THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X 8 flora İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ CİLT/VO...
1 downloads 0 Views 389KB Size
THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X

8

flora İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

CİLT/VOLUME 18

SAYI/ISSUE 1

MART/MARCH 2013

Editoryal / Editorial • İnfluenza A (H7N9), Yeni Bir Pandemi Kapıda mı? / Influenza A (H7N9): Is a Brand-new Pandemic at the Gates? Aksoy F, İnkaya AÇ, Ünal S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 Derleme/Review • Yayılmacı Haemophilus influenzae Hastalıklarının Mekanizması / The Mechanism of Invasive Haemophilus influenzae Diseases Budak F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10 Klinik Çalışmalar/Research Articles • Acinetobacter baumannii Suşlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin ve IMP-1 ve VIM-1 Tipi Genlerin Araştırılması / Investigation of Metallo-Beta-Lactamases Production and IMP-1 and VIM-1 Type Genes in Acinetobacter baumannii Strains Mutlu Sarıgüzel F, Metan G, Sümerkan B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-19 • Çukurova Bölgesindeki Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında CTX-M Tipi Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazların Araştırılması / Investigation of CTX-M Type Extended-Spectrum Beta-Lactamases Among Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains in Cukurova Region Güran M, Köksal F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-27 • Spondilodiskitli Hastaların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Epidemiological, Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with Spondylodiscitis Ataman Hatipoğlu Ç, Arslan K, Bulut C, Koçak Tufan Z, Kurtoğlu Gül Y, Kınıklı S, Demiröz AP. . . . . . . . .28-33 • Spectrum and Susceptibilities of Microbial Isolates in Bacterial Keratitis / Bakteriyel Keratitlerin Bakteriyel Spektrumu ve Antimikrobiyal Duyarlılık Profili Oruçoğlu F, Solomon A, Alon M, Frucht-Pery J, Colin B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-41 Olgu Sunumları/Case Reports • Seyahat ile İlişkili İki Akut Hepatit E Olgusu / Two Cases of Travel-Related Acute Hepatitis E Hekimoğlu CH, Ural S, Sezak N, Kaptan F, Türker N, Örmen B, El S, Vardar İ, Coşkun NA. . . . . . . . . . . . .42-46 • Acromioclavicular Joint Septic Arthritis Without Any Underlying Disease: A Case Report / Altta Yatan Herhangi Bir Hastalığı Olmayan Akromioklaviküler Eklem Septik Artrit: Bir Olgu Sunumu Kaya A, Yıldız S, Battal H, Mert A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47-49 • Multipl Sklerozu Taklit Eden Bir Nörobruselloz Olgusu / A Case of Neurobrucellosis Mimicking Multiple Sclerosis Güven T, Arslan Gülen T, Yılmaz GR, Güner R, Kaya Kalem A, Anlar Ö, Taşyaran MA. . . . . . . . . . . . . . . .50-54 Editöre Mektup/Letter to the Editor • İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bazı Enterobacteriaceae Türlerinin Fosfomisin ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılıkları / Some Enterobacteriaceae Species Isolated from Urine Cultures and Their Susceptibilities to Fosfomycin and Other Antibiotics Gündem NS, Çıkman A, Gülhan B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-58

www.bilimseltipyayinevi.com ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR / PUBLISHED QUARTERLY

THE JOURNAL of INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY

flora İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

Editör/Editor in Chief: Emin TEKEL‹ Cilt Volume Say› Issue Mart March

18 1 2013

Yard›mc› Editörler/Associate Editors Mehmet DO⁄ANAY Hakan LEBLEB‹C‹O⁄LU

Recep ÖZTÜRK Serhat ÜNAL

Uluslararas› Dan›flma Kurulu/International Advisory Board Niyaz AHMED (India) Vincent TK CHOW (Singapore) Rudy HARTSKEERL (Netherlands) Kurt NABER (Germany)

Victor ROSENTHAL (Argentina) Leonardo A. SECHI (Italy) Andreas VOSS (Netherlands)

‹ngilizce Dan›flmanlar›/English Consultants Corinne LOGUE CAN

Esra KARAKOÇ

Biyoistatistik Dan›flman›/Biostatistical Consultant Banu ÇAKIR

YAZIfiMA ADRES‹ FLORA PK 130 Kavakl›dere - ANKARA ADDRESS FOR CORRESPONDENCE FLORA PO Box 130 Kavakl›dere - ANKARA - TURKEY

Sahibi/Owner Bilimsel T›p Yay›nevi ad›na Osman ÇEV‹K Yaz› ‹flleri Müdürü/Editorial Manager Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ ISSN: 1300-932X Yay›nc› Kurulufl/Publisher

Bilimsel T›p Yay›nevi Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl›dere-Ankara Telefon : 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11 Faks : 0312 426 93 93 E-posta : [email protected] Web sayfas› : www.bilimseltipyayinevi.com Genel Koordinatör/General Coordinator Ecz. ‹brahim ÇEV‹K Telefon: 0532 622 13 23 E-posta: [email protected] Bas›m Tarihi : ? 2013 Yay›n Türü : Yerel Süreli Yay›n ‹letiflim/Contact Prof. Dr. Emin TEKEL‹, Editör FLORA Dergisi PK 130 Kavakl›dere-Ankara Telefon : 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11 Faks : 0312 426 93 93 E-posta : [email protected] Dergimizde asitsiz ka¤›t kullan›lmaktad›r. The journal is printed on acid-free paper.

Dan›flma Kurulu/Editorial Advisory Board Hakan ABACIO⁄LU Ali A⁄AÇF‹DAN Canan A⁄ALAR Erdal AKALIN Halis AKALIN Özay ARIKAN AKAN Filiz AKATA Ayhan AKBULUT Yurdanur AKGÜN Murat AKOVA Hasan SZ AKSU Filiz AKfi‹T Firdevs AKTAfi Nazmiye ALTINTAfi Dilek ARMAN Emel TÜRK ARIBAfi Sevtap ARIKAN Hande ARSLAN Haluk ATAO⁄LU Celal AYAZ Kemalettin AYDIN Bilgehan AYGEN Selim BADUR Hakk› BAHAR Mehmet BAKIR Mustafa BAKIR ‹smail BALIK Ahmet BAfiUSTAO⁄LU ‹brahim BAYDAR Mahmut BAYKAN Orhan BAYLAN Bülent BAYSAL Mehmet BAYSALLAR Kadir B‹BERO⁄LU Mehmet B‹T‹RGEN Hürrem BODUR Emel BOZKAYA Tevfik CENG‹Z Mehmet CEYHAN Nejat Ali COfiKUN Kayhan ÇA⁄LAR Nedim ÇAKIR Semra ÇALANGU fiaban ÇAVUfiLU Yeflim ÇET‹NKAYA fiARDAN Dilek ÇOLAK Pekcan DEM‹RÖZ fiengül DERBENTL‹ Murat D‹ZBAY Levent DO⁄ANCI Ülker DO⁄RU Baflak DOKUZO⁄UZ ‹lyas DÖKMETAfi R›za DURMAZ

