Dönem : 19

Yasama Yılı : 2

T. B. M. M.'

. (S. Sayısı: 341)

Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkan­ lığının Tasvibe Sunulan 1989, Toplu Konut Fonunun 1990, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1990 Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 3346 Numaralı Kanunun 8 inci Mad­ desi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komis­ yonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü (3/155, 273)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU RAPORU SAYI : 71 22.7.1992, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi­ nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince, Komisyonumuzun denetimine ta­ bi Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlının 1989 yılı bilanço ve netice hesapları 20.4.1992 tarihli toplantımızda incelenmiş ve hazırlanan rapor ilişikte sunulmuştur. B. Mehmgt Gazioğlu Bursa Milletvekili Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı I. —TOPLU BAKIŞ 1. Kuruluş Kanunu : Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 29.2.1984 tarihli 2983 sayılı "Tasarruf­ ların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun"un 7. maddesine da­ yanılarak kurulmuştur. a) "İstikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ederek" sağlanacak ek finansman kaynaklan ile 29.2.1984 tarihli 2983 sayılı "Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı­ rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun" T. C. Resmî Gazetenin 17.3.1984 tarih, 18344 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla, T. C. Merkez Bankası nezdiil­ de kurulan Kamu ortaklığı Fonu'nun gelirleri ve bu gelirlerin kullanma alanları ve kullanma ' usulleri belirlenmiştir. 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunla da, Kamu iktisadî Teşebbüsleri­ nin özelleştirilmesi usulü düzenlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 341)

b) Konut ihtiyacının karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esas­ ların düzenlenmesi, ülke şart malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve ge­ reçlerin geliştirilmesi ve Devletin yapacağı desteklemeler için Toplu Konut Fonu'nun meydana getirilmesi ve kullanılması amacıyla çıkarılan 2.3.1984 tarihli 2985 sayılı "Toplu Konut Kanunu" T. C. Resmî Gazete'nin 17.3.1984 tarih; 18344 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe gir­ miştir. Bu kanunla T. C. Merkez Bankası nezdinde kurulan "Toplu Konut Fonu"nun gelirleri, bu gelirlerin kullanma alanları ile kullanma şekli ve uygulamasıyla ilgili diğer konular düzen­ lenmiştir. Ayrıca; 3414 sayılı kanun ile 775 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde Türkiye Emlak Bankası nezdinde kurulmuş bulunan Fonun idaresi ile Fona ait bütün hak ve vecibelerin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine devir edilmesi kabul edilmektedir. Son olarak ; 10 Nisan 1990 tarih 20488 sayılı T. C. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürür­ lüğe giren 9.4.1990 tarih 412 ve 414 sayılı Kânun Hükmünde Kararnameler ile İdare, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" ve "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" olarak Başbakanlığa bağlı kamu tüzel kişiliğe sahip iki ayrı İdareye dönüştürülmüştür. 2.

Kuruluş Amacı :

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görevleri 2983 sayılı yasada "Yük­ sek Planlama Kurulu Kararlarının süratle uygulanmasını sağlamak, Toplu Konut ve Kamu Or­ taklığı fonlarını idare etmek, gerektiğinde her çeşit araştırma proje ve taahhüt işlemlerinin söz­ leşmeyle yaptırılmasını temin etmek, kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak" şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca daha sonra çıkarılan mevzuatla düzenlenen; — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hak­ kındaki 3320 sayılı Yasa ile oluşturulan varlıkların, — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası hakkındaki 285 sayılı Kanun Hükmünde Karar­ name bölgede çalışan kamu görevlilerine değişen oranlarda ödenecek tazminat miktarı kadar oluşturulacak varlıkların, — Çalışanların Tasarrufa Teşfik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair 3417 sayılı Yasa ile oluşturulan varlıkların, Toplu Konut ve Kamu ortaklığı İdaresi adına bazı bankalarda açılacak hesaplarda topla­ narak, Başkanlıkça nemalandırılması ilgili yasalarda hükme bağlanmıştır. II. — İDARÎ BÜNYE "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi" Başbakanlığına bağlı kamu tüzel kuruluşu ni­ teliğinde, genel bütçenin dışında kendi özel bütçe sistemi içinde, Genel Kadro Kanunu kapsamı içinde kuruluş amaçlarına ilişkin konulardaki Yüksek Planlama Kurulu'nun kararlarını yürü­ ten bir teşkilattır. İdarenin teşkilat yapısı bir başkan, dört başkan yardımcısı ile bu başkan yardımcılıklarına bağlı on daire başkanlığı ve destek birimlerinden oluşmaktadır. Toplu Konut ve Kamu Ortaklı­ ğı İdaresi Başkanı müşterek kararname ile, diğer personel ise İdarenin başkanı tarafından atan­ maktadır. 10 Nisan 1990 tarih 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle İdare; "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" ve "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" olarak Başbakanlığa bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip iki ayrı İdareye dönüştürülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 341)

