STATUT S T O K R O T K A

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „STOKROTKA” W SŁUPI WIELKIEJ dla którego Osobą Prowadzącą jest Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średz...
Author: Alina Stasiak
2 downloads 1 Views 305KB Size
STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„STOKROTKA” W SŁUPI WIELKIEJ dla którego Osobą Prowadzącą jest

Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU - XXI

Statut ważny od 01.09.2015 roku zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały nr 5 z dnia 10.08.2015 roku aktualizacja wymaga uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola

1

Podstawa prawna dotycząca zakładania i funkcjonowania przedszkoli niepublicznych:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami); 2. Ustawa z dnia 16 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami); 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,poz.674 z późniejszymi zmianami); 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania( Dz. U. Nr 161, poz. 1080); 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. 2012 poz.977 ze zmianami z dnia 30 maja 2014r. poz. 803); 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U 2014 poz. 1084 ); 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. z 2013 poz. 393) 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr z 2009. Nr 139,poz.1130 ze zmianami); 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 10 maja 2013r.. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz.1324). 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532).

2

ROZDZIAŁ I

§ 1 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną pracującą na zasadach przedszkola publicznego – 100% subwencja na dziecko. 2. Przedszkole prowadzone jest przez Stowarzyszenie rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU – XXI z siedzibą w 63-000 Środzie Wielkopolskiej ul. Wiosny Ludów 3, KRS 0000562886 NIP 7861701506 (zwaną dalej Osobą Prowadzącą Przedszkole). 3. Przedszkole jest placówką wielooddziałową. Siedziba przedszkola znajduje się w Słupi Wielkiej, gmina Środa Wielkopolska pod adresem: 63-022 Słupia Wielka 28. Oddziały zamiejscowe zlokalizowane są w: –

Brodowie ul. Szkolna 1, 63-000 Środa WielkopolskaJarosławcu 34A, 63-000 Środa WielkopolskaPławcach 38, 63-011 PławceStarkówcu Piątkowskim 2B, 63-013 Starkówiec Piątkowski

4. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”, zwane w dalszej treści niniejszego Statutu „Przedszkolem”. 5. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym statucie obowiązują zarówno w siedzibie głównej Przedszkola jak i w oddziałach zamiejscowych. 6. Poprzez rodziców należy rozumieć także opiekunów prawnych sprawujących pieczę nad dzieckiem. 7. Przedszkole

realizuje

nieodpłatnie

5-godzinną

podstawę

programową

wychowania

przedszkolnego, obejmującą nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach otwarcia Przedszkola

§ 2 Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

1. Statut Przedszkola określa: Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

3

1) Cele i zadania przedszkola: 1) wspomaganie

indywidualnego

rozwoju

dziecka,

udzielanie

dzieciom

pomocy

psychologiczno – pedagogicznej; 2) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola; 3) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej; 4) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego. 5) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 6) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 7) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

1. Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w § 2 ust.1, w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku; 2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu; 3) stwarzanie warunków

do

rozwijania

samodzielności, dążenia

do osiągania

celów

podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie; 4) rozwijanie wrażliwości moralnej; 5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym; 6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć; 7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej; 8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych. 4

1. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem (1 opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem Przedszkola). 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu.

W

przypadku

zaistnienia

konieczności

oddalenia

się

nauczyciela

od nadzorowanej grupy, chwilowo pozostawia ją pod opieką innego nauczyciela lub osoby pracującej w Przedszkolu. 3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem

higieny

umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia

i tygodnia, i uwzględnieniem dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece jednej lub dwóch nauczycielek, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych (integracja). 2. W trakcie zajęć dodatkowych

odpowiedzialni

za bezpieczeństwo dzieci są nauczyciele –

specjaliści, prowadzący te zajęcia 3. W trakcie zajęć poza terenem Przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczycielka wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów. Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczycielka. 4. Szczegóły sprawowania opieki nad dziećmi podczas wycieczek określa regulamin wycieczek Przedszkola dostępny do wglądu dla rodziców lub opiekunów. 5. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest: 1) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe; 2) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka; 3) niezwłocznie powiadomić Dyrektora Przedszkola; 4) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę; 6. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora, Osobę Prowadzącą i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego 5

§3 Organami Przedszkola są: 1) Dyrektor przedszkola. 2) Rada Pedagogiczna, której działanie zgodne jest z ustawą, jak i w oparciu o zatwierdzony przez nią regulamin, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i statutem przedszkola. 3) Rada Rodziców, której szczegółowy zakres działania określa regulamin.

