USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

ZARYS PRAWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA DOROTA KARCZEWSKA, MONIKA NAMYSŁOWSKA, TADEUSZ SKOCZNY (red.) ZARYS PRAWA Ustawa o prawach konsumenta Po...
Author: Jacek Drozd
3 downloads 0 Views 369KB Size
ZARYS PRAWA

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA DOROTA KARCZEWSKA, MONIKA NAMYSŁOWSKA, TADEUSZ SKOCZNY (red.)

ZARYS PRAWA

Ustawa o prawach konsumenta

Polecamy nasze publikacje z tej tematyki: K. Pietrzykowski (red.)

KODEKS CYWILNY. TOM I. KOMENTARZ DO ART. 1–44910 Duże Komentarze Becka

K. Pietrzykowski (red.)

KODEKS CYWILNY. TOM II. KOMENTARZ DO ART. 450–1088. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE Duże Komentarze Becka

B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.)

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA. KODEKS CYWILNY (WYCIĄG). KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka

M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.)

OCHRONA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UNII EUROPEJSKIEJ Monografie Prawnicze

M. Czarnecka

KONSUMENT NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Inne

www.ksiegarnia.beck.pl

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA DOROTA KARCZEWSKA, MONIKA NAMYSŁOWSKA, TADEUSZ SKOCZNY (RED.)

WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015

Propozycja cytowania: B. Giesen, [w:] D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny (red.), Ustawa o prawach konsumenta, Warszawa 2015

Redakcja: Ewa Sadowska Wydawca: Ewelina Skibniewska Recenzja naukowa: prof. UŁ dr hab. Maria Królikowska-Olczak

© Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce

ISBN 978-83-255-7084-2 ISBN e-book 978-83-255-7085-9

Autorzy Beata Giesen

doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka kilkudziesięciu prac z zakresu prawa cywilnego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Wielokrotnie przebywała na stypendiach zagranicznych. Ukończyła aplikację sędziowską. Wykonuje zawód radcy prawnego.

Monika Jagielska

doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się prawem ochrony konsumentów, prawem prywatnym międzynarodowym i europejskim prawem prywatnym. Autorka książek i kilkudziesięciu publikacji artykułowych z tego zakresu.

Dominik Jędrzejko

adwokat, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach prawa konsumenckiego, pełnomocnik przedsiębiorców w sporach z organami ochrony praw konsumentów. Trener w ramach kierowanych do przedsiębiorców szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego. Autor adresowanego do przedsiębiorców, popularnego blogu dotyczącego prawa konsumenckiego, którego założeniem jest poruszanie ciekawych zagadnień prawnych związanych z praktycznym funkcjonowaniem w obrocie B2C (Business-to-Consumer). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner w Kancelarii.

Berenika Kaczmarek-Templin

doktor nauk prawnych, adwokat. Specjalizuje się w prawie handlowym, nowych technologii, e-commerce i prawie autorskim. Pracownik naukowy w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej i w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Opolskiego. Brała udział w pracach zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. informatyzacji postępowań sądowych oraz zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej ds. elektronicznego postępowania upominawczego i ds. dokumentu. Współredaktor pierwszego komentarza do ustawy o prawach konsumenta.

Teresa Kaczyńska

doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukończyła studia licencjackie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku ze specjalnością rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, aplikantka adwokacka w Izbie Warszawskiej.

V

Autorzy

Dorota Karczewska

prawnik specjalizujący się w prawie ochrony konsumentów oraz w prawie konkurencji. Od 16 lat jest związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 11.6.2014 r. Prezes Rady Ministrów powołał ją na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedzialnego za ochronę interesów konsumentów. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy. Również jako radca prawny wielokrotnie reprezentowała Prezesa UOKiK w sprawach sądowych. Autorka publikacji z dziedziny prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów oraz prelegent podczas konferencji, warsztatów i szkoleń poświęconych tym dziedzinom prawa.

Wojciech J. Katner

profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego, Sędzia Sądu Najwyższego.

Michał Krzykowski

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Radca prawny. Specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie energetycznym. Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, w szczególności w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa energetycznego i prawa konkurencji.

Paweł Księżak

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny. Członek zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości powołanych do przygotowania przepisów Kodeksu cywilnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Dominik Lubasz

doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik wKancelarii Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor i redaktor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym redaktor i współautor komentarzy do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym oraz ustawy o ochronie baz danych, a także cyklicznych artykułów na blogach dotyczących tematyki prawa IT i ochrony danych osobowych. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego. Członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją przy WPiA UŁ.

