tel fax

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców...
2 downloads 3 Views 2MB Size
Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83 Gorzów Wlkp., 22.09.2014r.

Znak: 1942/POKl/2014

Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., w celu wyłonienia wykładowcy, prowadzi postępowanie pn. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego Blok specjalistyczny Moduł II Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu krąŜenia ,j.m.2,10 Moduł IV Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego , j.m. 4, 7 w ramach realizowanego projektu Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przyjętym przez Zamawiającego opracowanym w celu realizacji zasady konkurencyjności. W/w dokumenty zostały upublicznione na stronie internetowej www.oipip.gorzow.pl W załączeniu przesyłam opis przedmiotu zamówienia przygotowany dla niniejszego postępowania oraz formularz ofertowy i wzór umowy. Proszę o przygotowanie i złoŜenie oferty na załączonym formularzu ofertowym do dnia 06.10.2014 roku, do godz.15,00 osobiście w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 lub drogą mailową na adres: [email protected] (liczy się data wpływu do siedziby OIPiP).

Maria Teresa Ziółkowska Wiceprzewodnicząca OIPiP

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

Projekt: Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego Blok specjalistyczny Moduł II Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu krąŜenia ,j.m.2,10Moduł IV Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego , j.m. 4, 7 Zadanie realizowane ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. I. DANE INFORMACYJNE: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-14-16-861 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. NAZWA ZADANIA : Pełnienie funkcji wykładowcy - Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego Blok specjalistyczny Moduł II Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu krąŜenia ,j.m.2,10Moduł IV Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego , j.m. 4, 7 kody CPV: 80511000-9 Usługi szkolenia personelu 80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - obowiązki wykładowcy: 1) opracowanie wykładu (w tym prezentacji) na podstawie programu (dokument w załączeniu), 2) opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu, 3) opracowanie 5 pytań na egzamin końcowy, 4) prowadzenie dziennika waz z listą obecności, 5) zaprojektowanie, w odniesieniu do poszczególnych modułów, środków dydaktycznych oraz formy zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem form aktywizujących, 6) informowanie kierownika kursu o postępach uczestników lub zagroŜeniach polegających na nie zaliczeniu modułów. 7) przeprowadzenie zaliczenia modułowego. 3. REALIZACJA UMOWY, ZOBOWIĄZANIA STRON 1) Umowa pomiędzy stronami zostanie zawarta na okres:

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego do 20.03.2015rok

od 25.09.2014r

2) Zobowiązania Zamawiającego: udostępnianie wykonawcy miejsca i niezbędnego do świadczenia usługi sprzętu będącego w dyspozycji Zamawiającego w szczególności: rzutnik multimedialny, ekran, tablica, sprzęt audio-video. Czas udostępnienia sprzętu obejmuje kaŜdorazowo czas niezbędny do przeprowadzenia wykładu; 3) Zobowiązania Wykonawcy: a) dbałość o powierzony przez Zamawiającego sprzęt - w przypadku zaginięcia sprzętu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną; b) zakaz powierzania sprzętu osobom trzecim bez zgody Zamawiającego; c) wykonywanie przedmiotu zamówienia z naleŜytą starannością z uwzględnieniem interesu zamawiającego. III.

WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Warunki udziału Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie zgodnie z programem kursu. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu wykazania spełniania ww. warunków naleŜy przedłoŜyć: 1) Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia zgodnie z programem kursu. IV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY

1) Zamawiający zaleca złoŜenie ofert na formularzu oferty przetargowej (wzór w załączeniu). 2) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 3) Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. 5) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. VI. KRYTERIA OCENY OFERT: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu: Kryterium 1: cena zamówienia – oczekiwane wynagrodzenie (brutto) - 100 %

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

Sposób oceny ofert: cena brutto najniŜsza Xc = ----------------------------------- x 100pkt cena brutto oferty badanej