1. Osoba Prowadząca przedszkole (Środa XXI EDU sp. z o.o.) wybiera Dyrektora po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Podstawą pełnienia funkcji Dyrektora jest umowa cywilnoprawna zawarta między Dyrektorem, a Osobą Prowadzącą przedszkole. 2. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy: 1) Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej. 2) Sprawowanie opieki nad dziećmi w szczególności poprzez działanie prozdrowotne. 3) Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 4) Współpracowanie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 5) Przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej. 6) Dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego na wniosek nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 7) Kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz; 8) Nadawanie, za zgodą Osoby Prowadzącej przedszkole tytułu zawodowego nauczyciela; 9) Przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej; 10) Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego; 11) Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji; 12) Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole; 13) Realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

6

14) Wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; 15) Ustalanie harmonogramu czasu pracy nauczycieli. 16) Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy. 17) Kontrasygnowanie decyzji właściciela w sprawie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami. 18) Racjonalne i odpowiedzialne gospodarowanie mieniem powierzonym przez Osobę Prowadzącą Przedszkole. 3. Dyrektor Przedszkola posiada następujące kompetencje: 1) Reprezentuje Przedszkole na zewnątrz. 2) Przyjmuje dzieci do Przedszkola. 3) Skreśla dzieci z listy wychowanków Przedszkola w drodze decyzji. 4) Ustala indywidualny program wychowania. 5) Decyduje o strukturze osobowej czynności nadzoru pedagogicznego i o częstotliwości wykonywania zadań nadzoru. 6) Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Przedszkola. 7) Ocenia na piśmie pracę nauczycieli i stażystów. 8) Nadaje nauczycielowi stopień zawodowy lub odmawia jego nadania. 9) Współpracuje ze szkołami wyższymi w zakresie organizowania praktyk pedagogicznych. 10) Organizuje ewaluację wewnętrzną. 11) Wykorzystuje wyniki ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia jakości pracy Przedszkola. 12) Nadzoruje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 13) Przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z obserwacji zajęć. 14) Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy. 15) Opracowuje regulamin pracy. 16) Opracowuje projekt arkusza organizacji. 17) Opracowuje plan urlopów. 18) Współpracuje z Osobą Prowadzącą Przedszkole przy opracowaniu projektu planu finansowego przedszkola. 19) Racjonalnie i odpowiedzialnie gospodaruje mieniem przedszkola. 20) Tworzy i ciągle utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki edukacji dzieci.

7

21) Składa wnioski Osobie Prowadzącej Przedszkole o przyznanie nagrody lub wymierzenie kary pracownikom. 22) Uzgadnia z Osobą Prowadzącą Przedszkole sposób administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola. 23) Przekazuje Osobie Prowadzącej Przedszkole w uzgodniony sposób wszystkie dokumenty określone w planie finansowym Przedszkola. 4. Dyrektor Przedszkola odpowiada za: 1) Wychowawczy i dydaktyczny poziom pracy Przedszkola. 2) Realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i zaleceniami organów nadzorujących. 3) Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań statutowych. 4) Zapewnienie w miarę posiadanych możliwości odpowiednich warunków do realizacji zadań nauczycieli. 5) Zawiadomienie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku zebrania. 6) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego – odpowiedzialność przed organem nadzoru pedagogicznego. 7) Wywiązywanie się z roli przełożonego pracowników Przedszkola. 8) Przestrzeganie budżetu wydatków określonego w planie finansowym 9) Gospodarowanie mieniem Przedszkola. 10) Przestrzeganie przepisów bhp (w tym: szkoleń stanowiskowych, terminów badań lekarskich pracowników, pomiarów elektrycznych – przeciwporażeniowych, kontroli kominiarsko – wentylacyjnych) i przeciwpożarowych. 11) Współpracę z Osobą Prowadzącą Przedszkole w dziedzinie ubezpieczeń. 12) Przestrzeganie przez nauczycieli, w miarę posiadanych możliwości, ustalonego harmonogramu czasu pracy. 13) Powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

1. Radę Pedagogiczną tworzą, i biorą udział w jej posiedzeniu, wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Przedszkola. 2. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, a nadto na zaproszenie przewodniczącego – zaproszeni goście, których głos ma charakter doradczy (opiniodawczy). 8

