SPIS RZECZY SPIS BIBLIOGRAFICZNY

SPIS RZECZY Spis rzeczy ................................................................................................................................
12 downloads 1 Views 2MB Size
SPIS RZECZY Spis rzeczy ..................................................................................................................................................... III Wstęp.............................................................................................................................................................. VI Wykaz miejscowości powiatu rzeszowskiego w układzie alfabetycznym ..................................................... VII Wykaz ważniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliografii ............................................................ X Wykaz tytułów czasopism i ich skrótów uwzględnionych w bibliografii ...................................................... XI SPIS BIBLIOGRAFICZNY I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Bibliografie................................................................................................................................................. 1 2. Czasopisma. Wydawnictwa zbiorowe i seryjne ........................................................................................ 1 3. Prace ogólne dotyczące regionu ................................................................................................................. 2 a) Współpraca międzynarodowa .................................................................................................................... 2 b) Związki z Polonią ...................................................................................................................................... 2 4. Poszczególne okręgi i miejscowości .......................................................................................................... 2 5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia. Nekrologi ....................................................................................... 3 II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 1. Mapy. Plany ............................................................................................................................................... 5 2. Geologia. Geofizyka. Geodezja. Geomorfologia ....................................................................................... 5 3. Gleboznawstwo .......................................................................................................................................... 6 4. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia ................................................................................................... 6 5. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska ............................................................................ 6 a) Ochrona przyrody i środowiska. Parki i rezerwaty .................................................................................... 6 6. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka....................................................................................................... 7 III. LUDNOŚĆ .............................................................................................................................................. 7 IV. HISTORIA. NAUKI POMOCNICZE HISTORII 1. Archeologia. Antropologia ......................................................................................................................... 7 2. Historia poszczególnych gmin i miejscowości........................................................................................... 8 3. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza do roku 1772 ....................................................................... 10 4. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1772-1914 ........................................................................... 10 5. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1914-1939 ........................................................................... 11 6. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1939-1945 ........................................................................... 11 7. Historia polityczna 1944-1956 .................................................................................................................. 12 V. ETNOGRAFIA 1. Prace ogólne. Kultura materialna ............................................................................................................... 12 2. Literatura ludowa (oprac. i teksty) ............................................................................................................ 12 3. Sztuka ludowa ........................................................................................................................................... 12 4. Muzyka. Taniec. Stroje ludowe.................................................................................................................. 13 5. Zwyczaje. Obrzędy. Wierzenia .................................................................................................................. 13 VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 1. Prace ogólne. Planowanie. Inwestycje ....................................................................................................... 13 2. Geografia gospodarcza ............................................................................................................................... 14 3. Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka. Budownictwo ........................................................ 14 a) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka................................................................................. 14 b) Budownictwo ............................................................................................................................................. 14 4. Przemysł. Rzemiosło. Technika ................................................................................................................. 15 III

a) Zagadnienia ogólne ................................................................................................................................... 15 b) Historia techniki, przemysłu, rzemiosła i handlu ....................................................................................... 15 c) Gaz ............................................................................................................................................................ 15 d) Przemysł materiałów budowlanych ........................................................................................................... 15 e) Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny ............................................................................................... 15 f) Przemysł rolny i spożywczy ....................................................................................................................... 16 g) Przemysł drobny. Spółdzielczość pracy. Rzemiosło.................................................................................. 16 5. Gospodarstwo wiejskie .............................................................................................................................. 16 a) Rolnictwo ................................................................................................................................................... 16 b) Hodowla. Weterynaria ............................................................................................................................... 17 c) Ogrodnictwo. Sadownictwo ....................................................................................................................... 17 d) Uprawa roślin przemysłowych. ................................................................................................................. 18 e) Leśnictwo ................................................................................................................................................... 18 f) Łowiectwo .................................................................................................................................................. 18 g) Pszczelarstwo............................................................................................................................................. 18 h) Rybactwo. Wędkarstwo ............................................................................................................................. 19 6. Handel. Spółdzielczość. Usługi. Żywienie zbiorowe ................................................................................. 19 a) Handel. Spółdzielczość .............................................................................................................................. 19 b) Imprezy handlowe. Targi .......................................................................................................................... 19 7. Finanse ....................................................................................................................................................... 19 8. Komunikacja. Transport. Łączność ............................................................................................................ 20 a) Komunikacja. Transport............................................................................................................................. 20 b) Łączność ................................................................................................................................................... 21 9. Gospodarka wodna. Hydrotechnika ........................................................................................................... 21 10. Gospodarka komunalna............................................................................................................................ 21 11. Gospodarka mieszkaniowa....................................................................................................................... 22 12. Pożarnictwo.............................................................................................................................................. 23 VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE 1. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu........................................................................ 24 2. Partie polityczne. Organizacje społeczne i młodzieżowe........................................................................... 25 a) Partie polityczne......................................................................................................................................... 25 b) Organizacje społeczne................................................................................................................................ 25 c) Organizacje młodzieżowe .......................................................................................................................... 25 3. Praca. Zabezpieczenie społeczne. Związki zawodowe. Zagadnienia socjalne ........................................... 26 a) Praca. Zabezpieczenie społeczne ............................................................................................................... 26 b) Zagadnienia socjalne. Wczasy. Rekreacja ................................................................................................. 26 c) Związki zawodowe. Samorządy pracownicze............................................................................................ 26 d) Pomoc społeczna........................................................................................................................................ 26 e) Praca społeczna .......................................................................................................................................... 28 4. Patologia społeczna .................................................................................................................................... 28 5. Uroczystości. Obchody .............................................................................................................................. 29 VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE 1. Zagadnienia ogólne. Administracja............................................................................................................ 29 2. Samorządy.................................................................................................................................................. 30 3. Zagadnienia prawne. Sądownictwo............................................................................................................ 33 4. Bezpieczeństwo publiczne.......................................................................................................................... 34 IX. WOJSKO ................................................................................................................................................ 34 X. SŁUŻBA ZDROWIA. LECZNICTWO. HIGIENA ................................................................................ 34 XI. KULTURA. NAUKA. OŚWIATA 1. Zagadnienia ogólne oświaty, szkolnictwa i wychowania........................................................................... 35 IV

2. Zagadnienia ogólne kultury........................................................................................................................ 36 3. Historia kultury i oświaty ........................................................................................................................... 36 4. Towarzystwa regionalne i kulturalne ......................................................................................................... 37 5. Szkolnictwo wyższe i pomaturalne ............................................................................................................ 37 6. Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i średnie ogólnokształcące........................................................... 38 a) Szkolnictwo podstawowe........................................................................................................................... 38 b) Szkolnictwo gimnazjalne ........................................................................................................................... 39 c) Szkolnictwo średnie ogólnokształcące ....................................................................................................... 40 7. Szkolnictwo zawodowe.............................................................................................................................. 40 8. Szkolnictwo artystyczne............................................................................................................................. 40 9. Kształcenie dorosłych................................................................................................................................. 40 10. Opieka nad dzieckiem .............................................................................................................................. 40 11. Praca kulturalno – oświatowa................................................................................................................... 41 a) Zagadnienia ogólne. Imprezy kulturalne i rekreacyjne .............................................................................. 41 b) Domy kultury. Kluby. Świetlice ................................................................................................................ 42 c) Amatorski ruch artystyczny........................................................................................................................ 42 12. Muzealnictwo. Izby pamięci. Zbiory. Wystawy....................................................................................... 43 13. Radio i telewizja....................................................................................................................................... 43 14. Kultura fizyczna. Sport............................................................................................................................. 44 XII. JĘZYKOZNAWSTWO ......................................................................................................................... 46 XIII. LITERATURA PIĘKNA 1. Historia literatury i krytyka literacka. Życie literackie............................................................................... 46 2. Teksty......................................................................................................................................................... 47

XIV. SZTUKA 1. Zagadnienia ogólne. Historia sztuki. Zabytki i ich ochrona ....................................................................... 48 2. Zagadnienia współczesnej plastyki ............................................................................................................ 49 3. Teatr. Estrada ............................................................................................................................................. 50 4. Muzyka....................................................................................................................................................... 50 5. Film. Kino .................................................................................................................................................. 50 6. Fotografika ................................................................................................................................................. 50 XV. RELIGIA ............................................................................................................................................... 50 XVI. KSIĄŻKA. CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA 1. Zagadnienia ogólne .................................................................................................................................... 54 2. Biblioteki. Czytelnictwo............................................................................................................................. 54 3. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo........................................................................................................ 55 Indeks autorski ............................................................................................................................................... 57 Indeks osobowy.............................................................................................................................................. 63 Indeks przedmiotowy ..................................................................................................................................... 65 Indeks geograficzny ....................................................................................................................................... 73 Indeks autorów i tytułów druków zwartych oraz tytułów opracowań zbiorowych zamieszczonych w bibliografii .................................................................................................................................................. 88

V

WSTĘP

Bibliografia powiatu rzeszowskiego powstająca w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie jest wynikiem realizacji zadań biblioteki powiatowej, przyjętych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie na podstawie porozumienia zawartego 1.10.2002 r. pomiędzy Biblioteką a Starostwem Powiatowym w Rzeszowie. Jest bibliografią przedmiotowo-podmiotową, zawierającą dokumenty odzwierciedlające współczesne życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne powiatu ziemskiego rzeszowskiego. Stanowi źródło informacji na temat przeszłości poszczególnych miejscowości wchodzących w skład powiatu. Prezentuje także sylwetki osób, które przyczyniły się do rozwoju regionu oraz ich dorobek twórczy, często nie związany tematycznie z terenem objętym bibliografią. Niniejszy, pierwszy tom Bibliografii powiatu rzeszowskiego rejestruje wydane w 2000 roku wydawnictwa zwarte, mapy, artykuły z wydawnictw ciągłych, ważniejszych tytułów dzienników ogólnopolskich oraz czasopism lokalnych – dotyczące powiatu rzeszowskiego. Sukcesywnie będą prowadzone prace nad kolejnymi rocznikami. Bibliografia opracowywana jest w układzie systematycznym, a w obrębie poddziałów stosuje się układ alfabetyczny. Schemat bibliografii oparto na „Ramowym schemacie klasyfikacyjnym bibliografii regionalnych przedmiotowych”.¹ Materiał bibliograficzny zawiera łącznie 1240 pozycji numerowanych, ułożonych w 16 działach rzeczowych. Dla dokumentów wielotematycznych sporządzono odsyłacze do odpowiednich działów i poddziałów schematu. Bibliografia zawiera spisy pomocnicze w postaci indeksów: autorskiego, osobowego, geograficznego i przedmiotowego (sporządzonego wg „Słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej”), wykaz skrótów i symboli, wykaz czasopism, wykaz miejscowości powiatu rzeszowskiego a także indeks autorów i tytułów druków zwartych oraz tytułów opracowań zbiorowych zamieszczonych w bibliografii. Do opracowania bibliografii wykorzystano następujące źródła: nabytki WiMBP w Rzeszowie, regionalny egzemplarz obowiązkowy WiMBP, źródła pomocnicze (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism), informacje zamieszczane w mediach publicznych, bazę komputerową zawierającą bibliografię regionalną województwa podkarpackiego, opracowaną przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny WiMBP w Rzeszowie. Opisy poszczególnych wydawnictw sporządzano z autopsji, uzupełniano adnotacjami, część opisów wzbogaciły recenzje ukazujące się w prasie. Opisy przejęte do bibliografii z innych źródeł oznaczone zostały znakiem „*”. W opisach wydawnictw zwartych zastosowano normę PN-N-01152-1, w opisach wydawnictw ciągłych i artykułów z czasopism PN-N-01152-2. Opracowane zestawienie jest w odniesieniu do większości rejestrowanych dokumentów bibliografią prymarną, gdyż zawiera materiały nie rejestrowane przez Bibliotekę Narodową. Opracowanie i skład tej publikacji sporządzono z zastosowaniem techniki komputerowej, w programie SOWA 2. Bogactwo i różnorodność zarejestrowanych w bibliografii materiałów sprawia, iż publikacja ta stanowi ważne źródło informacji o regionie, a także dopełnienie bibliografii regionalnej województwa podkarpackiego. Zamierzeniem publikacji jest ponadto promocja regionu, popularyzacja wiedzy o własnym środowisku lokalnym oraz pomoc w prowadzeniu działań związanych z edukacją regionalną.

¹B. Eichler: Bibliografia regionalna i lokalna. W: Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych. Warszawa 1963, s. 292.

VI

Wykaz miejscowości powiatu rzeszowskiego w układzie alfabetycznym* Bachórz – gm. Dynów Bartkówka – gm. Dynów Biała – gm. Tyczyn Białka – gm. Błażowa Błażowa Błażowa Dolna – gm. Błażowa Błażowa Górna – gm. Błażowa Błędowa Tyczyńska – gm. Chmielnik Błędowa Zgłobieńska – gm. Świlcza Boguchwała Borek Nowy – gm. Tyczyn Borek Stary – gm. Tyczyn Borówki – gm. Chmielnik Bratkowice – gm. Świlcza Brzezówka – gm. Hyżne Budy Głogowskie – gm. Głogów Małopolski Budziwój – gm. Tyczyn Bzianka – gm. Świlcza Chmielnik Dąbrowa – gm. Świlcza Dąbrówka Starzeńska – gm. Dynów Dylągowa – gm. Dynów Dylągówka – gm. Hyżne Dynów Futoma – gm. Błażowa Głogów Małopolski Górno – gm. Sokołów Małopolski Grzegorzówka – gm. Hyżne Harta – gm. Dynów Hermanowa – gm. Tyczyn Hucisko – gm. Głogów Małopolski Hyżne Jasionka – gm. Trzebownisko Kamień Kąkolówka – gm. Błażowa Kąty Trzebuskie – gm. Sokołów Małopolski Kielanówka – gm. Boguchwała Kielnarowa – gm. Tyczyn Krasne Krzywa Wieś – gm. Kamień Laskówka – gm. Dynów VII

Lecka – gm. Błażowa Lipie – gm. Głogów Małopolski Lubenia Lutoryż – gm. Boguchwała Łąka – gm. Trzebownisko Łowisko – gm. Kamień Łubno – gm. Dynów Łukawiec – gm. Trzebownisko Malawa – gm. Krasne Markowizna – gm. Sokołów Małopolski Matysówka – gm. Tyczyn Miłocin – gm. Głogów Małopolski Mogielnica – gm. Boguchwała Mrowla – gm. Świlcza Niechobrz – gm. Boguchwała Nienadówka – gm. Sokołów Małopolski Nosówka – gm. Boguchwała Nowa Wieś – gm. Trzebownisko Nowy Borek – gm. Błażowa Nowy Kamień – gm. Kamień Palikówka – gm. Krasne Pawłokoma – gm. Dynów Piątkowa- gm. Błażowa Podlesie – gm. Kamień Pogwizdów Nowy – gm. Głogów Małopolski Pogwizdów Stary – gm. Głogów Małopolski Przewrotne – gm. Głogów Małopolski Przybyszówka – gm. Świlcza Racławówka – gm. Boguchwała Rogoźnica – gm. Głogów Małopolski Rudna Mała – gm. Głogów Małopolski Rudna Wielka – gm. Świlcza Siedliska – gm. Lubenia Słocina – gm. Krasne Sokołów Małopolski Sołonka – gm. Lubenia Stobierna – gm. Trzebownisko Straszydle – gm. Lubenia Strażów – gm. Krasne Styków – gm. Głogów Małopolski Szklary – gm. Hyżne Świlcza Tajęcina – gm. Trzebownisko Terliczka – gm. Trzebownisko Trzciana – gm. Świlcza Trzeboś – gm. Sokołów Małopolski VIII

Trzebownisko Trzebuska – gm. Sokołów Małopolski Turza – gm. Sokołów Małopolski Tyczyn Ulanica – gm. Dynów Wola Cicha – gm. Głogów Małopolski Wola Rafałowska – gm. Chmielnik Wola Zgłobieńska – gm. Boguchwała Woliczka – gm. Świlcza Wólka Hyżneńska – gm. Hyżne Wólka Niedźwiedzka – gm. Sokołów Małopolski Wólka Podleśna – gm. Trzebownisko Wólka Sokołowska – gm. Sokołów Małopolski Wyręby – gm. Dynów Wysoka Głogowska – gm. Głogów Małopolski Zabajka – gm. Głogów Małopolski Zabratówka – gm. Chmielnik Zaczernie – gm. Trzebownisko Załęże – gm. Krasne Zarzecze – gm. Boguchwała Zgłobień – gm. Boguchwała Zwięczyca – gm. Boguchwała

*Wykaz nie obejmuje nazw przysiółków i części wsi.

