TMSF Faaliyet Raporu 2004

Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu TMSF Faaliyet Raporu 2004 II TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGOR...
Author: Derya Eren
0 downloads 0 Views 2MB Size
Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu

TMSF Faaliyet Raporu 2004

II

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ.............................................................….…..3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...............................................................3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER...........................................3 2- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ................................................................................................5 2.1. BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ..........................................................................................5 2.2. FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER .............................................5 2.2.1 Devir Alınan Alacaklar.....................................................................................................................5 2.2.2. Tahsilat Bilgileri.................................................................................................................................5 2.2.3. Borç Yeniden Yapılandırma Çalışmaları.......................................................................................6 2.2.4. Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler.............................................................................7 2.2.5.

Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları.........................................................................................................................................13

2.2.6. Alacak Satış Projesi ile İlgili Faaliyetler........................................................................................13 2.3. ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER .....................................................................................................................................14 2.3.1. Gayrimenkuller ...............................................................................................................................14 2.3.2. Menkuller..........................................................................................................................................15 2.3.3. İştirakler ...........................................................................................................................................15 2.4.

HAKLARINDA İFLAS KARARI VERİLEN VE TASFİYESİ DEVAM EDEN BANKALAR............................................................................................................................................16 2.4.1. Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar.....................16 2.4.2. Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar......................................17

2.5.

TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ ..........................................................................................................19

3- ULUSLARARASI FAALİYETLER.............................................................................................21 4- DİĞER FAALİYETLER.............................................................................................................23 5- BÜTÇE........................................................................................................................................25 6- FONUN PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ....................................26

1

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

TMSF - Fon

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BDDK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TCMB

Egebank A.Ş.

Egebank

Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş.

Yurtbank

Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş.

Yaşarbank

Bank Kapital T.A.Ş.

Bank Kapital

Ulusalbank T.A.Ş.

Ulusalbank

Interbank A.Ş.

Interbank

Eskişehir Bankası T.A.Ş.

Esbank

İktisat Bankası T.A.Ş.

İktisat Bankası

Kentbank A.Ş.

Kentbank

Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.

EGS Bank

Etibank A.Ş.

Etibank

Toprakbank A.Ş.

Toprakbank

Bank Ekspres A.Ş.

Bank Ekspres

Demirbank T.A.Ş.

Demirbank

Sümerbank A.Ş.

Sümerbank

Sitebank A.Ş.

Sitebank

Milli Aydın Bankası T.A.Ş.

Tarişbank

Türk Ticaret Bankası A.Ş.

Türkbank

Kıbrıs Kredi Bankası Ltd.

Kıbrıs Kredi Bankası

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.

İmar Bankası

Bayındırbank A.Ş.

Bayındırbank

Pamukbank T.A.Ş.

Pamukbank

Bileşik Fon Bankası A.Ş.

Birleşik Fon Bankası

Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.

TYT Bank

Müflis Marmara Bankası A.Ş.

Marmara Bank

Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.

Impexbank

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

FYYS 2

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ Mevduat sigortacılığı ve risk izleme fonksiyonlarını yürütmek üzere Fon bünyesinde kurulan Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı, 25.03.2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinde belirtilen görev ve yetkileri kapsamında faaliyetlerine başlamıştır. Kurumsal Gelişim Planının bir unsuru olarak hazırlanan Daire Gelişim Planında, risk esaslı mevduat ve katılım fonu sigortacılığı sisteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler ve adımlar belirlenmiştir. 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ 2006 yılı Nisan-Haziran dönemi içerisinde Mart 2006 dönemine ilişkin olarak toplam 77.547.860,78 YTL, 15.213.694,96 USD ve 11.373.667,11 EUR tutarında YTL ve döviz sigorta prim geliri tahsil edilmiştir. Söz konusu primlerin bankalara göre dağılımı ve prim matrahlarını oluşturan sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Banka

Kamu Bankaları

Özel Bankalar

Yabancı Bankalar

Katılım Bankaları

Toplam Genel Toplam(YTL karşılığı)

Döviz Cinsi YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR YTL USD EUR

Prim Matrahı (Sigorta Kapsamındaki Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonları) 27.268.264.880 2.429.623.974 3.560.987.129 26.137.194.041 7.676.014.971 4.347.492.230 1.468.574.755 638.460.399 192.018.630 2.671.539.009 567.886.835 379.265.253 57.545.572.685 11.311.986.179 8.479.763.242

YTL

Sigorta Primi Tutarı

86.480.720.720

36.181.226 3.251.003 4.788.224 36.777.204 10.618.007 5.914.879 1.184.012 602.751 177.727 3.405.419 741.934 492.837 77.547.861 15.213.695 11.373.667 116.413.141

* YTL karşılıkların hesaplanmasında 31.03.2006 tarihli TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır.

2006 yılı içerisinde bankalardan tahsil edilen toplam sigorta prim tutarları 30.06.2006 tarihi itibarıyla 149.403.368.-YTL, 31.159.374.-USD ve 23.056.373.- EUR’a ulaşmıştır. 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER İmar Bankası Hakkında iflas kararı verilen İmar Bankası ile ilgili olarak; sigorta kapsamında hak sahiplerine ödenmek üzere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye, 2006 yılı ikinci üç aylık döneminde aşağıda belirtilen aktarımlar yapılmış olup; toplam mudi sayısı, aktarım tutarı, stopaj ve Fondan yapılan kaynak çıkışı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

3

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Etaplar

Mudi Sayısı

15 Etap Toplamı

Tas.Mev. Öd. Tutar (YTL)

Stopaj Toplamı Kaynak Toplamı (YTL) (YTL)

388.258

8.043.669.605

30.007.815

8.073.677.420

16. Etap (26.04.2006)

8

61.100

1.276

62.376

17. Etap (26.05.2006)

14

99.713

475

100.188

388.280

8.043.830.418

30.009.566

8.073.839.984

Genel Toplam

30.06.2006 tarihi itibarıyla sigorta kapsamında ödemeye konu, 2.013 hesap ve 11.298.941,40 YTL mevduat kalmış olup, hesap sahiplerinin başvuruları beklemektedir. Ayrıca, 5021 sayılı Kanun ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddelerine istinaden TMSF’ce sigorta kapsamında ödeme yapılmayan off-shore havalesi karşılığında İmar Bankası nezdinde 03.06.2003-03.07.2003 tarihleri arasında açılan hesaplara ilişkin olarak, 5021 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 4969 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının ilgili bölümü, Anayasa Mahkemesinin 23.06.2005 tarih ve 25854 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04.05.2005 tarihli ve 2005/25 sayılı Kararı uyarınca iptal edilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddesi ise Danıştay 13. Dairesi’nin 08.07.2005 tarih ve 2005/3760 E -2005/3421 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bu kapsamda, off-shore havalesi karşılığında İmar Bankası nezdinde 03.06.2003-03.07.2003 tarihleri arasında açılan hesaplara ilişkin ödemeler 2006/10727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri doğrultusunda en geç 02.09.2006 tarihine kadar yapılacaktır. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Kapsamında TMSF Tarafından Yapılan Ödemeler Marmara Bank, TYT Bank ve Impexbank’ın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre 1994 yılında kaldırılmış ve iflaslarına karar verilmiştir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında TMSF tarafından söz konusu banka mudilerine yapılan ödemelerin büyük bir kısmı tamamlanmış olmakla beraber mudi başvuruları üzerine ödeme yapılmaktadır. 2006 yılı Nisan - Haziran dönemi içerisinde ve 30.06.2006 tarihine kadar yapılan ödemelere ilişkin tablo aşağıdadır.