Kuruluşun personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine tabidir. Ayrıca; İdarede kadro karşılığı sözleşmeli personel, sözleşmeli personel ve diğer kamu kurum ve kuru­ luşlarının personeli, maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak çalıştırabilmektedir. İdarenin bütçesi 2983 sayılı Yasa uyarınca, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonlarının % l'ini aşmayacak meblağdan oluşmaktadır. Ayrıca 88/13094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ge­ reği Konut Edindirme Yardımı nemasının % l'i de İdari Bütçeye ilave edilmektedir. III. — TOPLU KONUT FONU UYGULAMALARI 1984-89 döneminde Fon'da kümülatif olarak biriken 4 596, 1 milyar liranın; % 49,8'i 654 493 konuta kredi olarak verilmiş, % 18,6'sı inşaatı İdarece yürütülen 9 052 konutun finansma­ nında kullanılmıştır. < Kuruluşundan bu yana % 68,4'ü konut sektöründe kullanılan Fon kaynaklarının; yetkili merci kararlarıyla diğer fonlara aktarılması ve yıllık bütçe kanunları ile genel bütçeye yapılan transferler 1988 de % 30, 1989 da % 50 sağlıklı izlenemediği için yetersiz düzeyde gerçekleşen konut kredisi geri dönüşleri ile fon kullanım yerlerinin sürekli genişletilmesi konut sektörüne yönelik kaynak akışını olumsuz etkilemektedir. 1987 yılında fon kaynakları içindeki payı % 93,2 düzeyinde bulunan konut kredileri, 1988 de % 48,9'a 1989 da °/o 31,3*e gerilemiştir. Kay­ nak girişindeki aksaklıkların giderilmesi fon gelirlerindeki transferlerin azaltılması yönünde girişimlerde bulunulması ve biriken kaynakların konut sektörüne yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 2985 sayılı Yasada, belirlenen Toplu Konut Fonu'nun kullanım yerleri içinde sayılmamış olmasına ve herhangi bir merci kararı bulunmamasına karşın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi, 1987 yılında, Eryaman, 1988 yılında Halkalı toplu Konut alanlarında başlattığı inşaat­ lar ile yıl içinde YPK Kararı ile T. Emlak Bankası A.Ş.'den devredilen Ataköy ve Yahyakaptan konut inşaatlarını sürdürmektedir. Bu durum, konut sektörüne yönelik kısıtlı kaynakların kre­ di ve konut inşaatı harcamaları olmak üzere, iki bölümde kullanılması nedeniyle, konut kredi­ lerinin azalmasına sebep olmaktadır. 1988 yılının ikinci yarısından itibaren yeni konut projele­ rinin kredi taleplerinin kaynak yetersizliğinden ötürü kabul edilmemesine karşın, T. Emlak Ban­ kası A.Ş.'den devralınan arsa ve konut inşaatları için yapılan ödemeler ile konut inşaatlarına fon kaynaklarından giderek artan oranlarda harcama yapılması 1988 de fon kaynaklarının % 8,4'ü düzeyinde bulunan konut inşaat harcamaları 1989'da % 32,3'e yükselmiştir.) geçmiş yıl­ larda kredilendirilen konutların tamamlama sürelerini olumsuz etkiliyerek fon kaynaklarının geri dönüşünü geciktirmektedir. İdare, kredilendirme ile doğrudan konut üretimi arasında ön­ celik sırası belirleyerek.Ageleceğe ilişkin politikasına açıklık kazandırmalıdır. İdarenin mülkiyetinde bulunan ve YPK Kararları ile devralması kararlaştırılan arsalar üze. rinde konut üretiminin fon kaynaklarıyla uzun sürede gerçekleşebileceği göz önünde bulundu­ rularak, ihtiyaç sahiplerinin konut inşaatı harcamalarına katkılarını arttırıcı yönde tedbirler alınması ve hızlı konut üretimini sağlayacak bir sistemin kurulmasına çalışılmalıdır. IV. — KAMU ORTAKLIĞI FONU UYGULAMALARI Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1989 yılı gider fazlası 1 323 193 milyon lira, Fonun oluşturul­ maya başlanmasından 1989 yılı sonuna kadar birikmiş gider fazlası 2 300 540 milyon liradır. Bu veriler, 2,3 trilyon lira olan gider fazlasının % 57,5 inin 1989 yılındaki harcamalardan ileri geldiğini ifade etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 341)

