SPIS TREŚCI Strona 2-4 Strony 5-23 Strony Strona 28 Strona 29 Strony Strony Strony Strona 63 Strona 63 Strona 64 Strona 64

SPIS TREŚCI Ogólne warunki dostawy i sprzedaŜy Strona 2 - 4 Opisy kolekcji z rysunkami przekrojów Strony 5 - 23 Przykłady wycen Strony 24 - 27 C...
1 downloads 0 Views 6MB Size
SPIS TREŚCI Ogólne warunki dostawy i sprzedaŜy

Strona 2 - 4

Opisy kolekcji z rysunkami przekrojów

Strony 5 - 23

Przykłady wycen

Strony 24 - 27

Cennik stolarki typowej

Strona 28

Standard okna

Strona 29

Cennik stolarki nietypowej

Strony 30 - 61

Cennik elementów dodatkowych

Strony 61 - 69

szyby

Strony 61 - 62

dopłaty do kolorów

Strona 63

elementy okucia

Strona 63

kształty, figury

Strona 64

oznaczenia kolorów

Strona 64

klamki, hamulce

Strona 65

szprosy

Strony 66 - 67

dodatki profilowe

Strony 67 - 68

materiały reklamowe

Strona 69

pozostałe

Strona 69

akcesoria do drzwi wejściowych

Strona 69

rolety

Strony 70 - 71

nawiewniki

Strona 72

parapety

Strona 73

Schematy połączeń profilowych

Strony 74 - 82

Druki zamówień

Strony 73 - 85

Kontakty

Strona 86

2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY I DOSTAWY 1.

UŜyte w poniŜszym tekście wyrazy Sprzedający lub Kupujący oznaczają: Sprzedający: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ALSECCO Sp. z o. o. Kupujący: osoba fizyczna lub prawna zamawiająca towary zawarte w ofercie handlowej Sprzedającego.

2.

Rejestracja Firmy: Przed przyjęciem zamówienia przez Alsecco do realizacji, są Państwo zobowiązani do przesłania następujących dokumentów: 2.1. Kopię dokumentu NIP (decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej). 2.2. Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego KRS. 2.3. Kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. 2.4. Kopię umowy spółki cywilnej (jeśli działacie Państwo jako spółka cywilna). 2.5. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami SprzedaŜy i Dostawy.

3.

Umowa: Na podstawie dokumentów zostanie sporządzona umowa o współpracy handlowej, określająca prawa i obowiązki stron.

4.

Cena: 4.1. Do Państwa dyspozycji został stworzony cennik tabelaryczny, który moŜna pobrać na stronie internetowej. 4.2. Ceny zawarte w cenniku są cenami poglądowymi, na podstawie których moŜna wyliczyć wartość zamawianego towaru. 4.3. Wszystkie ceny w cenniku wyraŜone są w PLN. 4.4. Ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). 4.5. Podane ceny są cenami jednostkowymi towarów o określonych wymiarach, w sztukach, metrach bieŜących, parach lub kompletach. 4.6. JeŜeli Strony nie ustaliły inaczej, to w cenę wliczony jest koszt transportu do miejsca ustalonego przez Strony w zamówieniu. (przy spełnieniu minimum logistycznego) 4.7. Okna typowe nie podlegają wycenie przez Sprzedającego. 4.8. W szczególnych przypadkach istnieje moŜliwość indywidualnej wyceny. Wyceny takie są uprzednio konsultowane z Państwa opiekunem handlowym pod względem ilość jak i wartości. Czas oczekiwania na ofertę- do dwóch dni roboczych. Ceny wyliczane indywidualnie nie mogą być porównywane w poszczególnych pozycjach, poniewaŜ istotą tej wyceny jest wartość końcowa oferty, a nie poszczególne jej składniki. 4.9. Promocje cenowe na wybrane grupy asortymentowe przy wycenach indywidualnych nie są brane pod uwagę. 4.10. Do wyliczenia wartości zamówienia naleŜy od ceny cennikowej odjąć przysługujący rabat. 4.11. O ewentualnej zmianie rabatu, zostaną Państwo poinformowani na dwa tygodnie przed jego zmianą. 4.12. JeŜeli okna są mniejsze niŜ najmniejszy wymiar w danej tabeli, to do rozliczeń przyjmujemy pierwszą cenę tabeli. 4.13. JeŜeli wymiar okna jest większy niŜ wymiar w tabeli, to cenę do rozliczeń liczymy z interpolacji.

5.

Warunki zamówienia: 5.1. Zamówienie naleŜy składać w formie pisemnej, e-mailem lub faxem moŜliwie na oryginalnych drukach zamówień firmy Alsecco, wypełnione wg. załączonego wzoru. 5.2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest niezaleganie z płatnościami, nie przekroczony limit kredytu kupieckiego, oraz niezaleganie z odbiorem wyprodukowanego towaru. 5.3. W przypadku nie uzupełniania pól na zamówieniu lub wysyłaniu zamówień na nieoryginalnych drukach, zamówienie jest przyjmowane do realizacji na następujących warunkach: 5.3.1. W przypadku okien wielokwaterowych i braku wpisania podziału (czy w osiach czy w szybach) zamówienie przyjmujemy do realizacji z podziałem (1/3 lub 2/3 itd. w szybach). 5.3.2. W przypadku braku wpisania rodzaju szyby, zamówienie do realizacji przyjęte zostanie z szyba standardową k=1,0. 5.3.3. W przypadku braku wpisania rodzaju listwy przyszybowej, zamówienie przyjmujemy do realizacji z listwą standardową. 5.3.4. Przy wymiarach typowych i braku wpisania podziału, do realizacji przyjmujemy podział typowy według cennika. 5.3.5. Przy zestawach balkonowych (balkon + okno), jeŜeli ma być łącznik to musi być dopisany w zamówieniu. 5.3.6. W przypadku zamówień na okna ze stałym szkleniem i braku oznaczenia czy Fix jest w ramie czy w skrzydle, do realizacji przyjmujemy Fix w ramie. 5.3.7. Blokada błędnego połoŜenia klamki jest stosowana: 5.3.7.1. W oknach RU od 1001 mm na wrębie na wysokości. 5.3.7.2. W oknach R od 1201 – 1600 na szerokości i 1001 – 1800 wysokości oraz 400 – 1000 na szerokości i 1801 -2500 na wysokości. 5.3.8. Firma Alsecco posiada program komputerowy do kalkulacji okien, który jest bezpłatnie instalowany w Państwa komputerze. Program jest udostępniany nieodpłatnie z elektronicznym ograniczeniem jego pracy max do 180 dni, ponowne aktywowanie jest równieŜ nieodpłatne.

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

3

6.

Korekty: 6.1. Korekty są przyjmowane do 48 godzin od daty przyjęcia zamówienia, po tym terminie zamówienie przyjmuje się do realizacji wg zamówienia pierwotnego. 6.2. W razie korekty zamówienia juŜ wykonanego (wyprodukowanego) lub do zamówienia, w którym nie ma moŜliwości dokonania zmian Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całej naleŜności, za wyprodukowane zamówienie. 6.3. Korekta musi być zgłoszona w formie pisemnej, z dokładnym oznaczeniem zamówienia, którego dotyczy i opisem Ŝądanych zmian. 6.4. Kupujący powinien sprawdzać poprawność wysłanych zleceń na stronie internetowej udostępnionej przez Sprzedającego. W tym celu Sprzedający nadaje Kupującemu indywidualny login oraz hasło. http://dealer.alsecco.net.pl/dealerc/

7.

Płatności i dostawa: 7.1. Warunkiem realizacji zamówienia, jest wpłata zaliczki 30% wartości brutto zamówionego towaru. Pozostała część płatna przy odbiorze towaru gotówką lub przelewem na tyle wcześniej, aby środki dotarły do sprzedającego najpóźniej przed rozładunkiem zamówionego towaru. Przy dłuŜszej współpracy istnieje moŜliwość uzyskania kredytu kupieckiego (szczegóły u opiekuna handlowego). 7.2. Planowany termin dostawy widoczny jest na stronie internetowej http://dealer.alsecco.net.pl/dealerc/ NiezaleŜnie od powyŜszego sprzedający zawiadomi kupującego o szczegółach dostawy telefonicznie lub pocztą elektroniczną przed kaŜdą dostawą. 7.3. Sprzedający nie zapewnia rozładunku stolarki. Obowiązek ten spoczywa na zamawiającym, przy czym auto nie powinno być przetrzymywane ponad czas, który jest potrzebny do sprawnego rozładunku pod rygorem powrotu auta z towarem do Alsecco i obciąŜeniem zamawiającego kosztami ponownej dostawy, oraz kosztami magazynowania stolarki. 7.4. Warunkiem przyjęcia nowych zleceń do realizacji, jak i równieŜ rozpatrzenie reklamacji jest brak przeterminowanych płatności!!!

8.

Reklamacje i warunki gwarancyjne: 8.1. Firma Alsecco gwarantuje sprawne działanie wyrobu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi. 8.2. Firma Alsecco udziela gwarancji na okres: 8.2.1. 10 lat na biały kolor profilu KBE. 8.2.2. 5 lat na inne kolory profilu KBE. 8.2.3. 5 lat na szyby zespolone (szczelność zespolenia). 8.2.4. 2 lata na okucia ROTO NT (warunek: stosowanie –instrukcji obsługi stolarki PCV). 8.2.5. 12 miesięcy na montaŜ pod warunkiem jego wykonania przez ekipę montaŜową Sprzedającego. 8.3. Gwarancja jest waŜna od daty jej wystawienia. 8.4. Gwarancja jest waŜna z oryginalnym dowodem zakupu: faktura VAT, zlecenie lub umowa kupna-sprzedaŜy. 8.5. Przy zgłoszeniu wady uŜytkownik zobowiązany jest do udostępnienia miejsca i zapewnienia warunków usunięcia usterki. 8.6. Sprzedający zastrzega sobie okres 14 dni na rozpatrzenie sprawy, oraz 31 dni roboczych od zgłoszenia w formie pisemnej na wykonanie reklamacji. 8.7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności nie przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest uŜytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. 8.8. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z: 8.8.1. Niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją uŜytkowania. 8.8.2. Mechanicznego uszkodzenia. 8.8.3. Niewłaściwej i samodzielnej instalacji przez uŜytkownika. 8.8.4. Samowolnego dokonywania napraw i przeróbek. 8.8.5. Niedbałości uŜytkownika. 8.8.6. UŜywania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych do czyszczenia i konserwacji. 8.8.7. Gwarancją nie są objęte usługi polegające na dokonywaniu regulacji i konserwacji okien. 8.9. W przypadku konieczności usunięcia usterek nieobjętych gwarancją, wszystkie koszty związane z usunięciem tej usterki pokrywa uŜytkownik. 8.10.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

9.

Instrukcja obsługi 9.1. Wstępne czyszczenie okien 9.1.1. Wstępne czyszczenie okien winno być przeprowadzane przez kupującego, bezpośrednio po zamontowaniu okien. Ze względu na uŜycie wysokowartościowych materiałów PCV, okna są wraŜliwe na wapno i cement. 9.1.2. To samo dotyczy okuć i szyb. Ewentualne, świeŜe pozostałości zaprawy naleŜy usunąć czystą wodą. 9.1.3. Stwardniałe pozostałości naleŜy usunąć skrobaczką z miękkiego plastiku pozbawioną ostrych krawędzi. Zabrania się uŜywania rozpuszczalników, benzyny i innych środków mogących wejść w reakcję z PCV lub w inny sposób uszkodzić okna. 9.1.4. Pozostałości zaprawy w uszczelkach i okuciach mogą prowadzić do nieprawidłowości w pracy okien, dlatego muszą być gruntownie usunięte. Ta sama zasada dotyczy kanałów odwadniających w dolnej części ramy okiennej. Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

4

9.1.4.1. UWAGA: Taśmę ochronną naleŜy usunąć niezwłocznie po zamontowaniu stolarki okiennej!!! Pozostawienie jej przez dłuŜszy czas w kontakcie z silnym działaniem promieni słonecznych moŜe spowodować odbarwienie taśmy na profilu. Wówczas naleŜy stosować płyn do zmywania profili PCV o odpowiednim stęŜeniu. 10. Regularne czyszczenie 10.1.Gładka powierzchnia okien jest bardzo prosta i łatwa do czyszczenia. Zwykła woda z dodatkiem mydła usuwa kaŜde normalne zabrudzenie. Dopuszcza się równieŜ stosowanie płynów czyszczących, przeznaczonych do uŜytku w gospodarstwach domowych dla powierzchni z tworzyw sztucznych, za wyjątkiem gruboziarnistych środków szorujących. Do mycia naleŜy uŜywać wyłącznie miękkiej szmatki. W Ŝadnym przypadku nie wolno uŜywać benzyny lub rozpuszczalników, gdyŜ moŜe to doprowadzić do zmian okna i odbarwień. Uszczelki montowane w oknach są wytwarzane z materiałów syntetycznych kauczukopodobnych (APTK) wysokiej jakości. RównieŜ i one muszą być okresowo pielęgnowane. Przy zabrudzeniach niedających się usunąć za pomocą tradycyjnych środków, naleŜy zasięgnąć informacji w Firmie Alsecco. 10.2.Smarowanie okuć okiennych 10.2.1. Trwałe funkcjonowanie stolarki zapewniają Państwo przez podawanie olejów (olej do maszyn do szycia) na ruchome części okna. Smarowanie powinno być przeprowadzane raz do roku. W ten sposób okucia zostaną zabezpieczone przed przedwczesnym zuŜyciem i mogą Państwu słuŜyć bezproblemowo przez wiele lat. 10.3.Regulacja okuć okiennych 10.3.1. Okna (Alsecco) to okna wysokiej jakości, fachowo wykonane. Przy prawidłowym montaŜu w zasadzie regulacja nie jest konieczna. Potrzeba regulacji moŜe zaistnieć w przypadku niespodziewanych zmian w samym otworze okiennym („ruchy nowego budynku”), a takŜe w przypadku otwierania okien zaraz po montaŜu przed wysuszeniem pianki.

