Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Veri Doğrulama Süreci İl Temsilcileri Eğitimi 24-25 Eylül 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye’de klinik kalitenin iz...
13 downloads 0 Views 1MB Size
Türkiye Klinik Kalite Programı Veri Doğrulama Süreci İl Temsilcileri Eğitimi 24-25 Eylül 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY

Amaç: Türkiye’de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi.

Türkiye Klinik Kalite Programı

2

Program Takvimi ve Genel Plan: Çalışmanın tamamlanması için öngörülen süre 30 aydır.

Yapı - Süreç – Sonuç Süre: 3 Ay (Şubat-Nisan 2012)

Belirlenen konu başlıkları için mevcut durumun belirlenmesi

Kalite değerlendirme sisteminin test edilmesi için hastalıklar veya konu başlıklarında standartlar, göstergeler ve veri toplama metotlarının netleştirilmesi Süre: 9 Ay (Mayıs 2012- Ocak 2013)

Pilot Çalışmalar (Seçilen 8–10 hastanede)

Ulusal sistemde yaygınlaştırma

Pilot çalışmalardan öğrenerek daha yaygın uygulamaya geçiş Süre: 18 Ay (Şubat 2013-Temmuz 2014)

Türkiye Klinik Kalite Programı

3

Klinik Kalite Çalışma Grubu

Türkiye’de sağlıkta kalite algısının çalışılması ve sistemin koordinasyonu için yapılan paydaş analizine göre, Bakanlığımız ilgili birimlerinin ve bağlı kurumlarının temsilcilerinden, konu ile ilgili bir Klinik Kalite Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Türkiye Klinik Kalite Programı

4

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Toplantı ve Çalıştaylar Türkiye Klinik Kalite Programı 1. Çalıştayı (13.02.2012-17.02.2012) Türkiye Klinik Kalite Programı 2. Çalıştayı (24.04.2012-27.04.2012) Türkiye Klinik Kalite Programı 3. Çalıştayı (03.09.2012-07.09.2012) Türkiye Klinik Kalite Programı 4. Çalıştayı (12.11.2012-16.11.2012) Türkiye Klinik Kalite Programı 5. Çalıştayı (28.01.2013-01.02.2013) Türkiye Klinik Kalite Programı 6. Çalıştayı (29.04.2013-03.05.2013) Türkiye Klinik Kalite Programı 7. Çalıştayı (24.06.2013-28.06.2013)

Telekonferans (12 defa) Çalışma Grubu toplantıları (24 toplantı)

Türkiye Klinik Kalite Programı

5

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Diğer Faaliyetler Mevcut durum tespitine yönelik olarak yapılanlar • Türkiye sağlık sistemi yapısı gözden geçirilmiştir. • Sağlık Bakanlığının organizasyonel yapısı, • Sağlık Bakanlığı Bilgi Yönetim sistemleri, • 1.,2. ve 3. basamak saha incelemeleri. • Türkiye’de Sağlıkta Kalite uygulamaları incelenmiştir. • Hizmet kalitesi ile ilgili olarak uygulanan ölçme ve değerlendirme sisteminin incelenmesi, • Türkiye’de kullanılan kalite terminolojisinin gözden geçirilmesi

Türkiye Klinik Kalite Programı

6

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Mevcut durum tespitine yönelik olarak yapılanlar • Türkiye’de sağlık sisteminde kalite ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak; güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler gözden geçirilmiş, saha görüşmelerinde elde edilen öneriler kaydedilmiştir. • Paydaş Analizi; Türkiye Klinik Kalite Programı çerçevesinde yürütülecek faaliyet alanlarında olumlu ya da olumsuz yönde etkileri, ilgileri, çıkarları olan ve bu nedenle projenin gelişim sürecinde dikkate alınması gereken kişi, kurum, kuruluş ya da gruplar sistematik bir şekilde gözden geçirilerek analiz edilmiştir. Buna göre paydaşlar iç ve dış paydaşlar olarak iki grupta incelenmiştir.

Türkiye Klinik Kalite Programı

7

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan faaliyetler: a) Kalite göstergelerinin geliştirilmesi için üç sağlık sorununun tespiti: • Program kapsamında izleme ve değerlendirmesi yapılacak konular belirlenirken, sağlık sorununun bireye ve topluma etkisi, hastalık yükü ve ölçülebilirliği ve uluslararası uygulamalar dikkate alınmıştır. • Belirlenen 6 sağlık sorunu için çalışma grubu bünyesinde 6 alt grup oluşturulmuştur.

