Ustawa o transporcie drogowym

Prawo transportowe Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Prawo transportowe Politechniki Poznańskiej Ustawa o transporcie drogowym Marcin Kiciński...
0 downloads 0 Views 4MB Size
Prawo transportowe

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Prawo transportowe

Politechniki Poznańskiej

Ustawa o transporcie drogowym Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych| WMRiT pok. 706, tel. 665 21 29 [email protected] | www.kicinski.eu

Agenda

1. Wprowadzenie 

Najważniejsze daty, zawartość, odwołaniaPodstawowe pojęcia i definicje

2. Struktura Ustawy o transporcie drogowym 3. Omówienie głównych elementów Ustawy o transporcie drogowym 4. Podsumowanie i wnioski

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

dr inż. Marcin Kiciński

2

15

1

Prawo transportowe

Wprowadzenie  Najważniejsze daty:  Uchwalona 6.września 2001 roku  Ostatnia „większa nowelizacja” 11. lipca 2013 r. (obowiązuje od

14. sierpnia 2013 r.)  1.01.2017 – wejście w życie zapisów w nowym brzmieniu

 Zawartość:  108 stron  12 rozdziałów (w tym część uchylonych) - 110 artykułów (w tym

część uchylonych, numeracja 1, 2 … oraz 1a, 1b…)  3 załączniki

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

3

15

Wprowadzenie Dyrektywa 76/914/EWG z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 357 z 29.12.1976); Dyrektywa 84/647/EWG z dnia 19 grudnia 1984 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Dz. Urz. WE L 335 z 22.12.1984); Dyrektywa 88/599/EWG z dnia 23 listopada 1988 r. w sprawie standardowych procedur sprawdzających przy wykonaniu rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym Dyrektywa 90/398/EWG z dnia 24 lipca 1990 r. zmieniającej dyrektywę 84/647/EWG w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu drogowego przewozu rzeczy Dyrektywa 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dyrektywa 98/76/WE z dnia 1 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 96/26/WE w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie im korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego Dyrektywa 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów

Dyrektywa 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

dr inż. Marcin Kiciński

4

15

2

Prawo transportowe

Wprowadzenie

Ustawa o transporcie drogowym odsyła do:  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 41 razy  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 6 razy  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 9 razy

5

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

15

Podstawowe definicje i pojęcia Wg ustawy o transporcie drogowym, 6 września 2001r., Rozdział 1

 Transport drogowy  transport drogowy – krajowy – międzynarodowy  krajowy transport drogowy

 podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej – w zakresie przewozu osób lub rzeczy, – pojazdami samochodowymi (zespoły pojazdów)  

z przyczepą z naczepą

– pojazdami zarejestrowanymi w kraju (RP) – jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży (przejazdu) oraz droga znajdują się na terenie kraju (RP)

 międzynarodowy transport drogowy

 podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej – cechy jak wyżej – jazda pojazdu miedzy miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy kraju (RP)

6

dr inż. Marcin Kiciński

15

3

Prawo transportowe

Podstawowe definicje i pojęcia Wg ustawy o transporcie drogowym, 6 września 2001r., Rozdział 1

 Rodzaje przewozów  niezarobkowy przewóz drogowy – przewóz na potrzeby własne – nieodpłatny przewóz osób lub rzeczy – wykonywany pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy – spełniający łącznie warunki 

 pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

– niezarobkowy przewóz drogowy (krajowy, międzynarodowy)

7

15

Podstawowe definicje i pojęcia Wg ustawy o transporcie drogowym, 6 września 2001r., Rozdział 1

 Rodzaje przewozów przewóz drogowy – transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 561/2006

Każda podróż odbywana w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd , z ładunkiem lub bez używanym do przewozu osób lub rzeczy

8

dr inż. Marcin Kiciński

15

4

Prawo transportowe

Podstawowe definicje i pojęcia Wg ustawy o transporcie drogowym, 6 września 2001r., Rozdział 1

 Rodzaje przewozów cd  przewóz regularny – publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach

czasu i określonymi trasami (zasady – Prawo przewozowe)  przewóz regularny specjalny – niepubliczny przewóz określonej grupy osób,

z wyłączeniem innych osób

9

15

Podstawowe definicje i pojęcia Wg ustawy o transporcie drogowym, 6 września 2001r., Art. 1