Volkan DÜNDAR Beyza ENER Haluk ERAKSOY Birsel ERDEM Hakan ERDEM Selda ERENSOY Sibel ERGÜVEN fiaban ESEN Süleyman FELEK Duygu FINDIK Suna GED‹KO⁄LU Deniz GÖKENG‹N Pafla GÖKTAfi Zeynep GÜLAY Murat GÜNAYDIN Rahmet GÜNER Deniz GÜR Bülent GÜRLER Nezahat GÜRLER Gülflen HASÇEL‹K Tunçer HAZNEDARO⁄LU Salih HOfiO⁄LU Turgut ‹M‹R Ramazan ‹NC‹ ‹lknur KALEL‹ Ayfle KALKANCI Selma KARABEY Nihal KARAB‹BER Esra KARAKOÇ Ali KAYA Çi¤dem KAYACAN Arif KAYGUSUZ S. S›rr› KILIÇ Mehmet KIYAN Bekir KOCAZEYBEK Volkan KORTEN Fatih KÖKSAL ‹ftihar KÖKSAL fiükran KÖSE Ayhan KUBAR Halil KURT Çi¤dem KUZUCU Mine AN⁄ KÜÇÜKER Güven KÜLEKÇ‹ Latife MAMIKO⁄LU Ali MERT Reflit MISTIK Gönül MUTLU Lütfiye MÜLAZIMO⁄LU Özcan NAZLICAN Ülgen Zeki OK Metin OTKUN Ufuk ÖVER Beril ÖZBAKKALO⁄LU

Yusuf ÖZBAL Ahmet ÖZB‹LG‹N Hatice ÖZENC‹ Serdar ÖZER Onur ÖZGENÇ ‹lhan ÖZGÜNEfi Nail ÖZGÜNEfi Mehmet Ali ÖZ‹NEL Murat ÖZSAN Halit ÖZSÜT Mustafa ÖZYURT Alaaddin PAHSA Mehmet PARLAK Seyyal ROTA Nuran SALMAN Nefle SALTO⁄LU Demir SERTER Fatma SIRMATEL O¤uz Reflat S‹PAH‹ Güner SÖYLET‹R Nedim SULTAN Bülent SÜMERKAN Burçin fiENER Esin fiENOL Fehmi TABAK Mehmet TANYÜKSEL Yeflim TAfiOVA Mehmet TAfiYARAN Ayfle Willke TOPÇU Müzeyyen MAMAL TORUN Selma TOSUN Okan TÖRE Kurtulufl TÖREC‹ Hüseyin TURGUT Necla TÜLEK Emel TÜMBAY Sevgi TÜRET Salih TÜRKO⁄LU Sercan ULUSOY Fatma ULUTAN Onur URAL Ömrüm UZUN Haluk VAHABO⁄LU Tümer VURAL Ata Nevzat YALÇIN Ifl›k YALÇIN fiükran YAVUZDEM‹R Dilek ‹nanç YAYLALI Güler YAYLI Osman fiadi YENEN Taner YILDIRMAK Gülden YILMAZ Fügen YÖRÜK Ayfle YÜCE Mine YÜCESOY

Yay›n Yürütme Kurulu/Editorial Executive Board Nebahat D‹K‹C‹ Dilara ‹NAN Ayfle KALKANCI O¤uz KARABAY

fiiran KESKE Serkan ÖNCÜ Duygu PERÇ‹N

Hüsnü PULLUKÇU Ayflegül TAYLAN ÖZKAN M. Arzu YETK‹N

Genel Yay›n Koordinatörü/Executive Editor: Gül Ruhsar YILMAZ

A-I

THE JOURNAL of INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY

flora İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

AMAÇ VE KAPSAM FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 1996 y›l›nda yay›n hayat›na bafllam›fl olup Bilimsel T›p Yay›nevi’nin süreli yay›n› olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aral›k aylar›nda olmak üzere y›lda 4 say› yay›mlanmaktad›r. FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi’nde yay›mlanacak yaz›lar›n seçiminde hakem de¤erlendirme sistemi kullan›lmaktad›r. Derginin yay›n dili Türkçe ve ‹ngilizce’dir. Araflt›rma yaz›lar› özellikle desteklenmektedir. Derginin amac›; ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyolojiyi ilgilendiren konularda yap›lan deneysel çal›flmalar, klinik çal›flmalar, derlemeler, olgu sunumlar›, k›sa rapor ve editöre mektup türünden yaz›lar ile okuyucular aras› bilgi al›flveriflini sa¤lamak ve bilimsel geliflime katk›da bulunmakt›r. Yay›mlad›¤› yaz›lar›n uluslararas› temsiline ve at›f›na çal›flarak ülkemizin bilimsel geliflimine katk›da bulunmak derginin yay›mlanma amaçlar› aras›ndad›r. Derginin hedef okuyucu kitlesi baflta ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji, ‹ç Hastal›klar› dallar›nda çal›flan uzman ve asistan doktorlar olmak üzere t›bb›n di¤er branfllar›nda çal›flan ve infeksiyon hastal›klar› ile ilgilenen tüm hekimlerdir. Abone ‹fllemleri 1 y›ll›k abone ücreti (2013) Kurumlar için : 120 TL Hekimler için : 100 TL Tek say› ücreti : 35 TL FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, dergiye y›ll›k olarak abone olan hekimlere düzenli olarak ulaflt›r›lmaktad›r. Dergiye www.floradergisi.org adresi arac›l›¤›yla abone olunabilmektedir.

AIMS AND SCOPE FLORA the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology is a periodical journal of Bilimsel Tip Yayinevi and has been published quarterly in March, June, September and December since 1996. A peer-reviewed system is used to select manuscripts. The languages of the journal are Turkish and English. Original research articles are particularly supported and encouraged. The goal of the Journal is to present and improve collective scientific knowledge and the scientific background dealing with infectious diseases and clinical microbiology via experimental and clinical studies, reviews, case reports, short communications and letters to the editor. To undertake a novel effort in the international representation and attribution of published articles are the other aims of the journal. The target readers of the FLORA the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology include infectious diseases and clinical microbiology, microbiology, internal medicine specialists and residents as well as all other physicians working in the field of infectious diseases and clinical microbiology. Subscriptions Annual Subscription Price List for 2013 Institutional price : 120 TL Personal price : 100 TL Single issue price : 35 TL FLORA the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology is regularly delivered to the annual subscribers of the journal. The subscription form of the journal is available on: www.floradergisi.org For subscriptions, please contact Bilimsel Tip Yayinevi ([email protected]).

Adres: FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi PK 130 Kavakl›dere-Ankara Telefon : 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11 Faks : 0312 426 93 93 E-posta : [email protected] Web sayfas› : www.floradergisi.org

Address: FLORA the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology PO Box 130 Kavaklidere-Ankara, Turkey Phone : +90 312 426 47 47 - +90 312 466 23 11 Fax : +90 312 426 93 93 E-mail : [email protected] Web : www.floradergisi.org

Yay›m ‹zni

Permission Requests

FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi’nde yay›mlanan yaz›lar, resim, flekil, grafik ve tablolar Bilimsel T›p Yay›nevi’nin yaz›l› izni olmadan k›smen veya tamamen ço¤alt›lamaz, belli bir sistemde arflivlenemez, reklam ya da tan›t›m amaçl› materyallerde kullan›lamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek flart› ile al›nt› yap›labilir. Dergide yay›mlanan reklamlar›n içeri¤inden ilgili firmalar sorumludur.