Türkiye Klinik Kalite Programı

8

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan faaliyetler:

• Türkiye’de klinik kalitenin ölçülmesi için öncelikli 3 konuya karar verilerek indikatör ve standartları oluşturuldu; • Diyabet, • Gebelik Süreci ve Doğum, • Diz Protezi Replasmanı. • Ocak 2013’ te bu konulara ilaveten 3 konuya daha karar verilerek, indikatör ve standartları oluşturuldu; • Koroner Kalp Hastalığı, • İnme, • Kalça Protezi Replasmanı.

Türkiye Klinik Kalite Programı

9

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan faaliyetler: • Belirlenen her bir çalışma grubu kendi konularını aşağıdaki 4 soru çerçevesinde ele almıştır: • Klinik Kalitenin tanımı nedir? • Klinik kaliteyi ölçmek için kullanılan yöntemler nelerdir? • Şu anda ne kadar ölçülebiliyor? • Türkiye’de gelecekte nasıl ölçülmelidir?

Türkiye Klinik Kalite Programı

10

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan faaliyetler:

b) Kalite algısının ölçülmesi ve Klinik Kalite tanımının yapılması (anket çalışması):  Kalitenin tanımının yapılabilmesi için hastaların ve sağlık çalışanlarının kalite algısının değerlendirilmesine yönelik anketler geliştirilmiş, ülke çapında 7 coğrafi bölgede (gelişmişlik düzeyi en yüksek ve en düşük) ikişer ilde olmak üzere toplam 14 ilde uygulanmıştır. A grubu anketler (Sağlık çalışanlarına yönelik) için 3177 ve B grubu anketler (hasta ve hasta yakınları) için 1766 olmak üzere toplam 4943 anket uygulanmıştır.

Türkiye Klinik Kalite Programı

11

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Tanımlar: 

Kalite, en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla, ihtiyacı olan herkese, çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden, yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar tarafından, doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasıdır.

 Kalitenin iki temel unsuru bulunmaktadır: 1. Klinik Kalite 2. Hizmet Kalitesi

Türkiye Klinik Kalite Programı

12

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Tanımlar: 1. Klinik Kalite

Kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışanların memnuniyetinin artırılması ve en iyi sağlık sonuçlarına ulaşılmasıdır.

Türkiye Klinik Kalite Programı

13

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Tanımlar:

2. Hizmet Kalitesi - Toplumdaki sağlık hizmeti ihtiyacının belirlenmesi, - Asgari bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması, - Hasta-çalışan iletişiminin güçlendirilmesi, - Tedavi sunma hızının ve yatış süresinin iyileştirilmesi, - Sağlık tesisine ait fiziksel ortamların (odalar, yemek vb.) iyileştirilmesi, - Yeterli kaynak ve ekipmana sahip iyi eğitilmiş çalışanların görevlendirilmesi, - Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması yolu ile hasta ve sağlık çalışanlarının deneyimlerini geliştirerek, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların etkili, etkin, verimli yönetimini ve yüksek performansa ulaşmasını sağlamakdır.

Türkiye Klinik Kalite Programı

14

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler c) Pilot uygulama için göstergelerin ve kurumların belirlenmesi Pilot uygulamaya yönelik aşağıda belirlenen adımlar izlenmektedir:

Belirleme •Kaliteyi belirlemek amacıyla ulusal anket (profesyonel&hastalar) •Klinik kalite bilgisi ve mevcut verilere ilişkin tüm mevcut kaynakların belirlenmesi

Seçim •Mevcut durumun belirlenmesi ve gösterge seçiminin sonlandırılması •Destek almak amacıyla SB genel müdürlükleriyle görüşülmesi •Her bölgede hastane ve aile hekimi grupları arasında bağlantı kurulması

Pilot Çalışma •Başarının nasıl göründüğünün belirlenmesi •Uygulamayı gerçekleştirmek amacıyla kurum içi eylemeler üzerinde uzlaşılması •Eylem planının pilot kuruluşlarla birlikte uygulanması

Türkiye Klinik Kalite Programı

Gözden Geçirme •İlerlemenin takip edilmesi •Sonuçlar •Sonraki aşamaya yönelik hazırlık yapılması

15

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Pilot uygulama için göstergelerin ve kurumların belirlenmesi Pilot Çalışmada Yer Alan İller* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ankara Adana İstanbul İzmir Diyarbakır Erzurum Trabzon Eskişehir

*Pilot Seçilen illerde kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinin Programa uygun olanları seçilmiştir.