11. Zgłoszenia reklamacyjne 11.1.Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są w formie pisemnej która powinna zawierać. 11.1.1.1.1. Opis przedmiotu reklamowanego tj. nr zlecenia produkcyjnego ALSECCO i nr pozycji na zleceniu, wymiar okna – drzwi. 11.1.1.1.2. Opis wady: słownie, rysunek, zdjęcie(określenie przyczyny ich wystąpienia i czasu ich stwierdzenia). 11.1.1.1.3. Dane klienta : adres, telefon (niezbędne przy koniecznej wizycie serwisu). 11.2.WADY JAWNE (czyli niezgodności : -ilościowe - wymiarów – podziałów - kolorów). 11.3.USKODZENIA MECHANICZNE PROFILI (rysy , pęknięcia , i inne uszkodzenia transportowe). 11.3.1. Odbiorca (Przedstawiciel Handlowy) sprawdza w momencie przyjęcia dostawy i dokonuje odpowiedniej adnotacji na dokumentach z danej dostawy co potwierdza własnoręcznym podpisem, odbiorca i kierowca .Wyroby nie zgodne z zamówieniem i uszkodzone w transporcie dyskwalifikujące wyrób do końcowego montaŜu naleŜy zwrócić transportem zwrotnym do przeróbki lub naprawy. 11.3.2. Gwarancja na szyby obejmuje tylko szczelność szyby zespolonej , wszelkie inne uszkodzenia szyb takie jak :pęknięcia ,rysy, nie podlegają gwarancji. 11.3.3. Pęknięte - porysowane szyby załatwiamy tylko jako stłuczki - uszkodzenia w transporcie które naleŜy zgłosić kierowcy przy dostawie wpisać do dokumentów przewozowych i nakleić etykietę z stłuczonej - uszkodzonej szyby .Szyba zostanie załatwiona i dostarczona przez transport , nie trzeba zgłaszać jej reklamacyjnie . 11.3.4. Szyby stłuczone i pęknięte w trakcie uŜytkowania załatwiane będą odpłatnie .W ramach współpracy proponujemy zakup uszkodzonych szyb po odbiorze, w kosztach producenta , proszę składać zamówienia w dziale technicznym. 11.4.Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są zgodnie z KARTĄ GWARANCYJNĄ, 11.5.Za nieuzasadnione wezwanie serwisu obciąŜony zostanie reklamodawca kosztami dojazdu i usługą serwisu . 11.6.Wszystkie reklamacje nie spełniające podanych warunków będą załatwiane odmownie lub odpłatnie za porozumieniem stron.

12. Wyroby ALSECCO wykonane zgodnie z normą PN-EN 14351-1 i do tej normy mają swoje odniesienia : konstrukcja ,technologia i tolerancja. Doznania estetyczne klientów dotyczące wykonania poszczególnych elementów nie mające wpływu na właściwości techniczne i eksploatacyjne wyrobu mogą być przyjęte tylko jako uwagi odbiorców bez zobowiązań ze strony producenta.

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

5KOLEKCJA I STANDARD KBE

0%

 - okno wykonane z luksusowego profilu 5 komorowego o głębokości zabudowy 70 mm, - starannie dobrana receptura profilu, uwaŜana przez specjalistów za najlepszą w swojej klasie, - 70 mm zapewnia niespotykaną w tym segmencie profili ochronę akustyczną oraz termiczną, - prosty kształt nadaje oknu klasyczny wymiar, nieosiągalny przez inne profile, - powierzchnia jest idealnie gładka i błyszcząca, a kolor biały jest wyraźnie jaśniejszy niŜ w innych profilach, - w całości profile produkowane wyłącznie w fabryce w Niemczech, co przekłada się na legendarną juŜ jakość KBE, - uszczelki nowej generacji, odporne na promieniowanie UV oraz duŜe wahania temperatur, KOLOR BIAŁY W STANDARDZIE Z USZCZELKĄ SZARĄ, MOśLIWOŚĆ ZMIANY NA CZARNĄ (BEZ DOPŁATY) - kolekcja dostępna w kolorze; - biały - orzech - złoty dąb - mahoń - macore (dłuŜszy termin realizacji)

NOWOŚĆ – RDZEŃ WZMACNIAJĄCY OKNA WYKONANE W KOLEKCJI I POSIADAJĄ ATEST PRZENIKALNOŚCI TERMICZNEJ DLA CAŁEGO OKNA Uw = 1,2 m2

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

6

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

7KOLEKCJA I A KBE NOWA

0%

 - okno wykonane z luksusowego profilu 5 komorowego o głębokości zabudowy 70 mm, - starannie dobrana receptura profilu, uwaŜana przez specjalistów za najlepszą w swojej klasie, - 70 mm zapewnia niespotykaną w tym segmencie profili ochronę akustyczną oraz termiczną, - prosty kształt nadaje oknu klasyczny wymiar, nieosiągalny przez inne profile, - powierzchnia jest idealnie gładka i błyszcząca, a kolor biały jest wyraźnie jaśniejszy niŜ w innych profilach, - w całości profile produkowane wyłącznie w fabryce w Niemczech, co przekłada się na legendarną juŜ jakość KBE, - uszczelki nowej generacji, odporne na promieniowanie UV oraz duŜe wahania temperatur, KOLOR BIAŁY W STANDARDZIE Z USZCZELKĄ SZARĄ, MOśLIWOŚĆ ZMIANY NA CZARNĄ (BEZ DOPŁATY) - kolekcja dostępna w kolorze; - biały - orzech - złoty dąb - mahoń - macore (dłuŜszy termin realizacji)

NOWOŚĆ – RDZEŃ WZMACNIAJĄCY OKNA WYKONANE W KOLEKCJI I POSIADAJĄ ATEST PRZENIKALNOŚCI TERMICZNEJ DLA CAŁEGO OKNA Uw = 1,2 m2

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

8KOLEKCJA II PRESTIGE KBE

+ 5%

 - okno wykonane z luksusowego profilu 5 komorowego o głębokości zabudowy 70 mm, - zastosowanie 5-cio komorowego systemu pozwala na zachowanie optymalnej ochrony termicznej i akustycznej, - starannie dobrana receptura profilu, uwaŜana przez specjalistów za najlepszą w swojej klasie, - zaokrąglony kształt nadaje oknu nowy wymiar, nieosiągalny przez inne profile, - powierzchnia jest idealnie gładka i błyszcząca, a kolor biały jest wyraźnie jaśniejszy niŜ w innych profilach, - w całości profile produkowane wyłącznie w fabryce w Niemczech, co przekłada się na legendarną juŜ jakość KBE, - uszczelki nowej generacji, odporne na promieniowanie UV oraz duŜe wahania temperatur, KOLOR BIAŁY TYLKO Z SZARĄ USZCZELKĄ - kolekcja dostępna w kolorze;

- jeden rodzaj listwy przyszybowej

 - biały - orzech - złoty dąb - mahoń - macore (dłuŜszy termin realizacji)

OKNA WYKONANE W KOLEKCJI II POSIADAJĄ ATEST PRZENIKALNOŚCI TERMICZNEJ DLA CAŁEGO OKNA Uw = 1,2 m2

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

9

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

10KOLEKCJA III PRESTIGE PLUS KBE

+ 10%

 - okno wykonane z luksusowego profilu 5 komorowego o głębokości zabudowy 70 mm, - starannie dobrana receptura profilu, uwaŜana przez specjalistów za najlepszą w swojej klasie, - 70 mm zapewnia niespotykaną w tym segmencie profili ochronę akustyczną oraz termiczną, - zaokrąglony kształt nadaje oknu nowy wymiar, nieosiągalny przez inne profile, - powierzchnia jest idealnie gładka i błyszcząca, a kolor biały jest wyraźnie jaśniejszy niŜ w innych profilach, - w całości profile produkowane wyłącznie w fabryce w Niemczech, co przekłada się na legendarną juŜ jakość KBE, - uszczelki nowej generacji, odporne na promieniowanie UV oraz duŜe wahania temperatur, KOLOR BIAŁY TYLKO Z SZARĄ USZCZELKĄ - kolekcja dostępna w kolorze;

- jeden rodzaj listwy przyszybowej

 - biały - orzech - złoty dąb - mahoń - macore (dłuŜszy termin realizacji)

OKNA WYKONANE W KOLEKCJI III POSIADAJĄ ATEST PRZENIKALNOŚCI TERMICZNEJ DLA CAŁEGO OKNA Uw = 1,2 m2

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

11

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

12KOLEKCJA IV TERMO 88 PLUS KBE

+ 30%

 - okno wykonane z luksusowego profilu 6 komorowego o głębokości zabudowy 88 mm, - starannie dobrana receptura profilu, uwaŜana przez specjalistów za najlepszą w swojej klasie, - 88 mm zapewnia perfekcyjną ochronę akustyczną oraz termiczną, stosowaną w budownictwie pasywnym, - prosty kształt nadaje oknu klasyczny wymiar, nieosiągalny przez inne profile, - powierzchnia jest idealnie gładka i błyszcząca, a kolor biały jest wyraźnie jaśniejszy niŜ w innych profilach, - moŜliwość zastosowania trzeciej uszczelki pozwala na podniesienie izolacji akustycznej aŜ o 5 dB, to dwukrotnie mniej hałasu w domu, - w całości profile produkowane wyłącznie w fabryce w Niemczech, co przekłada się na legendarną juŜ jakość KBE, - uszczelki nowej generacji, odporne na promieniowanie UV oraz duŜe wahania temperatur, KOLOR BIAŁY TYLKO Z SZARĄ USZCZELKĄ - kolekcja dostępna w kolorze;

- jeden rodzaj listwy przyszybowej

- standard szyba 4/16/4

 - biały - orzech - złoty dąb - mahoń - macore (dłuŜszy termin realizacji)

NOWOŚĆ – RDZEŃ WZMACNIAJĄCY OKNA WYKONANE W KOLEKCJI IV POSIADAJĄ ATEST PRZENIKALNOŚCI TERMICZNEJ DLA CAŁEGO OKNA Uw = 0,88 m2 (badanie z szybą dwukomorową U = 0,5)

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

13

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

14KOLEKCJA V RENOWA KBE

+ 25%

 - okno wykonane z luksusowego profilu 5 komorowego o głębokości zabudowy 70 mm, - starannie dobrana receptura profilu, uwaŜana przez specjalistów za najlepszą w swojej klasie, - 70 mm zapewnia niespotykaną w tym segmencie profili ochronę akustyczną oraz termiczną, - zaokrąglony kształt nadaje oknu nowy wymiar, nieosiągalny przez inne profile, - powierzchnia jest idealnie gładka i błyszcząca, a kolor biały jest wyraźnie jaśniejszy niŜ w innych profilach, - w całości profile produkowane wyłącznie w fabryce w Niemczech, co przekłada się na legendarną juŜ jakość KBE, - uszczelki nowej generacji, odporne na promieniowanie UV oraz duŜe wahania temperatur, - unikalny kształt ramy pozwalający na bardzo szybki i szczelny montaŜ w starym budownictwie, bez konieczności wyburzania starej stolarki, KOLOR BIAŁY TYLKO Z SZARĄ USZCZELKĄ - kolekcja dostępna w kolorze;

- jeden rodzaj listwy przyszybowej

 - biały - orzech - złoty dąb - mahoń - macore (dłuŜszy termin realizacji)

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

15

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

16DRZWI ZEWNĘTRZNE NATURA DO KOLEKCJI I

 - drzwi wykonane z luksusowego profilu 5 komorowego o głębokości zabudowy 70 mm, - starannie dobrana receptura profilu, uwaŜana przez specjalistów za najlepszą w swojej klasie, - 70 mm zapewnia niespotykaną w tym segmencie profili ochronę akustyczną oraz termiczną, - prosty kształt nadaje drzwiom klasyczny wymiar, nieosiągalny przez inne profile, - specjalny, duŜo mocniejszy od profili okiennych, co pozwala na zastosowanie w miejscach publicznych, - moŜliwość zastosowania wypełnień PCV zamiast szyby, co nadaje niepowtarzalny i elegancki wygląd, - powierzchnia jest idealnie gładka i błyszcząca, a kolor biały jest wyraźnie jaśniejszy niŜ w innych profilach, - w całości profile produkowane wyłącznie w fabryce w Niemczech, co przekłada się na legendarną juŜ jakość KBE, - uszczelki nowej generacji, odporne na promieniowanie UV oraz duŜe wahania temperatur, KOLOR BIAŁY TYLKO Z SZARĄ USZCZELKĄ - kolekcja dostępna w kolorze;

- jeden rodzaj listwy przyszybowej

 - biały - orzech - złoty dąb - mahoń - macore (dłuŜszy termin realizacji)

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

17

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

18DRZWI ZEWNĘTRZNE SELECT DO KOLEKCJI II, III, V,

 - drzwi wykonane z luksusowego profilu 5 komorowego o głębokości zabudowy 70 mm, - starannie dobrana receptura profilu, uwaŜana przez specjalistów za najlepszą w swojej klasie, - 70 mm zapewnia niespotykaną w tym segmencie profili ochronę akustyczną oraz termiczną, - zaokrąglony kształt nadaje drzwiom nowy wymiar nieosiągalny przez inne profile, 

- specjalny duŜo mocniejszy od profili okiennych, co pozwala na zastosowanie w miejscach publicznych,

 - moŜliwość zastosowania wypełnień PCV zamiast szyby, co nadaje niepowtarzalny i elegancki wygląd, - powierzchnia jest idealnie gładka i błyszcząca, a kolor biały jest wyraźnie jaśniejszy niŜ w innych profilach, - w całości profile produkowane wyłącznie w fabryce w Niemczech, co przekłada się na legendarną juŜ jakość KBE, - uszczelki nowej generacji, odporne na promieniowanie UV oraz duŜe wahania temperatur, KOLOR BIAŁY TYLKO Z SZARĄ USZCZELKĄ - kolekcja dostępna w kolorze;

- jeden rodzaj listwy przyszybowej

 - biały - orzech - złoty dąb

 - mahoń - macore (dłuŜszy termin realizacji)

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

19

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

20DRZWI PRZESUWNE HS

 - drzwi podnośno-przesuwne (HS) z PVC są stosowane zwłaszcza na tarasach, balkonach i w ogrodach zimowych, - ich komfortowe właściwości i energooszczędność czynią je topowym produktem na rynku, a takŜe sprawiają, Ŝe system HS jest ulubionym produktem inwestorów i architektów, - innowacyjna technika wózków zastosowana w suwankach HS zapewnia lekki bieg skrzydła i cichą pracę, - wszystkie funkcje drzwi podnoszono – przesuwno - uchylnych z okuciami GU są sterowane klamką, - drzwi wykonane z luksusowego profilu 3 i 4 komorowego kolejno rama i skrzydło o głębokości zabudowy 168 mm, - starannie dobrana receptura profilu, uwaŜana przez specjalistów za najlepszą w swoje klasie, - w całości profile produkowane wyłącznie w fabryce w Niemczech, co przekłada się na legendarną juŜ jakość Kommerling, - uszczelki nowej generacji, odporne na promieniowanie UV oraz duŜe wahania temperatur, KOLOR BIAŁY TYLKO Z SZARĄ USZCZELKĄ - kolekcja dostępna w kolorze;

- jeden rodzaj listwy przyszybowej

 - biały - orzech - złoty dąb - mahoń - macore (dłuŜszy termin realizacji)

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

21

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

22DRZWI NOWA KOLEKCJA KBE

 - drzwi wykonane z luksusowego profilu 5 komorowego o głębokości zabudowy 70 mm, - starannie dobrana receptura profilu, uwaŜana przez specjalistów za najlepszą w swojej klasie, - 70 mm zapewnia niespotykaną w tym segmencie profili ochronę akustyczną oraz termiczną, - prosty kształt nadaje drzwi klasyczny wymiar, nieosiągalny przez inne profile, - powierzchnia jest idealnie gładka i błyszcząca, a kolor biały jest wyraźnie jaśniejszy niŜ w innych profilach, - w całości profile produkowane wyłącznie w fabryce w Niemczech, co przekłada się na legendarną juŜ jakość KBE, - uszczelki nowej generacji, odporne na promieniowanie UV oraz duŜe wahania temperatur, KOLOR BIAŁY W STANDARDZIE Z USZCZELKĄ SZARĄ, MOśLIWOŚĆ ZMIANY NA CZARNĄ (BEZ DOPŁATY) - kolekcja dostępna w kolorze; - biały - orzech - złoty dąb - mahoń - macore (dłuŜszy termin realizacji)

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

23

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

24

PRZYKŁADY WYCEN

1.