IX

Wykaz ważniejszych skrótów i symboli zastosowanych w bibliografii

ang. – angielski

polem. - polemika

art. – artykuł

portr. – portrety

aut. – autor

pow. – powiat

bibliogr. – bibliografia

poz. – pozycja

biogr. – biografia

przedr. – przedruk

bł. – błogosławiony

pt. – pod tytułem

cz. – część

pw. – pod wezwaniem

dod. – dodatek

r. – rok

dr – doktor

rec. – recenzja

dwumies. – dwumiesięcznik

red. - redakcja

dwutyg. – dwutygodnik

rep. - reportaż

dz. – dziennik

repolem. – repolemika

faks. – faksymile

rozdz. – rozdział

fot. – fotografie

rozm. – rozmawiał(a)

GDKiB – Gminny Dom Kultury i Biblioteka

równol. – równolegle

gm. – gmina

rys. – rysunki

il. – ilustracje

s. – strona

im. – imienia

streszcz. – streszczenie

in. – inne

szk. – szkoła

jęz. – język

szk. podst. – szkoła podstawowa

kolor. – kolorowe

szt. plast. – sztuki plastyczne

ks. – ksiądz

św. – święty

kwart. – kwartalnik

t. – tom

LKS – Ludowy Klub Sportowy

tł. – tłumaczył, tłumaczenie

LO – Liceum Ogólnokształcące

ur. – urodzony

mies. – miesięcznik

uzup. – uzupełnienie

nakł. – nakład

wg – według

niem. – niemiecki

woj. – województwo

niereg. – nieregularny

wybr. – wybrał(a)

nr – numer

wyd. – wydanie

nt. – na temat

wydaw. – wydawnictwo

oprac. – opracował(a)

z. – zeszyt

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

zebr. – zebrał(a)

podst. – podstawowy(a)

zob. - zobacz

* - oznacza opis przejęty z innego źródła bez autopsji

X

Wykaz tytułów czasopism i ich skrótów uwzględnionych w bibliografii W Bibliografii powiatu rzeszowskiego uwzględniono artykuły z 55 tytułów prasy krajowej, regionalnej i lokalnej dotyczące powiatu rzeszowskiego. Tytuły prasy lokalnej rozpisywanej do bibliografii powiatu rzeszowskiego zostały oznaczone czcionką pogrubioną. Biul. Inf.-Hand. - Biuletyn Informacyjno-Handlowy Czas Dynowinka Dz. Pol. - Dziennik Polski Echo Kamienia Echo Rzesz. - Echo Rzeszowa Gaz. w Rzesz. - Gazeta w Rzeszowie Gaz. Wyb. - Gazeta Wyborcza Głos Kamienia Głos Rzesz. - Głos Rzeszowa Głos Tycz. - Głos Tyczyna Kontakty Podkarp. - Kontakty Podkarpackie Kur. Błaż. - Kurier Błażowski Kur. Sokoł. - Kurier Sokołowski Mater. i Spraw. Rzesz. Ośr. Archeol. - Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego Nasz Dz. - Nasz Dziennik Niedz. Połud. - Niedziela Południowa Nowe Podkarp. - Nowe Podkarpacie Nowiny Oczekiwanie Płaj Podkarp. Inf. Kult. - Podkarpacki Informator Kulturalny Podkarp. Prz. Samorz. - Podkarpacki Przegląd Samorządowy Pogranicze Polityka Pr. Soc. – Praca Socjalna Prz. Polic. - Przegląd Policyjny Prz. Tyg. - Przegląd Tygodniowy Rocz. Hist.–Archiw. - Rocznik Historyczno-Archiwalny Rocz. Przemys. - Rocznik Przemyski Rocz. Sokoł. - Rocznik Sokołowski Rzeczpospolita Rzesz. Teka Konserw. - Rzeszowska Teka Konserwatorska Serwis Inf. - Serwis Informacyjny Strażak Podkarp. - Strażak Podkarpacki Stud. Rzesz. - Studia Rzeszowskie Super Nowości XI

Tempo Trzcionka Tyg. Nadwiśl. - Tygodnik Nadwiślański Welcome to Rzesz. - Welcome to Rzeszów Wędr. Małop. - Wędrowiec Małopolski Wiad. Boguchw. - Wiadomości Boguchwalskie Wiad. Brzozow. - Wiadomości Brzozowskie Wiad. Podkarp. - Wiadomości Podkarpackie Wiad. z Gminy Hyżne - Wiadomości z Gminy Hyżne Wieści Wieść Gminna z Chmielnika Zesz. Hist. WiN-u - Zeszyty Historyczne WiN-u Zesz. Nauk. AR w Krak., Ekon. - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie., Ekonomia Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. i Inż. Środ. - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej., Budownictwo i Inżynieria Środowiska Ziel. Sztand. - Zielony Sztandar Ziemia Głog. - Ziemia Głogowska Źródło Diec. Rzesz. - Źródło Diecezji Rzeszowskiej Życie Podkarp. - Życie Podkarpackie

XII

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Bibliografie 1. Sokołowskie pisanie - próba bibliografii / Bartosz Walicki // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 261-266 Bibliogr. źródeł i wydaw. dotyczących Sokołowa i Sokołowszczyzny

2. Czasopisma. Wydawnictwa zbiorowe i seryjne 2. Biuletyn Informacyjno-Handlowy / red. Władysława Urbanek ; Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. - nr 1-11 (2000). - Boguchwała : Dział Sz. i Wyd. WODR Boguchwała, 2000. - 30 cm.

10. Oczekiwanie : echo religijne Zaczernia : Łąka Łukawiec - Nowa Wieś - Stobierna - Terliczka Trzebownisko - Wólka Podleśna - Zaczernie / Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu. - nr 69-79. - Zaczernie, 2000. - 30 cm.

Mies.

3. Czas : pismo społeczno - kulturalne / red. Sławomir Wnęk, Kazimierz Wierzbicki, Anna Jaskólska ; Towarzystwo Przyjaciół Boguchwały. - nr 1 (2000). Boguchwała, 2000. - 43 cm.

Mies. Gmina Trzebownisko

11. Rocznik Sokołowski / red. Leszek Walicki, Krzysztof Osiniak, Bartosz Walicki ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej ; Ośrodek Kultury w Sokołowie. - nr 2. - Sokołów Młp., 2000. - 23 cm.

Mies. Znany nr 1

4. Dynowinka : miesięcznik społeczno-kulturalny / red. Anna Baranowska-Bilska. - nr 1-12 (2000). - Dynów : Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej z siedzibą w Tarnowie, 2000. - 30 cm.

12. Trzcionka : kwartalnik społeczno - kulturalny samorządu Gminy Świlcza i Towarzystwa Przyjaciół Trzciany / red. Dorota Jędral. - [R. 4], nr 13-15/16. Trzciana, 2000. - 30 cm.

5. Echo Kamienia : pismo społeczno - historyczne / red. Genowefa Saj ; Towarzystwo Przyjaciół Kamienia. nr 4 (2000). - Kamień, 2000. - 30 cm.

13. Wiadomości Boguchwalskie : biuletyn Informacyjny Rady Gminy / red. Czesław Drąg, Artur Wiktor, Sławomir Wnęk ; Urząd Gminy w Boguchwale. [R. 2], nr 1-6 (2000). - Boguchwała : DUET, 2000.- 30 cm.

Mies.

6. Głos Kamienia : Górka - Krzywa Wieś - Łowisko Nowy Kamień - Podlesie - Prusina / red. Społeczny Zespół Redakcyjny ; Urząd Gminy Kamień. - nr 1-3 (2000). Kamień, 2000. - 30 cm.

Dwumies.

14. Wiadomości z Gminy Hyżne : pismo samorządowe : Brzezówka - Dylągówka - Grzegorzówka - Hyżne Hyżne-Nieborów - Szklary - Wólka Hyżneńska / red. Antoni Ossoliński ; Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem. - nr 3-5. - Hyżne, 2000. - 30 cm.

Mies.

7. Głos Tyczyna : pismo samorządu terytorialnego : Biała - Borek Stary - Budziwój - Hermanowa - Kielnarowa - Matysówka - Tyczyn / red. Anna Kowalczyk ; Urząd Gminy i Miasta. - [R. 12], nr 1-24 (2000). - Tyczyn, 2000. - 30 cm.

Mies.

15. Wieść Gminna z Chmielnika : pismo samorządu terytorialnego : Błędowa Tyczyńska - Borówki Chmielnik - Wola Rafałowska - Zabratówka / red. Kazimiera Zaborowska, Kazimierz Jaworski, Tadeusz Kozak ; [Urząd Gminy Chmielnik]. - nr 27-31. Chmielnik, 2000. - 30 cm.

Dwutyg.

8. Kurier Błażowski : czasopismo Samorządu Gminy Błażowa / red. Danuta Heller. - [R. 10], nr 52-55 (2000). Błażowa, 2000. - 30 cm. Mies.

Mies.

9. Kurier Sokołowski : pismo społeczno-kulturalne / Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. - R. 9, nr 1-12 (2000). Sokołów Młp., 2000, 30 cm.

16. Ziemia Głogowska : miesięcznik / red. Elżbieta Kotowicz ; Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Głogowie Młp. - nr 1-12 (2000). - Głogów Młp., 2000. - 30 cm.

Mies.

1

3. Prace ogólne dotyczące regionu a) Współpraca międzynarodowa 17. Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego / Joanna Kudełko. - Sum. // Zesz. Nauk. AR w Krak., Ekon. - nr 545 (2000), s. 137-157 *

18. Wybitni eksporterzy / raw // Nowiny. - 2000, nr 78, s. 10 * "Laury wybitnego eksportera roku" z woj. podkarpackiego dla Zakładów Przemysłu Elektrotechnicznego "Zapel" w Boguchwale

b) Związki z Polonią 19. Tyczyn bliżej NATO. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 8, s. 4

20. Wieści zza oceanu // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 17 Dotyczy Bruno Panka z Chicago, pochodzącego z Błażowej działacza społecznego i polonijnego, prezesa chicagowskiej Gminy 80 Związku Narodowego Polskiego

Dotyczy m. in. Heleny Sanchez z Tyczyna, z domu Król, działaczki amerykańskiej Polonii, wspierającej instytucje i organizacje społeczne w Tyczynie

Zob. też poz. 69, 240, 814, 1110

4. Poszczególne okręgi i miejscowości Biała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn)

Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg)

21. Liczy się współpraca / Antoni Jonkisz // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 6

25. Raptularzyk entuzjasty. Pusto / Waldemar Bałda. (List do redakcji) // Dynowinka. - 2000, nr 3, s. 10

Wieś Biała nagrodzona w konkursie na najczystszą i najładniejszą miejscowość w gm. Tyczyn w roku 2000

Dotyczy promocji miasta

Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn)

Błędowa Tyczyńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik)

26. Hermanowa dawniej i dzisiaj / Antoni Hadała, Łukasz Kuczmarz. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 15, s. 8-9

22. "Szczęśliwy człowiek, co kocha innych..." // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 19-20 Dotyczy obchodów święta Jana Kantego, patrona parafii w Błędowej Tyczyńskiej, gm. Chmielnik

Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg)

Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg)

27. WSSG / Walter Żelazny // Wiad. z Gminy Hyżne. 2000, nr 4, s. 8 List w sprawie wizerunku gm. Hyżne

23. Co słychać u sąsiadów? : w Boguchwale / Krzysztof Stanek ; rozm. Józef Kanik // Echo Rzesz. 2000, nr 60, s. 7 *

Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg)

24. Gmina Boguchwała / [red. Jerzy Fąfara] ; Urząd Gminy. - Boguchwała : Wydaw. RAF, 2000. - 16, [32] s.: il. kolor. ; 21x23 cm *

28. Gmina z wikliną w tle / Jacek Karaman. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 7, s. 42 *

Tekst równol. w jęz. ang. Rec.: Promocja po naszemu / Sławomir Wnęk. - Cz. 1 // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 20-21; Promocja po naszemu / S. Wnęk.- Cz. 2 // Czas. - 2000, nr 1, s. 13 *

Krzywa Wieś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Kamień)

Zob. też poz. 397, 393, 409

29. Prezentacja sołectw gminy Kamień : Krzywa Wieś / Om // Głos Kamienia. - 2000, nr 3, s. 3 2

Łowisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Kamień)

Stobierna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko)

30. Prezentacja sołectw gminy Kamień : Łowisko. - Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 2, s. 3

34. Ze Stobiernej na Belweder / (SWED). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 303, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

Niechobrz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała)

Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg)

31. Sołectwo Niechobrz. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 19-21

35. Trzebownisko - gmina gospodarna i z przyszłością / Roman Przepióra. - Il. // Welcome to Rzesz. - 2000, nr 44, s. 10-11 *

Prezentacja Niechobrza, gm. Boguchwała: Straż Pożarna w Niechobrzu Dolnym s. 19, Zespół Szkół w Niechobrzu Dolnym s. 19-20, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niechobrzu Górnym, s. 20, Biblioteka Publiczna w Niechobrzu s. 20, Parafia s. 20, Bank Spółdzielczy s. 21, Koło Gospodyń Wiejskich s. 21

Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) 36. Co słychać u sąsiadów? ...i w Tyczynie / Janusz Skotnicki ; rozm. Józef Kanik // Echo Rzesz. - 2000, nr 60, s. 7 *

Racławówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) 32. Sołectwo Racławówka. - Il. // Wiad. Boguchw. 2000, nr 2, s. 26-28

Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała)

Prezentacja działalności instytucji w Racławówce: Biblioteki, Domu Ludowego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Koła Gospodyń Wiejskich, Kościoła w Zabierzowie, Ochotniczej Straży Pożarnej

37. Sołectwo Zarzecze. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 11-13 Prezentacja wsi Zarzecze, gm. Boguchwała w cyklu "Prezentacja Gminy Boguchwała": Szkoła Podstawowa w Zarzeczu s. 11, Ochotnicza Straż Pożarna s. 11, Kościół pw. Matki Kościoła s. 11, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział Terenowy w Zarzeczu s. 12, Dom Ludowy s. 12, Biblioteka s. 12, Chór męski "Wisłoczanka" s. 13, Koło Gospodyń Wiejskich s. 13

Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) 33. Almanach podkarpacki 2000 / red. Janusz Szkutnik, Józef Świeboda. - Rzeszów : Wydaw. Akces, 1999. - 285 s. : mapy ; 25 cm * Rec.: Almanach po raz pierwszy / Rafał Rżany. - Il. // Nowiny. 2000, nr. 32, s. 14

5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia. Nekrologi 38. Adam Kowalski (1884-1947) - autor piosenek, żołnierz / Jan Kowalski // Czas. - 2000, nr 1, s. 7

44. Jacek Kotula / Jaromir Kwiatkowski. - Portr. // Nowiny. - 2000, nr 146, s. 15 *

Związany z Boguchwałą

Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Budziwoju, gm. Tyczyn

39. Agnieszka Bącal / ZIELE // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 219, s. 2 *

45. Jan Gabriel Grochmalicki / Michał Jerzy Kryczko. - Portr. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 11

Uczennica Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp.