 Rodzaje przewozów…cd  przewóz wahadłowy – wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób – tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym i docelowym – przy spełnieniu warunków (łącznie)  

każda grupa osób przewieziona do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego miejsca początkowe i docelowe oznaczają odpowiednio miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi przewozowej, z uwzględnieniem okolicznych miejscowości leżących w promieniu 50 km

 przewóz okazjonalny – przewóz osób, który nie stanowi: – przewozu regularnego – przewozu specjalnego – przewozu wahadłowego  przewóz kabotażowy – przewóz wykonywany pojazdem samochodowym – zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego – między miejscami położonymi na terytorium RP

10

dr inż. Marcin Kiciński

15

5

Prawo transportowe

Podstawowe definicje i pojęcia Wg ustawy o transporcie drogowym, 6 września 2001r., Art. 1

 Rodzaje przewozów cd  transport kombinowany – przewóz rzeczy – podczas którego pojazd    

samochód ciężarowy i/lub przyczepa naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej nadwozie wymienne kontener 20-stopowy lub większy

korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym z usług   

kolei żeglugi śródlądowej transportu morskiego (min. 100 km w linii prostej)

11

15

Podstawowe definicje i pojęcia Wg ustawy o transporcie drogowym, 6 września 2001r., Art. 1

 Przewoźnicy i zezwolenia  przewoźnik drogowy – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

 zagraniczny przewoźnik drogowy – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gosp. w zakresie transportu drogowego – działający na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego siedziba  licencja – decyzja administracyjna – wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub organ samorządu terytorialnego – uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

 zezwolenie – decyzja administracyjna – wydana przez ministra ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub organ samorządu terytorialnego – uprawniająca przewoźnika drogowego do wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego 12

dr inż. Marcin Kiciński

15

6

Prawo transportowe

Podstawowe definicje i pojęcia Wg ustawy o transporcie drogowym, 6 września 2001r., Art. 1

 Przewoźnicy i zezwolenia… cd  Licencja – dokument otrzymany na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego

organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej – upoważniający do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego   

jedno- lub wielokrotnie do lub z terytorium państwa określonego w zezwoleniu tranzytem przez ten kraj

 certyfikat kompetencji zawodowych – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

13

15

Struktura ustawy Ustawa o transporcie drogowym

 Główne rozdziały  Przepisy ogólne  Rozdział 1 (Art. 1-4) – zakres stosowania – definicje stosowanych pojęć

 Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego Rozdział 2 (Art. 5-17) – zezwolenia i licencje w działalności transportowej    

zakres stosowania udzielanie zezwoleń i licencji wniosek o przyznanie zezwoleń i licencji wycofanie licencji

 Transport drogowy osób Rozdział 3 (Art. 18-27)

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

dr inż. Marcin Kiciński

14

15

7

Prawo transportowe

Struktura ustawy Ustawa o transporcie drogowym

 Główne rozdziały cd.  Transport drogowy rzeczy │Rozdział 4 (Art. 28-32) – zezwolenie na wykonywanie przewozu rzeczy  

przewozy krajowe przewozy międzynarodowe

 Świadectwo kierowcy │ Rozdział 4a (Art. 31a-32e) – warunki przyznawania świadectw  Przewozy na potrzeby własne │ Rozdział 5 (Art. 33-34a) – zakres stosowania przepisów  

przewozy krajowe przewozy międzynarodowe

 Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia │ Rozdział 6 (Art. 35-36) – zakres stosowania przepisu  Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych │ Roz. 7 (Art. 37-39) – zakres stosowania – sposób uzyskania certyfikatu

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

15

15

Struktura ustawy Ustawa o transporcie drogowym

 Główne rozdziały cd.  Kierowcy wykonujący transport drogowy Rozdział 7a (Art. 39a-39n) – warunki zatrudnienia – przygotowanie

 Opłaty Rozdział 8 (Art. 40-47a) – za czynności administracyjne – za przejazdy pojazdów po drogach krajowych  Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) Rozdział 9 (Art. 48-82) – zadania ITD – struktura i uprawnienia ITD – tryb postępowania inspektorów ITD

 Nadzór i kontrola Rozdział 10 (Art. 83-91) – dostępność informacji o wykonywanych przewozach – kontrola przewoźników

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

dr inż. Marcin Kiciński

16

15

8

Prawo transportowe

Struktura ustawy Ustawa o transporcie drogowym

 Główne rozdziały cd.  Kary pieniężne Rozdział 11 (Art. 92-96) – rodzaje kar pieniężnych – uprawnienia do kontroli i nakładania kar

