Tworzone z potrzeby serca

Malarstwo A M-G 2 Aśka Mendys-Gatti Artystka malarka urodzona w Dąbrowie Tarnowskiej, kończy studia na Wydziale Lekarskim Akademii Med...
Author: Adrian Kujawa
18 downloads 0 Views 4MB Size
Malarstwo A M-G

2

Aśka Mendys-Gatti Artystka malarka urodzona w Dąbrowie Tarnowskiej, kończy studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Cztery lata później wychodzi za mąż za włoskiego przemysłowca z Monzy i wyjeżdża z kraju, osiedlając się najpierw w Monzy, a później w Vedano al Lambro koło Mediolanu, gdzie do tej pory mieszka i pracuje. Jej twórczość zróżnicowana tematycznie, inspirowana codziennością zaliczana jest do postimpresjonizmu i realizmu. Liczne wystawy, wyróżnienia i przychylne recenzje dostarczyły satysfakcji i poczucia spełnienia w realizacji nowej pasji, jaką coraz mocniej stawało się malarstwo. Jest członkiem kilku stowarzyszeń artystycznych m.in. „Bottega dell’Arte” w Castello Brianza (Lecco), Międzynarodowego Związku Artystów w Monzy-Brianzy oraz Związku Artystycznego CIAC w Rzymie. Od wielu lat swoje prace wystawia we Włoszech, Francji, Polsce, a ostatnio również w Stanach Zjednoczonych. Artista pittrice nata in Polonia a Dąbrowa Tarnowska. Si laurea in medicina a Cracovia (Polonia). Quattro anni dopo sposa un industriale italiano di Monza e si trasferisce in Italia, prima abita a Monza e poi a Vedano al Lambro(Milano), dove vive e lavora fino ad oggi. La sua creazione tematicamente differente, ispirata dalla quotidianita, è considerata come post-impressionista e realista. Diverse mostre, distinzioni, favorevoli critiche d’arte le hanno fornito soddisfazioni e una sensazione di realizzazione nella nuova passione, come sempre più forte diventava la pittura. Attualmente membro dell’Associazione artistica “Bottega dell’Arte” a Castello Brianza (Lecco), membro dell’Associazione Internazionale di Belle Arti – Monza Brianza (MB), membro dell’Associazione Artistica Ciac di Roma. Da alcuni anni le sue opere sono esposte in Italia, Francia, Polonia ed ultimamente anche negli Stati Uniti. 3

Tworzone z potrzeby serca

Zaczęła malować zaledwie przed kilku laty i nie wynikało to ani z wykształcenia, ani z życiowej konieczności. Aśka Mendys-Gatti maluje obrazy z wewnętrznej potrzeby, robi to z pasją, a każdej powstającej pracy towarzyszy radość tworzenia. Jako osoba ambitna nieustająco doskonali swoje umiejętności, stawia sobie coraz trudniejsze zadania warsztatowe – efekty są widoczne. Praca twórcza wykonywana z pasji nie musi – a może nawet nie powinna – podlegać tzw. zaszufladkowaniu, kategoryzacji. Aśka Mendys-Gatti maluje pejzaże, martwe natury, portrety – powodem tej różnorodności nie jest nieustające poszukiwanie przez Artystkę ulubionego tematu. Sama twierdzi bowiem, że maluje to co zapadło jej w pamięć, co wzbudziło zainteresowanie, co zachwyciło. Prezentowane na płótnach różnorodne tematy są efektem przeżywanych przez Artystkę pozytywnych emocji, wzruszeń. A zachwyca najczęściej piękno, które przecież można dostrzec wszędzie: w przyrodzie, w człowieku oraz w stworzonych przez niego przedmiotach. Wartość tej sztuki zawiera się zarówno w dostarczaniu widzowi radości odczuwania pozytywnych emocji jak i w realizacji pasji twórczej i radości odczuwanej przez Artystkę. W czasach gdy ogromna ilość twórców, nie tylko w dziedzinie sztuk plastycznych, poucza, karci, wytyka błędy, przeraża, epatuje brzydotą, obrazuje społeczne patologie, zło występujące w naszym życiu codziennym sztuka prezentująca piękno ma zbawienne działanie, może wręcz pełnić rolę terapeutyczną. Nie kwestionując sensu istnienia tzw. sztuki zaangażowanej ludzie, przytłoczeni często smutną codziennością, powinni ratunku szukać w kontakcie z pięknem. To wszakże nie jest ucieczka w wyidealizowany świat bo piękno występuje w świecie realnym. Może oglądając dzieła takie jak obrazy Aśki Mendys-Gatti częściej będziemy w codziennym zabieganiu, dostrzegać w naszym otoczeniu piękno, może będziemy wrażliwsi. 4

Warto zatrzymać się i popatrzeć na coś co nas zachwyci – takie chwile, podobnie jak rozmowa z przyjacielem, nigdy nie są czasem straconym. W epoce dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, który poza pozytywnymi przynosi także negatywne skutki, człowiek coraz bardziej potrzebuje kontaktu z pięknem. W tym zakresie rola sztuki obrazującej piękno jest nie do przecenienia. Regina Pytlik Kraków, 4 sierpnia 2012