Sylwetka rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1925-1936, związanego z Błażową

40. Antoni Rząsa : artysta z Futomy / Ewa Gawińska. Cz. 5 // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 22-23

46. Józef (Baran) Bilewski / oprac. S. W. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 14. - Uzup.: List do redakcji / Zdzisław Domino // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 32

Rzeźbiarz, profesor w szk. artystycznej w Zakopanem

41. Dynowianin w Paryżu / Mec. - Portr. // Życie Podkarp. - 2000, nr 37, s. 24 *

Oficer Wojska Polskiego, lekkoatleta, działacz sportowy związany z Racławówką, gm. Boguchwała

Tadeusz Prokop z Dynowa, muzyk-amator mieszkający w Paryżu

47. Już nieobecna. - Portr. // Ziemia Głog. - 2000, nr 1, s. 11-12

42. Dziewięć szczęść / Agnieszka Skarbowska. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 187, s. 16 *

Nekrolog Marii Kotuli, długoletniej pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Głogowie Młp.

Wielodzietna rodzina Szczygłów ze Stobiernej, gm. Trzebownisko

43. Ignacy Zieliński (1888-1971) / Fryderyk Gil. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 18-20

48. Kapitan Gracjan Fróg "Szczerbiec" (1912-1951) / Bogusław Szwedo. - Il. // Tyg. Nadwiśl. - 2000, nr 30, s. 11 *

Związany z Boguchwałą

3

Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari ze wsi Laskówki, gm. Dynów

Dotyczy Jerzego Grotowskiego, reżysera, reformatora teatru, związanego z Nienadówką, gm. Sokołów Młp.

49. Kawowie z Niechobrza / Mateusz Zieliński. - Il. // Czas. - 2000, nr 1, s. 10

63. Piłsudski w Tyczynie / Mieczysław Skotnicki. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 5 Sylwetka Mieczysława Stanisława Majewskiego z Tyczyna

50. Każda z ludzkich dróg kończy się u bram cmentarnych pól... / Janina Jurasińska. - Portr. // Dynowinka. - 2000, nr 1, s. 2

64. Portrety z naszej gminy : Kazimierz Sowa / Lucyna Gajewska. - Portr. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 5, s. 13

Wspomnienie Jana Ryby, dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Bachórzu i jego zasług dla LO w Dynowie

Związany z Brzezówką, gm. Hyżne

51. Kiedy zrodził się pomysł ufundowania pomnika Papieża na Jasnej Górze, co legło u jego podstaw? / Tomasz Gołąb // Dynowinka. - 2000, nr 3, s. 6

65. Pół wieku razem / Edward Winiarski // Kur. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 2 Obchody Złotego Jubileuszu małżeństwa Emilii i Adama Bełzów z Nienadówki, gm. Sokołów Młp.

Dotyczy fundatora pomnika

66. Przyznano nagrodę / K. O. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 14

52. Ludzie z początku wieku. - Il. // Ziemia Głog. 2000, nr 1, s. 10-11

Dotyczy Kazimierza Golasza z Górna, gm. Sokołów Młp.

Zawiera m. in. rozmowę z Marią Brudz, najstarszą mieszkanką Głogowa

67. Stanisław Bury (1959-2000) : [nekrolog]. - Portr. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 8

53. "M" jak miłość / Urszula Polańska. - Il. // Nowiny. 2000, nr 55, s. 20 *

Związany z Mogielnicą, gm. Boguchwała

Wielodzietna rodzina Prokopców z Zaczernia, gm. Trzebownisko

68. Sto lat pani Agnieszki / Edward Winiarski // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 15

54. Martwa natura z Wąsaczem / Janusz Koryl. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 75, s. 12. - Polem.: Reakcja na "Martwą naturę z Wąsaczem" / Lucyna Gonek. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 20

Jubileusz Agnieszki Flak z Trzebosi, gm. Sokołów Młp.

69. Sukces Mariusza / Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s.

Związki Emila Wąsacza - ministra Skarbu Państwa z Zabratówką, gm. Chmielnik

15

55. Maurycy Straszewski (1848-1921) / oprac. S. W. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 14

70. Sylwetki pamięcią malowane : [Władysława Kołwowa] / Z. W. K. - Portr. // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 9, 11

Sylwetka Mariusza Kołodzieja pochodzącego z Błażowej

Sylwetka pedagoga, filozofa i orientalisty, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodzonego w Lutoryżu, gm. Boguchwała

Sylwetka nauczycielki z Budziwoja, działaczki Koła Gospodyń Wiejskich

56. Milenijny spór / Iwona Balicka // Nowiny. - 2000, nr 2, s. 3 *

71. Śmierć olimpijczyka / Zdzisław Domino. - Portr. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 6, s. 34-35 *

Wiktoria Nitka z Budziwoja, urodzona 1 stycznia 2000 r.

Sylwetka Józefa Barana Bilewskiego Boguchwała, zamordowanego w Katyniu

57. Mój dziadek i jego warsztat / Mieczysław Krasnopolski // Dynowinka. - 2000, nr 1, s. 7-8

58. Najstarszy człowiek Powiatu Rzeszowskiego pan Władysław Magryś z Wólki Hyżnieńskiej / Antoni Ossoliński. - Il. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 4

gm.

Wojenne losy Michała Jerzego Kryczki, ps. Świergała, z Błażowej

73. "Świergała" w służbie ZWZ-AK Placówki "Buk" ; Cz. 1 / Michał Kryczko. - Il., portr. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 14-15

103. rocznica urodzin

59. Nie jestem kombatantem / Kazimierz Popek ; rozm. Jan Batory. - Portr. // Czas. - 2000, nr 1, s. 1, 5

Wojenne losy Michała Jerzego Kryczki, ps. Świergała, z Błażowej

Wojenne wspomnienia autora

74. Wąsacz w sosie własnym / Franciszek Malicki. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 5, s. 14-15 *

60. Oni nieśli niepodległość / Fryderyk Gil. - Faks. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 6 Ropczyckiej,

Racławówki,

72. „Świergała” w służbie ZWZ AK Placówka „Buk”. Cz.2-4 / Jerzy Oleszczyn.- Portr. // Kur. Błaż.- 2000, nr 53, s. 18-19; nr 54, s. 16-17; nr 55, s. 12-14

Wspomnienie Jana Krasnopolskiego, żołnierza armii austriackiej z czasów I wojny światowej, mistrza stolarskiego z Dynowa

Sylwetka Józefa Koleboka z Góry mieszkańca Mogielnicy, gm. Boguchwała

z

Związki ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza z Zabratówką, gm. Chmielnik

żołnierza,

75. Wiek życia / ag. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 35, s. 2 * Stulatka Maria Fortuna z Boguchwały, podopieczna Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie

61. 80. [Osiemdziesiąta] rocznica "Cudu nad Wisłą" we wspomnieniach mojego ojca / Bronisław Lis // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 10

76. Wizyta w Dukli // Ziemia Głog. - 2000, nr 8, s. 8 Wizyta samorządowców i lekarzy z Głogowa Młp. w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dukli, pow. krośnieński

Dotyczy Jana Lisa (1899-1963) oraz innych mieszkańców Bratkowic, gm. Świlcza, walczących w Bitwie Warszawskiej 15 VIII 1920 r.

77. Wróż ze Słociny / Jan Niemaszek. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 23, s. 6 *

62. Pamiętam Jurka... / Marek Czarnota. - Il. // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 141, s. 4 *

Sylwetka Stanisława Ignacego Józefa Niemaszka, zielarza

4

85. Złoci ludzie / Marek Pękala. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 45, s. 23 *

78. Wspomnienia z Niemiec / Kazimierz Popek. - Il. // Czas. - 2000, nr 1, s. 5 Wojenne wspomnienia autora

50 -lecie małżeństwa Stefanii i Stanisława Szostków ze Straszydla, gm. Lubenia

79. Wspomnienie o Ojcu : Tadeusz Grzebyk (18931975) / Władysław Grzebyk // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 18

86. Złote gody w Trzebusce / Edward Winiarski // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 3 50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego Julii i Stanisława Motylów z Trzebuski, gm. Sokołów Młp.

Żołnierz i legionista pochodzący z Kielanówki, gm. Boguchwała

80. Wspomnienie o ś. p. Bronisławie Gąseckim / M. Krasnopolski. - Portr. // Dynowinka. - 2000, nr 2, s. 2

Zob. też poz. 19, 20, 123, 143, 144, 146, 151, 156, 167, 176, 187, 189, 191, 192, 196, 198, 208, 209, 210, 229, 236, 240, 245, 253, 256, 266, 272, 275, 276, 277, 278, 296, 303, 304, 310, 311, 312, 330, 332, 333, 336, 338, 339, 420, 433, 434, 443, 492, 503, 515, 521, 538, 539, 579, 581, 602, 616, 631, 638, 640, 643, 644, 648, 649, 651, 664, 671, 675, 679, 680, 687, 702, 704, 705, 708, 712, 721, 722, 762, 768, 789, 792, 794, 797, 839, 858, 908, 933, 935, 936, 939, 941, 942, 944, 945, 949, 950, 951, 956, 964, 965, 968, 969, 980, 981, 983, 987, 990, 991, 994, 995, 1003, 1011, 1013, 1014, 1038, 1041, 1065, 1068, 1069, 1075, 1084, 1085, 1086, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1098, 1102, 1105, 1109, 1112, 1114, 1115, 1118, 1119, 1126, 1129, 1130, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1151, 1153, 1157, 1159, 1168, 1169, 1170, 1171, 1175, 1178, 1180, 1182, 1185, 1188, 1189, 1192, 1193, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1210, 1220, 1237, 1240

Żołnierz II wojny światowej, członek organizacji "Wolność i Niezawisłość", aktywny działacz społeczny związany z Dynowem

81. Wywiad z ... / Tomasz Gołąb // Dynowinka. - 2000, nr 4, s. 10-12 Fundator pomnika Papieża, Jana Pawła II w Dynowie, dotyczy także historii Dynowa

82. Zapomniany kapelan Legionów / (WALD). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 37, s. 17 * Wspomnienie o kapelanie Żytkiewiczu z Boguchwały

wojskowym

ppłk.

Stanisławie

83. Zasłużeni rodacy : Profesor Jan Radomski / oprac. JC // Echo Kamienia. - 2000, nr 4, s. 6 Związany z Kamieniem

84. Ze wspomnień okupacyjnych / Józef Rząsa // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 30, nr 55, s. 10 Wspomnienia dawnego mieszkańca Futomy, gm. Błażowa

II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 1. Mapy. Plany 87. Mapa Budziwoja / Alicja Szura. - Il. // Głos Tycz. 2000, nr 18, s. 5

88. Rzeszów i okolice : plan miasta. - Kraków : ABW Graf, 2000. - mapa kolor. ; 68 x 48 cm, złoż. 24 x 12 cm * Na odwrocie mapy : Rzeszów i okolice, Gmina i miasto Tyczyn oraz spis ulic

2. Geologia. Geofizyka. Geodezja. Geomorfologia 89. Gaz ziemny dla całej gminy Błażowa / Wiesław Wania // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 9

93. Nie chcą pić ropy czy chcą być szejkami : [reportaż] / Józef Matusz // Rzeczpospolita - 2000, nr 65, s. 4 *

90. Kosmici w zbożu / Krzysztof Kamiński. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 9, s. 22-23 *

Protesty mieszkańców, przeciwko eksploatacji złóż gazu w Pustkach, przysiółku Przybyszówki, gm. Świlcza

Nadnaturalne zjawisko w Kielanówce, gm. Boguchwała

94. Osuwiska - groźny żywioł / Jan Pociask. - Il. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 5, s. 5-6

91. Kuwejt w Nosówce / Agata Król. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 17

95. Pierwszy piktogram w Polsce / Krzysztof Zieliński. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 13, s. 13 *

Złoża ropy naftowej we wsi Nosówka, gm. Boguchwała

Ślady UFO w Kielanówce, gm. Boguchwała

92. Na gazie / Alina Pudło. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 129, s. 1 *

96. Przyszłość w technice cyfrowej / (WALD). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 46, s. 16 *

Odkrycie złóż gazu ziemnego w północnej części pow. rzeszowskiego, m.in. w Jasionce, Terliczce i Łukawcu, gm. Trzebownisko

Kopalnia gazu ziemnego "Krasne"

97. Rogi obfitości / Alina Pudło. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 130, s. 3 * 5

Złoża gazu ziemnego w Terliczce, gm. Trzebownisko

100. Zeolit to minerał XXI wieku / Krzysztof Zieliński // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 15, s. 9 *

98. Terliczka na gazie / (mw). - Il. // Super Nowości. 2000, nr 220, s. 2 *

Odkrycie zeolitu w gm. Hyżne

101. Zeolit w Hyżnem / (twa) // Super Nowości. - 2000, nr 140, s. 11 *

99. UFO u Czarnotów / Małgorzata Bujara. - Il. // Gaz. Wyb. - 2000, nr 162, s. 12 *

Złoża zeolitu w gm. Hyżne

Dotyczy piktogramów w Kielanówce, gm. Boguchwała

3. Gleboznawstwo Zob. poz. 287

4. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia 102. Ciepło w zanadrzu / (HAUS) // Dz. Pol. - 2000, nr 142, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VII *

103. Wspomnienia o rzece dzieciństwa. - Il. // Czas. 2000, nr 1, s. 4

Podziemne złoża wód geotermalnych w gm. Krasne

Mieszkańcy Boguchwały o rzece Wisłok

Zob. też poz. 1105

5. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska a) Ochrona przyrody i środowiska. Parki i rezerwaty Zabezpieczenia odpadów pozostawionych po Rzeszowskich Zakładach Lamp Wyładowczych Polam w Pogwizdowie Nowym, gm. Głogów Młp.