Manuscripts, figures and tables published in FLORA the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology may not be reproduced, archieved in a retrieval system, or used for advertising purposes without a prior written permission from Bilimsel Tip Yayinevi. Quotations may be used in scientific articles with proper referral. The responsibilities of the content of the advertisements published belong to the related company.

Reklam Ba¤lant›lar› ‹çin

Advertisement Applications

Ecz. ‹brahim Çevik Bilimsel T›p Yay›nevi Adres: Bükrefl Sokak No: 3/20 06680 Kavakl›dere-Ankara, Türkiye

Ibrahim CEVIK, Pharmacist Bilimsel Tip Yayinevi Address: Bukres Sokak 3/20 06680, Kavaklidere-Ankara, Turkey

Telefon Faks E-posta Web sayfas›

Phone Fax E-mail Web

: : : :

0532 622 13 23 - 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11 0312 426 93 93 [email protected] www.bilimseltipyayinevi.com

Yazarlara Bilgi Yazarlara bilgi k›sm›na, derginin bas›l› örneklerinden ve www.floradergisi.org adresinden ulafl›labilir. Yaz›lar›n Bilimsel ve Hukuki Sorumlulu¤u Yay›mlanan yaz›lar›n bilimsel ve hukuki sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Yaz›lar›n içeri¤inden ve kaynaklar›n do¤rulu¤undan yazarlar sorumludur. Editör, yard›mc› editörler ve yay›nc› dergide yay›nlanan yaz›lar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Dergimizde asitsiz ka¤›t kullan›lmaktad›r.

: +90 532 622 13 23 - +90 312 426 47 47 - +90 312 466 23 11 : +90 312 426 93 93 : [email protected] : www.bilimseltipyayinevi.com

Instructions to the Authors Instructions to the authors are published in the journal and are accessible via www.floradergisi.org Material Disclaimer Scientific and legal responsibilities pertaining to the papers belong to the authors. Contents of the manuscripts and accuracy of references are also the author’s responsibility. The Editor, the Associated Editors or the publisher do not accept any responsibility for the articles. The journal is printed on acid-free paper.

FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi TURK MEDLINE, Index Copernicus ve TÜB‹TAK/ULAKB‹M Türk T›p Dizini taraf›ndan indekslenmektedir. FLORA the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology is indexed in TURKISH MEDLINE, Index Copernicus and Turkish Medical Index of TUBITAK/ULAKBIM

A-II

THE JOURNAL of INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY

flora İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

YAZIM KURALLARI 1.

FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Bilimsel T›p Yay›nevi’nin süreli yay›n› olarak üç ayda bir olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aral›k aylar›nda yay›mlanmaktad›r.

2.

Derginin amac›; ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyolojiyi ilgilendiren konularda yap›lan deneysel çal›flmalar, klinik çal›flmalar, derlemeler, olgu sunumlar›, k›sa raporlar, editöre mektup ve klinik görünüm türünden yaz›lar ile okuyucular aras› bilgi al›flveriflini sa¤lamak ve bilimsel geliflime katk›da bulunmakt›r.

3.

Derginin yay›n dili Türkçe ve ‹ngilizce’dir. Türkçe yaz›larda Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlü¤ü ve Yaz›m K›lavuzu temel al›nmal›d›r (http://tdk.org.tr). Anatomik terimlerin Latinceleri kullan›lmal›d›r. Gündelik t›p diline yerleflmifl terimler ise okunduklar› gibi Türkçe yaz›m kurallar›na uygun olarak yaz›lmal›d›r. ‹ngilizce veya baflka bir yabanc› dildeki flekli ile yaz›lan terimler t›rnak içinde belirtilmelidir.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Yaz›da mikroorganizmalar›n latince isimleri ilk geçtikleri yerde tam ve aç›k olarak yaz›lmal›, daha sonraki kullan›mlarda cins isminin ilk harfi büyük harfle yaz›larak, nokta konulmal› ve tür ismi küçük harflerle yaz›larak k›salt›lm›fl olarak kullan›lmal›d›r. Örne¤in: Streptococcus pneumoniae ........... S. pneumoniae gibi. Mikroorganizmalar›n orijinal latince isimleri italik olarak yaz›lmal›d›r. Yaz›da mikroorganizmalar›n sadece cins ad› belirtiliyorsa Türkçe’ye kazand›r›lm›fl flekli ile yaz›labilir. Örne¤in; stafilokok, streptokok gibi. Bu durumda italik yaz›l›ma gerek yoktur. Antibiyotik isimleri dil bütünlü¤ünü sa¤lamak aç›s›ndan okundu¤u gibi yaz›lmal› ve cümle bafl›nda de¤ilse ilk harfi küçük olmal›d›r. Örne¤in; sefotaksim, streptomisin, penisilin gibi. Yay›mlanmas› amac›yla gönderilen yaz›lar Uluslararas› T›p Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE) taraf›ndan oluflturulan ve güncellenen, Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunmas› Gereken Standartlara (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Editors) uygun olarak haz›rlanm›fl olmal›d›r (http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/). FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Helsinki Deklarasyonu etik standartlar›na (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uymay› prensip olarak kabul eder. Bu nedenle insanlar üzerinde yap›lan tüm çal›flmalarda, yaz›n›n Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod k›sm›nda etik kurul onay› al›nd›¤› belirtilmelidir. Çal›flman›n yap›ld›¤› hasta veya gönüllüler bilgilendirilerek onaylar› al›nmal› ve bu durum makalenin Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod k›sm›nda yaz›lmal›d›r. Hayvanlar üzerinde yap›lan çal›flmalarda, yaz›n›n Materyal ve Metod k›sm›nda çal›flman›n Laboratuvar Hayvanlar›n›n Bak›m› ve Kullan›m› K›lavuzu (www.nap.edu/catolog/5140.html) prensipleri do¤rultusunda yap›ld›¤› ve ilgili kurumdan etik kurul onay› al›nd›¤› belirtilmelidir. Gerek görülürse editör taraf›ndan etik kurul onay›n›n bir örne¤i yazarlardan istenebilir. Yaz›lar›n hemen iflleme konulabilmesi için belirtilen yaz›m kurallar›na tam olarak uygun olmas› gereklidir. Editör ve yay›n yürütme kurulu yay›n koflullar›na uymayan yaz›lar›; düzeltmek üzere yazar›na geri gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir. Gönderilen yaz›lar önce yay›n yürütme kurulu ve editör taraf›ndan de¤erlendirilir. Yay›n yürütme kurulu ve editörün onay›n› alan yaz›lar, isimleri gizli tutulan konuyla ilgili üç dan›flma kurulu üyesinden en az ikisinin olumlu görüflünü ald›¤›nda yay›mlanmaya hak kazan›r. Dan›flman belirleme yetkisi tamamen editöre aittir. Dan›flmanlar belirlenirken derginin dan›flma kurulu veya uluslararas› yay›n dan›flma kurulundan isimler seçilebilece¤i gibi yaz›n›n konusuna göre ihtiyaç duyuldu¤unda yurt içinden veya yurt d›fl›ndan ba¤›ms›z dan›flmanlar da belirlenebilir. Yaz›lar›n gelifl tarihleri ve kabul edilifl tarihleri makalenin yay›mland›¤› say›da belirtilir.

