> Dariusz Wieteska

reżyseria

Żywila Pietrzak

scenografia i kostiumy Zofia de lnes muzyka Astor Piazzolla choreografia Janina Niesobska akordeon Leszek Kołodziejski

asystent Witold Jakóbik inspicjent Hanna Molenda

współproducentem spektaklu jest Fundacja na rzecz teatru ART-ERIAE

Esther Vilar Urodziła się

września

16

1935 roku w Buenos Aires,

w rodzinie niemieckich emigrantów. Autorka

powieści

i dramatów, a także prac z pogranicza filozofii, socj.ologi1i i etyki.

Ukończyła

kontynuowała

medycynę,

w Buenos Aires

studia na tym kierunku na Uniwersytecie

w Monachium oraz

podjęła naukę

na wydziale socjologii

w Wilhelmhaven. Obecnie mieszka w Barcelonie i Dublinie, pisze po niemiecku. W 1975 roku prasa wybrała ją osobowością

Esther Vilar

roku.

zasłynęła książką

(1971), w której

hiszpańska

Tresowany

zaproponowała

mężczyzna

alternatywny kierunek

dla rozwoju ruchów feministycznych . W 1980 roku wydała książkę Starość jest piękna,

nadmierne promowanie

młodości

gdzie

zaatakowała

i jej wszechobecny

w kulturze Zachodu kult . W roku 1982

opublikowała

kontrowersyjną powieść Amerykańska papieżyca, stała się początkiem

dyskusji o roli kobiety w

katolickim. Oparta na premierę

powieści

która

Kościele

sztuka teatralna

miała

w 1984 roku w Zurychu.

W 1999 roku jej dramat Speer

wystawił

w Londynie

Klaus Maria Brandauer, a na spektaklu obecna była

angielska królowa

autorką są

dramatu

Elżbieta

Podróż

li. Vilar jest

również

Lady Astor, której bohaterami

Stalin i Bernard Shaw. Esther Vilar ma w swoim do-

robku Na

między

innymi, wydane

dziewczęcej

także

w Polsce,

skórze (2009) i Siedem

moiselle (2010). Dramat Matematyka w oparciu o

napisaną

w 1999 roku

Matematyka Niny Gluckstein .

Matematyka

miło sc i

powieści:

pożarów

made-

miłości powstał

powieść

Vilar

W marcu 2000 roku w Teatrze Nowym odbyta się polska prapremiera dramatu Vilar Królowa i Szekspir w reżyserii Grażyny Dyląg. Spektakl otrzymał nagrodę na Kaliskich Spotkahiac;h Teatralnych . W listopadzie 2001 roku wystawiony zo~tał kolejny dramat argentyńskiej pisarki Zazdrość. Dramat no trzy foksy, który wyreżyserowała

Aldona Figura.

O miłości napisało się już prawie wszystko ... A jednak

argentyńskiego

jest to temat, który ciągle inspiruje. Temat, wokół

powinna była kochać.

którego krąży całe nasze życie. Tak jak Ziemia wokół

--7 I ta, oparta na uwielbieniu studenta szkoty teatralnej

Słońca.

Carbonettiego do znanej aktorki.

Trudno jest zakwalifikować miłość, bywa przecież

teatru, która kochała kogoś, kogo nie

tak zróżnicowana. Nie możemy jednak bez niej żyć. Matematyka miłości to przede wszystkim tragiczny porNajwiększa

jest

miłość

jest miłość matki do dziecka, największa dziecka do matki.

Największa

jest ta roman-

tret kobiety sukcesu, która całą siebie poświęciła w imię miłości.