 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Rozdział 12 (Art. 97-110)

17

15

Rozdział 1

 Przepisy ogólne │Rozdział 1 (Art. 1 i 2)

 Ustawa o transporcie drogowym dotyczy – zasad podejmowania i wykonywania: transportu drogowego » krajowego » międzynarodowego niezarobkowego przewozu drogowego » krajowego » międzynarodowego

– zasad działania Inspekcji Transportu Drogowego – odpowiedzialności podmiotów, osób (kierowców, osób zarządzających i innych) (Art. 3)

 Ustawa o transporcie drogowym nie dotyczy – przewozów drogowych pojazdami samochodowymi 

 

do przewozu nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) w niezarobkowym krajowym i zagranicznym przewozie osób o dop. masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t Wyjątek PRD – ITD zespołów ratownictwa medycznego

18

dr inż. Marcin Kiciński

15

9

Prawo transportowe

Rozdział 1

19

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

15

Rozdział 2 Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego

(Art. 5)

 Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego │Rozdział 2  Podjęcie i wykonywanie wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WE 1071/2009): – Siedziba w UE – Dobra reputacja – Zdolność finansową – Posiadanie kompetencji zawodowych – Osoby nie posiadają zakazu wykonywani zawodu kierowcy (UoTD)

Spełnienie wszystkich wymogów jednocześnie

Starostwo lub GITD (transport MN) 20

dr inż. Marcin Kiciński

15

10

Prawo transportowe

Rozdział 2 Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego

 Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego międzynarodowego (Art. 5a)

│Rozdział 2  Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania licencji

wspólnotowej – Transport towarowy (WE) nr 1072/2009  

Wyjątek: przesyłki pocztowe, pojazdy uszkodzone, dom do 3,5 t. przewóz dot. działalności pomocniczej Licencja wspólnotowa max 10 lat z możliwością przedłużenia

– Transport pasażerski (WE) nr 1073/2009 (wyjątek: pojazdy do 9 osób)

Wymaga posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

21

15

Rozdział 2 Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego

 Zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego osób (Art. 5b)

│Rozdział 2 – Samochód osobowy: –

Pojazd samochodowy: 8,9 osób

– Taksówka

Licencja (2-50 lat) 22

dr inż. Marcin Kiciński

15

11

Prawo transportowe

Rozdział 2 Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (WE 1071/2007):  Siedziba w EU  Państwo członkowskie  Po uzyskaniu zezwolenia min. 1 zarejestrowany pojazd  Rzeczywista siedziba (baza eksploatacyjna, urządzenia administracyjne)

 Dobra reputacja  Odpowiednia zdolność finansowa  posiadanie zabezpieczenia (środki pieniężne, gwarancje bankowe, polisy ubezpieczeniowe,…) w wysokości

9 000 Euro na pierwszy pojazd 5 000 Euro na każdy następny pojazd

 Posiadanie kompetencji zawodowych UoTD  Nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (zatrudnieni kierowcy lub osoby wykonujące przewóz osobiście na rzecz przedsiębiorcy)

23

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

15

Rozdział 2 Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego (Art. 6)

 warunki przyznania licencji przedsiębiorcy taksówkowemu – Nie byli skazani ze przestępstwa:   

Skarbowe, mieniu, obrotowi gospodarczemu Nie wydano zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie TD przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej, obyczajowości,

– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (gminy pow. 100 tys. mieszkańców)

24

dr inż. Marcin Kiciński

15

12

Prawo transportowe

Rozdział 2 Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego (Art. 7) (Art. 8-11)

 Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiany i cofnięcie licencji/zezwolenia  Udzielanie licencji/zezwolenia  na podstawie pisemnego/elektronicznego wniosku przedsiębiorcy, zawierającego – Oznaczenie przedsiębiorcy – Informacja o wpisie do CEIDG – NIP – Rodzaj transportu drogowego – rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych – czas, na jaki licencja ma być udzielona (licencja wspólnotowa) – Określenie liczby wypisów – Osoba zarządzająca transportem

25

15

Rozdział 2 Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego Wymagania wobec osoby uznanej za zarządzającą transportem  pracownik,  posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych  dyrektor,  udziałowiec,  właściciel,  przedsiębiorca  członkiem organu zarządzającego firmą  osoba wyznaczona w drodze umowy cywilno-prawnej spełniającą dodatkowe wymagania

