STANDART DOSYA PLANI KURULUM VE KULLANIM KLAVUZU

STANDART DOSYA PLANI KURULUM VE KULLANIM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 36...
16 downloads 0 Views 2MB Size
STANDART DOSYA PLANI KURULUM VE KULLANIM KLAVUZU

Saydam Yaz m 23.04.2011

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 1

Programda öncelikle s k kullan lacak menüler ve i lemler anlat lacak, daha sonra kullan ve grup tan mlamalar , yard m menüsü ve son olarakta log inceleme anlat lacakt r. 1.1 Program n çal

lmas :

sayol t klanarak SDP çal

r.

ifre giri ekran :

Ba lant türünü belirten bölümdür. Programa ba lan lan a ortam belirtir. Local bir a dan ba lan rsa local, kurum d ndan internet ortam nda herhangi bir yerden ba lan rsa internet olarak yazar. Bilgisayar n localdeki ip adresini belirtir. ( buradaki ip sadece örnektir. Girilen makine ve a ortam na göre de iklik gösterecektir. ) Bilgisayar n internete girdi i ortamdaki internet ip sidir. ( buradaki ip sadece örnektir. Girilen makine ve a ortam na göre de iklik gösterecektir. ) Girilen bilgisayar n mac adresidir. Her bilgisayar için farkl

r.

Bilgisayar n host name dir. ( makine ad ) Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 2

Kod : Firmam z taraf ndan kurumuza tan mlanm numaras girilmelidir. Kullan

Ad : Giri yapacak kullan

r. Bu alana hep bu kod

için tan mlanm olan kullan

ad

r.

ifre : Kullan n kendi tan mlad ve giri için gerekli son parametredir. lk tan mlamada kullan ad ayn zamanda ifre olarak tan mlanmaktad r. Ve kullan ilk giri inde bu ifrenin de tirmesini belirtilen bir mesaj ve ifre de tirme ekran gelmektedir.

Programda kullan lacak ana menü isimleridir. Giri te belirtildi i gibi k m k m anlat lacakt r.

Tan m Bilgileri : Programda ortak kullan lacak olan tan m bilgilerinin düzenlece i menüleri içerir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 3

ube / Birim Tan m Bilgileri Modülü :

Bu ekranda kuruma ait ube,birim ya da müdürlük tan mlamalar ve yaz ma kodlar girilir. Yeni : Yeni bir kay t girmek için kullan r.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 4

ube,birim veya müdürlük ad ve yaz ma kodu girilmesi mecburidir. Giri yap ld ktan sonra kaydet t klan r. Girilen veriler kontrol edilir. Eksiklik yoksa kay t i lemine geçilir ve normal ekrana dönülür. ube,birim ya da müdürlük ad önce girilmi se bununla ilgili bir uyar ekran gelir ve kay t i lemi yap lmaz. Girilen kay tlar düzeltilirse kay t i lemi gerçekle ir. lemden vazgeçilmek istenirse ptal butonunun t klanmas yeterlidir.

Düzelt :

Varolan bir kayd düzeltmek için t klanmas yeterlidir. Düzeltmeler yap ld ktan sonra Kaydet klanmal r. lemden vazgeçilmek istenirse ptal butonunun t klanmas yeterlidir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 5

Sil :

Sil butonu t kland ktan sonra kay t silinmeden önce son kez onay istenir. Evet t klan rsa kay t silinir. lemden vazgeçilmek istenirse Hay r butonunun t klanmas yeterlidir. Modülden ç kmak ve ana ekrana dönmek için

t klan r.

Standart Dosya Tan m Bilgileri Modülü :

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 6

Bu ekran iki pencereden olu maktad r. Faaliyet Kodlar penceresinde çi leri Bakanl ’n n yay nlam oldu u Standart Dosya Plan ile ilgili kodlar n ba klar vard r. Kurum kendi ba oldu u ba Yeni k sm ndan t klayarak, o kod listesini çal ma listesi olarak tan mlar. SDP Genelgesinde kurumlar n sadece faaliyet alanlar içeren ba klar kullanmalar gerekti i belirtilmektedir.