10. Makaleler online makale de¤erlendirme sistemine kaydedilmelidir (www.floradergisi.org). 11. Yaz›lar, “Verdana” karakterinde çift sat›r aral›kl› olarak ve 10 punto kullan›larak yaz›lmal›, sayfan›n her iki kenar›nda 2 cm boflluk b›rak›lmal›d›r. Yay›n metni IBM uyumlu bilgisayar program›nda (Microsoft Windows, en az Word 98) haz›rlanm›fl olmal›d›r. Sayfalara bafll›k sayfas›ndan bafllayarak s›rayla numara verilmelidir. Numaralar sayfan›n sa¤ alt köflesinde yer almal›d›r. Ana metin yazar isimleri ve çal›flt›klar› kurumlara ait herhangi bir bilgi içermemelidir. 12. Yaz›n›n daha önce bir dergide yay›mlanmam›fl veya yay›mlanmak üzere gönderilmemifl oldu¤unu ve gönderilen yaz›ya tüm yazarlar›n onay verdi¤ini bildiren, makaledeki isim s›ras›na uygun biçimde yazarlarca imzalanm›fl bir üst yaz› makalenin kayd› s›ras›nda online de¤erlendirme sistemine yüklenebilir. ‹mzal› üst

A-III

yaz› ayr›ca PK 130 Kavakl›dere-Ankara adresine gönderilebilece¤i gibi, scanner ile taranarak e-posta yolu ile [email protected] adresine veya 0312 426 93 93 numaraya faks arac›l›¤›yla da gönderilebilir. ‹mzal› üst yaz›da ayr›ca tüm yazarlar›n makale ile ilgili bilimsel katk› ve sorumluluklar› yer almal›, çal›flma ile ilgili herhangi bir mali ya da di¤er ç›kar çat›flmas› alan› varsa bildirilmelidir. Söz konusu yaz›da çal›flmaya yap›lan tüm mali katk›lar ve varsa sponsoru da belirtilmelidir. Yazarlar ya da çal›flma sonuçlar› ile ilgili herhangi bir ç›kar çat›flmas› yoksa bu durum da bildirilmelidir. 13. Teknik yard›m, yazma ve düzeltme yard›m›, veri toplama, analiz vs. gibi konularda yaz›lara katk›s› olan; ancak yazarl›k kriterlerini tam karfl›lamayan kiflilerin tümü teflekkür bölümünde belirtilmelidir. 14. Daha önce sunulmufl bildiriler yer ve tarih belirtmek kofluluyla yay›mlanabilir. 15. Makalede kullan›lan k›saltmalar uluslararas› kabul edilen flekilde olmal›, ilk kullan›ld›klar› yerde aç›k olarak yaz›lmal› ve parantez içinde k›salt›lm›fl flekli gösterilmelidir. Tüm metin boyunca k›salt›lm›fl flekil kullan›lmal›d›r. Uluslararas› kullan›lan k›saltmalar için “Bilimsel Bir Makale Nas›l Yaz›l›r ve Yay›mlan›r (http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/)” kayna¤›na baflvurulabilir. 16. Yaz›n›n bafll›k sayfas›nda, yaz›n›n Türkçe ve ‹ngilizce bafll›¤›, boflluklar da dahil 40 karakteri aflmayacak flekilde Türkçe ve ‹ngilizce k›sa bafll›k, yazarlar›n aç›k ad ve soyadlar› yaz›lmal›d›r. Çal›flmalar›n yap›ld›¤› klinik, anabilim dal›/bilim dal›, enstitü ve kuruluflun ad› belirtilmelidir. Bafll›k sayfas›nda yaz›flmalar›n yap›laca¤› kiflinin ad›, yaz›flma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralar› yer almal›d›r. Çal›flma, daha önce bir kongre ya da sempozyumda bildiri olarak sunulmufl ise bu sayfada belirtilmelidir. 17. Editöre mektup ve klinik görünüm d›fl›ndaki tüm yaz› türlerinde Türkçe ve ‹ngilizce özet yer almal›d›r. Özet bölümünde k›saltmalardan mümkün oldu¤unca kaç›n›lmal›d›r. Kaynak, flekil, tablo ve at›f yer almamal›d›r. 18. Anahtar kelimeler Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH)’e uygun olacak flekilde en az iki en fazla befl adet olmal›d›r. Anahtar kelimeler için www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adresine baflvurulmal›d›r. 19. Araflt›rma yaz›lar›; Türkçe bafll›k, Türkçe bölümlendirilmifl özet (en fazla 300 kelime olacak flekilde; Girifl, Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod, Bulgular ve Sonuç bafll›klar› alt›nda yaz›lmal›d›r), Türkçe anahtar kelimeler, ‹ngilizce bafll›k, ‹ngilizce bölümlendirilmifl özet (en fazla 300 kelime olacak flekilde; “Introduction, Materials and Methods/Patients and Methods, Results, Conclusion” bafll›klar› alt›nda yaz›lmal›d›r), ‹ngilizce anahtar kelimeler, Girifl, Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod, Bulgular, Tart›flma, Teflekkür (varsa) ve Kaynaklar k›s›mlar›ndan oluflmal›d›r. Araflt›rma yaz›lar›n›n 5000 kelimenin üzerinde ve kaynaklar›n›n da 40’tan fazla olmas› önerilmemektedir. 20. Dergide yay›nlanacak derleme türündeki yaz›lar editör taraf›ndan önceden planland›¤› için, planlanan›n d›fl›ndaki derleme türü makaleler ile ilgili olarak yaz› gönderilmeden önce editörün onay› al›nmal›d›r. 21. Derleme türü makaleler; Türkçe bafll›k, Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler, ‹ngilizce bafll›k, ‹ngilizce özet, ‹ngilizce anahtar kelimeler içermelidir. Derleme türü makalelerde özet tek paragraf olacak flekilde haz›rlanmal› ve 300 kelime ile s›n›rl› olmal›d›r. Bölümlendirilmifl özet haz›rlanmas›na gerek yoktur. Kaynak say›s› mümkünse 40’›n üzerinde olmamal›d›r. 22. Olgu sunumlar›nda; Türkçe bafll›k, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, ‹ngilizce bafll›k, ‹ngilizce özet, ‹ngilizce anahtar kelimeler, Girifl, Olgu Sunumu, Tart›flma ve Kaynaklar yer almal›d›r. Olgu sunumlar›n›n Girifl ve Tart›flma k›s›mlar› k›sa-öz olmal›, Özet k›sm› tek paragraf olacak flekilde haz›rlanmal›d›r. Bölümlendirilmifl özet haz›rlanmas›na gerek yoktur. Kaynak say›s› 20’yi geçmemelidir. 23. K›sa rapor, ilgili alanda önemli katk›s› olabilecek araflt›rma verilerini k›sa ve öz olacak flekilde içermelidir. K›sa raporun maksimum uzunlu¤u 1500 kelime olmal›d›r. K›sa raporlarda Türkçe ve ‹ngilizce bafll›k, tek paragraf olacak flekilde Türkçe ve ‹ngilizce özet, Türkçe ve ‹ngilizce olmak üzere 2-5 adet anahtar kelime yer almal›d›r. K›sa raporlarda en fazla iki tablo ve bir flekil/grafik/resim bulunmal›d›r. Bölümlendirilmifl özet haz›rlanmas›na gerek yoktur. Kaynak say›s› 10 ile s›n›rl› olmal›d›r. 24. Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yay›mlanm›fl yaz›lara elefltiri getirmek ve katk› sa¤lamak amac›yla veya orijinal bir çal›flma olarak haz›rlanmam›fl ve haz›rlanamayacak bilgilerin iletilmesi amac›yla oluflturuldu¤undan k›sa-öz olmal›, 1000 kelimeyi geçmemeli, özet içermemeli ve kaynaklar› 10 ile s›n›rl› olmal›d›r. 25. Klinik görünüm bölümünde, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji ile ilgili klinik tablolar›n görüntüleri yay›mlan›r. Bu tür makaleler tamamen görsel a¤›rl›kl› olmal›d›r. Klinik görünüm yaz›lar›nda bafll›k en fazla sekiz kelime olma-