Türkiye Klinik Kalite Programı

16

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Pilot uygulama için göstergelerin ve kurumların belirlenmesi Bu çerçevede; • Standartlar ve İndikatörler belirlenerek ilgili kuruluşlarla iletişime geçildi, • Bilgi sistemlerinin süreci hakkında rapor hazırlandı, • Çalışma Gruplarının üzerinde tartışmış oldukları öncelikli 3 konu (diyabet, diz protezi ve gebelik) hakkındaki göstergelerin son hali düzenlenerek Sağlık-Net’e entegrasyonu sağlandı, • Pilot kurumların Sağlık.Net’e veri girişleri kontrol edildi.

Türkiye Klinik Kalite Programı

17

Belirlenen Standart ve İndikatör Örnekleri Örnek – 1: Diyabet Standart

İndikatör

İndikatör Ölçme Yöntemi (PAY/PAYDA)

DM-S1.Tüm diyabetli hastalarda, hedeflenen kan glukozu düzeyini düzenli olarak incelemek ve değerlendirmek için testler yapılır

DM 1.HbA1c ölçümü

Rapor süresi içinde HbA1c ölçülen hasta sayısı / Rapor süresi içerisinde tekilleştirilmiş diyabetli hastalar (Muayene ve yatan hasta paketlerinde ana tanısı diyabet tanısı olanlar)

Örnek – 2: Gebelik Süreci ve Doğum

Standart G-S1.Tüm gebelere maternal/fetal sağlık sorunlarını ve yüksek riskli gebeliklerini rutin planlı antenatal bakımda tespit edecek kanıta dayalı antenatal tarama ve tanısal testler yapılır.

İndikatör G1.Gebe Muayenesi

İndikatör ölçme yöntemi (PAY/PAYDA) Gebe izlem veri seti - Kaçıncı Gebe İzlem alanı 1. dönem olan gebe sayısı (Muayene edilen tüm gebelerin sayısı)

Örnek – 3: Diz Protezi Replasmanı

Standart

İndikatör

İndikatörü ölçme yöntemi ( PAY/PAYDA )

DP-S1.Tüm hastaların etkin bir diz protez cerrahisi geçirmesi sağlanır.

DP1.Dislokasyon nedeni ile yeniden yatış oranı

Dislokasyon nedeni ile hastaneye yeniden yatan diz protezi operasyonu geçirmiş hasta sayısı / Diz protezi operasyonu geçirmiş toplam hasta sayısı

Türkiye Klinik Kalite Programı

18

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler d) Ulusal sistemde yaygınlaştırma• •

Mevcut 3 konu başlığına (Diyabet, Gebelik Süreci ve Doğum ve Diz Protezi Replasmanı) ek olarak 3 konu başlığı daha eklenmiş (Kalça Protezi Replasmanı , İnme ve Koroner Kalp Hastalığı) ve toplam 6 konu başlığında standartlar ve indikatörler belirlenmiş, çalışma ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. Sağlık Net tarafından toplanan veriler, Karar Destek Sistemi (KDS) ile raporlanmaya başlanmıştır. Çalışma süresi, yeni konu başlıklarının eklenmesi ve çalışmanın ülke genelinde uygulama kalitesinin arttırılması için 1 (bir) yıl daha uzatılmıştır.

Türkiye Klinik Kalite Programı

19

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler e)

Bu çerçevede gerçekleştirilen diğer faaliyetler:Bilgi sistemlerinin süreci hakkında rapor hazırlanmıştır.SWOT analizi çalışması sonuçlandırılmıştır.Programa özel Türkçe ve İngilizce web sitesi hazırlanmıştır.www.klinikkalite.saglik.gov.trTürkiye Klinik Kalite Programı iletişim stratejisi hazırlamıştır.Sağlık Bilgi Sistemleri ile yapılan toplantılar neticesinde Sağlık.NET’de olmayan indikatörlerin USVS’ye eklenmesine ülke geneline yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.Pilot kurumların SağlıkNet’e veri giriş kaliteleri izlenmesi ve değerlendirilmesi için klinik kalite veri doğrulama sürecine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye Klinik Kalite Programı

20

Yapılacak Faaliyetler • Ulusal Hastalık Yükü çalışmaları, sağlık sorunlarının bireye ve topluma etkisi, ölçülebilirliği ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak Programa yeni konu başlıkları eklenecektir. • Belirlenen konu başlıklarında alanında uzman kişilerden oluşan çalışma grupları oluşturulacak, standart ve indikatörler hazırlanacaktır. • Sağlık.Net üzerinde olmayan verilerin ise toplanabilmesi için Sağlık.Nette gerekli revizyon yapılarak toplanması sağlanacaktır. • Kurumların SağlıkNet’e veri giriş kaliteleri, klinik kalite veri doğrulama sürecine yönelik olarak,il sağlık müdürlüklerinden görevlendirilen temsilciler aracılığıyla, belirlenen formlar doldurularak izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. • Klinik kalite raporları, çalışma grubu sorumluları tarafından 3’er aylık dönemlerde takip edilecek, ilgili birimlere rapor olarak bildirilecek ve üst yönetim de eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir.

