St. Constance Parish Third Sunday of Easter April 10, 2016

Rev. Thaddeus Dzieszko Pastor - Ext. 20 Rev. Robert Fraczek Associate Pastor - Ext. 33 Rev James Heyd Resident - Ext. 31 Mr. Roman Harmata Pastoral Associate Mrs. Eva Panczyk School Principal. Ext. 42 Mr. Martin Wojtulewicz Business Manager - Ext. 11 Sr. Kinga Hoffmann Coordinator of Religious Ed. - Ext. 40 Mrs. Dorota Archacki REP Secretary - Ext .38 Mrs. Marie Blecka Music Director - Ext 37 Sr. Zofia Turczyn Sacristan Mrs. Dorota Strek Parish Secretary - Ext. 0 Mr. Joseph Homik Organist - 872-305-9792 Mr. & Mrs Jim & Connie Schiltz Diaconate Couple - 773-259-8261 Rectory Office:

5843 W Strong St. 773-545-8581 Fax 773-545-0227 E-mail [email protected] Parish Website www.stconstance.org School Office: 5841 W Strong St. 7 73-283-2311 Fax 773-283-3515 E-mail [email protected] School Website www.stconstanceschool.org R E P Office 5841 W Strong St. 773-545-8581- Ext 40 Handzel Center : 5864 W Ainslie St. Borowczyk Hall : 5856 W Ainslie St. Polska Szkoła Św. Maksymiliana M. Kolbe 5841 W Strong 773-283-3618 Kolbe Website www.kolbeschool.org Missionary Sisters of Christ the King 4910 N Menard St. 773-481-1831 Chicago, Illinois 60630 Bulletin Submission: [email protected]

(...)Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John, do you love me more than these?” Simon Peter answered him, “Yes, Lord, you know that I love you.” Jesus said to him, “Feed my lambs.”

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

Monday, April 11

Saint Stanislaus, Bishop and Martyr

8:00am Eng 8:30am Pol

+ +

Mieczysław Lendzion Edmund Roszek

Tuesday, April 12 8:00am Eng 7:15pm Pol

+

Marian Kocylowski Intencje Specjalne

Wednesday, April 13

Saint Martin I, Pope and Martyr

8:00am Eng 8:30am Pol

+

Thursday, April 14 8:00am Eng 8:30am Pol

+ +

Friday, April 15 8:00am Eng 8:30am Pol Saturday, April 16 8:00am Eng 8:30am Pol 4:30pm Eng

Sunday, April 17 7:30am Eng 9:00am Pol

2

Lyn & Lisa Moroniak & Family Tomasz & Marianna Matus

Sophie Niedziela Zdzisław – dziekczynna za uzdrowienie

+

Krystyna Walas McConville Helena & Paweł Zaleski Elizabeth Danek Krystyna & Zdzisław Modzelewski Stanisław i Krystyna Klatka Marian & Lisa Klatka Tom & Joe Klatka

Fourth Sunday of Easter + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + 10:30am Eng 12:00pm Eng

+ +

1:30pm Pol

+

Barbara & Rich Morniak Stanisław & Władysława Klatka

+

+ +

+ + +

Fr. Robert Fraczek – Name Day Maria Trojniak Teresa Zając Krzysztof Małaczek Emilia Prawica Jan Niewiarowski Edward Kosman Tadeusz Kogut Zofia Bryła Jan Topor Janina Maśnica Teresa Maśnica Stanisław Purchla Mirosław Antosz Józef Kogut Helen i Hipolit Adamski Stefan i Julian

+ + 7:00pm Pol

+

Barabasz Roman Podgórski Alex Kopeć Stanisława i Stanisław Mazur Edmund Rogoziński Tadeusz Łatka Piotr Potok Rozalia i Władysław Burzec Stanisław Gut Rozalia i Bartłomiej Radzik Józef Zdrodowski Peggy McClure Stanisław Rogowski O łaskę zdrowia dla kochanego męża i taty Jan Przybyło Artur Rafałko Magdalena o zdrowie Dariusz Król

