UMOWA NA KORZYSTANIE Z APARATURY BADAWCZEJ NR [ ]

UMOWA NA KORZYSTANIE Z APARATURY BADAWCZEJ NR [●] zawarta w dniu [●] w Poznaniu pomiędzy: Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poz...
Author: Kornelia Kubiak
2 downloads 2 Views 287KB Size
UMOWA NA KORZYSTANIE Z APARATURY BADAWCZEJ NR [●] zawarta w dniu [●] w Poznaniu pomiędzy: Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-612), przy ul. Rubież 46, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 781-00-02-075, zwana dalej Udostępniającym, reprezentowaną przez: [-] a [●] z siedzibą w [●] (kod pocztowy: [●]), przy ul [●], wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], której akta rejestrowe przechowywane są w [●], [●] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej [●], zwany dalej Instytucją naukową/Klientem, reprezentowanym przez: [●] zważywszy, że: umowa została zawarta w ramach projektu „Waste-Klaster – podnoszenie standardów gospodarowania odpadami przy wykorzystaniu nowych technologii”, realizowanego w oparciu o umowę o dofinansowanie nr UDA-POIG.05.01.00-00-058/11 w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5. Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Fundacja UAM oraz Klient, zwani w dalszej części z osobna również Stroną, zaś wspólnie Stronami, zawierają umowę zwaną dalej Umową o następującej treści: §1 [Definicje]

1.

Projekt – „Waste Klaster – podnoszenie standardów gospodarowania odpadami przy wykorzystaniu nowych technologii”, realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie nr UDA-POIG .05.01.00-00058/11 w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5. Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna

2. 3.

Gospodarka 2007 – 2013 pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Korzystający – osoba fizyczna (przedstawiciel Klienta), upoważniona do korzystania z Aparatury; Nadzorujący – pracownik Udostępniającego, upoważniony przez Udostępniającego do nadzorowania

4.

sposobu korzystania z Aparatury przez Korzystającego i Klienta; Laboratorium – pomieszczenia laboratoryjne utworzone i wyposażone w ramach projektu Waste-Klaster

5.

zlokalizowane w budynku przy ul. Rubież 46 E w Poznaniu. Aparatura – sprzęt badawczy, pomocniczy oraz analityczno-pomiarowy zakupiony w ramach projektu Waste-Klaster i udostępniany przez Udostępniającego w Laboratorium, a także udostępniony poza Laboratorium – Aparatura przenośna. §2 [Oświadczenia]

1. 2. 3. 4.

Udostępniający oświadcza, że Aparatura jest zdatna do użycia zgodnie z jej przeznaczeniem i celem, któremu ma służyć. Klient oświadcza, że jest członkiem powiązania kooperacyjnego Waste – Klaster koordynowanego przez Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Klient oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Aparatury i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do poprawności jej działania. Klient oświadcza, że Korzystający z Aparatury posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie konieczne do obsługi poszczególnych urządzeń stanowiących część Aparatury. §3 [Przedmiot umowy]

1.

2.

3. 4.

5. 6.

Udostępniający udostępnia do nieodpłatnego korzystania przez Klienta zgodnie z przeznaczeniem oraz postanowieniami Umowy Aparaturę znajdującą się w Laboratorium oraz Aparaturę przenośną do korzystania poza Laboratorium. W imieniu Klienta z Aparatury korzystać będą Korzystający określeni w Załączeniu nr 5 do Umowy. Udostępniający nie dostarcza odczynników, próbek ani żadnych innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do korzystania z Aparatury. Korzystający prowadzić będzie badania korzystając z własnych próbek, odczynników oraz innych materiałów eksploatacyjnych służących do przeprowadzenia badań. W przypadku zaistnienia potrzeby wykorzystania przez Korzystającego z materiałów Udostępniającego, Korzystający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużytych materiałów. Udostępniający wyznaczy osobę Nadzorującego, który zobowiązany będzie do nadzorowania sposobu korzystania z Aparatury przez Korzystającego.

§4 [Sposób korzystania z Aparatury] 1.

2.

Klient nie będzie mógł wykonywać na Aparaturze samodzielnie akredytowanych badań laboratoryjnych. Wykonując takiego rodzaju badania Korzystający będzie pełnić rolę obserwatora, natomiast czynności będzie wykonywać Nadzorujący. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 1 powyżej, Korzystający będzie mógł samodzielnie korzystać z Aparatury znajdującej się w Laboratorium pod nadzorem i kontrolą Nadzorującego. §5 [Obowiązki Udostępniającego i Nadzorującego]

1.

2. 3.

4.

Udostępniający poinformuje Klienta o dostępności Aparatury poprzez wskazanie dostępnych terminów korzystania z Aparatury w Laboratorium, a to w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Zmiany terminów korzystania z Aparatury zostaną przedłożone Klientowi i Korzystającemu nie później niż na miesiąc przed wprowadzeniem zmian przez Udostępniającego. Udostępniający i Nadzorujący zobowiązują się do nieutrudniania korzystania z Aparatury przez Korzystającego. Nadzorujący, przed rozpoczęciem korzystania z Aparatury przez Korzystającego, przeprowadzi jednorazowe szkolenie z obsługi Aparatury, zasad korzystania z Laboratorium oraz zasad bezpieczeństwa. Nadzorujący będzie prowadzić rejestr Korzystających z Aparatury. §6 [Obowiązki Klienta i Korzystającego]

1. 2.

3.

4. 5.

