System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Opis zmian w wersji

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Opis zmian w wersji 2.0.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wersja 2.0.0......
4 downloads 2 Views 2MB Size
www.eabi.pl

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Opis zmian w wersji 2.0.0

1

www.eabi.pl

Spis treści Wersja 2.0.0............................................................................................................................................. 3 Wstęp. ................................................................................................................................................. 3 Wykaz zmian........................................................................................................................................ 3 Tryby pracy aplikacji eABI.................................................................................................................... 4 Tryb Uproszczony. ........................................................................................................................... 4 Tryb Rozszerzony. ............................................................................................................................ 7 Wzorce wydruków............................................................................................................................... 9 Zgłoszenie administratora bezpieczeostwa informacji do rejestracji GIODO ................................... 12 Automatyczne numerowanie upoważnieo do pobierania kluczy. .................................................... 14 Rejestr zbiorów danych osobowych.................................................................................................. 14 Spis rysunków. ................................................................................................................................... 16

2

www.eabi.pl

Wersja 2.0.0. Wstęp. Wersja 2.0.0 zawiera wiele zmian. Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie danych osobowych. W aplikacji zmieniono podstawy prawne na wydrukach. Utworzono nowy moduł do ewidencjonowania sprawozdao oraz utworzono nowy moduł do zgłaszania administratora bezpieczeostwa informacji do rejestru GIODO. Aplikacja od wersji 2 może pracowad w dwóch różnych trybach: uproszczonym i rozszerzonym. Aplikacja umożliwia wybranie różnych wzorów upoważnieo. Wzory upoważnieo mogą byd opracowane na indywidualne zamówienie użytkownika. Aplikacja umożliwia prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych - nowy obowiązek administratorów danych osobowych Wprowadzone zmiany sprawiają, że aplikacja posiada wiele możliwości dostosowania do własnych indywidualnych potrzeb każdej organizacji, przy zachowaniu zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Wykaz zmian. 1. Wprowadzono możliwośd pracy systemu w 2 trybach: Uproszczonym i Rozszerzonym. 2. Zestawienia w podziale na komórki organizacyjne - Dodano możliwośd wydrukowania tylko ważnych upoważnieo z komórki organizacyjnej. 3. Zestawienia - Upoważnienia w podziale na zbiory - Dodano możliwośd wydrukowania tylko ważnych upoważnieo w zbiorze danych. 4. Upoważnienia do pobierania kluczy do pomieszczeo - dodano mechanizm automatycznego numerowania upoważnieo. 5. Dodano możliwośd wydrukowania obszaru w podziale na komórki organizacyjne. 6. Wydruki. Poprawiono podstawę prawną. 7. Wnioski Zbiory - Dodano możliwośd wybrania obszaru ze słownika. 8. Dodano Słownik Uprawnienia w systemach informatycznych. 9. Zbiory - Dodano pole do rejestru ABI. Program automatycznie wpisał do rejestru ABI zbiory, które zostały zarejestrowane przez GIODO na podstawie starej ustawy. 10. Dodano moduł ABI - do zarządzania zgłoszeniami administratora bezpieczeostwa informacji. 11. Dodano moduł - Sprawozdania. 12. Dodano możliwośd wybrania wzorca wydruków upoważnienia. 0

- domyślny wzorzec dla dowolnego trybu.

3

www.eabi.pl

2101- alternatywny wzorzec dla 2 trybu. 13. Utworzenie rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonych przez administratora danych.

Tryby pracy aplikacji eABI. Aplikacja od wersji 2 może pracowad w dwóch różnych trybach. Różnica w pracy polega na innym sposobie wydawania upoważnieo do przetwarzania danych osobowych. Tryb pracy aplikacji można ustalid w opcji Administrator > Tryb Pracy Systemu. (Rys 1)

Rysunek 1 Tryb pracy systemu

Tryb Uproszczony.

Dotychczasowy tryb pracy aplikacji. W tym trybie upoważnienie zawiera jeden zakres dla wielu zbiorów danych, oraz jeden identyfikator użytkownika w systemie informatycznym.

4

www.eabi.pl

Rysunek 2 Formularz Upoważnienia – tryb uproszczony

Rysunek 3 Dodaj upoważnienie – tryb uproszczony

5

www.eabi.pl

Rysunek 4 Upoważnienie - tryb uproszczony

6

www.eabi.pl

Tryb Rozszerzony.

W trybie rozszerzonym możliwe jest ustalenie odrębnego zakresu oraz identyfikatora dla każdego zbioru danych. Możliwe jest również ustalenie uprawnieo w systemie informatycznym. Wygląd i zawartośd upoważnienia można wybrad z dostępnych wzorców. Dla użytkowników, którzy chcieliby przełączyd się do trybu rozszerzonego została udostępniona procedura „ProcTrybRozszerzony_2_0”, która przepisuje zakres upoważnienia z trybu uproszczonego do każdego zbioru w trybie rozszerzonym.