Türkiye Klinik Kalite Programı

21

Sonuç ve Beklenen Çıktılar •

Bu program, sağlık politikalarının geliştirilmesi, yapılan faaliyetlerin sonuçlarının izlenmesi ve hesap verilebilirlik noktasında çok önemli olan ölçme, izleme ve değerlendirme kavramının klinik kalite ayağını oluşturacaktır.Programın tamamlanması için öngörülen süre sonunda, Ulusal Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin ortaya konulması, bundan sonra da sistemin kendi içinde geliştirilmesi sağlanacaktır.Program, Türkiye’de sağlıkta kalite sisteminin bir parçası olarak değerlendirilecek ve klinik kalite için geliştirilen tanımın tüm sağlık çalışanları ve paydaşlar tarafından aynı şekilde algılanması sağlanacaktır.

Türkiye Klinik Kalite Programı

22

Sonuç ve Beklenen Çıktılar •

Belirlenen sağlık sorunları çerçevesinde kalite göstergelerinin geliştirilmesine yönelik metodolojinin öğrenilmesi, bu yönde kurumsal bir hafıza oluşturulması ve uzman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.Programın devamında özellikle toplumun ve sağlık politikalarının öncelikleri dikkate alınarak farklı klinik branşlar ve sağlık sorunları kapsamında göstergeler tespit edilerek uygulama geliştirilecektir.Uygulamanın ek ödeme, kurumsal performans, birim performansı ya da yönetici performansı ile ilişkilendirilmesi konuları program kapsamında ilerleyen süreçte değerlendirilecektir.

Türkiye Klinik Kalite Programı

23

Sonuç ve Beklenen Çıktılar •

Uygulamanın amacı ve hedeflerinin sağlık çalışanlarına doğru bir şekilde aktarılmasına özen gösterilmelidir. Bu çerçevede, gerçekleştirilen Programın bilimsel anlamda ortaya koyduğu kanıta dayalı çalışmanın tanıtılması ve çalışan memnuniyetinin sağlanması açısından, tam ve net bir bilgilendirme yapılması gerekmektedir.Sağlık sektöründe klinik kalite uygulamalarının yaygınlaştırılması sayesinde oluşacak standartlar ve göstergeler ulusal düzeyde kalmayıp, uluslararası düzeye çıkarılacaktır. Buna bağlı olarak sağlık turizmine olumlu katkılar sağlanması beklenmektedir.

Türkiye Klinik Kalite Programı

24

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci

Kurumların SağlıkNet’e veri giriş kaliteleri izlenmesi ve değerlendirilmesi için “Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci”ne yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Türkiye Klinik Kalite Programı

25

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Klinik kalite değerlendirmesi yapabilmek için bilgi akışı aşağıdaki gibidir.

Türkiye Klinik Kalite Programı

26

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Pilot Uygulama  Ülke genelinde uygulamaya geçilmeden önce 8 ilimizde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot seçilen her ilden 21 Aile Sağlığı Merkezi, 24 hastane (kamu ve özel) uygulamaya dahil edilmiştir.  Bu kurumlardan gelen verilerin doğrulanması için de il sağlık müdürlüklerinden 2’şer kişi validatör olarak görevlendirilmiştir.  Validatörlere verileri nasıl toplayacakları konusunda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde eğitim verilip, 15 gün içinde bu kurumların yerel (HBYS, AHBS) verilerinin toplanması istenmiştir.  Gelen raporlarla KDS Klinik Kalite Raporları karşılaştırılmış ve verilerde bazı sorunlar olduğu gözlenmiştir.

Türkiye Klinik Kalite Programı

27

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Pilot uygulamada karşılaşılan veri doğrulama sorunları: 1. İl Sağlık Müdürlüğünde görevlendirilen validatörlerin verilerin hastane bilgi yönetim sisteminden nasıl toplayacağı konusunda bilgi sahibi olmamalarına bağlı gelişen sorunlar: • KDS ara yüzünü kullanmayı bilmediklerinden dolayı raporlama güçlüğü, • Bilgi sistemleri ve indikatörler hakkında bilgi yetersizliği, • Aranılan pilot kurumları bulamama, sistemde olan bazı kurumların olmadığının iddia edilmesi, • Validatörlerin verileri farklı şekilde belirtmesi (kimisi yüzde kimisi sayı olarak), • Validatörlerden gelen tablolarda 0 (sıfır) verilerinin, neyi ifade ettiği belli değil, (veri yok mu, yoksa değeri sıfır mı?)