Klient przedłoży listę osób, które będą uprawnione do korzystania z Aparatury (Korzystających) w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Korzystający każdorazowo zobowiązani są do zamieszczenia wpisu do rejestru wskazując termin korzystania z Aparatury, dokładne urządzenia, z którego korzystali oraz wykonane czynności laboratoryjne. Korzystający może używać samodzielnie jedynie Aparatury służącej do przeprowadzenia badań z użyciem metod nieakredytowanych. Korzystający bezwzględnie zobowiązany jest do podporządkowania się zaleceniom i wskazówkom Nadzorującego. Klient zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Aparatury do: a) złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się wszystkich Korzystających z instrukcją obsługi określonego urządzenia (wzór stanowi Załącznik nr 1);

b)

c)

d)

złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i wszystkich Korzystających z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z wykorzystaniem danej Aparatury (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 2 do niniejszej Umowy), złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności cywilnej za ewentualne uszkodzenia Aparatury powstałe w szczególności w wyniku nieprawidłowego korzystania z niej, w tym przede wszystkim w wyniku korzystania z Aparatury sprzecznego z instrukcją obsługi danego urządzenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 3 do niniejszej Umowy), każdorazowego wskazania rodzaju wykorzystywanej Aparatury oraz określenia rodzaju i zakresu badań w karcie badań indywidualnych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 4 do niniejszej Umowy). §7 [Zasady korzystania z Aparatury]

Klientowi i działającym w jego imieniu Korzystającym zabrania się: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Przemieszczania Aparatury lub elementów Aparatury bez uzgodnienia z Nadzorującym. Wynoszenia Aparatury lub elementów Aparatury poza Laboratorium z wyłączeniem Aparatury przenośnej. Podłączania własnych nośników danych do Aparatury lub komputerów sterujących Aparaturą, w szczególności nośników CD, USB. Kopiowania jakichkolwiek danych z Aparatury lub komputerów sterujących Aparaturą. Podłączania lub wymieniania jakichkolwiek części Aparatury bez uzgodnienia z Nadzorującym. Wprowadzania do urządzeń i badania próbek mogących uszkodzić elementy Aparatury oraz próbek materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych bez uzgodnienia z Nadzorującym. Udostępniania Aparatury osobom nieuprawnionym; Korzystania z próbek, odczynników i materiałów eksploatacyjnych, które są nieodpowiednie dla danego urządzenia wchodzącego w skład Aparatury i mogą spowodować jej uszkodzenie. §8 [Odpowiedzialność za sprzęt]

1. 2.

3.

Klient odpowiedzialny jest za uszkodzenie sprzętu wchodzącego w skład Aparatury powstałego w wyniku jego wykorzystywania przez Korzystającego. Szkoda, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje przede wszystkim: a) koszty naprawy uszkodzonej Aparatury, b) utraconych przez Udostępniającego korzyści, c) innych zobowiązań jakie będzie zobowiązany pokryć Udostępniający w wyniku braku możliwości korzystania z Aparatury przez inne podmioty; Wysokość odszkodowania należnego Udostępniającemu od Korzystającego w wyniku powstałej szkody nie przekroczy wartości udostępnionego urządzenia stanowiącego część Aparatury.

§9 [Czas obowiązywania umowy] Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, począwszy od podpisania Umowy. § 10 [Rozwiązania umowy] 1. 2.

3.

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Udostępniający może wypowiedzieć umowę bez zachowania powyższego okresu w przypadku gdy Korzystający będzie naruszał zasady korzystania z Aparatury, w tym w szczególności naruszał obowiązki wynikające z § 6 powyżej oraz naruszał zasady określone w § 7 powyżej. Rozwiązanie umowy nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron.

§ 11 [Poufność] 1.

2.

3.

4.

W trakcie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 (słownie: pięć) lat, licząc od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Klient zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji związanych z przedsiębiorstwem Udostępniającego. Przez informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej rozumieć należy wszelkie nieujawnione do publicznej wiadomości informacje o prowadzonych przez Udostępniającego sprawach, dane dotyczące kontrahentów Udostępniającego, informacje handlowe lub organizacyjne, jak również wszelkie inne informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Udostępniającego lub jego kontrahentów na szkodę, utratę dobrego imienia lub utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności. Wiadomości stanowiące tajemnicę mogą być wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, a także zawarte w urządzeniu lub jakimkolwiek innym przedmiocie, bądź wyrażone w jakikolwiek mechaniczny lub elektroniczny sposób.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy dana informacja stanowi tajemnicę, Klient zobowiązany jest zwrócić się na piśmie do Udostępniającego z prośbą o wyjaśnienie takiej wątpliwości.

§ 12 [Postanowienia końcowe] 1.

2.

Integralną częścią niniejszej Umowy są: a) Wzór oświadczenie o zapoznaniu się przez Korzystających z instrukcją obsługi określonego urządzenia – Załącznik nr 1; b) Wzór oświadczenia o zapoznaniu się przez wszystkich Korzystających z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z wykorzystaniem danej Aparatury – Załącznik nr 2; c) Wzór oświadczenia o odpowiedzialności cywilnej za ewentualne uszkodzenia Aparatury powstałe w szczególności w wyniku nieprawidłowego korzystania z niej, w tym przede wszystkim w wyniku korzystania z Aparatury, sprzecznego z instrukcją obsługi danego urządzenia – Załącznik nr 3; d) Wzór oświadczenia o wykorzystaniu przez Korzystającego z Aparatury oraz określeniu rodzaju i zakresu badań – Załącznik nr 4; e) Wykaz Korzystających z Aparatury w imieniu Klienta – Załącznik nr 5; Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów. Jeżeli sporów między stronami nie uda się

3. 4.

rozstrzygnąć w drodze polubownej, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających na tle wykonywania niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Udostępniającego. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………….. Podpis i pieczęć Klienta

……………………………….. Podpis i pieczęć Koordynatora