Kiedy zrozumiała swój błąd, było już za późno.

tyczna. Największa jest ta spowodowana tęsknotą,

Czy można być jednocześnie zimnym i namiętnym,

odległością, niespełnieniem.

opanowanym i pełnym pragnienia, potężnym i bezbron-

A co się dzieje wśród tych,

których nie łączy „święty węzeł rodziny"? Bywa grzesz-

nym? Po obejrzeniu Matematyki miłości Esther Vilar

na, ale może również oddana ...

odpowiedź należy oczywiście

Samo słowo „miłość" we wszystkich językach na świecie

Jeszcze jedno ... Chciałabym zadedykować to przedsta-

brzmi gorąco. Bo miłość to również namiętność. Jak

wienie mojej mamie, bo pomimo,

ją zatrzymać

bez dokładnych wyliczeń? Matematyka

i miłość wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego. Musieliśmy poczekać „poprawność

Co ma wspólnego matematyka z miłością? Mogłoby to dwie różne dziedziny. A jednak.

Miłość to też równanie z d~iema niewiadomymi. Jeśli chce się ją zatrzymać na dłużej, warto się nad tym zastanowić.

W dramacie Esther Vilar są trzy rodzaje miłości, każda inna i

każda kończy się

tragicznie:

--7 Matematyczna - Niny Gluckstein do Chucha Santelmo, najbardziej trwała, bo trwa aż do śmierci.

--7 Zniewolona - Roberty Dawson, wielkiej aktorki

Matematyko

miłości

niż

wielka

że darzę ją

innym

to, o którym opowiada Vilar, jest to rómiłość.

na Esther Vilar, żeby zrozumieć

jej rachunków".

się wydawać, że są

uczuciem wnież

do Państwa ...

Żywila Pietrzak

Żywila Pietrzak reżyser

Aktorka,

Wydziału

na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Klasycznych

ukończeniem

w Almagro w Hiszpanii . W Madrycie wykłada inter-

i pedagog. Absolwentka Łodzi .

Aktorskiego PWSFTviT w studiów w 1976 roku

Przed

otrzymała angaż

w Teatrze Nowym

Cywińskiej. Grała między

w Poznaniu za dyrekcji Izabelli

innymi w Letnikach Maksyma Gorkiego w Janusza Nyczaka,

Końcu

pretację aktorską.

reżyserii

Europy oraz Panopticum a'la

Madame Tussaud w reżyserii Janusza Wiśniewskiego,

sztukach

reżyserowanych

- Rewizorze

Mikołaja

Angelo Beolco, Milczeniu Współpracowała także

W 1983 roku w

przez

Gogola,

Stanisława

z telewizją i

rozpoczęła pracę

Łodzi . Grała między

kowskiego, Dwoje na reżyserii

Geneta w

Wojciecha

reżyserii

do Hiszpanii, gdzie zamkniętych

ce

według

w

pod

Padwą

Brzozowskiego.

estradą poznańską.

w Teatrze im. S. Jaracza

innymi w spektaklach :

wzniesiony samemu sobie w

w

Izabellę Cywińską

Miłości

reżyserii

huśtawce

Bogdana Hussa -

Colemana Cy'a

Kępczyńskiego,

Pokojówki Jeana

Angel Facio . W 1989 roku grała

reżyserii

wyjechała

w sztuce Przy drzwiach Anchela Facio oraz Bereni-

Edgara Alana Poe we

Występuje również

Ołtarz

własnej reżyserii .

w telewizji i filmie.

Była asystentką

reżysera Petera Hintona ph y spektaklu Frida Koh/o

oraz Don Juan Tenorio w Od ponad 10 lat realizacje to

reżyserii

reżyseruje

między

Angela Facio.

spektakle teatralne. Jej

innymi Iwona,

Witolda Gombrowicza pokazany na Festiwalu „de

Otońo"

księżniczka

Burgunda

Międzynarodowym

w Madrycie, Antygona w Nowym

Jorku Janusza Głowackiego, Kwartet Heinera Mullera, Woyzeck Georga Buch nera w Teatrze Galileo

w Madrycie oraz Los Pasos Lope de Ruedy prezentowany

Matema tyka

m lłosc i

/

Janusz Michaluk > Mirosława Marcheluk

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - „ - - - - - - - - - - - > Bożen na Jędrzejczak Kierownik literacki > Jerzy Krasuń Koordynator pracy artystycznej > Jolanta Jackowska-Czop Rzecznik prasowy > Bolesław K. Galczak Kierowni k Działu Promocji Kierownik Biura Organizacji Widowni > Elżbieta Kujawińska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... „„.„ ____ „ __