I quadri creati dal bisogno del cuore Ha iniziato a dipingere non appena qualche anno fa, ma non è stato un bisogno professionale e neanche un bisogno vitale. Aska Mendys-Gatti dipinge per esprimere il bisogno interiore e lo fa con passione, ed ogni creazione di lavoro è accompagnata dalla gioia della creazione. Come una persona ambiziosa è instancabile per migliorare le sue capacita, sceglie sempre obiettivi e compiti più difficili – gli effetti sono visibili. Il lavoro creativo realizzato dalla passione non deve – e forse non dovrebbe essere soggetto di una cosiddetta schedatura o categorizzazione. Aska Mendys-Gatti dipinge paesaggi, nature morte, ritratti – il motivo di questa varietà non è l’instancabile ricerca da parte dell’Artista di un amabile tema. Lei stessa conferma, che dipinge quello che le rimane impresso nella sua memoria, quello che la incuriosisce, che la meraviglia. Espresse sulle tele, diverse tematiche sono effetto di emozioni positive e commozioni vissute dall’Artista. Ed emoziona più spesso la bellezza, che possiamo osservare dappertutto: nella natura, nelle persone e negli oggetti creati dall’uomo. Il valore di questa arte è contenuta sia da una parte nel portare la gioia di emozioni positive allo spettatore come anche nella passione creativa e la gioia sentita dall’Artista. Nei tempi in cui molti creatori, non soltanto di belle arti, insegnano, criticano, indicano errori, spaventano, trasmettono brutture, illustrano patologie sociali e il male che si incontra nella nostra vita quotidiana, l’arte che presenta la bellezza ha una azione miracolosa, anzi può svolgere un ruolo terapeutico. Senza questionare sul 5

senso di esistenza della cosiddetta arte impegnativa, la gente spesso schiacciata dalla triste realtà quotidiana, dovrebbe cercare la salvezza nel contatto con la bellezza. Tutto questo non è lo scappare in un mondo ideale, perché il bello esiste nel mondo reale. Magari guardando opere come i quadri di Aska Mendys-Gatti più spesso possiamo nella nostra vita quotidiana intravedere il bello nel nostro ambiente e forse saremo più sensibili. Vale la pena fermarsi e guardare qualcosa che ci affascina e incanta – tali momenti, similmente come una chiacchierata con un amico, non sono mai un tempo perduto. Nell’epoca del dinamico sviluppo della civilizzazione, che oltre alle cose positive ci porta anche effetti negativi, l’uomo sempre di più ha bisogno del contatto con la bellezza. In questo caso il ruolo dell’arte, che presenta il bello è impagabile. Regina Pytlik Kraków, 4 agosto 2012

6

Poezja koloru

Ujmujący znak oryginalności tkwi w pociągnięciu chromatycznym cierpliwym gestem przez artystkę, która przybywa z całym swoim ładunkiem emocjonalnym z Polski; dzięki jej ostatnim obrazom pasjonujemy się elegancją konstrukcji chromatycznej, spojrzenie obejmuje całą serię wizji migawkowych, które czynią z każdego dzieła obraz życia uchwyconego, wymarzonego, przeżytego. Aśka jest malarką uważną, stara się zawsze wydobyć z tego co obserwuje, coś charakterystycznego, szczególnego, co podkreśa w centrum swojej kompozycji, gdyż jest to najważniejsze w odczytaniu dzieła. Każda rzecz ma swój powrót sugestywny. Martwe natury to wibrująca cisza, wystarczy obserwować Gałęzie żółtych kwiatów (I rami di fiori gialli), Stare wspomnienia (Vecchi ricordi), Moje cytryny (I miei limoni), żeby zacytować niektóre z obrazów, w których zawiera się cała prawda światła w kontraście szybkich i dokładnych gestów, prawie muzycznych. Pejzaże żyją w migawkach absolutnego przeżycia wewnętrznego, cięcia precyzyjne, skróty perspektywiczne są tak wystudiowane, że przekazują wiadomość o podróży introspekcyjnej jak Ogród oliwny (Giardino degli ulivi), W parku (Nel parco), W lesie (Nel bosco), Rybacy (Pescatori), Świt w Krakowie (Alba a Cracovia), w których żywe odcienie ujmują najpierw spojrzenie malarki, potem wszystkie emocje są wchłaniane przez serce obserwującego, przez długą urzekającą chwilę, która przeciąga się w nieskończoność i sprawia, że wszystko pozostaje w pamięci. Zwierzęta i portrety są fragmentami pamięci, pozy, spojrzenia, gry luster pełnych wrażeń, które przyjmują wartość intymną, prywatną malarki wysyłając, za pomocą gestu, postawy, wiadomość o podwójnym odczytaniu dzieła, rozweselając obserwatora jak: Szczęśliwe dzieciństwo (Infanzia felice), Królowa żab (La rana blu), Dziewczyna z bransoletkami (Ragazza con bracciali), Mężczyzna z granatami (I melograni di un 7

uomo), żeby zacytować najbardziej znaczące z ostatnich prac tej „damy nowoczesnego malarstwa”, która swoim pociągnięciem pędzla przekazuje całą poezję koloru... zatrzymując chwile, które często na codzień unikają uwadze. Daniele Bertoni Pietrasanta, 12 sierpnia 2011