104. Co słychać w Powiecie... / Stanisław Obara // Głos Tycz. - 2000, nr 19, s. 1-2 Sprawozdanie z XVII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego nt. stanu środowiska w pow. rzeszowskim

112. Na szlaku jesiennych wędrówek / oprac. Lus // Ziemia Głog. - 2000, nr 9, s. 12

105. Ecie pecie, co z tym śmieciem? / Daria Kędzierska // Dynowinka. - 2000, nr 3, s. 7

Rezerwat przyrody "Bór", gm. Głogów Młp.

Dotyczy edukacji ekologicznej i działalności szkolnych kół ekologicznych w Dynowie

113. Nie wypalać traw !!! / Anna Kowalczyk // Głos Tycz. - 2000, nr 7, s. 10 W gm. Tyczyn

106. Edukacja ekologiczna w szkole / Danuta Bator // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 24-25

114. Pomogli zwierzakom // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 15

Dotyczy Szkoły Podstawowej w Błażowej

Zespół Szkół w Głogowie Młp. najlepszy w woj. konkursie "Pomóżmy zwierzakom"

107. Edukacja proekologiczna społeczeństwa. - Il. // Dynowinka. - 2000, nr 6, s. 12-13 Dotyczy m. in. gospodarki wodnej w Dynowie

115. San najczystszy w okolicach Dynowa / Bartosz Jagusztyn. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 277, s. 12 *

108. Internetowy konkurs ekologiczny "Multipyt Open" / Barbara Mucha // Wieść Gminna z Chmielnika. 2000, nr 31, s. 20

116. Sukces młodych ekologów / Andrzej Taras. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 7

Udział zespołu "Ekoludki" z Gimnazjum w Chmielniku w finale konkursu w Poznaniu

Udział uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kielnarowej w konkursie ekologicznym

109. Konieczna jest zmiana myślenia / Monika Mączyńska // Dynowinka. - 2000, nr 1, s. 14

117. Wyprawa w inny świat / (WH) // Dz. Pol. - 2000, nr 142, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

Działalność szkolnych kół ekologicznych w Dynowie

Rezerwat przyrody "Bór", gm. Głogów Młp.

110. Lasy, parki i obszary chronionego krajobrazu i ich znaczenie / Piotr Piróg // Dynowinka. - 2000, nr 4, s. 9

118. Zanim podpalisz - pomyśl! / Władysław Kwoczyński // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 22

W okolicach Dynowa

Dotyczy wypalania traw w Świlczy

111. Mogielnik na trującą stłuczkę / (JS). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 63, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. I *

119. "Zapel" inwestuje w ekologię / Adam Kulczycki. Il. // Super Nowości. - 2000, nr 143, s. 9 * 6

W Boguchwale

121. "Zielone Tygrysy" i "Ozony" najlepsze w Polsce / Aneta Fąfara. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 271, s. 11 *

120. Zielone płuca Rzeszowa i okolic / Bożena Wojnar. - Il. // Biul. Inf.-Hand. - 2000, nr 7/8, s. 2

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kielnarowej, gm. Tyczyn i w Tyczynie, laureatami konkursu pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gm. Lubenia

Zob. też poz. 93, 318, 386, 390, 400, 404, 406, 412, 497, 790, 791, 795, 833, 1004, 1007, 1091

6. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka 122. Błędowa Zgłobieńska / Bogdan Dziedzic. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 23

127. Nowa trasa turystyczna / oprac. Stanisław Kogut. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 7, s. 10

Dotyczy turystyki szkolnej w gm. Świlcza

Gm. Głogów Młp.

123. Na dwóch kółkach dookoła Polski / Agnieszka Skarbowska. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 210, s. 15 *

128. Szkolna turystyka / Stefan Płonka // Głos Tycz. 2000, nr 4, s. 7

Globtroterzy: Damian Szczepański z Dylągówki, gm. Hyżne i Witold Wawrzaszek z Rakszawy, pow. łańcucki

W Tyczynie

129. Wędrówki po najbliższej okolicy / Mieczysław Krasnopolski // Dynowinka. - 2000, nr 4, s. 8-9; nr 5, s. 5-7

124. Na trasach rajdowych / Bogdan Dziedzic, fot. Piotr Wałach. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 7

Walory turystyczne gm. Dynów

Turystyka szkolna w gm. Boguchwała

130. Wędruj razem z nami / Marta Baran // Głos Tycz. 2000, nr 13, s. 2

125. Na trasie rowerowej ścieżki edukacyjnej / Małgorzata Pociask. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 25

Turystyka w pow. rzeszowskim

Turystyka szkolna w Błażowej

131. Związek Dynowskiego

126. Nieodkryta ziemia / (DELL). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 227, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

Gmin

Turystycznych

Pogórza

Rec.: Promocyjny folder Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego / M. A. J. - Il. // Wiad. Brzozow. - 2000, nr 5, s.32

Walory przyrodnicze i turystyczne Pogórza Dynowskiego

Zob. też poz. 826

III. LUDNOŚĆ Historia dynowskich Żydów

132. Demograficzna statystyka '99 // Głos Tycz. - 2000, nr 5, s. 2

135. Statystyka Gminy Hyżne // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 11

Dotyczy gm. Tyczyn

Demografia w gm. Hyżne

133. Działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na terenie b. województwa rzeszowskiego w świetle akt przechowywanych w AP w Przemyślu // Rocz. Hist. - Archiw. - T. 73 (2000), s. 151-214 *

136. USC w Świlczy informuje / zebr. Bogdan Piątek // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 25 Dotyczy demografii w gm. Świlcza

134. Ohel, ostatnie świadectwo / (WALD). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 81, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

Zob. też poz. 53, 65, 573, 577, 578, 583, 585, 693

IV. HISTORIA. NAUKI POMOCNICZE HISTORII 1. Archeologia. Antropologia 137. Miedziane topory ze schyłku III Tysiąclecia przed Chrystusem z terenu Polski / Marek Gedl. - Il. // Rocz. Przemys. - T. 36 (2000), z. 1, s. 3-10 *

Parczewski. - Il. // Mater. i Spraw. Rzesz. Ośr. Archeol. T. 21 (2000), s. 271-283 * Streszcz. w jęz. niem. i ros.

Bibliogr. Dotyczy m. in. Głogowa Młp. i Rudnej Małej, gm. Głogów Młp.

139. Rozpoznanie grodzisk na terenie województwa podkarpackiego / Marek Florek // Rzesz. Teka Konserw. T. 2. - (2000), s. 7-39 *

138. Piętnasty sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 16 w Bachórzu pow. Rzeszów / Michał

Dotyczy m. in. pow. rzeszowskiego

7

XVII wieku [m.in. dotyczy pow. rzeszowskiego] / Bogdan Kaczmar. Obrona Rzeszowa we wrześniu 1939 r. [m.in. dotyczy pow. rzeszowskiego] / Jerzy Majka. Akcja "Burza" w Inspektoracie Rzeszowskim Armii Krajowej [m.in. dotyczy pow. rzeszowskiego] / J. Majka 4. Etnografia: Budownictwo ludowe [dotyczy woj. podkarpackiego] / K. Ruszel. Garncarstwo ludowe / K. Ruszel. Tradycyjna obrzędowość doroczna [m.in. w pow. rzeszowskim] / Andrzej Karczmarzewski Rec.: Historia nam najbliższa / (elba). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 275, s. 11 ; Daleka i bliska / (WALD). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 287, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI ; Nie tylko dla nauczycieli / oprac. E. K. Il. // Nowe Podkarp. - 2000, nr 49, s. 12

140. Rzeszów - Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / [red. Sylwester Czopek]. - Rzeszów : Wydaw. Muzeum Okręgowego : Wydaw. Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Oddział, 2000. - 250, [1] s.: il., faks., fot., mapy, portr., rys. ; 23 cm * Bibliogr. przy rozdz. Zawiera m. in.: 1. Wstęp - od wydawcy 2. Archeologia: Główne etapy zasiedlania Polski południowowschodniej w pradziejach / S. Czopek. Archeologia średniowieczna i staropolska [dotyczy woj. podkarpackiego] / S. Czopek 3. Historia: Podział administracyjny [dotyczy Rzeszowa i okręgu] / Krzysztof Szela. Najazdy tatarskie na ziemię przemyską i sanocką w

2. Historia poszczególnych gmin i miejscowości 146. Budziwój...Budziwój... / Mieczysław Skotnicki. [Cz. 1-10]. - // Głos Tycz. - 2000, nr 8, s. 5 ; nr 9, s. 3 ; nr 11/12. s. 3 ; nr 13, s. 3 ; nr 14, s. 3 ; nr 16, s. 3 ; nr 17 s. 3 ; nr 18, s. 3 ; nr 19, s. 3 ; nr 20, s. 3 ; nr 21, s. 3

Bartkówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) Zob. poz. 351

Błędowa Tyczyńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik)

Dąbrówka Starzeńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów)

142. Z kart historii / oprac. Agata Litwin. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 30, s. 4-5

147. Malownicze ruiny / Grzegorz Szajnik. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 17, s. 15 *

Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg)

Dylągówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne)

143. Słownik biograficzny gminy Boguchwała. - Cz. 1 // Czas. - 2000, nr 1, s. 11

148. Dlaczego Dylągówka / Zdzisław Jagusztyn // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 7

Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn)

Historia sołectw naszej gminy = poz. 141

144. To było w Borku / Mieczysław Skotnicki . - [Cz. 4-8] // Głos Tycz. - 2000, nr 2, s. 3 ; nr 3, s. 3 ; nr 4, s. 3 ; nr 5, s. 3 ; nr 6, s. 3

Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) 149. Corrida na dynowskim rynku / Z. S. - Portr. // Pogranicze. - 2000, nr 31, s. 9 *

Brzezówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne)

150. Dynowskie dole / (WALD). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 63, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

141. Historia sołectw naszej gminy // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 5, s. 10-12

Zob. też poz. 81

Historia wsi Brzezówka, Dylągówka, Grzegorzówka, Szklary, Wólka Hyżnieńska, gm. Hyżne

Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów)

Budy Głogowskie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.)

151. Fundowała księżna pani / (DELL). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 124, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VIII * Ślady dóbr księżnej Urszuli Branickiej Lubomirskiej w Głogowie Młp.

145. Budy na piaskach / (DELL). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 302, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

152. Przemówienie Burmistrza mgr. inż. ... z uroczystości 3 Maja / Kazimierz Rokita // Ziemia Głog. 2000, nr 5, s. 10-11

Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn)

Dotyczy historii i zabytków oraz działalności OSP w Głogowie Młp.

Zob. też poz. 388, 389

8

Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.)

Mrowla (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza)

Zob. poz. 1116

Zob. poz. 1127

Grzegorzówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne)

Nowy Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Kamień)

Historia sołectw naszej gminy = poz. 141

160. Wspomnienia o mieszkańcach wsi Nowy Kamień / Tadeusz Waldemar Karus // Głos Kamienia. - 2000, nr 1, s. 7 ; nr 2, s. 6 ; nr 3, s. 8

Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn)

Przedr. z: Na drodze życia : w poszukiwaniu zaginionej [...] / Tadeusz Waldemar Kraus. - Krosno, 1993

Hermanowa dawniej i dzisiaj / Antoni Hadała, Łukasz Kuczmarz = poz. 26

Przewrotne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.)

Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów)

161. Z przeszłości Przewrotnego : cd. / oprac. Józef Kłeczek // Ziemia Głog. - 2000, nr 1, s. 7-9

153. Hyżne // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 911

Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)

Kąkolówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa)

Almanach podkarpacki 2000 / red. Janusz Szkutnik, Józef Świeboda = poz. 33

Zob. poz. 632

Rzeszów - Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / [red. Sylwester Czopek] = poz. 140

Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) 154. Dzieje wsi Kielanówka / oprac. Maria Radko. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 19-20

Siedliska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Lubenia)

155. O Kielanówce z kronik parafialnych / oprac. Stanisław Rejman // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 17

Zob. poz. 1129

Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów)

Słocina (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne)

156. Kraśnianki i romantycy / Marek Czarnota. - Il., portr., rys. // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 6, s. 6-7 *

162. Na plebanii / Adam Warzocha. - Il. // Nowiny. 2000, nr 249, s. 34 *

Właścicielki Krasnego

Historia parafii

Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała)

Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów)

157. Dokument lokacyjny wsi Lutoryż // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 8

Równym, ciągiem, monotonnym / (KRI) = poz. 246 163. Świat sprzed lat / Waldemar Bałda. - Il. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 134-137

158. Dzieje wsi Lutoryż / Grzegorz Rusin // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 8-9

Również rejestr przedsiębiorców z Sokołowa Młp. z 1928 r.

Zob. poz. 1194

164. Świat, który odszedł w zapomnienie / (WALD). Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 49, s. 16 *

Łubno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów)

165. Z przeszłości Sokołowa / Andrzej Dańczak // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 61-79 Przedr. z: Biuletyn Muzeum Regionalnego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury im. J. Goslara w Kolbuszowej.- 1964, nr 2

159. Łubno koło Dynowa / Adam Rząsa // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 3, s. 11 * 9

Styków (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.)

Wólka Hyżneńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne)

166. Gawędy Stykowa / oprac. Józef Słapiński. Bibliogr., il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 2, s. 6-8

Historia sołectw naszej gminy = poz. 141

Szklary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne)

Zabratówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik)

Historia sołectw naszej gminy = poz. 141

170. Z kart historii / oprac. Agata Litwin. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 4-5

Trzeboś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.)

Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko)

167. Rys historyczny parafii i kościołów w Trzebosi / Leszek Walicki, Bartosz Walicki. - Il. // Rocz. Sokoł. 2000, nr 2, s. 85-98

171. Echa "Dni Zaczernia" 1-10 września / Barbara Szeliga. - Il. // Oczekiwanie. - 2000, nr 79/80, s. 3-4

Również sylwetka obecnego proboszcza, ks. Jana Kubasa

Obchody 700 -lecia miejscowości

Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów)

Zgłobień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała)

168. Najsławniejszy dom Tyczyna / Mieczysław Skotnicki. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 7, s. 3

172. Zapomniane pogranicze / (KRI). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 1, s. 21 *

Dotyczy kurnej chaty, której zdjęcie zostało zamieszczone w hitlerowskiej gazecie w Berlinie w czasie II wojny światowej

Zob. też poz. 387, 418

Wola Rafałowska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik)

Zwięczyca (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała)

169. Najpierw był krzemienny grot... / oprac. Agata Litwin. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 29, s. 9-11

173. Dzieje wsi Zwięczyca / Il. // Wiad. Boguchw. 2000, nr 4, s. 11-12

Historia osadnictwa i wsi Wola Rafałowska od XVI wieku, także zabytki

3. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza do roku 1772 Rzeszów - Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / [red. Sylwester Czopek] = poz. 140

4. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1772-1914 174. Dobra Sokołowskie w 1865 roku według inwentarza sporządzonego po śmierci Alwiny von Schlippenbach / Sławomir Wnęk. - Bibliogr., il., mapa // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 119-133 *

Rzeszów - Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / [red. Sylwester Czopek] = poz. 140

Wartość dóbr sokołowskich: pól ornych, lasów i nieruchomości, tj. przemysłu dworskiego obejmującego miejscowości: Trzebuska, Nienadówka, Trzeboś, Sokołów Młp., Wólka Sokołowska, Górno, Turza, gm. Sokołów Młp.