Ödeme Yapılan Kişi Sayısı Banka Adı Marmara Bank

01.04.200630.06.2006 1

30.06.2006 584

Ödenen Tutar (YTL) 01.04.200630.06.2006 30.06.2006 35.878 2.833.578

TYT Bank

0

2.709

0

8.138.719

Impexbank Toplam

0 1

4.009 7.302

0 35.878

17.454.828 28.427.125

4

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 2- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 2.1. BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Birleşik Fon Bankası Fon Yönetim Kurulu’nun 23.01.2002 tarih ve 55 sayılı Kararıyla, Birleşik Fon Bankasının faaliyetlerini, mevcut varlık ve yükümlülükler ile diğer Fon bankalarından kendisine devredilebilecek varlık ve yükümlülüklerinin tasfiyesine yönelik olarak sürdürmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede yürütülen faaliyetler ile 01.04.2006-30.06.2006 döneminde Bankanın aktifi 1.888 milyon YTL’den 1.068 milyon YTL’ye, özkaynak tutarı 1.561 milyon YTL’den 723 milyon YTL’ye, likit değerleri ise 1.074 milyon YTL’den 932 milyon YTL’ye gerilemiştir. Banka, 31.12.2005 tarihli bilançosuna göre tespit ettiği 1 milyar YTL’lik kaynak fazlasını 24.05.2006 tarihinde 540 milyon USD ve 14.06.2006 tarihinde 181 milyon YTL olmak üzere iki parti halinde Fon hesaplarına aktarmıştır. Yapılan aktarımlar sonucunda Bankanın aktifinde ve likit değerlerinde yaşanan düşüş, Bankanın küçülme stratejisi bakımından olumlu bir etki yaratmıştır. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası Fonun Kurumsal Gelişim Planında, Bankanın tasfiyesinin 31.10.2007 tarihi itibarıyla tamamlanması hedeflendiğinden, Banka tarafından bu hedefe paralel stratejik amaçlar, hedefler ve alt faaliyetler belirlenerek bir Tasfiye Planı hazırlanmıştır. Söz konusu Tasfiye Planı, Banka Yönetim Kurulunda kabul edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Bankanın enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tabloları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, 01.04.2006 – 30.06.2006 döneminde Bankanın aktifi 316 milyon YTL’den 333 milyon YTL’ye, özkaynakları 82 milyon YTL’den 90 milyon YTL’ye, Nakit Değerler, Bankalar ve Menkul Değerler Cüzdanı kalemlerinin toplamından oluşan likit değerleri 198 milyon YTL’den 219 milyon YTL’ye, likit değerlerin aktif içerisindeki payı %63’ten %66’ya yükselmiştir. 2.2. FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER 2.2.1 Devir Alınan Alacaklar 01.04.2006 - 30.06.2006 döneminde yapılan temlik alımları ve/veya iadeleri sonucunda yönetimi ve denetimi Fona devredilen bankalardan devir ve temlik alınan kredi dosya tutarı 1.244 bin YTL ve dosya sayısı 18 adet artmıştır. 30.06.2006 tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan alacakların muhasebe bakiyesi (banka bilançolarında kayıtlı rakam) toplamı 7.294.355 bin YTL’ye ve 206.482 adete ulaşmıştır. 2.2.2. Tahsilat Bilgileri 01.04.2006 – 30.06.2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen tahsilat rakamları aşağıdaki gibidir: 01.04.2006 – 30.06.2006 Tahsilatlar (milyon USD) Tahsilat Türü Nakdi Tahsilat Ayni Tahsilat -Menkul ve gayrimenkul -Diğer Toplam

Hakim Ortaklar 4.859,0 15,8 5,8 10,0 4.874,8 5

Kurumsal 11,7 11,7

Bireysel 3,7 3,7

Toplam 4.874,4 15,8 5,8 10,00 4.890,2

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 2006 yılının ikinci çeyreğinde yapılan tahsilatlar, 31.03.2006 tarihi itibarıyla Fon bünyesinde gerçekleştirilen kümülatif tahsilatlar ile karşılaştırıldığında hakim ortak alacaklarından sağlanan tahsilatlar %115,15, diğer kurumsal alacaklardan yapılan tahsilatlar %1,37 ve bireysel alacaklardan sağlanan tahsilatlar ise %3,83 oranında artmıştır. 30.06.2006 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen kümülatif tahsilat tutarları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 30.06.2006 Tarihi İtibarıyla Kümülatif Tahsilatlar (milyon USD) Fon Bankasında* Fon Bünyesinde

Toplam

175,9

9.108,3

9.284,2

167,4

2.860,9

3.028,3

8,5

6.247,4

6.255,9

2-Kurumsal Borçlulardan

-

867,4

867,4

3-Bireysel Borçlulardan

-

100,2

100,2

175,9

10.075,9

10.251,8

1-Hakim Ortaklardan - Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalanan Hakim Ortaklardan - Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamamış Hakim Ortaklardan

Toplam

(*)Bankalara Fon tarafından el konulmasından, dosyaların Tahsilat Dairelerince devir ve temlik alınmasına kadar geçen sürede, banka eski hakim ortaklarından yapılan tahsilat tutarını göstermektedir.

30.06.2006 Tarihi İtibarıyla Toplam Tahsilat (milyon USD- %)

5.361,6 52%

Nisan-Haziran Dönemi Tahsilatı Önceki Dönemler Toplam Tahsilat

4.890,2 48%

2.2.3. Borç Yeniden Yapılandırma Çalışmaları 01.04.2006 - 30.06.2006 döneminde imzalanan yeni borç geri ödeme sözleşmesi adedi ve tutarları aşağıda belirtilmiştir. İmzalanan Geri Ödeme Sözleşmeleri Hakim Ortaklar ve bağlantılı firmalar Diğer Kurumsal Borçlular Toplam

6

Adet 3 10 13

milyon USD 2.188,82 12,23 2.201,05

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde hakim ortak ve bağlantılı firmalar ile ilgili olarak; ƒ

Erol Aksoy Grubu ile 09.05.2006 tarihinde 1.048.258.740.-USD tutarında,

ƒ

Balkaner Grubu ile 12.06.2006 tarihinde 571.477.101 USD tutarında,

ƒ

Korkmaz Yiğit Grubu ile 10.04.2006 tarihinde 554.876.859.-USD tutarında,

Grupların Fona olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak geri ödeme sözleşmeleri imzalanmıştır. Korkmaz Yiğit Grubu ile imzalanan protokol belli edimlerin yerine getirilmesi koşulu ve Fon Başkanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girecektir. Ayrıca, Mustafa Süzer Grubu ile imzalanmış bir protokol bulunmamakla birlikte, Mustafa Süzer’in kız kardeşi Cennet Teker Grubu ile 3 firmanın borçlarının tasfiyesine yönelik olarak 26.06.2006 tarihinde peşin ödemeli bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol tutarı 14.213.246.-USD olup, 11.07.2006 ve 12.07.2006 tarihlerinde tahsilatın tamamı yapılmıştır. 2.2.4. Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler 2.2.4.1. Fon Bankalarına Olan Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Bank Kapital Ceylan Grubu ile TMSF ve Alacaklı Kuruluşlar arasında 30.04.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 02.05.2003 tarihinde imzalanan FYYS’nin yürürlüğü devam etmektedir. Ancak, protokol hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bazı sorunların çözümü için çalışmalar sürdürülmektedir. 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde Gruptan 450.000.-USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. 30.06.2006 tarihi itibarıyla Gruptan tahsil edilen kümülatif tahsilat tutarı 79.360.739.-USD’ye ulaşmıştır. İktisat Bankası Fon ile İktisat Bankası hakim ortağı Erol Aksoy Grubu arasında, Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak 09.05.2006 tarihinde 12 yıl vadeli, Libor+1 faiz oranlı protokol imzalanmıştır. 31.10.2005 tarihi itibarıyla belirlenen protokol borç tutarı toplamı 1.048.258.740 USD olup, söz konusu borcun detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir; Nakit anapara Üçüncü şahıs nakit anapara Toplam Gayrinakit borç Toplam borç

945.094.678 USD 90.231.187 USD 1.035.325.865 USD 12.932.875 USD 1.048.258.740 USD

01.04.2006 – 30.06.2006 tarihleri arasında Gruptan 281.737.-USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı 30.06.2006 itibarıyla 135.527.410.-USD’ye ulaşmıştır. 2006 yılı ikinci 3 aylık döneminde gerçekleşen gayrinakdi kredi tazmin toplamı ise 784.718.-USD’dir. Yaşarbank Banka eski hakim ortağı Yaşar Grubu firmalarıyla 23.12.2005 tarihinde imzalanan protokole, 09.08.2002 tarihinde imzalanan protokolde yer almayan Fon alacakları dahil edilmiş, eski protokoldeki bakiye borç toplamı ile birlikte toplam 75.444.012 USD + 99.736.827 EUR olmak üzere USD karşılığı 214.163.278.-USD borç tutarı üzerinden ek protokol imzalanmıştır. Ek 7