I Karol Krzysztofik & Monica Dybala I Ryszard Dyrek & Mai Oshiro

MASS TIMES Weekday Masses: Monday - Saturday: 8:00am (Eng) Monday, Wednesday - Saturday: 8:30am (Pol) Tuesday: 7:15pm (Pol) Weekend Masses: Saturday: 4:30pm (Eng) Sunday: 7:30am (Eng), 9:00am (Pol), 10:30am Eng), 12:00pm (Eng), 1:30pm (Pol), 7:00pm (Pol) RECONCILIATION: Saturdays from 3:15pm to 4:15pm

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

3

PRAY FOR OUR SICK We are grateful to all who give regularly of their me and talent. May God bless you! Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy regularnie poświęcają swój czas i angażują swoje talenty. Bóg zapłać!

Fiscal Year 2015 (July 1,2015— June 30, 2016) Rok fiskalny 2015 (od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016)

Minimum weekly collec on required— $ 10,250 Minimum tygodniowego wymaganego dochodu

Weekend Collec on — April 3, 2016 Kolekta niedzielna —

4:30pm — $ 1,937.00 7:30am — $ 573.07 9:00am — $ 2,608.00 10:30am— $ 1,436.00

3 kwietnia, 2016

12:00pm — $ 765.20 1:30pm — $ 2,036.50 7:00pm — $ 1,111.00 Children: — $ 57.00

TOTAL: $ 10,523.77 Parish maintenance Rice Bowl

Amie Parisi

$ 100.00 $ 4,577.00

Michael Richko Sandra Sanoski

Monday, April 11 Women’s Club Mee ng Young At Heart Mee ng Tuesday, April 12 Eucharis c Adora on Sports Associa on Mee ng Wednesday, April 13 100th Anniversary of St. Constance - Mee ng 7PM

Stanislaw Dzierzanowski Dorothy Gajda

Rita Szczepanik

Thursday, April 14 No Ac vi es Friday, April 15 Kolbe Dance Group “Vera” Saturday, April 16 To Teach Who Christ Is – parish recep on Polka Mass Sunday, April 17 To Teach Who Christ Is – parish recep on

PARISH BULLETIN DEADLINE Please bring your ar cles to the parish office or forward to: bulle [email protected] no later than Monday by 4:00PM. Informa on that is not received by the deadline will be included the following week if appropriate. Thank you.

Zygmunt Jaskawiak Paula Bahador Mieczysława Gryczkowska

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

Dear Parishioners & Friends, Man’s life is filled to the brim. With work, suffering, misunderstanding, disappointment, but also with joy and contentment, fulfillment and inner sa sfac on. Today, we find the Apostles at work. They were fishermen. To live is to work. St. Paul worked as a tent maker to fund His missionary expedi ons. The great St. Benedict’s rule of the life for his order was "Pray and work". In the first reading we see the Apostles in great distress being flogged for their fidelity to Christ. And "they departed from the council, rejoicing that they were worthy to suffer for the name of Jesus." Their fidelity to their Friend was tested. Is that not a great reason to rejoice? Work, misunderstanding, joy, pain, friendship ... It all happens in a Community. The apostles work together, suffer together, experience joy together. Together they are with Jesus. Together, collec vely - thus a community. Such was ini ated before the Resurrec on, established by the Resurrec on, strengthened by the Holy Spirit, the community of Christ's Church.

4

Parafianie i Przyjaciele, Codzienne życie człowieka jest wypełnione : pracą, cierpieniem, niezrozumieniem, rozczarowaniem, ale i też i radością i zadowoleniem, spełnieniem i wewnętrzną satysfakcją. Dziś spotykamy Apostołów przy pracy. Byli rybakami. Żeby żyć – trzeba pracować. Apostoł Paweł wyrobem namiotów finansował misyjne wyprawy. Wielki św. Benedykt regułę życia swego zakonu streścił krótko: „Módl się i pracuj”. W pierwszym czytaniu widzimy Apostołów dotkniętych cierpieniem chłosty za wierność Chrystusowi. A oni „odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa”. Ich wierność Przyjacielowi została poddana próbie. Czy to nie powód do radości? Praca, niezrozumienie, radość, cierpienie, przyjaźń... To wszystko spełnia się we wspólnocie. Apostołowie razem pracują, razem cierpią, razem przeżywają radość. Razem są z Jezusem. Razem, wspólnie – dlatego wspólnota. Tak zapoczątkowana została przed Zmartwychwstaniem, ugruntowana przez Zmartwychwstanie, umocniona Duchem Świętym wspólnota Chrystusowego Kościoła.

