systemy informatyczne

systemy informatyczne Geneza Obszary dzia³ania Czasy, w których pracownik by³ postrzegany jedynie jako jeden z zasobów przedsiêbiorstwa, minê³y. W...
Author: Amelia Zawadzka
9 downloads 1 Views 8MB Size
systemy informatyczne

Geneza

Obszary dzia³ania

Czasy, w których pracownik by³ postrzegany jedynie jako jeden z zasobów przedsiêbiorstwa, minê³y. W obliczu swobodnego dostêpu do kapita³u i technologii, personel staje siê g³ównym czynnikiem decyduj¹cym o przewadze konkurencyjnej przedsiêbiorstw. Aby móc w pe³ni wykorzystaæ drzemi¹cy w nim potencja³, nale¿y go rozwijaæ i dbaæ o niego, ale tak¿e oceniaæ, w celu identyfikacji silnych i s³abych stron. XPRIMER.HCM to rozwi¹zanie informatyczne autorstwa SIMPLE Sp. z o.o., stanowi¹ce spójn¹ platformê wspomagaj¹c¹ zarz¹dzanie zasobami ludzkimi we wszystkich aspektach dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, ze szczególnym naciskiem na wzrost wydajnoœci pracy. XPRIMER.HCM w pe³ni wspiera zwi¹zane z tym procesy, pocz¹wszy od rekrutacji, poprzez proces ocen pracowniczych i wykrywanie luk lub przerostów kompetencyjnych, umo¿liwiaj¹c dziêki temu optymalizacjê struktury organizacyjnej, lepsze dopasowanie pracowników do zajmowanych stanowisk, zdefiniowanie œcie¿ek kariery i udoskonalenie polityki szkoleniowej, a w konsekwencji zrównowa¿ony rozwój ca³ej organizacji.

XPRIMER.HCM to oprogramowanie przydatne szczególnie w organizacjach charakteryzuj¹cych siê przynajmniej jedn¹ z wymienionych cech: + du¿e zatrudnienie, + rozproszona struktura organizacyjna, + czêste zmiany organizacyjne, + silna rotacja personelu, + ró¿norodne systemy pracy i okresy rozliczeniowe. Oprogramowanie szczególnie polecane jest:

Szpital instytut onkologiczny M.Curie

przedsiêbiorstwom logistycznym + i transportowym, firmom œwiadcz¹cym us³ugi ochro+ ny mienia i profesjonalnego utrzymania czystoœci, przedsiêbiorstwom produkcyjnym, + podmiotom ochrony zdrowia, + sieciom handlowym, + sieciom stacji paliwowych, + sieciom gastronomicznym, + hotelom, + bankom. +

zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

systemy informatyczne

Korzyœci Dla organizacji: minimalizacja kosztów pracy + wynikaj¹ca z optymalnego planowania ograniczaj¹cego kosztowne nadgodziny i nadmiarow¹ obsadê, optymalizacja struktury organiza+ cyjnej w zakresie umiejêtnoœci pracowników, wakatów i przerostów w zatrudnieniu, zapewnienie optymalnego dopa+ sowania pracowników do zajmowanych stanowisk, prowadzenie bazy wiedzy i systemu

Dla mened¿erów HR:

klasyfikacji znaczenia pracownika dla organizacji, ograniczenie kosztów administra+ cji danymi osobowymi, wzrost wydajnoœci pracy poprzez + wprowadzenie mechanizmów motywacyjnych uzale¿niaj¹cych wynagrodzenie od efektywnoœci, eliminacja kar wynikaj¹cych z nie+ zgodnego z prawem planowania czasu pracy i wzrost dyscypliny pracy przy wspó³pracy z dowolnym

wzrost wydajnoœci personelu + administracyjnego poprzez synchronizacjê danych i automatyzacjê czynnoœci, redukcja kosztów i przyspieszenie + procesu rekrutacji, skrócenie czasu przygotowania, +