La poesia del colore Il seducente segno dell’originalità sta tutta nel tocco cromatico del gesto paziente, di questa artista che arriva in tutta la sua carica emotiva dalla Polonia; attraverso i suoi dipinti più recenti, si viene coinvolti dall’eleganza della costruzione cromatica, lo sguardo attraversa tutta una serie di “istantanee visioni” che fanno di ogni opera un fotogramma di vita catturata, sognata, vissuta. Aska è una pittrice attenta, cerca sempre di estrapolare da ciò che osserva il particolare chiave, che esalta nella sua composizione quando tutto è completato, trascinando ciò che è il punto chiave di lettura quasi sempre al centro dell’opera. Ogni cosa ha un suo ritorno evocativo. Le nature morte sono vibranti silenzi basta osservare I rami di fiori gialli, Vecchi ricordi, I miei limoni per citarne alcune, in cui c’è tutta la verità della luce, dei contrasti in gesti rapidi e accurati, quasi musicali. I paesaggi, vivono in istantanee di assoluto coinvolgimento interiore, tagli precisi, scorci studiati che lanciano messaggi di un viaggio introspettivo come. Giardino degli ulivi, Nel parco, Nel bosco, Pescatori, Alba a Cracovia in cui le tonalità vive, catturano prima lo sguardo della pittrice, poi tutte le emozioni vengono assorbite dal cuore dell’osservatore per rimanerne in adulazione per un lungo plasmabile attimo, che si dilata all’infinito e fa in modo che rimanga tutto impresso nella memoria. Gli animali e i ritratti, sono frammenti di un ricordo, di una posa, di uno sguardo, di un gioco di specchi intriso di espressioni che assumono un valore intimo, 8

privato della pittrice, lanciando attraverso un gesto, una postura un messaggio dalla doppia lettura che allieta l’osservatore come: Infanzia felice, La rana blu, Ragazza con bracciali, I melograni di un uomo, per citare a parer mio i più significativi della più recente produzione di questa „signora della pittura di oggi” che nel suo tocco trasmette tutta la poesia del colore... fermando momenti che spesso sono fuggevoli all’occhio quotidiano. Daniele Bertoni Pietrasanta, 12 Agosto 2011

Siła i wrażliwość w dziełach Aśki Mendys-Gatti

Wielka i sugestywna siła ekspresji i jednocześnie wyjątkowa doza wrażliwości, zarówno ludzkiej jak i typowo artystycznej, w kontekście doskonałego opanowania techniczno-formalnego przedmiotu, twórczo przekształconego olejami przy użyciu zarówno pędzla jak i szpachelki, o wyrafinowanym i eleganckim wdzięku kompozycyjnym oraz żywym ale także delikatnym chromatyźmie, wszystko to w stosownej oprawie świeżej i przejrzystej harmonii estetycznej. Mówimy o Aśce Mendys-Gatti, malarce o wybitnej determinacji oraz o szybkim i zdecydowanym rozwoju trudnej drogi artystycznej, urodzonej w Polsce, ale obecnie zamieszkałej we Włoszech, w Vedano al Lambro, w prowincji Monza i Brianza, należącej do kilku liczących się stowarzyszeń artystyczno-kulturalnych działających na tym terenie od Pracowni Sztuki (Bottega dell’Arte) w Castello Brianza (Lecco) do Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Pięknych w Monza Brianza (Associazione Internazionale di Belle Arti Monza Brianza) i do Stowarzyszenia Artystycznego CIAC w Rzymie (Associazione Artistica CIAC Roma). 9