The church has lasted and survived 20 centuries of the most turbulent history. Old Gamaliel spoke well when he said: “So in the present case I tell you, keep away from these men and let them alone, for if this plan or this undertaking is of man, it will fail; (Acts 5,28). Wherever there are people for whom Jesus is a Friend, there is a Church. So the Church is not only the people wearing robes and habits. Love and good service must remain the most important thing that makes up the church. Yes, prayer and the sacraments are a necessary root of life and a source of strength for the Church. A spring, however, serves only if the streams can quench the thirst of the weary and dying wanderer. Therefore, the community of Jesus' friends permeates and exposes themselves to work, rest, joy, hardship, suffering and happiness of man. That is why Jesus said to Simon: "Feed my lambs, feed my sheep" You will be a shepherd. You will gather the sheep, many sheep will form one flock, and you will make them one around me...

Kościół trwa przez dwadzieścia wieków historii i przetrwał najbardziej burzliwe dzieje. Dobrze powiedział stary Gamaliel: „Jeśli od ludzi pochodzi ta sprawa, rozpadnie się...” (Dz 5, 38). Gdziekolwiek są ludzie, dla których Jezus jest przyjacielem, tam jest Kościół. A więc Kościół to nie tylko ludzie w sutannach i habitach. Najważniejszą sprawą Kościoła musi być miłość, dobro i służba. Owszem, modlitwa i sakramenty są koniecznym korzeniem życia i źródłem siły Kościoła. Źródło jednak wtedy jest źródłem, gdy jego strumienie mogą napoić strudzonego i ginącego z pragnienia wędrowca. Dlatego wspólnota przyjaciół Jezusa przenika, prześwietla sobą pracę i odpoczynek, radość i trud, cierpienie i szczęście człowieka. Dlatego Jezus mówi do Szymona: „Paś baranki moje, paś owce moje” Będziesz pasterzem. Będziesz owieczki gromadził, z wielu owiec ukształtujesz jedno stado, ty je scalisz wokół Mnie...

Church leaders are always needed - which results from both the rules of nature, as well as the will of Jesus, but also because the Church is moving toward the ul mate goal of eternity. The Risen Lord stands at the crossroads of both worlds: the earthly and eternal. The church is faced with a difficult task: to witness eternity to the earthly world . Not only for the members of its community, but for all people. Therefore, we have much le to do, the Church as a whole, and each of us who create it. God bless!

Duszpasterze są zawsze potrzebni – co wynika zarówno z prawideł natury, jak i z woli samego Jezusa, ale też dlatego bo Kościół zmierza ku celowi ostatecznemu w wieczności. Zmartwychwstały Pan stoi na styku obu światów: ziemskiego i wiecznego. Kościół ma przed sobą trudne zadanie: w ziemskim świecie być świadkiem wieczności. Nie tylko dla członków swojej wspólnoty, ale dla wszystkich ludzi. Wiele więc ma do zrobienia i Kościół jako całość, i każdy z nas, którzy Kościół tworzymy. Szczęść Boże!

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

5

Mr. Roman Harmata - New Pastoral Associate at St. Constance Parish A Catholic journalist, graduate of Polish Literature and Language at the University of Rzeszów, and Theology at the University of St. Mary of the Lake in Mundelein. Teacher, author of many articles and radio broadcasts aired currently on Radio Maryja in Chicago, and publisher of religious books. For many years a leader of the youth and young adult formation groups. Cardinal Glemp, the Primate of Poland awarded him with the medal: "For the Church and the Nation".

Dziennikarz katolicki, absolwent polonistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz teologii Uniwersytetu St. Mary of the Lake w Mundelein. Nauczyciel, autor licznych artykułów i felietonów radiowych emitowanych aktualnie na falach Radia Maryja w Chicago, wydawca książek religijnych. Od wielu lat zajmujący się formacją grup młodzieżowych, studenckich oraz duszpasterstwem dorosłych. Odznaczony przez kardynała Glempa, medalem prymasowskim: „Za Kościół i Naród”.