Okno RU z naświetlem górnym: a.

Okno w kolorze jednostronny złoty dąb kolekcja III .

b.

Górna kwatera Fix w ramie z szybą standardową 4/16/4.

c.

Dolna kwatera skrzydło RU z szybą KURA (ornament).

450

2000 1550

1000

Kroki Opis działania 1 wyszukujemy schemat okna z tabeli okien nietypowych

Cennika strona

Wartość 830

2

doliczamy dopłatę za kolekcję III

10%

3

doliczamy dopłatę do koloru jednostronnego

20%

4

doliczamy dopłatę do szyby ornamentowej kura wys x szer (okna lub części okna, w której ona będzie) x cena dopłaty tj.1000mm x 1550mm = 1,55m2 x 175zł = 271,25 PLN

5

odejmujemy rabat dealerski

58% Suma netto / szt

6

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

271,25

www.alsecco.net.pl [email protected]

574,08

DRUK 2be3

25

2.

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe R: a.

Okno w kolorze białym kolekcja I .

b.

Dwustronna klamka (tylko na szerokim skrzydle).

c.

Zamek.

d.

Próg aluminiowy.

e. Poprzeczka.

1450 2200

750

800

Kroki

Opis działania

Cennika strona

Wartość

1

wyszukujemy schemat okna z tabeli okien nietypowych

715

2

kolekcję I bez dopłaty

3

doliczamy dopłatę za klamkę dwustronną

4

doliczamy dopłatę za poprzeczkę szer 0,8 m x 75 PLN = 60

60

5

doliczamy dopłatę za zamek

100

6

doliczamy dopłatę za próg aluminiowy 0,8 m x 316 PLN = 252,80

7

odejmujemy rabat dealerski

0% 100%

252,80 58% Suma netto / szt

8

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

773,98

DRUK 2be3

26

3.

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe a.

Drzwi w kolorze dwustronny orzech.

b.

Pochwyt trójkątny.

c.

Dodatkowy zamek.

d.

Szpros 26 mm dwustronny orzech 8.pól na skrzydło, podział symetryczny.

2300 ,

910

910 1820

Kroki

Opis działania

Cennika strona

Wartość

1

wyszukujemy schemat drzwi z tabeli drzwi wejściowych

6650

2

doliczamy dopłatę za kolor dwustronny

40%

3

doliczamy dopłatę za pochwyt trójkątny

214

4

doliczamy dopłatę za zamek (dodatkowy drugi)

100

5

doliczamy dopłatę szpros 26 mm dwustronny orzech 16 pól x 40 PLN

640

6

odejmujemy rabat dealerski

58% Suma netto / szt

7

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

4375,56

DRUK 2be3

27

4.

Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe: a.

Drzwi w kolorze białym.

b.

Poprzeczka.

c.

Dolna kwatera panel PCV biały.

d.

Górna kwatera szyba O2.

1350 2100

750

980

Kroki

Opis działania

Cennika strona

Wartość

1

wyszukujemy schemat z tabeli drzwi wejściowych

3162

2

doliczamy dopłatę za poprzeczkę 0,98 m x 75 PLN

73,5

3

doliczamy dopłatę do panela PCV wys x szer (okna lub części okna, w której ona będzie) x cena dopłaty tj.980 mm x 750 mm = 0,74 m x 50 PLN

4

doliczamy dopłatę do szyby O2 wys x szer (okna lub części okna, w której ona będzie) x cena dopłata tj.980 mm x 1350 mm = 1,32 m x 214 PLN

5

odejmujemy rabat dealerski

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

282,48 58%

Suma netto / szt

6

37

www.alsecco.net.pl [email protected]

1493,09

DRUK 2be3

28 CENNIK OKIEN TYPOWYCH TYP OKNA

FUNKCJA OKNA

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O10-O18* O14-O15* O16a-O17a* O16-O17** O18-O19** O20-O21** O22-O23** O26-O27* O30-O31* O32a-O33A* 034a-o35a* O32-O33** O34-O35** O36-O37** O38-O39** O42-O43* O46-O47* O48-O49** O50-O51** 032-033** O34-O35**

U U U U U U U RU RU RU RU+ R RU+ R RU+ R RU+ R RU RU RU RU RU+ R RU+ R RU+ R RU+ R RU RU RU+ R RU+ R RU+ R RU+ R

WYMIAR ZEW. SZER / WYSOKOŚC

KOLEKCJA I / IA

KOLEKCJA II

KOLEKCJA III

KOLEKCJA IV

565X535 865X535 1165X535 565X835 865X835 1165X835 1465X835 565X1135 865X1135 1165X1135 1165X1135 1465X1135 1765X1135 2065X1135 565x1435 865x1435 1165x1435 1465x1435 1165x1435 1465x1435 1765X1435 2065X1435 565X1635 865X1635 1165X1635 1465X1635 1765X1635 2065X1635

216 274 336 268 339 412 492 374 449 539 703 772 887 963 427 514 617 705 811 875 1 017 1 105 467 562 890 980 1 113 1 210

227 288 353 281 356 432 517 393 471 566 738 811 931 1 011 448 540 648 740 851 919 1 068 1 160 490 590 934 1 029 1 169 1 270

238 301 370 295 373 453 541 411 494 593 773 849 976 1 059 470 565 679 775 892 962 1 119 1 215 514 618 979 1 078 1 224 1 331

280 356 437 348 441 536 640 486 584 700 913 1 004 1 153 1 252 555 668 802 916 1 054 1 137 1 322 1 436 607 731 1 157 1 274 1 447 1 573

730 765 779

764 802 816

903 947 965

1 068 1 147 1 224 1 239 1 334 1 425 1 364 1 465 1 562

1 119 1 201 1 385 1 298 1 398 1 493 1 429 1 534 1 637

1 322 1 420 1 516 1 534 1 652 1 764 1 689 1 813 1 934

*OKNA PRAWE (PO PRAWEJ STRONIE ZAWIASY) OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE *OKNA PRAWE (PO PRAWEJ STRONIE KWATERA RU) OKNA DWUSKRZYDŁOWE DRZWI BALKONOWE

OB3-OB4 OB5-OB6 OB7-OB8

R R R

865X2095 865X2195 865X2295

695 729 742

BALKONY PRAWE (PO PRAWEJ STRONIE ZAWIASY) BALKONY BEZ PRZEWIĄZKI (W STANDARDZIE ZATRZASK PALACZA BEZ POCHWYTU) OKNA TRZYSKRZYDŁOWE

OW7S OW10S OW13S OW8S OW11S OW14S OW9S OW12S OW15S

RU+ R+ R RU+ R+ R RU+ R+ R RU+ R+ R RU+ R+ R RU+ R+ R RU+ R+ R RU+ R+ R RU+ R+ R

1765X1135 2065X1135 2365X1135 1765X1435 2065X1435 2365X1435 1765X1635 2065X1635 2365X1635

1 017 1 092 1 166 1 180 1 271 1 357 1 299 1 395 1 488

TOLERANCJA WYMIARU +/- 35mm / do wszystkich okien typowych na wysokości i szerokości

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

29

 OKNA TYPOWE Standard okna:    

Okucia ROTO NT. Szyba 4 / 16 / 4 U = 1,0. Klamka aluminiowa Secustic. Wypełnienie dolnego rowka okuciowego. Zatrzask „palacza” Kotwy montaŜowe. Mikrowentylacja w skrzydłach RU • Blokada błędnego połoŜenia klamki W oknach UR od 1001 mm na wrębie na wysokości. • W oknach R od 1201mm – 1600 mm na szerokości i 1001 mm – 1800mm wysokości oraz 420 mm – 1000 mm na szerokości i 1801mm - 2500 mm na wysokości.UWAGI !!! ♦ Okna balkonowe w standardzie nie posiadają poprzeczki, naleŜy ją doliczyć korzystając z cennika dopłat profilowych

 OKNA NIETYPOWE Standard okna:    

Okucia ROTO NT. Szyba 4 / 16 / 4 U = 1,0. Klamka aluminiowa Secustic. Wypełnienie dolnego rowka okuciowego. Zatrzask „palacza” Kotwy montaŜowe. Mikrowentylacja w skrzydłach RU • Blokada błędnego połoŜenia klamki W oknach UR od 1001 mm na wrębie na wysokości. • W oknach R od 1201mm – 1600 mm na szerokości i 1001 mm – 1800mm wysokości oraz 420 mm – 1000 mm na szerokości i 1801mm - 2500 mm na wysokości.UWAGI !!! ♦ Przeszklenia 4 / 16 / 4 naleŜy stosować do okien o powierzchni max do 3,1 m 2 w przedziale od 3,1 m 2 do 7,9 m 2 naleŜy stosować w pakiecie dwie szyby o grubości 6 mm. ♦ Stosunek szerokości boku do wysokości nie moŜe przekraczać 1:6. ♦ W przypadku duŜych gabarytów szkła prosimy o konsultacje z ALSECCO Nysa. ♦ Okna oznaczone jedna gwiazdką są np. *564 są bez gwarancji. ♦ Minimalna szerokość okna 420 mm . ♦ Minimalny wymiar do dolnej krawędzi ościeŜnicy do osi słupka 400 mm. ♦ Drzwi przesuwne HS w tabeli cenowej uwzględniają graniczne powierzchnie szyb i związane z nimi dopłaty.

 DRZWI WEJŚCIOWE Standard drzwi:   

Okucia GU zasuwnica 2 rygle 1 zamek Szyba 4 / 16 / 4 U = 1,0. Klamka aluminiowa na szyldzie Niski próg Zawiasy ROTO 3 sztuki Okapnik aluminiowyUWAGI !!! ♦ Drzwi wejściowe w standardzie nie posiadają poprzeczki, naleŜy ją doliczyć korzystając z cennika dopłat profilowych Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

30

1000

Fix w RAMIE

FIX R

1000

500499 600

601700

701800

801900

9011000

1001- 1101- 1201- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 23011100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

499

130

146

161

175

190

206

221

235

252

266

283

295

312

326

341

358

372

386

403

418

500-600

146

163

178

194

211

228

245

262

276

293

310

326

343

360

377

391

408

425

442

458

601-700

161

178

197

214

233

250

269

286

305

319

338

358

374

394

410

427

446

463

480

499

701-800

175

194

214

233

252

271

290

310

329

348

367

386

406

425

444

463

482

499

521

540

801-900

190

211

233

252

274

293

314

334

355

374

396

418

437

458

478

499

518

538

559

581

901-1000

206

228

250

271

293

317

336

358

379

401

425

446

468

490

511

533

554

576

598

619

1001-1100

221

245

269

290

314

336

360

382

406

430

454

475

499

523

545

566

590

614

638

660

1101-1200

235

262

286

310

334

358

382

408

432

456

482

506

530

554

578

602

626

653

677

701

1201-1300

252

276

305

329

355

379

406

432

458

482

509

535

559

586

612

638

665

689

715

742

1301-1400

266

293

319

348

374

401

430

456

482

511

538

564

590

619

646

672

701

727

756

780

1401-1500

283

310

338

367

396

425

454

482

509

538

566

595

624

653

682

708

737

766

794

823

1501-1600

295

326

358

386

418

446

475

506

535

564

595

624

655

684

715

744

773

802

833

864

1601-1700

312

343

374

406

437

468

499

530

559

590

624

655

686

718

749

780

809

840

871

902

1701-1800

326

360

394

425

458

490

523

554

586

619

653

684

718

749

782

814

845

878

912

943

1801-1900

341

377

410

444

478

511

545

578

612

646

682

715

749

782

814

847

883

917

950

984

1901-2000

358

391

427

463

499

533

566

602

638

672

708

744

780

814

847

883

919

953

989 1025

2001-2100

372

408

446

482

518

554

590

626

665

701

737

773

809

845

883

919

955

991 1030 1066

2101-2200

386

425

463

499

538

576

614

653

689

727

766

802

840

878

917

953

991 1030 1068 1104

2201-2300

403

442

480

521

559

598

638

677

715

756

794

833

871

912

950

989 1030 1068 1106 1145

2301-2400

418

458

499

540

581

619

660

701

742

780

823

864

902

943

984 1025 1066 1104 1145 1186

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

31

1000

Fix w SKRZYDLE

FIX S

1000

499

500600

601700

701800

801900

9011000

1001- 1101- 1201- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 23011100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

499

146

163

182

199

218

233

252

269

288

305

322

338

358

374

391

408

427

444

463

480

500-600

163

182

202

221

240

259

278

295

314

334

353

372

391

410

427

446

466

485

504

521

601-700

182

202

223

242

264

283

305

324

343

362

384

406

425

444

463

485

504

526

545

566

701-800

199

221

242

264

286

307

329

350

372

394

415

437

458

480

502

523

545

564

588

610

801-900

218

240

264

286

310

331

353

377

401

422

446

468

492

514

538

559

581

605

629

650

901-1000

233

259

283

307

331

355

379

403

427

451

475

502

526

550

574

598

622

646

670

694

1001-1100

252

278

305

329

353

379

406

430

456

480

506

533

559

583

607

634

660

686

713

737

1101-1200

269

295

324

350

377

403

430

458

482

511

538

564

593

617

646

672

698

725

751

780

1201-1300

288

314

343

372

401

427

456

482

511

540

569

598

624

653

682

710

737

766

794

823

1301-1400

305

334

362

394

422

451

480

511

540

569

600

629

658

686

718

746

775

804

835

864

1401-1500

322

353

384

415

446

475

506

538

569

600

631

662

694

722

754

785

816

847

878

910

1501-1600

338

372

406

437

468

502

533

564

598

629

662

694

727

758

790

821

854

886

919

950

1601-1700

358

391

425

458

492

526

559

593

624

658

694

727

761

792

826

859

893

926

960

994

1701-1800

374

410

444

480

514

550

583

617

653

686

722

758

792

828

862

898

931

965 1001 1037

1801-1900

391

427

463

502

538

574

607

646

682

718

754

790

826

862

898

934

970 1006 1044 1080

1901-2000

408

446

485

523

559

598

634

672

710

746

785

821

859

898

934

972 1008 1046 1085 1123

2001-2100

427

466

504

545

581

622

660

698

737

775

816

854

893

931

970 1008 1049 1087 1126 1164

2101-2200

444

485

526

564

605

646

686

725

766

804

847

886

926

965 1006 1046 1087 1128 1166 1207

2201-2300

463

504

545

588

629

670

713

751

794

835

878

919

960 1001 1044 1085 1126 1166 1210 1250

2301-2400

480

521

566

610

650

694

737

780

823

864

910

950

994 1037 1080 1123 1164 1207 1250 1294

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

32

1000

Okno jednoskrzydłowe uchylne U

U

1000

500499 600

601700

701800

801900

9011000

1001- 1101- 1201- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 23011100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