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zasiadające w zarządzie Osoby Prowadzącej Przedszkole, prokurent Osoby Prowadzącej przedszkole oraz osoby wyznaczone przez Prezesa Zarządu do uczestnictwa w Radzie Pedagogicznej. Powyższe osoby mogą zgłaszać wnioski i opinie, pozbawione są jednak głosu przy podejmowanych uchwałach Rady Pedagogicznej. 4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym. 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą: 1) ustalenie i uchwalenie regulaminu prowadzenia obrad przez Radę Pedagogiczną; 2) przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego; 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, o ile nie powodują skutków finansowych; 4) zatwierdzenie dodatkowych usług dla rodziców; 5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 6) kierowanie do Osoby Prowadzącej przedszkole wniosków oraz uwag co do działania Przedszkola.

1. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym. Do zasad tworzenia Rady Rodziców stosuje się odpowiednio art. 53 ustawy o systemie oświaty. 2. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, Dyrektor Przedszkola oraz inne zaproszone osoby. 3. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej. 4. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności wspieranie statutowej działalności przedszkola oraz uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci. 9

5.

Rada Rodziców ma prawo: 1) występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola oraz Osoby Prowadzącej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki; 2) występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA §4

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem przepisów §5 – 7.

§5

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku. 2. Grupa dzieci liczy maksymalnie do 25 dzieci. 3. W uzasadnionych przypadkach , za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§6

1. Przedszkole jest placówką wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą prowadzonym na podstawie : podstawy programowej przez MEN zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Osoba Prowadząca Przedszkole , może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku. Przyjęcie dziecka uzależnione jest od stopnia jego gotowości do pobytu w Przedszkolu i od sytuacji rodzinnej. Sprawdzenie , czy dziecko młodsze niż 3letnie może zostać przyjęte odbywa się w trakcie bezpłatnych dni adaptacyjnych. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego Osoba Prowadząca Przedszkole określa dokładnie ilość grup dla dzieci w określonych przedziałach wiekowych. Osoba Prowadząca Przedszkole może podjąć decyzję o nie prowadzeniu w danym roku szkolnym usług przedszkolnych dla określonych grup wiekowych. 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 3. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Osoba Prowadząca Przedszkole z uwzględnieniem potrzeb rodziców. 10

4. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć, zajęcia dodatkowe. Dzieci mogą uczestniczyć w tych zajęciach za zgodą rodziców. Przedszkole zapewnia naukę religii dla dzieci w ramach zajęć dodatkowych. 5. Zajęcia dodatkowe podlegają dodatkowej opłacie ustalanej przez Osobę Prowadzącą Przedszkole. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej. 6. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieką nauczycielki lub pod opieką asystentki albo opiekunki. 7. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi do 60 minut 8. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Osobę Prowadzącą w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną. 9. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym: 10. Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela?, 11. Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.), 12. Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, 13. Pozostały czas – 2/5 czasu nauczycielka może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne), 14. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu ustala Dyrektor Przedszkola. 15. Obecność dziecka w przedszkolu jest sprawdzana raz dziennie i odnotowana w dzienniku.

§7

1. Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” jest placówką 11-oddziałową. Przedszkole dysponuje miejscami dla dzieci wg projektu organizacyjnego. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 11 sal zajęć wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne, pomieszczenia administracyjno – biurowo - gospodarcze niezbędne do funkcjonowania placówki, pomieszczenia socjalne, gabinet dyrektora, ogrody przedszkolne z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym stanem zieleni. 2. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy.

11

§8 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola opiniuje Rada Pedagogiczna a zatwierdza Organ Prowadzący. 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 1) czas pracy poszczególnych oddziałów, 2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący przedszkole.

§9 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na podstawie zalecanych warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz zasady określonej w §5 ust. 2-3 i oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 10

1. W Przedszkolu w razie potrzeby może być organizowana grupa żłobkowa dla dzieci w wieku 2,5 do 3 lat licząca do 12 dzieci. Celem działania grupki żłobkowej jest umożliwienie szybszej adaptację dzieci w przedszkolu. 2. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia. 3. Dzień Edukacji Narodowej (14 października) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznowychowawczych. 4. Zmiana organizacji pracy Przedszkola może nastąpić w okresie zwolnień lekarskich nauczycieli, znacznej absencji chorobowej dzieci. 5. W dni pracujące między świąteczne, w okresie ferii, bądź w innych okresach o obniżonej frekwencji istnieje możliwość prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej w ograniczonej liczbie oddziałów – w grupach łączonych w zależności od ilości zgłoszonych dzieci u nauczycieli. 6. Przedszkole pracuje w trybie dyżuru letniego w miesiącu lipcu i sierpniu. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w grupach dyżurnych. Zgłoszenie dzieci na dyżur letni odbywa się w terminie od 1 do 15 czerwca. 12

7. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

§ 11 Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów §12-15. NAUCZYCIEL 1. Zadania nauczyciela 1) Nauczycielki zatrudnia Osoba Prowadząca przedszkole na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilnoprawną. 2) Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczycielki w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa. 3) Czas pracy nauczycielki w Przedszkolu jest ustalany zgodnie z przepisami prawa pracy. 4) Nauczycielka jest zobowiązana do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez Dyrektora Przedszkola oraz innych zadań niż wynikających z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego. 5) Wynagrodzenie nauczycielki określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.(np. zlecenia, o dzieło ). 6) Obowiązkiem nauczycielki jest realizacja podstaw programowych, określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych, wyznaczonych w planie pracy przedszkola. Nauczycielka w szczególności zobowiązana jest do: * tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowaniarozwoju dziecka; * współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej i zdrowotnej; * prowadzeniadokumentacji pedagogicznej zgodniezobowiązującymi przepisami; * organizacji zajęć, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna); * ustalania wspólnie z dziećmi zasad i norm obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw 13

ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków), a szczególnie nieoddalania się od oddziału, niewychodzenia z sali bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela; * wdrażania dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami; * uczenia przewidywania konsekwencji, wyrabiania u dzieci samodyscypliny; * dbania o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencierozchodzenia się dzieci; * niepozostawiania powierzonej jej grupy dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczycielka musi wyjść, np. do telefonu, toalety, dziećmi powinna zająć się osoba z obsługi (asystentka lub opiekunka); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność; * nie pozostawiać dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji Dyrektor ma prawo polecić nauczycielce pozostanie w oddziale, a polecenie Dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące; * współdziałania z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu; * informuje rodziców/prawnych opiekunów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty). 2. Nauczycielka ma prawo do: 1) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora; 2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach. 3. Nauczycielka opracowuje plan zajęć zgodnie z decyzją rady pedagogicznej: 1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca; 2) realizuje zaplanowaną tematykę w trakcie zajęć z całą grupą dzieci, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodniez założonym celem działania, a takżew trybiezajęć indywidualnych; 3) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnieniepropozycji dzieci; 4) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową; 5) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

4. Do zakresu zadań nauczycielki należy:

14

1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystując uzyskane informacje o dziecku 2) w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej. Obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku. 3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) 4) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, nauczyciele dzieci 6- lub 5-letnich, objętych wychowaniem przedszkolnym; 5) przeprowadzenie kolejnej diagnozy (w kwietniu), której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej; 6) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dlakażdego dzieckaprogramu wspomaganiai korygowaniarozwoju dziecka; 7) przekazywanie rodzicom dziecka wyników diagnozy w celu poznania przez rodziców stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkolepodstawowej; 8) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 9) stosowanietwórczych i nowatorskich metod nauczaniai wychowania; 10) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywneuczestnictwo w różnych formach doskonaleniazawodowego; 11) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń; 12) przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego również dla dzieci 6letnich.

5. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci za cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie. 6. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela określa umowa zawarta między nauczycielem, a Osobą Prowadzącą Przedszkole.

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

2. Zadania nauczyciela wspomagającego

15

1. Nauczyciel wspomagający współpracuje z Dyrektorem oraz nauczycielkami w wychowaniu dzieci, współdziała z opiekunkami w utrzymaniu ładu i porządku w przedszkolu oraz dba o należytą dyscyplinę pracy. 2. Nauczyciel wspomagający zachowuje się taktownie wobec przełożonych, dzieci, rodziców, współpracowników i interesantów oraz postępując zgodnie z wymogami karności służbowej. 3. Nauczyciel wspomagający winny cechować: 1) sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych; 2) troskao ład i porządek w przedszkolu; 3) dbałość o należyty stan mieniaprzedszkolnego; 4) poszanowanieprzełożonych; 5) uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycielek , rodziców i interesantów; 6) właściwa kultura życia codziennego. 1. Bezpośrednim przełożonym asystentki jest Dyrektorka. Nauczyciel wspomagający jest jednakże związana poleceniami służbowymi nauczycielki, której jest asystentką. 2. Nauczyciel wspomagający ściśle współpracuje z nauczycielkami oddziału w zakresie opieki nad dziećmi, dbania o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkola. 3. Nauczyciel wspomagający zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny. 4. Nauczyciel wspomagający ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora przedszkola. 5. Do ogólnych obowiązków nauczyciela wspomagającego należy: 1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy; 2) przestrzeganie obowiązujących w Przedszkolu procedur i zarządzeń