In an cipa on of the approaching 100-year anniversary of St. Constance Parish, you are invited to purchase from the "Tree of Life" a leaf on which you can place the names of your loved ones: parents, siblings, rela ves, friends, parishioners, priests, nuns, etc. Both the living and the dead can be named, so that their memory will last forever. You can have your own name on a leaf or choose to name your family. Proceeds from this project will be used for repairs of the church parking area and parish buildings. There are both large and small leaves on the "Tree of Life". For the engraving and moun ng of each small leaf, the donaon is $250.00, while for each large leaf it is $400.00. The number of leaves is limited and there may not be enough for everyone. Please visit the rectory office to complete all necessary transac ons.

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

6

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

7

THE GOLDEN WEDDING ANNIVERSARY MASS The Golden Wedding Anniversary Mass will be held on Sunday, September 18, at 2:45 pm, at Holy Name Cathedral, 735 North State Street, Chicago, Illinois. Couples married in 1966 interested in a ending this celebra on should contact their parish to register. For further informa on, call the Marriage and Family Ministries Office at 312.534.8351 or visit the website: www.marriageandfamilyministries.org. LIFE ADVOCACY DAY Wednesday, April 20 A end Life Advocacy Day in Springfield, IL with the Respect Life Office on Wednesday, April 20! For more informa on, visit www.respectlifechicago.org.

MOTHER’S DAY SPIRITUAL BOUQUETS CARDS Mother’s Day Spiritual Bouquets cards in English and Polish are available at the back of the church. Prayer is a wonderful gi and one way to remember our mothers, living and deceased. Dona ons can be dropped into the collec on basket or into the rectory mail slot.

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

8

THE HOLY MASS WITH POLKA MUSIC We cordially invite you all to the Holy Mass in English, with music in the style of the Polka. The Mass will be celebrated on Saturday, April 16, at 4:30 PM Music will be played by Denis Motyka’s band. Relic and Exhibit of Mother Teresa A First Class Relic and an Exhibi on of Mother Teresa of Calcu a’s life will be present at St. Bride in mid – July 2016. Special Masses and events will be taking place during this me, as well as blessings with the relic and other devoons and talks. Tenta vely set for July 14 – 20th. Call for more informa on 773 731 8822

ANNIVERSARY AD BOOK

Dear Parishioners and Friends of St. Constance Church, I invite every one of you to leave your mark and inscribe your name in the Anniversary Ad Book which is being prepared on the occasion of the 100th Anniversary of St. Constance Church. Publica on of this book will be a permanent remembrance of our existence, faith, prayer and work. You can purchase your ad at our parish office. You can enhance your wri ng by adding a picture of you, your family or your business along with your congratulatory note for the 100th Anniversary. Please encourage your neighbors, businesses, and any parishes that you might visit from me to me to place an ad as well. You are welcome to leave a mark for the future genera on.

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

YOUNG-AT-HEART

9

ON GETTING BACK TO WORK, AND FINDING THE CHRIST Copyright 2015 by John B. Reynolds ([email protected])

Tomorrow, Monday, April 11, 2016 is our mee ng. During Mee ng we are celebra ng our Annual Mini Święconka. Dona on $5.00. Members only. Young-at-Heart Members Reminder: Please bring along all your Campbell Soup labels, pull-tabs, used eyewear and Pennies for school and New Yarn. This is a very important on-going project. Please help us help them. Thanks to the "angels" who dropped off ar cles at the rectory. We have been invited to the Edison Park Post 541 Spring Dinner, Sunday, April 24, 2016 at the La Villa Restaurant. Call Wayne at 773281-6522 A.S.A.P. for reserva ons. Many thanks to Henry Novak, Adjutant of Post 541 for bringing this to our a en on. Our entertainment of the day will be our St. Constance School Children's Orchestra, under the direc on of Mrs. Eileen Pavlik. Did you know our dear Josephine Topczewski was on the Board of the Women's Club in 1999? She served the Women's Club with great dignity for many years. Please remember in your prayers Be y Kroll, Berenice Drakert and Therese Zajac. Please note: Correc on from last week's Bulle n: Father Jason Torba and Margaret Pilja. (Sorry for the misspelling of your names) See you next Saturday, April 16, 2016 at the Celebra on of our Polka Mass the 4:30 Mass. Seats reserved for Young-atHeart. Come Early. If you need anything Call Bernie (773-594-0163) Easter Season Blessings