< 1989 yılında bu Fona toplam 6 741 milyar liralık finansman imkânı sağlanmıştır. Bunun, 2 976 milyar lirası gelir ortaklığı senede ihracı, 558 milyar lirası yurt dışından alınan krediler, 856 milyar lirası altyapı tesisleri işletme gelirleri, 435 milyar lirası akaryakıt tüketim vergisi, 1 916 milyar lirası da diğer fonlardan aktarmalar, faiz ve diğer gelirler yoluyla elde edilmiştir. Yıl içinde Fondan kullanılan kaynakların toplamı 5 812 milyar lira olup, 1990 yılına devre­ den kaynak fazlası 929 milyar liradır. Kaynakların kullanım yerleri sıralamasında ilk sırayı 2 428 milyar lira ile altyapı yatırımları almaktadır. Bunun da 613 milyar lirası barajlar, 1 797 milyar lirası otoyollar yapımı için harcanmıştır. Dönem içinde ayrıca, 777 milyar liralık gelir payı ödemeleri, 1 396 milyar liralık borç ödemeleri, 94 milyar liralık sermaye katılımı gerçek­ leştirilmiştir. Kalkınmada öncelikli Yörelerdeki kuruluşlara açılan yatırım ve işletme kredileri toplam 2 376 milyon liradır. Bu tür kredilerin geçmiş yıllara göre azaldığı görülmektedir. Ancak, anı­ lan yörelerdeki kuruluşlara kullandırılan ve kullandırılacak olan kredilerin geri dönüşlerinin daha sağlıklı olması için başta T. Kalkınma Bankası olmak üzere kalkınma bankaları aracılığı esası getirilmiş, tdare ile bankalar arasında protokoller imzalanmış olmasına rağmen kredi ge­ ri dönüşlerinde hedeflenen düzeye ulaşılamamıştır. 3291 sayılı Kanun çerçevesinde kamu hisseleri özelleştirilmek üzere idareye devredilen ku­ ruluşlarla ilgili özelleştirme çalışmaları yıl içinde devam etmiştir. Daha önceki yıllarda görev­ lendirilen Malî Danışman firmalarla Denetçi firmaların raporları idareye ulaştıkça değerlen­ dirmeler yapılarak özelleştirmede izlenecek yöntem belirlenmekte ve peyderpey uygulamaya ko­ nulmaktadır. özelleştirilmek üzere idareye devredilmiş yarım kalmış tesislerin satışı ile ilgili sözleşmelerin salın alana yüklediği borç ve vecibelerin Hemen hemen tüm satışlarda yerine ge­ tirilmediği gözlenmiştir. Bu sebeple, konunun gözden geçirilerek, uygulanması halinde başarı­ lı sonuçlara götürebilecek yeni politikalar oluşturulması, böylece yarım kalmış tesislerin eko­ nomiye kazandırılması gerekmektedir. 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile "Kamu Ortaklığı İdaresi" ve "Top­ lu Konut İdaresi" olarak iki ayrı kuruluş halinde getirilen İdarenin, yeni şekle göre yapılanma­ ları sırasında birimlerin ihtiyacı karşılayacak nitelik ve nicelikte oluşturulması, iç mevzuattaki boşlukları dolduracak düzenlemelerin biran önce tamamlanmasında yarar görülmektedir. Finansmanı Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanan, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce ihale, takip ve kontrol edilen "Mercan HES ve Tesisleri" için Müteahhidine, 30.11.1988 tarihli avans sözleşmesi uyarınca ödenen 4 milyar lira erken bitirme avansından henüz geri dönmemiş bulunan 3,4 milylar liralık kısmı ile ilgili olarak; Kamu Ortaklığı Idaresi'nin ilgili Devlet Ba­ kanlığı ile Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakanlık Tavassutlarıyla konunun biran önce kesin çözüme kavuşturulması, İşletme hakkı 1986 yılında bir firmaya devredilen Kars Süt ve Peynir Fabrikasınca tahsil edilemeyen yıllık kira bedellerinin tahsili, açılan kredilerin süresi içinde ve eksiksiz geri dönü­ şünün sağlanması amacıyla daha önce alınmadığı anlaşılan teminatların alınması için, ilgili firmaya gerekli tebligatın yapılarak kesilmiş olan görüşmelerin kısa bir sürede başlatılıp so­ nuçlandırılması, aksi halde, kamu alacağının tahsili ve işletme hakkının geri alınması için ya­ sal yollara başvurulması, gerekmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 341)

—s — .

V. — SONUÇ :

— Toplu Konut Fonu 1989 yılı Bilançosu ve 690 630 360 701 lira gelir fazlasıyla kapanan gelir-gider hesabı, ' . ı — Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1989 yılı bilançosu ve 1 323 193 088 794 lira gider fazlasıyla kapanan gelir-gider hesabı, " — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığının 1989 yılı bilançosu ile 869 661 589 lira gelir fazlasıyla kapanan gelir-gider hesabı, Komisyonumuzca; Kamu iktisadî Teşebbüslerinin denetimi, 3346 sayılı Kamu İktisadî Te­ şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce denetlenmesinin düzenlenmesi hak­ kındaki kanunun hükümleri gereğince yapılmaktadır. 3346 Sayılı Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrasında "Komisyon ve Alt Komisyonlar, denet­ leyecekleri kuruluşların durumunu, ulusal ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk bir tarz­ da, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrul­ tusunda yönetilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu yönlerinden inceler." denilmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda kurum yönetiminin yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda, kurumu iyi yönetmedikleri görüşü Komisyon üye­ lerinin çoğunluğu tarafından benimsendiğinden, Tasvip edilmemiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 341)

TOPLU KONUT FONUNUN 1989 Yılı Bilançosu ' AKTİF 1. Dönen varlıklar : a) Kasa ve bankalar b) Gelir ortaklığı senetle­ ri, tahviller, hazine bonoları — Değer düjüklülü kadılığı c) Alacaklar — Şüpheli alacaklar karşılığı d) Verilen avanslar e) Stoklar — Stok değer düşüklüğü karşılığı f) Diğer dönen varlıklar — Diğer "dönen varlıklar karjılığı Toplam (1) 2. Kredi ve Finansmanlar a) Toplu Konut Fonu Kredileri . — Kredi Geri Dönüşleri b) Toplu Konut Fonu Finansman

3.