wewnętrznych

regulaminów,

dyrektora

przedszkola,

w

instrukcji, tym

ustalonego

w Regulaminie Pracy porządku oraz czasu pracy; 3) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepi sów przeciwpożarowych; 4) przestrzeganie

na

terenie

Przedszkola

zakazu

spożywania

alkoholu

i

używania narkotyków oraz zakazu przychodzenia do pracy i przebywania w miejscu pracy po spożyciu alkoholu lub użyciu narkotyków; 5) stosowanie się do przepisów zakazujących palenietytoniu; 6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

16

7) dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 8) przestrzeganie tajemnicy skarbowej, danych osobowych i informacji niejawnych; 9) zachowywanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikam i podwładnymi i współpracownikami; 10) zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 11) bieżące śledzenie przepisów prawa dotyczących stanowiska pracy. 6. Do szczególnych obowiązków nauczyciela wspomagającego należy: 1) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej; 2) spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych; 3) uczestniczeniew wycieczkach i spacerach dzieci; 4) organizowaniewypoczynku dzieci,; 5) utrzymywaniew ładziei porządku przydzielonej grupy dzieci; 6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowiewychowanków; 7) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczeniemienia przedszkola; 8) pomocnauczycielcew ubieraniu i rozbieraniu dzieci w klasiei w szatni; 9) pomocw opiecenad dziećmi podczas spacerów i wycieczek; 10) przygotowanie dzieci do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci; 11) opieka nad dziećmi w klasie; 12) pomocnauczycielcepodczas zajęć; 13) czuwanienad należytą higieną dzieci; 14) pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym , do czasu przybycia rodzica; 15) usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci . Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe, zgłaszaniedyrektorowi przedszkola; 16) otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola; 17) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących; 18) czuwanienad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu; 19) dbałość o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy, do którego to obowiązku należy kontrola zamknięcia drzwi wejściowych, otwieranie drzwi interesantom, powiadamianie dyrektora przedszkola lub osób upoważnionych o przybyłych osobach z zewnątrz. 20) dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy. 17

POMOC ODDZIAŁOWA 3. Zadania pomocy oddziałowej 1. Pomoc oddziałowa w szczególności jest zobowiązana do: 1) przestrzegania ustalonego w Przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny; 2) sumiennego, starannego i terminowego wykonywania powierzonej pracy w czasie i miejscu określonym przez Dyrektora, specjalistę lub nauczyciela jako swoich bezpośrednich przełożonych; 3) stosowaniasię do poleceń Dyrektora; 4) zgłaszania i eliminowania zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek; 5) przestrzeganiaregulaminu pracy; 6) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych; 7) przestrzeganiatajemnicy służbowej; 8) przestrzeganiazasad współżyciaspołecznego; 9) przestrzegania ustalonego w przedszkolu porządku; 10) uczestnictwaw szkoleniach i instruktażach dotyczących BHP; 11) współpracy z dyrektorem i specjalistą oraz innymi pracownikami; 12) dbania o dobro przedszkola, ochrony mienia i używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz ponoszenia odpowiedzialności za niezgodne z ustalonym porządkiem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków, a także informowania Dyrektora lub specjalistę o napotykanych trudnościach w wykonywaniu powierzonych obowiązków. 2. Pomoc oddziałową winna cechować sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego, poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników Przedszkola, dzieci i ich rodziców oraz właściwa kultura życia codziennego. 3. Pomoc oddziałowa współpracuje z nauczycielką oraz asystentką w organizowaniu opieki

i

wychowaniu dzieci, a w szczególności: 1) ustala z nauczycielką czas wykonywania czynności porządkowych, aby nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć; 2) sprawuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali;

18

3) towarzyszy nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań. 4. Do podstawowych obowiązków pomocy oddziałowej należy staranne wykonywanie pracy, zgodne z obowiązującym regulaminem, a w szczególności: 1) utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami higieny przedszkolnej, a przede wszystkim: a)

wietrzenie sali i innych pomieszczeń, czyszczenie i froterowanie podłogi, opróżnianie koszy naśmieci;

b)

wycieraniekurzu wilgotną szmatką;

c)

pielęgnowanie roślindoniczkowych (podlewanie, myciei przesadzanie);