THE JOURNAL of INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY

flora İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

YAZIM KURALLARI l› ve en fazla üç yazar ad› yer almal›d›r. Klinik görünüm alt›ndaki yaz› 150 kelimeyi geçmemeli, hastan›n öyküsü, fizik inceleme ve laboratuvar bulgular›, klinik seyir, uyguland›ysa tedaviye yan›t ve hastan›n son durumu k›saca özetlenmelidir. Görünüm üzerinde yap›lan tüm iflaretlemeler alt yaz›da tan›mlanmal› ve aç›klanmal›d›r. Kaynaklar çok az say›da olmal›d›r. 26. Tablolar, flekil, grafik ve resimler metin içinde at›fta bulunulan s›raya göre numaraland›r›lmal›d›r. Tablolar, flekil, grafik ve resimlerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir. 27. Her tablo ayr› bir sayfaya çift aral›kl› flekilde haz›rlanm›fl olmal›d›r. Her bir tabloya k›sa bir bafll›k verilmelidir. Aç›klamalar bafll›kta de¤il, dipnotlarda yap›lmal›d›r. Dipnotlarda standart olmayan tüm k›saltmalar aç›klanmal›d›r. Dipnotlar için s›ras›yla flu semboller kullan›lmal›d›r: (*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡). Metin içinde her tabloya at›fta bulunuldu¤una emin olunmal›d›r. 28. fiekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya foto¤raflanmal›, foto¤raflar dijital bask› kalitesinde olmal›d›r. fiekiller ve grafiklerin JPEG ya da GIF format›nda yüksek çözünürlükte görüntü oluflturacak biçimlerde elektronik dosyalar› kaydedilmeli ve kaydedilmeden önce bu dosyalar›n görüntü kaliteleri bilgisayar ekran›nda kontrol edilmelidir. 29. Röntgen, BT, MR filmleri ve di¤er tan›sal görüntülemeler ve patolojik örneklerin foto¤raflar› JPEG ya da GIF format›nda, yüksek çözünürlükte görüntü oluflturacak elektronik dosya fleklinde kaydedilebilir. Resimlerin üzerindeki harfler, say›lar ve semboller aç›k ve tüm makalede eflit, yay›n için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmal›d›r. Resimler mümkün oldu¤unca tek bafllar›na anlafl›labilir olmal›d›r. E¤er hasta(lar)n›n foto¤raf› kullan›lacaksa, ya hasta(lar) foto¤raftan tan›nmamal› ya da hasta(lar) veya yasal olarak hasta(lar)dan sorumlu yak›n›ndan yaz›l› izin al›nmal›d›r. 30. Ayr› bir sayfadan bafllayarak flekiller, grafikler ve resimler için alt yaz›lar ve dipnotlar çift aral›kl› olarak ve numaralar ile hangi flekle karfl› geldikleri belirtilerek yaz›lmal›d›r. Semboller, oklar, say›lar ya da harfler fleklin parçalar›n› belirtmek için kullan›ld›¤›nda, dipnotlarda her biri aç›kça tan›mlanmal›d›r. 31. Makale yazarlar›; e¤er makalede daha önce yay›mlanm›fl; al›nt› yaz›, tablo, flekil, grafik, resim vb. varsa, yay›n hakk› sahibi ve yazarlardan yaz›l› izin almak ve bunu belirtmek durumundad›r. 32. Kaynak Yaz›m› Henüz yay›mlanmam›fl veriler ve çal›flmalar kaynaklar bölümünde yer almamal›d›r. Bunlara metin içerisinde “isim(ler), yay›mlanmam›fl veri, y›l” fleklinde yer verilmelidir. Kaynak numaralar› metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmeli, metin sonunda eser içindeki geçifl s›ras›na göre numaraland›r›lmal›d›r. Dergi isimleri “Index Medicus” ve “Ulakbim/Türk T›p Dizini”ne göre k›salt›lmal›d›r. Kaynaklar›n yaz›l›m› afla¤›daki örneklere uygun olmal›d›r. Kaynak bir dergi ise; Yazar(lar)›n soyad› ad›n›n baflharf(ler)i (6 ve daha az say›da yazar için yazarlar›n tümü, 6’n›n üzerinde yazar› bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabanc› kaynaklar için “et al.” ibaresi kullan›lmal›d›r). Makalenin bafll›¤›. Derginin Index Medicus’a uygun k›salt›lm›fl ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog). Y›l;Cilt:‹lk ve son sayfa numaras›. Örnek: Cevik MA, Elaldi N, Akinci E, Ongürü P, Erbay A, Buzgan T, et al. A preliminary study to evaluate the effect of intravenous ribavirin treatment on survival rates in Crimean-Congo hemorrhagic fever. J Infect 2008;57:350-1. Kaynak bir dergi eki ise; Yazar(lar)›n soyad› ad›n›n baflharf(ler)i. Makalenin bafll›¤›. Derginin Index Medicus’a uygun k›salt›lm›fl ismi (www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html). Y›l;Cilt (Suppl. Ek say›s›):Silk sayfa numaras›-Sson sayfa numaras›. Örnek: Andreoni M. Phenotypic resistance testing. Scand J Infect Dis 2003;35(Suppl. 106):S35-S36. Kaynak bir kitap ise; Yazar(lar)›n soyad› ad›n›n baflharf(ler)i. Kitab›n ad›. Kaç›nc› bask› oldu¤u. Bas›m yeri: Bas›mevi, Bas›m Y›l›. Örnek: Heymann DL. Control of Communicable Diseases Manual. 18th ed. Washington: American Public Health Association Publications, 2004. Kaynak kitaptan bir bölüm ise; Bölüm yazar(lar)›n›n soyad› ad›n›n baflharf(ler)i. Bölüm bafll›¤›. In: Editör(ler)in soyad› ad›n›n baflharf(ler)i (ed) veya (eds). Kitab›n ad›. Kaç›nc› bask› oldu¤u. Bas›m yeri: Yay›nevi, Bask› y›l›:Bölümün ilk ve son sayfa numaras›.