Yeni :

Burda SDP listesindeki ba klar yer almaktad r. Kurumlar n faaliyet alan na göre ilgili ba k seçilir ve Seç butonu t klan r. Ya da ilgili kay t üzerinde çift t klan r ya da ilgili kay t seçildikten sonra enter tu una bas lmas yeterlidir. Örnek olarak Mahalli dareler leri seçilmi tir. Bu pencerede düzelt butonu kullan lamaz.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 7

Sil :

Silinmek üstenen kay t seçilir ve sil t klan r. Silme i leminden önce son kez onay istenir. Evet klan rsa kay t silinir. lemden vazgeçilmek istenirse Hay r butonunun t klanmas yeterlidir. SDP Listesi :

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 8

Standart Dosya Plan listesindeki tüm kay tlar listelenir. Bu pencere sadece bilgilendirme amaçl r. Yeni kay t, düzeltme yada silme i lemleri yap lamaz. Kurum Tan m Bilgileri :

Kurumun adres, yaz ma kodu vs bilgilerinin girilece i ekrand r. Düzelt butonu t klanarak giri yap r ve giri yap ld ktan sonra Kaydet butonu t klan r.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 9

Evrak bilgilerinin giri lerinin yap laca m k m anlat lacakt r.

k m anlat lacakt r. Di er menülerde bundan sonra

Evrak seçildikten sonra Evrak Bilgileri t klan r ve Evrak Bilgileri Modülü ekran na ula

r.

Modül iki adet pencereden olu maktad r. Evrak Bilgileri penceresinde evra a ait bilgiler bulunur. Belgeler penceresinde ise evrak ve evrak eklerine ait dosya bilgileri bulunur. Yeni : Yeni bir evrak giri i için t klan r. lk olarak girilecek evra n dahil olaca kodunun seçilece i ekran gelir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

SDP

Sayfa 10

Bu ekranda ilgili SDP kodu bulunur ve Seç t klan r. Yada ilgili kay t üzerinde çift t klan r veya ilgili kayda ok tu lar ile ula ld nda enter le seçim yap r. Daha sonra evrak türü seçilir. ( Gelen Evrak – Giden Evrak ) varsay lan olarak Gelen Evrak seçili olarak gelir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 11

lgili ube seçilir. Di er alanlara da gerekli veriler girildikten sonra Kaydet t klan r. Girilen verilerde bir eksiklik yoksa kay t i lemi gerçekle tirilir. lemden vazgeçilmek istenirse ptal butonunun t klanmas yeterlidir.

Düzelt : Varolan bir kayda ait verilen de tirilmesi i lemini gerçekle tirir. Programdaki tüm ekranlarda ayn yap kullan ld için düzelt i lemi de daha önce anlat lan ekilde çal r. Evrak silme i lemide Sil butonu t klanarak gerçekle tirlir. Çal ma ekli daha önceki ekranlarda anlat ld ekildedir.

Ara :

Daha önce girilmi evraklara ula mak için kullan r. Arama kriterlerinin hangileri isteniyorsa doldurulur. Kay tlar bu kriterlere göre otomotik olarak listlenir. Aranan kay da ula ld nda Seç t klan r. Ya da çift t klan r. Ya da enter tu una bas r. Seçilen kay t Evrak Bilgileri penceresine getirilir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 12

Belgeler :

Bu pencerede ilgili evrak ve varsa eklerine ili kin dosyalar n yüklemesi yap r. Dosyalar istenirse dosyadan yüklenir. Scannerdan da tarat labilir. Dosyadan Yükle :

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 13

Yüklenmek istenen belge seçilir ve kaydet t klan r. Belge e er resimse Picture alan nda önzileme yap r. Burada istenilen her uzant daki belge seçilerek yüklenebilir. Gösterim amas nda ise ilgili belge için sistemde tan ml program otomotik olarak çal larak ekrana getirilir ya da aç r. Mesela e er s lm bir dosya yüklenirse bu dosyada sisteme tan ml olan ilgili program taraf nda aç r. E er dosya uzant ile ili kilendirilmi bir program yoksa dosya gösterilemez. Bu kayda ait dosya D.Kaydet butonu t klanarak istenilen herhangi bir yere kaydedilebilir. Scanner’den Tara : Bilgisayara ba lanm bir tarama cihaz varsa program taraf ndan otomotik olarak bu cihaza ait resim tarama program çal r. A daki ekran aç r.

