STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Słonecznej Chatki” i zwane jest w dal...
0 downloads 3 Views 169KB Size
STATUT STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Słonecznej Chatki” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. § 2. 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu. 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. § 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba Stowarzyszenia mieści się w Poznaniu. § 4. 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Stowarzyszenie ma prawo należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. § 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków. ROZDZIAŁ II CELE STOWARZYSZENIA § 6. Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie działalności Przedszkola „Słoneczna Chatka” (dalej „Przedszkole”), polegające na: 1. 1. Organizowaniu spotkań, wycieczek, imprez, 1. 2. Pozyskiwaniu funduszy na zakup pomocy dydaktyczno – naukowych i sprzętu oraz na uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego. 2. Prowadzenie Przedszkola w przypadku utraty przez Przedszkole statusu przedszkola prowadzonego przez Miasto Poznań. 3. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka. 4. Uczestniczenie w życiu kulturalno – społecznym Miasta. 5. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i w organizacji wolnego czasu. 6. Inicjowanie rozwoju dzieci poprzez formy artystyczne. 7. Poznawanie historii i tradycji własnego regionu. 8. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 7. Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tworzenie i rozwój jednostek wychowawczo – oświatowych, Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek, Organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego wspierania, Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, Organizowanie seminariów dla rodziców i nauczycieli, Zapewnienie doboru odpowiedniego sprzętu dydaktyczno – rehabilitacyjnego, Promowanie właściwych postaw rodzicielsko – wychowawczych, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 8. 1. Stowarzyszenie dla prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, a także może korzystać z usług innych podmiotów. 2. Stowarzyszenie dla prowadzenia swej działalności korzysta ze środków zebranych ze składek członkowskich swoich członków oraz środków uzyskanych od członków i osób trzecich.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

§ 9.

1. Zwyczajnych 2. Wspierających 3. Honorowych § 10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 1) osoba fizyczna, która jest prawnym opiekunem dziecka uczęszczającego do Przedszkola, przy czym na jedno dziecko przypada najwyżej jeden członek zwyczajny (dalej „Rodzic”); 2) osoba fizyczna zatrudniona w Przedszkolu (dalej „Przedszkolanka”); jeżeli złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia, będzie przestrzegał postanowień statutu oraz będzie opłacał składki członkowskie i wniesie opłatę wpisową. § 11. 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 2. Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisu Stowarzyszenia do rejestru. 3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. § 12. Członek zwyczajny ma prawo do: 1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach Walnego Zebrania Członków, 2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 3. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności,

4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia, 5. Korzystania z urządzeń wspólnych Stowarzyszenia w ustalonym zakresie ich działania, 6. Wnioskowania o objecie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów Stowarzyszenia w granicach ustalonych przepisami prawa. § 13. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 1. 2. 3. 4. 5.

Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, Przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, Regularnego opłacenia składek członkowskich, Uiszczenia opłaty wpisowej, Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej.

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

§ 14.

1. Śmierci członka 2. Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia 3. Skreślenia członka przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy kolejno po sobie następujących, po uprzednim pisemnym wezwaniu, 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu lub Walnego Zebrania z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, regulaminu Stowarzyszenia lub z powodu działania członka na szkodę Stowarzyszenia. 5. Gdy dobiegnie końca rok szkolny, w którym dziecko Rodzica traci status przedszkolaka uczęszczającego do Przedszkola, tj. z dniem 30 czerwca. 6. Utraty przez członka statusu prawnego opiekuna przedszkolaka uczęszczającego do Przedszkola. 7. Wygaśnięcia umowy o pracę wiążącej Przedszkolankę z Przedszkolem lub upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę. § 15. 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą lub okresową pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przez jego Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 pkt 3,4,5 i 6 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. 4. Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku: 4.1. Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie. 4.2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu. § 16. 1. Od uchwał Zarządu podjętych w sprawach skreślenia z listy członków i wykluczenia ze Stowarzyszenia służy członkowi zwyczajnemu i członkowi wspierającemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub wykluczeniu go ze Stowarzyszenia. 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna. § 17. 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.

3. Członek honorowy może brać udział w walnym zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

Władzami Stowarzyszenia są:

§ 18.