Örnek: Bleck TP, Rupprecht CE. Rhabdoviruses. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. New York: Churchill Livingstone, 2005:2047-56. Kaynak toplant›da sunulan bir makale ise; Yazar(lar)›n soyad› ad›n›n baflharf(ler)i (6 ve daha az say›da yazar için yazarlar›n tümü, 6’n›n üzerinde yazar› bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabanc› kaynaklar için “et al.” ibaresi kullan›lmal›d›r). Makalenin bafll›¤›. Varsa In: Editör(ler)in soyad› ad›n›n baflharf(ler)i (ed) veya (eds). Kitab›n ad›. Toplant›n›n ad›; Tarihi; Toplant›n›n yap›ld›¤› flehrin ad›, Toplant›n›n yap›ld›¤› ülkenin ad›. Yay›nevi; Y›l. Sayfa numaralar›. Örnek: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O (eds). MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. North-Holland; 1992. p. 1561-5. Kaynak elektronik olarak yay›mlanan bir dergi ise; Yazar(lar)›n soyad› ad›n›n baflharf(ler)i (6 ve daha az say›da yazar için yazarlar›n tümü, 6’n›n üzerinde yazar› bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabanc› kaynaklar için “et al.” ibaresi kullan›lmal›d›r). Makalenin bafll›¤›. Derginin Index Medicus’a uygun k›salt›lm›fl ismi Y›l;Cilt:‹lk ve son sayfa numaras›. Elektronik olarak yay›mlanma tarihi y›l ay ve gün. Örnek: Lemmon GH, Gardner SN. Predicting the sensitivity and specificity of published real-time PCR assays. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2008;7:18. Epub 2008 Sep 25. Kaynak bir web sitesi ise; Web sitesinin ad›. Eriflim tarihi. Available from: Web sitesinin adresi. World Health Organization (WHO). Eriflim tarihi: 9 Temmuz 2008. Available from: http://www.who.int Kaynak tez ise; Yazar›n soyad› ad›n›n baflharfi. Tezin bafll›¤› (tez). Tezin yap›ld›¤› flehir ad›: Üniversite ad› (üniversite ise); Y›l›. Örnek: Bal ZÇ. Solunum sistemi örneklerinde Moraxella (Branhamella) catarrhalis s›kl›¤› (tez). ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi; 1993. 33. Yay›mlanan yaz›lar›n bilimsel ve hukuki sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Yaz›lardaki düflünce ve öneriler ile kaynaklar›n do¤rulu¤u tümüyle yazarlar›n sorumlulu¤undad›r. Yay›nlanmak üzere kabul edilen yaz›lar›n her türlü yay›n hakk› Bilimsel T›p Yay›nevi’ne aittir. Yaz› yay›na kabul edildikten sonra yaz›flma adresindeki yazar›n e-postas›na gönderilecek olan “Telif Hakk› Devir Formu” doldurulup tüm yazarlar taraf›ndan imzalanarak e-posta yolu ile [email protected] adresine veya 0312 426 93 93 numaraya faks arac›l›¤›yla gönderilmelidir. 34. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 35. E¤er abone de¤il iseler yazarlara, yaz›lar›n›n yay›mland›¤› dergi gönderilmez. 36. Kaynak Gösterme FLORA 37. Telif Haklar› FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Yaz›m Kurallar›n›n telif haklar› Bilimsel T›p Yay›nevi’ne ait olup tüm haklar› sakl›d›r. FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi’nde yay›mlanan yaz›lar, resim, flekil, grafik ve tablolar Bilimsel T›p Yay›nevi’nin yaz›l› izni olmadan k›smen veya tamamen ço¤alt›lamaz, belli bir sistemde arflivlenemez, reklam ya da tan›t›m amaçl› materyallerde kullan›lamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek flart› ile al›nt› yap›labilir. Dergide yay›mlanan reklamlar›n içeri¤inden ilgili firmalar sorumludur. 38. Yaz›lar yukar›daki kurallara uygun flekilde online de¤erlendirme sistemine kaydedilmelidir (www.floradergisi.org). FLORA ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi PK 130 Kavakl›dere-ANKARA Telefon : 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11 Faks : 0312 426 93 93 E-posta : [email protected] ‹nternet adresi : www.floradergisi.org

A-IV

THE JOURNAL of INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY

flora İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS 1.

Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology is a periodical journal of Bilimsel Tip Yayinevi and is published quarterly (March, June, September, and December).

2.

The goal of the Journal is to present and improve collective scientific knowledge dealing with Infectious Diseases and Clinical Microbiology via experimental and clinical studies, reviews, case reports, short communications, letters to the editor and clinical images to the readers to improve the scientific background.

3.

The publishing languages are Turkish and English. All manuscripts should comply with the Turkish Language Institution dictionary and the Turkish Language Writing Guide Book (http://tdk.org.tr). Anatomic terminology should be based on Latin nomenclature. Medical terms, in daily use, should be written according to Turkish spelling rules. The words required to be written in their original language by the author are written within quotation marks.

4.

When first mentioned in the text, microorganism names should be written with the full Latin names of the genus and the species. Both the genus and species names should be italicized. Later, the first letter of the genus should be capitalized while the species name is in lower case letters if the context makes the meaning clear (e.g. Streptococccus pneumoniae……. S. pneumoniae).

5.

All manuscripts should comply with “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” produced and updated by the International Committee of Medical Journals Editors (www.icmje.org).

6.

Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology executes compliance with the Declaration of Helsinki Principles (http://www.wma.net/ en/30publications/10policies/b3/index.html). All manuscripts concerning human subjects must contain a statement in the “Materials and Methods/Patients and Methods” section, indicating that the study was approved by the Institutional Review Board. There should also be a statement of declaration about informed consent obtained from research subjects, and it should be placed in the “Materials and Methods/Patients and Methods” section. All manuscripts dealing with animal subjects must contain a statement indicating that the study was performed according to “The Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” (www.nap.edu/catolog/ 5140.html) with the approval of the Institutional Review Board, in the “Materials and Methods” section. The Editor may ask for a copy of the approval document.

7.

The submitted manuscripts should conform exactly to the instructions in order to be reviewed promptly. The Editor and the Editorial Executive Board have the right to reject, to require additional revision or to revise the format of manuscripts which do not follow the rules.

8.

Initial evaluation of the submitted papers is performed by the Editor and the Editorial Executive Board. The papers approved for reviewer evaluation are sent to three selected reviewers as blinded-manuscripts. The decision of acceptance of the manuscripts needs at least two reviewers’ affirmative opinions. The Editor is the complete authority regarding reviewer selection. The reviewers are mainly selected from National and International Advisory Board. The Editor may decide to send the manuscript to independent national or international reviewers according to the subject.