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

dr inż. Marcin Kiciński

26

15

13

Prawo transportowe

Rozdział 2 Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego oraz  zamieszkanie na terenie wspólnoty  spełnianie wymagań w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej  sprecyzowanie w umowie zadań, które ta osoba ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły,  określenie zakresu obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem,  zagwarantowanie niezależności tej osoby od kontrahentów przewoźnika,  ograniczenie liczby przedsiębiorstw, w których ta osoba zarządza transportem do 4 firm,  ograniczenie floty pojazdów, którymi ta osoba zarządza we wszystkich przedsiębiorstwach do 50 pojazdów / na 1-en certyfikat kompetencji/.

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

27

15

28

15

Wniosek o udzielenie L/Z

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

dr inż. Marcin Kiciński

14

Prawo transportowe

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

29

15

30

15

Wykaz pojazdów SC

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

dr inż. Marcin Kiciński

15

Prawo transportowe

Wykaz pojazdów A

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

31

15

32

15

Zmiany

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

dr inż. Marcin Kiciński

16

Prawo transportowe

Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

33

15

34

15

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

dr inż. Marcin Kiciński

17

Prawo transportowe

Oświadczenie o niekaralności

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

35

15

Rozdział 2 – dawne wzory Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego  Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy  format A-4, foliowany,

kolor beżowo-niebieski

36

dr inż. Marcin Kiciński

15

18

Prawo transportowe

Rozdział 2 Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego  Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

37

15

Rozdział 2 Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego

 Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy  organ udzielający licencje wydaje

wypisy – liczba wypisów = liczba pojazdów

 format A-5

Uwaga – kierowca pojazdu samochodowego jest zobowiązany posiadać przy sobie wypis i okazywać go na żądanie uprawnionego organu kontroli (adnotacja na stronie odwrotnej)

38

dr inż. Marcin Kiciński

15

19

Prawo transportowe

Rozdział 3 Transport drogowy osób (Art. 18–27) (Art. 18) 

Wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wymaga ZEZWOLENIA  zezwolenia wydawane są w zależności od zasięgu przewozów i siedziby przedsiębiorcy – w transporcie krajowym przez: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa

Zmiana od 01.01.2017 r.

– w transporcie międzynarodowym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

 wykonywanie międzynarodowych przewozów wahadłowych i okazjonalnych wymaga

zezwolenia Głównego Inspektora Transportu Drogowego

NIE WYMAGA ZEZWOLENIA TRANSPORT OSÓB W CZASIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH lub WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ W PRZEWOZACH WYKONYWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNYCH GAŁĘZI NIŻ TRANSPORT DROGOWY.

39

15

Rozdział 3 Transport drogowy osób (Art. 18–27) (Art. 18) 

Nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego, jeżeli: 1. tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę samą

grupę osób i dowozi się ją do miejsca początkowego albo 2. polega on na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda po-wrotna jest

jazdą bez osób (podróżnych), albo Zmiana od 01.01.2017 r. 3.

polega on na jeździe bez osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego same-go przewoźnika drogowego została przewieziona na zasadzie określonej w pkt 2.

 Przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym

konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą.

40

dr inż. Marcin Kiciński

15

20

Prawo transportowe

Rozdział 3 Transport drogowy osób (Art. 18–27) (Art. 18b)

Przewozy regularne w krajowym: 1. Środek transportu – autobus 2. Rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości (przystanki, dworce) 3. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów – przystanki 4. Opłata zgodna z cennikiem - bilet, cennik podawany do publicznej wiadomości 5. Regulamin – warunki obsługi podróżnych (dostępny w kasach)

41

15

Rozdział 3 Transport drogowy osób (Art. 18–27)  Zezwolenie w transporcie drogowym osób (Art. 21)  max. 5 lat na przewozy regularne i regularne specjalne  max. 1 rok na przewozy wahadłowe i okazjonalne

Zmiana od 01.01.2017 r.

 max 5 lat na przewozy regularne specjalne i międzynarodowe przewozy regularne

42

dr inż. Marcin Kiciński

15

21

Prawo transportowe

Rozdział 3 Transport drogowy osób (Art. 18–27) (Art. 22a)

Warunki odmowy udzielenia zezwolenia na krajowe przewozy regularne  brak możliwości świadczenia usług posiadanym sprzętem  projektowana linia regularna stanowi zagrożenie dla linii już zatwierdzonych

