Struktura wniosku projektowego w Programie

Dzień Informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10.02.2011 Struktura wniosku projektowego w Programie CIP-ICT PSP Kryteria i proces ...
Author: Jakub Przybysz
0 downloads 2 Views 1MB Size
Dzień Informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10.02.2011

Struktura wniosku projektowego w Programie CIP-ICT PSP Kryteria i proces oceny wniosków Andrzej J. Galik Aleksandra Ihnatowicz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

CIP – ICT PSP Jeśli masz pomysł na projekt: 1. Przeczytaj dostępne dokumenty UE, 2. Upewnij się, że Twój pomysł ściśle odpowiada tematyce z zaproszenia do konkursu, jest innowacyjny i europejski / regionalny, 3. „Określ” typ projektu i sposób finansowania, 4. Określ charakter Twojego udziału (koordynator czy partner?) i poszukaj partnerów, 5. Opisz swój pomysł zgodnie z wymaganiami KE, 6. Złóż wniosek w terminie określonym w zaproszeniu, 7. Bądź gotowy na konieczność składania przed KE dodatkowych wyjaśnień, 8. Jeśli Twój wniosek został zaakceptowany przygotuj się do negocjacji warunków udziału w projekcie i podpisania umowy na granty.

Plan Prezentacji

1. Dokumentacja konkursu, 2. Kryteria i proces oceny wniosków, 3. Struktura wniosku projektowego.

CIP – ICT PSP

Plan Prezentacji

1. Dokumentacja konkursu, 2. Kryteria i proces oceny wniosków, 3. Struktura wniosku projektowego.

CIP – ICT PSP Procedura oceny i wyboru projektów: Proposal submission

N

Eligibility

Y

Evaluation by Experts Applicants informed of Experts Decision Commission Ranking

Negotiations

Commission Reject Decision Applicants informed of Committee Decision

Commission Funding or Rejection Decision

CIP – ICT PSP Procedura oceny i wyboru projektów (3 kryteria): Eligibility (poprawność formalna wniosku): • • •

Terminowość - zgłoszenie na czas zgodnie z zasadami opisanymi w zaproszeniu, Kompletność dokumentów (żądane formularze administracyjne i opis propozycji projektu), Zgodność struktury konsorcjum z wytycznymi opisanymi w Programie Pracy (Work Programme)

 Award (kryteria oceny): • • •

Relevance - Zgodność z wytycznymi Programu Pracy, oczekiwaniami i programami na poziomie UE i krajowym, Impact - Oddziaływanie, Implementation - Zarządzanie.

 Selection Criteria: • •

Zdolność finansowa: - Zgłaszający muszą mieć stabilne i wystarczające fundusze do poprowadzenia projektu, Zdolność wykonawcza: - Zgłaszający muszą mieć profesjonalne kompetencje i kwalifikacje do poprowadzenia prac opisanych w projekcie, - Zgłaszający muszą mieć zdolność przydzielenia włąściwychpracowników do wykonania zadań.

CIP – ICT PSP Procedura oceny i wyboru projektów (3 kryteria): Eligibility (poprawność formalna wniosku): • • •

Terminowość - zgłoszenie na czas zgodnie z zasadami opisanymi w zaproszeniu, Kompletność dokumentów (żądane formularze administracyjne i opis propozycji projektu), Zgodność struktury konsorcjum z wytycznymi opisanymi w Programie Pracy (Work Programme)

 Award (kryteria oceny): • • •

Relevance - Zgodność z wytycznymi Programu Pracy, oczekiwaniami i programami na poziomie UE i krajowym, Impact - Oddziaływanie, Implementation - Zarządzanie.

 Selection Criteria: • •

Zdolność finansowa: - Zgłaszający muszą mieć stabilne i wystarczające fundusze do poprowadzenia projektu, Zdolność wykonawcza: - Zgłaszający muszą mieć profesjonalne kompetencje i kwalifikacje do poprowadzenia prac opisanych w projekcie, - Zgłaszający muszą mieć zdolność przydzielenia włąściwychpracowników do wykonania zadań.

CIP – ICT PSP Procedura oceny i wyboru projektów (Award):

CIP – ICT PSP

Procedura oceny i wyboru projektów (skala ocen):

0

The proposal fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete information

Warunek kwalifikacji:

1

Very poor. poor The criterion is addressed in a cursory and unsatisfactory manner.

Relevance

2

Poor. Poor There are serious inherent weaknesses in relation to the criterion in question.

3

Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses that would need correcting.

4

Good. Good The proposal addresses the criterion well, although certain improvements are possible.

5

Excellent. Excellent The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Any shortcomings are minor.