9.

The dates of submission and acceptation of the manuscript are stated in the end of the manuscript when published in the journal.

10. The manuscripts should be submitted via online manuscript evaluation system (www.floradergisi.org). 11. The manuscript text should be written in Verdana font, 10 point-type, double-spaced with 2 cm margins on the left and right sides. The article should be prepared in IBM compatible programs (Microsoft Windows, Word 98 at least). The pages should be arranged in numerical order beginning from the initial page, and the numbers should be at the bottom right corner of every page. The main text should not contain any information regarding author(s)’s name and affiliation. 12. The author and the co-authors should sign a cover letter declaring acception of full responsibility for the accuracy of all contents in accordance with the order of authors. They should also declare that the manuscript is an original work that has not been previously published, and is not currently submitted to any other publication. The cover letter should include contributions and responsibilities of each author, and whether there is a conflict of interest re-

A-V

garding manuscript. If there is no conflict of interest it should also be stated. In case of any financial contributions, the sponsors should also be denoted in the cover letter. The cover letter may be sent by fax to +90 312 426 93 93 or its scanned copy may be sent by e-mail ([email protected]) or submitted concurrently with manuscript submission. 13. All the entities that provide contribution to the technical content, data collection and analysis, writing, revision etc. of the manuscript and yet do not meet the criteria to be an author should be mentioned in the acknowledgement part. 14. The manuscript which has been presented previously as an abstract in any congress or symposium may be mentioned on condition with the statement of the date and the place of the meeting. 15. Abbreviations should be internationally accepted and should be defined accordingly in the text in parenthesis when first mentioned and used in the text. 16. Title page of the manuscript should include Title (Turkish and English), running title (Turkish and English, not more than 40 characters including spaces), Author(s), Institution(s) and Address for Correspondence with e-mail address, fax and phone numbers. Authors should indicate on this page whether the study has been presented previously as an abstract in any congress or symposium. 17. Abstracts should be prepared in Turkish and English for all manuscripts except “Letters to the Editor” and “Images in Clinical Infection and Microbiology”. Abbreviations should be avoided in abstracts. References, tables and citations should not be used. 18. There should be two to five key words complying with the Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH) (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 19. Research Articles should include; Title, structured abstract (Introduction, Materials and Methods/Patients and Methods, Results and Conclusion, limited to 300 words), and key words in Turkish and English, Introduction, Materials and Methods/Patients and Methods, Results, Discussion, Acknowledgement and References. Research articles should not exceed 5000 words and 40 references. 20. The Editor’s approval is required before submitting a review article since reviews to be published are planned by the Editor. 21. The reviews should include; Title, unstructured abstract and key words in Turkish and English and the main text section. Limit the abstract to 300 words. The number of references should not exceed 40. 22. Case reports should include; Title, abstract and key words in Turkish and English, Introduction, Case, Discussion and References. Case reports should have a short introduction and discussion sections, and an unstructured abstract should be prepared as one paragraph. The number of references should not exceed 20. 23. Concise independent reports representing a significant contribution in the related field may be submitted as a short communication. The maximum length of a short communication is 1500 words. Short communications should include title, an unstructured paragraph of abstract and 2-5 key words in Turkish and English. The main text should include a maximum of one figure and two tables. Number of references should not exceed 10. 24. The letters to the Editor is for letters that are addressing issues or exchanging views on topics arising from published articles or uncommitted subjects without original research interest. It should not exceed 1000 words and not include an abstract. The number of references should not exceed 10. 25. Images in Clinical Infection and Microbiology are images dealing with related subjects. The title should not contain more than eight words. No more than three authors may be listed. The legend should not exceed 150 words. The legend to the image should succinctly present relevant clinical information, including a short description of the patient's history, relevant physical and laboratory findings, clinical course, response to treatment (if any), and condition at last follow-up. All labeled structures in the image should be described and explained in the legend. 26. Figures and tables should be numbered according to the sequence of referral within the text. Each item should be cited in the text.

THE JOURNAL of INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY

flora İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS 27. Each table should be prepared with double spacing on a separate page. Tables should have a brief title. Authors should place explanatory matter in footnotes not in the heading. Explanations should be made for all nonstandard abbreviations in footnotes. The following symbols should be used for abbreviations, in sequence: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡. Each table should be cited in text. 28. Figures should be either professionally drawn or photographed, and these items should be submitted as photographic-quality digital images. Figures should be submitted in a format that will produce high-quality image (for example, JPEG or GIF). Authors should control the images of such files on a computer screen before submitting them to be sure they meet their own quality standards. 29. X-ray films, scans and other diagnostic images, as well as pictures of pathology specimens should be submitted as sharp, glossy, black-and-white or color photographic images. Letters, numbers, and symbols on figures should be clear and consistent throughout, and large enough to remain legible when the figure is reduced for publication. Figures should be made as self-explanatory as possible. For recognizable photographs of patients, signed releases of the patient or of his/her legal representative should be submitted; otherwise, patient names or eyes must be blocked out to prevent identification. 30. Type or print out legends for illustrations using double spacing, starting on a separate page, with Arabic numerals corresponding to the illustrations. When symbols, arrows, numbers or letters are used to identify parts of illustrations, identify and explain each one clearly in the legend. 31. When the author(s) has/have used a figure or table from another source, permission of the author and publisher must be obtained, the necessary printing permission document must be provided and the source referred to in the text. 32. References Data and manuscript that have not yet been published should not be cited as reference. These should be stated in the main text as “author(s), unpublished data, year”. References should be numbered consecutively in the order in which they are mentioned in the text. Identify references in the text, tables and legends at the end of the sentences in brackets. List all authors up to six authors. For more than six authors, list the first six authors followed by “et al”. Journal names should be abbreviated as listed in “Index Medicus” or in “ULAKBIM/Turkish Medical Index”. Note the following examples: Journal articles; The names of the first six authors, title of the article, abbreviated title of the journal, the year of publication, numbers of the volume and relevant page numbers of the article. Cevik MA, Elaldi N, Akinci E, Ongürü P, Erbay A, Buzgan T, et al. A preliminary study to evaluate the effect of intravenous ribavirin treatment on survival rates in Crimean-Congo hemorrhagic fever. J Infect 2008;57:350-1. Supplement; The names of the authors, title of the article, abbreviated title of the journal, the year of publication, numbers of the volume, numbers of supplement in bracket and relevant page numbers of the article. Andreoni M. Phenotypic resistance testing. Scand J Infect Dis 2003;35 (Suppl. 106):S35-S36. Book; The names of the authors, title of the book, numbers of the volume, the city, the publisher, the year of publication. Heymann DL. Control of Communicable Diseases Manual. 18th ed. Washing-