499

230

254

274

290

319

336

353

389

406

422

451

468

490

506

535

552

571

588

607

624

500-600

247

274

293

312

341

360

379

415

434

451

482

499

523

542

571

590

610

629

648

665

601-700

266

293

314

334

365

384

406

442

461

482

514

533

557

576

607

629

648

670

689

710

701-800

283

312

334

355

386

410

430

468

490

511

545

566

590

612

643

667

689

708

730

751

801-900

348

370

396

420

451

475

497

533

562

586

610

631

662

684

708

730

763

787

811

833

901-1000

365

389

418

442

475

497

521

559

590

614

638

662

696

720

744

766

802

828

852

876

1001-1100

382

408

437

463

497

521

547

586

619

643

670

696

730

754

778

804

842

866

893

917

1101-1200

401

427

458

482

518

545

574

612

646

672

701

727

763

787

814

842

881

907

934

960

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

33

1000

Okno jednoskrzydłowe rozwierano uchylne RU

RU

1000

500499 600

601700

701800

801900

9011000

1001- 1101- 1201- 1301- 14011100 1200 1300 1400 1500

499

252

269

288

307

338 *355 *377 *394 *415 *432

478

500-600

269

288

310

329

360

379 *401 *420 *442 *461

506

601-700

290

310

334

353

386

408

430 *451 *473 *492 *542

701-800

307

329

353

374

410

432

456

475 *502 *523 *571

801-900

353

374

401

422

461

485

509

530

557 *581 *631

901-1000

370

394

420

444

485

506

533

559

586

610 *660

1001-1100

394

418

446

473

511

538

564

590

619

643

698

1101-1200

410

437

466

492

535

562

590

617

646

672

730

1201-1300

432

458

487

516

559

588

619

646

677

706

763

1301-1400

449

478

509

538

583

612

643

672

706

734

792

1401-1500

470

502

535

566

612

643

674

706

742

770

830

1501-1600

490

521

557

588

634

667

701

734

768

799

1601-1700

528

562

598

629

677

713

746

780

816

1701-1800

545

581

617

650

701

737

773

806

1801-1900

576

612

650

686

737

773

811

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

34

1000

Okno jednoskrzydłowe rozwierane R

R

1000

500499 600

601700

701800

801900

9011000

1001- 1101- 1201- 1301- 14011100 1200 1300 1400 1500

499

243

262

283

302

341 *359 *378 *398 *420 *439 *458

500-600

261

282

304

325

363

384 *405 *426 *450 *469 *491

601-700

285

307

330

351

393

415

438 *460 *484 *506 *529

701-800

304

328

351

375

418

442

466

488 *515 *539 *563

801-900

331

355

381

406

451

476

500

525

553 *578 *605

901-1000

349

376

403

430

476

501

528

555

584

611 *637

1001-1100

352

380

410

438

501

529

558

586

622

649

678

1101-1200

373

403

434

462

526

556

586

616

652

682

712

1201-1300

395

426

457

488

553

584

616

645

684

716

748

1301-1400

407

438

472

504

579

611

642

675

716

748

782

1401-1500

434

468

503

537

610

643

677

711

753

787

820

1501-1600

457

492

529

564

634

670

705

741

784

818

1601-1700

504

541

579

614

670

707

744

781

825

1701-1800

523

562

600

638

696

734

773

810

1801-1900

554

592

633

678

738

777

811

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

35

1000

1000

1000 2000

Witryna dwuczęściowa w ramie

FIX R X 2

1000- 1101- 1201- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701- 2801- 2901- 3001- 3101999 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200

599 600-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400

274 305 334 360 389 420 446 475 504 533 562 590 617 646 677 703 732 763 790

290 324 353 382 410 442 470 502 530 562 590 622 650 679 710 742 770 802 830

307 338 372 401 432 466 494 526 559 588 622 653 682 715 746 775 809 840 871

324 355 391 422 456 487 518 552 586 619 650 684 715 746 782 814 845 878 910

341 374 410 442 478 511 545 578 610 646 682 713 746 782 814 850 883 917 950

358 374 389 406 394 413 427 446 427 446 466 485 466 485 504 526 499 521 542 564 535 557 581 602 569 593 617 643 602 631 655 682 638 665 694 720 677 703 732 761 710 742 770 802 746 775 809 838 780 814 845 878 816 850 883 919 850 886 922 955 888 922 958 996 922 960 998 1037 958 996 1037 1075 994 1032 1073 1114

422 463 504 545 586 626 667 708 746 787 830 871 910 950 991 1032 1073 1114 1154

439 480 523 566 605 648 691 732 775 818 857 900 943 984 1027 1068 1109 1152 1195

456 499 542 586 629 674 715 758 802 845 888 934 977 1018 1061 1104 1147 1193 1236

473 516 562 607 650 696 742 782 828 874 917 962 1008 1051 1097 1142 1186 1231 1277

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

490 535 581 626 672 718 766 811 857 902 948 994 1042 1087 1133 1178 1224 1270 1318

506 552 600 648 694 742 790 835 883 934 977 1027 1075 1118 1166 1214 1260 1310 1358

523 571 619 667 715 763 814 862 912 960 1008 1056 1104 1154 1202 1250 1298 1349 1397

538 588 638 686 737 790 838 888 938 986 1037 1090 1135 1188 1238 1286 1337 1387 1435

554 607 658 708 761 811 862 914 965 1018 1068 1118 1169 1222 1272 1325 1375 1426 1476

www.alsecco.net.pl [email protected]

569 624 677 727 782 835 886 938 991 1044 1097 1150 1202 1255 1308 1358 1411 1466 1517

586 641 696 749 804 857 910 962 1020 1073 1128 1181 1234 1286 1344 1397 1450 1505 1558

DRUK 2be3

602 660 715 768 826 881 934 991 1046 1102 1157 1212 1267 1322 1378 1433 1488 1546

619 677 732 792 847 905 960 1015 1073 1130 1188 1243 1301 1356 1411 1471 1526 1584

636 696 751 811 869 926 984 1044 1099 1159 1217 1274 1332 1392 1447 1505 1565

36

1000

1000

1000 2000

Witryna dwuczęściowa w skrzydle

FIX S X 2

1000- 1101- 1201- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701- 2801- 2901- 3001- 3101999 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200

599

310

329

346

365

384

403

422

442

458

480

497

516

535

552

574

590

612

629

648

667

684

706

722

600-700

343

365

384

401

422

444

463

485

504

526

545

564

586

605

624

646

665

686

706

725

746

768

787

701-800

374

398

418

442

461

482

506

526

550

569

590

612

634

658

677

698

720

742

763

785

804

828

847

801-900

408

432

454

478

502

521

545

569

590

614

636

660

682

706

730

749

773

797

818

842

864

888

912

901-1000

442

466

490

514

538

564

588

610

636

658

684

708

730

756

780

806

828

852

876

900

926

950

972

1001-1100

473

499

526

550

576

602

629

653

677

703

730

754

780

806

833

857

883

907

931

958

984 1010 1034

1101-1200

509

533

562

588

612

643

667

696

722

746

775

802

830

857

881

910

936

965

989 1015 1044 1070 1099

1201-1300

540

566

595

624

653

682

710

739

763

792

821

850

876

907

934

962

991 1020 1046 1073 1102 1130 1159

1301-1400

574

602

631

660

689

720

749

780

809

838

869

895

926

955

984 1015 1044 1075 1104 1133 1162 1193 1222

1401-1500

605

636

667

698

730

761

792

823

854

886

914

943

974 1008 1039 1070 1099 1130 1162 1193 1222 1253 1284

1501-1600

638

670

703

734

768

802

830

864

895

929

960

991 1025 1058 1090 1121 1152 1186 1217 1250 1282 1313 1349

1601-1700

672

706

737

770

804

840

874

907

941

974 1008 1042 1073 1106 1140 1174 1207 1241 1274 1308 1342 1378 1409

1701-1800

703

742

775

809

845

878

914

948

982 1018 1051 1090 1123 1157 1193 1226 1262 1296 1330 1366 1402 1438 1471

1801-1900

739

775

811

845

881

917

955

991 1027 1063 1099 1135 1171 1207 1243 1279 1315 1351 1387 1426 1462 1498 1534

1901-2000

770

809

845

883

919

958

996 1032 1073 1109 1145 1183 1219 1260 1296 1332 1370 1406 1447 1483 1519 1560 1596

2001-2100

804

842

881

922

960

996 1037 1075 1114 1152 1193 1231 1270 1310 1349 1385 1423 1464 1502 1541 1579 1620 1658

2101-2200

838

876

917

958

996 1039 1078 1116 1159 1198 1238 1279 1318 1361 1399 1440 1478 1519 1560 1598 1642 1680 1718

2201-2300

869

912

953

994 1037 1080 1121 1159 1202 1243 1284 1327 1368 1411 1452 1493 1536 1574 1615 1658 1699 1742

2301-2400

905

946

989 1032 1073 1118 1159 1205 1246 1286 1332 1373 1418 1459 1502 1546 1589 1632 1673 1716

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

37

1000

1000

1000 2000

Okno dwuskrzydłowe rozwierano uchylne RU + Fix w ramie

RU/FIX R

1200- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701- 2801- 29011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

499

418

434

454

470

490

511

538

554

571

593

607

626

643

665

682

698

715

761

778

500-600

454

470

490

509

528

552

581

600

617

638

658

677

696

715

737

754

773

818

838

601-700

490

511

530

552

571

598

626

646

667

689

708

727

749

770

792

811

830

878

898

701-800

526

547

569

590

612

638

670

691

713

734

756

778

799

823

845

866

888

936

958

801-900

588

612

634

658

679

708

739

763

785

811

833

857

878

902

926

948

972 1020 1044

901-1000

622

648

672

696

720

749

782

806

830

857

881

907

929

958

982 1003 1027 1078 1104

1001-1100

662

689

715

742

766

797

830

857

881

910

934

960

984 1015 1039 1063 1090 1142 1166

1101-1200

698

725

751

780

804

838

874

900

926

955

982 1010 1034 1066 1092 1121 1145 1200 1226

1201-1300

734

766

792

821

850

883

919

946

974 1006 1034 1061 1090 1121 1150 1176 1205 1260 1286

1301-1400

770

799

828

859

888

924

962

991 1022 1051 1082 1111 1140 1174 1202 1231 1260 1315 1346

1401-1500

811

842

874

905

936

972 1013 1044 1073 1106 1135 1169 1198 1234 1262 1294 1325 1382 1411

1501-1600

845

878

912

943

974 1013 1054 1087 1118 1152 1186 1217 1250 1284 1315 1349 1380 1440 1469

1601-1700

900

936

970 1003 1037 1075 1118 1152 1186 1219 1253 1286 1320 1356 1390 1423 1457 1517 1550

1701-1800

936

972 1008 1042 1078 1116 1159 1195 1229 1267 1301 1337 1370 1409 1445 1478 1512 1574 1608

1801-1900

984 1022 1056 1094 1130 1174 1217 1253 1289 1327 1363 1399 1435 1474 1510 1546 1582 1644 1682

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

38

1000

1000

1000 2000

Okno dwuskrzydłowe rozwierano uchylne RU + Fix w skrzydle

RU/FIX S

1200- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701- 2801- 29011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

499

420

439

458

478

494

518

545

564

581

602

617

636

653

674

694

710

730

775

792

500-600

458

478

497

516

538

562

588

610

626

650

667

686

708

727

749

766

785

833

850

601-700

497

516

538

559

581

607

636

658

677

701

720

739

761

785

804

826

845

895

914

701-800

533

557

576

598

622

648

682

701

722

749

768

792

814

838

859

881

905

953

972

801-900

598

622

646

667

689

720

751

775

797

823

847

871

895

917

941

965

989 1039 1061

901-1000

631

658

682

708

732

761

797

821

845

871

895

922

946

974

996 1020 1046 1097 1123

1001-1100

674

701

727

754

780

809

845

869

895

924

950

977 1003 1032 1058 1082 1106 1162 1186

1101-1200

710

737

763

792

818

854

888

914

943

972 1001 1027 1054 1085 1111 1140 1166 1219 1248

1201-1300

746

778

806

835

864

900

934

962

991 1022 1051 1080 1109 1140 1169 1198 1224 1279 1308

1301-1400

785

814

842

876

905

941

979 1008 1039 1070 1102 1130 1159 1193 1222 1253 1282 1339 1370

1401-1500

826

857

888

922

953

991 1030 1061 1090 1123 1154 1188 1219 1253 1284 1315 1346 1406 1435

1501-1600

862

895

929

960

991 1032 1073 1106 1138 1171 1205 1238 1272 1306 1337 1370 1402 1464 1495

1601-1700

917

953

986 1020 1056 1094 1138 1171 1205 1243 1274 1308 1342 1380 1414 1447 1481 1543 1577

1701-1800

953

989 1025 1061 1097 1138 1181 1217 1250 1289 1325 1358 1394 1433 1469 1502 1536 1601 1634

1801-1900

1003 1039 1075 1114 1150 1193 1238 1274 1313 1351 1387 1423 1459 1498 1536 1572 1608 1673 1709

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

39

1000

1000

1000 2000

Okno dwuskrzydłowe rozwierano uchylne RU + R rozwierane

R/RU

1200- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 26011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700