Joanna A. Luzak

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego oraz w Centrum Badań Europejskiego Prawa Zobowiązań (Centre for the Studies of European

VI

Autorzy Contract Law) Uniwersytetu w Amsterdamie. Absolwentka cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge. Gościnnie wykłada m.in. na Uniwersytetach w Houston (USA) oraz w Salonikach (Grecja). Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu prawa ochrony konsumentów, w tym kilku krajowych raportów dla Komisji Europejskiej. Założycielka i główny autor bloga Recent Developments in European Consumer Law.

Michał Łukasiewicz

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. Specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej w zakresie regulacji prawa pocztowego, w postępowaniach z zakresu prawa antymonopolowego, jak również w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Elwira Macierzyńska-Franaszczyk

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego, członek zespołu problemowego ds. prawa umów o świadczenie usług Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Specjalizuje się w prawie spadkowym, prawie zobowiązań, zagadnieniach europeizacji prawa prywatnego.

Anna Mlostoń-Olszewska

radca prawny, doktorantka w Zakładzie Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jako praktyk posiada wieloletnie doświadczenie związane ze stosowaniem prawa konsumenckiego nabyte m.in. w czasie pracy w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi. Od 2008 r. jest radcą prawnym w Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi.

Monika Namysłowska

doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka i redaktor naukowy ponad 70 publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim, m.in. z zakresu prawa reklamy, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa nowych technologii. Prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Regensburgu, Georg-August-Universität w Getyndze, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych. Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK.

Magdalena Olczyk

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego, pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, radca prawny. Autorka

VII

Autorzy wielu publikacji z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa konsumenckiego, prawa rodzinnego, prawa rzeczowego i spadkowego. Współfundator Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych zajmującej się wspieraniem działalności Klinik Prawa w Polsce. W latach 2007–2013 Kierownik Poradni Prawnej Akademii Leona Koźmińskiego i Koordynator Sekcji Prawa Cywilnego.

Beata Pachuca-Smulska

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie obroniła doktorat. Studiowała również na uniwersytecie we Włoszech w Pawii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu z ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się przede wszystkim w polskim i europejskim prawie gospodarczym publicznym, prawie konkurencji i prawach konsumenta. Realizowała wykłady na uniwersytetach włoskich i hiszpańskich. Od 2011 r. opiekun studenckiego Koła naukowego ochrony praw konsumenta. Autorka publikacji naukowych, opracowań z zakresu prawa gospodarczego, ochrony konsumentów.

Marlena Pecyna

doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członkini zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, w tym do spraw regulacji części ogólnej prawa zobowiązań w projekcie nowego Kodeksu cywilnego oraz świadczenia usług; członkini European Law Institute (Wiedeń); adwokat w Izbie Adwokackiej w Krakowie.

Anna Piszcz

doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wchodzi w skład Kolegium Redakcyjnego Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa gospodarczego. W latach 2008–2012 wykonywała zawód radcy prawnego. Prowadzi szkolenia m.in. dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. Autorka licznych publikacji, m.in. czterech monografii z zakresu prawa bankowego, prawa usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta) a także publicznego prawa rynku finansowego, zwłaszcza problematyki nadzoru nad rynkiem finansowym. Od maja 2013 r. arbiter Sądu Polubownego przy KNF.

VIII

Autorzy

Małgorzata Sieradzka

doktor nauk prawnych, adwokat w Spółce Adwokatów, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca na szkoleniach, w tym dla adwokatów i aplikantów, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, członek CARS. Specjalizuje się w prawie konkurencji (publicznym i prywatnym), prawie konsumenckim, postępowaniach grupowych oraz prawie zamówień publicznych. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym monografii i komentarzy, m.in. komentarza do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (współredaktor), komentarza do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (współredaktor), glos do orzeczeń TSUE, Sądu Najwyższego, Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tadeusz Skoczny

profesor nauk prawnych. Kierownik Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego (Jean Monnet Chair on European Economic Law) oraz dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w europejskim i polskim prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnych regulacji sektorowych. Jest autorem i redaktorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym redaktorem naukowym i współautorem Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wyd. 2, Warszawa 2014) oraz redaktorem naczelnym Yearbook of Antitrust od Regulatory Studies (YARS) i internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR).

Marek Świerczyński

doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW. Autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz Life Sciences. Counsel w wielu prestiżowych Kancelariach Prawnych. Stały arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych oraz członek Instytutu Allerhanda – sekcji własności intelektualnej. Ekspert legislacyjny Pracodawców RP. Wykonuje zawód adwokata.

Dominik Wolski

doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, autor szeregu publikacji z zakresu prawa turystycznego, prawa konkurencji oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego. Autor uczestniczył w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, zajmuje się zagadnieniami prawa ochrony konkurencji i nieuczciwej konkurencji w praktyce, prowadzi szkolenia i warsztaty.

IX