Congress presentation; The names of the six authors, title of the presentation, the editors, title of the congress book, title of the congress, date of the congress, the city, the country, the publisher, the year, the relevant page numbers. Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. North-Holland; 1992. p. 1561-5. Journal published electronically; The names of the first six authors, title of the article, abbreviated title of the journal, year of the publication, numbers of the volume, the relevant page numbers, electronically publication date. Lemmon GH, Gardner SN. Predicting the sensitivity and specificity of published real-time PCR assays. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2008;7:18. Epub 2008 Sep 25. Web site; The name of the web site. Accessed date. Available from: Address of the web site. World Health Organization (WHO). Accessed date: 2008 Jul 9. Available from: http://www.who.int Thesis; The names of the authors. Title of the thesis. The city: The university or institution; the year. Bal ZC. The frequencies of Moraxella (Branhamella) catarrhalis in respiratory specimens (thesis). Istanbul: Istanbul University Istanbul Medical Faculty; 1993. 33. Scientific and legal responsibilities pertaining to the paper belong to the authors. The ideas and recommendations mentioned in the articles and accuracy of the references are the responsibility of the authors. The owner of copyright of the accepted manuscript is Bilimsel Tip Yayinevi. After acceptance of the manuscript, a copyright transfer form is sent to the author of correspondence by e-mail and required to be signed and returned by e-mail ([email protected]) or by fax (+90 312 426 93 93). 34. There is no royalty payment to the authors. 35. If the authors are not subscribers of the journal, the issue including their article will not be sent to the authors. 36. Citation FLORA 37. Publication Rights Bilimsel Tip Yayinevi (All rights reserved). Manuscripts, figures and tables published in the Flora Infectious Diseases and Clinical Microbiology may not be reproduced, archived in a retrieval system or used for advertising purposes without the prior written permission from Bilimsel Tip Yayinevi. Quotations may be used in scientific articles but they must be referred. The responsibilities of the content of the advertisements published belong to the related company. 38. The manuscripts comply with the instructions written above should be submitted via online manuscript evaluation system (www.floradergisi.org). Contact

ton: American Public Health Association Publications, 2004.

FLORA the Journal of Infectious Diseases and

Book chapter;

Clinical Microbiology

The names of the authors, title of the article, the editors, title of the book, numbers of the volume and the issue if existing, the city, the publisher, the year of publication and the relevant page numbers of the article.

PO Box 130 Kavaklidere-ANKARA, TURKEY

Bleck TP, Rupprecht CE. Rhabdoviruses. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. New York: Churchill Livingstone, 2005:2047-56.

Fax

Phone : +90 312 426 47 47 - +90 312 466 23 11 : +90 312 426 93 93

E-mail : [email protected] Web

: www.floradergisi.org

A-VI

THE JOURNAL of INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY

flora İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

‹Ç‹NDEK‹LER

ED‹TORYAL ‹nfluenza A (H7N9), Yeni Bir Pandemi Kap›da m›? Aksoy F, ‹nkaya AÇ, Ünal S

1-3

DERLEME Yay›lmac› Haemophilus influenzae Hastal›klar›n›n Mekanizmas› Budak F

4-10

KL‹N‹K ÇALIfiMALAR Acinetobacter baumannii Sufllar›nda Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin ve IMP-1 ve VIM-1 Tipi Genlerin Araflt›r›lmas› Mutlu Sar›güzel F, Metan G, Sümerkan B

11-19

Çukurova Bölgesindeki Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Sufllar›nda CTX-M Tipi Genifllemifl Spektrumlu Beta-Laktamazlar›n Araflt›r›lmas› Güran M, Köksal F

20-27

Spondilodiskitli Hastalar›n Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin De¤erlendirilmesi Ataman Hatipo¤lu Ç, Arslan K, Bulut C, Koçak Tufan Z, Kurto¤lu Gül Y, K›n›kl› S, Demiröz AP

28-33

Bakteriyel Keratitlerin Bakteriyel Spektrumu ve Antimikrobiyal Duyarl›l›k Profili Oruço¤lu F, Solomon A, Alon M, Frucht-Pery J, Colin B

34-41

OLGU SUNUMLARI Seyahat ile ‹liflkili ‹ki Akut Hepatit E Olgusu Hekimo¤lu CH, Ural S, Sezak N, Kaptan F, Türker N, Örmen B, El S, Vardar ‹, Coflkun NA

42-46

Altta Yatan Herhangi Bir Hastal›¤› Olmayan Akromioklaviküler Eklem Septik Artrit: Bir Olgu Sunumu Kaya A, Y›ld›z S, Battal H, Mert A

47-49

Multipl Sklerozu Taklit Eden Bir Nörobruselloz Olgusu Güven T, Arslan Gülen T, Y›lmaz GR, Güner R, Kaya Kalem A, Anlar Ö, Taflyaran MA

50-54

ED‹TÖRE MEKTUP ‹drar Kültürlerinden ‹zole Edilen Baz› Enterobacteriaceae Türlerinin Fosfomisin ve Di¤er Antibiyotiklere Duyarl›l›klar› Gündem NS, Ç›kman A, Gülhan B

C‹LT 18 • SAYI 1 • MART 2013 / ÜÇ AYDA B‹R YAYIMLANIR

55-58

A-VII

THE JOURNAL of INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY

flora İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

CONTENTS

EDITORIAL Influenza A (H7N9): Is a Brand-new Pandemic at the Gates? Aksoy F, ‹nkaya AÇ, Ünal S

1-3

REVIEW The Mechanism of Invasive Haemophilus influenzae Diseases Budak F

4-10

RESEARCH ARTICLES Investigation of Metallo-Beta-Lactamases Production and IMP-1 and VIM-1 Type Genes in Acinetobacter baumannii Strains Mutlu Sar›güzel F, Metan G, Sümerkan B

11-19

Investigation of CTX-M Type Extended-Spectrum Beta-Lactamases Among Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains in Cukurova Region Güran M, Köksal F

20-27

Evaluation of Epidemiological, Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with Spondylodiscitis Ataman Hatipo¤lu Ç, Arslan K, Bulut C, Koçak Tufan Z, Kurto¤lu Gül Y, K›n›kl› S, Demiröz AP

28-33

Spectrum and Susceptibilities of Microbial Isolates in Bacterial Keratitis Oruço¤lu F, Solomon A, Alon M, Frucht-Pery J, Colin B

34-41

CASE REPORTS Two Cases of Travel-Related Acute Hepatitis E Hekimo¤lu CH, Ural S, Sezak N, Kaptan F, Türker N, Örmen B, El S, Vardar ‹, Coflkun NA

42-46

Acromioclavicular Joint Septic Arthritis Without Any Underlying Disease: A Case Report Kaya A, Y›ld›z S, Battal H, Mert A

47-49

A Case of Neurobrucellosis Mimicking Multiple Sclerosis Güven T, Arslan Gülen T, Y›lmaz GR, Güner R, Kaya Kalem A, Anlar Ö, Taflyaran MA

50-54

LETTER TO THE EDITOR Some Enterobacteriaceae Species Isolated from Urine Cultures and Their Susceptibilities to Fosfomycin and Other Antibiotics Gündem NS, Ç›kman A, Gülhan B

VOLUME 18 • ISSUE 1 • MARCH 2013 / PUBLISHED QUARTERLY

55-58

A-VIII

Suggest Documents