27012800

28012900

29013000

499

509

528

545

564

583

607

655

672 *691 *710 *725 *744 *763 *787 *804

*823

*840

*886

*905

500-600

545

564

586

605

624

648

696

718

734

758 *775 *794 *816 *840 *859

*878

*895

*943

*962

601-700

588

607

629

650

672

698

749

768

790

811

833 *852 *871 *898 *919

*941

*960 *1008 *1030

701-800

624

648

670

689

713

739

794

814

835

859

881

905

801-900

696

720

744

766

790

818

871

895

917

943

967

991 1013 1042 1063 *1087 *1111 *1162 *1183

901-1000

730

758

780

809

830

859

917

938

965

991 1015 1042 1063 1097 1118

1142

1169

1219

1246

1001-1100

756

782

809

835

862

890

965

991 1018 1046 1070 1099 1123 1159 1186

1210

1236

1289

1315

1101-1200

794

821

847

876

902

936 1010 1037 1063 1092 1121 1147 1174 1212 1238

1267

1294

1346

1375

1201-1300

833

862

890

922

948

984 1056 1085 1114 1145 1174 1202 1231 1270 1298

1327

1354

1409

1438

1301-1400

871

900

929

960

989 1027 1102 1130 1162 1193 1224 1253 1282 1322 1351

1382

1411

1466

1498

1401-1500

912

943

974 1008 1039 1078 1159 1190 1219 1253 1284 1315 1346 1387 1418

1452

1483

1541

1570

1501-1600

953

984 1018 1051 1082 1123 1202 1236 1267 1301 1334 1366 1399 1440 1474

1507

1538

926 *953 *974

*996 *1020 *1068 *1087

1601-1700 1037 1073 1106 1140 1174 1214 1279 1313 1346 1382 1414 1450 1483 1526 1560 1701-1800 1073 1109 1145 1181 1217 1258 1320 1358 1392 1430 1464 1500 1536 1801-1900 1135 1171 1207 1250 1286 1330 1394 1433 1469 1502 1541

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

40

1000

666

667

667

2000

Okno trzyczęściowe Fix w ramie + rozwierano uchylne RU+ Fix w ramie

FIX R/RU/FIX R

1500- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701- 2801- 2901- 3001- 3101- 3201- 3301- 3401- 3501- 3601- 3701- 3801- 3901- 4001- 41011499 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200

499

511

528

545

562

581

595

614

634

648

667

689

715

732

749

766

785

802

821

840

854

871

888

910

500-600

559

576

595

614

631

650

667

686

706

725

749

775

794

814

830

850

871

890

910

926

946

962

986 1003 1022 1042 1058 1078

601-700

607

624

648

665

686

708

727

746

768

787

811

840

862

881

900

919

943

960

982 1001 1020 1042 1066 1082 1104 1126 1145 1164

701-800

655

674

696

718

739

761

782

802

826

845

874

902

922

946

967

986 1010 1030 1054 1075 1094 1116 1140 1159 1183 1205 1224 1246

801-900

727

749

773

797

818

842

864

886

910

931

960

991 1015 1037 1058 1082 1106 1130 1152 1174 1198 1217 1243 1265 1289 1310 1332 1356

901-1000

775

799

821

847

871

893

919

943

967

989 1020 1054 1075 1102 1126 1147 1176 1198 1222 1243 1270 1294 1320 1344 1368 1392 1416 1440

1001-1100

826

852

878

902

929

953

979 1003 1027 1056 1085 1118 1145 1171 1195 1219 1248 1272 1298 1322 1349 1375 1402 1426 1452 1476 1502 1526

1101-1200

874

902

926

953

982 1008 1034 1058 1085 1114 1145 1181 1207 1234 1258 1286 1315 1342 1368 1394 1421 1447 1476 1505 1531 1558 1584 1610

1201-1300

922

950

979 1006 1034 1063 1090 1116 1147 1174 1207 1246 1272 1301 1327 1356 1387 1414 1442 1469 1495 1526 1555 1582 1613 1639 1668 1694

1301-1400

970

998 1027 1058 1085 1116 1147 1174 1205 1234 1267 1306 1334 1363 1394 1421 1454 1486 1512 1541 1570 1598 1632 1661 1692 1721 1747 1778

926

943

962

979

994

1401-1500

1022 1054 1082 1114 1145 1176 1207 1236 1267 1298 1334 1375 1404 1435 1464 1495 1531 1560 1591 1622 1651 1682 1714 1747 1776 1807 1836 1867

1501-1600

1070 1102 1133 1166 1198 1229 1262 1294 1325 1356 1394 1435 1466 1500 1531 1562 1598 1630 1661 1692 1723 1754 1788 1822 1855 1884 1920 1949

1601-1700

1135 1171 1205 1234 1272 1306 1337 1370 1402 1435 1476 1517 1550 1584 1615 1649 1685 1718 1752 1783 1817 1850 1886 1920 1954 1987 2021 2054

1701-1800

1183 1219 1253 1286 1322 1356 1392 1426 1462 1495 1534 1577 1613 1646 1680 1714 1752 1786 1822 1855 1889 1925 1961 1997 2033 2066 2100 2136

1801-1900

1243 1279 1315 1351 1387 1423 1457 1493 1531 1567 1608 1654 1690 1723 1762 1795 1834 1870 1908 1942 1978 2014 2052 2086 2124 2160 2196 2232

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

41

1000

666

667

667

2000

Okno trzyczęściowe rozwierano uchylne RU+ Fix w ramie + rozwierano uchylne RU

RU/FIX R/RU

1500- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701- 2801- 2901- 3001- 3101- 3201- 3301- 3401- 3501- 3601- 3701- 3801- 3901- 4001- 41011499 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200

499

622

636

655

672

689

708

727

744

763

778

797

826

862

878

898

914

500-600

665

686

706

722

742

761

782

802

818

840

857

888

926

943

962

982 1001 1025 1042 1063 1080 1099 1118 1142 1164 1181 1198 1219

601-700

720

739

761

782

802

821

842

862

883

905

924

955

994 1015 1034 1056 1075 1099 1121 1140 1159 1178 1200 1224 1246 1267 1286 1308

701-800

768

790

811

833

852

878

900

919

941

965

984 1018 1058 1080 1102 1121 1145 1171 1190 1212 1236 1255 1277 1303 1327 1349 1368 1390

801-900

874

893

917

941

962

989 1010 1034 1054 1078 1102 1135 1178 1198 1222 1246 1267 1296 1318 1342 1366 1387 1411 1438 1462 1486 1507 1531

901-1000

919

943

967

991 1015 1042 1066 1092 1116 1138 1162 1198 1241 1265 1289 1313 1337 1368 1392 1414 1440 1464 1488 1517 1543 1565 1589 1613

1001-1100

977 1003 1030 1054 1080 1109 1133 1157 1183 1210 1234 1270 1318 1342 1366 1392 1418 1447 1474 1498 1524 1550 1572 1608 1632 1656 1682 1709

1101-1200

1025 1051 1078 1106 1130 1162 1188 1214 1243 1267 1296 1337 1380 1406 1433 1459 1488 1517 1546 1572 1598 1625 1651 1685 1711 1738 1766 1790

1201-1300

1078 1104 1135 1162 1190 1219 1250 1277 1306 1334 1363 1402 1447 1476 1502 1531 1560 1594 1620 1649 1678 1706 1735 1769 1798 1826 1855 1882

1301-1400

1128 1154 1183 1214 1243 1274 1303 1334 1366 1392 1421 1466 1512 1541 1570 1601 1630 1663 1692 1723 1752 1781 1812 1846 1877 1906 1937 1966

1401-1500

1186 1217 1246 1277 1308 1342 1373 1402 1435 1466 1495 1538 1586 1618 1651 1680 1711 1745 1778 1807 1838 1870 1898 1937 1970 1999 2030 2059

1501-1600

1234 1267 1296 1330 1361 1394 1428 1459 1493 1526 1558 1603 1651 1685 1716 1750 1781 1814 1848 1879 1913 1944 1978 2016 2047 2081 2112 2146

1601-1700

1322 1356 1390 1423 1457 1490 1526 1560 1591 1625 1661 1704 1757 1790 1824 1858 1889 1930 1961 1994 2028 2062 2095 2134 2167 2203 2237 2268

1701-1800

1370 1404 1440 1474 1510 1546 1582 1615 1651 1687 1718 1766 1819 1855 1889 1922 1958 1999 2033 2069 2100 2136 2172 2213 2249 2282 2318 2354

1801-1900

1445 1481 1517 1553 1589 1625 1663 1699 1735 1771 1807 1855 1910 1946 1982 2018 2057 2098 2134 2167 2203 2239 2275 2318 2354 2390 2426 2462

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

931

955

972

989 1006 1025 1039 1063 1082 1099 1118 1135

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

42

1000

666

667

667

2000

Okno trzyczęściowe rozwierano uchylne RU + R rozwierane + R rozwierane

R/R/RU

1400- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701- 28011399 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900

29013000

3001- 3101- 3201- 3301- 3401- 3501- 3601- 3701- 3801- 3901- 4001- 41013100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200

599 600-700

727 785

742 802

761 821

780 842

799 862

818 883

838 902

857 924

701-800

830

850

871

893

914

936

960

982 1003 1022 1049 1068 1116 1166 1193

1212

1234 1255 1282 1301 1322 1346 1368 1392 1418 1442 1464 1483 1505

801-900

922

943

962

989 1010 1032 1058 1080 1104 1128 1150 1176 1222 1277 1298

1322

1346 1368 1394 1418 1440 1464 1486 1512 1541 1565 1589 1610 1634

901-1000

970

991 1015 1039 1063 1087 1114 1138 1164 1188 1212 1236 1286 1342 1366

1390

1416 1440 1466 1490 1514 1541 1565 1591 1622 1646 1670 1694 1718

1001-1100

986 1008 1037 1061 1085 1111 1140 1164 1188 1217 1243 1267 1337 1414 1440

1464

1490 1519 1546 1570 1596 1622 1649 1680 1716 1745 1769 1793 1822

1101-1200 1037 1061 1087 1114 1142 1166 1198 1224 1250 1279 1306 1334 1406 1478 1507

1531

1560 1589 1615 1644 1670 1699 1726 1759 1798 1822 1850 1879 1903

1201-1300 1090 1116 1145 1174 1200 1229 1258 1289 1315 1346 1375 1402 1476 1548 1577

1606

1634 1663 1694 1721 1750 1778 1807 1843 1882 1910 1939 1968 1994

1301-1400 1138 1166 1195 1224 1255 1284 1315 1344 1375 1406 1435 1464 1538 1615 1642

1670

1702 1733 1764 1795 1824 1855 1882 1920 1961 1990 2018 2050 2081

1401-1500 1195 1222 1255 1284 1315 1346 1378 1411 1440 1474 1505 1534 1615 1694 1728

1759

1788 1822 1853 1886 1918 1946 1980 2016 2057 2090 2119 2153 2182

1501-1600 1250 1279 1310 1342 1375 1406 1440 1474 1505 1538 1572 1603 1680 1762 1795

1826

1860 1891 1925 1958 1990 2021 2054 2093 2136 2170 2203 2234 2268

1601-1700 1378 1406 1440 1476 1507 1541 1577 1610 1644 1678 1711 1747 1810 1877 1910

1944

1978 2011 2050 2081 2117 2148 2184 2222 2268 2302 2335

1701-1800 1426 1454 1490 1526 1560 1596 1630 1668 1702 1738 1774 1807 1872 1942 1975

2011

2047 2083 2119 2153 2191 2222 2258 2302 2345

1801-1900 1510 1543 1579 1615 1651 1687 1723 1762 1800 1841 1879 1915 1982 2052 2088

2124

2162 2196 2230 2266 2302

878 943

895 965

917 934 979 1030 1049 *1068 *1085 1106 1128 1147 1166 1183 1202 1226 1250 1270 1289 1308 1327 986 1006 1054 1104 1126 1145 1164 1186 1210 1229 1250 1267 1289 1313 1339 1361 1380 1402 1423

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

43 450

2000 1550

Okno dwuczęściowe rozwierano uchylne RU z naświetlem górnym

RU/NAS FIX R

1000

500499 600

601700

701800

801900

9011000

1001- 1101- 1201- 1301- 14011100 1200 1300 1400 1500

1299

437

473

511

547

600

636

672

710

749

785

850

1300-1400

454

492

530

569

622

658

698

737

775

814

881

1401-1500

470

511

552

590

643

684

725

763

806

845

912

1501-1600

490

530

571

612

665

708

751

790

833

874

941

1601-1700

535

576

619

662

718

758

802

845

890

931 1001

1701-1800

552

593

638

684

739

782

828

871

917

960 1030

1801-1900

569

612

660

703

763

806

852

898

943

989 1061

1901-2000

586

631

679

725

785

830

878

924

972 1018 1090

2001-2100

610

655

706

751

814

859

910

955 1006 1054 1128

2101-2200

624

674

725

773

835

883

934

982 1034 1082 1157

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

44 450

2000 1550

Okno dwuczęściowe rozwierano uchylne RU z lufcikiem górnym

RU/NAS U

1000

600599 700

701800

801900

9011000

1001- 1101- 1201- 1301- 14011100 1200 1300 1400 1500

1199

547

588

622

684

720

758

811

850

886

960

1200-1300

569

607

648

710

746

787

840

881

917

991

1301-1400

588

629

667

734

770

811

866

910

946 1025

1401-1500

607

650

689

756

797

840

895

938

977 1056

1501-1600

629

670

713

778

821

864

922

967 1006 1087

1601-1700

715

763

804

871

912

958 1015 1068 1109 1181

1701-1800

732

782

828

893

938

984 1042 1094 1138 1212

1801-1900

754

804

847

917

962 1008 1068 1121 1166 1243

1901-2000

770

823

869

941

989 1034 1094 1150 1198 1272

2001-2100

797

850

898

970 1018 1066 1128 1186 1231 1308

2101-2200

816

871

919

991 1039 1092 1154 1212 1262 1339

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

45

900

2000 1100

Okno trzyczęściowe rozwierano uchylne RU + R rozwierane z naświetlem górnym

1000

1000 2000

R/RU/NAS FIX R

1200- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 24011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1299

842

881

917

953

1300-1400

876

912

950

989 1027 1070 1138 1174 1212 1253 1289 1327 1366 1409

1401-1500

905

946

984 1025 1063 1106 1176 1214 1253 1294 1332 1373 1411 1457

936

977 1020 1058 1099 1147 1217 1255 1298 1339 1378 1418 1462 1505

1501-1600

989 1032 1099 1135 1171 1207 1246 1282 1318 1358

1601-1700

1001 1046 1090 1130 1174 1219 1291 1332 1375 1416 1459 1500 1543 1591

1701-1800

1034 1080 1121 1164 1207 1258 1330 1370 1416 1459 1505 1546 1589 1637

1801-1900

1066 1109 1154 1200 1243 1294 1368 1411 1457 1502 1546 1594 1637 1687

1901-2000

1094 1145 1188 1234 1282 1332 1406 1452 1500 1546 1591 1639 1682 1733

2001-2100

1116 1162 1212 1258 1306 1356 1452 1498 1548 1596 1642 1692 1735 1795

2101-2200

1145 1195 1246 1291 1342 1397 1493 1538 1589 1637 1687 1738 1783 1841

2201-2300

1178 1229 1279 1330 1378 1433 1531 1582 1632 1685 1733 1783 1831 1891

2301-2400

1212 1262 1313 1363 1416 1471 1570 1622 1673 1726 1776 1829 1877 1939

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

46

900

2000 1100

Okno trzyczęściowe rozwierano uchylne RU + R rozwierane z lufcikiem górnym

1000

1000 2000

R/RU/NAS U

1200- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 20011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