2) utrzymywanie w bieżącej czystości: a) urządzeń sanitarno-higienicznych; b) podłóg i posadzek, wykładzin, chodników i dywanów (przynajmniej jeden razw roku trzepać dywany i chodniki); c) lamperii i glazury; d) drzwi i okien; e) pościeli i ręczników dladzieci; f) sprzętów, mebli i zabawek; g) firan i zasłon (zdejmowanie i zawieszanie firan i zasłon).

3) wykonywanie

w

okresie

wakacji,

oprócz

czynności

codziennych, całkowitego

porządkowaniapomieszczeń i sprzętu; 4) znajomość instrukcji obsługi maszynnastanowisku pracy; 5) po skończonej pracy zamykanie okien i drzwi, sprawdzanie kurków wodociągowych (gazowych), wyłączanie urządzeń elektrycznych z sieci, gaszenie świateł z wyjątkiem oświetlenianocnego; 6) współdziałanie w organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupie w zakresie: a) organizowaniażywieniapoprzezustawianietalerzy, łyżek itd.; b) roznoszenia posiłków, sprzątaniai zmywaniapo posiłkach; c) organizowania odpoczynku poobiedniego dzieci przez rozłożenie i złożenie leżaków i pościeli, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci. 7) współpraca z pracownikami kuchni w celu zapewnienia dzieciom specjalnej troski zaleconych potraw (np. dzieciom zdietą bezglutenową); 8) usuwanie w czasie przeprowadzania remontów sal i innych pomieszczeń, sprzętu, mebli oraz należyteich zabezpieczanie; 19

9) przestrzeganie ustalonych przez dyrektora przedszkola ilości i terminów zużycia otrzymanych narzędzi pracy oraz materiałów służących do utrzymywania czystości; 10) odpowiedzialność za szatnię podczas pełnienia w niej dyżurów, czuwanie, aby dzieci wychodziły zprzedszkola tylko pod opieką rodziców lub osób przeznich upoważnionych; 11) zgłaszanie Dyrektorowi lub specjaliście do odpisu zniszczonego sprzętu,

urządzeń

i potłuczonych naczyń; 12) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb Przedszkola.

4. Nauczyciel wspomagający i pomoc oddziałowa. Nauczyciela wspomagającego i pomoc oddziałową zatrudnia Osoba Prowadząca Przedszkole na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Zakres obowiązków (czynności) opiekunek i asystentek przedszkola ustala i przyznaje Osoba Prowadząca Przedszkole. Pomoce oddziałowe i nauczyciele wspomagające są związane poleceniami służbowymi Dyrektora Przedszkola. Wynagrodzenie asystentek i opiekunek określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Nauczyciele wspomagające lub pomoce oddziałowe

mogą uzyskać od Osoby Prowadzącej

przedszkole uprawnienie do sprawowania samodzielnej opieki nad dziećmi. Tryb przyznawania ww. uprawnienia ustala Dyrektor. Zakres obowiązków pozostałych pracowników przedszkola wynikający ze stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej reguluje umowa zawarta pomiędzy Osobą Prowadzącą Przedszkole a pracownikiem. ( pracownik administracyjny, konserwator).

§ 12

W Słupi Wielkiej funkcjonują 3 oddziały: 1) oddział dzieci 2,5 letnich 2) oddział dzieci 3 – 4 letnich 3) oddział dzieci 5 – 6 letnich W Brodowie funkcjonuje 2 oddziały: 4) oddział dzieci 2,5 – 4 letnich 20

5) oddział dzieci 5 – 6 letnich W Jarosławcu funkcjonują 2 oddziały: 6) odział dzieci 2,5 – 4 letnich 7) odział dzieci 5 – 6 letnich W Pławcach funkcjonują 2 oddziały: 8) odział dzieci 2,5 – 4 letnich 9) odział dzieci 5 – 6 letnich W Starkówcu Piątkowskim funkcjonuje 2 oddziaył: 10) oddział dzieci 3 – 4 letnich 11) oddział dzieci 5 letnich 12) Przedszkole zapewnia dzieciom cztery posiłki dziennie. 13) Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Osoba Prowadząca przedszkole w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 14) Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, obejmują następujące bezzwrotne należności: 1) opłatę wpisowego; 2) opłatę czesnego; 3) opłatę tytułem przygotowania bazy przedszkolnej; 4) dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określoną umową cywilno – prawną zawartą pomiędzy Osobą Prowadzącą Przedszkole a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 15) Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy i

