UNIA EUROPEJSKA W PROCESIE ZMIAN REDAKCJA NAUKOWA. ZDZIStAW W. PUSLECKI

UNIA EUROPEJSKA W PROCESIE ZMIAN NA POCZ^TKU XXIWIEKU REDAKCJA NAUKOWA ZDZIStAW W. PUSLECKI «MdAtfnkiwe adanrpiaQzakh SPIS TRESCI Wprowadzenie UNI...
1 downloads 3 Views 152KB Size
UNIA EUROPEJSKA W PROCESIE ZMIAN NA POCZ^TKU XXIWIEKU

REDAKCJA NAUKOWA ZDZIStAW W. PUSLECKI

«MdAtfnkiwe adanrpiaQzakh

SPIS TRESCI Wprowadzenie UNIA EUROPEJSKA W PROCESIE ZMIAN NA POCZ^TKU XXIWIEKU (Zdzistaw W. Puslecki)

7

Rozdzial I GOSPODARCZAI FINANSOWA KONKURENCYJNOSC UNII EUROPEJSKIEJ W XXI WIEKU. PROBLEMY, WYZWANIA, PROGNOZY (Maciej Walkowski) Bibliografia

21 42

Rozdzial II KIERUNKI ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ W STRATEGII „EUROPA 2020" (Artur Jan Kukula) 1. Strategia Lizbonska -Strategiana miargwyzwari XXI wieku 2. Strategia „Europa 2020" - w poszukiwaniu najlepszych drög rozwoju 3. Realizacja Strategii „Europa 2020" Uwagi koncowe Bibliografia

46 48 53 58 61 63

Rozdzial III UNIA EUROPEJSKA-CHINY W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARKI SWIATOWE] (Zdzistaw W. Puslecki) Wst§p 1. Przeslanki i intensyfikacja wzajemnej wspölpracy gospodarczej 2. Zwi?kszanie dynamiki wymiany handlowej 3. Nowe ptaszczyzny wspölpracy w warunkach kryzysu 4. Wzajemne relacje unijno-chiriskie w warunkach globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego Zakoriczenie Bibliografia

75 78 79

Rozdzial IV SPOLECZNOSC LOKALNA A ROZWÖJ GOSPODARCZY (JanRög) 1. Funkcje gospodarki spotecznej 2. Spoteczenstwo obywatelskie 3. Potrzeby i motywy oraz dziafenie prospofeczne 4. Gospodarka a rozwöj lokalny Podsumowanie Bibliografia

82 83 89 92 93 96 97

66 66 67 69 72

4

SPIS TRESCI

Rozdzial V ROLA EWALUACJI W KREOWANIU POLITYKI REGIONALNEJ (Marcin Slawinski) 1. Pierwsze doswiadczenia - lata 2004-2006 2. Nowe rozdanie - lata 2007-2013 Zakoriczenie Bibliografia

98 98 102 105 105

Rozdziaf VI OD GRANICY DO TRANSGRANICZA ROZWA^ANIA TEORETYCZNE NA MARGINES1E PROBLEMATYKI EUROREGIONÖW (Anna Pokrzywka-Szklarska) 1. Granica 2. Czym jest pogranicze? 3. Euroregiony jako forma wspölpracy na pograniczu 4. Transgranicze - wyzszy stopien wtajemniczenia 5. Zamiast zakoriczenia - kicz transgranicznosci? Bibliografia

107 107 109 112 115 117 118

Rozdzial VII ZABEZPIECZENIE SPOLECZNE W DOBIE KRYZYSU GOSPODARKI SWIATOWEJ (Marek Bednarz) 1. Systemy emerytalno-rentowe 2. Reforma systemow opieki zdrowotnej iwzrostjej jakosci 3. Swiadczenia rodzinne Zakoriczenie Bibliografia