Türkiye Klinik Kalite Programı

28

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Pilot uygulamada karşılaşılan veri doğrulama sorunları: 2. Yerel Bilgi sistemleri (AHBS/HBYS) ve Sağlık.Net bilgi sistemleri ile ilgili sorunlar • Yerel verilerle Sağlık.Net den alınan KDS sonuçlarının birbirini tutmaması. Genelde KDS sonuçlarının yerel verilerden düşük olduğu ve bazen de “0” (sıfır) olduğu tespit edilmiştir. • Hekimlerin tanıları girerken oluşturulan MSVS formlarını doldurmamak için doğru tanıyı girmeyip, (örneğin Diyabet yerine) genel muayene tanılarını kullanmaları. • Yerel bilgi sistemlerince belirlenen indikatörlerin nasıl toplayacağının bilinmemesi ve otomasyon firmalarında standardizasyonun olmaması. • Laboratuar sonuçlarının HBYS de olup Sağlık.Net sistemine aktarılamaması. • KDS’de Hastane ve ASM isimlerinin hangi ilçede olduğu bilinmediği zaman, kurum isimlerinin bulunamaması. • ASM’lerde raporlama yapabilecek bilgi işlemciler olmadığı için verilere ulaşma sorununun olması. Türkiye Klinik Kalite Programı

29

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Ülke Genelinde Uygulama Pilot uygulama raporları analizi sonrasında gelişen sorunlar üzerinde Kamu Hastaneleri Kurumu ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışılarak ülkemizin tamamını kapsayacak bir klinik kalite veri doğrulama sisteminin kurulması gerekliliği sonucuna varılmıştır.

Türkiye Klinik Kalite Programı

30

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Ekip Oluşturulması: Veri doğrulamasının il bazında yapılması planlandığından, öncelikle her ilden İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde çalışanlardan en az iki kişi belirlenecek ve ildeki sağlık tesisi sayısına göre kişi sayısı arttırılabilecektir.

Türkiye Klinik Kalite Programı

31

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Ekip Eğitimleri: İllerden seçilen kişilerle öncelikle tanışma sağlanacak ve daha sonra yüz yüze interaktif ve/veya uzaktan eğitim yoluyla eğitimler düzenlenecektir.

Türkiye Klinik Kalite Programı

32

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Ekibin Görevleri: • Ekip sahada yerel sistem (HBYS/AHBS) verilerini oluşturulan form ile internet üzerinden, Bakanlığımıza iletecektir. • Klinik Kalite Dairesiyle sürekli iletişim halinde olacak, gerekli formları dolduracak, yazışmalar yapacak ve klinik kalitenin sahada temsilcisi olarak çalışacaktır.

Türkiye Klinik Kalite Programı

33

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Verilerin Değerlendirmesi: • İllerden gelen verilerden oluşturulan bu raporların kontrolleri sürekli olarak devam ettirilecektir. • Uzaktan çözülemeyecek bir sorun tespit edildiğinde Klinik Kalite Daire Başkanlığı ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden yardım ekibi oluşturularak, soruna yerinde müdahale edilecektir. • Raporlar, öncelikle Klinik Kalite Çalışma Grubu ve Alt Çalışma Grupları tarafından değerlendirilecektir. • Bu sistemle klinik kalite verilerinin validasyonu sağlanmış olacak ve bu verilerle oluşan nihai raporlar Bakanlığımız üst yönetimi ve birimlerine arz edilecektir. • Asıl olan, Bakanlığımıza doğru ve eksiksiz veri gelişinin sağlanması ve bu verilerden oluşan raporların kullanılması ile ülke çapında sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasıdır

Türkiye Klinik Kalite Programı

34

Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci • Bu aşamada 15 Ekim’den itibaren; -Tüm kamu hastaneleri (2. 3. basamak) - Özel ve Üniversite Hastaneleri -Aile Hekimleri (Her ilde 3) -2013 Ocak, Şubat ve Mart

Türkiye Klinik Kalite Programı

35

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Klinik Kalite Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (312) 585 2625-26 Elektronik ağ: www.klinikkalite.saglik.gov.tr E-posta: [email protected]

Türkiye Klinik Kalite Programı

36