Tarama Ekran butonu t kland pencere aç r.

nda bilgisayardaki tüm tarama cihazlar

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

n listesini içeren bir

Sayfa 14

Burda tek bir sat rda olabilir. Birden fazla sat rda. Bilgisayara ba olan bir webcam vs var ise bu pencerede bu da listlenir. Tarama cihaz n isminin yer ald sat r t kland ktan sonra Seç butonu t klan r. ( Bu anlat mda listelenen cihaz Canon MX 320 dir.)

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 15

Cihaza ait tarama program otomotik olarak çal lacak ve ilgili tarama ekran gelecektir. Burada istenirse Önzileme yap larak taranan evrak görülebilir veya Tara t klanarak cihazdaki belge taranarak programa gönderilir.

Taranm belge art k ekrana dü mü tür. E er bir sorun yoksa Jpg Kaydet butonu t klanarak belge veri taban na kaydedilir. lemi iptal etmek için pencerenin üst sa taraf ndaki çarp areti t klanarak ekran kapat r.

Not : Anlat m Canon MX320 cihaz yla yap lm r. Burdaki cihaza ait tarama ekran do al olarak her scannerde de iklik gösterecektir. Cihaza ait program ngilizce ise, tarama ekran aç ld nda ngilizce gelicektir. Bunun program zla direkt bir ilgisi bulunmamaktad r. Cihaz ve ilgili yaz mla ilgilidir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 16

Belge sisteme kaydedilmi tir. Tipi yazan alanda belgenin uzant yer almaktad r. Bu sayede belgenin tipi anla r. E er bir aç klama yaz lmak istenirse Düzelt butonu t klan r.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 17

Kay t e er evra n kendisi ise Belge olmal r. Evra n eki ise Ek seçilmelidir. Böylece evra a ait ana belge eklerden ayr lm olur. E er ana belge birden çok sayfadan olu uyorsa bu kay tlar n tamam nda türü alanlar belge olmal r. Ve sayfalar 1. den ba layarak sisteme eklenmeli veya taranmal r. Aç klama alan na ise belge ile ilgili bir aç klama yaz lmas gerekliyse doldurulabilir. D.Kaydet :

Bu i lemde ise veri taban na kaydedilmi olan belge vs.’ nin d ortama kaydedilmesi sa lan r. Kay t alan seçildikten sonra e er isteniyorsa dosya ad alan na farkl bir isim de girilerek Kay t butonuna bas r. lemden vazgeçmek için ptal butonunun t klanmas yeterlidir.

Kay tlar n raporlanmas yada sorgulanmas içindir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 18

Sorgulama için istenen kriterler ilgili alanlara girilir. ube / Birim alan na giri yap lmaz. klanarak ube / Birim Seçim penceresi aç lmal ve ilgili ube, birim veya müdürlük ad buradan seçilmelidir. X butonu ise, e er bir ube / birim seçilmi se, bu seçimi iptal etmek yada silmek için kullan r. Sorgula tklanarak girilen kriterlere uyan kay tlar listelenir.

kt almak için yaz görülebilir.

resmi t klan r. Önizleme ile ekranda ç kt ile ilgili önizleme

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 19

Birden çok sayfa yer al rsa, ok tu lar ile sayfalar aras nda gezilebilir. Ç kt almak için yaz iconu t klan r. Önizleme yap lmadan ç kt al nmak istenirse direk yaz olan yaz ya ç kt gönderilir.

resmi t klan r ve sistemde tan ml

Sorgu sonucunu Excel listesi olarak almak için Excel iconu t klan r ve ç kt bir Excel listesi olarak düzenlenir.

Yard m :

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 20

p, Mac Bilgileri : Bilgisayar n ip,mac ve host ad gibi bilgilerin al nmas

sa lar.