Załącznik: Moduł II Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu krąŜenia Cel modułu: Przygotowanie pielęgniarki do realizacji procesu pielęgnowania pacjentów z wybranymi schorzeniami układu krąŜenia. Wykaz umiejętności wynikowych: W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka powinna: • scharakteryzować fizjologię i patofizjologię układu krąŜenia • scharakteryzować etiologię i patogenezę wybranych schorzeń układu krąŜenia, • opisać czynniki ryzyka chorób układu krąŜenia • omówić obraz kliniczny wybranych chorób układu krąŜenia, • omówić zasady przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych : inwazyjnych i nieinwazyjnych ukierunkowanych na rozpoznawanie chorób układu krąŜenia, • opisać powikłania badań diagnostycznych układu krąŜenia • scharakteryzować moŜliwości diagnostyczne chorób układu krąŜenia • interpretować wyniki badań diagnostycznych dla sformułowania diagnozy pielęgniarskiej, • opisać warunki sprzyjające redukowaniu lęku i napięcia spowodowanego chorobą oraz hospitalizacją, • scharakteryzować metody leczenia w chorobach układu krąŜenia • omówić udział pielęgniarki w leczeniu i chorób układu krąŜenia • zaplanować opiekę nad pacjentem, • rozpoznawać problemy pielęgnacyjne pacjentów, • opisać objawy stanów zagroŜenia Ŝycia w chorobach układu krąŜenia • scharakteryzować procedury udzielania pomocy w stanach zagroŜenia Ŝycia ze strony układu krąŜenia • opisać udział i kompetencje pielęgniarki w resuscytacji krąŜeniowo - oddechowej • opisać rolę pielęgniarki w działaniach zespołu terapeutycznego • opisać zakres rehabilitacji w kardiologii • przedstawić rolę pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów z chorobami układu krąŜenia • opisać sposoby przygotowania pacjenta do samoopieki w zakresie dostosowanym do jego stanu psychofizycznego oraz sytuacji społecznej, • scharakteryzować zakres edukacji pacjenta w zakresie zachowań zdrowotnych poprawiających stan układu krąŜenia, • opisać rolę instytucji społecznych w realizowaniu profilaktyki chorób układu krąŜenia • opracować programy prewencji chorób układu krąŜenia, Treści nauczania: II Profilaktyka chorób układu krąŜenia – 3 godz. a) epidemiologia chorób układu krąŜenia b) czynniki ryzyka chorób układu krąŜenia • wysokie ciśnienie krwi • palenie tytoniu

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

• zaburzenia gospodarki lipidowej • otyłość • niedostatek wysiłku fizycznego • stres • cukrzyca • cechy dziedziczne c) programy profilaktyki chorób układu krąŜenia finansowane przez Narodowy Fundusz samorządy terytorialne , fundacje , stowarzyszenia , zakłady pracy, placówki ochrony zdrowia • cel • załoŜenia organizacyjne • wykonywane zadania d) profilaktyka nadciśnienia tętniczego e) profilaktyka miaŜdŜycy f) profilaktyka uzaleŜnienia od tytoniu i alkoholu g) profilaktyka otyłości h) radzenie sobie ze stresem i) rola pielęgniarki w profilaktyce chorób układu krąŜenia • w Podstawowej Opiece Zdrowotnej • w środowisku pracy • w środowisku nauczania i wychowania • w opiece szpitalnej X godz.

Edukacja zdrowotna pacjenta z chorobą układu krąŜenia oraz jego rodziny /

Zdrowia ,

opiekunów – 1

a) edukacja zdrowotna w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krąŜenia w zakresie: • racjonalnego odŜywiania • aktywności fizycznej • zwalczania uŜywek • zwalczania nadwagi i otyłości • systematycznego leczenia chorób współistniejących

Moduł IV Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego , j.m. 4, 7 IV a) b)

c) d) e) f) VII a) b) c) d) e)

Zasady pielęgnacji pacjenta ze schorzeniami układu pokarmowego - 3 godz. ukierunkowany wywiad zdrowotny obserwacja objawów chorobowych: • interpretacja bólu w poszczególnych obszarach ciała • ocena wymiotów • ocena zaburzeń połykania • ocena krwawienia z przewodu pokarmowego • ocena biegunki • ocena zaparć • ocena: wzdęcia, łaknienia, odbijania, zgagi analiza dokumentacji medycznej przygotowanie pacjenta do samoopieki i samoobserwacji monitorowanie wagi ciała higiena ciała Zalecenia dietetyczne w schorzeniach układu pokarmowego – 4 godz. cele Ŝywienia dietetycznego zasady Ŝywienia dietetycznego w chorobach układu pokarmowego zapotrzebowanie na składniki pokarmowe rodzaje diet specjalistycznych w chorobach układu pokarmowego błędy Ŝywieniowe