Toplam (2) Duran varlıklar : a) Hazine bonosu, yedekler için alman tahviller b) Alacaklar c) Verilen avanslar d) tjtiraklerdeki sermaye paylan — Sermaye yükümlülük borçlan e) Maddî Duran Varlıklar — Birikmiş, amortismanlar 0 Maddî olmayan duran varlıklar — Birikmiş amortismanlar g) özel Tükenmeye Tabi Varlıklar — Birikmiş amortismanlar h) Diğer Duran Varlıklar — Birikmiş amortismanlar , Toplam (3) GENEL TOPLAM Nazım Hesaplar

Ayrıntısı TL.

Tümü Tl.. 309 856 140 040,00

28 517 543 970,00

28 517 543 970,00

77 767 432 289,00

77 767 432 289,00 36 484 026 369,00

PASİF 1. Kısa vadeli yabancı kaynaklar a) Alınan krediler, kredi ve tahvil taksitleri b) Borçlar c) Alınan avanslar d) Vergi, resim, harç ve kesintil e) Gider tahakkukları 0 Diğer yabancı kaynaklar 2.

106 284 976 259,00

452 625 142 668.00

2 322 057 120 383,41 (303 963 411 682,70)

2 018 093 708 701,41

Toplam (1) Uzun vadeli yabana kaynaklar a) Alınan krediler b) Borçlar c) Alınan avanslar d) Diğer yabancı kaynaklar Toplam (2)

. 8 5 3 060 088 387,00 2 018 093 708 700.71

2 871 153 797 088,41 '

__

3.

Toplam ( 1 + 2 ) ö z kaynaklar: a) ödenmiş sermaye — Esas sermaye — ödenmemiş sermaye b) Yeniden değerleme artısı c) Yedekler d) özel karşılıklar e) Toplu Konut Fonu Gelir-Gid — Birikmiş Gelir-Gider Fark — Carî Dönem Gelir-Gider F Toplam (3) GENEL TOPLAM Nazım hesaplar

2 124 378 684 959.71

'

0

3 323 778 939 756,41 398 884 610 121,22

TOPLU KONUT FONUNUN 1989 Yılı Gelir-Gider Tablosu TL. Gelirler

Gelir 1.

2. 3.

Bütçe Kanunu Gereği Yapılan Transferler — Tütün, Alkollü ve Alkolsüz İçkiler — Talih Oyunları — Akaryakıttan — Bedelsiz İthalatı — Tekel İdaresi İthalatı — Yurt Dışına Çıkışlar — Yabancılara Satılan Gayri menkul ler — Diğer Kanun ve Kararnameler — Transit Karayolu Taşımacılığı — Mevduat Faizleri — Gecikme Zamları — Elektrik Tüketim Bedeli — Muzır Neşriyat — Tütjln Üretimi ve Satışı Geliştirme Fonu — Ham Petrol İthalatı — Yatırım Mallan İthalatı Toplam (1) İdarî Bütçe % 1 Paylan Diğer Fonlara Yapılan Aktarmalar Geliştirme ve Destekleme Fonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Afetler Fonu Kamu Ortaklığı Fonu

Toplam (2) 4. Araştırma Geliştirme Giderleri 5. Alt Yapı Giderleri 6. Faiz Giderleri 7. Komisyon Giderleri Toplam Gelir-Gider Farkı Toplam

65 144 129 301,00 1 685 547 761,00 108 200 483 275,00 2 473 667 525,00 28 103 202 953,00 28 709 013 978,00 2 466 924,00 61 851 185 824,00 32 206 411,00 1 132 234 088,00 606 066 894,00 350 617 536.00 359 664 022,00 1 693 283 027,00 6 021 958 576,00 1 144 444 756,00 307 510 172 851 3 285 617 995,00 0,00 71 752 373 663,00 5 000 000 000,00 50 000 000 000,00 126 752 373 663

210 294 091,00 101 480 317,84 447 906 490 384 690 630 360 701 1 138 536 851 085

1. Fona Tahsis Edilen Kaynakl Tütün, Alkollü ve Alkolsüz Akaryakıt Bedelsiz İthalat Tekel İdaresi İthalatı Yurt Dışına Çıkışlar Hazine Arazisi Satışı Yabancılara Satılan Gayrime İthalatla İlgili Diğer Kanun Elektrik Tüketim Bedeli Talih Oyunları Diğer FOnlardan Aktarmala Transit Karayolu Taşımacılığ Faizsiz Krediye Katılma Pay Tütün Üretimi ve Satışım G Muzır Neşriyat Ham Petrol ve Petrol Ürünl Yatırım Mallan İthalatı Alınan Gecikme Zamlan Toplam (15 TKF Hizmet. Elde Edilen K , Fon Varlıklarından Elde Edi 4. Konut Kredilerinden Elde Ed 5. Yatırım Kredilerinden Elde E işletme Kredilerinden Elde E Turizm Kredilerinden Elde E RDiğer Kaynaklar Toplam 2

KAMU ORTAKLIĞI FONUNUN 1989 Yıh Bilançosu Ayrıntısı TL.