Impact Implementation Threshold

3 3 3 10,5

Plan Prezentacji

1. Dokumentacja konkursu, 2. Kryteria i proces oceny wniosków, 3. Struktura wniosku projektowego.

Składanie wniosku – system EPSS (Electronic Proposal Submission System)

Struktura wniosku projektowego

Część A Formularze A1, A2.1, A2.2, A3

Część B Część opisowa

Część A: Formularz A1, A2.1, A2.2

Część A: Formularz A3

Część B – strona początkowa

Część B: część opisowa

Relevance: B1. Zgodność projektu z założeniami konkursu (Relevance) B1.1. Założenia/cele projektu (Project objectives) B1.2 Wymiar europejski (EU dimension)

Impact: B2. Wpływ projektu (Impact) B2.1. Oczekiwane rezultaty (Expected impact) B2.2. Rezultaty długoterminowe (Long term impacts) B2.3. Dostępność rezultatów (Availability of results)

Część B: część opisowa

Implementation: B3. Realizacja (Implementation) B3.1a. Wybrana metodologia (Chosen approach) B3.1b. Plan pracy • Lista pakietów zadań • Lista „deliverabli” • Opis pakietów zadań • Tabela z podsumowaniem osobomiesięcy B3.1c. Zarządzanie projektem (Project management) B3.2. Poświadczenie woli współpracy B3.3. Dostępność zasobów B3.4. Bezpieczeństwo, prywatność, dodatkowe klauzule

B1. Zgodność projektu z założeniami konkursu B1.1 Założenia projektu

 Należy opisać cele projektu i proponowane rozwiązania; Ta część powinna stanowić analizę konkretnych interoperacyjnych rozwiązań, które mają być zastosowane w projekcie; Opisać zgodność projektu z celami danego tematu zawartymi w Programie Pracy; Wyniki powinny być podane jako wymierne i sprawdzalne wskaźniki, osiągalne z dostępnych zasobów, w czasie realizacji projektu; Opisać istotne aspekty prawne, organizacyjne i polityczne; Opisać istniejące krajowe, regionalne i lokalne inicjatywy w danym temacie.

B1. Zgodność projektu z założeniami konkursu B1.2 Wymiar europejski

 Wykazać w jaki sposób projekt odnosi się do odpowiednich polityk, strategii i działań na poziomie europejskim i krajowym; Wskazać czy wynikiem prac pilotażowych będzie wzmocnienie istniejących inicjatyw krajowych – podać przykłady/ odniesienia do krajowych lub europejskich strategii; Wyjaśnić szczegółowo znaczenie proponowanego projektu dla celów politycznych UE/ dyrektyw UE.

B1 Relevance: z komentarzy w ocenach wniosków

„…the methodology is not well defined and the objectives are unclear, particularly since the proposal addresses a wide area is insufficiently focused… ”

„…the review of current state-of-the-art. Is not up to date and lacks necessary detail. No evidence is presented showing that the proposal has the potential to progress beyond the current state-of-the-art… ”

„…it is not convincing that the project will contribute to the coordination Of high quality research… ”

B2. Wpływ projektu B2.1 Oczekiwane rezultaty

 Opisać w jaki sposób projekt przyczyni się do oczekiwanych wyników docelowych i cech wymienionych w Programie Pracy dla danego konkursu; Opisać szczegółowo wyniki realizacji projektu.

B2. Wpływ projektu B2.2 Rezultaty długoterminowe

 Wyjaśnić długoterminowe oddziaływanie na poziomie europejskim; Opisać w jaki sposób konsorcjum zamierza osiągnąć rentowność i stabilność po zakończeniu projektu; Opisać w jaki sposób konsorcjum zamierza utrzymać rezultaty projektu; Opisać, w jaki sposób planowane rozwiązania będą utrzymane i powinny / mogą być dalej rozwijane po zakończeniu projektu i finansowania wspólnotowego; Projekt powinien wyjaśnić, w jaki sposób bariery prawne mogą zostać zniesione, aby umożliwić skuteczne działanie interoperacyjnych usług w całej UE.

B2. Wpływ projektu B2.3 Dostępność rezultatów

 Opisać, w jaki sposób będą upowszechniane wyniki projektu np. na temat specyfikacji interfejsów, protokołów, architektury itd.; Opisać w jaki sposób konsorcjum będzie zarządzać prawami własności intelektualnej; Opisać w jaki sposób przestrzegane będą zasady zamówień publicznych dla pełnego wdrożenia tych usług, poza fazę projektu.

B2 Impact: z komentarzy w ocenach wniosków

„…the dissemination plan is weak and the exploitation is not sufficient…”

„…given the shortcomings identified in the work plan, the methodology and the composition of the consortium, the expected impact of the proposed work would remain limited… ”

„…the proposal is unlikely to make a significant contribution at the European level… ”

B3. Realizacja B3.1a Wybrana metodologia pracy

 Opisać strukturę planu pracy projektu oraz ogólną strategię i metody stosowane w celu osiągnięcia wyznaczonych celów.