należy ją uiszczać zgodnie z warunkami

określonymi umową cywilno-prawną zawarta pomiędzy Osobą Prowadzącą Przedszkole a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 16) Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Osobą Prowadzącą Przedszkole a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy. 17) Opłatę tytułem przygotowania bazy przedszkolnej należy uiszczać do 30 kwietnia każdego roku zgodnie z warunkami określonymi umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Osobą Prowadzącą przedszkole a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 18) Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przez Dyrektora do wiadomości do 30 kwietnia każdego roku na tablicy ogłoszeń oraz poprzez pisemne zawiadomienie osób z którymi podpisane są umowy o świadczenie usług opiekuńczo-dydaktyczno- wychowawczych nad dzieckiem. Wysokość czesnego na dany rok szkolny może wzrosnąć o wskaźnik inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania Przedszkola. 21

§ 13

1. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć, zajęcia dodatkowe. Dzieci mogą uczestniczyć w tych zajęciach za zgodą rodziców. Przedszkole zapewnia naukę religii dla dzieci w ramach zajęć dodatkowych. 2. Zajęcia dodatkowe podlegają dodatkowej opłacie ustalanej przez Osobę Prowadzącą Przedszkole. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej. 3. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieką nauczycielki lub pod opieką asystentki albo opiekunki. 4. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi do 60 minut 5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Osobę Prowadzącą w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną.

§ 14

1. W Niepublicznym Przedszkolu „Stokrotka” zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne w związku z orzeczeniami i opiniami złożonymi przez rodziców.

§ 15

1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych), a Osobą Prowadzącą przedszkole, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu dziecka do Przedszkola, podpisanym przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka). 2. Rozwiązanie umowy, o jakiej mowa w § 15 ust.1 niniejszego Statutu, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową. 3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola. 22

4. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w § 15 ust.1 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy. 5. Rozwiązywanie umowy, o której mowa w § 15 ust. 1 może nastąpić wówczas gdy wystąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami, a nauczycielami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka. 6. O podjętej decyzji Dyrektor Przedszkola lub Osoba Prowadząca Przedszkole powiadamia rodziców na piśmie. 7. Projekt organizacyjny (wykaz kadry Przedszkola i jej kwalifikacji) opracowuje Dyrektor Przedszkola i przekazuje go najpóźniej do dnia 15 lipca każdego roku do Kuratorium Oświaty w Poznaniu

§ 16

1. Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych z: 1) Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczoedukacyjnych, współdziała w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców /opiekunów/ do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 2) Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy (szczegóły określone są odrębnymi przepisami). 3) Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i diagnozę gotowości szkolnej oraz dokumentuje je. 4) W pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem oraz specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów, realizuje zadania związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami MEN. 4a) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków. 4b) Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy. 4c) Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób własnych doświadczeń. 4d) Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości. 2. Nauczyciele kontaktują się na bieżąco, indywidualnie z rodzicami /opiekunami/ a co najmniej raz 23

w roku organizują spotkania grupowe lub w miarę potrzeb.

3. Obowiązki rodziców: 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartą z Osobą Prowadzącą przedszkole umowę cywilno-prawną, o jakiej mowa w § 15 ust.1 niniejszego Statutu, oraz postanowień Statutu Przedszkola. W przypadku sprzeczności treści postanowień umowy cywilnoprawnej z postanowieniami niniejszego Statutu, Strony wiąże umowa cywilno-prawna. 2. Formą współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem dziecka. 3. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do pracownika Przedszkola i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera: 1) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej; 2) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka; 3) podpis rodzica/ów (opiekunów prawnych). 4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji dotyczących np. alergii: - pokarmowych - wziewnych należy je zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończone leczenie. 5. Powrót dziecka po nieobecności winien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy . 6. Rodzice w razie konieczności, mogą kontaktować się z dziećmi i wychowawcą dzwoniąc do Przedszkola pod numer telefonu: Słupia Wielka : +48 887 888 043; Pławce : + 48 887 888 065; 24