1499

1039 1080 1118 1169 1210 1258 1327 1378 1418 1459

1500-1600

1068 1111 1152 1205 1243 1298 1368 1418 1464 1505

1601-1700

1174 1224 1267 1310 1354 1409 1481 1522 1567 1620

1701-1800

1205 1258 1298 1344 1390 1447 1522 1562 1608 1666

1801-1900

1236 1289 1334 1380 1426 1483 1560 1603 1649 1706

1901-2000

1267 1322 1368 1414 1464 1524 1598 1644 1692 1752

2001-2100

1286 1342 1390 1438 1486 1548 1646 1692 1742 1805

2101-2200

1318 1375 1426 1474 1524 1586 1685 1733 1783 1846

2201-2300

1351 1409 1459 1512 1562 1625 1723 1776 1829 1891

2301-2400

1385 1445 1493 1546 1601 1666 1764 1817 1870 1934

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

47

950

2000 1050

Okno czteroskrzydłowe rozwierano uchylne RU + R rozwierane z górnym rozwierano uchylnym RU + R rozwieranym

1000

1000

R/RU/R/RU

2000

1201- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701- 2801- 29011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

1299

1114 1157 1190 1231 1265 1318 1416 1450 1490 1529 1567 1603 1642 1690 1728 1762 1802 1896 1932

1300-1400

1154 1190 1229 1270 1310 1361 1457 1495 1534 1579 1618 1654 1692 1745 1783 1819 1858 1951 1992

1401-1500

1188 1231 1270 1310 1351 1402 1502 1541 1582 1625 1663 1704 1745 1795 1836 1879 1920 2014 2054

1501-1600

1224 1265 1310 1351 1390 1447 1548 1586 1632 1675 1714 1754 1800 1850 1891 1937 1975 2069 2110

1601-1700

1330 1375 1421 1462 1507 1558 1663 1702 1747 1793 1836 1877 1922 1978 2018 2064 2102 2203 2242

1701-1800

1368 1416 1457 1502 1546 1603 1709 1747 1793 1843 1886 1927 1973 2028 2074 2119 2158 2258 2304

1801-1900

1402 1450 1495 1541 1586 1644 1747 1793 1838 1886 1932 1982 2028 2083 2129 2174 2220 2318 2364

1901-2000

1438 1490 1534 1579 1630 1687 1793 1838 1886 1937 1982 2033 2078 2134 2179 2230 2275 2374 2424

2001-2100

1452 1500 1550 1596 1646 1704 1850 1896 1946 2002 2045 2098 2141 2213 2256 2306 2352 2458 2503

2101-2200

1486 1538 1589 1634 1685 1747 1896 1942 1992 2045 2095 2148 2191 2263 2314 2362 2412 2513 2563

2201-2300

1524 1577 1627 1680 1730 1793 1937 1992 2042 2098 2148 2198 2249 2318 2369 2419 2470 2575 2626

2301-2400

1565 1618 1668 1718 1774 1836 1982 2038 2088 2141 2191 2249 2299 2369 2424 2474 2525 2630 2686

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

48

2000

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe R

BAL R

1000

700699 800

801900

9011000

1900-2000

624

667

725

763

2001-2100

650

694

751

792

2101-2200

670

715

775

816

2201-2300

698

746

809

850

2301-2400

720

768

830

876

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

49

2000

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe R U

BAL RU

1000

700699 800

801900

9011000

1900-2000

665

711

768

812

2001-2100

692

737

797

843

2101-2200

711

759

819

867

2201-2300

742

788

852

903

2301-2400

764

812

876

924

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

50

700

2500 1800

Drzwi balkonowe jednoskrzydłowe R z lufcikiem na górze

BAL R/NAS U

1000

700699 800

801900

9011000

2399

850

902 1003 1054

2400-2500

876

929 1027 1082

2501-2600

898

953 1051 1106

2601-2700

917

974 1075 1130

2701-2800

938

996 1097 1157

2801-2900

998 1056 1166 1224

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

51

2000

Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe rozwierano uchylne RU + R rozwierane

900

900 1800

BAL R/RU

1200- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 19011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

1900-2000

1171 1210 1248 1289 1327 1370 1440 1476 1514

2001-2100

1217 1258 1296 1337 1378 1423 1493 1531 1570

2101-2200

1250 1294 1332 1380 1418 1464 1536 1577 1618

2201-2300

1306 1349 1392 1438 1481 1526 1598 1639 1680

2301-2400

1342 1385 1428 1478 1519 1570 1642 1685 1728

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

52

2000

Drzwi balkonowe rozwierane R z fixem w ramie z boku

900

900 1800

BAL R/FIX R

1200- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 19011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

1900-2000

967 1006 1042 1082 1121 1159 1217 1253 1291

2001-2100

1008 1046 1085 1126 1166 1205 1262 1303 1339

2101-2200

1039 1080 1121 1166 1205 1246 1306 1346 1387

2201-2300

1085 1128 1169 1217 1255 1296 1358 1399 1442

2301-2400

1121 1164 1205 1253 1296 1339 1402 1442 1486

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

53

2000

Drzwi balkonowe rozwierane R z fixem w skrzydle z boku

900

900 1800

BAL R/FIX S

1200- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 19011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

1900-2000

986 1025 1063 1104 1142 1181 1241 1277 1313

2001-2100

1027 1068 1106 1147 1188 1226 1286 1327 1366

2101-2200

1063 1104 1142 1190 1229 1270 1332 1370 1414

2201-2300

1109 1150 1193 1241 1282 1320 1385 1426 1469

2301-2400

1145 1188 1229 1279 1320 1366 1428 1471 1514

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

54

2000

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe

850

950 1800

DRZWI R/R 1201- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 22011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

1901-2000

5390 5514 5631 5755 5878 6001 6118 6242 6365 6482 6605 6728

2001-2100

5503 5632 5755 5879 6002 6131 6254 6378 6501 6624 6753 6882

2101-2200

5621 5751 5874 6003 6132 6261 6384 6514 6642 6766 6895 7024

2201-2300

5739 5869 5992 6127 6262 6391 6514 6650 6784 6908 7037 7166

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected].pl

DRUK 2be3

55

2000

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe

DRZWI R

1000

800799 900

9011000

1001- 11011100 1200

1900-2000

2889 2993 3100 3204 3308

2001-2100

2946 3053 3162 3269 3378

2101-2200

3003 3112 3224 3333 3445

2201-2300

3060 3174 3286 3398 3512

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

56

2000

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe

DRZWI R NOWA

1000

800799 900

9011000

1001- 11011100 1200

1900-2000

2426 2519 2612 2705 2798

2001-2100

2473 2566 2662 2758 2851

2101-2200

2517 2614 2711 2808 2906

2201-2300

2562 2662 2763 2862 2960

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

57

2000

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe

850

950 1800

DRZWI R/R NOWA 1201- 1301- 1401- 1501- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 22011199 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

1901-2000

4006 4096 4186 4278 4368 4453 4543 4634 4725 4815 4905 4996

2001-2100

4029 4120 4214 4306 4396 4490 4580 4670 4766 4856 4956 5040

2101-2200

4110 4205 4295 4391 4485 4579 4673 4768 4863 4953 5047 5142

2201-2300

4188 4286 4380 4481 4575 4669 4767 4862 4957 5057 5150 5244

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

58

2000

Drzwi przesuwne PATIO

1000

1000 2000

PATIO 1900- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701- 2801- 2901- 30011899 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100

1899

4217 4274 4354 4498 4558 4615 4702 4893 4952 5010 5104 5320 5379

1900-2000

4281 4343 4424 4572 4632 4694 4781 4977 5037 5099 5193 5414 5473

2001-2100

4359 4423 4506 4657 4719 4784 4873 5072 5134 5196 5292 5516 5578

2101-2200

4423 4488 4575 4727 4794 4858 4952 5151 5218 5283 5384 5608 5675

2201-2300

4511 4578 4668 4822 4891 4958 5055 5256 5325 5392 5496 5722 5792

2301-2400

4575 4647 4737 4896 4965 5037 5134 5340 5409 5482 5585 5817 5886

Min max wymiary szerokości kwatery otwieranej (od krawędzi ramy do osi słupka): 700 mm -1700 mm Min max wymiary wysokości kwatery otwieranej (od krawędzi ramy do krawędzi ramy): 920mm-2500 mm Przy drzwiach Patio automatycznych: Min max wymiary szerokości kwatery otwieranej (od krawędzi ramy do osi słupka): 820 mm-1700 mm Min max wymiary wysokości kwatery otwieranej (od krawędzi ramy do krawędzi ramy): 1020 mm -2500 mm

Uwaga: szybę 4/16/4 naleŜy stosować do przeszkleń max 3,1 m2, powyŜej tej szerokości naleŜy zastosować szybę 6/16/6.

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

59

2000

Drzwi przesuwne HS

20002100

21012200

1000

1000

HS

2000

22012300

23012400

24012500

25012600

26012700

27012800

28012900

29013000

30013100

31013200

32013300

33013400

34013500

35013600

36013700

37013800

38013900

39014000

40014100

41014200

1601-1700

16524

16811

17098

17384

17671

17958

18245

18527

18814

19101

19388

19674

19964

20251

20537

20824

21111

21399

21686

21972

22260

22546

1701-1800

16914

17207

17494

17786

18073

18360

18652

18939

19231

19519

19811

20097

20392

20679

20966

21258

21545

21838

22125

22417

22704

22997

1801-1900

17311

17603

17896

18188

18475

18767

19060

19352

19644

19937

20229

20521

20816

21108

21400

21693

21985

22278

22570

22863

23155

23442

1901-2000

17702

17999

18292

18584

18882

19174

19472

19764

20062

20354

20652

20944

21239

21537

21829

22126

22419

22717

23009

23302

23599

23892

2001-2100

18098

18390

18688

18985

19283

19581

19879

20177

20474

20772

21070

21367

21667

21965

22263

22561

22858

23157

23449

23747

24044

25641

2101-2200

18489

18786

19089

19387

19690

19988

20291

20589

20887

21190

21487

21790

22091

22394

22691

22994

23292

23590

23893

25490

25830

26164

2201-2300

18880

19183

19486

19789

20092

20395

20699

21002

21305

21608

21911

22214

22520

22823

23126

23424

23727

25322

25663

26004

26346

26687

2301-2400

19276

19579

19887

20190

20499

20802

21105

21414

21717

22026

22329

22637

22942

23251

23554

23857

25482

25826

26174

26518

26866

27209

2401-2500

19905

20213

20522

20830

21139

21447

21756

22064

22373

22682

22990

23298

23609

23913

25516

25867

26217

26568

26919

27269

25445

25736

2501-2600

20301

20609

20924

21232

21540

21854

22163

22477

22785

23100

23408

23716

24032

25652

26009

26362

26720

27073

27431

25570

25863

26156

2601-2700

20692

21006

21320

21633

21947

22261

22575

22889

23203

23517

23826

24139

25778

26138

26497

26857

27217

25396

25691

25986

26281

26576

2701-2800

21083

21402

21716

22035

22349

22669

22982

23302

23616

23930

25531

25893

26262

26624

26991

27352

25512

25809

26106

26403

26700

26997

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

60

2000

Drzwi przesuwne HS c.d.