In today’s Gospel, we find Simon Peter, Thomas, Nathanael (Bartholomew of the original Twelve), Zebedee’s sons James and John, and two unnamed disciples-seven in total--along the shore of Lake Tiberias (a.k.a the Sea of Galilee). Well, I’m thinking these guys are fisherman. I mean, we know that Peter and James and John are. We don’t really know about the other four, but it’s a good guess that it’s what they all do, too. At least it’s what they probably all did before Jesus came along to make them fishers of men. And that went pretty well for them until that bad scene back at Jerusalem. But then Mary of Magdala found the empty tomb, and things are looking up again. We know about Peter and John’s footrace to the spot. We know that they “did not yet understand the scripture that (Jesus) had to rise from the dead.” We even know that Jesus appeared to his disciples when Thomas was absent, then a week later with Thomas present. But even given these appearances, the disciples must have been unsure of what to do next. So again, I’m thinking they all went back to doing what they used to do (these seven to fishing, Matthew to tax collecting, the others to who-knows-what. When Peter says, “I am going fishing,” then, it’s much more than just an idea for something to do. He and the rest are essentially saying, “We’re going back work.” Especially in this Jubilee Year of Mercy when the Holy Father calls us to forgiveness and love, we could speak at length today of Christ’s beautiful display of mercy to Peter near the end of the Gospel. Surely Jesus poses the same question to Peter three times to allow his responses to confirm his allegiance to Jesus following Peter’s three-fold denial in the courtyard. “Simon, son of John, do you love me more than these?” Jesus asks. “Simon, son of John, do you love me?” “Simon, son of John, do you love me?” And Peter responds in turn, “Yes, Lord, you know that I love you.” “Yes, Lord, you know that I love you.” And finally, “Lord, you know everything. You know that I love you.” And with each response, Jesus directs Peter to care for the flock. But the message that speaks to me more so today comes just prior to all these repeating questions and answers. It comes in the disciples’ decision to return to work--to the commonplace--even though they are no doubt hoping for Jesus to connect with them in some more impactful way. And yet it is in the commonplace that they come to recognize Jesus in the stranger on shore giving them fishing directions. “Cast the net over the right side of the boat and you will find something,” the man calls to them, and only when the disciples do this--and garner a tremendous catch after a long night of nothing--do they make the connection. “It is the Lord,” John says to Peter. And what’s the very first thing the disciples do when they reach the shore? They have a meal with Jesus. I mean, how commonplace is that? Of course we can find the risen Christ in all of our sacred traditions. And it’s good to find him there. But let’s never forget that we can find him also--and probably on a more regular basis--in the commonplace. Perhaps even at breakfast with friends. Grilled fish, anyone?

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

10

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

11

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

12

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W każdy wtorek w naszym kościele odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynamy o godz. 8:30 rano, a kończymy o 7:00 wieczorem. Koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 3:00pm. W czasie całego dnia Adoracji można składać osobiste intencje do skrzynki, która znajduje się na środku kościoła. W tych intencjach modlimy się na zakończenie adoracji o godz. 7:00 wieczorem oraz podczas Mszy św. o 7:15 w j. polskim. W ciągu całego dnia adoracji polecamy Panu Bogu intencje: o pokój na całym świecie oraz o powołania do służby Bożej w Kościele.