Dla pracowników:

przeprowadzenia i obni¿enie kosztów obs³ugi ocen pracowniczych, ograniczenie kosztów przygoto+ wania list p³ac, dziêki wyeliminowaniu koniecznoœci rêcznego

systemem RCP,

wprowadzania danych,

eliminacja trudnoœci organizacyj+

identyfikacja luk kompetencyj+

nych towarzysz¹cych wdro¿eniu

nych,

równowa¿nego czasu pracy,

dostêp do danych historycznych +

ograniczenie kosztów dystrybucji +

umo¿liwiaj¹cych przygotowanie

informacji,

przekrojowych analiz,

elektroniczny obieg i repozy+

obs³uga specyficznych potrzeb +

torium dokumentów kadrowych

zak³adów pracy chronionej dziêki

(umów, wniosków, zaœwiadczeñ,

oprogramowaniu automatyzuj¹ce-

rozliczeñ itp.),

mu obs³ugê raportów generowa-

wzrost efektywnoœci obs³ugi +

nych dla potrzeb PFRON oraz

procesów biznesowych, w tym

automatycznej kontroli planu pracy

wykraczaj¹cych poza zarz¹dzanie

z ograniczeniami okreœlonymi w

personelem.

orzeczeniu o niepe³nosprawnoœci.

usprawnienie komunikacji miê+ dzy pracownikami a dzia³em personalnym, obs³uga planów pracy i wniosków + urlopowych oraz ich œcie¿ek akceptacyjnych, udostêpnianie, obs³uga i rozlicza+ nie powierzanego indywidualnie mienia, œwiadczeñ pracowniczych, delegacji, mo¿liwoœæ rozwoju zgodnie + z wyznaczon¹ œcie¿k¹ kariery, mo¿liwoœæ wp³ywu na organiza+ cjê poprzez udzia³ w procesie oceny okresowej, mo¿liwoœæ podnoszenia kom+ petencji poprzez udzia³ w szkoleniach dopasowanych œciœle do potrzeb i umiejêtnoœci.

zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

systemy informatyczne

Przepis na sukces Zarz¹dzanie personelem jest klu-

Stanowi ich uzupe³nienie i roz-

W celu zapewnienia bezpie-

czowym wyzwaniem dla ka¿dej

winiêcie w trzech g³ównych

czeñstwa wszystkich zgromadzo-

profesjonalnej organizacji. Skutecz-

obszarach: zarz¹dzania struktur¹

nych danych, XPRIMER.HCM zosta³

noœæ zarz¹dzania tym procesem

organizacyjn¹, zarz¹dzania za-

wyposa¿ony w rozbudowany,

przek³ada siê wprost na efektyw-

sobami ludzkimi (HRM) oraz

szczegó³owy system uprawnieñ

noœæ ca³ego przedsiêbiorstwa. Z te-

zarz¹dzania kapita³em ludzkim

i kontroli dostêpu.

go powodu, z oprogramowania

(HCM).

Zewnêtrzna aplikacja synchroniza-

XPRIMER.HCM mo¿e korzystaæ nie

Prac¹ systemu steruje ponad 300

tora danych umo¿liwia po³¹czenie

tylko personel administracyjny, ale

konfigurowalnych parametrów,

z systemami kadrowo-p³acowymi

tak¿e wszyscy pozostali pracowni-

pozwalaj¹cych indywidualnie

wykorzystuj¹cymi ró¿nego rodzaju

cy. Daje im to mo¿liwoœæ samo-

dostosowaæ go do rodzaju dzia-

bazy danych, a architektura SOA

obs³ugi, zwalniaj¹c dzia³ personalny

³alnoœci, sposobu funkcjonowania,

(Service-Oriented Architecture),

z wykonywania powtarzalnych

sytuacji rynkowej i wymagañ

mo¿liwoœæ pracy w modelu SaaS

czynnoœci administracyjnych.

danego przedsiêbiorstwa.