42014300

43014400

44014500

1000

1000

HS

2000

45014600

46014700

47014800

48014900

4901500

50015100

51015200

52015300

53015400

54015500

55015600

56015700

57015800

58015900

59016000

60016100

61016200

62016300

63016400

64016500

1601-1700

22834

23115

23402

23689

23976

24293

24580

24867

25154

25441

27029

27343

27657

27970

28284

28597

28911

29225

29262

29572

29883

30193

30504

1701-1800

23284

23571

23863

24150

24442

24760

26333

26648

26964

27285

27600

27921

28237

28557

28873

27029

27307

27585

29902

30222

30534

30854

31166

1801-1900

23734

24027

24319

24611

26210

26563

26886

27208

27531

27854

28177

28500

26642

26921

27201

27481

27761

28040

30550

30872

31193

31508

31829

1901-2000

24189

25773

26103

26428

26758

27113

27438

27768

28093

26242

26524

26805

27087

27368

27650

27931

28213

28495

31190

31521

31845

32168

32499

2001-2100

25973

26305

26637

26969

27302

27664

25831

26115

26398

26682

26965

27249

27532

27816

28099

28383

28666

28950

31831

32164

32496

32829

33162

2101-2200

26503

26837

27176

27510

25664

25979

26265

26550

26836

27121

27406

27692

27977

28262

28548

28833

29119

29404

32479

32813

33155

33490

33825

2201-2300

27029

27370

25519

25807

26094

26412

26699

26986

27274

27561

27848

28136

28423

28710

28998

29285

29573

29860

33119

33463

33807

34151

34495

2301-2400

25366

25656

25945

26234

26524

26843

27132

27421

27711

28000

28289

28578

28868

29157

29446

29735

30025

30314

33759

34113

34459

34812

35158

2401-2500

26027

26318

26609

26900

27192

27513

27804

28095

28386

28678

28969

29260

29551

29842

30134

30425

30716

31007

34669

35024

35379

35734

36082

2501-2600

26449

26743

27035

27328

27622

27945

28238

28531

28824

29118

29410

29703

29997

30289

30583

30876

31169

31462

35309

35674

36031

36388

36752

2601-2700

26871

27167

27461

27756

28051

28377

28672

28967

29262

29557

29852

30146

30442

30736

31032

31327

31622

31917

35950

36316

38391

38786

39182

2701-2800

27294

27591

27887

28185

28482

28809

29106

29402

29700

29997

30293

30590

30888

31184

31481

31778

32075

32372

38317

38716

39122

39520

39918

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

61

CENNIK ELEMENTÓW DODATKOWYCH KODY

SZYBY

ALSECCO

BUDOWA SZYBY

DOPŁATA CENNIKOWA

Szyby niskoemisyjne N 01

Szyba zespolona 6/12/6 U=1.0

6/12/6 U=1.0

238

K 01 K 02

Szyba dwukomorowa U=0.7

4/12/4/12/4 U=0.7

172

Szyba dwukomorowa U=0.5

4S1/12/4/12/4S1 U=0.5

386

Szyby laminowane L 01

Szyba zespolona bezpieczna 02 U=1.0

33.1/14/4 U=1.0

221

L 02

Szyba zespolona obustronnie bezpieczna 02 U=1.0

33.1/14/33.1 U=1.0

469

L 03

Szyba zespolona antywłamaniowa P2

44.2/14/4 U=1.0

403

L 04

Szyba zespolona antywłamaniowa P4

44.4/14/4 U=1.0

452

L 05

Szyba zespolona bezpieczna 02 od wewnątrz U=1.0

4/14/33.1 U=1.0

337

L 06

Szyba zespolona antywłamaniowa P2 od wewnątrz

4/14/44.2 U=1.0

419

L 07

Szyba zespolona antywłamaniowa P4 od wewnątrz

4/14/44.4 U=1.0

469

Szyby ornamentowe O 10

Grupa 1.ornament: kura

4/16/4 U=1.0

O 20

Grupa 1.ornament: crepi

4/16/4 U=1.0

O 30

Grupa 1.ornament: chinchila

4/16/4 U=1.0

O 40

Grupa 1.ornament: atlantic

4/16/4 U=1.0

O 50

Grupa 1.ornament: silvit

4/16/4 U=1.0

O 60

Grupa 1.ornament: flutes

4/16/4 U=1.0

O 70

Grupa 2.ornament: delta

4/16/4 U=1.0

O 80

Grupa 2.ornament: water drop

4/16/4 U=1.0

O 90

Grupa 2.ornament: martele

4/16/4 U=1.0

O 100

Grupa 2.ornament: kathedral

4/16/4 U=1.0

O 110

Grupa 3. ornament: master point

4/16/4 U=1.0

O 120

Grupa 3. ornament: master ligne

4/16/4 U=1.0

O 130

Grupa 3. ornament: master care

4/16/4 U=1.0

O 140

Grupa 4. ornament: delta

4/16/4 U=1.0

O 150

Grupa 4. ornament: flutes piaskowane

4/16/4 U=1.0

O 160

Grupa 5. ornament: kura brąz

4/16/4 U=1.0

O 170

Grupa 5. ornament: chinchila brąz

4/16/4 U=1.0

O 180

Ornament satino U=1.0

4/16/4 U=1.0

568

O 190

Szyba matowa (decormat) U=1.0

4/16/4 U=1.0

393

6/16/4 U=1.0

205

175

201

416

373 254

Szyby dźwiękochłonne D 01

Szyba dźwiękochłonna Rw= 34 dB

D 02

Szyba dźwiękochłonna Rw= 36 dB

8/16/6 U=1.0

304

D 03

Szyba dźwiękochłonna Rw= 38 dB

10/16/4 U=1.0

337

D 04

Szyba dźwiękochłonna Rw= 40 dB

10/16/6 U=1.0

386

D 05

Szyba dźwiękochłonna Rw= 41 dB

6/16/Optilam phon 8.8

535

D 06

Szyba dźwiękochłonna Rw= 42 dB

8/16/Optilam phon 8.8

601

D 07

Szyba dźwiękochłonna Rw= 43 dB

8/16/Optilam phon 10.8

634

D 08

Szyba dźwiękochłonna Rw= 44 dB

10/16/Optilam phon 8.8

667

D 09

Szyba dźwiękochłonna Rw= 45 dB

10/16/Optilam phon 9.1

716

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

62

D 10

Szyba dźwiękochłonna Rw= 47 dB

Opilam phon8.8/16/Optilam phon 12.8

898

Szyby przeciwsłoneczne S 01

Antisol brąz

4/16/4 U=1.0

S 02

Antisol szary

4/16/4 U=1.0

S 03

Antisol zielony

4/16/4 U=1.0

S 04

Antisol niebieski

4/16/4 U=1.0

S 05

Stopsol brąz

4/16/4 U=1.0

S 06

Stopsol szary

4/16/4 U=1.0

S 07

Stopsol zielony

4/16/4 U=1.0

S 08

Stopsol niebieski

6/14/4 U=1.0

584

S 09

Lustro weneckie

6/14/4 U=1.0

921

172 353 419

Szyby samoczyszczące C 01

Szyba samoczyszczaca Activ 4 mm

4/16/4

254

C 02

Szyba samoczyszczaca Activ 6 mm

6/14/4

386

Szyby dwukomorowe specjalne K 03

Szyba dwukomorowa + ornamenty grupa 1 U=0.7

4/12/4ornament/12/4 U=0.7

370

K 04

Szyba dwukomorowa + ornamenty grupa 2 U=0.7

4/12/4ornament/12/4 U=0.7

403

K 05

Szyba dwukomorowa + ornamenty grupa 3 U=0.7

4/12/4ornament/12/4 U=0.7

485

K 06

Szyba dwukomorowa + szyba matowa U=0.7

4/12/4matowa/12/4 U=0.7

403

K 07

Szyba dwukomorowa + szyba bezpieczna 02 U=0.7

33.1/12/4/12/4 U=0.7

386

K 08

Szyba dwukomorowa + antisol brąz, szary, zielony U=0.7

4antisol/12/4/12/4 U=0.7

502

K 09

Szyba dwukomorowa dźwiękochłonna Rw= 36

6/12/4/12/4 U=0.7

221

K 10

Szyba dwukomorowa dźwiękochłonna Rw= 37

8/12/4/12/4 U=0.7

254

Panele P 01

Panel PCV biały

24 mm

50

P 02

Panel PCV w kolorze jednostronnym

24 mm

406

P 03

Panel PCV w kolorze dwustronnym

24 mm

568

P 04

Panel Aluminiowy

24 mm

250

Dodatki R 01

Dopłata do ciepłej ramki szarej RAL 7035

23

R 02

Dopłata do ciepłej ramki brąz RAL 8003

23

R 03

Dopłata do ramki stalowej

7

Przykłady :

ornament kura z ciepłą ramka szarą O 10 - R 01 szyba bezpieczna O2 z ramka stalowa L 01 - R 03

UWAGI !!! Ceny w tabeli są cenami, które traktujemy jako dopłatę do szyby standardowej 4 / 16 / 4 Szyby barwione nie hartowane są bez gwarancji Powierzchnię dopłaty obliczamy z m 2 okna lub z jego części, w której ma być zastosowana szyba lub inne wypełnienie

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

63

KOLORY KOLOR JEDNOSTRONNY STANDARDOWY KOLOR DWUSTRONNY STANDARDOWY

DOPŁATA 20% 40%

KOLOR JEDNOSTRONNY NIESTANDARDOWY KOLOR DWUSTRONNY NIESTANDARDOWY

50% 70%

KODY

JEDNOSTKA

ELEMENTY OKUCIA

ALSECCO

CENA

MIARY

D-U

Dodatkowy uchył w jednym skrzydle

60

kpl

D-3SU

Uchył 3 stopniowy (tylko w zakresie wysokości 1120mm 1720mm )

14

kpl

D - UW

Dodatkowy uchył w jednym skrzydle juŜ wyprodukowanym

225

kpl

D - WK2

Okucie antywłamaniowe WK 2 tylko w RU w jednym skrzydle

300

kpl

D-WK1

Okucie antywywaŜeniowe WK1 w jednym skrzydle

175

kpl

D - DO

Docisk zewnętrzny z osłonką

3

kpl

D - OSB

Osłonka na docisk biała

1

kpl

D - OSZŁ

Osłonka na docisk złota

2

kpl

D - OSZB

Osłonka na zawias luzem biała/brąz kpl do skrzydła

5

kpl

D - SZZŁ

Osłonka na zawias luzem złota/srebrna kpl do skrzydła

13

kpl

D - ODW

Osłonka na odwodnienie

1

szt

D - MIK

Mikrowentylacja szt.

5

kpl

D - ŚL

Ślizg

2

szt

D - ZWR

Zawias wrębowy

15

szt

D - KR

Kluczyk do regulacji

12

szt

D - KM

Klamka montaŜowa

69

szt

D - BR90

Blokada rozwarcia 90 stopni

25

szt

D - UW

Uchył wielostopniowy

290

kpl

D - MUOWS

Mechanizm uchylania okna wysokiego (sznurkowy)

400

szt

D - MUOW P

Mechanizm uchylania okna wysokiego (sztywny z prętem)

550

szt

D - MUOWC

Cięgno elastyczne do mechanizmu uchylania okna wysokiego

816

szt

D2 - MUOWC

Dopłata do drugiej noŜycy do MUOWa do okien powyŜej 1200 mm szerokości

150

szt

D - WKŁ

Wkładka do drzwi balkonowych z klamka dwustronną

64

szt

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

64

KSZTAŁTY

DOPŁATA

Łuk

200%

Skos

70%

Trójkąt prostokątny

70%

Trójkąt równoramienny

80%

Przewiązka skośna w ramie

40%

Przewiązka skośna w skrzydle

30%

Koło

250%

Trapez

70%

 Uwaga!!! Wszystkie okna, w których kąt zgrzewu jest mniejszy niŜ 45 stopnie są produkowane bez gwarancji. Maksymalny kąt ostry jaki zgrzejemy to 32 stopnie. Przy trapezie najmniejszy wymiar pionowy 300 mm. W kolekcji IV nie wykonujemy figur.

OZNACZENIA KOLORÓW STOSOWANE NA POTWIERDZENIACH ZAMÓWIEŃ NAZWA

RENOLIT KBE

Biały

kod jednostronny

kod dwustronny

x

WSWS

WSWS

złoty dąb

2178001

GOWS

GOGO

Mahoń

2065021

MAWS

MAMA

Macore

33162002

MCWS

MCMC

orzech włoski

2178007

NBWS

NBNB

 Uwaga!!! Zamówienia na kolory niestandardowe oraz okleinowane od wewnątrz realizujemy powyŜej kwoty 20 000 netto po rabacie

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

65

KODY ALSECCO

CENA DOPLATY

KLAMKI I HAMULCE

kolekcja I, II, III, V

kolekcja IV

339479

473243

RotoLine biały

339476

473240

RotoLine brąz

228054

x

RotoLine z przyciskiem biały

228052

x

RotoLine z przyciskiem brąz

227844

473251

RotoLine z kluczykiem biały

227842

473248

RotoLine z kluczykiem brąz

339462

473235

RotoLine srebrny

21

228140

x

RotoLine z przyciskiem srebrny

70

227947

473244

RotoLine z kluczykiem srebrny

190

339478

473242

RotoLine stare złoto

23

228431

473239

RotoLine złoto błyszczące

23

374130

374137

Klamka secuistic biała

22

374124

374131

Klamka secuistic srebrna

23

374129

374136

Klamka secuistic stare złoto

28

01-004-38-9016

01-004-40-9016 Klamka zwykła luzem

R03.1/F3/211598

x

Klamka do suwanki złota

G01D/F3/211598

x

Klamka do suwanki srebrna

494486

x

Klamka do suwanki z kluczykiem biała

228249

x

Klamka pod rolety płaska biała

228247

x

Klamka pod rolety płaska brąz

drzwi zew. A

x

Antaba (pochwyt) drzwi zew

77

18 70 170

6 100 345 262

drzwi zew. A A

x

Antaba – Antaba + Baryłka kpl

154

drzwi zew.K-V

x

Klamka-Uchwyt

58

D – KLDWU

x

Dwustronna klamka w balkonie (tylko profil prosty)

K - R. S.

x

Dodatkowa klamka (druga) na ruchomy słupek

14

O–K

x

ObniŜona klamka

100

Z–P

x

Zatrzask palacza

15

K060A20728/K060A20518 biała/brąz

Rączka do zatrzasku palacza

13

D – HAMK

Hamulec w klamce ( min. Skrzydło 820 mm)

250

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

100%

DRUK 2be3

66

KODY ALSECCO

SZPROSY szprosy proste kąt 90 stopni

CENA

SZ - 8 – BI SZ - 18 – BI SZ - 26 – BI SZ - 45 – BI

biały 8mm biały 18mm biały 26 mm biały 45 mm

za pole 24 24 24 40

SZ - 8 – SR

srebrny 8mm

24

SZ - 8 – ZŁ SZ - 18 – ZŁ SZ - 26 – ZŁ

złoty 8 mm złoty 18 mm złoty 26 mm

24 40 40

RAL/RAL 18 mm RAL/RAL 26 mm RAL/RAL 45 mm

98 98 120

jednostronna / dwustronna okleina 18 mm jednostronna / dwustronna okleina 26 mm

40 40

SZ - 18 - RAL - RAL SZ - 26 - RAL - RAL SZ - 45 - RAL - RAL SZ - 18 - KOLOR - KOLOR SZ - 26 - KOLOR - KOLOR

szprosy kątowe biały 8mm biały 18mm biały 26 mm biały 45 mm

za pole 62 62 100 112

jednostronna / dwustronna okleina 18 mm jednostronna / dwustronna okleina 26 mm

100 100

RAL/RAL 18 mm RAL/RAL 26 mm

100 100

biały 8mm biały 18mm biały 26 mm biały 45 mm

za sztukę 62 62 100 112

jednostronna / dwustronna okleina 18 mm jednostronna / dwustronna okleina 26 mm

100 100

RAL/RAL 18 mm RAL/RAL 26 mm

100 100

dulpex 12 x 20 dulpex 12 x 40

za pole 29 58

SZ - 8 – BI SZ - 18 – BI SZ - 26 – BI SZ - 45 – BI SZ - 18 - KOLOR - KOLOR SZ - 26 - KOLOR - KOLOR SZ - 18 - RAL - RAL SZ - 26 - RAL - RAL szprosy łukowe SZ - 8 – BI SZ - 18 – BI SZ - 26 – BI SZ - 45 – BI SZ - 18 - KOLOR - KOLOR SZ - 26 - KOLOR - KOLOR SZ - 18 - RAL - RAL SZ - 26 - RAL - RAL szpros duplex SZ - 20- W SZ - 40 – W

szpros naklejany 1 strona SZ - 26 - NAK - BI SZ - 50 - NAK - BI

biały 26 mm biały 50 mm

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

za mb. 59 79

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

67

SZ - 26 - NAK - KOLOR SZ - 50 - NAK - KOLOR

kolor okleina 26 mm kolor okleina 50 mm

77 103

KODY

JEDNOSTKA

ALSECCO

DODATKI PROFILOWE

CENA

MIARY

kolekcja I, II, III, V, drzwi 440

Łącznik balkonowy (piórowy)

20

mb/kpl

360

Poszerzenie 30 mm

43

Mb

362

Poszerzenie 60 mm (system 70 mm)

61

Mb

363

Poszerzenie 120 mm (system 70 mm)

131

Mb

355

Łącznik 90 stopni statyczny + stal 655 (do systemu 70 mm)