Wyjątek: – linie regularne obsługiwane są tylko przez jednego przewoźnika lub jedną grupę przewoźników

 poważne zagrożenie dla rentowności porównywanych usług kolejowych na liniach

bezpośrednio związanych z trasą drogową Zmiana od 01.01.2017 r. (otwarcie rynku przewozów)

43

15

Rozdział 3 Transport drogowy osób (Art. 18–27) (Art. 23) 

Warunki odmowy udzielenia licencji na międzynarodowe przewozy regularne  brak możliwości świadczenia usług posiadanym sprzętem  projektowana linia regularna stanowi zagrożenie dla linii już zatwierdzonych

Wyjątek: – linie regularne obsługiwane są tylko przez jednego przewoźnika lub jedną grupę przewoźników

 poważne zagrożenie dla rentowności porównywanych usług kolejowych na liniach

bezpośrednio związanych z trasą drogową  planowane usługi nastawione są tylko na najbardziej dochodowe spośród usług

istniejących na danych trasach

 Możliwość odmowy udzielenia zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne, wahadłowe i okazjonalne  nie przestrzeganie warunków w posiadanym już zezwoleniu  nie wykonywanie przewozów regularnych przez co najmniej 3 miesiące  wykonywanie przewozów bez zezwolenia

44

dr inż. Marcin Kiciński

15

22

Prawo transportowe

Rozdział 3 Transport drogowy osób (Art. 18–27)  Zmiany w istniejącym zezwoleniu (Art. 24)  zezwolenie zmiena się w przypadku zmiany – nazwy przedsiębiorcy – siedziby i adresu przedsiębiorcy  zezwolenie może być zmienione w przypadku zmiany – przebiegu linii regularnej – przewoźnika zagranicznego, z którym wspólnie prowadzona jest obsługa linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym  wygaśnięcie zezwolenia – zrzeczenie się zezwolenia – upłynięcie terminu określonego w zezwoleniu – wygaśnięcie licencji  wycofanie zezwolenia – wycofanie licencji – naruszenie warunków zezwolenia – niewykonywanie przewozów przez co najmniej 3 miesiące – odstąpienie zezwolenia osobie trzeciej

45

15

Rozdział 3 Transport drogowy osób (Art. 18–26)  Podstawa wydania / odmowy wydania licencji

(Art. 25, 26)

 podstawą wydania zezwolenia jest posiadanie przez przewoźnika licencji  podstawą odmowy wydania zezwolenia jest – brak wystarczającej liczby zezwoleń – cofnięcie (możliwość cofnięcia) licencji (wg. Art. 15, ust. 1 i 3)  zezwolenia wydawane są przez GITD – lub w drodze upoważnienia polskie organizacje ogólnokrajowe, zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych

46

dr inż. Marcin Kiciński

15

23

Prawo transportowe

Rozdział 3 Transport drogowy osób (Art. 18–27)  Dodatkowe wymagania w zakresie międzynarodowych przewozów wahadłowych i okazjonalnych (Art. 27)  prowadzenie formularza jazdy – oznaczenie przedsiębiorcy – numer rejestracyjny pojazdu – miejsca początkowe i docelowe przewozu – imienna lista przewożonych pasażerów

47

15

Rozdział 3 Transport drogowy rzeczy (Art. 28–32e)  Międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Polski (Art. 28)  Zezwolenie ministra (przewoźnik spoza UE)  Nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego  Dot. także przejazdu bez ładunku

 Przewóz kabotażowy (siedziba przedsiębiorstwa lub pojazd zarejestrowany poza UE, KS, EFTA) – zezwolenie GITD  Załączniki: 2 pozytywne opinie organizacji transportowych (zrzeszających

przewoźników) – oznaczenie przedsiębiorcy – numer rejestracyjny pojazdu – miejsca początkowe i docelowe przewozu – imienna lista przewożonych pasażerów

48

dr inż. Marcin Kiciński

15

24

Prawo transportowe

Rozdział 4a Świadectwo kierowcy (Art. 32a–32e)  ŚWIADECTWO KIEROWCY (ŚK) dotyczy kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy na terenie RP, którzy nie są obywatelami UE*

(Art. 32a–32e)

– ŚK: wydaje, odmawia wydania, zmienia lub cofa - GITD – ŚK poświadcza, że kierowca  

jest zatrudniony przez przedsiębiorcę kraju należącego do UE odbył właściwe szkolenie