AKTİF

H & »i «L58İ.130 8- Difer Kaynaklar GKNKLTOPLAM

2.799.831.145.232

OK

. __ 17 — TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU RAPORU SAYI: 73 22.71992 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi­ nin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun gereğince, Komisyonumuzun denetimine ta­ bi Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1990 yılı bilanço ve netice hesapları 20.4.1992 tarihli toplantımızda incelenmiş ve hazırlanan rapor ilişikte sunulmuştur. B. Mehmet Gazioğlu Bursa Milletvekili Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı

I. — TOPLU BAKIŞ : 1.

Kuruluş Kanunu :

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, 29.2.1984 tarih ve 2983 sayılı "Tasar­ rufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun"la Başbakanlığa bağlı bir birim olarak kurulmuş ve 1.5.1985 tarih 3188 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle İdareye tüzel kişilik verilmiştir. Kuruluş kanunu ile İdare, — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu kararlarının süratle uygulanmasını sağlamak, — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonlarını İdare etmek, — Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılma­ sını temin etmek, — Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmakla yetkili kılınmıştır. , 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunla kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesine ilişkin hükümler düzenlenmiş, özelleştirilmesine karar verilen kuruluşların devlete ait hisselerinin, İda­ reye devredilmesi ve özelleştirme işlemlerinin İdare tarafından yürütülmesi kabul edilmiştir. Toplu Konut Kanunu ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı 412 ve 414 sayılı KHK'ler ile 10.4.1990 tarihinden itibaren, Toplu Konut idaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Baş­ kanlığı adı altında, iki ayrı kamu tüzel kişisi olarak teşkilatlandırılmıştır. Her iki İdarenin 1990 yılı harcamalarının Toplu Konu): ve Kamu Ortaklığı İdaresi bütçesinden karşılanması öngörül­ müştür. 2.

kuruluş Amacı :

Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle tasarrufları teşvik ederek sağlanacak ek finansman kaynakları ile kamu yatırımlarını süratle gerçekleştirmek Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 341)

— 18 — amacı ile kurulan Kamu Ortaklığı Fonunu tdare etmek, yurtiçinden ve yurtdışından Kamu Or­ taklığı Fonunun kullanılma alanlarından yararlanmak üzere kredi almak, devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetlerin çıkarılmasını sağlamak, kanunlar­ la ve diğer mevzuatla verilen görevlerin çıkarılmasını sağlamak, kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yürütmek üzere kurulmuştur. 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşfik EdiU mesi ve Bu tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca tasarrufu teşvik kesintileri Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca nemalandırılmaktadır. , , II. — İDARÎ BÜNYE : Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK kapsamında bir kuruluştur. Kamu Ortaklığı İdaresi Personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi­ dir. 2983 sayılı Kanuna göre başkan müşterek kararname ile diğer personel başkan onayı ile atanmaktadır. 2983 sayılı Kanun İdareye sözleşmeli personel çalıştırma imkanı da tanımıştır. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, 414 sayılı KHK ile 157 kadro verilmiştir. 1991 yılın­ da merkez için 13, taşra için 11 adet olmak üzere 24 yeni kadro alınmış ve kadro sayısı 18Pe yükselmiştir. Kadroların birimler itibariyle dağılımı yapılmamıştır. Organizasyon şeması dü­ zenlenmemiştir. Kamu Ortaklığı İdaresinin bütçesi 2983 sayılı Kanun uyarınca Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanacak ve fonun % Tini aşmayacak meblağdan oluşmaktadır. III. — KAMU ORTAKLIĞI FONU UYGULAMALARI : Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1990 yılı gider fazlası 1.552 151 706 370 lira olarak gerçekleş­ miş, geçmiş yıllarla birlikte, birikmiş gider fazlası 3 822 692 573 523 lira olmuştur. 1990 yılında Fonun finansman imkanı, 12 130 908 milyon liraya yükselmiştir. Fon kaynak­ larının 803 677 milyon lirası, akaryakıt tüketim vergisinden, 1 700 424 milyon lirası, altyapı tesislerinin işletilmesinden, 244 682 milyon lirası, diğer fonlardan aktarmalardan, 272 281 mil­ yon lirası, faiz, 1 495 114 milyon lirası, özelleştirmeden, 3 276 308 milyon lirası, alınan borçlar­ dan, 3 362 843 milyon lirası, geçmiş yıldan, 975 579 milyon lirası, diğer gelirlerden sağlanmış­ tır. Yıl içinde 9 027 818 milyon liralık kaynak kullanılmış, kullanılan kaynaklar içinde en önemli kalemi, 4 408 289 milyon lira ile alt yapı yatırımlarının finansmanı oluşturmuştur. Bunun dı­ şında, 1 463 348 milyon lira iştiraklerdekİ sermaye paylarına katılmada, 1 252 770 milyon lira gelir payı ödemelerinde, I 177 279 milyon lira borç ödemelerinde kullanılmıştır. * Alt yapı tesislerinin finansmanı için, 4 408 289 milyon liralık kaynak tahsis edilmiş, 3 968 467 milyon lirasıı otoyol projelerinde, 439 833 milyon lirası baraj yapımında kullanılmıştır. 1990 yılında fonca desteklenen serbest bölge ve içme suyu projesi bulunmamaktadır. Otoyol proje­ lerinin ihale, yürütüm ve izlenmesi, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmekte, finansman Fondan karşılanmaktadır. Yatırım programlarında, projeler için belirlenen ödenek tutarları ile finansmanın ne şekilde fondan karşılanacağı konusunda bilgilere yer verilmektedir. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki kuruluşlara, sermaye katılımı dışında, açılan yatırım ve işletme kradileri toplamı, 70 571 milyon liradır. Bu kredilerden 21 930 milyon lirası kanunî ta­ kibe intikal etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 341)

