TURKCELL MOBİL EĞİTİM SERVİSİ SÖZLEŞMESİ

TURKCELL MOBİL EĞİTİM SERVİSİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; A. Meşrutiyet Caddesi, No: 71, Tepebaşı, Beyoğlu, 34430, İSTANBUL adresinde mukim ...
Author: Guest
2 downloads 0 Views 263KB Size
TURKCELL MOBİL EĞİTİM SERVİSİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; A. Meşrutiyet Caddesi, No: 71, Tepebaşı, Beyoğlu, 34430, İSTANBUL adresinde mukim TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.; (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) ve, B. ............................ adresinde mukim “KURULUŞ” olarak anılacaktır.)

…………………..

(bundan böyle

arasında imzalanmış olup, burada “Taraf” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaklardır. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu sözleşmede yer alan; İÇERİK:

KURULUŞ’un Mobil Eğitim Platformunu kullanarak hazırladığı multimedya (video, ses, yazı, resim, vs.) eğitim/sınav/anket..vs mobil içeriği,

KULLANICI:

Mobil Eğitim Platformunu kullanarak, kendilerine KURULUŞ tarafından tanımlanan içeriklere cep telefonları üzerinden ulaşabilecek olan bireysel veya kurumsal Turkcell veya diğer operatör abonelerini,

MOBİL EĞİTİM PLATFORMU (“Platform”): Uzaktan eğitim (e-learning) ortamını mobil mecraya taşıyan, KURULUŞ’ların kullanıcılara içerik (eğitim/sınav/anket vb.) atayabileceği, katılım durumlarını takip edebileceği, kullanıcılara ait raporlara internet üzerinden ulaşabileceği ve TURKCELL tarafında barındırılan (host edilen) web/wap arayüzlerini, TURKCELL MOBİL EĞİTİM SERVİSİ (“Servis”): KURULUŞ’un kendi hazırladığı ve/veya hazır temin ettiği mobil eğitim içeriklerini Mobil Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim kapsamında kullanıcıların cep telefonlarına gönderebilecekleri servisi, MOBİL EĞİTİM PLATFORMU ERİŞİM ŞİFRESİ: İşbu sözleşme konusu hizmetin verilebilmesi için TURKCELL tarafından KURULUŞ’a e-mail yoluyla iletilen erişim şifresi veya erişim sırasında yapılan tanımlama yöntemini, WAPPUSH MESAJI:

Bir internet bağlantı linki taşıyan mesajı,

ifade etmektedir. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu; KURULUŞ’un kendi hazırladığı mobil eğitim içeriklerini kullanıcılara cep telefonu üzerinden göndermelerini ve söz konusu içeriklerin kullanım