13

PROGRAM RACHEL to ŻYWA NADZIEJA! Jeśli jesteś w ciąży i nie masz oparcia w najbliższych przyjdź, pomożemy Ci! Jeśli poroniłaś i bardzo cierpisz - przyjdź, wysłuchamy Cię i okażemy zrozumienie! Jeśli dokonałaś aborcji i twoje życie załamało się przyjdź, jest dla Ciebie nadzieja i pomoc. Jeśli w dzieciństwie doznałaś/eś przemocy i zaniedbania, to zadzwoń do s. Maksymiliany Kamińskiej tel. 773 656 7703 SPOTKANIA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW Jeśli masz problem z piciem alkoholu, rujnujesz swoje życie i swojej rodziny, podejmij odważną decyzję i zacznij od dzisiaj walczyć z tym nałogiem. Pomogą ci w tym spotkania AA Anonimowych Alkoholików. Zadzwoń po polsku 1(312)458-0625 lub wejdź na stronę internetową www.polskieaachicago.com lub [email protected]

Uwaga! Termin nadsyłania ogłoszeń i artykułów do biuletynu upływa w każdy poniedziałek o godz. 4 po południu. Prosimy o wysyłanie materiałów na adres internetowy: bulle [email protected] Informacje nie nadesłane na czas będą publikowane w kolejnych wydaniach biuletynu jeżeli nie stracą aktualności.

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

SPOTKANIE Z DR. MIRĄ MODELSKĄ Mira Modelska-Creech Ph.D. wygłosi w niedzielę, 1-go maja, po Mszy św. o godz. 7:00-ej wieczorem, w Sali ks. Borowczyka, prelekcję poświęconą jednemu z najbardziej utajnionych obozów zagłady działających w Polsce, konkretnie w stolicy kraju, Warszawie. Obóz KL-WARSCHAU działał od 9 października, 1942 roku do wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli początków sierpnia, 1944 roku. Doktor Modelska-Creech jest emerytowanym wykładowcą uniwersytetów: Un. Georgetown (Stosunki Międzynarodowe, Historia Rosji), Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również "visi ng profesor" Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, w Toruniu. Była również tłumaczem Departamentu Stanu, Pentagonu, AFL-CIO, Biblioteki Kongresu, wielu amerykańskich stacji TV i radiowych, NASA. Pracowała również w Rządzie Federalnym US jako analityk i doradca Secterary of Labor, Elizabeth Dole w sprawach Europy Centralno-Wschodniej i Rosji.

ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚW. Z MUZYKĄ W STYLU„POLKA” Serdecznie zapraszamy wszystkich na Mszę św. w języku angielskim z muzyką w stylu Polka, w sobotę, 16-go kwietnia, o godz. 4:30 po południu. Podczas Mszy świętej będzie grać orkiestra Denisa Motyki.

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

15

PAMIĄTKOWY ALBUM Z OKAZJI 100-LECIA PARAFII W związku ze zbliżającym się stuleciem parafii św. Konstancji, będzie wydany specjalny album ze zdjęciami wszystkich organizacji parafialnych, wszystkich parafian i przyjaciół parafii. Praktycznie każdy może być w tym albumie, bo okazja jest rzeczywiście wspaniała. Każda rodzina lub osoba indywidualna która zarezerwuje sobie czas na wykonanie zdjęcia, zostanie umieszczona w albumie i otrzyma dodatkowo w prezencie zdjęcie rozmiarów 10 na 13 w kolorze. Studio fotograficzne będzie wykonywać zdjęcia w Sali Księdza Borowczyka, w sobotę 23-go i niedzielę 24-go kwietnia. Można już dzwonić do Studia Colorcra pod number (800) 6389107 wewnętrzny 229 i zarezerwować sobie lub dla swojej rodziny czas na wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Organizacje parafialne, gdzie jest większa liczba członków, mogą wykonać zdjęcie dzięki życzliwości „Victor Studio”. Prosimy dzwonić do pana Zbyszka pod nr. 1 (708)9458814. Jest to całkowicie bezpłatne więc przyjmijcie to z radością jako prezent dla waszej rodziny.

