Skawina, dnia 11.04.2012 r.

Zapytanie ofertowe nr 84/SK/2012/TZ Prowadzone wg „Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce”

I.

ZAMAWIAJĄCY

1. 2. 3. 4. 5.

Pełna nazwa zamawiającego: Elektrownia Skawina S.A. Adres: 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 10 NIP: 6750001478 Internet: http://www.cezpolska.pl ., e-mail: [email protected] Numer telefonu: +48 12 2762000, fax: +48 12 2778618

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są: Badania diagnostyczne turbiny TG-3 Szczegółowy zakres stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia na wizję prosimy przesyłać nie później niż do 16.04.2012 r. do godz.: 12:00. O terminie wizji zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po upływie terminu zgłoszeń.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Prace zostaną wykonane w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Sprawozdanie końcowe przekazane zostanie w ciągu 60 dni od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna składać się z dwóch oddzielnych części: technicznej i handlowej, w oddzielnych zapieczętowanych kopertach z właściwym dopiskiem na kopertach: „Część techniczna oferty – nr postępowania”, „Część handlowa oferty – nr postępowania”. Koperty z częściami techniczną i handlową powinny być właściwie opisane.

1

2. Część techniczna oferty powinna zawierać następujące informacje: a. Dokumenty wymienione w pkt. nr V niniejszego zapytania. 3. Część handlowa oferty powinna zawierać następujące informacje: a. Dokumenty wymienione w pkt. nr VI niniejszego zapytania. 4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Sposób przygotowania oferty: a. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, b. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta, c.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji,

d. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną. 6. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w miejscu wskazanym w pkt. VIII. 7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferenta. Nie spełnienie wymagań j/w spowoduje odrzucenie oferty. 8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Płyta CD (opisana: nazwa firmy + dopisek: „Zapytanie – „84/SK/2012/TZ” ze wszystkimi dokumentami i załącznikami wymienionymi w pkt V i VI załączona w części technicznej oferty).

Dokumenty składane są w wersji papierowej w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszelkie dokumenty wymienione w powyższych punktach oprócz tego, że powinny zostać złożone w wersji papierowej, muszą zostać przesłane również w wersji elektronicznej na nośniku CD.

V. INFORMACJE O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY: 1. Koncesję, zezwolenie lub licencję, (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem). 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2

3. Listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania badań diagnostycznych, ocen stopnia wyczerpania trwałości i ocen stanu technicznego układów przepływowych turbin parowych powyżej 100 MW (warunek konieczny). 4. Opis proponowanych rozwiązań umożliwiający ocenę zgodności oferowanych rozwiązań z zakresem merytorycznym zawartym w punkcie nr II niniejszego zlecenia. Oferowane rozwiązanie musi być zgodne z zakresem rzeczowym. Odstępstwo od zakresu nie jest dopuszczalne. 5. Dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi certyfikatami. 6. Szczegółowy harmonogram realizacji prac. 7. Dokument gwarancji (minimalny okres gwarancji to 24 miesiące).

VI. INFORMACJE O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CZĘŚCI HANDLOWEJ OFERTY: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający), 2. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta, 3. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z następujących powodów stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania: nie wywiązanie się wobec Zamawiającego z należytą starannością choćby z jednej umowy, nie jest objęty postępowaniem układowym bądź innymi postępowaniami związanymi z restrukturyzacja zadłużenia, wszczęcie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości lub będących w trakcie prowadzenia likwidacji. 4. Wypełniony załącznik nr 2 „ First Assesment.xls” do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Dane kontaktowe osoby upoważnionej ze strony Oferenta do kontaktu z Zamawiającym. 6.

Cenę netto w PLN i warunki płatności. Cena winna zawierać wszystkie składniki związane z wykonaniem usług i dostaw opisanych w punkcie nr II niniejszego Zapytania.

7.

Cenę netto w PLN w rozbiciu na każdy z zakresów ujętych w zakresie rzeczowym (tj. na badania nieniszczące, badania niszczące, pomiary geometrii i ocenę stopnia wyczerpania trwałości i stanu technicznego badanych elementów turbozespołu – łącznie 4 wartości).

8. Oświadczenie oferenta związane z wymaganiami w stosunku do wykonawstwa:

a)

Akceptacja terminu płatności wynoszącego 30 dni liczonych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3

b) Akceptacja projektu Umowy na wykonanie usługi objętej niniejszym Zapytaniem. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.

VII. TERMIN DO KTÓREGO DOSTAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ: Dostawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 31.05.2012.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: CEZ Polska sp. z o.o., Centrum Usług Wspólnych, ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, na nazwisko: Tomasz Zawadzki, do dnia 30.04.2012 roku do godz. 14:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w zapytaniu kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

IX. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ ICH ZNACZENIE: 1. Cena, warunki i termin płatności. 2. Termin wykonania zamówienia. 3. Przedstawione referencje ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w wykonywaniu badań diagnostycznych, ocen stopnia wyczerpania trwałości i ocen stanu technicznego układów przepływowych turbin parowych powyżej 100 MW. 4. Warunki i czas trwania gwarancji.

X. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 1.

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zapytania ofertowego w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem składania ofert.

2.

Korespondencja w toku procesu wyboru dostawcy, w tym pytania oferentów mogą mieć formę emailową.

4

XI. PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

UPRAWNIENI

DO

BEZPOŚREDNIEGO

W kwestiach merytorycznych: Imię i nazwisko: Jerzy Mazurek Stanowisko służbowe: St. specjalista ds. turbin, ciepł. i gosp. wodnej. Numer telefonu: +48 12 277 82 53 E-mail: [email protected]

W kwestiach handlowych:

Imię i nazwisko: Tomasz Zawadzki Stanowisko służbowe: Specjalista ds. Kontraktów i Przetargów Numer telefonu: +48 12 277 85 26 E-mail: [email protected]

Osoba na stanowisku Specjalisty ds. Kontraktów i Przetargów posiada umocowanie do samodzielnej reprezentacji ZAMAWIAJĄCEGO i składania oświadczeń woli wymaganych trybem procedury zakupowej.

XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE: 1. Oferentom nie przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert. 2. W postępowaniu oferentom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

XIII. POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

2. Drugi etap postępowania może zostać przeprowadzony za pomocą aukcji elektronicznej. Regulamin przeprowadzania aukcji oraz instrukcja obsługi znajduje się na stronie internetowej pod

5

adresem: elektroniczne.html

http://www.cezpolska.pl/pl/dla-dostavcow/pozostale-postepowania/aukcje-

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bez podania przyczyny od wyboru oferty (ofert) i powierzenia komukolwiek wykonania prac objętych niniejszym zapytaniem bez prawa oferentów do dochodzenia od Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków z kilkoma Dostawcami jednocześnie.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Zamawiający, ma prawo swobodnego wyboru oferty, może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wybranymi oferentami, a także unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 8. Niniejsze zapytanie, stanowi zaproszenie dla Dostawców do wzięcia udziału w procesie składania 3

ofert w rozumieniu art. 70 § 1 k.c., mające na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi.

9. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane zakresy.

XIV. ZAŁĄCZNIKI - załącznik nr 1 oświadczenie Oferenta ogólne, - załącznik nr 2 First assesment.xls - załącznik nr 3 szczegółowy zakres rzeczowy - załącznik nr 4 projekt Umowy

6