów medycznych wszczepianych chirurgicznie (zastawki serca, elektroniczne stymulatory, stawy itp.) czasopism naukowych usług publicznych seansów filmowych sportowo-rekreacyjnych jednostek pływających, zgłoszonych do procedury celnej o dopuszczenie ich do swobodnego obrotu do dnia 31 maja 2013 roku, a które uprzednio podlegały procedurze tymczasowego importu

Stawka 13 proc. obowiązuje na: ■■ ■ ■ ■ ■ ■

usługi hotelarskie i turystyczne: zakwaterowanie lub zakwaterowanie z wyżywieniem, wyżywienie we wszystkich rodzajach handlowych obiektów turystycznych (hotele, pensjonaty, turystyczne apartamenty kampingi itp.), prowizje agencji turystycznych usługi przygotowania żywności, wykonywanie wszelkiego rodzaju usług gastronomicznych i usług związanych z przygotowaniem lub podawaniem napojów bezalkoholowych, wina i piwa w handlowych obiektach turystycznych dzienniki i czasopisma, oprócz zawierających ogłoszenia (ponad 50 proc. zawartości) oleje i tłuszcze jadalne (zwierzęce i roślinne) żywność dla dzieci i żywność przetworzona dla niemowląt dostawa wody (oprócz wody sprzedawanej na rynku w butelkach lub innego rodzaju opakowaniach) biały cukier wyprodukowany z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych bilety na koncerty

Pozostałe towary i usługi objęte są 25-proc. VAT-em.

3

Płatnicy VAT■ ■

■ ■przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna) dostarczający na rynek towary lub usługi o wartości przekraczającej 230.000 kun rocznie importer eksporter (jeśli eksportuje towary lub usługi, w tym usługi transportowe, za które nie otrzymał zapłaty zgodnie z prawem dewizowym i handlowym) krajowy przedsiębiorca korzystający z usług przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą wystawca faktury VAT, na której wykazano podatek VAT, chociaż wystawca faktury nie jest do tego upoważniony w wyjątkowych przypadkach - także organy administracji centralnej, samorządu krajowego i lokalnego, partie polityczne, związki, izby - jeśli podejmują działalność gospodarczą, której nieopodatkowanie stanowiłoby nieuczciwą konkurencję

Zwolnienia z podatku Usługi leżące w interesie publicznym: ■ ■■ ■

■ ■ ■

usługi pocztowe i dostawa dóbr z nimi związanych diagnostyka medyczna w szpitalach, leczenie i opieka medyczna, opieka w instytucjach zdrowotnych, dostawa dóbr związanych z opieką zdrowotną usługi lekarzy medycyny, dentystów, pielęgniarek, fizjologów, psychologów, badania laboratoryjne, usługi świadczone przez techników dentystycznych dostarczanie ludzkich organów, mleka ludzkiego, krwi usługi techników dentystycznych podczas wykonywania praktyki i implanty/protezy zębowe wykonywane przez techników dentystycznych i stomatologów usługi świadczone swoim członkom przez organizacje zwolnione z podatku lub nie będące płatnikami podatku VAT usługi i dobra związane z opieką społeczną, łącznie z usługami domów opieki dla osób starszych i w potrzebie, instytucji lub innych organizacji o charakterze społecznym usługi i dobra związane z ochroną dzieci i młodzieży za pośrednictwem instytucji lub organizacji o charakterze społecznym edukacja dzieci i młodzieży, dobra i usługi związane z instytucjami edukacyjnymi (wszystkie poziomy edukacyjne), kształcenie lub przekwalifikowanie dorosłych prywatne nauczanie w instytucjach edukacyjnych (wszystkie poziomy edukacyjne) wykorzystanie personelu instytucji religijnych i duchownych dla realizacji niektórych zadań usługi i dobra związane z organizacjami non profit o charakterze religijnym, patriotycznym, filantropijnym itp.

4■ ■

dostarczanie usług i dóbr związanych z kulturą, m.in. muzea, galerie, archiwa, biblioteki, teatry, orkiestry i inne instytucje związane ze sztuką i muzyką transport osób chorych i rannych abonament na wszystkie działalności radia i telewizji (z wyjątkiem działalności komercyjnych)

Inne usługi: ■ ■ ■

■ ■ ■

usługi bankowe, kas oszczędnościowo-kredytowych, towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych transakcje walutowe dostawy papierów wartościowych (emisja, przechowywanie, wprowadzanie na giełdę, usługi pośrednictwa z tym związane) zarządzanie funduszami inwestycyjnymi loterie i gry w kasynie, zakłady i kluby z automatami do gry (pod warunkiem stosowania właściwych przepisów) wynajem mieszkań