KARTKI NA DZIEŃ MATKI Dzień Matki wypada w tym roku w niedzielę 8 maja. Piękne kartki w języku polskim i angielskim są dostępne przy wejściach do kościoła. Na kopercie należy wypisać imię i nazwisko matki żyjącej lub zmarłej i wrzucić do koszyka z kolektą lub przynieść do biura parafialnego. Na wszystkich Mszach świętych w niedzielę 8 maja będziemy modlić się w intencjach matek, które zostały przez Was polecone. PARAFIALNE GRUPY DUSZPASTERSKIE Spotkania Dzieci Maryi odbywają się w każdą sobotę o godz. 1:00 po południu w sali bibliotecznej. Spotkania Grupy Młodzieżowej w każdą niedzielę o godz. 10:00 rano w sali biblioteki szkolnej. W naszej parafii działa Koło Biblijne. Rozważamy Słowo Boże i poznajemy plan Boży poprzez karty Biblii. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Spotkania odbywają się w każdą 4 niedzielę miesiąca w sali biblioteki szkolnej św. Konstancji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ Parafie w Polsce mają charakter terytorialny, to znaczy, że do jednej parafii należą wszystkie osoby, które zamieszkują w jej granicach. W Stanach Zjednoczonych wspólnoty katolickie działające w ramach diecezji mają charakter parafii personalnych, tzn. że trzeba do takiej parafii się zarejestrować. Wpis do parafii z jednej strony jest wyrazem dobrej woli i chęci identyfikowania się ze wspólnotą katolicką danej parafii czy tez Misji duszpasterskiej, a z drugiej jest konieczny przy załatwianiu wszelkich formalnych spraw kancelaryjnych m.in. dotyczących zaświadczeń wymaganych do bycia świadkiem do chrztu, Sakramentu Bierzmowania czy też referencji do szkół, I Komunii św. swojego dziecka czy załatwianiu dokumentacji przedślubnej. W owym „zapisaniu się” chodzi raczej o przyznanie się do swojej parafii, tak by w odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do swego parafianina czy parafianki, a mówiąc dokładniej, aby proboszcz tej parafii mógł w sposób odpowiedzialny wystawić opinię dotyczącą praktyk czy moralności swoim parafianom. Parafianin, jest osoba lub rodzina, która dobrowolnie zgłosi się do biura parafialnego i wypełni kartę przynależności do danej wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu parafii poprzez udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach organizowanych przez swoją parafię. Deklaracje przynależności znajduje są dostępne w biurze parafialnym i z tylu kościoła . Zapraszamy!

SPIŻARNIA ŻYWNOŚCI - POMOC DLA GŁODNYCH Irving Park Community Food Pantry rozdaje jedzenie dla ludzi w ciężkiej sytuacji finansowej, biednych i zagrożonych głodem. Zapewniają pomoc i sprawiedliwy podział zasobów dla ludzi bez względu na rasę, religię czy pochodzenie. Spiżarnia żywności funkcjonuje w środy od 9:00 am do 12:30 pm i w każdy II-gi wtorek miesiąca od 6:00 - 8:00 pm i mieści się przy 3801 N Keeler Ave, Chicago Il 60641 Po dodatkowe informacje proszę dzwonić pod numer ogólny 773-283-6296 lub w języku polskim do Anny Milewski - 773-3304822. Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej: www. Irvingparkfoodpantry.org

Third Sunday of Easter / Trzecia Niedziela Wielkanocna

16

LITURGY MINISTERS FOR APRIL 16/17 TIME

CELEBRANTS

LECTORS

AUXILIARY MINISTERS

4:30 PM

Father J. Heyd

A. Czesak A. Drozd

J. Ovist

D. Drozd

N. Guagliard

A. Sanders

D. Walton

M. Kaminski

J. Reynolds G. Reynolds

B. Zagroba

P. Kopsian

C. Zagroba

Z. Grodecki

7:30AM

Father R. Fraczek

9:00AM Polish

Father T. Dzieszko

K. Wilk K. Kowal

Siostry Misjonarki Jan Mleczko

10:30AM

Father J. Heyd

B. Kowalik M. Hadas

J. Reynolds

J. D’Anna

F. D’Anna

Sr. Perpetua

H. Nowak

P. Nowak

D. Kosk R. Tagamolila

A. Parisi

J. Baloun

C. Manno

M. Bednarowicz

12:00PM

Father J. Heyd

1:30PM Polish

Father R. Fraczek

J. Szepiotko D. Archacki

Siostry Misjonarki K. Oleksy

7:00PM

Father R. Fraczek

A. Duba A. Dublasiewicz

Siostry Misjonarki Z. Domozych

Polish

Aleksander Zamora Mariusz Blachaniec

R. Radulski

ZADANIE MISYJNE PARAFII ŚW. KONSTANCJI ST. CONSTANCE MISSION STATEMENT St. Constance Parish is a prayerful, caring, and welcoming Roman Catholic community. Originally founded in 1916 as an outreach church for Polish immigrants, it is now culturally diverse. We share a commitment to the stewardship of our talents, me and resources. Through the celebra on of the liturgy, sacraments, and our ministries, we bring the Father’s love, Christ’s peace, and the Holy Spirit’s inspiraon to one another. Our future lies with tradi on, vision and change. By embracing the Good News and our Catholic iden ty on our journey toward holiness, we seek to be a sign to the world of all that we believe.