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 protokole Hedef Ziraat Ticaret ve Sanayi A.Ş. firmasının müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzası alınmış olup, ayrıca Fon lehine 80.000.000.-EUR tutarında ilave ipotek tesis edilecektir. 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde Grup firmalarından 4.627.913.-USD tutarında nakit tahsilat, 403.535.-USD tutarında gayrinakit risk iadesi sağlanmıştır. Böylece banka risklerinin Fona devir ve temlik edildiği 10.08.2001 tarihinden 30.06.2006 tarihine kadar olan süre zarfında, protokol öncesi ve protokol kapsamında Gruptan sağlanan toplam nakit tahsilat tutarı, düzeltmeler sonucunda 80.957.088.-USD’ye ulaşmıştır. Fon Bankasında yapılan 48.712.317.-USD tutarındaki tahsilat da ilave edildiğinde Gruptan sağlanan toplam tahsilat 129.669.405.-USD’ye ulaşmaktadır. Gruptan sağlanan toplam gayrinakit geri dönüşüm tutarı ise 30.06.2006 tarihi itibarıyla 10.004.673.-USD’dir. Etibank Medya Grubu firmalarının Fona olan borçlarının tahsiline yönelik olarak nihai borç tasfiye protokolü mahiyetini taşımayan ve 17.11.2003 tarihinde imzalanan anlaşmanın yürürlük şartlarının ve bazı edimlerinin gecikmeli olarak yerine getirilmesi ve bazı edimlerinin ise hiç yerine getirilmemesi üzerine Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş. ve Bilgin Yayıncılık A.Ş. ile Merkez Grubu şirketleri ve TMSF arasında, daha önce bir kısım Merkez Grubu şirketlerine lisans sözleşmeleri kapsamında kullandırılan mal, hak ve varlıkların Merkez Grubu tarafından protokolde mutabık kalınan şekil ve şartlarda edinilebilmesine yönelik olarak 03.05.2005 tarihi itibarıyla yeni bir protokol imza altına alınmıştır. 17.11.2003 tarihli protokolün bazı edimleri gecikmeli olarak yerine getirilmiş ve bazı edimleri hiç yerine getirilmemiş olmakla birlikte, 03.05.2005 tarihli protokolün imzalanması ile 17.11.2003 tarihli protokolün bazı maddelerinin tadil edilerek yürürlüğe gireceği Merkez ve Medya Grubu firmaları tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Etibank hakim ortakları ile bağlantılı üçüncü şahıs borçlularının Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak imzalanan protokollerin edim ve ödemelerinin izlenmesine devam edilmiştir. Medya Grubunun Fona doğrudan sorumlu olduğu borçları ile ilgili olarak toplam 137.540.746.-USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Medya Grubunun 17.11.2003 tarihli protokolde dolaylı olarak sorumlu tutulduğu borç kalemlerine ilişkin olarak da, ilgili üçüncü şahıs borçlularından toplam 37.186.427.-USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Toplam 174.727.173.USD tutarındaki tahsilatın 57.381.726.-USD’lik kısmı 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Tesco Kipa A.Ş. iştirakinin satışı ile Gruptan 791.532.-USD tutarında risk düşümü sağlanmıştır. Sümerbank Garipoğlu Grubu ile 12.08.2004 tarihinde protokol imzalanmış olup, ödemeler 2004 yılında başlamıştır. Söz konusu protokole taraf olup imzalamayan şirket ve kefillerin 6183 sayılı Kanun kapsamında takiplerine devam edilmektedir. Garipoğlu Grubu şirketlerinden, Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi kapsamında yönetim ve denetimi Fona devredilmiş olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin hisseleri 27.03.2006 tarihi itibarıyla Fon tarafından devralınmıştır. Protokol kapsamında Ortadoğu Antalya Liman İşletmelerinin satış hazırlıkları tamamlanmış ve satış ihalesi 27.07.2006 tarihinde yapılmıştır. Satışa ilişkin olarak Rekabet Kurulu’nun uygun görüşü beklenmektedir. Gruptan 01.04.2006–30.06.2006 döneminde 3.836.050.-USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Fona devir tarihinden 30.06.2006 tarihine kadar Gruptan sağlanan nakit tahsilat tutarı 8

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 45.341.695.-USD’ye, ayni tahsilatlar dahil edildiğinde ise toplam tahsilat tutarı 89.341.695.-USD’ye ulaşmaktadır. İnterbank Cavit Çağlar ve Nergis Grubu yetkilileri ile 19.08.2004 tarihli protokolün yerine getirilmeyen hususları ile ilgili olarak yapılan görüşmeler ve bu konudaki çalışmalar sürdürülmüştür. 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde Nergis Grubundan, Yasemin Turizm ve Ticaret A.Ş. hisse satışından sağlanan 5.564.954,79 USD tutarındaki tahsilat da dahil olmak üzere, toplam 7.285.079.-USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Toprakbank Toprak Grubunun TMSF’ye olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak 18.12.2004 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Grup tarafından borca mahsuben Fona devredilecek ve teminat olarak Fon lehine ipotek tesisi gerçekleştirilecek gayrimenkullerle ilgili işlemlere devam edilmektedir. Bankanın Fona devir tarihinden 30.06.2006 tarihine kadar Gruptan sağlanan tahsilat tutarı 26.771.821.-USD’dir. Söz konusu tahsilatın, 1.416.004.-USD’lik kısmı, 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde gerçekleştirilmiştir. Esbank TMSF ile Esbank hakim ortağı Zeytinoğlu Grubu arasında; Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında teminat tesisine ilişkin işlemlere devam edilmektedir. Zeytinoğlu Grubu ve Fon iştiraklerinden 01.04.2006- 30.06.2006 döneminde tahsil edilen 5.993.355 USD tutarı dahil, 30.06.2006 tarihi itibarıyla sağlanan tahsilat tutarı 62.089.829 USD’ye ulaşmıştır. Bank Ekspres Borçlu grup ve firmalardan olan alacaklar ile ilgili olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamında açılan takiplere devam edilmektedir. Diğer taraftan, Korkmaz Yiğit Grubu borçlarının tasfiyesine yönelik olarak 554.876.859.USD üzerinden 10.04.2006 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol hükümlerinin gerektirdiği teminatlandırma ve proje çalışmaları devam etmektedir. Korkmaz Yiğit Grubundan 01.04.2006 – 30.06.2006 döneminde 23.978.493.-USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, 30.06.2006 itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı 41.361.389.USD’ye ulaşmıştır. Yurtbank Balkaner Grubu riskleri ile ilgili olarak 2004 ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre hukuksal takip devam etmektedir. Grubun borçlarının tasfiyesine yönelik olarak, 571.477.101.-USD üzerinden 12.06.2006 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol hükümlerinin gerektirdiği edimlerin takibine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

9

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Balkaner Grubundan 01.04.2006 – 30.06.2006 döneminde 2.732.988.-USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, 30.06.2006 itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 55.527.959.-USD’ye ulaşmıştır. Bayındırbank FYYS gereği 31.03.2005, 30.06.2005, 30.09.2005, 31.12.2005 ve 31.03.2006 tarihlerinde ödenmesi gereken anapara taksitleri ödenmediğinden temerrüt hali oluşmuş olup, temerrüt hükümlerinin uygulanabilmesi için FYYS gereğince Alacaklı Bankalar Konsorsiyumunun %75 nisabı gerekmektedir. Antalya Havalimanının satışı gerçekleşmiş, garame üzerinden 461.538.-USD tahsilat sağlanmıştır. Borcun tasfiyesi ile ilgili Nema Global Group’un vermiş olduğu teklif Fon Kurulu’nun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. FYYS alacaklılarından Lider Banka T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nın kararı kesinleşmemiş olup kararı beklenmektedir. Adnan Menderes Hava Limanı’nın devri ile ilgili olarak 1.000.000.-USD tutarında tahsilat sağlanmış olup halen Bayındır İnşaat A.Ş.’nin hesaplarına şimdilik intikal ettirilmemiştir. Nema Global Grubun teklifinin sonucu beklenmektedir. Demirbank Dila Filmcilik Tanıtım San. ve Tic. A.Ş. ile Fon arasında imzalanan 27.12.2005 tarihli protokol konusu bakiye alacağımız; söz konusu protokolde belirtilen faiz oranı baz alınarak 3.082.685.-USD olarak hesaplanmış ve 17.05.2006 tarihinde Fon hesaplarına yatırılmıştır. 3.003.810 USD'lik teminat mektubu ise aynı tarihte iade edilmiştir. Cıngıllı Grubundan 31.05.2006 tarihinde, 01.06.2006 vadeli 8.189.250.-USD anapara taksiti ve 3.417.736.-USD faiz olmak üzere toplam 11.606.986.-USD tahsil edilmiştir. Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalanmamış Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Egebank Banka hakim ortakları ve toplam 105 adet gerçek ve tüzel kişi ile bu kişilere ait kredilerle bağlantılı kefiller hakkında kredi borcundan dolayı 6183 sayılı Kanuna göre başlatılan takipler devam etmektedir. M. Sami Erdem ile Demirel Grubu arasında imzalanan pay devir sözleşmesi ile ilgili olarak; Murat Demirel Grubu ile bağlantılı şirketlere tahsis edilen kredilerin bankanın alımında M. Sami Erdem’e yapılan ödeme olarak kullanılması işleminden kaynaklanan Fon alacağının tasfiyesini teminen M. Sami Erdem ile toplam 11.796.332.-USD üzerinden 10 yıllık protokol imzalanmıştır. Bahse konu protokol kapsamında 30.06.2006 tarihinde 1.796.332.-USD tutarında peşinat tahsil edilmiştir. Era Turizm ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı iken Fon adına devir ve tescil edilen Bellona Otel’in tahliyesi için hazırlık çalışmaları yapılmış, otelde fuzuli işgal durumunda bulunan şahısa tahliye için ihtarname gönderilmiştir. Otelin tahliye edilmemesi üzerine ecrimisil borcundan dolayı işgal durumunda bulunan şahsa 6183 sayılı Kanun uyarınca ödemeye çağrı mektubu gönderilmiş ve otelde bulunan menkul mallar üzerinde ihtiyati haciz uygulanmıştır. Era Finans Factoring A.Ş.’ye ait 1 adet araç fiilen haczedilmiş ve satışa çıkarılmıştır. Hakim ortak ve kredi borçlularına ait gayrimenkullerin satılması için gerekli çalışmalar sürmektedir. Söz konusu borçlulara ait toplam 13 adet gayrimenkul satışa çıkarılmıştır. 10