176. Z pamiętnika mojego ojca, Józefa Karola Horodyńskiego, ppłk. inż. wojsk polskich, ozdobionego złotym Krzyżem Virtuti Militari w roku 1831 / wybr. T. Łagowska // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 10

175. Kąkolówka w okresie autonomii Galicji i po odzyskaniu niepodległości : pozarolnicze źródła utrzymania ludności / Małgorzata Kutrzeba // Kur. Błaż. 2000, nr 55, s. 29

Sylwetka związana z Dąbrową, gm. Świlcza

10

5. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1914-1939 177. Już ją widzieli idącą... / Maria Stokłosa. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 7-8

179. Pamięć profanowana / (HAUS). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 79, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VII

Udział mieszkańców Trzciany, gm. Świlcza, w walkach o niepodległość w czasie I i II wojny światowej

Pomnik ofiar chłopskich rozruchów 19 sierpnia 1937 roku w Harcie, gm. Dynów

Kąkolówka w okresie autonomii Galicji i po odzyskaniu niepodległości : pozarolnicze źródła utrzymania ludności / Małgorzata Kutrzeba = poz. 175

Rzeszów - Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / [red. Sylwester Czopek] = poz. 140

178. O krzyżu zabitych Moskali / GREG. - Il. // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 30, s. 4 *

Zob. też poz. 57

Historia krzyża na wzgórzu w Malawie, gm. Krasne - pamiątki potyczki z czasów I wojny światowej

6. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1939-1945 180. "A Polska winna trwać wiecznie / oprac. Józef Słapiński. - Bibliogr., il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 6, s. 1618

189. Przeżyłem "Golgotę Wschodu" / Stanisław Przywara. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 13, s. 6-8 Historia zesłania na Syberię w lutym 1940 r. rodziny Przywarów z Bratkowic, gm. Świlcza

Historia Ruchu Ludowego na Ziemi Głogowskiej

190. Przybyli ułani / K. Osiniak. - Il. // Kur. Sokoł. 2000, nr 10-11, s. 6

181. Był taki czas: u źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie / Zdzisław Konieczny ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : PTH.O : AP, 2000. - 55 s. ; 21 cm *

Dotyczy pobytu w 1939 r. w Sokołowie Młp. ułanów z Pomorskiej Brygady Kawalerii

191. Rodzina Bachmanów / Il. // Czas. - 2000, nr 1, s.

Rec.: Pawłokoma - próba nowego spojrzenia / Tadeusz A. Olszański. - Il. // Płaj. - 2000, nr 21, s. 181-184

10 Wojenna historia rodziny Stefanii Kawy z domu Bachman, mieszkanki Boguchwały

182. Dla pamięci przyszłych pokoleń / Józef Rząsa // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 16

Rzeszów - Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / [red. Sylwester Czopek] = poz. 140

Wspomnienie wydarzeń z 1945 r. w Futomie, gm. Błażowa

183. Dokument / oprac. S. W. // Wiad. Boguchw. 2000, nr 2, s. 23

192. Rzeszów będzie pamiętał... / Stanisława DecSojowa. - Il. // Głos Rzesz. - 2000, nr 11, s. 14 *

Ankieta dotycząca mieszkańców gm. Boguchwała ph. "Ostatnie dni okupacji niemieckiej i odzyskanie wolności"

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci zamordowanego w Katyniu por. rez. Ignacego Deca związanego z Sokołowem Młp. i Rzeszowem

184. Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu refleksje córki zamordowanego oficera / Stanisława DecSojowa. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 8-9

193. Straty wojenne : zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945. / Jerzy Gołos, Agnieszka Kasprzak-Miller ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. - Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2000. - 419 s. : il., mapy ; 25 cm *

Dotyczy Ignacego Deca, nauczyciela i dyrektora szkoły w Rzeszowie, żołnierza zamordowanego w Katyniu w 1940 r.

185. Notatki okupacyjne 1939-1941 w Sokołowie Młp. - Il. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 154-218

Bibliogr. Dotyczy również pow. rzeszowskiego

186. Organizacja ZWZ AK w Kielanówce / oprac. Kazimierz Kaszuba // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 25

194. Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej na terenie sokołowszczyzny / Ludwik Janik. - Il. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 148-153

187. Pamięci Katynia / K. Osiniak. - Il. // Kur. Sokoł. 2000, nr 4, s. 3-4 Dotyczy pomordowanych w Katyniu oficerów z Sokołowa Młp. i okolic

188. Pamięci ofiar II-giej Dynowinka. - 2000, nr 6, s. 2-3

wojny

światowej

195. Trzeba dbać o kości / Piotr Wróbel. – Il. // Nowiny. - 2000, nr 117, s. 14 *

/

Sprawy narodowościowe między Polakami a Ukraińcami w Pawłokomie, gm. Dynów

Lista osób z Dynowa i okolic, zamordowanych w czasie wojny oraz wywiezionych na Syberię

196. W 60. rocznicę zbrodni katyńskiej : wspomnienie o kapitanie Henryku Marianie Wdówce ze Zgłobnia 11

Zob. też poz. 46, 48, 59, 64, 71, 72, 73, 78, 80, 84, 134, 177, 646

(1896-1940) / Zdzisław Domino. – Portr. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 5 Zgłobień, gm. Boguchwała

7. Historia polityczna 1944-1956 197. Czarna Niedziela / Jerzy Oleszczyn // Kur. Błaż. 2000, nr 53, s. 19-20

201. Upiorna przeszłość Turzy / (DELL). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 238, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

Dotyczy wydarzeń z marca 1945 roku, które miały miejsce w miejscowościach gm. Dynów, m. in. w Pawłokomie

Egzekucja na żołnierzach AK, dokonana przez funkcjonariuszy NKWD w Turzy, gm. Sokołów Młp.

198. Nagroda dla Nawrockiego / MAF // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 265, s. 2 *

202. Wspomnienia... ps. "Rokosz" / Józef Buczak. Cz. 1-2. - Il. // Głos Rzesz. - 2000, nr 6, s. 17 ; nr 7/8, s. 1819 *

Zbigniew Nawrocki, laureat nagrody im. Jerzego Łojka za monografię pt. "Zamiast wolności: UB na Rzeszowszczyźnie"

Groby pomordowanych w turzańskim lesie przez NKWD w 1945 roku, gm. Sokołów Młp.

199. Obowiązkowe dostawy / Wojciech Zagórski // Głos Tycz. - 2000, nr 20, s. 9

203. Zapomniany epizod / Zdzisław Wacnik. - Il. // Czas. - 2000, nr 1, s. 7

Polityka wobec wsi polskiej w latach 50. na przykładzie pow. rzeszowskiego

Historia drużyny harcerskiej z Boguchwały w latach 1945-1947

200. Referendum i wybory w województwie rzeszowskim w latach 1946-1947 / Andrzej Daszkiewicz. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000. - 137, [1] s. ; 23 cm *

204. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" : okręg Rzeszów / Grzegorz Ostasz. - Rzeszów : "Libri Ressoviences", 2000. - 181 s. : il., mapy ; 21 cm * Rec.: Zbigniew K. Wójcik // Stud. Rzesz.- T. 7 (2000), s. 186-189 ; : Zdzisław Zblewski // Zesz. Hist. WiN-u.- Nr 17 (2000), s. 307-309

Bibliogr. Indeks

Zob. też poz. 615

V. ETNOGRAFIA 1. Prace ogólne. Kultura materialna 205. Kielanówka wczoraj i dziś / Helena Owczarska. Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 23

207. Z pamięci babci / Jan Niebudek. - Il. // Nowiny. 2000, nr 119, s. 12 * Impreza "Starych potraw smak i urok" w Błażowej

206. Smakowicie w Błażowej / Barbara Kleczyńska // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 9, s. 24 *

Zob. też poz. 290, 912, 922, 924, 999

Impreza folklorystyczna

2. Literatura ludowa (opracowania i teksty) 208. Miłe spotkania w Nowej Sarzynie / Danuta Bielec // Dynowinka. - 2000, nr 2, s. 9 *

209. Proza życia poezją kraszona / Barbara Kleczyńska. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 1, s. 61 *

Danuta Bielec, ludowa poetka z Bachórza, gm. Dynów, gościem honorowym VI Międzynarodowych Spotkań Poetów Wrzeciono - 2000 w Nowej Sarzynie

Bronisława Bieda, poetka ludowa z Lubeni

3. Sztuka ludowa 210. Wystarczą jej papier i nożyczki / Marta Pawelec. Il. // Super Nowości. - 2000, nr 17, s. 13 *

Zob. też poz. 1111, 1149

Wernisaż prac Krystyny Diethelm-Mytych związanej z Głogowem Młp., w salonie "Deni Cler" w Rzeszowie

12

4. Muzyka. Taniec. Stroje ludowe 211. Grają i śpiewają nie tylko w Boguchwale / Maciej Stopa. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 7

212. Starych potraw smak i urok / Zbigniew Nowak. Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 26

Historia i działalność zespołu śpiewaczego z Boguchwały

Regionalne Spotkanie Kapel Ludowych w Błażowej

Zob. też poz. 905, 906, 913, 920

5. Zwyczaje. Obrzędy. Wierzenia W Grzegorzówce, gm. Hyżne

213. Po Świętej Jadwidze / Stefania Buda // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 7

218. Wielkanocne zwyczaje w dawnej Futomie // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 10

Zwyczaje ludowe we wsi Nosówka, gm. Boguchwała

Art. na podst.: Zapiski z dziejów Futomy / Andrzej Mnich ; oprac. Zofia Licznarska. - Wrocław, 1998

214. Rozmowy z Babcią : Wielkanoc / rozm. A. W. Cz. 2 // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 9-10 Zwyczaje świąteczne w Błażowej

219. Wielki Post i Wielkanoc w naszej tradycji / Stefania Buda // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 18

215. Troszeczkę żal... / Halina Janusz // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 13

Dotyczy parafii w Zabierzowie, przysiółku Racławówki, gm. Boguchwała

Obyczaje w gm. Boguchwała dawniej i dziś

220. "Zwyczaje żniwne" / Stefania Buda. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 4-5

216. Turki - historia straży grobowych w południowowschodniej Małopolsce / Roman Zych // Wiad. Boguchw. 2000, nr 2, s. 16-17

Boguchwała i okolice

Dotyczy m. in. tradycji wielkanocnych w Boguchwale

Zob. też poz. 755, 862, 873, 875, 878, 885, 886, 900, 916, 1035, 1037, 1214

217. Wieczory majowe dawniej i dziś / Monika Pałac // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 14

VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 1. Prace ogólne. Planowanie. Inwestycje 221. Budowa kanalizacji sanitarnej / Janusz Skotnicki. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 2, 9

226. Kto zagospodaruje hektary w Krasnem? / Waldemar Trawka. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 121, s. 3 *

W Tyczynie

Burmistrz gminy informuje / Józef Wyskiel = poz. 600

227. List do Redakcji "Kuriera Błażowskiego" / Jan Graboś // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 16

222. Cel strategiczny / (KRI) // Dz. Pol. - 2000, nr 147, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VII *

Dotyczy powołania Regionalnego Koła Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej z prezesem Zarządu GSH, Janem Grabosiem

Inwestycje w gm. Tyczyn

228. Opracowywanie projektów / Jacek DziobekRomański, Zbigniew Mac // Czas. - 2000, nr 1, s. 2-3

223. Forum Gospodarcze Tyczyn 2000 // Głos Tycz. 2000, nr 9, [wkładka s. 1-4]

Dotyczy wniosków o dofinansowanie z funduszy międzynarodowych dla gm. Boguchwała

Dotyczy projektu unijnego w ramach programu PHARE w Tyczynie

224. Gmina za doliną / Marta Watras. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 132, s. 8. - Polem. Burmistrz komentuje / Józef Wyskiel // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 4 ; Płacz błażowskich biznesmenów / [stały czytelnik] // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 19 *

229. Pod skrzydłami / Marek Jakubowicz. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 126, s. 28 * Józef Guzek, przedsiębiorca z Boguchwały

230. Problemy społeczno-gospodarcze gminy Boguchwała w świadomości radnych III kadencji / Jolanta Purpura. - Cz. 1-2 // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 22-24 ; nr 2, s. 24-25

Strategia rozwoju gm. Błażowa

225. Kronika gminna // Ziemia Głog. - 2000, nr 1, s. 11 Dane statystyczne za rok 1999, gm. Głogów Młp.

231. Spacerkiem po gminie / Il. // Głos Kamienia. 2000, nr 3, s. 2 13

Dotyczy gm. Kamień

W gm. Tyczyn

232. Strategia po sokołowsku / K. Osiniak // Kur. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 3

234. Wyrastają mury sal / (DELL). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 241, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

Dotyczy dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Sokołów Młp. na lata 1998-2002"

Szkolne inwestycje w gm. Boguchwała

Zob. też poz. 24, 25, 27, 235, 368, 405, 684, 741, 817, 835

233. WPI czyli planowanie inwestycji // Głos Tycz. 2000, nr 18, s. 1, 9

2. Geografia gospodarcza 235. "Alfred" z przeciwatomowego bunkra / Zdzisław Surowaniec ; rozm. Witold Gancarz. - Il. // Wieści. - 2000, nr 38/39, s. 3

238. Pod Rzeszowem i z Rzeszowem / (WALD). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 43, s. 18 *

Dotyczy inwestycji i rozwoju gospodarczego w gm. Chmielnik

Rozwój gm. Krasne

236. Na końcu świata w Zabratówce / Jan Niebudek. Il. // Nowiny. - 2000, nr 30, s. 19 *

239. Związek Komunalny "Wisłok" : [informator]. [Rzeszów: Wydawnictwo "Cmyk", 2000]. - [60] s.: fot. kolor., 1 mapa ; 28 cm *

Sytuacja gospodarcza Zabratówki, gm. Chmielnik

Tekst również w jęz. ang. i niem. Dotyczy m. in. Błażowej, Boguchwały, Chmielnika, Dynowa, Głogowa Młp., Hyżnego, Krasnego, Lubeni

237. Na rozdrożu / Dariusz Dziopak. - Il. // Nowiny. 2000, nr 243, s. 38 * Problemy społeczno-gospodarcze Dynowa

3. Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka. Budownictwo a) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka 240. "Aby nieustannie ożywiać pamięć o PapieżuPolaku, którego Bóg powołał na stolicę Piotrową..." / Janina Jurasińska. - Il. // Dynowinka. - 2000, nr 4, s. 2

244. 590 [Pięćset dziewięćdziesiąt] lat po Grunwaldzie / Anna Jaskólska. - Il. // Czas. - 2000, nr 1, s. 9 Historia Pomnika Grunwaldu w Boguchwale

Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w Dynowie, ufundowanego przez Danutę i Tomasza Gołąbów, pochodzących z Dynowa mieszkańców Indianapolis w USA

245. Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II w Dynowie / Tomasz Gołąb // Dynowinka. - 2000, nr 5, s. 7-8 Przemówienie Tomasza Gołąba, fundatora, podczas odsłonięcia pomnika

241. Badania wybranych elementów zabudowy śródmieścia miasta Tyczyna / Adam Rybka, Janusz Pełczyński. - Il. - Cz. 1 // Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. i Inż. Środ. - Z. 32 (2000), s. 419-426 *

246. Równym, ciągiem, monotonnym / (KRI). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 76, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI * Układ urbanistyczny w Sokołowie Małopolskim oraz historia miasta

242. Dziewięćdziesięciolecie Pomnika Grunwaldzkiego / oprac. JC. - Il. // Echo Kamienia. 2000, nr 4, s. 7

247. W sprawie pomnika Grunwaldu / Aleksander Deręgowski // Czas. - 2000, nr 1 , s. 7 Dotyczy historii pomnika w Boguchwale

W Kamieniu

248. Wyszła przed orkiestrę / (MER) // Dz. Pol. - 2000, nr 79, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

243. Możliwości restrukturyzacji małych miast Polski południowo-wschodniej na przykładzie miasta Tyczyna / Adam Rybka, Aleksandra Prokopska, Janusz Pełczyński. Cz. 1 // Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. i Inż. Środ.- Z. 32 (2000), s. 427-434 *

Układ urbanistyczny Głogowa Młp.

