Sport kobiet w dokumentach strategicznych

Program pilota żowy „Sport „Sport przeciw agresji pilotażowy zajęcia samoobrony dla dziewcząt dziewcząt zajęcia gimnazjów i liceów” liceów” z gimnazjó...
13 downloads 0 Views 7MB Size
Program pilota żowy „Sport „Sport przeciw agresji pilotażowy zajęcia samoobrony dla dziewcząt dziewcząt zajęcia gimnazjów i liceów” liceów” z gimnazjów

Planowany do realizacji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Urszula Jankowska Ministerstwo Sportu i Turystyki

„Razem bezpieczniej”

Sport kobiet w dokumentach strategicznych Komisja Europejska w Białej Księdze na temat sportu, w art. 25) Komisja będzie zachęcać wykorzystanie sportu jako środka w swojej polityce rozwoju. W szczególności Komisja zamierza: Skierować wysiłki na poprawę dostępu dziewcząt i kobiet do wychowania fizycznego i sportu, aby pomóc im w zdobyciu pewności siebie, usprawnić ich integrację w społeczeństwie, przezwyciężać uprzedzenia i propagować zdrowy tryb życia oraz dostęp kobiet do kształcenia. „Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015” – Sprawne i Aktywne Społeczeństwo. Ministerstwo Sportu i Turystyki, poprzez swoje statutowe działania, wspiera promocję dobrych praktyk, mających na celu rozwój sportu kobiet, w tym działania prowadzące do wzrostu aktywności fizycznej i poprawy sprawności dziewcząt i kobiet oraz progresji wyników sportowych w sporcie kwalifikowanym. Zadania te realizuje we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi.

Dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Jednym z jej priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”, w której realizację w pełni wpisuje się program „Razem bezpieczniej”. W dokumencie tym wskazuje się, że „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej”. „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Cel: spójność społeczna. Priorytet: oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego.

Celem projektu jest: zmniejszenie poziomu agresji i patologii młodego pokolenia zwłaszcza wśród dziewcząt w wieku gimnazjalnym i licealnym poprzez stworzenie możliwości udziału dziewcząt w zajęciach edukacyjnych i sportowych, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży, przybliżenie przystępnych i skutecznych metod zachowania bezpieczeństwa osobistego opartego na czterech elementach; świadomości, psychologii, unikaniu zagrożeń, a także poprawie sprawności fizycznej (w tym umiejętności wykorzystania technik obronnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego).

„Razem bezpieczniej”

Dlaczego program? W pierwszej połowie 2010 r. w szkołach (w tym w gimnazjach) doszło do 18 tys. przestępstw, w tym samym okresie w 2009 r. – do ponad 13 tys. /najczęściej były to przestępstwa związane z przemocą, alkoholem, narkotykami, kradzieże czy niszczenia mienia/. Z analizy statystyk wynika, że coraz częściej sprawcami najpoważniejszych przestępstw, związanych z agresją są dziewczęta. Przykładowo liczba dziewcząt poniżej 16. roku życia, podejrzanych o bójki i pobicia wzrosła w ciągu 10 lat, od 1999 r. do 2009 r. , o 169 proc. (z 448 do 1208). Zwiększyła się też liczba przestępstw popełnianych w internatach i bursach – z 724 w 2009 r do 1102 w 2010 r. (1/2 roku). Jednocześnie: wsp ółczesne badania spo łeczne jednoznacznie Jednocześnie: współczesne społeczne wskazują, że że aktywizacja sportowa jest skutecznym czynnikiem wskazują, właściwych relacji społecznych, społecznych, rozwoju psychofizycznego budowania właściwych zachowań patologicznych. oraz ograniczania zachowań

„Razem bezpieczniej”

Z informacji uzyskanych od rzecznika Komendanta Gł Głównego Policji wynika, że w szkoł szkołach podstawowych i gimnazjach dochodzi do coraz wię większej liczby przestę przestępstw, a mł młodzi ludzie dokonują dokonujący ich są są coraz brutalniejsi

„Razem bezpieczniej”

Z informacji uzyskanych od rzecznika Komendanta Gł Głównego Policji wynika, że w szkoł szkołach podstawowych i gimnazjach dochodzi do coraz wię większej liczby przestę przestępstw, a mł młodzi ludzie dokonują dokonujący ich są są coraz brutalniejsi

„Razem bezpieczniej”Program kierowany jest do dziewcząt w wieku gimnazjalnym i licealnym /grupy potencjalnie najbardziej zagrożonej zewnętrzną agresją i patologią pojawiającą się coraz częściej wśród dzieci i młodzieży jak też innymi niebezpieczeństwami wynikającymi z nieświadomych zachowań) z terenu województwa lubelskiego /w 10 wybranych miejscowościach, w których swoją działalność prowadzą kluby karate tradycyjnego/. Planowany udział ok. 500 osobowej grupy dziewcząt z aktywnym uczestnictwem sparingpartnerów /chłopców/ ze szkół realizujących projekt. Miejscowości, w których władze samorządowe zadeklarowały współpracę to; Lublin, Zamość, Chełm, Biłgoraj, Dubienka, Tomaszów Lubelski, Kraśnik, Janów Lubelski, Frampol, Józefów, Łukowa, Puławy i Biszcza.Realizator programu pilotażowego – Lubelski Związek Karate Tradycyjnego (ok. 10-15 trenerów/instruktorów).Planowany termin realizacji pilotażu: luty – lipiec 2011 r.

„Razem bezpieczniej”

Program planowany do realizacji przy współpracy; z dyrekcjami szkół na terenie województwa lubelskiego,   

Kuratorium Oświaty w Lublinie , Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie , Komendy Wojewódzkiej w Lublinie , przedstawicieli samorządów lokalnych, przedstawicieli lokalnych mediów zaangażowanych w promocję przedsięwzięcia (patronat Gazety Wyborczej, Radia eR i TVP3 Lublin oraz Tygodnika Lubelskiego - Nowy Tydzień ).

„Razem bezpieczniej”

Planowane działania w ramach programu pilotażowego: prowadzenie zajęć sportowych z wykorzystaniem obiektów sportowych klubów karate tradycyjnego oraz szkolnych, w tym przeprowadzenie lekcji pokazowych promujących ideę programu w wytypowanych szkołach, profilaktyka w zakresie poprawy bezpieczeństwa dziewcząt z udziałem przedstawicieli właściwych terenowych jednostek policji, organizacja konferencji dla dyrektorów, kadry szkoleniowej (w tym nauczycieli zakwalifikowanych do programu) z udziałem m.in. przedstawicieli MSWiA, MSiT oraz instytucji wspierających program (Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, samorządów lokalnych oraz mediów zaangażowanych w promocję przedsięwzięcia, festyn podsumowujący realizację projektu pilotażowego z udziałem uczestników programu.

 

Zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród nieletnich. Podniesienie poziomu aktywności fizycznej oraz poprawa sprawności fizycznej dziewcząt. Integracja działań organów administracji rządowej, władz samorządowych, organizacji samorządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kulturę fizyczną w celu przeciwdziałania przestępczości i patologii wśród nieletnich. Promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa. „Razem bezpieczniej”

Ponadto w realizacji projektu planowany jest: udział wolontariuszy, monitorowanie projektu przy współpracy z Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie (ankiety badawcze).

„Razem bezpieczniej”

16

18

Dotyczy ludności w wieku 15 lat i więcej

19

20

21

22

23

W prezentacji wykorzystano: dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, wyniki badań Eurobarometru, informacje rzecznika Komendanta Głównego Policji.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