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Murat Demirel Grubundan 01.04.2006–30.06.2006 döneminde 4.433.920.-USD nakdi tahsilat sağlanmış olup, 30.06.2006 itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat 48.806.996.-USD tutara ulaşmıştır. Kentbank 2004 sayılı Kanun uyarınca yapılan takipler ile banka hakim ortakları ve Grup firmaları aleyhine 6183 sayılı Kanun uyarınca başlatılan takipler ve İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Süzer Grubu hakkında nitelikli zimmet suçundan açılmış dava devam etmektedir. Borcun tasfiyesine yönelik olarak Mustafa Süzer Grubu ile görüşmeler sürdürülmektedir. Mustafa Süzer’in kız kardeşi Cennet Teker Grubu ile 26.06.2006 tarihinde peşin ödemeyi içerir bir protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Temmuz ayında 14.213.246.-USD tutarında tahsilat sağlanmış, böylece Gruba bağlı 3 firmanın borcu tasfiye edilmiştir. Süzer Grubundan 01.04.2006 – 30.06.2006 döneminde 98.821.-USD tahsilat sağlanmış olup, 30.06.2006 itibarıyla toplam tahsilat 15.357.024.-USD’ye ulaşmıştır. Egsbank Alacaklarımızın tahsilini teminen 6183 ve 2004 sayılı Kanunlar kapsamında açılmış takip ve davalar devam etmektedir. İzmir İli Kahramanlar Mevkiindeki çok katlı otopark, Güç Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. ile EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklığı tarafından 09.05.2006 tarihli sözleşmeyle Gazi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş’ye kiralanmış olup, 5 yıllık kira bedeli olan 999.150.-YTL (651.124.-USD), 6183 sayılı Kanun kapsamında haczedilerek tahsil edilmiştir. İzmir TV ve Radyosu (ÖZRT TV ve Yayıncılık A.Ş. firması), ticari ve iktisadi bütünlük çerçevesinde 22.06.2006 tarihinde yapılan satışta 3.700.000.-USD tutara ihale edilmiştir. EGS Egeser Giyim San. İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin maliki olduğu ve üzerinde Fon lehine 1. derecede ipotek bulunan İzmir İli, Bornova İlçesindeki imalathane ve idari bina 29.06.2006 tarihinde yapılan 1. satışta 1.780.000.-YTL tutara ihale edilmiştir. EGS Bank A.Ş. ve EGS Finansal Kiralama A.Ş.nin eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Turhan’ın eski eşine banka ve şirket kaynaklarını kullandırarak edindirdiği Etiler’de bulunan taşınmaz 965.000.-YTL değer üzerinden 29.06.2006 tarihinde Fon adına tescil edilmiştir. 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde 768.075.-USD tutarında tahsilat sağlanmış, böylece 30.06.2006 tarihi itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı 6.925.752.-USD’ye ulaşmıştır. İmar Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03.07.2003 tarih ve 1085 sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan ve yönetim ve denetimi Fona geçen İmar Bankası nezdinde Fon tarafından yapılan incelemeler neticesinde, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile gerçek tasarruf mevduatı tutarı arasında tespit edilen farkın 4969 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükümleri çerçevesinde sorumlularından tahsilini teminen gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihtiyati tedbir kararları alınarak uygulanmış, suç duyurularında bulunulmuş ve akabinde Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri ile 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca söz konusu alacağın takip ve tahsili işlemleri başlatılmıştır. Hazine alacağının ödenmesinden müteselsil sorumlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Türkiye çapında mal varlığı araştırması yapılarak 11

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 tespit edilen tüm mal, hak ve alacakları haczedilmiş ve 6183 sayılı Kanunun 77 ve 78 inci maddeleri gereğince haczedilen menkullerin yine aynı Kanunun 85 ve devamı maddeleri gereğince satışları yapılmıştır. 2006 yılı ikinci üç aylık döneminde yapılan ihaleler ve ihaleler sonucunda sağlanan tahsilatlara ilişkin bilgiler ve diğer çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. a) Ticari ve İktisadi Bütünlük Satışları •

Uzan Grubuna ait Telsim Mobil Telekominikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Telsim Varlıkları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 24.05.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün 4.550.000.000.-USD ihale bedeli tahsil edilmiştir.Uzan Grubuna ait Star Televizyon Hizmetleri A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Süper Fm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 14.04.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün 33.100.000.- USD ihale bedeli tahsil edilmiştir.Uzan Grubuna ait Prime Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Metro Fm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 14.04.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün 22.850.000.-USD ihale bedeli tahsil edilmiştir.Uzan Grubuna ait Star Haber Ajansı A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Joy Fm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 14.04.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün 3.200.000.-USD ihale bedeli tahsil edilmiştir.Uzan Grubuna ait Ultra Filmcilik ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Joy Türk Fm Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 14.04.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün 1.800.000.- USD ihale bedeli tahsil edilmiştir.Uzan Grubuna ait Gaziantep Çimento San. T.A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Gaziantep Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 10.05.2006 tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanmış, aynı gün 93.250.000.-USD ihale bedeli tahsil edilmiştir.Uzan Grubuna ait Metaş İzmir Metalurji Fabrikası T.A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Metaş İzmir Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 04.05.2006 tarihinde 40.050.000.USD bedelle satılmış, satışın ihale tarihinde Fon Kurulu tarafından onaylanması üzerine aynı gün satış bedeli tahsil edilmiştir.Uzan Grubuna ait Tank İnternet Hiz. ve Pazarlama Tic. A.Ş., Filpark İnternet Hiz. ve Paz. Tic. A.Ş., Rumeli Telekom A.Ş.’nin mal ve varlıklarından oluşturulan Bidolu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 30.05.2006 tarihinde yapılmış, ancak teklif edilen bedelin muhammen bedelden çok düşük olması sebebiyle ihale Fon Kurulu tarafından onaylanmamıştır.Uzan Grubuna ait Limaş Liman Hizmetleri A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Limaş Liman Hizmetleri A.Ş. Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 05.05.2006 tarihinde gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklif olan 45.250.000.-USD’ye satılmıştır.Uzan Grubuna ait İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 30.06.2006 tarihinde 3.250.000.-USD bedelle ihale edilmiş olup, satışa ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’nun uygun görüşü beklenmektedir. 12TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Uzan Grubuna ait O2 Oksijen Teknoloji Geliştirme ve Bilişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan O2 Oksijen Teknoloji ve Geliştirme ve Bilişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün 13.06.2006 tarihinde 9.200.000.-USD bedelle ihalesi gerçekleşmiş olup, Fon Kurulu onay süreci devam etmektedir.Uzan Grubuna ait Demaş Demir Mamülleri Sanayii A.Ş. Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için Özseçen Uluslararası Nakliyat Turizm İnşaat San.Tic .Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru muhammen bedelin altında olduğundan, söz konusu Ticari ve İktisadi Bütünlüğün Fon Kurulunun 29.06.2006 tarihli kararıyla 06.07.2006 tarihine pazarlık usulü ile satışına karar verilmiş, 20.07.2006 tarihinde 2.600.000.-USD bedelle satılmıştır.Uzan Grubuna ait Aysan Anadolu Yay Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 29.06.2006 tarihinde 3.000.000.-USD bedelle satışa çıkarılmış satışa katılımcı olmadığından satış iptal edilmiş olup, 06.07.2006 tarihli Fon Kurulu kararı ile 31.07.2006 günü 2.000.000.-USD muhammen bedelle açık arttırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. Satış sonrası Rekabet Kurulu’nun uygun görüşü beklenmektedir.

b) Yayın Lisansı, Marka, Hak, Menkul ve Gayrimenkul Satışları 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde, muhtelif tarihlerde düzenlenen ihaleler ile Uzan Grubu bağlantılı şirketlerine ait menkuller ile ilgili olarak toplam 2.454.013,50 YTL ve gayrimenkuller ile ilgili olarak toplam 19.194.250.-YTL satış bedeli tahsil edilmiştir. Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde düzenlenen ihalelerden satış bedeli Temmuz 2006’da tahsil edilen satışlar toplamı menkuller için 110.500.-YTL, gayrimenkuller için 4.408.000.-YTL’dir. Yukarıda detayları verilen ticari ve iktisadi bütünlük, gayrimenkul ve menkul ihalelerinden sağlanan tahsilat tutarları da dikkate alındığında Gruptan 30.06.2006 tarihi itibarıyla sağlanan tahsilatların USD karşılığı toplamı 6.166.803.031.-USD’ye ulaşmıştır. 2.2.5. Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları Haklarında borçlarını süresinde ödememeleri nedeni ile, 6183 sayılı Kanun gereğince takip başlatılan borçluların her türlü mal, hak ve alacaklarına, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre ihtiyati haciz onayı alınarak, aynı Kanunun 62, 64 ve 79 uncu maddeleri gereğince haciz konulmak suretiyle takip işlemlerine devam edilmektedir. Yapılan bu uygulama ile Fon alacaklarının tahsilinde artış sağlanmıştır. Son üç aylık dönem içinde yapılan hacizler ve protokoller vasıtasıyla 191.030.-EUR, 9.321.657,21 YTL ve 2.337.971.- USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2006 yılı ikinci üç aylık dönemi içerisinde toplam 344 kişiye yurtdışı çıkış yasağı uygulanmış olup, 1.540 kişinin yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmıştır 2.2.6. Alacak Satış Projesi ile İlgili Faaliyetler İkinci Alacak Satış İhalesi kapsamında satış portföyünün RCT Varlık Yönetim A.Ş.’ye fiziki devir teslim ve alacak temlik işlemleri 24.01.2006 tarihinde başlamış ve 10.04.2006 tarihinde tamamlanmıştır. Hasılat Paylaşımlı Alacak Satış Vaadi Sözleşmesi hükümleri gereği satış portföyünün 12.08.2005 hesap kesim tarihinden 10.04.2006 fiziki dosya devir teslim tamamlanma tarihine kadar olan dönemdeki takip ve tahsil işlemleri TMSF tarafından yürütülmüş ve bu dönemdeki