detaylarını raporlayabilmelerini sağlayan Turkcell Mobil Eğitim Servisi’ne ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 4. KURULUŞ’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 KURULUŞ, işbu Sözleşme kapsamında sözleşme süresince aylık ……. adet kullanıcı (“taahhüt edilen kullanıcı adedi”) için Platform’dan yararlanmayı talep ettiğini, buna karşılık Sözleşme süresince gönderim yapılan aylarda, aylık olarak işbu sözleşme kapsamında “taahhüt edilen kullanıcı adedi” (aktif olarak gönderim yapılan kullanıcı sayısına bakılmaksızın) ile tüm vergiler dahil 1,5 TL (Bir Türk Lirası Elli Kuruş)’lik tutarın çarpılması suretiyle hesaplanacak bedelin …………… numaralı kurumsal hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına “Mobil Eğitim bedeli” olarak yansıtılacağını, bu bedelin ancak “taahhüt edilen kullanıcı adedi”nin 3 (üç) katına kadar olan gönderimlerde uygulanacağını, kullanılmayan gönderimlerin bir sonraki aya devretmeyeceğini, aylık bazda toplam gönderim sayısının “taahhüt edilen kullanıcı adedi”nin 3 katını aşması durumunda, aşan her bir gönderimin kullanıcı başına faturalanan 1,5 TL’lik tutara ilaveten 0,5 TL (Elli Kuruş) olarak ücretlendirileceğini, gönderim yapılmayan aylarda ise “taahhüt edilen kullanıcı adedi” dikkate alınmaksızın servise ilişkin herhangi bir ücretlendirme yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.2 KURULUŞ, işbu sözleşme kapsamında belirttiği kullanıcı adedini Sözleşme süresi içinde arttırmak istemesi halinde söz konusu durumu TURKCELL’e Ek-2’deki “Kullanıcı Sayısı Değişiklik Beyan Formu” ile yazılı olarak bildirecektir. Seçilen yeni kullanıcı adedi kapsamındaki gönderimler için de işbu Sözleşmedeki yükümlülükler aynen geçerli olacaktır. “Kullanıcı Sayısı Değişiklik Beyan Formu”nun TURKCELL’e ulaşmasını takip eden fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere Sözleşme süresince her ay, “Mobil Eğitim bedeli”nin hesaplanması taahhüt edilen yeni kullanıcı adedi üzerinden 4.1 maddesinde belirtilen şekilde yapılacaktır. 4.3 KURULUŞ, Platform’u kullanarak yüklediği içeriklerin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, ve/veya özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini ve bu kapsamdaki İçeriklerin dağıtılması ve yayınlanmasını engelleyeceğini ve her halükarda İçerikler ile ilgili tüm hukuki,idari ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu, 3.kişilerden gelebilecek her türlü şikayet, iddia, talep..vs için tek muhatabın kendisi olacağını, TURKCELL’in sözkonusu İçerikler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.4 KURULUŞ, işbu sözleşme kapsamında İçerik gönderilecek olan Kullanıcıları gönderim öncesinde kendilerine gönderilecek İçerikler ve İçerik gönderimleri hakkında eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirecek ve Kullanıcılardan, sonradan ispatı mümkün olacak şekilde onay alacaktır. Aksi halde Kullanıcılardan gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında KURULUŞ sorumlu olacaktır. Kullanıcı onayının alınmamış olmasından ötürü veya herhangi başka bir sebeple Kullanıcılardan TURKCELL’e, kendilerine içerik gönderilmemesi hususunda bir talep gelirse TURKCELL, KURULUŞ’a herhangi bir bildirim yapmaksızın söz konusu Kullanıcılara içerik gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğu gibi dilerse Kullanıcılardan gelen bu talebi içerik gönderimini durdurması için KURULUŞ’a iletir. KURULUŞ, anılan talepte bulunan Kullanıcılara İçerik gönderimini derhal durduracaktır. Aksi halde TURKCELL’in ilgili Kullanıcıya gönderimi durdurma hakkı saklıdır.

4.5 KURULUŞ, Servis’e ilişkin yapılan reklam ve tanıtımlarda kendi marka, logo, ünvan ve amblemini kullanabilmesi konusunda TURKCELL’e hak sahibi sıfatı ile izin vermiştir. 4.6 KURULUŞ, EK-1’de beyan ettiği tüm iletişim bilgilerinin doğru olduğunu ve EK-1’de belirtilen herhangi bir bilginin değişikliğini TURKCELL’e derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunu, bildirmemesi durumunda her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder. 4.7 KURULUŞ, işbu sözleşme kapsamında TURKCELL tarafından kendisine Platform’a giriş için kullanılmak üzere tahsis edilecek olan kullanıcı adı ve Mobil Eğitim Platformu erişim şifresi ile yapılan tüm işlemlerden sorumlu olduğunu, erişim şifresini 3. kişilere devretmeyeceğini, kullandırmayacağını ve verilen amaç dışında kullanmayacağını ve yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm zararlara ilişkin sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.8 KURULUŞ, Servis kapsamındaki İçeriklerin kullanıcılara gönderilmesi esnasında kullanıcıların hattının açık olmaması, kullanıcıların telefon ayarlarının kısa mesaj/wappush mesajı almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan veya benzer nedenlerden dolayı kısa mesajların/wappush mesajlarının müşterilere ulaştırılamaması veya geç ulaşması durumunda TURKCELL’den herhangi bir tazminat talep etmeyecektir. 4.9 KURULUŞ, TURKCELL’den işbu sözleşme kapsamında alacağı hizmetleri, hiçbir suretle, gelir elde etmek amacıyla üçüncü kişilere sunmayacaktır. 4.10KURULUŞ, işbu sözleşme kapsamında Madde 4.1’de beyan ettiği hattını, yerine eşzamanlı olarak yeni bir kurumsal faturalı hattı TURKCELL’e yazılı olarak bildirmeden 3. kişi/kişilere devretmeyeceğini, haberleşmeye kapatmayacağını, iptal veya deaktive etmeyeceğini, ön ödemeli hatta geçirmeyeceğini, başka bir operatöre taşımayacağını/devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.11 KURULUŞ’un madde 4.1’de beyan ettiği hattına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında ve işbu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda, anılan hatta ilişkin imzalamış olduğu TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin aynen geçerli olacaktır. 5. TURKCELL’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1 TURKCELL; işbu sözleşme kapsamında KURULUŞ’un Servis’ten faydalanabilmesi için Platform sağlayacaktır. (a) Platform’da yer alan “Kullanıcı ve içerik yönetimi” aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır: - Yeni kullanıcı tanıtma - Kullanıcılara eğitim/sınav/anket atanması - Çoklu ortam (ses,video, resim, yazı) eğitim/sınav/anket içeriği hazırlama -Kullanıcılara atanan içeriklerle ilgili kısa mesaj veya wappush mesajı gönderimi (b) Platform’da yer alan “Kullanıcı raporları”nın içeriğinin aşağıdaki özelliklere sahip olacak ve web üzerinden Excel formatında sunulacaktır: - Kullanıcının katıldığı eğitimler, süreleri - Kullanıcıların sınav başarı oranları - Kullanıcının eğitime girdiği ve bitirdiği tarihler