Artystka brała udział w wielu wystawach osobistych i zbiorowych, a także w konkursach malarstwa. Należy podkreślić, na przykład udział Aśki w „Przeglądzie artystów włoskich” w prestiżowym paryskim Centrum F.I.A.P. „Jean Monnet”, Foyer International d’Accueil de Paris na Montparnasse, w innej wystawie malarzy włoskich w Paryżu w sławnej Galerie Art’ et Miss i w innych różnych miejscowościach Francji od Linas u bram Paryża po region Loira oraz we Włoszech w Paestum w Kampanii, w prowincji Salerno, w różnych miejscowościach Wenecji Euganejskiej i Lombardii, Lecco, Monza, Mediolan, Brianza, potem w Rzymie, w Neapolu, Palermo, Bergamo, Lucca, Piacenza, a w Polsce, w Warszawie w 2006 roku, także w Krakowie w 2009 i ostatnio w 2011 roku. Oryginalność artystyczna Aśki Mendys-Gatti, o wielkim oddziaływaniu emocjonalnym i z pewnością o efekcie spektakularnym, w zakresie malarstwa starannego w formie i absorbującego treścią, zawiera się w bardzo nowoczesnym zbliżeniu figuratywnym, o grubej fakturze, do rzeczywistości materialnej, składającej się z pejzaży miejskich i wiejskich, jak Ogród oliwny (Giardino degli ulivi), Młyn lombardzki (Mulino lombardo) czy Widok na Jezioro Como, Sueglio (Lago di Como, Sueglio), z kompozycji kwietnych od Sterlicje w białym wazonie (Sterlizie nel vaso bianco) po Maki (Papaveri) i Białe tulipany (Tulipani bianchi), ze zwierząt, np. piękna para Motyli (Farfalle) oraz dwa zaciekawione i sympatyczne Konie za ogrodzeniem (Cavalli dietro steccato), ale przede wszystkim z mężczyzn i kobiet oraz niezwykle wyrazistych twarzy szczególnie chłopców i dziewczynek. Ale oprócz rzeczywistości materialnej wibruje na płótnach artystki także świat bardziej wewnętrzny i głęboki oraz o wiele bardziej intymna i autentyczna natura ludzka, widziana i przedstawiana w szczególnym zbliżeniu symbolicznym poprzez intensywne spojrzenia, wyrazy twarzy, ruch ciał i specjalne pozy różnych bohaterów sceny, z kulminacją subtelnej przenośni wynikającej z obrazu o znaczącym tytule Ręce (Mani), realizowanym początkowo przez artystkę jako ćwiczenie, pięć par dobranych rąk w kole, a później podniesionym do symbolu problematyki egzystencjalnej. Znajdujemy dalej delikatną i trochę nadąsaną twarz w Portrecie dziewczyny tybetańskiej (Ritratto di una ragazza tibetana), uśmiechnięte i radosne oblicze w Szczęśliwym dzieciństwie (Infanzia felice), zamyśloną Dziewczynę z bransoletkami (Ragazza con bracciali), również swobodną, naturalną Dziewczynę w czerwieni (Ragazza in rossso), urokliwą syl10

wetkę kobiecą w Torbie golfowej (Sacca da golf ), niektóre czarujące Akty (Nudi), czułe, delikatne i pełne wdzięku Baletnice (Ballerine), i na koniec, z jednej strony baśniową Syrenę z Kopenhagi (Sirena di Copenaghen), z drugiej skamieniałą twarz Więźnia z Oświęcimia (Internato dio Auschwitz). Szeroki wybór tematów, ale zawsze swój własny osobisty styl, eksplozja piękna ale także skrupulatna introspekcja psychologiczna w dusze ludzkie. To jest sztuka Aśki Mandys-Gatti. Prof. Silvano Valentini Krytyk sztuki 11 sierpnia 2011

Forza e sensibilita nell’opera di Aska Mendys-Gatti Una grande ed efficace forza espressiva e una rara sensibilità umana e artistica, nel quadro di una rilevante padronanza tecnico-formale della materia, a olio, pennello o spatola, raffinata ed elegante grazia compositiva, un vivace e delicato cromatismo, una fresca e luminosa gradevolezza estetica. Stiamo parlando di Aska Mendys-Gatti, pittrice determinata e dai rapidi e decisi sviluppi nel percorso artistico, nata in Polonia ma residente in Italia a Vedano al Lambro (MB), componente di varie associazioni artistiche, la “Bottega dell’Arte” di Castello Brianza (Lecco), l’Associazione Internazionale di Belle Arti Monza Brianza e l’Associazione Artistica CIAC di Roma. Molte le esposizioni personali e collettive e i concorsi di pittura, la “Rassegna di artisti italiani” presso il Foyer International d’Accueil de Paris a Montparnasse, un’altra mostra di pittori italiani, sempre a Parigi, nella famosa “Galerie Art’ et Miss”, e altre in varie località della Francia, da Linas alla Loira, e in Italia, a Paestum in Campania, nel Veneto e in Lombardia, a Lecco, Monza, Milano, in Brianza, e poi a Roma, Napoli, Palermo, Bergamo, Lucca, Piacenza mentre, riguardo alla Polonia, mostre a Varsavia nel 2006 e a Cracovia nel 2009 e nel 2011. 11

L’originalità di Aska è una pittura di grande impatto emozionale e sicuro effetto spettacolare, meticolosa e impegnata, un modernissimo approccio figurativo e materico alla realtà esteriore, fatta di paesaggi, come il Giardino degli ulivi, il Mulino lombardo o Sueglio, composizioni floreali, Sterlizie nel vaso bianco, Papaveri e Tulipani bianchi, animali, una splendida coppia di Farfalle e due incuriositi e simpatici Cavalli dietro steccato, ma soprattutto uomini, donne e volti espressivi, spesso di bambini e bambine. Oltre la realtà esteriore vibra nelle tele anche un mondo più intimo e profondo, intravisto ed evidenziato in un singolare approccio simbolico attraverso intensi sguardi, espressioni dei volti, movenze dei corpi e pose dei protagonisti, con il culmine della più sottile metafora nel dipinto Mani, iniziale esercitazione assurta a emblema di problematica esistenziale. Troviamo così il delicato e un imbronciato volto del Ritratto di una ragazza tibetana, il sorridente e gioioso viso dell’Infanzia felice, la pensosa Ragazza con bracciali, una disinvolta Ragazza in rosso, la conturbante silhouette femminile della Sacca da golf, alcuni seducenti Nudi e delle tenere e aggraziate Ballerine per finire con la fiabesca Sirena di Copenaghen e l’impietrito volto di un Internato di Auschwitz. Un’ampia varietà di soggetti, uno stile personalissimo, un’esplosione di bellezza e un’acuta introspezione psicologica. Questa e l’arte di Aska Mendys-Gatti. Prof. Silvano Valentini Critico d’arte 11 agosto 2011