13

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 faaliyetleri için TMSF, RCT Varlık Yönetim A.Ş.’den günlük 7.500.-USD olmak üzere toplam 1.807.500.-USD tutarında bir yönetim ücreti almıştır. Bu dönemde TMSF yaklaşık olarak 53 milyon USD tutarında tahsilat yapmış olup, bunun yaklaşık 27,3 milyon USD’lik kısmı 10.05.2006 tarihinde tamamlanan ilk hasılat paylaşım işlemleri neticesinde Fon hesaplarına intikal etmiş, kalan bakiye RCT Varlık Yönetim A.Ş. hesaplarına transfer edilmiştir. Kredi Dosyalarının fiziki devir teslim ve temlikinden itibaren, RCT Varlık Yönetim A.Ş. ve bağlı hizmet şirketleri tarafından bazı borçlu firma ve gruplarıyla yapılan anlaşmalar neticesinde de 30.06.2006 tarihi itibarıyla 16,4 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleştirildiği sözleşme kapsamında RCT Varlık Yönetim A.Ş. bünyesinde TMSF adına görevlendirilmiş olan işlem ekibi tarafından tespit edilmiştir. Halen RCT Varlık Yönetim A.Ş. ve bağlı hizmet şirketleri tarafından portföydeki dosyalara ilişkin takip ve tahsil süreci devam etmekte olup, bu süreçte Kurumumuz tarafından portföyün sözleşmede belirtilen esaslara uygun olarak çözümlenmesi kapsamında RCT Varlık Yönetim A.Ş. faaliyetleri yakından takip edilmekte ve bu çerçevede resmi kurum/kuruluşlardan gelen bilgi ve belge taleplerinin süresinde yanıtlanması amacıyla gereken destek sağlanmaktadır. 2.3. ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER 2.3.1. Gayrimenkuller 31.03.2006 tarihi itibarıyla Fon adına kayıtlı gayrimenkul portföyünde yer alan 4.937 adet gayrimenkule ilave olarak Nisan-Haziran dönemi içerisinde alacaklardan dolayı edinilen 3 adet gayrimenkulün kayıtlara alınması ile gayrimenkul sayısı 4.940’a yükselmiştir. 30.06.2006 tarihi itibarıyla gayrimenkul portföyünde bulunan gayrimenkullere ait devir alınan birim, bağımsız bölüm sayıları ve kayıtlı değerlerini gösterir tablo aşağıda verilmiştir.

Bankalar Sümerbank Demirbank İktisat Bankası Etibank Kentbank EGS Bank Bank Ekspres Sitebank Toprakbank Tarişbank Pamukbank Tahsilat* Diğer Toplam

Adet 1.363 89 124 483 357 139 11 9 677 145 480 1.050 13 4.940

Kayıtlı Değer (YTL ) 44.352.721,76 38.224.413,87 4.190.814,89 62.857.570,48 45.639.381,95 21.054.749,26 422.481,32 113.393,65 14.370.961,77 16.163.553,22 56.485.290,98 293.329.798,88 247.690,07 597.452.822,11

* Alacağa mahsuben Fon tarafından edinilen gayrimenkulleri içermektedir.

14

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Nisan-Haziran dönemi içinde satışına karar verilen 83 adet taşınmaza ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Nisan-Haziran Döneminde Satışına Karar Verilen Taşınmazlar İhale Şekli

Adet

Kayıtlı Değer (YTL)

Satış Bedeli (YTL)

15.049.343,00 55.442,00 78.290,78 15.183.075,78

35.159.600,00 397.500,00 87.818,00 35.644.918,00

71 8 4 83

Müzayede Teklif Vefa Hakkı Toplam

Satış kararı alınarak Nisan-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştirilen satışlara ait genel bilgiler ile gayrimenkul satışlarına ilişkin tahsilat bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Gayrimenkul Satış ve Tahsilatları Peşin Satış

31.03.2006 itibarıyla devir Nisan-Haziran Satış-Tahsilatları Önceki Vadeler Toplam

Vadeli Satış*

Toplam Satış**

Vadeye Bağlanan Tutar (bin YTL)

Adet

Tutar (bin YTL)

Adet

Tutar (bin YTL)

Adet

Tutar (bin YTL)

Tahsilat Tutarı (bin YTL)

3.011

413.183

673

147.803

3.684

560.986

509.038

51.948

52

18.845

26

30.825

78

49.670

25.971

23.374

-

-

-

-

-

-

4.660

-4.660

3.063

432.028

699

178.628

3.762

610.656

539.669

70.662

* Söz konusu vadeli satışların 56 adedi 64.561.014,57 YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında satılmış olup, henüz aktif çıkışları gerçekleştirilmemiştir. ** Tahsilat Daire Başkanlığınca alacaklardan dolayı edinilen 647 adet gayrimenkule ilişkin 199.723.438,38 YTL ve 81.358,09 YTL faiz ile birlikte toplam 199.804.796,47 YTL’lik satış bedeli gayrimenkul satışları içinde yer almaktadır. Söz konusu satışların 8 adedi 10.731.740.-YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, henüz aktif çıkışları yapılmamıştır.

Ayrıca 01.04.2006 - 30.06.2006 döneminde 109.770,44 YTL ve 97.500.-USD tutarında kira geliri elde edilmiştir. 2.3.2. Menkuller 01.04.2006- 30.06.2006 dönemi içerisinde toplam kayıtlı değeri 54.420,51 YTL olan 14 adet kara taşıtı satışa sunulmuş, söz konusu taşıtlara ilişkin tahsilatlar Temmuz ayı içerisinde yapılmıştır. 2.3.3. İştirakler Satışı Tamamlanan İştirakler 01.01.2006-30.06.2006 tarihleri arasında peşin satışı tamamlanan iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

15

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Nisan – Haziran Döneminde Satışı Tamamlanan İştirakler Devralınan TMSF Devir Şirket Ödenmiş Banka/ Hisse Alınma Şirket Unvanı Alıcı Sermayesi Grup Oranı Tarihi Yasemin Leon Nihat Nergis Grubu Turizm ve Tic. 10.000.000 YTL %25,0000 27.09.2004 BARHA A.Ş.* Bilgin Grubu

Tesco-Kipa A.Ş.*

11.810.664 YTL

Kentbank

Banka Kombetare Tregtare-NCB

Çalık Holding, Şekarbank 10.000.000 USD %60,0000 28.12.2001 A.Ş.,Çalık Yat. Bankası Konsorsiyumu

Ceylan Grubu

Çamlıca Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.

Aktif Çıkış Tarihi

Defter Değeri (YTL)

24.04.2006

2.500.000

9.894.712

7.482.390

02.06.2006

104

380.817

244.004

%0,0004 12.07.2005 Tesco Plc

50.000 YTL %51,0000 16.03.2004

Mahmut Karabıyık

Satış Bedeli (USD)

Satış Bedeli (YTL)

09.06.2006

8.692.896 17.616.518** 11.393.000

14.06.2006

7.690.100

7.700.050

4.411.028

* Tesco Kipa A.Ş. ve Yasemin Turizm ve Tic. A.Ş. satışları ile ilgili olarak defter değeri ile satış bedeli arasındaki fark grubun riskinden mahsup edilmiştir. **31.12.2003-03.06.2006 dönemi özkaynak farkı ayrıca tahsil edilecektir.