Takvim : Sistem y na göre bir y ll k takvim gösterilir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 21

Hakk nda : Firma logosu, sürüm, web, mail adresi ve register olan kurumun ad gösterilir.

Yedekleme : Veri taban n yede ini almak (Backup) için kullan r. Herhangi bir problem, ar za vs gibi durumlar için düzenli olarak yedek al nmas tavsiye edilir. E er yo un veri giri i oluyorsa günlük yedek al nmas da tavsiye edilir.

Ekran ilk kez aç lm ise Yedekleme Program bo , sürücü ise C olarak olarak gelir. Yedekleme i lemi Postgresql kurulmu olan makinede yap lmal dr. Yedekleme Program yaz t klan r.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 22

Varsay lan klasöre kurulum yap ld ise, C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\bin\pg_dump.exe dosyas bulunarak seçilir ve aç t klan r. Yada pg_dump.exe çift t klan r.

er bilgisayarda ikinci bir bölüm var ise bu sürücü harfinin seçilmesi tavsiye edilir. Yok ise c sürücüsüne de yedek al nabilir. Yedel Al t kland nda

Yedekleme program otomotik olarak çal r ve veri taban n bir yede ini ç kar r.Yedek lemi bitene kadar beklenmesi tavsiye edilir. Yedekleme i lemi bitince ana ekrana dönülür. Yedek dosyalar ise, seçilen sürücüde saydamBackup dizini içine at r. Ancak olu abilecek herhangi kötü bir duruma kar k mutlaka yedekler cd yada dvd gibi farkl ortamlarda da saklanmal r. Cd yada dvd lere yaz rken e er kapat lmazsa ayn cd yada dvd deki bo alanlar tekrar kullan labilir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 23

Ip Tan m Bilgileri : Kullan lar ip baz nda k tlanmas istenirse kullan lmal r. Bu ekranda IP ler tan mlan r daha sonra kullan Tan m Bilgileri ekran nda bir IP k tlamas e er yap lmak istenirse, bu ekranda girilen IP ler seçilecektir.

IP Tan m Bilgileri Modülü, di er ekranlardakiyle ayn özellikleri ta r. Butonlar ayn ekilde çal maktad r. Burada aç klama k sm na girilecek IP ile ilgili tan mlay bilgi girilmelidir. Mesela Ek Bina, Bilgi lem ubesi gibi. Özellikle kurumun birbirinden farkl ve uzak binalar varsa ve bu binalardanda program n kullan lmas isteniyorsa, sadece o binan n internet IP sinden giri yap lmas gibi bir k tlama dü ünülüyorsa kullan labilir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 24

Buradaki girilen IP sadece bir örnektir. Burada girilen IP ile, k tlaman n nas l yap laca Kullan Tan m Bilgileri ekran nda anlat lacakt r.

Grup Tan m Bilgileri : Bu ekranda kullan haklar n k tlanabilmesi için kullan grup tan mlamalar ve bu gruplar n sahip olaca haklar n belirtilir. Bu ekranda yap lan giri ler Kullan Tan m Bilgileri ekran nda kullan lmaktad r.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 25

Bu ekran iki adet pencere içerir. Grup penceresinde kullan grubu tan mlan r.Haklar penceresinde ise bu gruba verilecek haklar ayarlan r. Butonlar i lemler di er ekranlarla ayn ekilde çal r.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 26

Siyah zeminde grubun ismi görünmektdir. Sol tarafta modül isimleri, sa tarafta ise bu modüldeki haklar yer al r. lgili hak seçene inin yan nda kutu i aretlenirse, o modülde o hak tan mlanm olur. Bu programda ilk tan mlanmas gereken Standart Dosya Plan d r. Bu asl nda bir modül de il program n kendisir. Gruba önce programa giri izni verilmelidir. Bu yap lmazsa di er haklar tan mlanm bile olsa bu gruba dahil olan kullan lar programa giremezler. Ayn ekilde bu gruptaki kullan lar n belirli bir süre ya da devaml olarak olarak programa girmemesi istenirse, Modüle Giri yan ndaki kutucuktaki i aretin kald lmas yeterlidir. ( Yukar daki ekilde oldu u gibi. Bu gruba dahil kullan lar art k program açamazlar.) Yeni bir modül için hak tan mlamas yapmak için Yeni t klan r ve modül isimlerinin yer ald bir seçim ekran aç r. Burada i lem yap lacak modül seçilir. Biz örnek olarak Evrak Bilgileri Modülünü seçtik

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 27

Kay t seçilir yada çift t klan r.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 28

Modüle ait verilebilecek yetkiler sa tarafta görülmektedir. Düzelt i t klayarak baz haklar verelim.