(Software as a Service) oraz wielo-

XPRIMER.HCM zosta³ zaprojekto-

jêzycznoœæ pozwalaj¹ na zastoso-

wany jako rozwi¹zanie niewyma-

wanie oprogramowania w wielu

gaj¹ce zmiany posiadanego syste-

zró¿nicowanych konfiguracjach

mu kadrowo-p³acowego lub rezy-

biznesowych.

gnacji z outsourcingu p³acowego.

zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

systemy informatyczne

Wykorzystanie Internetu

Optymalizacja struktury organizacyjnej

XPRIMER.HCM to oprogramowanie w ca³oœci obs³ugiwane z wykorzystaniem przegl¹darki internetowej. Unikaln¹ cech¹ jego interfejsu jest mo¿liwoœæ samodzielnego zaprojektowania pulpitu – g³ównego okna aplikacji. Ró¿ne role pe³nione w organizacji przez pracowników (ale tak¿e np. tymczasowych wspó³pracowników lub zewnêtrznych ekspertów) uniemo¿liwiaj¹ zastosowanie identycznego interfejsu dla wszystkich u¿ytkowników.

Drzewo struktury organizacyjnej

XPRIMER.HCM pozwala w ³atwy

Im bardziej zmienne jest otoczenie

XPRIMER.HCM posiada modu³

sposób, przy pomocy metody

biznesowe organizacji, tym czêœciej

wspieraj¹cy zarz¹dzanie struktur¹

„przeci¹gnij i upuœæ” dopasowaæ

mog¹ w niej wystêpowaæ procesy

organizacyjn¹ oraz symulacjê

elementy pulpitu do potrzeb

zmian organizacyjnych.

skutków wprowadzanych w niej

danego u¿ytkownika. W ten spo-

Przedsiêbiorstwa wprowadzaj¹ je

zmian. Struktura taka mo¿e zostaæ

sób mog¹ siê na nim znaleŸæ

zmieniaj¹c zasady organizacji pracy,

pobrana z systemu kadrowo-

nie tylko elementy zawieraj¹ce

planuj¹c rozbudowê lub chc¹c

p³acowego lub utworzona od

dane systemowe, ale tak¿e Gad¿ety

„odchudziæ” strukturê. Zmiany ta-

podstaw (wraz z aktualnym opisem

Google, kana³y RSS, komunikatory,

kie s¹ jednak kosztowne i obar-

czy mechanizmy przypomnieñ

czone wysokim ryzykiem podjêcia

ekranowych, mailowych lub SMS.

nietrafionych decyzji.

stanowisk i wymaganiami kompetencyjnymi). XPRIMER.HCM umo¿liwia zaplanowanie alternatywnych schematów organizacyjnych, u³atwiaj¹c znalezienie osób o wymaganych kompetencjach i optymalne rozmieszczenie ich w nowej strukturze. Ponadto, drzewo struktury dostarcza informacji o planowanej i rzeczywistej liczbie etatów na poszczególnych jej poziomach, wskazuj¹c istniej¹ce braki lub przerosty. Informacje te mog¹ byæ dla mened¿erów podstaw¹ do podjêcia kluczowych, strategicz-

Interfejs u¿ytkownika

nych decyzji.

zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

systemy informatyczne

Redukcja kosztów pracy poprzez optymalizacjê planowania i precyzyjne rozliczanie czasu pracy Modu³ wspieraj¹cy planowanie i rozliczanie czasu pracy u³atwia u³o¿enie optymalnego harmonogramu, z zastosowaniem wielu ró¿nych systemów czasu pracy (w tym równowa¿nego) i okresów rozliczeniowych. XPRIMER.HCM kontroluje zgodnoœæ przygotowywanych planów z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a tak¿e wewnêtrznymi uwarunkowaniami, np. sprawdzaj¹c kompletnoœæ wymaganych obsad pod wzglêdem iloœciowym lub kompetencyjnym. Mo¿liwoœæ zastosowania wielu Ÿróde³ ewidencji czasu pracy (w tym czytników RCP) pozwala na precyzyjn¹ weryfikacjê realizacji przygotowanych planów. Zgromadzone w ten sposób dane mog¹ zostaæ uzupe³nione m.in. informacjami o urlopach, premiach, potr¹ceniach, po przes³aniu do systemu kadrowo-p³acowego stanowi¹c gotowy materia³ do przygotowania list p³ac. Mechanizmy te pomagaj¹ tak¿e zredukowaæ liczbê nadgodzin i zoptymalizowaæ strukturê zatrudnienia niezale¿nie od wielkoœci organizacji.