Autorem wierszy do katalogu: / Autore di poesie nel catalogo: Władysław Ryszard Szeląg 12

Tutaj odnajduję pełne wyciszenie spinam się do granic swoich możliwości

Widok na Jezioro Como, Sueglio (Lago di Como, Sueglio) 35x45 cm, olej na płótnie 13

Młyn lombardzki; (Mulino lombardo) 70x50 cm, olej na płótnie 14

Tutaj w starym młynie odnajduję czas który płynie do nieznanej krainy

Wszystko jest uporządkowane moje życie nabiera barw i płynie do krainy szczęścia

Delta Padu (Delta del Po) 60x50 cm, olej na płótnie 15

W sieci złapałem swoją młodość

Sieci z Pescarenico (Tramaglie di Pescarenico) 40x60 cm, olej na płótnie 16

Tutaj odnajduję ukojenie i spokój

Ogród oliwny; (Giardino degli ulivi) 70x50 cm, olej na płótnie 17

Przyszła niespodziewanie w barwach późnej pory roku teraz opowiem o swojej sztuce

Jesień w parku; (Autunno nel parco) 35x50 cm, olej na płótnie 18

Idę parkiem gdzie odszukuję swoją młodość i czułość

W parku; (Nel parco) 50x70 cm, olej na płótnie 19

Teatr im. J. Słowackiego; (Teatro Municipale di Cracovia J. Słowackiego) 60x50 cm, olej na płótnie 20

Na scenie życia w barwach jesieni odczuwam lekki niepokój

W zaciszu układam sobie życie na nowo które nabiera rytm

Ławka w Beskidzie Sądeckim; (Panca, Beskid Sądecki – Polonia) 70x50 cm, olej na płótnie 21

Odczuwam lekki niepokój swojej duszy nie wiem czy popłynę do krainy ciszy

Jezioro Orta (Lago d'Orta) 50x40 cm, olej na płótnie 22

Na pełnym morzu przy połowie ryb odbieram pokarm matki natury

Rybacy; (Pescatori) 80x45 cm, olej na płótnie 23

W wazonie i przy błękitnym tle odczuwam wyciszenie natury

Sterlicje w białym wazonie (Sterlizie nel vaso bianco) 50x70 cm, olej na płótnie 24

Rozkwitam codziennie budzę się do życia lecz wracam do swego miejsca Ojczystego

Maki w wazonie, tryptyk zamknięty; (Papaveri nel vaso, trittico) 100x60 cm, olej na płótnie 25

Nie warto otwierać skrzyni czasu życie wciąż zaskakuje

Stare wspomnienia (I vecchi ricordi) 65x81 cm, olej na płótnie 26

Otwieram stare okno życia które opowiada wielką ukrytą tajemnicę

Życie przy starym oknie (La Vita accanto alla vecchia finestra) 65x81 cm, olej na płótnie 27

Nazwij mnie jak chcesz (Chiamami come vuoi) 45x35 cm, olej na płótnie 28

Powiedz jak się narodził Mój dzień nadzwyczajnie lecz nie pełny

Opowiadam swoim dzieciom o nowym dniu jak gałązki czasu ukrywają tajemnice

Gałązki żółtych kwiatów; (Rami di fiori gialli) 24x30 cm, olej na płótnie 29

Jestem dojrzała do rozkwitu dnia codziennego

Słoneczniki w wazonie; (Girasoli nel vaso) 60x60 cm, olej na płótnie 30

Chętnie opowiem o swoim śnie nie potrafię skrzywdzić człowieka

Kwiaty amarantowe; (Spatolata di fiori fucsia) 60x40 cm, olej na płótnie 31

Nie wiem jak przekazać Tobie moje słodkie tajemnice życia

Mężczyzna z granatami; (I melograni di un uomo) 50x70 cm, olej na płótnie 32

Delikatne łzy spadają na ziemię czasem odczuwam zmęczenie szybkim tempem życia

Cebule z Tropei; (Cipolle di Tropea) 50x60 cm, olej na płótnie 33

Powiedz mi jak się narodził nowy dzień w błękitnym wazonie splątane słoneczniki ukrywają moją młodość

Słoneczniki w niebieskim wazonie (Girasoli nel vaso blu) 18,5x32,5 cm, olej na płótnie 34

Gorzkie lecz cudowne jest życie opowiada nam kolejne zdarzenie uciekającego czasu

Moje cytryny; (I miei limoni) 50x70 cm, olej na płótnie 35

Baletnice; (Ballerine) 100x70 cm, olej na płótnie 36

Ten pierwszy krok dojrzałości i uśmiech na twarzy

Spacerując nad jeziorem odnajduję ukojenie i spokój dorastam do życia

Dziewczynka z łabędziami; (Laghetto dei cigni) 80x60 cm, olej na płótnie 37

Winobranie; (Vendemmia) 60x50 cm, olej na płótnie 38

Czas zbierania swojego plonu życia moje usta zwilżone w słodkim winie

Spojrzenie małej dziewczynki na dojrzewanie tej jednej jedynej chwili

Portret dziewczyny tybetańskiej; (Ritratto di una ragazza Tibetana) 32x32 cm, olej na płótnie 39