- Anket sonuçları 5.2 TURKCELL KURULUŞ’un Platform’a giriş için kullanacağı web sitesinin adresini (“URL”), kullanıcı adı ve Mobil Eğitim Platformu erişim şifrelerini EK-1’de belirtilen KURULUŞ yetkililerinin e-mail adreslerine gönderecektir. 5.3 TURKCELL, KURULUŞ tarafından kullanıcılara gönderilen her yeni İçerik için, kullanıcının cep telefonu modeline göre, kullanıcıların ilgili içeriğe ulaşmasını sağlayacak linki içeren bir kısa mesaj veya wappush mesajı ücretsiz olarak gönderecektir. 5.4 Turkcell abonesi olan kullanıcıların, KURULUŞ tarafından kendilerine gönderilen “içerik”leri cep telefonları üzerinden alırken doğacak data bedeli (Turkcell aboneleri ile sınırlı olmak üzere) ücretlendirilmeyecektir. 5.5 TURKCELL, gerekli gördüğü durumlarda ve/veya Servis ile ilgili ana donanım ve teçhizatın bakım ve onarımı için servisi geçici olarak durdurabilecek olup, bu hususu KURULUŞ’a bildirecektir. 5.6 TURKCELL, Servis’i, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, makul bir süre önceden bildirmek suretiyle, dilediği süre için durdurma hakkına sahiptir. 5.7 TURKCELL, KURULUŞ’un işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine kısmen veya tamamen aykırı davranması ve/veya Mobil Eğitim bedelinin yansıtıldığı herhangi bir faturanın ödenmemesi ya da ödemelerin gecikmesi durumunda Servis’i, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın derhal durdurabilecektir. Böyle bir durumda, TURKCELL KURULUŞ’a karşı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyecektir ve Servis durdurulsun ya da durdurulmasın KURULUŞ TURKCELL’in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edecektir. 6. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR 6.1 KURULUŞ, işbu sözleşme kapsamında kullanacağı içerikler üzerindeki çoğaltma, yayma, umuma iletim şeklindeki mali hakları ve tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer haklarını eser sahipleri, hak sahiplerinden (alt çalışanları, ve/ veya diğer 3. kişilerden) 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 48 ve 52. maddesine uygun yazılı sözleşmelerle tüm dünyada ve yukarıda sayılı olan ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın her türlü mecrada platformda (yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere VCD, DVD, Web, Wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/ dijital ortamlarda, ve/ veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri kapsamında her türlü servis, ortam ve hallerde uydu, kablo, diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada vs.) geçerli olmak üzere, süresiz olarak ve başkalarına da devredilebilecek biçimde aldığını kabul ve taahhüt eder. 6.2 KURULUŞ, işbu maddede sayılanlara ve/veya işbu sözleşme kapsamında belirtilen işin gereğine ilişkin olarak doğacak fikri ve sınai hak ihlallerinden TURKCELL’in sorumlu olmadığını, herhangi bir uyuşmazlık ya da 3. kişilerin TURKCELL’den hak iddia etmesi halinde, tek sorumlunun ve tek muhatabın kendisi olduğunu, açılacak olan davada veya herhangi bir talep söz konusu olduğunda TURKCELL’in maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi fikri haklara ilişkin hükümler geçerli kalmaya devam edecektir. 7. GEÇERLİLİK SÜRESİ İşbu sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak 1 (bir) yıl geçerlidir.

