TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

E-KAB‹N D SER‹S‹ eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:19 PM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Se...
Author: Temel İnönü
7 downloads 0 Views 2MB Size
E-KAB‹N D SER‹S‹

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:19 PM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

TANITIM

E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl›

Kullan›m yeri

: Dahili, kuru ortam

olarak, dahili uygulamalarda kullan›lmak

Koruma s›n›f›

: IP41

üzere tasarlanm›flt›r. Sade tasar›mlar›

Tafl›y›c› konstrüksiyon

: 2mm galvanizli sac

farkl› uygulamalar için ifllevsellik ile beraber

Boya

: epoksi - polyester toz boya

ekonomik çözümler sunmaktad›r.

Renk

: Standart RAL 7035

‹flletme s›cakl›¤›

:

‹flletme ba¤›l nem oran›

: +20°C’ de %90 +40°C’ de %50

Uygun oldu¤u standartlar

: IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 60529 IEC 62262

Composite

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:19 PM Page 2 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

ÖZELL‹KLER Estetik görünüm Eloksall› aluminyum profilden imal edilen üst eflik estetik bir görünüm sa¤lamaktad›r.

Sa¤lam kilit düzene¤i Kilitleme düzene¤i kap›n›n gövdeye dört farkl› noktadan tutunmas›n› sa¤lar.

Composite

Kullan›fll› kilit yap›s›

IP41 koruma s›n›f›

Kap›n›n aç›lmas› kilit kolunun kald›r›lmas› ve çevrilmesi suretiyle sa¤lan›r. Anahtar ile kilitlenmesi kullan›c› taraf›ndan belirlenir. ‹stenmedi¤inde kilitlenmedende kullan›labilir.

Kap› üzerine yerinde dökülen poliüretan conta zamanla esnekli¤ini kaybetmez, toz ve suya karfl› koruma sa¤lar.

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:19 PM Page 3 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Kolay montaj Kuvvetli iskelet ve iç montaj elemanlar› sayesinde kap› ve kapaklar›n sabitlenmesi elektromontaj sonras›nda gerçekleflmektedir.

Genifl ön kap› seçenekleri Sa¤lam cam tutucular Kullan›fll› havaland›rma panjuru Siparifle özel ifllenmifl kap› imalat› Polikarbonat veya temperli cam Simetrik kap›

Modüler tasar›m Arkada ve önde kap› kullan›m› De¤ifltirilebilir kap› aç›lma yönü Köfle modülü

Composite

Kullan›fll› aksesuarlar Kap› profil seti Diz üstü bilgisayar masas›

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:19 PM Page 4 C

‹Ç MONTAJ ELEMANLARI MA Montaj Profili Ürün Kapsam› - MA Montaj Profili - M5x8mm K›lavuz Civata - 2 ad.

MB Montaj Profili Ürün Kapsam› - MB Montaj Profili - MBT Tespit Tak›m› - 2 ad.

MC Montaj Profili Ürün Kapsam› - MC Montaj Profili - M5x8mm K›lavuz Civata - 2 ad.

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:19 PM Page 5 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

MP Montaj Plakalar› Ürün Kapsam› - MP Montaj Profili - MBT Tespit Tak›m› - 2 ad.

Siparifl kodlar› ve ölçüler için bkz. Sayfa 12 - 13

MK Boy Montaj Plakalar› Ürün Kapsam› - MK Boy Montaj Plakas› - MK Tespit Profili - 2 ad. - BMT Sabitleme Tak›m›

Siparifl kodlar› ve ölçüler için bkz. Sayfa 12 - 13

MO Boy Montaj Plakalar› Ürün Kapsam› - MO Boy Montaj Plakas› - MO Tespit Tak›m› bkz.

Siparifl kodlar› ve ölçüler için bkz. Sayfa 12 - 13

Composite

K

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:19 PM Page 6 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

ÖZEL MONTAJ ELEMANLARI RM Özel Montaj Profili Ürün Kapsam›

- EG RM 04 (346mm)

- RM Montaj Profili - DST 100 Tespit Tak›m›

- EG RM 05 (446mm) - EG RM 06 (546mm) - EG RM 07 (646mm) - EG RM 08 (746mm) Anma kabin genifllik kodlar› - iç seviye ölçüsü -

Alüminyum

SP Özel Montaj Profili Ürün Kapsam›

- EG SP 04 (346mm)

- SP Montaj Profili - SPT Ba¤lant› Tak›m›

- EG SP 05 (446mm) - EG SP 06 (546mm) - EG SP 07 (646mm) - EG SP 08 (746mm) Anma kabin genifllik kodlar› - iç seviye ölçüsü -

Composite

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:19 PM Page 7 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

SY Özel Montaj Profili

Ürün Kapsam› - SY fialter Yükseltme Profili Seti - SY fialter Yükseltme YükseltmeTak›m›

DST Özel Montaj Tespit Tak›m› Ürün Kapsam› - DST Montaj Tespit Tak›m› - 2 Tak›m›

DST 100

Composite

DST 100

DST 200

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:19 PM Page 8 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

ÖN ÖRTÜ ELEMANLARI OE Örtü Plakalar› Ürün Kapsam› - OE Örtü Plakas› - OET Ba¤lant› Tak›m›