Pracownie i obsługa przedstawień p.o. Kierownika technicznego Pracownia elektroakustycz.na

Stolarnia Ślusarnia

Pracownia krawiecka

Charakteryzatornia Rekwizytorzy Pracownia plastyczna Tapicer Garderobiane Obsługa

sceny

Modystka

> Leszek Pawlak >Roman Janiak, Wiesław Rożniatowski, Sławomir Solarski, Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner, Maciej Wypłosz > Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski >Jarosław Stelmasiak > Jadwiga Prośniak, Halina Wieloch, Czesław Sobczyński, Stefan Trojanowski > Bożena Kobierzycka, Małgorzata Zawadzka-Lewik >Piotr Malec >Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński, Konrad Szczęsny > Piotr Nowosielski ' >Teresa Cichoń, Beata Łuczak, Krystyna Meczkulska > Michał Jeziorski, Wojciech Kralkowski, Grzegorz Pawłowski, Radosław Pietrasiak, Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, Marek Szymański > Barbara Dyguda

------ ------~----~------------------------------ -

Redakcja Projekt, il ustracje,

skład

> Bożenna Jędrzejczak > Mateusz Sidor >Maks Baranowski (mroowlab.com)

Sala Max Frisch Biedermann i podpalacze Michał Bułhakow Mis t rz i Malgorzata Maksym Gorki Na dn ie na podstawie Hansa Christiana Andersena Krzesiwo wg G.A Burgera Przygody barona Miinchhausena

Teatr Nowy imienia K. Dejmka w ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź tel. 42 633 44 94 www.nowy.pl emai l: [email protected]

Du ża

Sala Eric Chappell - Z/odziej

Mata Sala Arthur Mil ler - Cena Struga 90 Maurice Maeterlinck - Ślepcy

Łodzi

Biuro Obsługi Widzów, czynne w godz. 10.00-16.00, przyjmuje rezerwacje biletów grupowych i udziela informacji o repertuarze; ul . Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306,email :[email protected] Kasy teatru Duża Sala ul. Więckow kiego lS, tel. 42 636 os 92; kasa czynna godzinę przed przedstawieniem

Mała Sa la ul. Zachodnia 93, tel. 42 633 44 94 wew. 317; kasa czynna w godzinach 12:00-19:00

od wtorku do soboty oraz godzinę przed przedstawieniem . W obu kasach można kupować bilety na przedstawienia grane na D u żej i Ma łeJ Sali . Prawa autorskie spektak lu reprezentuje ADiT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fundacja na rzecz t ea tru ART-ERIAE i est tów teatraln ych . Ce lem jej

działan i a

b azą organizacyjn o - prawną

dl a

różnorodnych

jest wspiera nie, ro zwój i propagowanie

projek-

dział lno śc i

w sferze kultury i sztuki, jak ró wn i eż pom oc mło dym aktorom, muzykom, plasty kom, reżyserom Głównym

i Innym twórcom sztuki w rozw ijaniu tal entów i doskonaleniu swoich

um i eję tnośc i.

jednak zadaniem Fund acj i jest promowanie wspók zesn j dramatu rgii europejskiej

oraz wzmacnianie Sa morządu

współp racy po mi ędzy

NGO, in stytucj am i kultury oraz Jednostkami

Terytoria lnego w celu realizacji wspólnych projektów kult u1tt

CENTROSTAL ŁÓDŻ ~ , .-....... , .,_.,.,.

partner pewny jak stal

800 500 919

~

Aquapark FALA Pa troni medialni :

T.OY/\ RADIO

I.OD.X

www.jaszpot.pl

JASZPOL SP. Z O.O. AUTORYZOWANY KONCESJONER RENAULT I DACIA ŁÓDŻ . UL BRUKOWA 2 TEL. 042 612 12 22 ZGIERZ. UL.ŁÓDZKA 28 TEL. 042 716 26 52 SKIERNIEWICE . UL.BUCZKA 2 TEL. 04rr833 26 90

ln..,

w

RENAUD"