8. FESİH 8.1 Bu Sözleşme, Taraflar arasındaki mevcut abonelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, kendiliğinden sona erecektir. 8.2 TURKCELL, herhangi bir neden bildirmeksizin en az 15 (onbeş) gün önceden yazılı ihbarda bulunarak işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir. 8.3 TURKCELL, KURULUŞ’un bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde 7 (yedi) günlük süre içerisinde bu aykırılığın düzeltilmesini talep edebilecektir. Bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde TURKCELL kendi tercihine göre geçici olarak Mobil Eğitim Servisini KURULUŞ için geçici olarak durdurma/kapatma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 8.4 Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, KURULUŞ’un diğer hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 9. DEVİR 9.1 KURULUŞ, TURKCELL’in yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. 9.2 TURKCELL, her zaman için işbu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir. 10. TEBLİGAT KURULUŞ; adres değişikliğini, faaliyet konusu değişikliğini, işyerinin satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesini anında TURKCELL’e noter aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. KURULUŞ, işbu sözleşmedeki adresinde değişiklik olduğunu noter aracılığıyla TURKCELL’e bildirmediği takdirde, önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. Aksi halde doğacak her türlü sorumluluk KURULUŞ’a ait olacaktır. 11. MÜCBİR SEBEP Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller işbu sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Taraflar için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Taraflar sorumlu olmayacaktır. Taraflar mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Bu halin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde sözleşme 3 aylık sürenin sonunda kendiliğinden sona erecektir. 12. GİZLİLİK KURULUŞ, işbu Sözleşme kapsamında kendisine verilen her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu, bu gizli bilgileri sadece bu Sözleşme amaçları için kullanmayı, işbu Sözleşmenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiği/edeceği her türlü bilgiyi kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını veya bunların

herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu ve Taraflar arasında ..../..../.... tarihinde imzalanan gizlilik Sözleşmesi hükümlerine uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder. 13. VERGİ İşbu sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi KURULUŞ tarafından ödenecektir. Damga vergisinin ödenmemesi durumunda her türlü sorumluluk KURULUŞ’a aittir ve bu konuyla ilgili TURKCELL’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan KURULUŞ tarafından karşılanacaktır. 14. YÜRÜRLÜK 14 (ondört) maddeden oluşan işbu Sözleşme .../..../..... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul ve imza olunmuştur. İşbu orijinal nüsha TURKCELL’de kalacaktır.

…………………………….

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

EK-1 İLETİŞİM BİLGİLERİ FORMU

KURULUŞ Bilgileri: Sektör Bilgisi : KURULUŞ Ünvanı KURULUŞ kısa Ünvanı* KURULUŞ Adresi Semt/İlçe : Şirket Santral Numarası: Vergi Dairesi : Vergi Numarası:

: : : İl: Kısa Numara:

Posta Kodu:

*: Alfanumerik gönderiminde kullanılmak üzere talep edilmektedir. KURULUŞ Yetkilisi/Yetkilileri Bilgileri: 1.

KURULUŞ Yetkilisi/Yetkilileri

Adı Soyadı Unvanı Kimlik Tipi Kimlik Numarası Vekaletname Tarih ve No GSM No (İrtibat için) Faks No E-posta Adresi 2.

: : : : : : : :

KURULUŞ Yetkilisi/Yetkilileri

Adı Soyadı Unvanı Kimlik Tipi Kimlik Numarası Vekaletname Tarih ve No GSM No (İrtibat için) Faks No E-posta Adresi

Vekili

: : : : : : : :

Vekili

EK-2 KULLANICI SAYISI DEĞİŞİKLİK BEYAN FORMU

İşbu Değişiklik Beyan Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Turkcell Mobil Eğitim Servisi Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Değişiklik Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Sözleşme” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. Sözleşme”nin 4.1. maddesinde beyan ettiğimiz …….. adet kullanıcının işbu Değişiklik Beyan Formu imza tarihi itibariyle ……. adet kullanıcı olarak değiştirilmesini talep ederiz. KURULUŞ TİCARİ ÜNVANI: YETKİLİ İMZA/İMZALAR:

Suggest Documents