— 19 — 1984 yılında Hakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Ortaklığı Fonu Yönet­ meliğinde, Kalkınmada öncelikli Yörelerde yapılacak yatırım ve bunların işletme finansmanla­ rında, sermayeye katılımın da bir finansman şekli olarak kabulü, Köyteks Holding A.Ş. ve Si­ vas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. gibi yeni Kamu İktisadî teşebbüslerinin oluşmasına yol açmıştır. IV. —TEMENNİLER : 1. Kamu Ortaklığı Fonunun mevzuat uyarınca oluşturulması, mevzuatta belirtilen alan­ larda kullanılması, mevzuata göre fon ve kullanım alanları dışında kalan varlık, değer, gider ve harcamaların Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bilançosu ve gelir-gider tablolarında iz­ lenmesi, 2. Köyteks Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.5.1987 tarih veK-21 sayılı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı kurulu Kararı'nın 4. maddesinde belirtilen amacın dışında faaliyet göstermesinin ön­ lenmesi, bu şirketçe yatırımı tamamlanan işletmelerin satılması veya işletme haklarının devre­ dilmesi işlerinin 2983 ve 3291 sayılı Kanunlarla 233 sayılı KHK hüküm ve amaçlan doğrultu­ sunda yapılması için, gerekli karar ve önlemlerin alınması, V. — SONUÇ : Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1990 yılı bilançosu ve 1.522 151 706 370 lira gider fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1990 yılı bilançosu ve 8 038 334 647 lira gelir fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı, Komisyonumuzca; Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetimi, 3346 sayılı Kamu İktisadî Te­ şebbüsleri i|e Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce denetlenmesinin düzenlenmesi hak­ kındaki kanunun hükümleri gereğince yapılmaktadır. 3346 Sayılı Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrasında "Komisyon ve Alt Komisyonlar, denet­ leyecekleri kuruluşların durumunu, ulusal ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk bir tarz­ da, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrul­ tusunda yönetilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu yönlerinden İnceler." denilmektedir. ! Bu ilkeler ve yukarıda yeralan temenniler doğrultusunda, Komisyonda yapılan görüşme­ ler sonucunda, kurum yöneticilerinin kurumu iyi yönetemedikleri görüşü komisyon üyelerinin çoğunluğu tarafından benimsendiğinden, Tasvip edilmemiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 341)

Kamu Ortaklığı Fonu 1990 yılı bilançosu Tular TL

Aktif Hesaplar I- Dönen varlıklar A- Bankalar B-Menkul Değerler C- Alacaklar D- Verilen avansalar

397.651.773.455.262.683.952.092.625.124.278.697.1.342.662.959.615.Toplam (I)

II- Kredi ve finansmanlar: A- yatınm kredileri B- işletme kredileri Toplam (Iİ) III- Duran varlıklar A- Alacaklar

Pasif Hesaplar I - Kısa vadeli yabancı kaynak A- Hazine ve fonlara borçla B- Diğer borçlar

2.628.122.963.859,- II- Uzun vadeli yabancı kaynak A- Alman krediler B-Gelecek yıllara ait gelir 46.713.607.788,1.703.942.510.48.417.550.298.. III- öz kaynaklan A-özel karşılıklar B- Gelir-gider farkları 934.480.740.000.4.658.345.434.551,-

B- Iştiraklerinizdeki sermaye payları 5.592.826.174.551,Toplam (III) 8.269.366.688.708,Genel toplam 1.330.944.252.314.- Nazım hesaplar Nazmı hesaplar

Kamu Ortaklığı Fonu 1990 yıü gelir-gider tablosu Tutar TL

Giderler

Gcllrler

1- Kamu ortaklığı fonu finansmanı

4.408.289.333.172,- 1- Akaryakıt tüketim vergisi

2- Gelir payı ödemeleri

1.262310.311.610,- 2- Alt yapı tesisleri işletme ge

3- Alt yapı tesisleri işletme giderleri

178.203.676.557,- 3- Diğer fonlardan aktarmalar

4- Diğer fonlara yapılan aktarmalar

153.912.943.656.- 4- Faiz gelirleri

5- Genel Bütçeye yapılan aktarmalar,

32.023.760.441.- 5- KIT lerden alınan faizler

6- Diğer giderler

8.375.125.231.- 6- Diğer gelirler

7- özelleştirme giderleri

63.841.448.704,- 7- özelleştirme gelirleri Ara toplam 8- Gelir-gider farkı Toplam

6.106.956.599.371,-

TC. BAŞBAKANLIK Kamu Ortaklığı tdaresi Başkanlığı 1990 yılı bilançosu Akttf hesaplar 1-Dönen varlıklar a) Kasa ve bankalar b) Konut edindirme yardımı varlıkla! c) Olağanüstü hal tazminatı varlıkları d) TtMmıfu teşvik varlıkları e) Ek tazminat varlıkları 0 Hisse senetleri gelir ortaklığı senetleri, hazine boooltn , • • -- Değer düşüklügil karşılığı g) Alacıkla - Şüpheli alacaklar kargılığı h) Verilen avanslar ı) Stoklar - Stok değer düşüklüğü kadılığı j) EHğer dönen varlıklar - Diğer dönen varlıklar karşıbğı Toplam (1) 2- Duran varlıklar: a) Hazine bonosu, yedekler için alınan tah. b)Alscaklar c) Verilen avanslar d) Müessese ve iftiraklerdeki sermaye paylan ~ - Sermaye yükümlülülklerinden borçlar e) Maddi duran varlıklar - Birikmiş amortismanlar 0 Maddi olmayan duran varlıklar - Birikmiş amortismanlar g) özel tükenmeyen tabî varlıklar - Birikmiş amortismanlar h) Diğer duran varlıklar - Stok değer düşüklüğü karşılığı Işletmerr bağlantı hesaplan Toplam (2) Genel toplam Nazım hesaplar