Müflis ve Tasfiye Halinde İştirakler 10’u tasfiye halinde 8’i müflis durumda olan toplam 18 adet iştirakin tasfiye ve iflasa ilişkin faaliyetlerinin takip ve denetimi devam etmektedir. 2.4. HAKLARINDA İFLAS KARARI VERİLEN VE TASFİYESİ DEVAM EDEN BANKALAR 2.4.1. Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesi kapsamında TMSF tarafından 30.06.2006 tarihi itibarıyla yapılan ödemeler ile müflis bankalarca TMSF’ye ödenen tutarlara ilişkin tablo aşağıdadır. Ödeme Yapılan Kişi Sayısı

Banka Adı

Ödenen Tutar (YTL) 01.04.200630.06.2006

Müflis Masalar Tarafından Fona Ödenen (YTL)

01.04.200630.06.2006

30.06.2006

Marmara Bank

1

584

35.878

2.833.578

0

2.754.528

79.050

TYT Bank

0

2.709

0

8.138.719

0

0

8.138.719

Impexbank

0

4.009

0

17.454.828

0

17.451.154

3.674

Toplam

1

7.302

35.878

28.427.125

0

20.205.682

8.221.442

30.06.2006

01.04.200630.06.2006

Kalan Fon Alacağı (YTL)

30.06.2006

30.06.2006

Alacak kayıtlarından yapılan ödemeler TMSF ( YTL) Banka Adı Marmara Bank TYT Bank Impexbank Toplam

01.04.200630.06.2006

30.06.2006

0 5.428.921 0 2.087.417 0 17.451.154 0 24.967.492

TMSF (Faiz) ( YTL) 01.04.200630.06.2006

0 0 0 0

30.06.2006

1-5. Sıra ( YTL) 01.04.200630.06.2006

5.917.382

0 0 0 0

16.270.981 22.188.363

16

30.06.2006

3.120.498 1.086.446 5.736.331 9.943.275

6. Sıra ( YTL) 01.04.200630.06.2006

30.06.2006

1.204.278 26.357.741 15.029 4.999.854 0 20.795.058 1.219.307 52.152.653

Toplam 01.04.200630.06.2006

30.06.2006

1.204.278 40.824.542 15.029 8.173.717 0 60.253.524 1.219.307 109.251.783

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 2006 yılı ikinci üç aylık dönem içinde yapılan tahsilat ve reddiyatlara ilişkin tablo aşağıdadır;

Tahsilatlar Marmara Bank Mevduattan Elde Edilen Faiz Gelirleri YTL USD EUR Kira Gelirleri (YTL) Kredi Anapara ve Faizleri YTL USD EUR Teminat Mektubu Koms. Tah. (YTL) İştirak Geliri (YTL) Diğer Tahsilatlar (YTL) TOPLAM YTL USD EUR

TYT Bank

Impexbank

284.260,74 30.817,40 47.131,29 0

140.937,10 0 14.371,28 0

22.344,82 64.051,04 111,04 4.197,39

142.140,85 400.000,00 13.000,00 1.519,69 31.413,83 994.146,84

529.697,16 0 0 0 0 225,00

71.371,69 170.000,00 0 863,90 0 792,52

1.453.481,95 430.817,40 60.131,29

670.859,26 0 14.371,28

99.570,32 234.051,04 111,04

Ödeme (Reddiyat) Tutarları Marmara Bank Personel ve Avukat Giderleri (YTL) Kira Ödemeleri (YTL) Sigorta Primleri, Vergiler, KKDF, SSDF YTL USD EUR Mahkeme, Avans, Bilirkişi, vs Diğer Muhtelif Ödemeler İflas Alacaklılarına Yapılan Ödemeler TOPLAM YTL USD EUR

TYT Bank

Impexbank

38.865,02

9.411,91

28.123,48

4.197,39

0

7.995,00

583.756,97 4.623,59 7.069,66 14.102,39 2.492,40 988.772,26

28.486,06 0 2.155,68 7.095,04 0 14.488,63

24.737,04 9.607,57 16,64 11.053,80 2.677,44 0

1.632.186,43 4.623,59 7.069,66

59.481,64 0 2.155,68

74.586,56 9.607,57 16,64

2.4.2. Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. 2006 yılı ikinci üç aylık döneminde 24.400.-YTL’si kredilerden olmak üzere toplam 25.180.YTL tahsilat yapılmıştır. 30.06.2006 tarihi itibarıyla 7 adet dava dosyası, 16 adet icra takibi dosyası ve 15 adet Banka aleyhine başlatılan takip olmak üzere toplam 38 adet derdest dosya mevcuttur

17

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Müflis T. İmar Bankası T.A.Ş. T. İmar Bankası T.A.Ş’nin 08.06.2005 tarihinde iflasına karar verilmesi üzerine, 13.07.2005 tarihinde alacak kayıt taleplerinin kabulüne başlanmış olup, talep kabulünün bir yıl sonrasında 13.07.2006 itibarıyla talep sayısı 11.792’ye ve talep tutarı 22.455.536.777.-YTL’ye ulaşmıştır. (TMSF’nin alacak kayıt talebi yaklaşık 4 milyar YTL’si faiz olmak üzere toplam 12.265.397.536 YTL olup, Vergi Dairelerinin alacak kayıt talebi faiz dahil 8.833.971.692 YTL’dir.) Başvuruların incelenmesini müteakip, sıra cetveli oluşturulacaktır.

18

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu-2006 2.5. TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ KREDİ DIŞI DAVALAR Alacak

İlgili Bankalar

Davacı

Tazminat

Davalı Davacı

İş Davaları

Davalı Davacı

Sair Davalar

Davalı Davacı

Davalı

Toplam Dava Sayısı

Davaları Son Durumu

Davacı

Derdest

Davalı

Karar

Toplam Dava Tutarları (*) Davacı YTL

Davalı

USD/DEM/EUR 188.997 USD 352.961 EUR 3.796 USD 375.482 DEM 1.393.335 USD 29.290 DEM

YTL

USD

Demirbank

27

21

8

20

45

29

94

137

174

207

279

102

4.036.165

Yaşarbank

10

81

2

5

7

25

37

26

56

137

140

53

346.881

Sümerbank

85

81

15

3

18

36

72

43

190

163

203

150

15.209.355

Ulusalbank

1

75

1

2

4

6

77

75

8

Bank Kapital

2

7

7

4

6

16

16

6

Yurt Bank

68

659

2

19

34

105

696

272

529

1

1

12

2

26

3

11

18

20

287

109

56

134

494

366

262

3

3

3

6

8

1

1.259

1.150

15

15

17

17.324

17.334

7

44.000

991.064.652

4

6

9

14

19

21

12

836.933

2

1

4

3

9

8

4

455

1

1

Bank Ekspres Egebank

2 1

1

17 13

3

32

2

119

3

Türkbank İmar Bankası

2

17.214

Sitebank

7

6

Bayındırbank

2

3

88

7 1

Park Yatırım Bankası

1

Tarişbank

3

2 2

Interbank

1

1

Etibank

10

27

1

4

19

5

6

11.000.741

98.077

33.028.949

6.473.219

5.232.595

2.024.727

30.869

5.191.592

49.782

8.965

268.701

21.095 1.425.076

6

19

30

42

7

2.482.251

2

2

3

5

6

2

7

19

18

57

61

14

37

14

23

7

709.845 USD 58.114 DEM 15.055 USD

26.416.764

124.911 USD

31.342.693

5.000 USD

4.998.215

43

16

60

49

27

519.882

1

13

6

2

17

72.873

3

12

4

24

17

11

189.171

29.100

2

39

2

96

58

40

121.579 EUR

1.968.050

53.763

33

12

6

16

77

84

9

105.245

22.701.400 USD

1.597.240

34.000

53.630.414

25.855

8.441 USD

Pamukbank

3

26

1

12

Diğer

11

60

3

11

8

71

85

55

106

197

252

52

9.909.986

325.798 DEM

271

18.667

40

129

118

447

544

557

973

19.800

19.399

1.374

38.552.679

25.451.272 USD 788.684 DEM 474.540 EUR

19

YTL

Diğer

6.161

7.694.375

19.968

7.476

1.400.842

25

18

573.793

150.488

188.767.315

1

25

3.029

1.662.699

2

1

12.212

262

2.423

* Dava dilekçesinde belirtilen "dava miktarı" olup fazlaya ilişkin tutulan haklar ile faiz ve masraflar dahil edilmemiştir. ** İcra takibine konu miktar olup faiz ve masraflar dahil edilmemiştir.