Görüldü ü ekilde modüle giri , yeni kay t ve kay t düzeltme haklar verildi. Bu gruba dahil olan kullan lar; bu ekranda kay t silme i lemi yapamazlar.

Kullan

Tan m Bilgileri :

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 29

Modül 4 pencereden olu maktad r. lk pencerede kullan ya ait bilgiler yer almaktad r. IP penceresinde, kullan kurum içi ya da d ndan sadece belirlenmi IP lerle program açmas için IP tan mlama k sm r. Mac penceresi, kullan n sadece belirli makinelerden ba lan lmas isteniyorsa ilgili makinelerin mac adresleri tan mlanmas içindir. Hak Gruplar penceresi, k tl kulan lar n hangi hak gruplar ile program kullanacaklar belirlemek içindir. Kullan

:

Di er modüllerdeki ekilde yeni kay t, düzeltme, silme vs i lemleri yap r.Burdaki önemli konu, kullan geçici bir süre devre d b rak lmak istenirse Aktif yan ndaki seçim kald r. Kullan e er sistem yöneticisi haklar na sahip olacaksa Sistem Yöneticisi (administrator) yan ndaki kutucuk i aretlenir. E er bu hak verilirse, kullan tüm haklara sahip olarak programa girecektir. IP Kontrolü, kullan sadece belirli iplerle program açabilsin istenirse kutucuk i aretlenir. Ancak etkili olabilmesi için IP penceresinde gerekli tan mlar n yap lmas Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 30

gereklidir. Mac Adresi Kontrolü, kullan n sadece belirli bilgisayarlardan program açabilmesi isteniyorsa ilgili kutu i aretlenir. Aktif olabilmesi için Mac penceresinde mac adresi bilgileri girilmelidir. Kullan ifresi s rlan rsa, yada kullan bir sonraki program aç nda ifresini de tirmesi için uyar verilmesi ve ifre de tirme ekran n aç lmas için ilgili kutucu un i aretlenmesi yeterlidir. ifre S rla, kullan ifresini unutursa yada ilgili ifrenin iptali isteniyorsa t klan r. ifre kullan ad olarak de tirilir. Bu i lem için log tutulmaktad r. Kullan ya ait foto yüklenmesi için Foto Yükle, varolan bir fotoyu kald rmak içinde foto sil t klanmal r. IP :

Kullan n belirli IP ler haricinde, program açamas için kullan r. Yeni t klanarak tan ml bir IP grubunun eklenmesi sa lan r.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 31

Unutulmamal r ki IP Tan m Bilgileri Modülü nde mutlaka IP tan Yap lmazsa bu ekranda herhangi bir seçim yap lamaz.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

yap lmal

r.

Sayfa 32

Kaydet t klanarak ilgili IP tan klanmal r.

kaydedilmi olur. Kay t i lemi iptal edilmek istenirse ptal

er bu IP tan m kayd geçici süreli ine devre d b rak lmak istenirse Düzelt t klanarak Aktif kutucu unun yan ndaki i aret kald r ve kay t yap r.

IP tan m kayd silmek için Sil t klan r. Silme i leminden önce son kez onay istenir. Evet kland anda kay t silinmi olur.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 33

Kullan n sadece belirli makinelerden program açabilmesi isteniyorsa bu pencereden ilgili makinelerin mac adres bilgileri tan mlan r. Di er ekranlardaki ekilde yeni kay t, düzelt ve silme i lemleri vs. yap r. Kayd n geçici süre devre d olmas isteniyorsa, Aktif yan ndaki kutucu unun i aretinin kald lmas yeterlisidir. Hak Gruplar :