Zob. też poz. 36, 51, 81, 179, 843, 1193

b) Budownictwo 250. Otwarcie nowego obiektu sportowego / K. Osiniak // Kur. Sokoł. - 2000, nr 5, s. 11

249. Inni likwidują, my budujemy / Zbigniew Piróg ; rozm. Krystyna Urbanek. - Portr. // Nowiny. - 2000, nr 110, s. 23 *

Szkoła Podstawowa w Trzebusce, gm. Sokołów Młp.

Budowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Kamieniu

251. Popływają, pograją... / (MR). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 266, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. I * 14

Także: Super Nowości. - 2000, nr 263, s. 7 Budowa basenu w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 i kaplicy bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Stobiernej, gm. Trzebownisko

252. Przybywa domów / Renata Drążek. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 7, s. 2

254. Własne cztery kąty / [Joanna Borowiec] // Głos Tycz. - 2000, nr 16, s. 9

Dotyczy budownictwa w gm. Tyczyn

Przedr. z: Nowiny. - 2000, nr 145, s. 11 Dotyczy budownictwa w pow. rzeszowskim

253. W nowych klasach / rozm. Bar. - Il. // Nowiny. 2000, nr 221, s. 11 *

Zob. też poz. 168, 363, 705, 711, 716, 805, 809, 834, 836, 838

4. Przemysł. Rzemiosło. Technika a) Zagadnienia ogólne Zob. poz. 111, 497, 499

b) Historia techniki, przemysłu, rzemiosła i handlu 255. Pół wieku "pod napięciem" / Leszek Walicki. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 10-11, s. 8

257. Tradycje rzeźnictwa w Sokołowie Młp. na podstawie zachowanych dokumentów cechowych / Krzysztof Osiniak. - Bibliogr., il. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 99-118

Dotyczy rozdzielni i Posterunku Energetycznego, oddanych do użytku mieszkańcom Sokołowa Młp. oraz gm. Kamień

Rzeszów - Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / [red. Sylwester Czopek] = poz. 140

258. Wisłok w gospodarce dworskiej na przykładzie młynów / Adam Witek. - Il. // Czas. - 2000, nr 1, s. 3-4

256. Samotny komin / (SWED) // Dz. Pol. - 2000, nr 17, s. 16 *

259. Zaczerskiego piwa zapomniany smak / (WALD). Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 126, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI*

Historia młynów w gm. Boguchwała

Dotyczy historii nieistniejącej już cegielni w Boguchwale, również sylwetka jej założyciela inż. Klaudiusza Angermana

Dzieje browaru w Zaczerniu, gm. Trzebownisko

Zob. też poz. 163

c) Gaz Zob. poz. 93, 96

d) Przemysł materiałów budowlanych 260. Cyryl, Safona i Ofelia / Bartosz Klepacki // Nowiny. - 2000, nr 246, dod. Nasza Chata, s. 6 *

263. Tam, gdzie powstaje syntetyczny marmur / Krzysztof Zieliński. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 25, s. 16 *

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex w Rudnej Małej, gm. Głogów Młp.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex w Rudnej Małej, gm. Głogów Młp.

261. Ekologiczny Vidok / L. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 247, s. 17 * Firma Vidok w Rudnej Małej, gm. Głogów Młp.

264. Z Rudnej w świat / Józef Lonczak. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 251, s. 17 *

262. Marmurem i granitem podbić świat / (mg). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 266, s. 8 *

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex w Rudnej Małej, gm. Głogów Młp.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex z Rudnej Małej, gm. Głogów Młp.

e) Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny Zob. poz. 18, 119, 498

15

f) Przemysł rolny i spożywczy 269. Powinniśmy przetrwać / Antoni Kogut ; rozm. Henryk Jagodnicki. - Portr. // Ziel. Sztand. - 2000, nr 12, s. 13 *

265. Ciężki kawałek chleba / Beata Ryznar. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 261, s. 12 * Piekarnia "Marzenie" w Trzcianie, gm. Świlcza

Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska Resmlecz w Trzebownisku

266. Kęs chleba / Jan Kos. - Il. // Kontakty Podkarp. 2000, nr 26 [właśc. 1], s. 9 *

270. Prywatyzacja po polsku / (JS). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 275, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. II *

Piekarnia Cecylii Róg w Trzcianie, gm. Świlcza

Konferencja poświęcona przekształceniom przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, zorganizowana przez Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale

267. Kurczaki z Rudnej zdobywają rynek / (and). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 102, s. 16 * Zakład Produkcyjno-Handlowy Tadeusza Czyża w Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza

271. Świąteczne zakupy u "Hermana" / (jat). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 92, s. 10 * Zakłady Mięsne Herman w Kielnarowej, gm. Tyczyn

268. Nawarzyli piwa / Józef Twardowski. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 46, s. 1-2 *

Zob. też poz. 694

Browar "Romus" w Dąbrowej, gm. Świlcza

g) Przemysł drobny. Spółdzielczość pracy. Rzemiosło Jerzy Panek, stolarz z Futomy, gm. Błażowa

272. Droga przez most / Adam Szymański. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 4, s. 8 *

276. Zanikające zawody / Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 1, s. 6

Zakład Franciszka Jurka, produkujący materiały budowlane w Zarzeczu, gm. Boguchwała

Sylwetka Stanisława Ściuka, mistrza kowalskiego z Kamienia

273. Gmina meblarzy / Józef Lonczak // Nowiny. 2000, nr 77, s. 5 *

277. Zanikające zawody w gminie Kamień : hafciarstwo / e.k. - Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 3, s. 5

Gm. Krasne

Sylwetka Aleksandry Barabasz, hafciarki z Kamienia

274. Nie zamierzamy się poddawać / Romuald Malimon ; rozm. Grzegorz Szajnik. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 24, s. 13 *

278. Zanikające zawody w gminie Kamień : szewstwo / Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 2, s. 5

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Fermstal w Dynowie

Sylwetka Józefa Stypy, szewca z Kamienia

275. Stolarz w drodze do Europy / (mw). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 230, s. 17 *

Zob. też poz. 57, 886

5. Gospodarstwo wiejskie a) Rolnictwo 279. Braterska pomoc / oprac. Lus // Ziemia Głog. 2000, nr 10, s. 6

282. Informacja o działalności Izby Rolniczej Województwa Podkarpackiego / Zbigniew Słotwiński // Biul. Inf.-Hand. - 2000, nr 3, s. 16-17

Dotyczy pomocy udzielonej przez rolników z gm. Głogów Młp. dla gm. Jeleniewo z woj. podlaskiego

Dotyczy także pow. rzeszowskiego

280. Co słychać w Powiecie... / Stanisław Obara // Głos Tycz. - 2000, nr 11/12, s. 2

283. Izba Rolnicza Województwa Podkarpackiego w 1999 r. / Czesław Knapik // Głos Tycz. - 2000, nr 7, s. 1, 9

Dotyczy m. in. restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w Polsce w kontekście przystąpienia do UE, sprawozdanie z XV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

Dotyczy także pow. rzeszowskiego

284. Komisja Rolnictwa i nie tylko / Ryszard Pępek // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 8

281. Co słychać w Powiecie... / Elżbieta Litwin // Głos Tycz. - 2000, nr 14, s. 1-2

Stowarzyszenie Grupa Producentów Zbóż i Ziemniaków w Błażowej

Rada Powiatu nt. rolnictwa w Polsce w świetle przystąpienia do UE

285. Kosy w dłoń...? // Ziemia Głog. - 2000, nr 8, s. 5 16

Zbiory zbóż w gm. Głogów Młp.

293. Rolnicy skorzystają // Głos Tycz. - 2000, nr 18, s. 10

286. Kółko rolnicze w Boguchwale / sw. - Il. // Czas. 2000, nr 1, s. 6

Dotyczy dotacji dla rolników z gm. Tyczyn

Historia Kółka Rolniczego w fotografii z lat 1906-1920 ze zbiorów Tadeusza Rusinka i Kazimierza Opalińskiego

294. Spór o Kółko Rolnicze w Zwięczycy / Grzegorz Rusin. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 17-18 Historia i działalność

287. Miasto Rzeszów i powiat rzeszowski / Aleksander Cwynar. - Il. // Biul. Inf.-Hand. - 2000, nr 3, s. 30-33

295. Stacja diagnostyczna w Błażowej. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 9

Rolnictwo w pow. rzeszowskim, także o roli Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rzeszowie z siedzibą w Boguchwale w zakresie doradztwa rolniczego

Dotyczy Spółdzielni Kółek Rolniczych

288. Mleczna droga do Unii Europejskiej. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 8, s. 4

2

296. Tadeusz Kozak / atk // Nowiny. - 2000, nr 172, s. * Starosta dożynek w Częstochowie, rolnik z Chmielnika

Inwestycje w gospodarstwie rolnym Jana Zuby z Pogwizdowa Starego, gm. Głogów Młp.

297. 13 [Trzynaście] lat nienawiści / Krzysztof Fil. - Il. // Życie Podkarp. - 2000, nr 29, s. 10 *

289. Podzieliły ich scalenia / Józef Twardowski. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 126, s. 8 *

Rodzinny spór o gospodarstwo w Siedliskach, gm. Lubenia

Dotyczy scaleń gruntów w Błażowej Dolnej, gm. Błażowa

298. Tworzenie i funkcjonowanie grup producenckich / Stanisław Kawa // Biul. Inf.-Hand. - 2000, nr 3, s. 18-19 *

290. Przedwojenne prace w rolnictwie / Monika Pałac // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 5, s. 14-15

Dotyczy m. in. działalności Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Dotyczy gm. Hyżne

299. "VAT-owane" rolnictwo - teoria i praktyka / oprac. Lus // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 7

291. Recepta jest banalna / Józef Fedan ; rozm. Jerzy Wolski. – Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 29, s. 5 *

Informacja skierowana do rolników z gm. Głogów Młp.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjnej "Postęp" w Jasionce, gm. Trzebownisko

300. W kolejny sezon - jako wierzyciele / (JS). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 114, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. I *

292. Rolnictwo - temat sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 30, s. 6-7

Spotkanie rolników z woj. podkarpackiego w Boguchwale

Zob. też poz. 2, 50, 344, 472, 479, 483, 484, 845, 851, 862, 873, 875, 878

Sprawozdanie z obrad XV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

b) Hodowla. Weterynaria 301. Inicjatywa miłośników zwierząt. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 16

305. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale miejscem promocji postępu hodowlanego / Stanisław Kawa // Biul. Inf.-Hand. - 2000, nr 7/8, s. 4-5 *

Akcja pomocy dla schroniska "Kundelek" w Zaczerniu, prowadzonej przez uczniów z Zespołu Szkół w Głogowie Młp.

Prezentacja hodowców zwierząt także z gmin pow. rzeszowskiego

302. Ptak rodem z Azji / Adam Kulczycki. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 258, s. 12 *

306. Zaadoptuj mnie / Bożena Kwasnowska-Krok. - Il. // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 72, s. 5 *

Hodowla bażantów Edmunda Lisa w Strażowie, gm. Krasne

Schronisko dla zwierząt "Kundelek" w Zaczerniu, gm. Trzebownisko

303. Skrzydlate hobby / Agata Król. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 24

307. Żeby nie cierpiały / Małgorzata Bujara // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 212, s. 1 *

Dotyczy m. in. rzeszowskiego okręgu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oraz Franciszka Rzepki, hodowcy ze Zwięczycy, gm. Boguchwała

Także: Nowiny. - 2000, nr 176, s. 1, 3 Dotyczy uśpienia psów w Turzy, gm. Sokołów Młp.

308. Żywot buhaja Erona / Henryk Nicpoń. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 169, s. 19 *

304. Wdowieństwo bardziej skuteczne / Władysław Borowiec. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 35, s. 13 *

Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt im. prof. Władysława Bielańskiego w Krasnem

Hodowca gołębi, Jan Nowak z Białej, gm. Tyczyn

c) Ogrodnictwo. Sadownictwo 309. Krótka historia Stacji Hodowli Roślin w Boguchwale / Krystyna Wilczek // Czas. - 2000, nr 1, s. 7

310. Kwiatowe piękności / (bes). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 96, s. 10-11 * Pasje Antoniny i Stanisława Hudzików ze Słociny, gm. Krasne

17

313. Stan fitosanitarny roślin uprawnych na terenie woj. podkarpackiego w 1999 r. / Genowefa Śnieżek // Biul. Inf.-Hand. - 2000, nr 3, s. 13-14

311. 50 [Pięćdziesiąt] lat w sadzie / Ignacy Kalandyk ; rozm. Danuta Heller. - Portr. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 37 Sylwetka sadownika z Budziwoja, gm. Tyczyn

Dotyczy pow. rzeszowskiego

312. Pięćdziesiąt pięć lat w sadzie / Ignacy Kalandyk. Il. // Super Nowości. - 2000, nr 281, s. 14 *

314. Szklane domy z Trzebowniska / (elba). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 259, s. 13 *

Sadownik z Budziwoja, gm. Tyczyn

Gospodarstwo Ogrodnicze w Trzebownisku

d) Uprawa roślin przemysłowych Dotyczy upraw maku i konopii włóknistych w gm. Chmielnik i pow. rzeszowskim

315. Urząd Gminy informuje // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27-28, s. 15

e) Leśnictwo 316. Usuwanie drzew i krzewów / Jerzy Kędzior // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 14 Dotyczy gospodarki leśnej i drzewnej na terenie gm. Chmielnik

f) Łowiectwo 317. Bezpańskie psy atakują zwierzynę drobną / Janusz Mucha ; rozm. Adam Kulczycki. - Il. // Super Nowości. 2000, nr 272, s. 12 *

323. Strzelectwo myśliwskie bardzo wciąga... / Marek Rogoziński ; rozm. Adam Kulczycki. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 203, s. 13 *

Koło Łowieckie "Szarak" w Błażowej

Przygotowania do XXXIII Mistrzostw Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach Myśliwskich w Borze koło Rzeszowa

318. Darz Bór! / Jan Zienkiewicz. - Il. // Trzcionka. 2000, nr 15/16, s. 30

324. Świętowali przy dziku i muzyce / (d,kul). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 215, s. 13 *

Akcja edukacyjna w gm. Świlcza na rzecz ochrony bażantów, prowadzona przez Wojskowe Koło Łowieckie "Rogacz" z Rzeszowa

45 -lecie działalności koła łowieckiego "Szarak" w Głogowie Młp.