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

f)

charakterystyka Ŝywienia pacjenta • w chorobie wrzodowej Ŝołądka i dwunastnicy • w raku Ŝołądka • w kamicy wątrobowej • w zapaleniu trzustki • w zapaleniu jelita grubego • w chorobach przełyku g) procedura Ŝywienia pacjenta przez zgłębnik : Ŝołądkowy, jelitowy h) procedura Ŝywienia pacjenta przez przetokę Ŝołądkową – gastrostomię Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji modułu II 1. Liczba godzin: 11 2. Formy zajęć: wykład, dyskusja, studium przypadku 3. Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, ekran, tablica, wzory dokumentacji procesu pielęgnowania , wzory programów edukacji zdrowotnej w zakresie chorób układu krąŜenia , fantom do resuscytacji krąŜeniowo – oddechowej , defibrylator WYKAZ LITERATURY KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO

1.

Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.(red.): Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i połoŜnictwo. Tom I. Czelej, Lublin 2008 2. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. śywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2003 3. Daniluk J., Jurowska G.: Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Czelej, Lublin 2005 4. Górajek-Jóźwik J.: Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Czelej, Lublin 2007 5. Kokot F.: Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Tom I, II. PZWL, Warszawa 2004 Milanowska K., Dega W.: Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2003 7. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. (red.): Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i połoŜnictwa. PZWL, Warszawa 2004 8. Płaszewska-śywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. PZWL, Warszawa 2008 Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005 10. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i połoŜnictwo. Tom I, II. Czelej, Lublin 2008 11. Zahradniczek K.: Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2004 12. Buchfelder M., Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL, Warszawa 2003 13. Droszcz W. (red.): Choroby płuc. Urban & Partner, Wrocław 2002 14. Droszcz W.: Astma. PZWL, Warszawa 2002 15. Herold G. i współautorzy: Medycyna wewnętrzna. Repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. PZWL, Warszawa 2005 16. Januszewicz W., Sznajderman M. (red.): Nadciśnienie tętnicze. PZWL, Warszawa 2003 17. Kędziora- Kornatowska K., Muszalik M.: Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Czelej, Lublin 2007 18. Kokot F.: Diagnostyka róŜnicowa objawów chorobowych. PZWL, Warszawa 2007 19. Kokot F.: Ostre stany zagroŜenia Ŝycia w chorobach wewnętrznych. PZWL, Warszawa 2007 20. Kózka M.: Stany zagroŜenia Ŝycia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001 21. Mandecki T. (red.): Kardiologia. PZWL, Warszawa 2005 22. Rajtar-Cynke G.: Farmakologia. Czelej, Lublin 2002 23. Rowińska-Zakrzewska E., Kuś J. (red.): Choroby układu oddechowego. PZWL, Warszawa 2004 24. Rutkowska E.: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002 25. Tatoń J., Czech A. (red.): Diabetologia. PZWL, Warszawa 2003 26. Tatoń J., Czech A., Jamiołkowska E.: Jak uniknąć powikłań cukrzycy. PZWL, Warszawa 2000 27. Zimmermann-Górska I.: Choroby reumatyczne. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2004

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-14-16-861 WYKONAWCA Nazwa/Imię i nazwisko: 1. Seria i nr dowodu osobistego:

Wydanego przez:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):

E-mail:

Tel.: Fax:

Projekt: Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej. Zadanie realizowane ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Składając ofertę w postępowaniu na:

Pełnienie funkcji wykładowcy - Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego Blok specjalistyczny Moduł II Pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu krąŜenia ,j.m.2,10

Moduł IV Pielęgnowanie pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego , j.m. 4, 7 1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia: a) prowadzenie zajęć/godzina dydaktyczna za cena brutto wynosi: ………………………… (słownie złotych: ………………………………………………………………………….)

b)

łącznie cena brutto za 11 godziny wykładowe wynosi: …………(słownie złotych: …………………………………………………………….)