Ayrıntısı TL

Tümü TL 1.908.221.268.5.735.154.921.736.1.004.853.192.862.6347.950.775.798.102.210.541.903,-

• -.- )

(

8.655.713.756,-

8.655.713.756.-

Pssif hesaplar 1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar : a) Alınan krediler, kredi ve tahvil taksit b) Borçlar. • c)Alınan avanslar - . . " • • d) Vergi, resim, harç ve kesintiler e) Gider tshakkuklan 0 Konut edindirme yardımından borçla g) Olağanüstü hal tazminatından borçla h) Tasarrufu teşvik hesabından borçlar ı) Ek tazminattan borçlar To

99.579.076.-

(

-.

-.- )

478.021.417.-

(

-.- )

2- Uzun vadeli yabancı kaynaklar: a) Alınan krediler 478.021.417.- b) Borçlar c) Alınan avanslar 13.401.310.967.816,- d) Diğer yabancı kaynaklar To

-.

-.- )

(

14.761.216.104.50

(

-.- )

(

-.- )

(

-.-)

3- Öz kaynaklan *) ödenmiş sermaye -.- - Esas sermaye -ödenmemiş sermaye 14.761.216.104.50 b) Yeniden değerleme artışı c) Yedekler d) özel karşılıklar e) Gelirler - Birikmiş gelir-gider farkı - Dönem gelir-gider fakı •

( •

.

-

(

'

-

-

.

-

.

-•-

)

14.761.216.104,50 13.416.072.183.920,50 78.329.076,-

To Gene Nazım

T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 1990 yıîî gelir-gider tablosu

Gelİrler

TL

Giderkr

229.389.058,- 1- Toplu Konut Fonunun % 1 i

1- Malzeme giderleri 2- Personel giderleri

9.048.538.556,- 2- Kamu Ortaklığı Fonunun % 1 i

3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmet giderleri

1.151.465.795,- 3- Konut edindirme yardımı nemasın '-•- 4-Faiz gelirleri

4- Vergi, resim ve harçlar

980.144.450.- 5-Diğer gelirler

5- Çeşitli giderler Toplam

11.409.537.859,-

Gelir-gider farkı

8.038.334.647.19.447.872.506,-

Genel toplam

. —'24—:

KOMİSYON RAPORUNA YAPILAN İTİRAZ 17.3.1993 KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA KİT Komisyonunun 20.4.1992 tarih ve 7 nci Birleşiminde görüşülen Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin 1989 yılı bilanço ve netice hesapları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında tenkit olmadığı, Alt Komisyon Raporunda herhangi bir tenkit getirilmediği halde tamamen siyasî nedenlerle ibra edilmemiştir. Toplu Konut Fonunun 1990 yılı hesapları Alt Komisyonca ciddî olarak incelenmiş ancak mevzuata aykırı herhangi bir durum tespit edilmemiştir. Kamu Ortaklığı İdaresinin 1990 yılı hesaplarının ibra edilmemesine neden olacak Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında ve Alt Komisyon raporlarında bir tenkidin bulunmadığı halde yine tamamen politik amaçlarla ibra edilmediği komisyon zabıtlarında görülmektedir. 3346 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesi gereğince ibra edilmeyen Başbakanlık Toplu Konut' ve Kamu İdaresi Başkanlığının 1989 yılı hesapları ile Toplu Konut Fonu Başkanlığının 1990 yılı ve Kamu Ortaklığı İdaresinin 1990 yılı hesaplarının Komisyonca bir daha görüşülmesi için gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz. Yavuz Köymen Giresun M. Ateş Amiklioğlu Çorum Elaattin Elmas İstanbul Mehmet Seven Bilecik Murat Başesgioğlu Kastamonu Abbas înceayan rx Bolu Seyit* Eyyüboğlu Şanlıurfa Şükrü Yürür Ordu

M. RanfErtekin Kütahya Cengiz Altınkaya Aydın Orhan Ergttder İstanbul Nevşat özer Muğla Hasan Korkmazcan Denizli Sabri öztürk İstanbul Yaşar Eryılmaz Ağrı Bahri Kibar Ordu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Mustafa Kalemli Kütahya Muzaffer Balcılar Eskişehir Refik Arslan Kastamonu Adem Yıldız Samsun Avni Akyol Bolu Salih Ergün İstanbul Selçuk Maruftu İstanbul Gazi Barut Malatya

(S. Sayısı : 341)

— 25 — _

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Esas No. : A.0U.KİT2374 Karar No. : 41