Problemy, które zainicjowa³y powstanie XPRIMER.HCM: czas przygotowania planów pracy, +

planowanie i udzielanie urlopów, +

kontrola zgodnoœci z obowi¹+

obieg wniosków,

zuj¹cymi przepisami,

+ rozdzielnik kosztów wynagro-

wp³yw zmiany warunków za+

dzeñ pracowników wg czasu

trudnienia na planowanie czasu

rzeczywistego,

pracy pracowników,

integracja planowania czasu pracy +

ró¿ne systemy czasu pracy +

z ró¿nymi Ÿród³ami ewidencji czasu

i okresy rozliczeniowe w jednej

pracy.

jednostce organizacyjnej,

Obs³uga kart pracy umo¿liwia œcis³e przyporz¹dkowanie kosztów na zlecenia czy projekty, co w rezultacie umo¿liwia precyzyjn¹ analizê rentownoœci, rozpoznanie odchyleñ i wdro¿enie dzia³añ naprawczych

Wdro¿enie oprogramowania wspieraj¹cego planowanie i rozliczanie czasu pracy umo¿liwi³o naszym klientom m.in.: + niemal dwudziestokrotn¹ redukcjê liczby nadgodzin (z poziomu ok. 700 nadgodzin miesiêcznie), + ponad trzykrotny wzrost zatrudnienia (do 2500 osób), bez zwiêkszenia zatrudnienia w dziale personalnym.

Funkcje kontrolne pozwalaj¹ sprawdziæ grafik nie tylko pod wzglêdem zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale tak¿e zapewniæ obsadê o odpowiedniej liczebnoœci i kompetencjach.

zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

systemy informatyczne

Zarz¹dzanie kompetencjami i definiowanie œcie¿ek kariery Kompetencje pracowników to jedno z g³ównych Ÿróde³ sukcesu organizacji. XPRIMER.HCM pozwala mened¿erom zbudowaæ bazê wszystkich wystêpuj¹cych w przedsiêbiorstwie i niezbêdnych dla jego funkcjonowania kompetencji, wraz z okreœleniem metod ich pomiaru. Kompetencje te mog¹ zostaæ po³¹czone w profile oraz byæ powi¹zane ze stanowiskami zdefiniowanymi w strukturze organizacyjnej, z k o n k re t n y m i z a d a n i a m i , lokalizacjami lub komórkami organizacyjnymi. W oparciu

o profile kompetencyjne tworzony jest dynamiczny profil wymagañ, których spe³nienie jest niezbêdne dla skutecznej realizacji polityki personalnej. Porównanie profilu z kompetencjami zarejestrowanymi dla danego pracownika pozwala okreœliæ stopieñ jego dopasowania do powierzanego stanowiska lub zadania. Umo¿liwia to automatyczn¹ lokalizacjê luk kompetencyjnych oraz identyfikacjê pracowników przekraczaj¹cych wymagania. Dane o kompetencjach i stopniu ich dopasowania mog¹ byæ prezentowane w postaci graficznej, a tak¿e eksportowane do zewnêtrznych narzêdzi (np. Microsoft Excel).

Mo¿liwoœæ rozwoju jest niezwykle istotnym czynnikiem motywacyjnym. XPRIMER.HCM umo¿liwia budowê œcie¿ek kariery, czyli sekwencji przejœæ na kolejne stanowiska, wraz z warunkuj¹cymi je kryteriami (pochodz¹cymi np. z kartoteki, kompetencji lub oceny pracowniczej). System pozwala powi¹zaæ œcie¿ki kariery z poszczególnymi stanowiskami lub przygotowaæ je indywidualnie dla wyró¿niaj¹cych siê pracowników. Informacje te mo¿na wykorzystaæ w procesie wewnêtrznej rekrutacji lub podczas przeprowadzania zmian organizacyjnych.

zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

systemy informatyczne

Oceny pracownicze W celu dok³adnego okreœlenia

XPRIMER.HCM posiada wbudo-

Uruchomienie procesu powoduje

kompetencji pracowników i mene-

wany edytor ankiet, który pozwala

automatyczne wys³anie do od-

d¿erów oraz poziomu zaanga¿o-

samodzielnie, w ³atwy sposób

powiednich osób powiadomieñ

wania w wype³nianie powierzonych

tworzyæ w³asne lub modyfikowaæ

(systemowych lub poprzez e-mail)

obowi¹zków, niezbêdne jest syste-

ju¿ istniej¹ce ankiety. U¿ytkownik

o koniecznoœci przyst¹pienia do

matyczne ich ocenianie.

decyduje o iloœci stron, pytañ,

oceny.