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

Oświadczam ponadto, iŜ: 1. Posiadam wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 2. przedstawiona oferta cenowa przygotowana została w oparciu o opis przedmiotu zamówienia przygotowanym dla niniejszego postępowania; w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie - Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarskiej opieki

długoterminowej od 24.04.2014r do 3.12.2014roku., 3.

przesłany projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania niniejszej oferty do zawarcia umowy na zasadach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 4. w przypadku wyboru niniejszej oferty przed podpisaniem umowy dostarczę CV oraz kserokopię dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 5. uwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 20 dni licząc od dnia, w którym upływa składanie ofert; do oferty załączam oświadczenia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie art. 22.ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.). b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.). c) oświadczenie o niepowiązaniu osobowym lub kapitałowym z zamawiającym.

…........................., dnia.............. Miejscowość, data

………................................................ Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-14-16-861 WYKONAWCA Nazwa/Imię i nazwisko: 1. Seria i nr dowodu osobistego:

Wydanego przez:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):

OŚWIADCZENIE

W związku z art. 44 ustawy oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…........................., dnia.............. Miejscowość, data

………................................................ Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-14-16-861 WYKONAWCA Nazwa/Imię i nazwisko: 1. Seria i nr dowodu osobistego:

Wydanego przez:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

…........................., dnia.............. Miejscowość, data

ZAMAWIAJĄCY

………................................................ Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-14-16-861 WYKONAWCA Nazwa/Imię i nazwisko: 1. Seria i nr dowodu osobistego:

Wydanego przez:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie jestem powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaŜnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małŜeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…........................., dnia.............. Miejscowość, data

………................................................ Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

………………………………… pieczęć OIPiP UMOWAO ŚWIADCZENIE USŁUGI NR ……….. Zawarta zgodnie z zasadą konkurencyjności w POKL Zawarta w dniu …………….. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Okręgową Izbą Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. ul Obrońców Pokoju 60/1-2, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: ………………….- Przewodniczącą OIPiP a nazwisko: ……………………………

imiona: ……………………………..

imię ojca: ……………………………

imię matki: …………………………

data urodzenia: ………………………

miejsce urodzenia: …………………

PESEL: ………………………………

NIP: ………………………………...

adres: …………………………………………………………………..……

adres Urzędu Skarbowego: ……………………………………………………………….. zwanym w dalszej części „Wykonawcą” o następującej treści: §1 1. Przedmiot umowy jest finansowany na podstawie umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-08102/13-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1- Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście usługę polegająca na: a) opracowaniu i wygłoszeniu wykładu, b) opracowaniu materiałów dydaktycznych, c) opracowaniu od 3-5 pytań z zakresu wykładów, jako pytania egzaminacyjne kursu ……………….. z następujących modułów…………..w ilości ………. godzin lekcyjnych według harmonogramu i na zasadach określonych w projekcie oraz dokonaniu zaliczenia modułowego z modułu ……………będącego sprawdzeniem stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego.

§2 Obowiązki Wykonawcy Ustala się następujące zasady wykonywania zlecenia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do: a) prowadzenia z wymaganą starannością zajęć zgodnie z programem nauczania, planem zajęć oraz na podstawie aktualnej literatury, b) uzupełniania dzienników zajęć w zakresie treści nauczania, zaliczeń,