– ŚK wydawane jest na okres do 5 lat – Załączniki do wniosku:  

Ksero licencji, dokumentu tożsamości, prawa jazdy, ubezpieczenia społecznego Zaświadczenie o zatrudnieniu

* na podstawie Rozporządzenie (WE) Nr 484/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002r. dotyczącego ustanowienia świadectwa kierowcy 49

15

Rozdział 5 Przewozy na potrzeby własne (Art. 33–34a)  Podstawą przewozów na potrzeby własne jest zaświadczenie o prowadzeniu przewozów drogowych jako działalności pomocniczej (Art. 33)  nie dotyczy przewozów w zakresie: – działalności wytwórczej w rolnictwie   

uprawy rolne hodowla zwierząt ogrodnictwo i warzywnictwo

– przewozów pocztowych

 wydawane jest na okres 5 lat  zawiera – podstawowe informacje o przedsiębiorcy – zakres przewozów – rodzaj i liczba pojazdów  zaświadczenie (oraz wypis) wydawane jest przez organ administracji państwowej (wg Art. 7)  wzór określony jest w drodze rozporządzenia ministra ds. transportu  w przypadku przewozów niezgodnych z posiadanym zaświadczeniem odmawia się

wydania nowego zaświadczenia przez 3 lata od daty upływu ważności posiadanego zaświadczenia 50

dr inż. Marcin Kiciński

15

25

Prawo transportowe

Rozdział 5 Przewozy na potrzeby własne (Art. 33–34a)  Niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy (NMPD) wymaga zezwolenia, wynikającego z obowiązujących umów międzynarodowych (Art. 34)

 zezwolenie wydaje GITD  podstawą udzielenia zezwolenia jest licencja (Art. 25 i 30)  NMPD wymaga prowadzenia formularza jazdy (Art. 27)  rejestr pojazdów i przedsiębiorców wykonujących NMTD prowadzi GITD  w przypadku stwierdzenia przewozów niezgodnych z posiadanym zezwoleniem GITD

odmawia wydania zezwolenia na NMTD przez 3 lata od dnia stwierdzenia niezgodności

51

15

Rozdział 6 Zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia (Art. 35–36)  Przedsiębiorca wykonujący TD może być zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia, jeżeli przewozy dotyczą (Art. 35)  pomocy humanitarnej  pomocy medycznej  klęski żywiołowej

 Decyzje dotyczące zwolnień (Art. 36)  zwolnień dokonuje GITD  M określa dokumenty potwierdzające wykonywanie przewozów podlegających

zwolnieniom

52

dr inż. Marcin Kiciński

15

26

Prawo transportowe

Rozdział 7 Certyfikat kompetencji zawodowych (Art. 37–39)

Certyfikat kompetencji zawodowych (CKZ) w zakresie transportu drogowego - wykazanie się wiedzą lub praktyką w działalności gospodarczej, w zakresie transportu drogowego (WE 1071/2009)

53

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

15

Rozdział 7 Certyfikat kompetencji zawodowych (Art. 37–39)  Proces certyfikacji (Art. 38 i 39)  sprawdzianem znajomości wymaganych zagadnień jest pisemny egzamin zdany przed

komisją egzaminacyjną – jednostka certyfikująca powołana jest przez MT  

wydawanie CKZ prowadzenie centralnego rejestru CKZ

 Zwolnienie z egzaminu: studia II stopnia, studia mgr, studia podyplomowe - cały

program obejmuje cały zakres zagadnień  Częściowe zwolnienie: studia I i II stopnia, studia mgr, studia podyplomowe - część

programu obejmuje pewne zagadnienia

54

dr inż. Marcin Kiciński

15

27

Prawo transportowe

Rozdział 7 Certyfikat kompetencji zawodowych (Art. 37–39)  Proces certyfikacji c.d. (Art. 38 i 39)  rozporządzenia MTBiGM dotyczące CKZ – zakres zagadnień objętych egzaminem – wyznaczenie jednostki certyfikującej – kwalifikacje członków komisji – wzory certyfikatów

55

15

Rozdział 7 Certyfikat kompetencji zawodowych (Art. 37–39)  Rozporządzanie MTBiGM (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 96)

 zakres zagadnień objętych

egzaminem  wzory certyfikatów

56

dr inż. Marcin Kiciński

15

28

Prawo transportowe

Rozdział 7 Certyfikat kompetencji zawodowych (Art. 37–39)  załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – wzory certyfikatów  Zabezpieczenia - dokument musi zawierać przynajmniej dwa z następujących zabezpieczeń:  hologram,  specjalne włókna w papierze, widoczne w świetle ultrafioletowym  co najmniej jedną linię mikrodruku (litery widoczne jedynie przy użyciu szkła powiększającego i niemożliwe do odtworzenia przez fotokopiarki)  wyczuwalne w dotyku litery, symbole lub wzory,  podwójną numerację: numer seryjny oraz numer wydania  zabezpieczający wzór tła z drukowanym drobnym giloszem i drukiem irysowym.