XPRIMER.HCM u³atwia i usprawnia

rodzaju odpowiedzi (m.in. opiso-

Decyzja o przyst¹pieniu do oceny

proces oceny pracowniczej,

we, logiczne, s³ownikowe, liczbo-

przekierowuje do w³aœciwego

umo¿liwiaj¹c dok³adne zdefi-

we) oraz ich wymagalnoœci.

formularza i pozwala na jego

niowanie przebiegu procesu,

XPRIMER.HCM umo¿liwia tak¿e

a nastêpnie jego przeprowadzenie,

zdefiniowanie metody oceny

wraz z rejestracj¹ i analiz¹ uzys-

(np. 180 lub 360 stopni) oraz wybór

kanych wyników.

ocenianych i oceniaj¹cych osób.

wype³nienie. Wynikiem procesu mo¿e byæ wprowadzana przez prze³o¿onego ocena uzgodniona, ustalana na podstawie informacji pochodz¹cych np. z samooceny lub oceny wspó³pracowników. Tak¹ ankietê mo¿na wydrukowaæ, a po podpisaniu mo¿e ona stanowiæ dokument przechowywany w teczce personalnej pracownika. W praktyce stosowanie procesu oceny pracowniczej u³atwia identyfikacjê luk kompetencyjnych, rozpoznanie pracowników o najwiêk-

Plan ocen

szym potencjale, wsparcie rekrutacji wewnêtrznej i przyczynia siê do zmniejszenia rotacji personelu.

Ankieta samooceny

jêzyk angielski 7 6 5 4 3 2

coaching i rozwijanie innych osób

obs³uga klienta

1 0

wykszta³cenie kierunkowe

wyra¿anie siê na piœmie wartoœæ oczekiwana

Formularz oceny koñcowej

wartoϾ posiadana

zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

systemy informatyczne

Rekrutacja

Polityka szkoleniowa

Rekrutacja stanowi coraz wy¿szy koszt ponoszony przez przedsiêbiorstwa. XPRIMER.HCM istotnie obni¿a koszty dzia³añ rekrutacyjnych wspieraj¹c wszystkie etapy procesu, w tym identyfikacjê potrzeby zatrudnienia nowych pracowników. Elementem rozpoczynaj¹cym rekrutacjê jest wniosek o zatrudnienie, zawieraj¹cy informacje o stanowisku, wymaganych

Formularz aplikacji kandydata

kompetencjach, planowanej dacie

Kluczem do pe³nego wykorzystania

zatrudnienia itp.

potencja³u pracowników jest

Oprogramowanie umo¿liwia auto-

nieustanny rozwój. XPRIMER.HCM

matyczn¹ rejestracjê nap³ywaj¹cych

wydatnie wspiera opracowanie

do firmy aplikacji kandydatów,

i realizacjê optymalnej polityki

a tak¿e poszukiwanie potencjal-

szkoleniowej, a nastêpnie monito-

nych kandydatów wœród obecnych

rowanie jej efektów.

pracowników firmy.

XPRIMER.HCM umo¿liwia stworze-

XPRIMER.HCM gromadzi wszystkie

nie katalogu szkoleñ, bêd¹cego

dane, niezale¿nie od tego, przy

szczegó³ow¹ baz¹ wiedzy o wszys-

pomocy jakiego kana³u zosta³y

tkich dostêpnych dla pracowników

przekazane, w³¹czaj¹c w to aplika-

firmy szkoleniach, zarówno twar-

cje sk³adane poprzez Internet,

dych (m.in. BHP, szkolenia upraw-

przesy³ane poczt¹ e-mail, przekazy-

nieniowe) jak i miêkkich (np.

wane tradycyjnie w formie papiero-

zarz¹dzanie czasem, jêzyk per-

wej (po ich zeskanowaniu), notatki

swazji w kontaktach handlowych,

ze spotkañ, ankiety kwalifikacyjne,

szkolenia motywacyjne etc.).