Kullan sadece baz i lemlerle k tlamak için kullan r. Yeni t klanarak Grup Tan m Bilgileri modülünde tan mlanm olan grup haklar eklendi i anda kullan , ilgili grubun haklar na sahip olmu olur.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 34

Tan mlanan gruba ait haklar n geçici süre devre d kutucukta i aret kald lmas yeterlidir.

kalmas isteniyorsa Aktif yan ndaki

Log Modülü :

Programdaki tüm kullan hareket ve i lemleri loglanmaktad r. Kullan n programa ya da modüllere ne zaman ve hangi makineden girdi inin yan nda, bu giri s ras nda hangi modülleri gezdi i ve nerede ne kadar süre kald da log bilgilerinden ö renilebilir. Hatta herhangi bir modüle belirli bir tarih aral nda kimlerin girdi i ve ne tür i lemler yapt da yine log modülü bilgilerinden ö renilebilir. Bu bilgiler Excel olarakta al nabilir. Ancak log modülüne sadece sistem yöneticisi hakk na sahip kullan lar girebilir. Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 35

Modülde tarih ve saat aral artlarla filtrelenebilir.

, kay t ekli vs. ekranda görüldü ü üzere çok çe itli ekilde

artlar belirlendikten sonra Sorgula t klan r. Ve artlara uyan kay tlar listelenir. Log kay tlar fazlaca olaca ndan, listeleme ayn zamanda sayfaland lm r. Ekran n alt ndaki lk,Önceki,Sonraki ve Son t kland nda sayfalar aras nda rahatl kla gezilebilir. Listelenen kay tlar Ç kt t klanarak Excel olarak al nabilir. Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 36

Bu program n ana log takip sistemidir. Ayr ca hemen hemen her modülde de ilgili kayd n geçirdi i tüm evreler takip edilebilir. Mesele IP Tan m Bilgileri Modülündeki seçilen kayd n ilk ne zaman ve hangi verilerle olu turuldu u, ve daha sonraki tüm evreleri takip edilebilir.

Ekran n alt nda ilgili kay t üzerinde son i lem zaman ve bu i lemi yapan kullan n ad görünür. Bu yaz çift t kland nda Modül Log nceleme ekran aç r. Ana log bilgilerindeki ekran n hemen hemen ayn r. Fark sadece ilgili kay da göre filtreleme i lemi yap labilir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 37

Mesela bu kay t üzerinde sadece bir tek i lem yap lm . O da ilk kay t i lemi. Daha sonra bu kay t üzerinde hiçbir i lem yap lmam . Deneme amac yla geri dönülüp, bir de iklik yapal m. Ve bu ekranda neler olaca na bakal m.

Görüldü ü üzere de iklik yap ld nda bu belirtiliyor ve ilgili kay tta alanlarda yap lan de iklikler rahatl kla görülebiliyor. Aç klama Alan ndaki Ek Bina 1 verisi Ek 1 Bina olarak Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 38

de mi . Ve IP alan da 123 olan veri 321 olarak de mi . Bu ekilde kay t üzerindeki tüm de ikliklerle, bu de ikliklerin zaman , hangi makineden ve hangi kullan taraf ndan yap ld da net ekilde görülmektedir. Ve bu bilgiler Excel ç kt olarakta al nabilmekterdir.

Program z ölçeklenebilir ve her türlü bilgisayarda çal abilir ekilde dizayn edilmi tir. ster labtop, ister masaüstü sistemler sorunsuz ekilde çal abilir. Ve program z kullan lan veri taban , kaliteli kodu ve sa lam yap ile milyonlarca kayd çok rahat bi ekilde bar nd rabilir ve i leyebilir. Bu kay tlar uzun zaman saklanabilir. Ancak unutulmamas gerekir ki; kay t say , a ortam nda çal mas ve büyük sistemlerde istenilen ba ar n ve performans n al nabilmesi için, kullan m durumuna göre gerekli ayarlar n yap lmas ve kullan lacak a ve kay t say na göre server makinelerde çal lmas gerekebilir.

Saydam Yaz m ve Bilgisayar Faaliyetleri www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 – 66 Fax : 0232 369 71 69

Sayfa 39