57

15

Rozdział 7 Certyfikat kompetencji zawodowych (Art. 37–39)

Marcin Kiciński / Prawo transportowe

dr inż. Marcin Kiciński

58

15

29

Prawo transportowe

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący transport drogowy…. (Art. 39a–39n)

 Warunki zatrudnienia kierowcy

(Art. 39a-d)

 ukończony wiek 18 lat (prawo jazdy C/C+E lub C1/C1+E)  ukończony wiek 21 lat (prawo jazdy C/C+E lub D/D+E lub D1/D1+E)  odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem (Ustawa z 5.01.2011)  brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych  uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej  ukończenie szkolenia okresowego

59

15

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący transport drogowy…. (Art. 39a–39n)

 Warunki uzyskania kwalifikacji

(Art. 39b)

 185 dni w roku przebywa w Polsce  lub studiuje w Polsce (min 6 m-cy)  osoba z UE mająca zamiar wykonywać  brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych (od 19.01.2013 r.)  kategorie kwalifikacji: – C1, C1+E, C i C+E – D1, D1+E, D + D+E

 Kwalifikacja: zajęcia teoretyczne, praktyczne i testy – Zajęcia szkolne – Kurs kwalifikacyjny

60

dr inż. Marcin Kiciński

15

30

Prawo transportowe

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący transport drogowy…. (Art. 39a–39n)

 Kształcenie: zajęcia teoretyczne i praktyczne

(Art. 39b)

1. racjonalne kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym: a) znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu, b) umiejętność optymalizacji zużycia paliwa, c) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem, d) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom, e) umiejętność bezpiecznego mocowania ładunku;

2. umiejętność stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego; 3. zagrożenia związane z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i

bezpieczeństwo dla środowiska; 4. obsługa i logistyka, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w

przewozie drogowym i jego organizacji.

61

15

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący transport drogowy…. (Art. 39a–39n)

 Testy kwalifikacyjne

(Art. 39b-c)

1. Komisje:

I. II.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – zewnętrzny egzamin zawodowy Ośrodek szkolenia - trzyosobowa komisjaOsoby z wyższym wykształceniem prawniczym , ekonomicznym lub technicznym (motoryzacja, transport)Osoby bez wyroku sądowegoMin. jedna osoba instruktor lub egzaminatora w zakresie prawa jazdyMin jedna osoba przedstawiciel organizacji zrzeszającej przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe

2. Pytania testowe – minister

 Świadectwo kalifikacji – wojewoda, członek komisji lub dyrektor OKE

62

dr inż. Marcin Kiciński

15

31

Prawo transportowe

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący transport drogowy…. (Art. 39a–39n)

 Szkolenia okresowe

(Art. 39d-i)Warunki takie same jak przy kwalifikacjiCo 5 lat od daty uzyskania świadectwa kwalifikacjiKurs okresowy lub cykl zajęćBloki tematyczne odpowiednio do kategorii prawa jazdyZaświadczenie o ukończeniu szkolenia – kierownik ośrodkaOśrodek szkolenia – regulowana działalność gospodarcza (nadzór nad ośrodkami – wojewoda; wymagania formalne: sale kwalifikacje osób, wzory świadectw)

63

15

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący transport drogowy…. (Art. 39a–39n)

 Badania lekarskie i psychologiczne kierowcy

(Art. 39j)do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.uprawnione jednostkiSkierowanie – przez przedsiębiorcę (kopie dokumentacji przechowuje zakład pracy)

64

dr inż. Marcin Kiciński

15

32

Prawo transportowe

Rozdział 8 Opłaty  Rodzaje opłat w transporcie drogowym (Art. 40, 41, 42, 43)  czynności administracyjne – udzielanie licencji i związane z tym zmiany – wydanie zezwolenia na przewozy   

regularne (w tym: regularne – specjalne, wahadłowe i okazjonalne) kabotażowe zagraniczne