Uśmiechnięta Deva; (Deva solare) 30x24 cm, olej na płótnie 40

Jestem radością dnia coraz bardziej uśmiecham się do życia

Dziecięce spojrzenie i ten uśmiech promieniujący ze szczęścia

Ruan; (Ruan) 30x24 cm, olej na płótnie 41

Nad mostem zatrzymał się mój czas tutaj odnajduję spokój i wyciszenie

Wenecja; (Venezia) 50x70 cm, olej na płótnie 42

W tym strzelistym miejscu odsłania się moja natura

Szczyty św. Marcina; (Le pale di San Martino, Dolomiti) 50x50 cm, olej na płótnie 43

Na początku było słowo i zamknęło się w niezwykłej księdze żywota

Kraków o świcie; (Alba a Cracovia) 25x35 cm, olej na płótnie 44

Nad rzeką w zaciszu budzi się we mnie spokój natury w barwach lata

Mostek na rzeca Neva; (Ponticiello sul Neva) 50x60 cm, olej na płótnie 45

Pierwszy śnieg w Engadina; (Prima nevicata in Engadina ) 60x40 cm, olej na płótnie 46

Nabieram pokory i czujności do następnych szczytów swoich możliwości

W zacisznym miejscu rozpalam ogień w kominku nabieram pokory do matki natury

Śnieg w dolinie Savaranche; (Nevicata in Val Savaranche) 50x60 cm, olej na płótnie 47

Beztroskie życie w delcie Dunaju (La Bella Vita sul delta del Danubio) 120x40 cm, olej na płótnie

48

Weneckie gondole; (Gondole di Venezia) 60x30 cm, olej na płótnie

Siedzę z ukochaną w gondoli by popłynąć w cudowne miejsce

Wiatr uniesie mnie wysoko w czyste niebo by złapać odrobinę zachwytu w ptasim locie

Chciałoby się odlecieć w miejsce krainy szczęścia teraz nabieram pokory do życia

Aironi Cinerini, (Aironi Cinerini) 60x50 cm, olej na płótnie; 49

Jestem krucha i bardzo delikatna nie zmieniam miejsca dla Ciebie

Niepylak Apollo – samica; (Parnassius apollo) 70x50 cm, olej na płótnie

Czasem warto odlecieć w miejsce nieznane pod osłoną nocy

Niepylak Apollo – samiec; (Parnassius apollo) 70x50 cm, olej na płótnie 50

Królowa żab; (La Rana Blu) 30x20 cm, olej na płótnie

Mimoza; (Mimosa) 30x60 cm, olej na płótnie

Pocałuj mnie a będę Twoją Królewną

Rozwinęłam się do granic możliwości lepiej nie przekraczać swojej granicy czasu 51

W przytuleniu spokojnie odpoczywam przy boku mojej właścicielki

Dziewczynka z pieskiem; (Bambina con cane) 65x85 cm, olej na płótnie 52

Przykucnęłam na chwilę by poczuć zapach wiosny. Moje dzieciństwo to przebywanie wśród plonów natury

Dziewczynka oczekująca na rodziców; (In attesa dei genitori) 60x40 cm, olej na płótnie 53

Powoli Warkoczyki Marty; (Le trecine di Marta) 45x35 cm, olej na płótnie 54

dojrzewam do swojej doskonałości

Torba golfowa; (Sacca da golf) 33x41 cm, olej na płótnie

Zagraj ze mną w golfa a zobaczysz co Ci może

Zawsze

dać

spacerujesz

gra ze mną

swoją aleją życia. Nie ma mnie na Twojej drodze

Dziewczyna w czerwieni; (Ragazza in Rosso) 40x60 cm, olej na płótnie 55

Spojrzenie w głębinę oceanu myśli Jestem dla Ciebie i czekam

Dziewczyna z bransoletkami; (Ragazza con bracciali) 40x60 cm, olej na płótnie 56

Wszystko mogę Ci dać ale pozostawię dla siebie ukryte spojrzenie

Akt I; (Nudo I) 30x60 cm, olej na płótnie 57

Długowłosa dziewczyna ukrywa swoją niewinność

Akt II; (Nudo II) 60x80 cm, olej na płótnie 58

Cisza odkryj mnie na nowo mojej nagości pokazuję swoje jestestwo

Dziewczyny; (Ragazze) 40x60 cm, olej na płótnie 59

Jestem dostojny i pewny siebie lecz czasem pieję z radości

Kogut europejski; (Gallo Europeo) 35x45 cm, olej na płótnie 60

Czuję się zbyt przekonany że Ona przyjdzie do mnie a Ja zaśpiewam dla Niej najsłodszą pieśń