319. Darz Bór! / Mieczysław Kowal. - Il. // Wieści. 2000, nr 46/47, s. 10 *

325. Świętowano 120 lat "Towarzystwa Myśliwych" / (kul). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 221, s. 12 *

45 -lecie Koła Łowieckiego z Głogowa Młp.

Uroczystości jubileuszowe w Głogowie Młp.

320. Dbają o polską przyrodę / Adam Kulczycki, Jan Inglot. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 11

326. Takich mistrzostw jeszcze nie było / Adam Kulczycki. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 209, s. 13 *

Uroczystość 45 -lecia działalności Koła Łowieckiego "Szarak" z Głogowa Młp.

Relacja z XXXIII Mistrzostw Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach Myśliwskich w Borze koło Rzeszowa

321. Kaplica myśliwska / Iwona Krawiec // Ziemia Głog. - 2000, nr 6, s. 19

327. Zaczynaliśmy jako "Kuna" / Adam Kulczycki, Jan Inglot. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 11, s. 13

Kaplica wybudowana w 1993 r. w Borze Głogów Młp.

Jubileusz 45 -lecia Koła Łowieckiego "Szarak" w Głogowie Młp.

322. Najwięcej mamy saren / Adam Kulczycki. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 290, s. 12 * Działalność Koła Łowieckiego "Sarenka" w Harcie, gm. Dynów

g) Pszczelarstwo 328. Marketing w pasiece / Stanisław Wróbel // Biul. Inf.-Hand. - 2000, nr 1, s. 4-5

329. Pszczelarze ze Śląska z wizytą w Błażowej / Danuta Heller. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s. 23

Dotyczy szkolenia przeprowadzonego w 1999 r. przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dla pszczelarzy z woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego

Dotyczy m. in. pszczelarstwa w Błażowej

330. Słodkie hobby pana Michała / Michał Rabczak ; rozm. Danuta Heller. - Portr. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 10-11 18

Dotyczy prezesa i działalności Koła Pszczelarzy w Błażowej

333. W pasiece pana Tadeusza / Stanisław K. Dziedzic. - Il. // Wieści. - 2000, nr 6/7, s. 7 *

331. Spotkanie szkoleniowe pszczelarzy "Doliny Strugu" / Jan Graboś // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 7

Pszczelarz Tadeusz Rząsa z Trzciany, gm. Świlcza

Działalność Koła Pszczelarzy w Błażowej i gm. "Doliny Strugu"

332. Tony miodu idą w ziemię / Danuta Heller. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s. 25 Sylwetka Józefa Patrona, pszczelarza z Zaczernia, gm. Trzebownisko

h) Rybactwo. Wędkarstwo Adam Bednarz - właściciel stawów rybnych w Bratkowicach, gm. Świlcza

334. Czyste wody - zdrowe ryby. – Il. // Trzcionka. 2000, nr 15/16, s. 31 Działalność Koła Polskiego Związku Wędkarskiego "Karaś" w Świlczy

337. Sprawozdanie z działalności Koła Wędkarskiego Nr 33 w Sokołowie Młp. za okres 07.03.1999-19.02.2000 / Mieczysław Pelc // Kur. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 3

335. 50 [Pięćdziesiąt] lat PZW [Polskiego Związku Wędkarskiego] Okręg Rzeszowski / zesp. aut. Franciszek Blok i in. - Rzeszów : PZW. Okręg w Rzeszowie, 2000. 50, [8] s. tabl. : il. kolor., mapa kolor. ; 24 cm

338. Żyje tak, jak lubi / Katarzyna Micał. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 164, s. 11 * Adam Bednarz, hodowca karpi z Bratkowic, gm. Tyczyn

336. Rybny interes / Mariusz Andres. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 97, s. 9 *

6. Handel. Spółdzielczość. Usługi. Żywienie zbiorowe a) Handel. Spółdzielczość 340. Finał konkursu dla klientów / Danuta Heller. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 17

339. Barobus - piwny zdrój / (WALD) // Dz. Pol. 2000, nr 11, s. 16 * Wspomnienia Tadeusza Kozubala z Mrowli, gm. Świlcza

Działalność Błażowej

Gminnej

Spółdzielni

Handlowo-Produkcyjnej

w

b) Imprezy handlowe. Targi 341. Wsi spokojna, wsi wesoła / Andrzej Plęs. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 1, s. 28-29 * Dotyczy giełdy samochodowej w Załężu, gm. Krasne

7. Finanse 342. Najważniejsi są klienci / (J. CZ.). - Il. // Wieści. 2000, nr 48/49, s. 7 *

345. W urzędzie zapłacisz więcej / (b. s.) // Głos Tycz. 2000, nr 22, s. 2

Historia Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp.

Dotyczy ustawy o opłacie skarbowej, Tyczyn

343. Podatkowe zaległości // Głos Tycz. - 2000, nr 17, s. 2, 5

Zob. też poz. 228, 293, 370, 517, 518, 588, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 610, 617, 618, 619, 623, 625, 627, 642, 647, 652, 663, 665, 666, 669, 674, 679, 707, 742, 743

W gm. Tyczyn

Sołectwo Niechobrz = poz. 31 344. VAT w rolnictwie / (i. w.) // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 18-19 W Chmielniku

19

8. Komunikacja. Transport. Łączność a) Komunikacja. Transport Dotyczy kładki na Strugu w Borku Starym, gm. Tyczyn

346. Beton - tak, trawa - nie / Bartosz Bącal. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 124, s. 3 *

362. Ożywianie lotniska / Stanisław Siwak. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 174, s. 10 *

Zamknięty pas trawiasty na lotnisku w Jasionce, gm. Trzebownisko

Dotyczy lotniska w Jasionce, gm. Trzebownisko

347. Bezpieczniejsza droga dla uczniów / oprac. Lus. Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 11, s. 1, 4

363. Port lotniczy 2001 / (and). - Il. // Super Nowości. 2000, nr 216, s. 11 *

Dotyczy starań władz gminnych o nowy autobus dowożący do szkoły uczniów w gm. Głogów Młp.

Budowa obiektu administracyjno-usługowego Jasionce, gm. Trzebownisko

348. Co dalej, panie marszałku? / Danuta Majka // Gaz. w Rzesz. - 2000 nr 9, s. 3 *

na

lotnisku

w

364. Porty Lotnicze chcą kupić pół lotniska / (and). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 291, s. 8 *

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego właścicielem lotniska w Jasionce, gm. Trzebownisko

Dotyczy lotniska w Jasionce, gm. Trzebownisko

349. Drogi, drogi... / (i. w.) // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 29, s. 12, 20

365. Przełom dla podrzeszowskiego lotniska? / (JS). Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 10, s. 13 *

Prace remontowe i modernizacyjne dróg w gm. Chmielnik

Dotyczy zagospodarowania lotniska w Jasionce, gm. Trzebownisko

350. Dzikie parkingi / Artur Piotr // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 33, s. 14 *

366. Puszczanie pasa / MB, DAN. - Il. // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 277, s. 1 *

Dotyczy płatnych parkingów przy giełdzie w Załężu, gm. Krasne

Dotyczy lotniska w Jasionce, gm. Trzebownisko

351. Gdy San był spławny / (HAUS). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 276, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

367. Remonty dróg lokalnych w mieście Dynowie / oprac. Tomasz Tymowicz // Dynowinka. - 2000, nr 6, s. 4

Tradycje flisackie Bartkówki, cz. Dynowa, gm. Dynów

352. Gminna niemoc / Edward Winiarski. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 108, s. 10 *

368. Siedem obwodnic / Mariusz Andres. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 277, s. 1-2 *

Dotyczy inwestycji drogowych, m. in. w gm. Sokołów Młp.

Budowa obwodnic dla m. in. Głogowa Młp. i Sokołowa Młp.

353. Jasionka ożyje / Stanisław Siwak. - Il. // Nowiny. 2000, nr 70, s. 22 *

369. Sprawnie i szybko / AN. - Il. // Gaz. w Rzesz. 2000, nr 113, s. 3 *

Dotyczy założenia spółki zarządzającej lotniskiem w Jasionce, gm. Trzebownisko

Remont wiaduktu w Lutoryżu, gm. Boguchwała

370. Trudne pieniądze / Józef Lonczak // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 12

354. Jasionka w rękach marszałka / (mw) // Super Nowości. - 2000, nr 9, s. 6 *

Przedr. z: Nowiny. - 2000, nr 60, s. 24 Dotyczy pozyskiwania dla woj. podkarpackiego funduszy w ramach programu PHARE 2000 na poprawę infrastruktury drogowej, m. in. modernizację drogi Rzeszów-Hyżne

Lotnisko w Jasionce, gm. Trzebownisko, własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

355. Krok w przestworza / Tomasz Żeleźny // Nowiny. - 2000, nr 72, s. 3 *

371. Trwają remonty dróg powiatowych / Eugeniusz Malak // Głos Tycz. - 2000, nr 16, s. 10

Inwestycje na lotnisku w Jasionce, gm. Trzebownisko

Także: Nowiny. - 2000, nr 184, s. 5 Dotyczy m. in. remontu drogi w Hermanowej, gm. Tyczyn

356. Lotnisko do sprzedaży / Mariusz Andres. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 273, s. 3 *

372. W obliczu tragedii... / Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 6,

Lotnisko w Jasionce, gm. Trzebownisko

s. 9 Dotyczy tragicznej śmierci małżeństwa z Budziwoja, gm. Tyczyn

357. Lotnisko w Jasionce dla wszystkich samolotów / (and). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 100, s. 4 *

373. Wąsacz przekazał lotnisko i ... wyszedł / Jacek Trawka. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 32, s. 1, 3 *

358. Modernizacja Jasionki / (MR). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 270, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. I *

Także: Dz. Pol. - 2000, nr 32, s. 11 ; Nowiny. - 2000, nr 27, s. 3 Lotnisko w Jasionce własnością samorządu woj. podkarpackiego

Dotyczy lotniska

374. Widok niezmienny / (WALD). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 19, s. 17 *

359. Niepewne losy Jasionki / (mw). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 5, s. 4 *

Stacja PKP w Boguchwale

Dotyczy lotniska

375. Z Rzeszowa za ocean? / Stanisław Siwak // Nowiny. - 2000, nr 10, s. 10 *

360. Nowa droga / Edward Winiarski // Kur. Sokoł. 2000, nr 6/7, s. 14

Lotnisko w Jasionce własnością samorządu woj. podkarpackiego

Dotyczy remontu drogi Sokołów Młp.-Turza

Zob. też poz. 700

361. Nowa kładka / Bogdan Starzec. - Il. // Głos Tycz. 2000, nr 18, s. 6 20

b) Łączność 377. "Wist" // Kur. Sokoł. - 2000, nr 3, s. 10-11

376. Jak grzyby po deszczu / K. Osiniak // Kur. Sokoł. 2000, nr 10-11, s. 11

Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST z Sokołowa Młp.

Dotyczy telefonii komórkowej w gm. Sokołów Młp.

9. Gospodarka wodna. Hydrotechnika Działania Towarzystwa Rolno-Przemysłowego Dolina Strugu na rzecz poprawy infrastruktury w gm. Błażowa

378. Czy będzie zbiornik retencyjny na Wilczaku? / UG // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 9 Dotyczy gm. Błażowa

383. Kapryśny Strug / Stanisław Obara // Głos Tycz. 2000, nr 9, s. 1

379. Czysta wyborna / oprac. Wit // Ziemia Głog. 2000, nr 10, s. 6

Inicjatywy Towarzystwa Rolno-Przemysłowego Dolina Strugu w zakresie budowania systemu informowania o zagrożeniach powodziowych, w gm. Tyczyn

Dotyczy ujęć wody w gm. Głogów Młp.

380. Dla narciarzy i pływaków / (mw). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 225, s. 7 *

384. Niewistka na Sanie / Kf. - Il. // Życie Podkarp. 2000, nr 20, s. 5 *

Budowa zalewu w Dylągówce, gm. Hyżne

Koncepcja budowy zbiornika retencyjnego na Sanie w okolicach Dynowa

381. Kapryśna rzeka - Strug / Stanisław Obara // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 29, s. 6

385. Pojedynek z rzeką / (RB). - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 34, s. 15 *

Inicjatywy Towarzystwa Rolno-Przemysłowego Dolina Strugu w rozwiązywaniu zagrożeń powodziowych rzeki Strug w gm. Chmielnik

Inwestycje wodne realizowane przez firmę "Sów-Polu" z Dynowa

382. Kapryśna rzeka Strug / Stanisław Obara // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 12

10. Gospodarka komunalna 386. Będą pili czystą wodę / (stop). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 221, s. 7 *

393. Informacja / Zdzisław Stopyra // Czas.- 2000, nr 1, s. 2

Także: Nowiny. - 2000, nr 184, s. 5 Dotyczy oddania do użytku Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Siedliskach, gm. Lubenia

Korespondencja Boguchwale

387. Cmentarz w Zgłobniu / Bogdan Dziedzic. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 3-4

sprawie

kosztów

kanalizacji

Osiedla

w

394. Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp. za 1999 rok oraz I półrocze 2000 r. / Jolanta Łuszczki // Kur. Sokoł. - 2000, nr 8/9, s. 6-8

388. Cmentarze choleryczne / oprac. Iwona Krawiec // Ziemia Głog. - 2000, nr 2, s. 12 Historia cmentarza w Głogowie Młp., na którym grzebano ofiary epidemii cholery w XIX w.

395. Informacja o realizacji kanalizacji sanitarnej Gminy Boguchwała / oprac. Agata Dziobek. - Tab. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 12-13

389. Cmentarze żydowskie na terenie Głogowa / Iwona Krawiec. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 7, s. 12-13 390. Gdzie woda czysta... Podkarp. - 2000, nr 23, s. 16

w

Stan na koniec kwietnia 2000 r.

396. Jak się nie musi, to lepiej nie umierać / Krzysztof Fil. - Il. // Życie Podkarp. - 2000, nr 41, s. 8 *

/ apl. - Il. // Kontakty *

Konflikt pomiędzy parafianami a proboszczem o cmentarz w Dylągowej, gm. Dynów

Oczyszczalnia w Siedliskach, gm. Lubenia

391. Gmina tonie w śmieciach / K. Osiniak // Kur. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 2

397. Kanalizacja / Jan Dziadkowiec // Czas. - 2000, nr 1, s. 7-8

Dotyczy gm. Sokołów Młp.

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy Boguchwała na pismo do Rady Gminy w sprawie opłat za ścieki komunalne

392. Ile za śmieci? Zasady i sposób ustalania opłat za ścieki zrzucone do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Boguchwała / Stanisław Husar // Wiad. Boguchw. 2000, nr 3, s. 26

398. Kanalizacja osiedla w Boguchwale / Zdzisław Stopyra // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 26-27

Dotyczy samorządu gminnego, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Osiedla w Boguchwale

21

Dotyczy konfliktu między ZGK Boguchwała a mieszkańcami Osiedla w gm. Boguchwała

399. Kanalizacja to nie śmietnik / Aleksander Dawidziak // Głos Tycz. - 2000, nr 7, s. 9 Dotyczy użytkowania kanalizacji sanitarnej w gm. Tyczyn

410. Ruszyły wodociągi / (twa). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 149, s. 7 *

400. Każdy z nas musi sprzątać / Bogdan Starzec // Głos Tycz. - 2000, nr 18, s. 2

Inwestycje wodociągowe w gm. Hyżne

Dotyczy gospodarki odpadami w gm. Tyczyn

411. Sołectwo Boguchwała // Czas. - 2000, nr 1, s. 8 Oprac. na podst. rękopisu z zebrania wiejskiego Zebranie poświęcone sprawom kanalizacji i ścieków sanitanych a także lokalizacji klasy "0" w przedszkolu przy zakładzie Zapel w Boguchwale

401. Kolejka do śmieci / Jacek Trawka // Super Nowości. - 2000, nr 108, s. 6 * Zakład Usług Komunalnych "Woźny" z Rudnej Małej, gm. Głogów Młp.