8.368 USD

105.835

5

15

57

1

90.100

3

5

4

89.852

6

2

100

158.770

172.020

5

Diğer

43.045

1.060

48.732

1

4.284.806

13.660

13

Egsbank

3

1.118.528

49

5

45

33.016

37

13

39.000

7.259

25

Impexbank

57.745

1

31

8

2

238.498

22

1

13

62.452

1

Toprakbank

7.157

5.107

4

2

68.632

1

115.105

1

2

239.364

304.492 USD

94.939

1

27

YTL

7.778

7

Kentbank

356.000

1.487.153

31

4

Aleyhe

Aleyhe

2

3.377.126

22

8

Lehe

Lehe

3

16

2

382.644

22.000

6

6

TOPLAM

1.523.755

5

5

EUR

17.000

2

Esbank

Iktisat Bankasi

13.500

15

30

Marmarabank

DEM

807.347

3.335.123

Takip Miktarları (**)

Takip Dosyaları

1

353.006

1

1.133.936.829 15.539.280

1

151.014

38.030

18.710

3 6

1

127.000 22.098

1.269

2 48.228 42.243.439 190.550.901

8.500

4

2

174.489

140

62

5.405.979

154.019 8.368 USD

2.363.247

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu-2006

Banka Eski Hakim Ortakları / Yöneticileri İle İlgili Davalar ve İcra Takipleri Davalar

Şahsi İflas

Alacak

Sorumluluk/ İade-i Tazmin

Lehe

Bank Ekspres (K.Yiğit) Bank Kapital (Ceylan) Bayındırbank (Bayındır) Demirbank (Cıngıllıoğlu) EGS Bank (EGS) Egebank (M. Demirel) Esbank (Zeytinoğlu) Etibank (Medya) İktisat Bankası (E.Aksoy)

Lehe

Aleyhe

Müşteki/ Müdahil

5

6

125.375.685

15

2

6

53

4

25

6

618.838.851

7

3

3

28

2

2

254.141.791

8

6

4

15

12

14

13

3

5

3

9

USD

Aleyhe Diğer

1.400.850

17

2

20

21

2.062.846.954

100.102.473

39

30

50

13

1.387.614.167

48.543.261

63

11

8

10

1.220.363.858

4.050.000

23

5

17

8

57

12

10

7

6.514.252.014

22.793.376

7

18

15

6

26

22

35

12

3.515.850.758

574.994.017

321.209.647 DEM

6

6

8

3

2

73

32

18

22

3.344.452.866

245.665.489

19

20

58

1

711.324.729

3.549.218

29

1 11

5

2 4

7

6

22

32

2

56

43

1

4

3

19

12

88.778.903

57.741.378

1

1

4

5

78

11

52

Diğer 92

194

90

33

542.199.833

51.530.484

21

22

1.877.687.931

4.125.354

11

4

3.196.488

15.400.000 DEM

232

1

1

642.738.389

16

5

1.338.885.303

551

73

218.278.080

467.390.962

9.052.003

19

92

70

256.532.817

39.047.339

7.602.089

11

34

38

151.566.744

13.500.232

2

12

7

8

26.039.180

138.095.693

64

15

6

31

528.440.721

62.835.788

4.141.212

72

108

202

68

361.816.580

58.189.396

1.635.393

14

89

3

90

1.082.614.499

94.988.319

1.250.000

117

22

132

75

1.016.446.261

42.634.827

389.727 YTL

112

29

61

35

257.314.846

604.582.305

342.004.943

3.700.000

13

143

1.080.859.908

272.148.828

130.893.418

11.487.426

278.494 GBP

18.702 YTL 1.000.000 USD

64

53

24

302.092.514

46.472.711

5.242.921

15.856.608

515.028.782 JPY

28

2

1

363.492

35

25

11

88.778.903

3

160.375 467.000.966

138.202.260

108.278 USD

14

20.635.847

160

90

457.609.153 DEM 44.721.241 EUR 11.468.140 CHF 44.284.116 JPY 278.494 GBP

20

10 34

83

2

119.855.230

5

2

28.074.116

24

24

31.330.568

12.053.124

13.000.000 USD

1 4

1

7

5.484.336

7.486.766

38

81

68.602.061 YTL 46.635.735 USD

* İtirazın iptali davaları dışındaki dava dilekçesinde belirtilen "dava miktarı" olup fazlaya ilişkin tutulan haklar ve faiz oranlarındaki değişkenlikler dahil edilmemiştir. ** İcra takibine giriş miktarı olup faiz oranlarındaki değişiklikler dahil edilmemiştir. *** İtirazın iptali/kaldırılması dava tutarları, davaya konu icra takip tutarında belirtildiğinden sadece dava sayısı verilmiştir.

125

18

382.472 YTL

1.485.155.159

20

18

USD

66

6.353.298 YTL 628.000 USD

28.007.360

24.476.284.329

94

25

YTL

26.977.110 YTL

11.533 DEM

1

585

14

3

1

215

69

136.715.620

16

1

24

21.855.000 YTL

1 1

Lehe

63.012.828

1 16

103.034.581 DEM 6.680.582 EUR 278.494 GBP 255.756 DEM 2.045.167 EUR

Aleyhe

Dava Sayısı

30.780.752 YTL 10.044.457 USD

Aleyhe

Lehe

Karar

11.013.416 JPY

14.612.335 DEM 24.130.820 EUR 33.270.700 JPY 2.948.515 DEM 11.468.140 CHF

2004 Sayılı Kanuna Göre İcra Takipleri

Derdest

USD/DEM/YTL

350.023.410

11.864.672 EUR 136.786 DEM

5

Davaların Son Durumu

Lehe YTL

21

İmar Bankası

Toplam

Toplam Dava Tutarları (*)

4969 S.K. Kapsamında Alınan Tedbirler

53

Türkbank Ulusalbank (Cıngıllıoğlu) Yaşarbank (Yaşar) Yurtbank (A.Balkaner)

Ceza Davaları

7

Tarişbank Pamukbank (Çukurova) Sitebank (Sürmeli) Sümerbank (Garipoğlu) Toprakbank (Toprak)

Sair Davalar

1

Interbank (Nergis) Kentbank (Süzer)

Aleyhe

İtirazın İptali/ Kaldırılması (***)

İcra Takipleri 6183 S.K. Göre Aleyhe Açılan Davalar

281

169

98

2

786.214.150

206.575.609

835

47

6.342.263.321

2.533.002.865

DEM

EUR

Diğer

USD / YTL

45.969.416 CHF

23.660.133

33.270.700 JPY 20.721.925 YTL 560.827 USD

7.893.898

553.412 FRF

11.864.672

3.676.470 USD 2.869.879 YTL

136.874 USD

10.601.610 1.119.404 YTL

881

2

1.008

929

1.609

640.024.239

81.364.347

45.969.416 CHF 548.299.482 JPY 553.412 FRF 278.494 GBP

24.711.208 YTL 4.374.171 USD

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 3- ULUSLARARASI FAALİYETLER TMSF’nin uluslararası kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği hedefine ulaşma çabalarına yönelik çalışmalara 2006 yılının ikinci üç aylık döneminde de devam edilmiştir. IADI ve EFDI Çalışmaları Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI)’nin İcra Kurulu ve Komiteler Toplantıları, 16-18 Mayıs 2006 tarihlerinde Basel/İsviçre’de yapılmıştır. Toplantılarda geçmiş dönemleri kapsayan raporlar sunulmuş ve görüşler bildirilmiştir. Avrupa Birliği Mevduat Sigortacıları Forumu (EFDI)’nin “Mevduat Sigortacılığı Konulu Direktif 94/19/EC’nin Gözden Geçirilmesi” konulu AB Alt Grup Toplantısı ise 13 Haziran 2006 tarihinde Berlin/Almanya’da yapılmıştır. Toplantıda AB Komisyon temsilcisi söz konusu direktifte yasal değişiklik gerektirmeyen çözümler, yasal değişikliklerle kısa vadede ve uzun vadede çözümlenebilecek konuları anlatmıştır. Kurumumuzu temsilen söz konusu toplantılara katılım sağlanmıştır. AB Çalışmaları •

2-3 Mayıs 2006 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Mali Hizmetler konulu 9. Fasıl Ayrıntılı Tarama Toplantısı’na Kurumumuz adına katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda AB Komisyonu yetkililerine “Kredi kuruluşlarının yeniden yapılandırması ve tasfiyesi” ve “Mevduat sigorta programları” konularında iki sunum yapılmış ve yetkililer tarafından bu konular ile ilgili olarak yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır.08-09 Mayıs 2006 ve 15 Mayıs 2006 tarihlerinde ise “Taraması Biten Fasıllarla İlgili Değerlendirme ve Bundan Sonra Yapılacakların Tespiti”, “Ayrıntılı Tarama Sonrası Değerlendirme” ve “Ayrıntılı Tarama Sonrası Yapılması Gereken Mevzuat Değişiklikleri” konulu toplantılarda Kurumuz temsilcileri yer almışlardır.2006 Ulusal Planı Hazırlıkları ile ilgili olarak 17 Nisan 2006 ve 22 Mayıs 2006 tarihlerinde yapılan toplantılara Kurumumuzca katılım sağlanmıştır.8 Mayıs 2006; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türk Parlamenterler Birliği ve Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Derneği tarafından organize edilen AB Günü ile ilgili sempozyuma katılım sağlanmıştır.AB hakkında genel bilgileri, Türkiye-AB ilişkileri hakkında kısa bilgileri ve TMSF’nin AB ile ilgili olarak yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgileri içeren “AB Sürecinde TMSF” başlıklı bir sunum hazırlanarak tüm TMSF mensuplarına sunulmuştur.AB Komisyonu Mevduat Sigortası Uzmanı ile iletişime geçilmiş ve TMSF’yi ilgilendiren 94/19/EC ve 200/24/EC sayılı direktifler hakkında Kurumumuzda konferans vermeleri konusunda çalışmalara başlanmıştır.