Niektóre towary importowane: ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■przedmioty osobiste, dobra przywożone na własny użytek przez turystów (nie dotyczy alkoholu, napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych); sprzęt gospodarstwa domowego na własne potrzeby (zgodnie z przepisami celnymi), przedmioty stanowiące prezenty ślubne (nie licząc produktów alkoholowych, tytoniowych i pojazdów silnikowych) dobra odziedziczone za granicą (według przepisów celnych) instrumenty i pomoce dla uczniów i studentów (wg przepisów celnych) przesyłki zagraniczne nieprzewyższające wartości 160.00 kun (według przepisów celnych) produkty rolne, ziarna, nawozy, pochodzące z gospodarstw rolnych na terenach transgranicznych w państwie sąsiadującym substancje terapeutyczne, ludzkiego pochodzenia dobra do użytku osobistego, edukacji, kultury oraz dobra do użytku i pomocy niepełnosprawnym dobra pomocy humanitarnej (poza alkoholem, tytoniem i wyrobami tytoniowymi, kawą, herbatą, pojazdami silnikowymi za wyjątkiem karetek) medale i nagrody zdobyte na międzynarodowych imprezach nieznacznej wartości próbki towarów drukowane materiały promocyjne przesłane przez firmy mające siedzibę poza Republiką Chorwacji dobra wykorzystywane lub konsumowane na targach, wystawach i podobnych imprezach, nie dotyczy alkoholu, tytoniu i produktów tytoniowych, ropy naftowej, paliw płynnych i gazowych dobra służące do inspekcji, testów i analiz, niszczone w tych procesach pieczątki, znaki handlowe, patenty, modele, projekty i dokumentacja niezbędne w celu ochrony praw handlowych i przemysłowych materiały turystyczne, rozpowszechniane bezpłatnie, w celach reklamowych

Dokumenty, formularze dostarczane i rozpowszechniane bezpłatnie: ■

■ ■

publikacje zagranicznych rządów i oficjalnych organów międzynarodowych, karty do głosowania, raporty, ulotki, nośniki informacji dla bezpłatnego rozpowszechniania danych, nagrania, materiały archiwalne, wydruki wykorzystywane na międzynarodowych spotkaniach, konferencjach, kongresach, projekty, rysunki techniczne, dokumenty związane z badaniami na terenie Republiki Chorwacji, drukowane naklejki, karty i inne dokumenty rozprowadzane przez agencje turystyczne, zdjęcia, slajdy z tekstem lub bez, na potrzeby agencji informacyjnych i wydawców magazynów, przedmioty produkowane przez ONZ lub inne agencje specjalistyczne materiały pomocnicze dla ochrony dóbr i żywych zwierząt w czasie transportu transport trumien, urn i elementów związanych z organizacją pogrzebu

5

import dóbr na podstawie porozumień dyplomatycznych i konsularnych, przez organizacje międzynarodowe, przez siły zbrojne innych państw, członków NATO import złota przez Chorwacki Bank Narodowy

Niektóre dobra eksportowane: ■ ■

■ ■towary w obrocie uszlachetniającym (włączając w to koszty transportu i inne koszty wysyłki) towary eksportowane do specjalnych stref ekonomicznych, składów celnych oraz dostawy w ramach specjalnych stref i składów celnych towary i usługi dla przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych, pod warunkiem wzajemności usługi świadczone przez podmioty krajowe zagranicznym przedsiębiorcom zajmującym się transportem morskim, lotniczym i rzecznym dobra dostarczane lub transportowane (poza pochodnymi ropy naftowej) z Republiki Chorwacji przez podróżnych pod odpowiednimi warunkami regulowanymi przez przepisy

Kto ma prawo do zwrotu VAT-u Podatnicy nieposiadający w Republice Chorwacji ani siedziby, ani miejsca pobytu, oddziału ani innej jednostki biznesowej, niedostarczający dóbr ani usług na terenie Republiki Chorwacji, mają prawo do zwrotu podatku VAT pod warunkiem, że w państwie pochodzenia podatnik ten również jest zwolniony z VAT. Do zwrotu podatku maja prawo ci podatnicy, którzy w danym czasie nie dostarczali dóbr i usług za wyjątkiem: ■usług transportowych i z transportem związanych, które są zwolnione od podatku na podstawie odpowiednich przepisów usług, za które płaci krajowy odbiorca

Podatnik powinien w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego złożyć podanie do Urzędu Skarbowego. Osoby fizyczne, które w Republice Chorwacji nie posiadają ani stałego, ani czasowego miejsca pobytu, mają prawo do zwrotu podatku VAT za towary zakupione w Chorwacji, jeśli spełnią poniższe warunki: ■ ■ ■

wartość zakupionych towarów przekracza 740, 00 kun sprzedawca wypełnił formularz PDV - P towary zostały wywiezione za granicę w okresie krótszym niż 3 miesiące od daty podanej na rachunku

6zakupione towary zostały poddane granicznej kontroli celnej, a formularz PDV-P (Zahtjev za povrat PDV-a) wydany przez sprzedawcę został potwierdzony przez urzędnika celnego

Wniosek o zwrot podatku należy złożyć w okresie do sześciu miesięcy od daty wydania rachunku. Prawo do zwrotu podatku VAT nie dotyczy zakupu pochodnych ropy naftowej.

7