Studium Wykonalnosci. Feasibility study

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 – projekty inwestycyjne Krzysztof Mi...
Author: Oskar Kurowski
0 downloads 0 Views 1022KB Size
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 – projekty inwestycyjne

Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

Studium Wykonalnosci „Feasibility study” • Obowiązkowy dokument uzupełniający wniosek o finansowanie inwestycji • Kompendium wiedzy (ekonomicznej, technicznej, organizacyjnej) na temat projektu • Dokument zharmonizowany z samym wnioskiem prezentujący czy istnieją ograniczenia natury finansowej, technicznej, organizacyjnej, prawnej lub innej, uniemożliwiające realizację projektu…

Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

2

Cykl życia projektu • Planowanie (prace przygotowawcze) • Identyfikacja (określenie problemów – możliwości rozwiązania) • Opracowanie (określenie wykonalności i trwałości rezultatów) • Ocena zewnętrzna (przez podmioty w syst. instytucjonalnym) • Finansowanie (określenie przepływów, przekazanie środków) • Wdrożenie (realizacja) projektu • Eksploatacja (uruchomienie i użytkowanie) • Ocena końcowa (ewaluacja – ocena rezultatów, wniosków)

Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

3

Cykl życia projektu Metodologia przygotowania przedsięwzięcia – powiązania ze Studium Wykonalności

Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

4

Definicja • Studium wykonalności - proces identyfikacji możliwości i zagrożeń, określania celów, szacowania kosztów i korzyści oraz określania alternatywnych rozwiązań problemu w celu uniknięcia błędnych decyzji inwestycyjnych - czy z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego projekt jest wykonalny i możliwy do sfinansowania - dokument jako wynik procesu, w którym zawarta jest

projekcja celów projektu (podmiotu) sposobów ich osiągnięcia oraz spodziewanych efektów - czy realizacja jest wykonalna, opłacalna a efekt trwały… Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

5

Zalecenia do SW

Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

6

Cele zaleceń do SW

 Ujednolicenie zasad przygotowania studium wykonalności przez Wnioskodawców - umożliwienie porównywalności przedsięwzięć

- ułatwienie przy ocenie merytorycznej przez ekspertów - przypisanie kryteriów do poszczególnych części SW - uporządkowanie terminologii, skrótów, harmonogramów

Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

7

Omówienie rozdziałów SW I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Warszawa 2008-06-27

Wprowadzenie Streszczenie Studium Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Logika interwencji Analiza popytu Analiza instytucjonalno-prawna Analiza techniczna Plan wdrożenia i finansowania przedsięwzięcia Analiza finansowa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

8

I. Wprowadzenie

 Tytuł i cel projektu (max 400 znaków) Wnioskodawca i podmioty współpracujące (podmioty i ich podstawowe dane)

Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

9

II. Streszczenie Streszczenie SW (podsumowanie) pozwala zapoznać się w ograniczonym czasie się z głównymi elementami inwestycji i wskazuje na: - potrzebę realizacji projektu – zrozumiały język - wyniki analizy wariantów, rekomendacje - uzasadnienie zapotrzebowania (popytu) na inwestycję - sposób wdrażania, trwałość rezultatów - wykonalność prawno-instytucjonalną Warszawa 2008-06-27

Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego - wyniki analizyMinisterstwo finansowej – wykonalność kasowa

10

III. Analiza otoczenia społecznogospodarczego

 Lokalizacja projektu (mapki, zdjęcia) Uwarunkowania społeczno-gospodarcze (regionalne) Stan bazy badawczej, identyfikacja potrzeb (diagnoza) Polityka sektorowa - powiązania strategiczne Powiązania z innymi przedsięwzięciami lub innymi inicjatywami UE (komplementarność) Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

11

IV. Logika interwencji Wykazanie spójności projektu z celami PO IG Określenie wskaźników monitorowania projektu Powiązania z innymi programami badawczymi Wnioskodawcy - opis celów projektu – cele strategiczne, operacyjne (zasada SMART)

- poprawność wskaźników, zgodnie z listą (realistyczne) - synergia z innymi przedsięwzięciami beneficjenta - wskazanie priorytetowych kierunków badań Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

12

V. Analiza popytu

 Identyfikacja odbiorców rezultatów projektu Określenie popytu na rezultaty inwestycji - prognozowana liczba użytkowników, odbiorców (beneficjenci pośredni projektu) – analizy rynkowe - znaczenie środowiskowe, zasięg użytkowania aparatury, skala oddziaływania inwestycji - kalkulacja ewentualnych przychodów (jeżeli dotyczy)

Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

13

VI. Analiza instytucjonalno-prawna

 Status prawny (wnioskodawca – również konsorcjanci) Charakterystyka działalności naukowo-badawczej Doświadczenie wnioskodawcy Wykonalność inwestycji pod względem organizacyjnym Wykonalność inwestycji pod względem prawnym Gotowość formalno-administracyjna – pozwolenia - wykonalność instytucjonalna, charakterystyka organizacji, etc

Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

14

VII. Analiza techniczna

 Opis zasobów Wnioskodawcy Opis techniczny inwestycji Lokalizacja projektu – uwarunkowania techniczne Warszawa 2008-06-27

niezbędne rodzaje czynności / materiały / usługi wyczerpująca informacja elementy krytyczne – uwarunkowania techniczne wpływ na środowisko naturalne – warunki lokalizacyjne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

15

VIII. Plan wdrożenia Harmonogram realizacji projektu Plan finansowania przedsięwzięcia Trwałość rezultatów projektu Promocja projektu - metodologia budowania harmonogramu dla projektu - opis stanu po realizacji inwestycji - wykazanie możliwości sfinansowania rezultatów

Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

16

IX. Analiza finansowa  

Sytuacja finansowa Wnioskodawcy Przepływy pieniężne Określenie luki w finansowaniu (jeżeli dotyczy) Wnioski z analizy finansowej -

Warszawa 2008-06-27

źródła finansowania projektu określenie stopy dyskontowej (jednolite wskaźniki) dokonanie kalkulacji luki finansowej rachunek przepływów pieniężnych projektu prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego

17

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.nauka.gov.pl/fundusze_strukturalne

Warszawa 2008-06-27

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż Wyższego