– wydanie zaświadczenia o przewozach na potrzeby własne

 czynności związane w wydaniem CKZ – przeprowadzenie egzaminu kompetencji zawodowych – wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  przejazd pojazdu po drogach krajowych

 Wszelkie opłaty pobierają  organy dokonujące czynności administracyjnych  upoważnione jednostki

65

15

Rozdział 9 Inspekcja Transportu Drogowego (Art. 48–82)

66

dr inż. Marcin Kiciński

15

33

Prawo transportowe

Rozdział 8 Opłaty (Art. 44, 45, 46, 47 )  Prowizje dla jednostek od pobranych opłat  7-10%

 Wpływy z opłat  Transport MN (m.in.: udzielenie i zmiany, przedłużenie licencji, wydanie wtórnika,

zezwolenie na przewóz kabotażowy, wydanie zaświadczenia z MFT, wydanie zezwolenia – pojazd od 9 os.) – 100% GDDKiA .  Zezwolenia zagraniczne : po 50% GDDKiA i budżet państwa  Inne: samorząd terytorialny lub budżet państwa

 Wysokość opłat za czynności administracyjne – rozporządzenie  Udzielenie licencji - max 1 000 000 EUR  Zezwolenie na transport osób – max 800 EUR  Zezwolenie na przewóz kabotażowy - max 800 EUR/jeden przewóz  Świadectwo kierowcy – max 10 EUR

67

15

Rozdział 10 Nadzór i kontrola (Art. 83–91)  Obowiązkowe dokumenty…cd (Art. 87–88)  za wyposażenie kierowcy wykonującego przewóz w wymagane dokumenty

odpowiedzialny jest przedsiębiorca  przepisy Art. 87 nie naruszają praw i obowiązków przedsiębiorców i kierowców,

wynikających z odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych

 Uprawnienia do kontroli dokumentów (Art. 89)  do kontroli obowiązkowych dokumentów podczas przejazdu w transporcie drogowym

uprawnienia posiadają – – – – –

Policja inspektorzy ITD. organ celny funkcjonariusze Straży Granicznej zarządcy dróg, z wyłączeniem   

dokumentów w transporcie osób zezwolenia w transporcie międzynarodowym licencji na przewozy taksówkowe

– Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (zapis urządzeń rejestrujących) – Strażnicy straży gminnych (transport zbiorowy)

 Informacje dot. kontrolowanych (Art. 90a–91) 68

dr inż. Marcin Kiciński

15

34

Prawo transportowe

Rozdział 11 Kary pieniężne (Art. 92–96)  Kary pieniężne za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego (Art. 92)  Osoby fizyczne: – Kierowca od 50 zł do 2.000 zł – Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem od 200 do 2000 zł

 Podmioty od 50 do 10 000 zł / za każde naruszenie – Suma łączna do 15 000 (do 10 kierowców) … do 35 000 (pow. 250 kierowców)

 Kara – decyzja administracyjna (wykonalna po upływie 30 dni od daty doręczenia)

 Egzekucja kary (Art. 93–95)  kara – decyzja administracyjna (wykonalna po upływie 30 dni od daty doręczenia)  od decyzji przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od podjęcia decyzji  formy uiszczanie kary – bezpośrednio, w formie gotówkowej – w formie przekazu na rachunek bankowy

– w przypadku nałożenia kary podczas kontroli granicznej przewoźnika zagranicznego, kierujący może zostać nie wpuszczony na teren RP 69

15

Rozdział 11 Kary pieniężne (Art. 92–96)  Egzekucja kary … cd (Art. 93–95)  zajęcie pojazdu przez organ kontroli – do czasu uiszczenia kary pieniężnej pojazd kieruje się lub usuwa się na najbliższy parking strzeżony (na koszt przedsiębiorcy) – zwrot pojazdu z parkingu następuje po  

przedstawieniu organowi dowodu uiszczenia kary usunięciu przyczyn nałożenia kary

– nieuiszczenie kary w ciągu 30 dni (nieodebranie pojazdu) skutkuje egzekucją należności z ruchomości

70

dr inż. Marcin Kiciński

15

35

Prawo transportowe

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Prawo transportowe

Politechniki Poznańskiej

dr inż. Marcin Kiciński

Ustawa o transporcie drogowym Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych | WMRiT pok. 706, tel. 665 21 29 [email protected] | www.kicinski.eu

36

Suggest Documents