15cm ve 20cm yüksekli¤indeki ön örtü plakalar› üzerinde DIN ray tipi ekipman için yar›k uygulanabilir. Bu durumda siparifl kodunun sonuna ‘‘ A ‘‘ harfi eklenir. Örnek ; EG OE 1506 A EG OE 2006 A

15cm ve 20cm yüksekli¤indeki ön örtü plakalar› üzerinde havaland›rma yar›klar› uygulanabilir. Bu durumda siparifl kodunun sonuna ‘‘ P ‘‘ harfi eklenir. Örnek ; EG OE 1506 P

Ürün Kapsam› - OE Örtü Plakas› - OET Ba¤lant› Tak›m›

Siparifl kodlar› ve ölçüler için bkz. Sayfa 12 - 13

OB Boy Örtü Plakalar› Ürün Kapsam› - OB Örtü Plakas› - OBT Ba¤lant› Tak›m›

Siparifl kodlar› ve ölçüler için bkz. Sayfa 12 - 13

Composite

K

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:21 PM Page 9 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

OS Sabit Ön Örtü Profil Seti Ürün Kapsam› - OS UP profili - 2 ad. - OS OP profili - 2 ad. - Ba¤lant› elemanlar› - 1 set

Kap› ile Ön Örtü düzlemi aras›ndaki mesafe 10cm’dir. bkz. Sayfa 6 - Kesit Üst Görünüfl

OC Ön Örtü Profil Seti ve Çerçevesi Ürün Kapsam› - OC OU profili - 2 ad. - OC OP profili - 2 ad. - OC Örtü Çerçeve - 1 ad. - Ba¤lant› elemanlar› - 1 set Kap› ile Ön Örtü düzlemi aras›ndaki mesafe 10cm’dir. bkz. Sayfa 6 - Kesit Üst Görünüfl

Siparifl kodlar› ve ölçüler için bkz. Sayfa 12 - 13

Composite

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:21 PM Page 10 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

S‹PAR‹fi B‹LG‹LER‹ DP Dikey Profil Seti

DP Seti Kapsam› - Dikey profil - 4 adet. - Köfle Birlefltirme Tak›m› - 8 adet. - M8x20mm imbus civata - 32 adet

MS Modül Seti

MS Seti Kapsam› - Yatay profil (genifllik ölçüsünde) - 4 adet. - Yatay profil (derinlik ölçüsünde) - 4 adet. - Üst Kapak Ba¤lant› Tak›m› - 1 adet - Baza Seti - 1 adet - Baza Ba¤lant› Tak›m› - 1 adet

Not: Üst kapakta fan modülünün montaj›na uygun delik bulunmas› istenen durumlarda ürün kodunun sonuna ‘‘ FM ‘‘ kodu eklenecektir. Örnek: ED MS 0606 FM

UK Üst Kapak

Not: Fan modülü tak›lacak üst kapak tiplerinde ürün kodunun sonuna ‘‘ FM ‘‘ kodu eklenecektir. Örnek: ED MS 0606 FM

Composite

EG FM Fan Modülü Ürün Kapsam› - ES FM Fan Modülü Sabitleme Tak›m› - 1 adet. - ES FM Fan Modülü Üst Kapa¤› - 1 adet. - Filtre Tavas› - 1 adet - Filtre - 1 adet

Elektronik göstergeli termostat (Opsiyonel)

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:21 PM Page 11 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

OK Ön Kap› - D0 Tipi

Not: Ön kapak kodlar›n›n sonundaki D0 kodu D1-D2-C0-C1-C2-P0-P1-P2 fleklinde de¤ifltirilerek tüm kodlar oluflturulur.

SK Sabit Kapak

Tablolarda kullan›lan yükseklik, derinlik ve genifllik ölçüleri anma de¤erleridir. Gerçek de¤erler için bkz. Sayfa 14 - 15

Baza Seti

BZ Baza Seti Kapsam› Baza Köfle - 4 adet Baza Profili - 4 adet Ba¤lant› Civatalar›

Composite

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:21 PM Page 12 C

S‹PAR‹fi KODLARI VE ÖLÇÜLER

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:21 PM Page 13 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

S‹PAR‹fi KODLARI VE ÖLÇÜLER

A ve P tipi OE’ler sadece 15cm ve 20cm anma ölçüsünde mevcuttur. Bunlar›n siparifl kodlar›n›n A veya P harfi eklenir. Örnek; EG OE 1506 A

Composite

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:21 PM Page 14 C

ÖLÇÜLER

49

Composite

24

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:21 PM Page 15 C

M

Y

CM

D0

D0 tipi ön kap› kullan›labilir alan yükseklik ölçüleri (A4)

D0 tipi ön kap› kullan›labilir alan genifllik ölçüleri (B4) Ölçü/B4

D1

D1 tipi ön kap› kullan›labilir alan yükseklik ölçüleri (A5)

D2

D2 tipi ön kap› kullan›labilir alan yükseklik ölçüleri (A6)

L

Composite

MY

CY CMY

K

eae_D-Turkce-son-.fh11 10/5/09 1:21 PM Page 16 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

‹SKELET KURULUMU

Baza ve üst kapak montaj› ile birlikte iskelet kurulumu 2 çal›flan ile 15 dakika içinde gerçeklefltirilebilir.

AMBALAJLAMA

SAB‹T KAPAK ÖN KAPI

Composite