Rysunek 5 Formularz Upoważnienia – tryb rozszerzony

7

www.eabi.pl

Rysunek 6 - Dodaj Upoważnienie – tryb rozszerzony

8

www.eabi.pl

Wzorce wydruków. Od wersji 2 program umożliwia wybranie różnych wzorów upoważnieo. Wzory mogą zostad przygotowane na indywidualne zapotrzebowania użytkownika. Dla trybu rozszerzonego zostały przygotowane dwa wzorce upoważnieo. 0 - zawiera zakres, identyfikator, nazwę programu, uprawnienia w programie 2101 - zawiera zakres, identyfikator Aby ustalid wzorzec należy uruchomid menu Administrator > Parametry, zakładka Wzorce

Rysunek 7 Parametry Wzorce

9

www.eabi.pl

Rysunek 8 Upoważnienie - tryb rozszerzony wzorzec 2101

10

www.eabi.pl

Rysunek 9 Upoważnienie - tryb rozszerzony wzorzec 0

11

www.eabi.pl

Zgłoszenie administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji GIODO Dodano moduł ABI - do zarządzania zgłoszeniami administratora bezpieczeostwa informacji. Aby dodad zgłoszenie ABI należy uruchomid menu Administrator > ABI.

Rysunek 10 Zgłoszenia ABI

Rysunek 11 ABI - Nowe zgłoszenie

12

www.eabi.pl

Rysunek 12 Formularz - zgłoszenie ABI

13

www.eabi.pl

Automatyczne numerowanie upoważnień do pobierania kluczy. W wersji 2 dodano mechanizm automatycznego numerowania upoważnieo do pobierania kluczy do pomieszczeo. Program umożliwia ustawienie sposobu numerowania. Aby ustawid parametry numerowania należy uruchomid Administrator > Parametry – zakładka Klucze (Rys. 13).

Rysunek 13 Parametry Upoważnienia - klucze

Rejestr zbiorów danych osobowych. Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych jest nowym obowiązkiem administratora danych osobowych. Rejestr zawiera zbiory danych, z wyjątkiem zbiorów, których mowa w art. 43 ust 1. Rejestr zawiera nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust 1 pkt 2-4a i 7. W związku z powyższym moduł Zbiory danych został wzbogacony o możliwośd wprowadzenia dodatkowych danych niezbędnych do utworzenia „Rejestru”. Wprowadzona została opcja zaznaczenia czy dany zbiór ma byd uwzględniony w Rejestrze. Aktualizator automatycznie zakwalifikował wszystkie zbiory danych dotychczas zgłoszone do rejestracji GIODO. Rejestr zbiorów musi zawierad numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeśli został nadany administratorowi danych. Dlatego dane podmiotu zostały rozszerzone o pole REGON. Wpisanie numeru nie będzie miało wpływu na nr licencji i dalsze działanie aplikacji.

14

www.eabi.pl

Rysunek 14 Zbiory danych osobowych - informacje o paostwie trzecim

Rysunek 15 Rejestr zbiorów danych osobowych

15

www.eabi.pl

Spis rysunków. Rysunek 1 Tryb pracy systemu ................................................................................................................ 4 Rysunek 2 Formularz Upoważnienia – tryb uproszczony ........................................................................ 5 Rysunek 3 Dodaj upoważnienie – tryb uproszczony ............................................................................... 5 Rysunek 4 Upoważnienie - tryb uproszczony .......................................................................................... 6 Rysunek 5 Formularz Upoważnienia – tryb rozszerzony ......................................................................... 7 Rysunek 6 - Dodaj Upoważnienie – tryb rozszerzony ............................................................................. 8 Rysunek 7 Parametry Wzorce ................................................................................................................. 9 Rysunek 8 Upoważnienie - tryb rozszerzony wzorzec 2101 .................................................................. 10 Rysunek 9 Upoważnienie - tryb rozszerzony wzorzec 0 ........................................................................ 11 Rysunek 10 Zgłoszenia ABI .................................................................................................................... 12 Rysunek 11 ABI - Nowe zgłoszenie ........................................................................................................ 12 Rysunek 12 Formularz - zgłoszenie ABI ................................................................................................. 13 Rysunek 13 Parametry Upoważnienia - klucze...................................................................................... 14 Rysunek 14 Zbiory danych osobowych - informacje o paostwie trzecim ............................................. 15 Rysunek 15 Rejestr zbiorów danych osobowych .................................................................................. 15

16

www.eabi.pl