120 122 131 136 140 143

Rozdzial VIII MtODZIEZ, BEZROBOCIE, WYKLUCZENIE - NOWE-STARE WYZWANIA UNIJNEJ POLITYKI SPOLECZNE) (Piotr W. Zawadzki) 1. Nowe i stare kwestie spoleczne 2. Unia Europejska w walce o zatrudnienie 3. Unia Europejska a uböstwo i wykluczenie spoleczne 4. Mlodosc jako nowe ryzyko socjalne Zakonczenie Bibliografia

145 145 147 150 156 161 162

Rozdzial IX BEZPIECZEftSTWO SPOLECZNO-EKONOMICZNE POLSKI Z PERSPEKTYWY CZYNNIKA DEMOGRAFICZNEGO (Joanna Roslon-Zmuda) Bibliografia

163 175

SPIS TRESCI Rozdzial X SYSTEM OCHRONY PRAW CZtOWIEKA W UNII EUROPEJSKIEJ SYSTEM IN STATU NASCENDI (Krzysztof Deren) 1. System in statu nascendi 2. Przyczyny powstania odrgbnego systemu ochrony praw cztowieka 3. Prawa podstawowe w traktatach 4. Karta Praw Podstawowych 5. Zmiany po Traktacie z Lizbony Uwagi koncowe Bibliografia

5

177 178 183 185 186 190 194 195

Rozdzial XI WZMOCNIENIE RZECZYWISTE CZYILUZORYCZNE? PARLAMENTY NARODOWE W SYSTEMIE WCZESNEGO OSTRZEGANIA PO TRAKTACIE LIZBONSKIM (Przemystaw Paradowski) 1. Parlamenty narodowe w Traktacie z Lizbony 2. Mechanizm wczesnego ostrzegania w Traktacie z Lizbony 3. System wczesnego ostrzegania w praktyce polizboriskiej. Udzial parlamentöw/izb w procedurze kontroli przestrzegania zasady subsydiarnosci 4. Problemy w stosowaniu mechanizmu wczesnego ostrzegania Konkluzje Bibliografia

206 213 215 217

Rozdzial XII EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA INSTRUMENTEM WZMACNIAJ^CYM ZASADg DEMOKRACJI W UNII EUROPEJSKIEJ(?) (Ewa Wöjcicka) Bibliografia

220 233

Rozdzial XIII WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZENSTWA PO WEJSCIU \V ZYCIE TRAKTATU Z LIZBONY (Iwona Miedzinska) 1. Instytucja Wysokiego Przedstawiciela po wejsciu w zycie Traktatu z Lizbony 1.1. Wybör Wysokiego Przedstawiciela 1.2. Kompetencje Wysokiego Przedstawiciela 1.3. Wysoki Przedstawiciel w Radzie Unii Europejskiej 1.4. Wysoki Przedstawiciel w Komisji Europejskiej 1.5. Wysoki Przedstawiciel a Przewodnicz^cy Rady Europejskiej 1.6. Wysoki Przedstawiciel a Europejska Sluzba Dziatan Zewngtrznych 2. Wysoki Przedstawiciel na arenie mi?dzynarodowej Zakoriczenie Bibliografia

197 199 202

236 238 239 241 242 243 244 245 246 250 251

6

SPIS TRESCI

Rozdziat XIV WSPÖLNA POLITYKA BEZPIECZENSTWA I OBRONY PO TRAKTACIE LIZBONSKIM. OCENA FUNKCJONOWANIA (Matgorzata Soja) 1. Przegl%d najnowszego zaangazowania 2. Katalog nadziei 3. Stracone zludzenia 4. Reakcja UE na arabskg wiosn? Zakonczenie Bibliografia

255 256 260 261 267 269 270

Rozdzial XV POLITYCZNE ASPEKTY BEZPIECZENSTWA EKONOMICZNEGO (CASUS UKRAINY) (Andrzej Szeptycki) 1. Zaleznosc energetyczna 2. Ukrairiscy oligarchowie 3. Wspolpraca w sferze przemyslu zbrojeniowego Zakonczenie Bibliografia

274 277 280 284 287 288