B3. Realizacja B3.1c. Zarządzanie projektem

 Opisać strukturę organizacyjną i mechanizmy podejmowania decyzji w ramach projektu. Pokaż, jak są one dobrane do skali i złożoności projektu; Wniosek powinien zawierać zarys pilotażu ( w przypadku projektów Typu A i B), które są zgodne z normami rządowymi dla dużych projektów ICT; Plan powinien zawierać zarys planu zarządzania projektem, dokumentami i zarządzania cyklem życia oprogramowania, zarządzanie jakością oraz zarządzania rozwojem oprogramowania; Projekt powinien zawierać przegląd procedur sprawozdawczych.

B3. Realizacja B3.2. Opis partnerów Opisać każdego partnera – podkreślić ich wiedzę i ich rolę w realizacji projektu oraz wskazać kluczowy personel (krótki życiorys) przewidziany do pracy nad projektem. Wyraźnie wskazać koordynatora, wszystkich uczestników konsorcjum (w tym podmioty publiczne, podwykonawców - jeżeli jest znany na etapie składania); Organizacja koordynatora powinna opisać swoje kompetencje doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami o dużej skali. Wskazać, czy administracja państwowa jest reprezentowana w konsorcjum przez wyznaczone podmioty prawne do działania w jej imieniu (wykazać dlaczego dany podmiot został wybrany do reprezentacji danej administracji w projekcie).

B3. Realizacja B3.3. Dostępność zasobów

 Oprócz kosztów wskazanych w formularzu A3 proszę opisać i uzasadnić inne większe koszty (np. sprzęt, oprogramowanie, podwykonawstwa); Opisać w jaki sposób całość niezbędnych środków zostanie wykorzystana; Przedstawić ogólny plan finansowy dla danego projektu.

B3. Realizacja B3.4. Bezpieczeństwo, prywatność, dodatkowe klauzule

 Opisać, w jaki sposób sieć wzajemnych połączeń oraz interoperacyjności usług zostaną osiągnięte; Opisać wszelkie kwestie bezpieczeństwa i prywatności partnerów zaangażowanych w projekt i / lub rodzaj proponowanych usług; Zidentyfikować i opisać główne standardy stosowane w danych usługach; Architektura usług powinna być zgodna z wytycznymi.

B3 Implementation: z komentarzy w ocenach wniosków

„…the management structure and procedures are poorly described and provide no evidence of sound operations… ”

„…there is no discussion on management issues such as risk management and conflict resolution… ”

„…it is not evident that all partners have significant contribution and are required for the execution of the project… ”

CIP – ICT PSP Procedura oceny i wyboru projektów (czas):

Date

Event

February 2011

Publication of call for proposals

June 2011

Call closure

June 2011

Evaluation

September 2011

Start of negotiations

December 2011 / Early 2012

Completion of negotiations, signature of grant agreements

CIP – ICT PSP Dodatkowe informacje i możliwość konsultacji:

CIP – ICT PSP Podsumowanie: Do każdego konkursu (call) jest opracowany nowy przewodnik dla składających wnioski projektowe (Guide for Applicants), W ramach tego samego konkursu wydawane są osobne przewodniki dla różnych typów projektów, Przy składaniu wniosku należy korzystać z aktualnego planu pracy (Work Programme) wydawanego dla ICT PSP, Część A – składana elektronicznie on-line, Część B – opisowo (PDF- < 10 Mb) wg Guide’u, ale: bez załączników i odnośników hypertext i w B&W

 Wszyscy uczestnicy projektu muszą złożyć u koordynatora (przed zgłoszeniem projektu) oświadczenia woli,

Przydatne strony

Strona domowa ICT: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

Konkursy CIP-ICT PSP:

i

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/index_en.htm http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/index_en.htm

Dokumentacja CIP-ICT PSP: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_10/index_en.htm http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_10/index_en.htm

Baza Ekspertów CIP-ICT PSP: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/cf/expert/login/index.cfm http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/cf/expert/login/index.cfm

Baza Partnerów: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/cf/partner/login/index.cfm http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/cf/partner/login/index.cfm

Strona domowa KPK:

http://www.kpk.gov.pl

Szukanie partnerów (CORDIS):

http://cordis.europa.eu/partners-service/

Szukanie partnerów (Ideal-IST):

http://www.ideal-ist.net/

Dziękujemy za uwagę Andrzej J. Galik email: [email protected]

Aleksandra Ihnatowicz email: [email protected]

Osoby do kontaktu:

Monika Harach email: [email protected]

Łukasz Nikitin Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” Internecie” email: [email protected]

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 02-078 Warszawa

tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: [email protected]