Inteligentne modele ekonometryczne generują sygnały inwestycyjne

Systemy transakcyjne  Sygnały inwestycyjne na EUR/USD i FW20 każdego dnia  Szybka selekcja najskuteczniejszych strategii  Porównanie skuteczności strategii do indeksów i funduszy

Opis produktu Systemy transakcyjne InvestTracer.com są modelami matematycznymi, analizującymi współzależności pomiędzy czynnikami wpływającym na zachowanie się rynków finansowych. Celem tych analiz jest prognoza dotycząca rozwoju konkretnych aktywów (np. kontraktów terminowych na WIG20). Wynikiem działania modeli matematycznych są sygnały inwestycyjne INVESTTRACER uzyskiwane w sposób automatyczny. Sygnały zawierają:   

Sugerowaną pozycję (długą, krótką, neutralną- poza rynkiem) Poziom stop loss (ograniczenie straty) Poziom Take profit (realizacja zysków)

Moduł zawiera narzędzia do szybkiej i efektywnej analizy wielu strategii inwestycyjnych. Dzięki analizie możliwe jest wyselekcjonowanie strategii o pożądanych parametrach dotyczących stóp zwrotu i poziomu ryzyka w zdefiniowanym przez użytkownika horyzoncie czasowym. Użytkownik portalu ma możliwość śledzenia strategii www.InvestTracer.com, oraz strategii autorskich, stworzonych przez Użytkownika. Dzięki efektywnym narzędziom do analizy i selekcji możliwy jest błyskawiczny wybór strategii o określonych parametrach , na przykład o najwyższej stopie zwrotu w zadanym okresie. Narzędzia te są niezbędne , ponieważ liczba strategii dla samych kontraktów terminowych na WIG20 przekracza 100. Przeszukiwanie zbioru strategii odbywa się na dwa sposoby: tabelarycznie i graficznie przy pomocy anonimowego selektora strategii.

Wybór strategii przy użyciu tabel W menu systemy transakcyjne, oprócz opcji selektor strategii, znajdują się również opcje wyboru strategii inwestycyjnych dla różnych instrumentów. Użytkownik ma do wyboru strategie bazujące na parze walutowej EUR/USD, kontraktach terminowych na indeks WIG20.

1

Po dokonaniu wyboru grupy strategii zostaje wyświetlona tabela z podstawowymi parametrami strategii. Oprócz rodzaju i nazwy strategii , tabela zawiera informacje dotyczące stóp zwrotu oraz drawdown (maksymalne obsunięcie kapitału) dla 6 okresów : 1 miesiąc, 3 miesiące, pół roku, rok, 5 lat oraz okresu od początku strategii.

Możliwe jest również sortowanie strategii z uwagi na ich podstawowe parametry. Możemy posortować strategie w ten sposób aby na górze tabeli znajdowały się te o największej stopie zwrotu w analizowanym okresie czasu ( na poniższym przykładzie został wybrany okres 1 roku).

Z uwagi na dużą liczbę strategii dostępna jest również opcja wyboru liczby strategii wyświetlanych na poszczególnych podstronach .

2

W każdym momencie można analizować szczegóły każdej strategii zawartej w tabeli. Ta opcja jest dostępna dzięki przyciskowi „zobacz”.

Po jego aktywacji wyświetlana jest strona ze szczegółowymi parametrami oraz wykresami strategii. Strona ta jest również dostępna przy przeszukiwaniu graficznym na kostce selektora strategii.

3

Wybór strategii przy użyciu animowanego selektora strategii. Animowany selektor strategii umożliwia błyskawiczny wybór najlepszej strategii inwestycyjnej zgodnej z preferowanymi przez użytkownika parametrami. Kryterium wyboru może stanowić zarówno stopa zwrotu jak i miara ryzyka związana ze strategiami. Po przejściu na podstronę „selektor strategii” – wyświetlony zostaje sześcian, na którym prezentowane są strategie dostępne w serwisie internetowym.

Wyboru można dokonywać spośród strategii autorstwa twórców Serwisu (strategie InvestTracer) jak również Użytkowników, którzy mogą wprowadzać własne strategie na portal. Pierwszym etapem selekcji jest określenie których aktywów dotyczą prezentowane strategie oraz czasu analizy. Czas analizy możemy wybrać spośród kilku dostępnych okresów.

4

Strategie można prezentować łącznie lub też ograniczyć je na przykład do strategii dotyczących EURODOLARA czy kontraktów terminowych na WIG20. Istnieje także możliwość porównania strategii do funduszy inwestycyjnych.