Jarosławiec: + 48 887 888 046; Starkówiec Piątkowski: +48 887 888 049; Brodowo: +48 887 888 031 7. W przypadku spóźnienia się rodzica/ów (opiekunów prawnych) po odbiór dziecka, Przedszkolu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone umową cywilno-prawną, o jakiej mowa w § 15 ust. 1 niniejszego Statutu. 8. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. „Zebraniach z Rodzicami” organizowanymi przez wychowawców grupy lub Dyrektora oraz śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 9. Rodzice mają prawo do: 1) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w danej grupie; 2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka oraz czynionych przez nie postępów 3) udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole. 4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych

oraz

doborze

metod

udzielania

dziecku

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej;

SPOSOBY UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA § 17 Na fundusz Przedszkola składają się: 1) wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców lub opiekunów prawnych i rady rodziców 2) dotacje otrzymywane z budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami 3) subwencje, darowizny

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

§ 18

1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do 25

1) 2)

3) 4)

przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Do przedszkola może uczęszczać dziecko z orzeczeniem lub opinią wydaną przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną, w której zaleca się udział w zajęciach przedszkolnych przedszkola ogólnodostępnego z uwzględnieniem dostosowania wymagań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz psychofizycznych dziecka Do przedszkola może uczęszczać dziecko przewlekle chore na podstawie orzeczenia lekarskiego umożliwiającego jego pobyt w przedszkolu ogólnodostępnym. Przedszkole może prowadzić wychowanie przedszkolne indywidualne na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącej dziecka chorego lub innego przebywającego stale w domu.

Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do Przedszkola następuje zgodnie z następującymi postanowieniami: 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają: a) dzieci pięcioletnie oraz sześcioletnie odbywające obowiązkowo roczne przygotowanie przedszkolne, b)

dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących je, pracujących zawodowo poświadczone odpowiednimi dokumentami,

c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, d) dzieci z rodzin zastępczych, rencisty, emeryta e) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej), f)

dzieci posiadające rodzeństwo niepełnosprawne,

g) dzieci niepełnosprawne, h)

dziecko z rodziny, gdzie oboje rodzice pracują czynnie zawodowo,

i)

dziecko z rodziny o trudnej sytuacji materialnej,

j)

rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola.

26

2. Przyjmując dziecko do Przedszkola bierze się także pod uwagę (kryteria uzupełniające): a) dzieci uczęszczające już do danego Przedszkola i ich rodzeństwo, b) dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym ( poświadczone odpowiednimi dokumentami) c) dzieci rodziców pobierających zasiłek rodzinny (z Ośrodka Pomocy Społecznej) d) dzieci zgłoszone na pobyt całodzienny – 10 godzin. 3. Dyrektor Przedszkola ma prawo w ciągu roku szkolnego przyjąć dziecko do Przedszkola poza naborem. ZASADY TWORZENIA GRUP ADAPTACYJNYCH

1. Osoba Prowadząca Przedszkole po konsultacji z Dyrektorem może przyjąć do przedszkola dziecko niepełnosprawne, jeżeli Przedszkole dysponuje personelem, który jest w stanie zapewnić takiemu dziecku należytą opiekę. 2. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola pod uwagę bierze się stopień jego niepełnosprawności . 3. Osoba Prowadząca może stworzyć grupę adaptacyjną, w skład której wchodzą dzieci niepełnosprawne. 4. Jeżeli dziecko ma wchodzić w skład grupy adaptacyjnej, jego rodzice muszą wyrazić na to uprzednią pisemną zgodę. Dla przyjęcia do grupy adaptacyjnej dziecka niepełnosprawnego konieczna jest nadto zgoda wszystkich rodziców dzieci mających wejść w skład takiej grupy.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKÓW 1. Dziecko ma prawo do: 1) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, winno wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia; 2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej; 4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym. 5) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań ( na które powinno uzyskać rzeczowa zgodną z prawdą odpowiedź); 6) przebywania w spokojnej i bezpiecznej atmosferze; 7) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb; 8) codziennego pobytu na świeżym powietrzu; 27

9) ciągłej opieki ze strony nauczyciela; 10) wypoczynku, kiedy jest zmęczone; 11) zdrowej żywności;

2. Do obowiązków dziecka w szczególności należą: 1) szanowanie swojego kolegi oraz wytworów jego pracy; 2) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela; 3) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom; 4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób; 5) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci; 6) staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola; 7) nie oddalanie się od grupy; 8) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji Osoby Prowadzącej Przedszkole. 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy. 5. Statut wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działalności Przedszkola.

28

29