Kogut japoński; (Gallo Giapponese) 35x30 cm, olej na płótnie 61

Pragnę pogalopować na spokojnym koniu, pędzącym w galopie wyścigu czasu

Konie za ogrodzeniem; (Cavalli dietro steccato) 50x70 cm, olej na płótnie 62

Jestem na dobrej drodze zdobywam pewność w krajobrazie ukrytych zdarzeń

Kawalerzystka; (Cavallerizza) 50x70 cm, olej na płótnie 63

Zawsze byłem

Przez

przygotowany

cierpienie

Służyć Ojczyźnie.

do wolności

W dyplomacji

w głębokiej

używałem

wierze

języka ostrożnego i delikatnego

Portret Jana hr. Szembeka; (Ritratto di Jan conte Szembek) 50 x60 cm, olej na płótnie 64

Portret ks. Włodzimierza hr. Szembeka; (Ritratto di Wlodzimierz conte Szembek) 50x70 cm, olej na płótnie

Odnajdywałem

Z pokorą

moje miejsce

podchodziłem

w nauce

do nauki

i czułem

oddając

że oddaję się

swoją wiedzę

bez granic

słuchaczom

Portret prof. Stefana Schoengut-Strzemieńskiego – Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 1909-22; (Ritratto di Stefan Strzemiński – Presidente dell Ordine dei Medici, Cracovia, 1909-22) 50x70 cm, olej na płótnie

Portret prof. Jan Olbrychta – Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie; (Ritratto di prof. Jan Olbrycht – Presidente dell Ordine dei Medici, Cracovia) 50x60 cm, olej na płótnie 65

66

Udział w wystawach • Espozicionie e mostre

2004

2005

Lecco (Pescarenico)

Mediolan / Milano

Galleria d’Arte “La Nassa” Temat wystawy: dot. fragmentu książki „Narzeczeni” włoskiego poety, Aleksandra Manzoniego Mostra sul tema: “A Pescarenico una terricciola, sulla riva sinistra dell’Adda” (Promessi Sposi, Cap. IV-1)

Paryż / Parigi

Centrum Kultury FIAP im. Jean Monnet Konkurs Malarstwa i Rzeźby Centro Culturale FIAP Jean Monnet Concorso di Pittura e Scultura

Monza

Targi Artystyczne w Monzy Fiera di Monza „Przestrzeń sztuki” / “Spazio Arte” Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva

Mediolan / Milano

Vedano al Lambro „Boże Narodzenie” Wystawa zbiorowa Stowarzyszenia „Arte Insieme” “il Natale” Esposizione collettiva con associazione “Arte Insieme”

Galeria / Galleria “Artecultura” Wystawa „Nowe Propozycje” Esposizione “Nuove Proposte”

Mediolan / Milano

Giussano Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva

Paryż / Parigi

Galeria sztuki / Galleria d’Arte “Art’ et Miss” Wystawa indywidualna / Mostra personale

Monza

Wystawa zbiorowa Stowarzyszenia “Paolo Borsa” Esposizione collettiva con Associazione “Paolo Borsa”

Neapol / Napoli

Galeria sztuki / Galleria d’Arte “Paestumgallery” Wystawa indywidualna / Mostra personale

Mediolan / Milano

Galeria / Galleria “Bolzani” „Artyści polscy w Mediolanie” – „Widoki z serca Europy czyli z Polski”, wystawa zbiorowa “Artisti polacchi a Milano” – “Immagini dal cuore d’Europa”, esposizione collettiva 67

2006 Mediolan / Milano

Galeria / Galleria “Artecultura” „Akt Lata 2006” / “Un nudo per l’Estate 2006” Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva

Warszawa / Varsavia (Polonia)

Galeria / Galleria “Art-Biznes” Konkurs „Obraz Roku 2006” Concorso “Quadro dell’Anno 2006”

2007 Mediolan / Milano

Galeria / Galleria “Artecultura” „Akt Lata 2007” / “Un nudo per l’Estate 2007” Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva

Lucca

Forte dei Marmi Galeria / Galleria Walter Lazzaro “La Margutiana” Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva

Mediolan / Milano

Besana – Brianza Galeria / Galleria Pro Loco di Besana Konkurs malarstwa pt. „Zaułek “ Premio di pittura “Lo Scorcio”

2008 Rzym / Roma

Sale del Bramante Międzynarodowe Biennale Sztuki Współczesnej (CIAC) Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea (CIAC) 68

Bergamo

Mapello Konkurs „Agazzi” Premio “Agazzi”

Rzym / Roma

Pałac Brancaccio / Palazzo Brancaccio Konkurs Wiosenny (CIAC) “Premio Primavera” – (CIAC)

Mediolan / Milano

Villasanta Narodowy Konkurs Malarstwa „Gaudenzio Sacchi” Concorso Nazionale di Pittura “Gaudenzio Sacchi”

Lucca – Pietrasanta

Galeria / Galleria “Arte&Arte” Bretoni Wystawa indywidualna / Mostra personale

Rzym / Roma

Galeria / Galleria „Trittico” Przegląd narodowy „Jesień w sztuce” Rassegna Nazionale “Arte d’ Autunno”

2009 Mediolan / Milano

Galeria / Galleria “Artecultura” Wystawa „Sztuka w czasie” Esposizione “Tempo d’Arte”

Paryż / Parigi

Ville De Linas Ekspozycja dzieł sztuki pt. „Sztuka Biblijna” Esposizione d’Arte Sacra Biblica Mini wystawa indywidualna / Mini personale