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

c) zgłaszania na piśmie nieprawidłowości występujących podczas procesu dydaktycznego (np. nieobecności uczestników Projektu, mała aktywność uczestników podczas zajęć), d) przygotowania materiałów do zajęć i ich przekazywanie Zamawiającego nie później niŜ 3 dni przed terminem przeprowadzenia zajęć, e) prowadzenia konsultacji – zgodnie z potrzebami uczestników Projektu, f) niezwłocznego zgłaszania konieczności zmiany terminu lub odwołania zajęć. g) weryfikacji postępów edukacyjnych, h) wypełniania wszystkich niezbędnych dokumentów słuŜących realizacji projektu. 2. Przy wykonaniu usługi Wykonawca powinien uwzględnić obowiązki informacyjne dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej określone w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostępnych na stronie internetowej www.efs.gov.pl m.in. w zakresie: stosowania logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flagi Unii Europejskiej wraz odwołaniem do Unii Europejskiej na materiałach merytorycznych, materiałach szkoleniowych dla uczestników kursu oraz materiałach informacyjnopromocyjnych wykorzystywanych podczas wykładów. §3 1. Strony ustalają, Ŝe usługa zostanie wykonana w terminie od dnia ………. do dnia …………… 2. Zamawiający wskazuje, jako osobę do kontaktu w sprawie przedmiotu niniejszej umowy Kierownika Projektu lub pracownika na stanowisku Asystenta. 3. Przedmiot umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę zgodnie ze sporządzonym harmonogramem, który stanowi dokumentację kursu. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia Wykonawcy o zmianie harmonogramu z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. 5. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezaleŜnych, w wyniku, których wykonanie przedmiotu umowy stało się zbędne lub niemoŜliwe. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie za juŜ wykonaną część- o ile zawiadomienie o odstąpieniu od umowy zostało dokonane przez Zamawiającego po terminie rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 6. Zamawiający moŜe takŜe odstąpić od umowy w przypadku niewłaściwego, niezgodnego z umową wykonania usługi albo zaprzestania jej wykonania w całości lub części przez Wykonawcę. 7. Wykonawca moŜe odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezaleŜnych, w wyniku, których wykonanie przedmiotu umowy stało się niemoŜliwe. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie za juŜ wykonaną część wyliczoną, jako iloczyn zrealizowanych godzin w dacie rozwiązania umowy i stawki godzinowej określonej § 6 ust. 1. §4 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada kwalifikacje zgodne z programem kursu. 2. Wykonawca wyraŜa zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej i dźwiękowej (np. zdjęcia, nagranie, film) w trakcie realizacji procesu dydaktycznego w Projekcie.

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

1. 2.

3. 4.

5.

6.

1.

2. 3. 4.

5. 6.

fax. 095-729-67-83

§5 Oceny merytorycznej dokonuje ze strony Zamawiającego Kierownik Projektu. Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie na podstawie Protokołu zdawczoodbiorczego sporządzonego po wykonaniu usługi, podpisanego przez Wykonawcę i Kierownika projektu. Pisemne potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeŜeń, stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia rachunku. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności braków formalnych i merytorycznych Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin uzupełnienia i poprawienia wykonanej pracy zgodnie z zastrzeŜeniami i uwagami wymienionymi w protokole zdawczo-odbiorczym. W przypadku nie uzupełnienia i poprawienia wykonanej pracy w wyznaczonym terminie Zamawiający moŜe od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt Wykonawcy. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn innych niŜ w § 3 ust. 7 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości wynagrodzenia wyliczonego, jako iloczyn liczby godzin pozostałych do zrealizowania w dacie rozwiązania Umowy i stawki godzinowej określonej w § 6 ust. 1. Strony dopuszczają moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy zastrzeŜona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody. §6 Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …….. zł. za godzinę lekcyjną wykładu oraz ……zł. za zaliczenie modułu, co daje łączną kwotę ………… brutto (słownie: …………….. 00/100) za zaliczenie modułu. Wynagrodzenie moŜe być płatne w częściach na podstawie zatwierdzanych rachunków/faktur za zrealizowaną część usługi. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na kontro wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia wystawienia rachunku przez Wykonawcę. Termin wypłaty wynagrodzenia będzie uzaleŜniony od terminu przekazania środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą i Wykonawca nie będzie wnosił Ŝadnych roszczeń w zakresie wypłaty odsetek. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wykonawca we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania związanego z wykonaniem usługi.

§7 Zamawiający zastrzega sobie i podmiotom przez siebie upowaŜnionym prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym dokumentów finansowych.

§8 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Projekt „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095-729-67-84

fax. 095-729-67-83

§9 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. § 10 Spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. § 11 Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

Umowę zawarto z zasadą konkurencyjności w POKL. WYKONAWCA …………………………………………

ZAMAWIAJĄCY ………………………………..…

Oświadczenie 1. Oświadczam, iŜ w terminach i godzinach pracy w projekcie „Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej” nie wykonuje pracy w innym projekcie. 2. Zobowiązuję się poinformować zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących punktu 1 niniejszego oświadczenia. 3. W przypadku nie wykonania pkt. 2 niniejszego oświadczenia zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić całe wypłacone mi wynagrodzenie na konto Zamawiającego. 4. W związku z przystąpieniem do Projektu pt. Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iŜ przyjmuję do wiadomości, Ŝe: a. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; b. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pt. Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; c. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji projektu pt. Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŜy medycznej ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; d. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem moŜliwości pracy w ramach Projektu; e. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. WYKONAWCA ……………………………………