1. Walne Zebranie Członków 2. Zarząd Stowarzyszenia 3. Komisja Rewizyjna § 19. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia na tablicy ogłoszeń Przedszkola i na stronie internetowej Przedszkola, nie później niż na 14 dni przed datą Zebrania. 3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym: 3.1. Członkowie Wspierający Stowarzyszenie. 3.2. Osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia. § 20. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na dzień przypadający pomiędzy 1 a 15 października każdego roku. 2. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwoływane: 2.1. Przez Zarząd na podstawie uchwały, 2.2. Przez Komisję Rewizyjną, 2.3. Przez 1/3 członków Stowarzyszenia, 2.4. Przez Zarząd na żądanie organu sprawującego nadzór nad Stowarzyszeniem. § 21. 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia. Uchwalenie regulaminu działania Stowarzyszenia. Analiza i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres pomiędzy poprzednim a bieżącym Zwyczajnym Walnym Zebraniem, którego częścią jest sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy i wykonania budżetu. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności pomiędzy poprzednim a bieżącym Zwyczajnym Walnym Zebraniem Udzielanie lub nieudzielanie absolutorium ustępującym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Podejmowanie uchwał w sprawach określenia wysokości składek członkowskich oraz wysokości wpisowego. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 11. Powoływanie komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia. 12. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia. 2. Przedmiotem obrad każdego Zwyczajnego Walnego Zebrania są sprawy określone w ust. 1 pkt. 4) – 7). § 22. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia. 2. Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 obecnych członków Stowarzyszenia. 3. Uchwały, za wyjątkiem uchwał Zwyczajnego Walnego Zebrania, mogą być podjęte w trybie obiegowym. 4. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie będący prawnym opiekunem dziecka może brać udział w głosowaniu tylko po przedstawieniu pisemnego pełnomocnictwa.

KOMPETENCJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA § 23. 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. 2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorąca udział w głosowaniu. § 24 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób, w tym Prezesa będącego Rodzicem. 2. W skład Zarządu wchodzi trzech Rodziców i dwie Przedszkolanki. 3. Do Zarządu nie może być wybrany Rodzic, którego dziecko uczęszcza do najstarszej grupy przedszkolnej, chyba, że inne jego dziecko uczęszcza do młodszej grupy. § 25. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu. W razie niezwołania posiedzenia przez 3 miesiące posiedzenie może być zwołane przez dwóch innych Członków Zarządu. § 26. W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w czasie jego kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w ciągu 14 dni od zdekompletowania. § 27. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 2. Uchwalanie w ciągu 14 dni od wyboru rocznego planu pracy i budżetu i przesłanie ich do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej. 3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków. 4. Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków. 5. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 6. Przyjmowanie członków oraz prowadzenie rejestru członków. 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 8. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.

§ 28. 1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd. 2. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym, wymagane jest łączne działanie 2 członków Zarządu, w tym co najmniej 1 Rodzica. 3. Przed zaciągnięciem zobowiązania, którego wartość przekracza 10 % rocznego budżetu Stowarzyszenia wymagana jest zgoda Komisji Rewizyjnej. 4. Przed zaciągnięciem zobowiązania, którego wartość przekracza 25 % rocznego budżetu Stowarzyszenia wymagana jest zgoda Walnego Zebrania. § 29.

Kadencja Zarządu trwa rok.

§ 30. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Przy równej ilości „za” i pozostałych głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. KOMISJA REWIZYJNA – JEJ SKŁAD I KOMPETENCJE § 31. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Przedszkolanki oraz Rodzic, którego dziecko uczęszcza do najstarszej grupy przedszkolnej, chyba, że inne jego dziecko uczęszcza do młodszej grupy. 3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w sposób jawny, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorących udział w głosowaniu. 4. W przypadku zdekompletowania komisji w czasie jej kadencji, Komisja zwołuje Walne Zebranie w ciągu 14 dni od zdekompletowania. § 32. Do szczególnych zadań Komisji Rewizyjnej należy: 1. Kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia. 2. Zatwierdzanie rocznych planów pracy i rocznego budżetu. 3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu oraz o zatwierdzenie lub niezatwierdzenie sprawozdania Zarządu. 4. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu. 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. § 33. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. § 34. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów. Przy równej ilości „za” i pozostałych głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA § 35.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 1. Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia. 2. Fundusze Stowarzyszenia, na które składają się: 2.1. Dotacje, darowizny, subwencje, 2.2. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 2.3. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia przez Stowarzyszenie imprez, spotkań itp. § 36. Fundusze Stowarzyszenia służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.