SACRAMENTAL LIFE Bap sms… We celebrate Bap sms in the English language on the first and third Sundays and in the Polish language on the second and fourth Sundays of each month. Parents must par cipate in a Bap smal prepara on mee ng before a date can be scheduled. To register for a mee ng call the rectory secretary. Weddings… The Archdiocese of Chicago requires arrangements for weddings be made four months in advance. We at St. Constance strongly recommend at least six months before the date of marriage. You will need to meet with our deacon / priest before any other arrangements are made. Call the rectory for an appointment. Sacrament of the Sick… Call the Rectory to make arrangements for a priest. Please do not wait un l the person is unconscious or near death. Communion Calls… If you or someone you love are ill or home bound and would like to receive Communion, call the rectory to make arrangements for regular visits.

Parafia Św. Konstancji jest modlitewną, opiekuńczą i otwartą na wszystkich wspólnotą Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Parafia, która została założona w 1916 r., przez polskich emigrantów, obecnie jest zróżnicowana kulturowo. Jako wspólnota parafialna tak podejmujemy nasze zadania, aby jeszcze lepiej dzielić się naszymi talentami, czasem i dobrami. Poprzez liturgię, sakramenty i nasze posługiwanie niesiemy miłość Boga Ojca, pokój Chrystusa i inspiracje Ducha Świętego do innych. Naszą troskę o przyszłość łączymy z tradycją, ze zdolnością przewidywania i odczytywania znaków czasu. Poprzez troskę o Dobrą Nowinę i naszą katolicką tożsamość, na naszej drodze do świętości staramy się być dla świata znakiem tego wszystkiego w co wierzymy.

INFORMACJE O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH Chrzty… Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w języku angielskim i polskim. Chrzty w języku angielskim są w pierwszą i trzecią niedzielę, a w języku polskim w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Rodzice są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu przygotowującym do tego sakramentu przed planowaną datą chrztu dziecka. Prosimy o skontaktowanie się z biurem parafialnym, aby zgłosić dziecko do chrztu. Sakrament Małżeństwa… Archidiecezja Chicago zaleca, aby osoby, które planują zawarcie sakramentu małżeństwa zgłosiły się do biura parafialnego co najmniej cztery miesiące przed datą ślubu. Chcielibyśmy i usilnie zalecamy, aby w naszej parafii okres przygotowania trwać sześć miesięcy. Prosimy, abyście najpierw ustalili termin w kościele, a następnie w innych miejscach. Zapraszamy więc do naszego biura parafialnego najwcześniej jak tylko jest to możliwe . Sakrament Namaszczenia Chorych… Prosimy o kontakt z księdzem w celu ustalenia terminu przyjęcia tego sakramentu. Przypominamy, że nie wolno zwlekać z udzieleniem sakramentu chorych do momentu kiedy osoba będzie nieprzytomna lub bliska śmierci. Komunia Święta dla chorych… Jeśli ktoś z was lub waszych bliskich choruje i chciałby przyjąć Komunię Świętą, to prosimy o zgłoszenie osoby chorej do biura parafialnego, do osoby odpowiedzialnej za Duszpasterstwo chorych, aby ustalić datę odwiedzin w domu.

CHURCH NAME AND ADDRESS St. Constance Church #512086 5843 W. Strong Chicago, IL 60630 TELEPHONE 773 251-2835 CONTACT PERSON Roman Harmata EMAIL: [email protected] SOFTWARE MSPublisher 2016 Adobe Acrobat DC Windows 10 TRANSMISSION TIME Wednesday 3:00 SUNDAY DATE OF PUBLICATION April 10, 2016 SPECIAL INSTRUCTIONS