Poszczególne strategie są prezentowane na bokach sześcianu za pomocą punktów. Pionowa skala poszczególnych ścian sześcianu dotyczy stóp zwrotu dla poszczególnych strategii. Im wyżej znajduje się punkt reprezentujący daną strategię, tym większa jest jej stopa zwrotu w badanym okresie czasu.

Skale poziome dotyczą miar ryzyka.

Inwestorów interesują najbardziej te strategie, które przy dużej stopie zwrotu charakteryzują się jak najmniejszym możliwym ryzykiem. Czyli te, które umieszczone są jak najwyżej sześcianu i blisko jego krawędzi.

5

Na prawo od sześcianu zlokalizowana jest tabela pokazująca zakres parametrów dotyczących stóp zwrotu oraz ryzyka.

Jak stosować? W pierwszym kroku , za pomocą pól wyboru można dokonać selekcji strategii z konkretnej grupy. Można na przykład ograniczyć prezentowane strategie tylko do tych, które odnoszą się do kontraktów terminowych na WIG20.

Następnie ustalamy okres analizy strategii.

6

Na ścianie sześcianu wyświetlana jest grupa strategii spełniających te założenia. Interesują nas strategie o najwyższej stopie zwrotu, położone najwyżej na boku sześcianu.

Pierwsza miara ryzyka, czyli odchylenie standardowe, informuje nas o tym jak bardzo zmienna była dana strategia w wybranym okresie analizy. Przy czym zmienność dotyczy zarówno dodatnich jak i ujemnych stóp zwrotu. Według tej miary ryzyka niebezpieczne są również strategie, o najwyższej stopie zwrotu i dużej zmienności, co jest dosyć mylące. Miara ta została umieszczona jako pierwsza ze względu na jej popularność. Zakładamy że interesują nas strategie o najwyższej stopie zwrotu i dowolnym odchyleniu standardowym. Zaznaczamy więc ten obszar kostki najeżdżając myszą na punkt, gdzie powinien znajdować się lewy górny róg interesującego nas obszaru. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągamy ją do prawego dolnego rogu obszaru, czemu towarzyszy pojawienie się jasnej ramki ograniczającej wybór :

7

Po uwolnieniu przycisku myszy zaznaczony obszar automatycznie powiększy się do rozmiarów całej ściany sześcianu, a miara ryzyka i stopa zwrotu zostaną odpowiednio przeskalowane.

Po naciśnięciu przycisku poprzez obrót kostki przechodzimy do kolejnej miary ryzyka, którą jest średni drawdown, czyli średnie obsunięcie kapitału. Tutaj z pewnością należy się skupić na lewej górnej części kostki czyli na strategiach o najwyższej stopie zwrotu i najniższym średnim obsunięciu kapitału.

8

Po wybraniu tego zakresu przyciskiem dalej przechodzimy do kolejnej miary ryzyka czyli do czasu trwania przeciętnego obsunięcia kapitału. Tutaj także interesują nas te strategie, które posiadają dwie cechy – po pierwsze generują wysoką stopę zwrotu, po drugie zaś czas spadków jest jak najkrótszy. Strategie o tych właśnie cechach umieszczone są na górnym lewym obszarze kostki.

Po wybraniu interesujących nas strategii przechodzimy do następnej miary ryzyka. Jest nią maksymalny drawdown czyli maksymalne obsunięcie kapitału dla określonej strategii. Jest to jedna z najważniejszych miar ryzyka, ponieważ obrazuje jakim kapitałem zabezpieczającym musimy dysponować w przypadku, kiedy wykorzystywany jest lewar. Na tej ścianie kostki również należy się skupić na górnym lewym jej obszarze , który charakteryzuje się dużą stopą zwrotu i niskimi obsunięciami kapitału.

9

W każdym momencie możemy odnieść parametry strategii do parametrów rynkowych. W przypadku analizy strategii dla kontraktów terminowych FW20, rynek reprezentowany jest przez indeks WIG20

Na każdym etapie możemy cofnąć swoją analizę lub też wrócić do jej początku.

Zawsze wyświetlane są też graniczne parametry wyselekcjonowanych strategii.

10

Po najechaniu kursorem na punkt symbolizujący strategię, ukazuje się nam tabela z jej parametrami.

Na każdym etapie selekcji, poniżej kostki pojawia się tabela ze strategiami spełniającymi aktualnie zadane kryteria wyboru. Można dzięki niej ocenić wstępne parametry strategii jak również przejść do podstrony ze szczegółowymi statystykami.