testy itp. Wybrany kandydat mo¿e

Wnioski szkoleniowe mog¹ byæ generowane rêcznie przez uprawnione do tego osoby, a tak¿e automatycznie w wyniku stwierdzenia braków kompetencyjnych (np. podczas rekrutacji, zmian organizacyjnych, oceny pracowniczej, czy zbli¿aj¹cej siê daty wygaœniêcia uprawnieñ), a proces ich akceptacji jedno- lub wielostopniowy. Z zebranych wniosków mo¿na tworzyæ gotowe listy szkoleniowe. Proces koñczy ocena szkolenia, dokonywana w systemie przez jego uczestników. XPRIMER.HCM pozwala tak¿e na bud¿etowanie szkoleñ, uniemo¿liwiaj¹c przekroczenie za³o¿onych limitów finansowych.

automatycznie zostaæ zarejestrowany jako pracownik i umieszczony w strukturze organizacyjnej.

Katalog szkoleñ

zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

systemy informatyczne

Obieg dokumentów i portal pracowniczy

Konfigurator procesów

Zastosowanie XPRIMER.HCM poz-

jest dostêpnoœæ wewnêtrznych

wala na automatyzacjê wszystkich procesów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem kapita³em ludzkim w przedsiêbiorstwie oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu wystêpuj¹cych w tych procesach dokumentów. Otwartoœæ i elastycznoœæ systemu, umo¿liwia zastosowanie go nie tylko do zarz¹dzania do-

Unikatow¹ cech¹ XPRIMER.HCM narzêdzi programistycznych, które pozwalaj¹ na szybkie i ³atwe wprowadzanie do systemu w³asnych modyfikacji, pocz¹wszy od zmian w poszczególnych formularzach, a¿ po budowê ca³kowicie nowych funkcjonalnoœci. XPRIMER.HCM umo¿liwia graficzne opisanie procesów, co skutkuje niezwykle szybkim przejœciem

kumentami bezpoœrednio zwi¹za-

z fazy projektu do gotowego do

nymi z personelem (np. wnioskami

pracy, w pe³ni skonfigurowanego

urlopowymi, szkoleniowymi, pre-

systemu.

miowymi, czy umowami zawiera-

Mechanizmy generatora mog¹

nymi z pracownikami), ale i wszel-

zostaæ wykorzystane w organizacji

kimi dokumentami wymagaj¹cymi

do wsparcia obs³ugi dowolnych

szerokiego obiegu, jak np. obieg

procesów biznesowych, np. groma-

kosztowy faktur, regulaminów czy

dzenia bazy wiedzy o osobach

rozporz¹dzeñ. Ponadto, zintegro-

kontaktowych, obs³ugi sekretaria-

wane z systemem oprogramowanie

tu, rejestracji pracy laboratorium,

OCR umo¿liwia budowê elektro-

prowadzenia badañ jakoœciowych,

nicznego repozytorium dokumen-

reklamacji.

Elementy XPRIMER.HCM mo¿liwe do edycji z poziomu u¿ytkownika: + pola i uk³ady pól w zak³adkach na poszczególnych ekranach, nazwy pól, ich t³umaczenia i instrukcje stosowania, + opisy u¿ytkowników i szczegó³owy zestaw uprawnieñ, role u¿ytkowników, przep³yw procesu, zadania w ramach procesu, + dokumenty wejœciowe i wyjœciowe z poszczególnych zadañ, + ankiety oceny pracowników i oceny szkoleñ, + kompetencje i profile kompetencji, + treœci przypomnieñ i alarmów, + parametry poszczególnych funkcjonalnoœci systemu, s³owniki systemowe.

tów i szybkie ich przeszukiwanie. Utworzony portal pracowniczy umo¿liwia realizacjê wielu czynnoœci kadrowych w trybie samoobs³ugi, co istotnie odci¹¿a w obowi¹zkach administracyjnych pracowników dzia³u personalnego. U¿ytkownicy portalu maj¹ wgl¹d i kontrolê nad informacjami dotycz¹cymi w³asnych warunków zatrudnienia (m.in. dane osobowe, wymiar urlopu, harmonogram pracy), a tak¿e mo¿liwoœæ sk³adania wniosków w tym zakresie.

zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

systemy informatyczne

InnowacyjnoϾ

O nas

Oprogramowanie XPRIMER.HCM

Od ponad 20 lat pracownicy

charakteryzuje zastosowanie inno-

SIMPLE Sp. z o.o. tworz¹ i wdra¿aj¹

wacyjnych rozwi¹zañ technicznych

systemy informatyczne komplekso-

i organizacyjnych.

wo wspieraj¹c wszystkie aspekty

XPRIMER.HCM to oprogramo-

zarz¹dzania, w tym pracê dzia³ów

wanie w pe³ni internetowe,

personalnych. Zdobyte w ponad

przeznaczone do integracji z ju¿

350 projektach wdro¿eniowych

posiadanym oprogramowaniem

doœwiadczenie pozwala nam na

kadrowo-p³acowym. Zastosowane

realizacjê us³ug w najwy¿szych

rozwi¹zania i architektura SOA

standardach jakoœci, czego po-

umo¿liwiaj¹ korzystanie z oprogra-

twierdzeniem s¹ liczne rekomenda-

mowania w modelu SaaS. Warto

cje zadowolonych klientów oraz

podkreœliæ, ¿e oprogramowanie

certyfikowany system zarz¹dzania

XPRIMER.HCM zosta³o wyró¿nione

jakoœci¹ PN-EN ISO 9001:2009.

dotacj¹ przyznan¹ przez Narodowe

Nasza firma zosta³a zakwalifiko-

Centrum Badañ i Rozwoju w ra-

wana do czo³ówki innowacyjnych

mach inicjatywy IniTECH, a wniosek

firm w Polsce w zestawieniu „500

dotacyjny otrzyma³ najwy¿sz¹

Najbardziej Innowacyjnych Przed-

ocenê spoœród wszystkich dotycz¹-

siêbiorstw w Polsce” opracowanym

cych oprogramowania wspoma-

przez Instytut Nauk Ekonomicznych

gaj¹cego zarz¹dzanie.

Polskiej Akademii Nauk. Mamy

XPRIMER.HCM jest laureatem

bogate, poparte sukcesami doœ-

tytu³u Z³oty Horyzont HR i nominacji

wiadczenia w projekcie unijnym

do God³a Teraz Polska 2011,

E n t e r p r i s e E u ro p e N e t w o r k

z ocen¹ eksperck¹ 973/1000 pkt.

kooperacji pomiêdzy innowacyjnymi podmiotami. Wspieramy polsk¹ naukê wspó³pracuj¹c z uczelniami wy¿szymi, zarówno na polu badawczym jak i dydaktycznym. Jesteœmy siedmiokrotnym laureatem tytu³u Gazela Biznesu. Nasz sukces upatrujemy w sukcesie naszych klientów, którym na przestrzeni lat dostarczyliœmy oprogramowanie wspomagaj¹ce zarz¹dzanie.

zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

ul. Cieplaka 19 41-300 D¹browa Górnicza Tel/fax.: 32 262 60 22 [email protected]

Al. Krasiñskiego 1-3 31-111 Kraków Tel/fax.: 12 431 01 05 Tel/fax.: 12 431 01 21 [email protected]

ul. Kombatantów 34/702 66-400 Gorzów Wielkopolski Tel/fax.: 95 711 01 17 [email protected]

Ponad 350 zrealizowanych projektów wdro¿eniowych zintegrowanych systemów informatycznych Ponad dwudziestoletnie doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug informatycznych dla biznesu Centrum kompetencyjne oprogramowania ERP, APS, MES, HRM&HCM, BPM/CRM, BI Tworzenie dedykowanego oprogramowania na zamówienie Us³ugi integracyjne, informatyczne doradztwo techniczne Certyfikowany system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2009 Gazela Biznesu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Gepard Biznesu

SIMPLE Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ulicy Cieplaka 19, 41-300 D¹browa Górnicza, KRS: 0000108452, S¹d Rejonowy w Katowicach, Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, Kapita³ zak³adowy: 50 020,00 PLN, NIP: 637-01-02-776, REGON: 270535105