Piacenza

Galeria / Galleria “La Spadarina” „La Spadarina 2009” 5. Narodowy Konkurs / Concorso Nazionale, 5° edizione „Znak czasu” / “Un segno nel tempo”

Mediolan / Milano

Giussano, Villa Sartirana Podróżując ze „Sztuka Razem” Viaggiare con “Arte Insieme” Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva

Mediolan / Milano

Galeria / Galleria ”Artecultura” „Akt Lata 2009” / ”Un nudo per l’Estate 2009” Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva

Alwernia – Kraków / Cracovia (Polonia) Wystawa indywidualna / Mostra Personale

2010

Piacenza

Galeria / Galleria “La Spadarina” Mini wystawa indywidualna / Esposizione mini personale

Neapol / Napoli

Paestum Galeria Sztuki / Galleria d’Arte Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva

Piacenza

Galeria / Galleria “La Spadarina” ”La Spadarina 2010” 6. Narodowy Konkurs / Concorso Nazionale, 6° edizione „Znak czasu” / “Un segno nel tempo”

Lucca – Pietrasanta

“La Margutiana” Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva

Castelfranco Veneto

Sale del Bramante Międzynarodowe Biennale Sztuki Współczesnej (CIAC) Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea (CIAC)

Galeria / Spazio Cuvart Nagroda Giorgine Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej Premio Giorgine Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea

Villasanta

Treviso

Rzym / Roma

“Gaudenzio Sacchi” 14. Narodowy Konkurs Malarstwa Concorso Nazionale di Pittura 14° edizione

Synteza / Sinthesi Casa dei Carraresi / Pałac Carraresi Konfrontacja 40 Artystów 40 Artisti a Confronto

Palermo

Centrum Propagowania Sztuki / Centro Diffusione d’Arte I nagroda międzynarodowa malarstwa, rzeźby i grafiki “Miasto Nowy York” 1° premio internazionale di pittura, scultura e grafica “Cita di New York” 69

2011

Kraków / Cracovia (Polonia)

Okręgowa Izba Lekarska / Ordine dei Medici Wystawa indywidualna / Mostra personale Łódź / Lodz (Polonia) Okręgowa Izba Lekarska / Ordine dei Medici Wystawa zbiorowa Lekarzy Malarzy Esposizione Colletiva dei Medici Pittori Tarnow / Tarnov (Polonia) Galeria / Galleria „Hortar” Wystawa indywidualna / Mostra personale Monza – Mediolan/ Milano XXIV Targi w Monzy, Narodowy Tor Wyścigowy – Sala Sztuki XXIV Fiera di Monza, Autodromo Nazionale – Spazio Arte „Ekspansja ponad czasowa” / “Espansioni oltre tempo” Święto Patrona Miasta św. Jana, sala wystawowa Urzędu Miasta Magdalena Sagra di S. Giovanni, Spazio comunale Maddalena Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva Galeria Muza Natchnienia / La Galleria Musa Ispiratrice Wystawa zbiorowa / Mostra Collettiva Paryż / Parigi Sala Wystawowa Urzędu Miasta / Spazio Espositivo Comunale Wystawa mini indywidualna / Mostra mini personale Jesolo Wenecja / Venezia Pałac Kultury i Sportu / Palazzo della Cultura e dello Sport „Wspomnienia” ekspresja ciała “Rimembranze” espresione del corpo 70

Wystawa zbiorowa Sztuki Współczesnej Mostra Collettiva di Arte Contemporanea Porto Viro (Rovigo) Galeria Urzędu Miasta w Porto Viro Galleria Comunale di Porto Viro „Malarstwo w plenerze – Delta Padu” “Estemporanea sul Delta del Po” Mediolan / Milano Giussano, Villa Sartirana Wystawa zbiorowa / Mostra collettiva

2012

Rzym / Roma Sale del Bramante Międzynarodowe Biennale Sztuki Współczesnej (CIAC) Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea (CIAC) Nowy York / New York ArtExpo Światowa Wystawa Sztuki Współczesnej Mondiale Esposizione d’ Arte Contemporanea Mediolan / Milano Auser Sala wystawowa Urzędu Miasta / Spazio Cominale Wystawa zbiorowa / Esposizione Collettiva Monza – Mediolan/ Milano Tor wyścigowy w Monzy – Sala Sztuki Autodromo di Monza – Spazio Arte Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva Rzym / Roma Galeria Campidoglio / Galleria del Campidoglio Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva (CIAC)

Paryż / Parigi Muzeum Luwr / Museo di Louvre Au Carrousel du Louvre Wystawa sztuki współczesnej Esposizione d’ Arte Contemporanea Alassio / Liguria Sztuka Kobiet / Arte Donna Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva Cisano sul Neva / Liguria Malarstwo w plenerze wśród starych murów miasta Estemporanea sulle vecchie mura della cita Wystawa zbiorowa / Esposizione collettiva

71

Wydawca: Aśka Mendys-Gatti © Kraków, 2012 Opracowanie graficzne: Krzysztof Zgłobicki Druk: Drukarnia Skleniarz, Kraków

72