150

mb/kpl

340

Łącznik rurowy (do systemu 70 mm)

260

mb/kpl

A 640

Element mocujący do łącznika rurowego

158

Para

6356

Łącznik 135 stopni statyczny + stal 656 (do systemu 70 mm)

175

mb/kpl

161

Kształtownik prowadnicy Ŝaluzji

12

Mb

163

Kształtownik prowadnicy 10 mm

17

Mb

164

Kształtownik prowadnicy z uszczelką

22

Mb

7182

Kształtownik (osłonowy do systemu 70 mm)

45

Mb

1085

Prowadnica do Ŝaluzji z uszczelką

43

Mb

T 1085

Zaślepka do prowadnicy

10

Para

4095

Prowadnica do Ŝaluzji z uszczelką

77

Mb

T 4095

Zaślepka do prowadnicy

12

Szt

154

Lizena + wzmocnienie 614

107

mb/kpl

350

Łącznik H (do systemu 70 mm)

36

Mb

174

Okapnik

13

Mb

K 174

Zaślepka okapnika

17

Para

655

Wzmocnienie

21

Mb

602

Wzmocnienie

37

Mb

7562

Profil maskujący (zamknięcie ościeŜnicy)

32

Mb

147

Poszerzenie 120 mm (system 58 mm)

32

Mb

AR 152

Element mocujący do łącznika H

57

Szt

AL 152

Element mocujący do łącznika H

57

Szt

AI 152

Element mocujący do łącznika H

63

Szt

1194

Element mocujący

1

Szt

139

Profil podokienny 20 mm

15

Mb

142

Profil podokienny 30 mm

26

Mb

140

Profil podokienny 40 mm

26

Mb

141

Profil podokienny 60 mm

31

Mb

346

Profil podokienny 30 mm (regenerat)

26

Mb

XXX2

Listwa transportowo / podokienna (regenerat)

10

Mb

342

Profil biały podokienny 30 mm z uszczelką

16

Mb

150

Łącznik (do systemu 58 mm)

31

Mb

D - PO

Poprzeczka

75

Mb

1248

Łącznik (fasolka)

9

Mb

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

68

153

Łącznik statyczny + stal 7209

220

mb/kpl

A 153

Element mocujący do łącznika 153

63

Szt

D-B2xK

Dopłata do drzwi balkonowych z klamką dwustronną

100%

Szt

D - PR

Dopłata do progu aluminiowego

316

Mb

352

Łącznik statyczny + stal 208 (do systemu 70 mm)

175

mb/kpl

8404

Poszerzenie 100 mm

148

Mb

8405

Poszerzenie 45 mm

83

Mb

8408

Łącznik H statyczny + stal 840808

165

mb/kpl

8455

Profil podokienny

45

Mb

8412

Profil podokienny

35

Mb

8411

Profil podokienny

55

Mb

8456

Profil podokienny

47

Mb

Kolekcja IV 88

8462

Kształtownik prowadnicy Ŝaluzji

64

mb

S 303020

Stal do poszerzenia 120 mm (sys. 58 mm)

67

mb

840108

Stal

19

mb

810108

Stal

29

mb

810208

Stal

45

mb

1114

Lizena + wzmocnienie 205

137

mb/kpl

8462 - B

Kształtownik prowadnicy Ŝaluzji brąz

70

mb

D-TER

Termometr elektroniczny

50

szt

D-PIS

Pisak do malowania naroŜy

96

szt

D-C20

Środek czyszczący Cosmofen 20

29

szt

D-C5

Środek czyszczący Cosmofen 5

32

szt

D-FOL

Foliowanie okien

12

szt

D-STO

Stojak po przewozu okien

1100

szt

R-NAR

NaroŜnik

130

szt

R-KLZ

Klaposter z zawiasem

60

szt

R-KLK

Klaposter bez zawiasu (klejony)

40

szt

R-WZK R-WZKP R-ULO R-WZSZ R-WZSZP

Wzornik kolorów (notes) Wzornik kolorów (na profilu) Ulotka produktowa 500 szt Wzornik szyb Wzornik szprosów Okno wystawowe

Pozostałe

Materiały reklamowe

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

50 30 500 50 50 wycena

szt szt ryza kpl szt indywidualna

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

69

KODY

AKCESORIA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

ALSECCO

CENA

D-E

Elektrozamek / Elektrozaczep

240

D-S

Samozamykacz z blokadą

460

D - SB

Samozamykacz bez blokady

280

D - ZA

Dodatkowy zamek do drzwi min wysokość drzwi 2050

100

D - WK

Wkładka do drzwi

64

D - KA

Kant rygiel kpl

80

D - OK1

Okucie do drzwi 1-skrzydłowych (bez zawiasu)

450

D - OK2

Okucie do drzwi 2-skrzydłowych (bez zawiasu)

590

D - ZS

Zamek pięciopunktowy

600

D - AN

Zamek bezpieczny paniczny ( tylko drzwi jednoskrzydłowe) nawierzchniowy

D-POTR

Pochwyt drzwiowy trójkątny (kpl)

D-POPR

Pochwyt drzwiowy prostokątny (kpl)

257

D-POPO

Pochwyt drzwiowy półokrągły (kpl)

384

D-STOP

Stopka

64

D-ZAWD

Dodatkowy zawias drzwiowy

171

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

2 075 214

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

70

CENNIK ROLET NADSTAWNYCH ORAZ NATYNKOWYCH

Rolety naokienne SKS – z pancerzem aluminiowym w kolorze białym, szarym lub beŜowym. Wysokość skrzynki

Max wys. Rolety

Głębokość skrzynki

PSK 135

Rodzaj skrzynki

135 mm

1360 mm

162 mm

PSK 160

160 mm

2020 mm

186 mm

PSK 200

200 mm

3230 mm

225 mm

1. Profil przyłączeniowy ramki 2. Profil łączący skrzynki 3. Pokrywa zewnętrzna. 4. Pokrywa wewnętrzna (rewizyjna). 5. Wkład termoizolacyjny 6. Rura nawojowa. 7. Stalowe wzmocnienie skrzynki. 8. Profil adaptacyjny 9. Taśma. 10. Prowadnica rolety z uszczelką szczotkową. 11. Pancerz rolety. 12. Listwa dolna z uszczelką gumową. 13. Bufor listwy dolnej.

ROLETY

CENA

JEDNOSTKA MIARY

Roleta SKS biała

396

m2

Roleta SKS jednostronnie foliowana (kolor standard)

420

m2

Roleta SKS dwustronnie foliowana (kolor standard)

476

m2 m2

DODATKI Silnik bez wyłącznika

850

Szt

Włącznik

98

Szt

Korbka

450

Szt

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

71

Rolety natynkowe z pancerzem aluminiowym w kolorze białym, szarym lub beŜowym.

ROLETY

CENA

Roleta natynkowa biała

385

Roleta natynkowa brąz

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

JEDNOSTKA MIARY m2 m2

Skrzynka aluminiowa (góra) Pierścienie zwiększające ŁoŜysko Bok skrzynki Koło nawojowe Ślizgacz piór Taśma Prowadnica Zwijacz taśmy Wieszaki Zatyczka listwy dolnej Listwa dolna Pióra aluminiowe lub PCV Aretki (klipsy) Klapa rewizyjna Prowadnica Ślizgacz piór Obsadka rury ŁoŜysko Rura nawojowa Bok skrzynki

RODZAJ SKRZYNKI

WYSOKOŚĆ SKRZYNKI

Max wys. Rolety wraz ze skrzynką

137

135 mm

1620 mm

150

150 mm

1970 mm

165

165 mm

2500 mm

180

180 mm

3060 mm

205

205 mm

3940 mm

DPŁATY DO ROLET

CENA

Zmiana koloru listwy dolnej (kolory standardowe)

3%

Zmiana koloru skrzynki alu (kolory standardowe)

10%

Zmiana koloru prowadnicy (kolory standardowe)

5%

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

72

KOD ALSECCO

NAWIEWNIKI

CENA

JEDNOSTKA MIARY

AERECO

Nawiewnik Aerecco higrosterowalny

380

szt

VENTAIR

Nawiewnik Ventair ciśnieniowy

187

szt

RA 70AD

Nawiewnik Regal Air

109

szt

HIGRO

Nawiewnik higrosterowalny flop - system

332

szt

NAW. CIŚ.

Nawiewnik ciśnieniowy flop - system

110

szt

OTW. NAW

Wykonanie otworu pod nawiewnik

65

szt

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

73

CENNIK PARAPETÓW

RODZAJ

ROZMIAR PODANY W CM 9 cm

12 cm

15 cm

17,5 cm

20 cm

22,5 cm

25 cm

27,5 cm

30 cm

35 cm

40 cm

Zewnętrzny ocynk biały / brąz

20

21

21

22

25

26

29

31

33

38

40

Aluminium biały / brąz

31

38

43

47

54

59

64

66

74

84

94

50 cm

Wewnętrzny PCV biały / marmur

39

40

47

52

59

79

95

Wewnętrzny PCV złoty dąb / olcha

43

43

50

56

62

85

102

Powyższe ceny są cenami netto za mb parapetów ciętych na żądany wymiar

KOŃCÓWKI DO PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH CENA

JEDNOSTKA MIARY

Biały

4,2

kpl

marmur

4,2

kpl

Buk

4,2

kpl

złoty dąb

4,2

kpl

Biały

4,2

kpl

Brąz

4,2

kpl

KOŃCÓWKI DO PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

74

SCHEMATY POŁĄCZEŃ KOLEKCJA SYSTEM 70 mm SC

Schemat połączenia dwóch ram za pomocą łącznika (fasolka)

Schemat połączenia dwóch ram za pomocą łącznika statycznego

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

75

Schemat połączenia dwóch ram za pomocą łącznika statycznego H

Schemat połączenia dwóch ram za pomocą łącznika H

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

76

Schemat połączenia dwóch ram za pomocą łącznika 90 stopni

Schemat połączenia dwóch ram za pomocą łącznika 135 stopni

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

77

Schemat połączenia dwóch ram za pomocą łącznika rurowego

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

78

WZMOCNIENIA SYSTEM 70 mm SC

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

79

DODATKI PROFILOWE SYSTEM 70 mm SC

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

80

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

81

DODATKI PROFILOWE SYSTEM 88 mm SC

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

82

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

83 ZAMÓWIENIE nr:

DATA NR STRONY ……./…………..

STANDARD PRESTIGE KBE KBE szpros międzyszybowy

zamawiający

adres dostawy

firma

Nazwa

8 mm

18mm

ulica

Ulica

26 mm

45 mm

kod miejscowości

kod miejscowości

tel

osoba odpowiedzialna

fax

Kontakt

szpros międzyszybowy 26 mm

50 mm

ilość

wymiar wysokość

typ okna

THERMO 88 PLUSKBE

nadstawna

zewnętrzna

podział

szerokość

Kolor Wewnętrzny

kolor skrzynki rolety bialy

w kolorze

biały

szary

szyba

list.przysz.

roleta

szkice i uwagi

szyba

list.przysz.

roleta

szkice i uwagi

Dwustronny

nazwa dodatku

kod

długość

kolor

szkice i uwagi

Poz.

ilość

wymiar wysokość

typ okna

podział

Kolor Wewnętrzny

szerokość

Zewnętrzny Dwustronny

Dodatki: ilość

nazwa dodatku

kod

długość

kolor

szkice i uwagi

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

silnik korba

Zewnętrzny

Dodatki: ilość

RENOWA KBE dodatki do rolet włącznik silnika

kolor pancerza beŜowy

Poz.

PRESTIGE PLUS KBE roleta

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

uwagi

84 Poz.

ilość

wymiar

typ okna

podział

Kolor

wysokość

Wewnętrzny

szerokość

Zewnętrzny

szyba

list.przysz.

roleta

szkice i uwagi

szyba

list.przysz.

roleta

szkice i uwagi

Dwustronny Dodatki: ilość

Poz.

nazwa dodatku

kod

długość

kolor

szkice i uwagi

ilość

wymiar

typ okna

podział

Kolor

wysokość

Wewnętrzny

szerokość

Zewnętrzny dwustronny

Dodatki: ilość

nazwa dodatku

kod

długość

kolor

szkice i uwagi

PIECZATKA I PODPIS Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

85 ZAMÓWIENIE nr:

DATA

DRZWI NATURA

NR STRONY ……./………….. zamawiający

adres dostawy

szpros międzyszybowy

firma

nazwa

8 mm

18mm

ulica

ulica

26 mm

45 mm

kod miejscowości

kod miejscowości

tel

osoba odpowiedzialna

roleta

fax

kontakt

szpros międzyszybowy 26 mm

DRZWI SELEKT nadstawna

zewnętrzna

Silnik włącznik silnika

kolor skrzynki rolety 50 mm

biały

Korba w kolorze

Uwagi

kolor pancerza beŜowy

szkic

dodatki do rolet

wymiar

kolor

wysokość

wewnętrzny

szyba

próg

biały roleta

szary dodatki okuciowe klamka / klamka (Std.)

bez szkła

klamka / pochwyt (Std.)

niski szerokość

zewnętrzny

Elektrozaczep

szkło U=1,0

wkładka 3 klucze

wysoki podział

dwustronny

frezować tylko od środka na klamkę

inne

frezować pod klamkę dwustronnie otwory pod dyble o 6 mm

`

** -przy progu wysokim (renowacyjnym) proszę w dodatkach dopisać wysokość poszerzenia jakie ma zostać zamontowane do progu OTWIERANIE DO WEWNĄTRZ WIDOK OD WEWNĄTRZ

OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ WIDOK OD ZEWNĄTRZ

Dodatki: ilość

nazwa dodatku

kod

długość

kolor

szkice i uwagi

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3

86

TEL 0048 77 433 21 48

ALSECCO SP. Z O.O.

TEL 0048 77 433 81 80 nr wewnętrzne KADRY 27 DYREKTOR FINANSOWY 18 28

OPIEKUN HANDLOWY SEKRETARIAT

PRODUKCJA 21 TECHNICZNO-HANDLOWY 23 14 14 31 25 PRZETARGI - ALUMINIUM 45 53

GŁÓWNA KSIĘGOWA 29 KSIĘGOWOŚĆ 12 12 12

MAGAZYN ROZRACHUNKI 15 10 10

FAKTUROWANIE 24 24 24 WINDYKACJA 24

MAGAZYN GŁÓWNY 49

17

TRANSPORT 49

REKLAMACJE FAX 33 11

KASA 48

Konto:

ING BANK ŚLĄSKI 72 1050 1504 1000 0023 1946 6948

Tel: +48 77 433 21 48 Ceny netto Fax: +48 77 409 35 60 Ceny są cenami poglądowymi

www.alsecco.net.pl [email protected]

DRUK 2be3