Diğer Uluslararası Çalışmalar •

Rusya Federasyonu Mevduat Sigortası Kurumu (DIA)’ndan gelen temsilciler 19-23 Haziran 2006 haftası içerisinde; ikili ilişkileri geliştirmek, kurumumuzun mevduat sigortacılığı ve özellikle çözümleme konusundaki tecrübelerini paylaşmak üzere Kurumumuza bir ziyarette bulunmuşlardır. İlgili birimlerin katkıları ile hazırlanan 21

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 “Mevduat Sigortacılığında Türk Tecrübesi” konulu seminerde TMSF ve faaliyetlerini tanıcı sunumlar yapılmış, heyetin konulara ilişkin soruları cevaplandırılmıştır. •

Arnavutluk Merkez Bankası tarafından 30 Mayıs 2006 tarihinde Mevduat Sigorta Fonlarının finansal politikalarına ilişkin olarak Tiran’da düzenlenen bölgesel seminere Fonu temsilen katılım sağlanmıştır.Güney Kore Mevduat Sigortası Kurumu (KDIC) tarafından 14-16 Haziran 2006 tarihleri arasında düzenlenen ve 189 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen International Open House organizasyonuna katılım sağlanmıştır.Amerika Birleşik Devletleri Hazine Departmanı ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC)’ndan dört kişilik bir heyet tarafından, 26-30 Haziran 2006 tarihlerinde Fon personeline finansal kurumların analizine yönelik bir eğitim verilmiştir.

22

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 4- DİĞER FAALİYETLER Ticari ve İktisadi Bütünlük Satışlarına İlişkin Diğer Kuruluş Ödemeleri 5472 sayılı Kanun ile değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesinin 8 inci fıkrası; “Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.” hükmündedir. Bu hüküm çerçevesinde Kurumumuzca ihaleleri gerçekleştirilen Ticari ve İktisadi Bütünlükler ile ilgili olarak Fon tarafından 01.04.2006-30.06.2006 döneminde gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir; Ticari ve İktisadi Bütünlükler ile İlgili Olarak Yapılan Ödemeler Açıklama Medya Grubu Star TV Çimento Grubu Standart Çimento Bartın Çimento Lalapaşa Çimento Trabzon Çimento Ergani Çimento Şanlıurfa Çimento Gaziantep Çimento

USD

YTL Karşılığı

Vergi Ödemesi SSK Ödemesi

67.685.064,93 3.546.717,13

92.074.612,02 5.681.840,84

Vergi Ödemesi SSK Ödemesi Vergi Ödemesi SSK Ödemesi Vergi Ödemesi SSK Ödemesi Vergi Ödemesi SSK Ödemesi Vergi Ödemesi SSK Ödemesi SSK Ödemesi Vergi Ödemesi SSK Ödemesi

29.448.320,74 102.796,42 529.982,29 5.800,85 7.168,25 52.064,62 355.217,97 42.167,75 34.711,49 774,3 235,39 562.468,03 4.760,48

39.992.906,25 164.679,87 719.715,95 9.292,96 9.812,92 83.407,52 482.386,00 67.552,74 54.497,34 1.240,04 377,09 904.448,60 7.888,11

İletişim Grubu Vergi Ödemesi Hazine Payı Ödemesi Telsim Maliye Bakanlığı’na Yapılan Garameten Ödeme SSK Ödemesi Vergi Ödemesi Toplamı SSK Ödemesi Toplamı Hazine Payı Ödemesi Toplamı Maliye Bakanlığı’na Yapılan Garameten Ödeme Toplamı

TOPLAM ÖDEME 23

515.336.616,44 796.066.401,27 1.095.634.217,39 1.714.665.699,10 170.000.000,00

273.700.000,00

216.852,42 363.191,88 613.959.550,14 930.304.780,35 3.972.169,36 6.379.471,05 1.095.634.217,39 1.714.665.699,10

170.000.000,00

273.700.000,00

1.883.565.936,89 2.925.049.950,50

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ayrıca, 24.05.2006 tarihinde Telsim Ticari ve İktisadi Bütünlük satışı ile ilgili olarak satış tutarının 2,5 milyar USD’yi geçen kısmının %20’si olan 410.000.000.-USD Birleşik Fon Bankası A.Ş. namına Motorola Inc.’ye, Fonun Bayındırbank’a olan yükümlülüğü uyarınca 540.000.000.USD Birleşik Fon Bankası A.Ş.’ye ödenmiştir. 26.05.2006 tarihinde ise Telsim Ticari ve İktisadi Bütünlük satış bedelinin %7,5’luk kısmı olarak Nokia Finance International B.V. Geneva hesabına 341.250.000.-USD tutarında ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödemelerin ilgili kuruluşlara yapılabilmesi ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilebilmesini teminen 01.04.2006-30.06.2006 dönemi içerisinde, 4.284.139.454,46 YTL karşılığında Fon portföyünden toplam 2.699.645.543,35 USD ve 10.000.000.-EUR’nun satışı yapılmıştır. Para Cezaları 01.04.2006 – 30.06.2006 tarihleri arasında ilgili bankalardan 318.829,96 YTL tutarında idari para cezası tahsilatı sağlanmıştır. İlgili mevzuat gereğince tahsil edilen idari para cezalarından 70.847,22 YTL’lik tutar Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir. Diğer Kurumlar ile İlişkiler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile bilgi paylaşımı ve işbirliği yapılmasına ilişkin çalışmalar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 100 üncü maddesi hükmü gereğince kurulan Eşgüdüm Komitesi kapsamında yürütülmektedir. Eşgüdüm Komitesi 28.04.2006 tarihinde İstanbul’da bir toplantı yapmış ve anılan Komitenin Çalışma Usul ve Esasları ile Bilgi Paylaşımı ve İşbirliğine İlişkin Protokol gereği oluşturulan Alt Çalışma Grubunun yaptığı çalışmalar değerlendirilmiştir. Ayrıca, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 99 uncu maddesi hükmü gereğince kurulan Finansal Sektör Komisyonunun 30.05.2006 tarihinde Ankara’da yapılan ilk toplantısına Fon tarafından katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda, bankacılık sektöründeki son gelişmeler değerlendirilmiş ve ilgili taraflarla görüş alışverişinde bulunulmuştur.

24

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 5- BÜTÇE 2006 yılı gider bütçesinde toplam 54.600.000.-YTL ödenek öngörülmüş, ikinci üç aylık dönemde söz konusu ödenekten 11.683.031,16 YTL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu tutar toplam bütçe ödeneğinin % 21,40’ına tekabül etmektedir. Ödeneklerin ve harcamaların ana kalemler itibarıyla dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ödenek Türü Personel Giderleri

2006 Ödeneği (YTL)

Ödenekteki Payı (%)

Nisan-Haziran Gerçekleşme (YTL)

Nisan-Haziran Gerçekleşme (%)

26.695.000

48,89

7.257.986,01

27,19

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2.005.000

3,67

467.435,39

23,31

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

22.370.000

40,97

2.821.842,85

12,61

Cari Transferler

1.630.000

2,99

648.917,00

39,81

Sermaye Giderleri

1.900.000

3,48

486.849,91

25,62

54.600.000

100,00

11.683.031,16

21,40

Toplam

25

TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 6- FONUN PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ Fonun yeniden yapılanma, kurumsallaşma ve asli görevi olan mevduat sigortacılığına yoğunlaşma gereksinimleri kapsamında 2005-2007 dönemine ait olmak üzere 3 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı “Kurumsal Gelişim Planı” 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Kurumsal Gelişim Planı kapsamında 2006 yıl sonu için öngörülen finansal hedeflerimiz, ile 30.06.2006 tarihi itibarıyla gerçekleşme rakamları ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 2006 Yılı (milyon USD)*

Performans Hedefi (31.12.2006)

Gerçekleşmesi (01.01.200630.06.2006)

Gerçekleşme Oranı

Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri Rezerv (Dönem Başı) Esas Faaliyet Gelirleri Finansal Gelirler (Faiz vb.) Bütçe Giderleri Evalüasyon ve Değerleme Farkları*** Rezerv (Dönem Sonu)

1.657 350 90 -40 2.057

1.657 179 66 -20 -108 1.774

%51 %73 %50 %86

Çözümleme Faaliyetleri Çözümleme Rezervi (Dönem Başı) 627 627 Çözümleme Gelirleri 8.087 6.188 %77 Finansal Gelirler (Faiz vb.) 70 32 %46 Çözümleme Giderleri -737 -141 %19 Hazine Borç Ödemesi **-1.500 -200 %13 Diğer Kurum/Kuruluş Ödemeleri -6.297 -3.736 %59 Evalüasyon ve Değerleme Farkları*** -9 Çözümleme Rezervi (Dönem Sonu) 250 2.761 %1.104 Tablo 36: Fonun performans hedefleri ve gerçekleşmeleri * Söz konusu tablo Fonun nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hazırlanmıştır. ** 2006 yılında yapılması hedeflenen Hazine Borç Ödemesi tutarı off-shore havalesi karşılığında İmar Bankası nezdinde 03.06.2003-03.07.2003 tarihleri arasında açılan hesaplara ilişkin olarak yapılacak ödemeler sebebiyle 1.500.-USD olarak revize edilmiştir. *** Evalüasyon ve değerleme farkları, USD dışındaki döviz cinslerinden tutulan rezervlerin değerlemesinden kaynaklanmaktadır.

26