Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe

Ustawa Prawo bankowe Przedmiot: Prawo bankowe Zasady, warunki tworzenia banków. • Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o licencję na pro...
3 downloads 3 Views 832KB Size
Ustawa Prawo bankowe Przedmiot: Prawo bankowe

Zasady, warunki tworzenia banków. • Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o licencję na prowadzenie działalności bankowej? • Jak można podzielić te warunki? Które któreś z nich są trudne do pokonania? • Jaki sens ma uprzywilejowanie KNF w roli wydającego pozwolenie? • Jaki bank jest utworzyć najprościej?

Formy prawne działania banków • Czym różnią się formy prowadzenia działalności bankowej od strony prawnej? • Jakie występują różnice o charakterze finansowym? • Dlaczego preferowaną formą prowadzenia działalności bankowej są banki – spółki akcyjne? • Czy istnieją inne formy prowadzenia działalności bankowej – na świecie? Grzegorz Kotliński, UEP; www.republika.pl/grzekotnik

Bank państwowy

Bank spółdzielczy

Bank w formie spółki akcyjnej

Podstawa prawna

- Prawo bankowe - Ustawa o BGK

- Prawo bankowe - Prawo spółdzielcze - Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

- Prawo bankowe - Kodeks spółek handlowych

Zgoda na utworzenie

Ministra Skarbu Państwa

KNF

KNF

Założyciele

-----

osoby fizyczne

Liczba założycieli Kapitał założycielski Statut banku

-----

co najmniej 10

osoby fizyczne, prawne, zagraniczne co najmniej 3

-----

co najmniej 1 mln euro

co najmniej 5 mln euro

forma pisemna brak wpisu do rejestru przedsiębiorców państwowych

akt notarialny

akt notarialny

wpis do KRS

wpis do KRS - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Rada Nadzorcza - Zarząd ok. 40

Wyszcz.

Rejestr przedsiębiorców Organy władzy banku

- Rada Nadzorcza - Zarząd

- Walne Zgromadzenie - Rada Nadzorcza - Zarząd

Liczba banków w Polsce

1 (BGK b.p.)

ok. 570

Formy prawne prowadzenia dział. bankowej • Różnice pomiędzy formami prawnymi obowiązującymi w Polsce przejawiają się głównie w warunkach determinujących tworzenie banków (w różnych formach) • Warunki funkcjonowania i zarządzania bankami są bardzo do siebie podobne • Czy na Świecie istnieją jeszcze inne formy prowadzenia działalności bankowej? Grzegorz Kotliński, UEP; www.republika.pl/grzekotnik

Przejęcie, likwidacja i upadłość banków. • Rozgraniczenie rozumienia pojęć P, L, U • Różnice i podobieństwa pomiędzy pojęciami? • Scenariusz pesymistyczny – prowadzący do ogłoszenia upadłości i likwidacji banku? • Jakie jest znaczenie innych instytucji w scenariuszu pesymistycznym? • Wątek finansowy w przebiegu procedur naprawczych i upadłościowych … • Dlaczego przejęcie jest formą preferowaną? Grzegorz Kotliński, UEP; www.republika.pl/grzekotnik

Program naprawczy • Wszelkie działania związane z interwencją nadzoru bankowego poprzedza procedura programu naprawczego wszczynana przez KNF w razie stwierdzenia zaistnien bilansowych • Wymóg uzyskiwania rentowności stoi w sprzeczności z celami jakie przyświecają działalności banków spółdzielczych –ale i one musiały się mu poddać • KNF powołuje kuratora do ustalenia i przeprowadzenia programu naprawczego, dopiero w razie jego fiaska wszczynane są następne procedury przewidziane prawem bankowym Grzegorz Kotliński, UEP; www.republika.pl/grzekotnik

Schemat procesu likwidacji kończącej się upadłością banku (scenariusz pesymistyczny)

KNF

Strata

zarząd komisaryczny - kurator

Program naprawczy Strata >1/2 f. wł. lub mija 6 msc bez poprawy sytuacji KNF

Likwidacja Przejęcie przez inny bank

KNF

gdy A