11

Inną ciekawą opcją jest możliwość preselekcji warunków brzegowych strategii. Korzystając z tabeli zakresów stóp zwrotu i miar ryzyka umieszczonej po prawej stronie kostki możemy ustalić wstępne parametry graniczne, które są dla nas akceptowalne. Na przykład interesują nas tylko strategie o stopie zwrotu za ostatni rok od 0 do 60 procent. Po wpisaniu parametrów granicznych i naciśnięciu przycisku filtruj, na kostce zostają pokazane tylko strategie spełniające warunki graniczne ustawione w tabeli.

Warto zwrócić uwagę , że cały proces wyboru najlepszej strategii spośród nawet kilkuset trwa kilkanaście sekund.

Przykład selekcji Jako przykład wybieramy strategię FW20 , która zachowała się najlepiej w okresie ostatniego miesiąca. Wybieramy WIG20 oraz okres miesięczny. Zaznaczamy tylko strategie dla FW20.

12

Dalej zaznaczamy wszystkie punkty na pierwszej ścianie sześcianu. Przechodzimy do kolejnej miary ryzykaprzeciętnego obsunięcia kapitału. Wybieramy strategie po lewej stronie na górze kostki, czyli te które mają wysoką stopę zwrotu przy małym przeciętnym obsunięciu kapitału.

Przechodzimy do kolejnej miary ryzyka - przeciętnego czasu trwania obsunięcia kapitału. Wybieramy strategie po lewej stronie na górze kostki, czyli te które mają wysoką stopę zwrotu i szybko odrabiają straty.

13

Przechodzimy do kolejnej miary ryzyka - maksymalnego obsunięcia kapitału Zaznaczamy najlepszą strategię i obserwujemy jej wstępnie jej parametry.

Klikamy w punkt reprezentujący strategię - otwiera się strona ze szczegółowymi jej parametrami.

14

Pytania i odpowiedzi (Q&A) 1. W jaki sposób generowane są sygnały? Sygnały powstają dzięki modelom matematycznym analizującym procesy rynkowe. W celu skupienia uwagi omówimy modele dotyczące prognoz kursu indeksu FW20. Model stara się w mniej lub bardziej dokładnie znaleźć i określić wzajemne relacje pomiędzy różnymi czynnikami wpływającymi na rynek. Czynniki te nazywane są wejściami modelu. Wyjście zaś stanowi interesujący nas proces czyli na przykład kształtowanie się poziomu kontraktów terminowych FW20. W pierwszej kolejności należy określić które czynniki mają istotny wpływ na analizowane wyjście. Poszukiwanie tych czynników wykonywane jest technikami DATAMINING. Jest mnóstwo czynników mogących mieć wpływ na poziom FW20. Proces DATAMINING umożliwia selekcję tych, które rzeczywiście wpływają na FW20. Kolejnym etapem, powstawania modelu jest określenie jego postaci analitycznej oraz optymalizacja parametrów strukturalnych modelu. Optymalizacja odbywa się metodami heurystycznymi w tym technologiami zwanymi sieci neuronowe.

2. Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze strategii? Każdy inwestor posiada indywidualne preferencje dotyczące ryzyka inwestycyjnego. Niektórzy nie akceptują zbyt dużych obsunięć kapitału i wolą zadowolić się mniejszym zyskiem i uniknąć dużych okresowych spadków kapitału. Inni grają znacznie bardziej agresywnie, podejmując większe ryzyko lecz oczekując w zamian większych zysków w dłuższym okresie czasu. Wszystkie te parametry zawarte są w tabelach omówionych powyżej oraz przedstawione graficznie na kostce selektora strategii. Należy więc analizować tabele i kostkę w sposób opisany w części „JAK STOSOWAĆ”.

3. Jak wybrać najbardziej stabilne strategie? Istnieje wskazówka umożliwiająca wybór strategii posiadających najbardziej stabilne parametry. Należy analizować tabele i znaleźć takie strategie, których parametry są zadawalające w każdym z okresów czasowych prezentowanych w tabeli. Na przykład w każdym okresie ( albo w większości z nich) strategie przynoszą zyski. Przedstawimy to na przykładzie poniższej tabeli. Patrząc na roczną stopę zwrotu najlepsze są strategie w 1 i 2 wierszu tabeli. Biorąc jednak pod uwagę parametry wszystkich okresów widać, że strategia zaznaczona ramką okazałą sią najbardziej stabilna spośród wszystkich prezentowanych w tabeli.

15