16.4.1993

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun 20.4,1992 tarih ve 7 nci Birleşiminde görüşü­ len, Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Oratklığı idaresi Başkanlığının 1989 yılı bilanço ve netice hesapları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında tenkit olmadığı, Alt Ko­ misyon raporunda herhangi bir tenkit getirilmediği halde tamamen siyasî nedenlerle ibra edil­ mediği; , Toplu Konut Fonunun 1990 yılı hesapları Alt Komisyonca ciddî olarak incelenmiş, ancak mevzuata aykırı herhangi bir durum tespit edilmediği, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1990 yılı hesaplarının ibra edilmemesine neden ola­ cak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında ve Alt Komisyon raporlarında bir ten­ kidin bulunmadığı halde yine tamamen politik amaçlarla ibra edilmediği, Belirtilerek, Giresun Milletvekili Yavuz Köymen ve 24 arkadaşı tarafından 3346 sayılı Ka­ nunun 8 inci maddesi gereğince ibra edilemeyen Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Baş­ kanlığının 1989 yılı hesapları ile Toplu Konut Fonunun 1990 yılı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Baş­ kanlığının 1990 yılı hesaplarına yapılan itiraz, Komisyonumuzun 14.4.1993 tarihli 2 nci Birleşi­ minde görüşülmüştür. Yapılan toplantıda itiraz önergesinde ileri sürülen iddialar görüşülmüş ve görüşmeler so­ nucunda, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığının 1989 yılı KİT Komisyonu Ra­ porunda yer alan ibra edilmeme gerekçesinde de belirtildiği gibi Komisyonumuz; Kamu iktisa­ dî Teşebbüslerinin denetimini 3346 Sayılı Kanunun hükümleri^gereğince yapmaktadır. 3346 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Komisyon ve Alt Komisyonlar, denetleyecekleri kuruluşların durumunu Ulusal Ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğ­ rultusunda yöneltilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen, faaliyetlerini mevzuata ve uzun vadeli kalkınma planına ve planının uygulama programlarına uygunluğu yönünden ince­ ler denilmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda kurum yöneticilerinin kurumu iyi yönetmedikleri görüşü Ko­ misyon üyelerinin çoğunluğu tarafından benimsendiğinden, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1989 yılı bilanço ve netice hesapları ile faaliyet raporları ibra edilmemiş­ tir. Komisyonun Raporunda yer alan bu ibra edilmeme kararı uygun görülmüş ve itiraz öner­ gesinde bu konuda yer alan iddialar benimsenmemiştir. Toplu Konut Fonunun 1990 yılı KİT Komisyonu raporunda bulunan ikisinde yer alan ko­ nular hakkında Bakanlıkça soruşturulması talep edilen ve kuruluşun ibra edilmeme nedenini teşkil eden 3 temenni bulunmaktadır. Bu temennilerde yer alan konular nedeniyle Komisyo­ nun verdiği ibra edilmeme kararı uygun görülmüş ve itiraz önergesinde yer alan iddialar be­ nimsenmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 341)

— 26 — Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1990 yılı hesaplarına ait KİT Komisyonu Raporun­ da yer alan ibra edilmeme gerekçesinde belirtilidği gibi 3346 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ilkeler ve temennilerde bulunan konular doğrultusunda kurum yö­ neticilerinin kurumu iyi yönetemedikleri görüşü Komisyon üyelerinin çoğunluğu tarafından benimsendiğinden Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1990 yılı bilanço ve netice hesaplan ile faaliyet raporları ibra edilmemiştir. Komisyon Raporunda yer alan bu ibra edilmeme kararı uygun görülmüş ve itiraz önergesinde yer alan iddialar benimsenmemiştir. Raporumuz, 3346 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan B. Mehmet Gazioğlu Bursa Kâtip Orhan Şendağ Adana

Başkanvekili Hilmi Yükselen Kırşehir Üye M. Hafit Dağlı Adana

Üye Abdullah Ulutiirk Afyon

Üye Abdiilbaki Ataç Balıkesir

Üye Ahmet Sayın Burdur Toplantıda bulunamadı Üye M. Ateş Amikliöğlu Çorum

'" Üye Rahmi özer Çanakkale Toplantıda bulunamadı

.Üye Fuat Çay Hatay Üye* Temel Gündoğdu tstanbul Üye Refik Arslan Kastamonu 1

Üye Ahmet Derin Kütahya

Üye • v

Muzaffer Arıcı Denizli İmzada bulunamadı Üye Bestami Teke Hatay Üye İbrahim Gürsoy tstanbul , Muhalifim Üye Nurhan Tekinel Kastamonu Toplantıda bulunamadı Üye Mehmet Gülcegün Mardin

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sözcü MehmetGözlü kay a Denizli Üye Mahmut Kılınç Adıyaman Toplantıda bulunamadı Üye Edip Safder Gaydalı Bitlis Muhalifim Üye A. Hamdi Üçpınarlar Çanakkale Toplantıda bulunamadı Üye Yavuz Köymen Giresun Muhalifim Üye Ali Uyar Hatay Toplantıda bulunamadı Üye Zeki Nacitarhan Kars İmzada bulunamadı Üye Salih Kapusuz Kayseri Toplantıda bulunamadı Üye trfettin Akar Muğla Toplantıda bulunamadı (S. Sayısı : 341)

— 27 —

Üye Ali Eser Samsun

Üye Mehmet Elkatmış Nevşehir

Üye Mehmet Emin Sever Muş Toplantıda .bulunamadı

Üye Yaşar Erbaz Yozgat Toplantıda bulunamadı

Üye Nabi Poyraz Ordu Toplantıda bulunamadı Üye Şinasi.Altıner Zonguldak Toplantıda bulunamadı