412. Ujarzmianie osadów ściekowych / Grzegorz Rzeszowski // Głos Rzesz. - 2000, nr 11, s. 16 *

402. [Korespondencja] / oprac. Zdzisław Stopyra // Czas.- 2000, nr 1, s. 16 Dotyczy Boguchwale

kanalizacji

sanitarnej

Osiedla

Mieszkaniowego

W Załężu, gm. Krasne

w

413. W trosce o ład i porządek / Zygmunt Kustra ; rozm. Danuta Heller. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 16

403. Ma być lepiej / (twa) // Super Nowości. - 2000, nr 10, s. 6 *

Wypowiedź prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Błażowej

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Błażowej

414. Wodociąg / Il. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 3

404. O czystą wieś / oprac. Władysław Kwoczyński. Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 28

Dotyczy pierwszego etapu budowy sieci wodociągowej w gm. Hyżne

Dotyczy dzikich wysypisk śmieci w gm. Świlcza i sposobów ich likwidacji

415. Wodociąg z kaktusem / Jan Niebudek. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 55, s. 11 *

405. Oczyszczalnia i kanalizacja w miejscowości Nowy Kamień // Głos Kamienia. - 2000, nr 3, s. 4

Sprawa budowy wodociągu w Pustkach, przysiółku Przybyszówki, gm. Świlcza

Dotyczy także inwestycji w gm. Kamień

416. Zagospodarowanie surowców wtórnych w gminie / Krzysztof Czech. - Tab. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 26

406. Oczyszczalnia ścieków w Błażowej / Józef Wyskiel // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 3, 13

Gm. Świlcza

407. Opanować ścieki / Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 1, s. 5

417. Zarzucanie sieci / (DELL) // Dz. Pol. - 2000, nr 126, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

Dotyczy budowy kanalizacji w gm. Kamień

Dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w gm. Głogów Młp.

408. Pod lupą - gospodarka komunalna / Jerzy Mazur ; rozm. Wit. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 9, s. 4

418. Zgłobieńskie reminiscencje cmentarne / fot. K. Kozłowska. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. [27]

Rozmowa z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Młp.

419. Źródło ścieków źródłem szczęścia // Wiadomości Boguchwalskie. - 2000, nr 5, s. 7

409. Rada Gminy w Boguchwale / Edward Krupa, Zdzisław Stopyra, Euzebiusz Janas // Czas.- 2000, nr 1, s. 2-3

Relacja uczestnika zebrania mieszkańców osiedla w Boguchwale w sprawie kanalizacji

Zob. też poz. 221, 502, 614, 637

11. Gospodarka mieszkaniowa 420. Do Nienadówki nie pójdziemy / Janusz Koryl. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 91, s. 7 * Dotyczy budynku zamieszkałego przez rodzinę przeznaczonego na komisariat policji w Sokołowie Młp.

422. Mieszkania sprzedane / oprac. Lus // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 6

Ożogów,

Dotyczy majątku starostwa powiatowego w Rzeszowie

423. Powiat sprzedał potrzebne miastu lokale / (bes) // Super Nowości. - 2000, nr 265, s. 5 *

421. Kontrowersyjne mieszkania / Dorota Angerman // Nasz Dz. - 2000, nr 273, dod. Nasz Dz. w Małopol., s. II *

Dotyczy sprzedaży mieszkań w budynku Ośrodka Zdrowia w Głogowie Młp.

Dotyczy sprzedaży mieszkań w budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głogowie Młp.

Zob. też poz. 394, 408, 635

22

12. Pożarnictwo 424. A.[nno] D.[omini] 1999 u strażaków / (star.) // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 1-2

438. Ochotnicza Straż Pożarna z Niechobrza Dolnego / Józef Rałowski. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 1617

Spotkanie sprawozdawcze jednostek OSP dla pow. rzeszowskiego

Historia OSP w Niechobrzu Dolnym oraz klubu sportowego LKS Jedność Roleski Niechobrz, gm. Boguchwała

425. Choć to nie na pokaz... / (WALD). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 79, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

439. Ochotnicze straże pożarne gminy Tyczyn / Mieczysław Kowal. - Il. // Strażak Podkarp. - 2000, nr 4, s. 17 *

OSP w Dynowie

426. Dobry na górki i pagórki / Józef Lonczak // Nowiny. - 2000, nr 39, s. 23 * OSP w Dylągówce, gm. Hyżne

440. Ogniem trapiony / (SWED). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 64, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VII *

427. Futbol w strażackim wydaniu / oprac. Wit. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 9, s. 14

Dotyczy pożaru ołtarza głównego i organów w 1969 r. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Bpa w Harcie, gm. Dynów

Sportowe rozgrywki strażackie w Pogwizdowie Starym, gm. Głogów Młp.

441. OSP w Kamieniu Błoniach ma nową remizę / Mieczysław Kowal. - Il. // Strażak Podkarp. - 2000, nr 3, s. 16 *

428. Gasimy pożary materii, wzniecamy pożary ducha... / Stanisław Ciebiera. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 34

Dotyczy m. in. historii i działalności OSP w Kamieniu Błoniach, gm. Kamień

Dotyczy nadania sztandaru OSP w Woliczce, gm. Świlcza

442. OSP w Strażowie ma 75 lat / Mieczysław Kowal // Strażak Podkarp. - 2000, nr 3, s. 13 *

429. Inauguracja kampanii sprawozdawczo-wyborczej ZOSP RP woj. podkarpackiego w Głogowie Młp. 18.11.2000 / Mieczysław Kowal. - Il. // Strażak Podkarp. 2000, nr 1, s. 15-16

Obchody jubileuszu

443. Pamięci Druha Macieja Wyskiela // Kur. Błaż. 2000, nr 52, s. 9

Dotyczy m. in. działalności drużyn OSP z pow. rzeszowskiego

Wspomnienie o strażaku z Błażowej

430. Jak powstała OSP Błonie. - Il. // Głos Kamienia. 2000, nr 1, s. 6-7

444. I [Pierwsze] Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze Drużyn OSP powiatu rzeszowskiego / Władysław Kwoczyński. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 24

Błonie, gm. Kamień

431. Jedzie, jedzie straż ogniowa / Józef Lonczak. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 44, s. 13 *

Dotyczy także OSP w Świlczy

Dotyczy OSP w Dylągówce, gm. Hyżne

445. I [Pierwsze] Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze Drużyn OSP powiatu rzeszowskiego / Władysław Kwoczyński. - Il. // Strażak Podkarp. - 2000, nr 2, s. 16-17 *

432. Kronika strażacka / Zbigniew Bury. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 1, s. 12 ; nr 12, s. 16-18 Dotyczy m. in. działalności Zarządu OSP Miasta i Gminy Sokołów Młp. w 2000 r.

446. Początek w Głogowie / oprac. Wit. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 3

433. Minister Skarbu w rodzinnej miejscowości / (iw). - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 29, s. 17-18

Kampania Sprawozdawczo-Wyborcza Województwa Podkarpackiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, zainaugurowana w Głogowie Młp.

Dotyczy m. in. wizyty Emila Wąsacza, ministra skarbu w Zabratówce, gm. Chmielnik oraz przekazania miejscowej jednostce OSP wozu bojowego GBA

447. Podsumowanie współpracy PSP z OSP w powiecie rzeszowskim / Mieczysław Kowal // Strażak Podkarp. - 2000, nr 2, s. 16 *

434. Moja strażacka przygoda / Maciej Pałac ; rozm. Danuta Heller. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 38 Komendant Miejsko-Gminnej OSP w Błażowej

Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 1999

435. Najważniejsza obecność // Ziemia Głog. - 2000, nr 8, s. 12

448. Powiatowe zawody strażackie / Antoni Jonkisz. Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 14, s. 5

Rywalizacja sportowa OSP z gm. Głogów Młp. w Wysokiej Głog.

Dotyczy drużyn OSP w pow. rzeszowskim

436. Ochotnicza Straż Pożarna w Głogowie Małopolskim - pow. rzeszowski / Mieczysław Kowal // Strażak Podkarp. - 2000, nr 2, s. 18 *

449. Przyczynek do historii OSP w Kielnarowej / Tadeusz Domino. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 13, s. 7.

Dotyczy działalności jednostki w 1999 r.

Sołectwo Niechobrz = poz. 31

437. Ochotnicza Straż Pożarna w Tyczynie - pow. rzeszowski ma 140 lat / Mieczysław Kowal. - Il. // Strażak Podkarp. - 2000, nr 2, s. 15 *

Sołectwo Racławówka = poz. 32 Sołectwo Zarzecze = poz. 37

Dotyczy obchodów jubileuszu OSP w Tyczynie

450. 140 [Sto czterdzieści] lat OSP w Tyczynie / (ak.). - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 10, s. 1, 6 23

Obchody uroczystości

461. Walne zebranie sprawozdawcze futomskich strażaków // Strażak Podkarp. - 2000, nr 1, s. 9-10 *

451. 135 [Sto trzydzieści pięć] lat OSP w Dynowie / (szaj). - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 17, s. 4 *

462. Walne zebranie w jednostce OSP - Mokłuczka / (red). - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 22

452. Strażacki jubileusz 1910-2000 / oprac. Wit // Ziemia Głog. - 2000, nr 7, s. 14

Sprawozdanie z działalności jednostki OSP Mokłuczka, gm. Błażowa za 1999 r.

Historia OSP w Rudnej Małej, gm. Głogów Młp.

453. Strażackie święto / Wiesław Ładoński. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 5, s. 44 *

463. Wiekopomna biesiada strażacka w Niechobrzu / C. D. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 21

75 -lecie działalności OSP w Strażowie, gm. Krasne

75 -lecie istnienia OSP w Niechobrzu, gm. Boguchwała

454. Strażacy OSP z Piątkowej / Mieczysław Kowal // Strażak Podkarp. - 2000, nr 4, s. 11 *

464. Z pompą. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 8, s. 13 Obchody 90. rocznicy powstania OSP w Rudnej Małej, gm. Głogów Młp.

455. Strażacy z Bratkowic mają nowy samochód / Władysław Kwoczyński. - Il. // Strażak Podkarp. - 2000, nr 1, s. 12-13 *

465. Z życia OSP w Gminie Chmielnik / Adam Budak ; rozm. K. K. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 29, s. 8, 13

OSP z Bratkowicach, gm. Świlcza

Wypowiedź komendanta OSP w Chmielniku

456. U strażaków w Hucisku / Mieczysław Kowal. - Il. // Wieści. - 2002, nr 7/8, s. 11 *

466. Zebranie sprawozdawcze OSP w Bratkowicach / Władysław Kwoczyński. - Il. // Strażak Podkarp. - 2000, nr 1, s. 11-12 *

OSP w Hucisku, gm. Głogów Młp.

457. W służbie ludziom / Bogdan Skała. - Il. // Oczekiwanie. - 2000, nr 77/78, s. 17-18

467. Złoty jubileusz jednostki OSP Nowy BorekPoręby. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 22

Obchody 95 -lecia OSP w Zaczerniu, gm. Trzebownisko

50 -lecie istnienia OSP w Nowym Borku, gm. Błażowa

458. W Strażowie... / Mieczysław Kowal. - Il. // Wieści. - 2000, nr 32/33, s. 4 *

468. Zwycięski Niechobrz / Józef Rałowski // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 23

75 -lecie OSP w Strażowie, gm. Krasne

Udział drużyny strażackiej z Niechobrza, gm. Boguchwała w I Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Rudniku nad Sanem

459. Walne Zebranie Sprawozdawcze błażowskiej jednostki OSP / (red). - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 2223

Zob. też poz. 67, 909

460. Walne zebranie sprawozdawcze futomskich strażaków / Danuta Heller. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 19-20

VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE 1. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu 469. Dom dla sprawnych inaczej / Monika Gubernat. Il. // Super Nowości. - 2000, nr 98, s. 11 *

wspomnienia, refleksje / Tadeusz Sopel ; PołudniowoWschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : PWIN, 2000. - 262, [2] s., tabl.: il. ; 24 cm *

Działalność oddziału Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży Sprawnej Inaczej w Zgłobniu, gm. Boguchwała

Bibliogr. Indeksy

470. Głos Wolny - wolność ubezpieczający / Anna Baranowska-Bilska // Dynowinka. - 2000, nr 6, s. 5

474. Powołano komisje wyborcze // Głos Tycz. - 2000, nr 18, s. 4

Wyniki wyborów prezydenckich w roku 2000 w mieście Dynowie

Organizacja wyborów prezydenckich w 2000 r. w gm. Tyczyn

471. Jak głosowano w gminie Chmielnik. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 13

475. Prezydenckie wybory / K. Osiniak // Kur. Sokoł. 2000, nr 10-11, s. 19

Wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2000 r.

Dotyczy wyborów w obwodach nr 1 i 9 w gm. Sokołów Młp.

472. Krajobraz po "Samoobronie" / Andrzej Klimczak. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 29, s. 4 *

476. Renciści dziękują / Zofia Bomba // Głos Tycz. 2000, nr 4, s. 8

Efekt pikiety rolników "Samoobrony" w Świlczy

Wypowiedź przewodniczącej Zarządu Związku Rencistów i Inwalidów w Tyczynie, Zofii Bomby

473. Niezależny ruch chłopski "Solidarność" w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989 : dokumenty, 24

Emerytów,

Dotyczy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wspólnej polityki rolnej, odniesienia do Dynowa

477. Senność i marazm / (albo). - Il. // Kur. Sokoł. 2000, nr 8/9, s. 3 Dotyczy obchodów Wielkiego Jubileuszu na marginesie stosunków społecznych w Sokołowie Młp.

482. W rocznicę stanu wojennego / an // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 5 Wystawa "Rocznica stanu wojennego 13.12.1981 - 13.12.1999" w Urzędzie Gminy w Boguchwale

478. Spotkanie z posłem / K. O. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 10-11, s. 15 Waldemar Sikora z Sokołowa Młp., poseł na sejm RP

483. Z blokady obrazki : [reportaż] / Janusz Koryl. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 37, s. 13 *

479. Świński łeb i szubienica / Janusz Koryl. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 50, s. 4 *

Blokada drogi przez związkowców z podkarpackiej "Samoobrony" w Świlczy

Także: Nasz Dz. - 2000, nr 50, dod. Nasz Dz. w Małop., s. I Protest rolników w Świlczy

484. Z grabiami do Europy / Janusz Koryl. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 33, s. 1 *

480. Tak głosowaliśmy // Głos Tycz. - 2000, nr 20, s. 2

Także: Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 33, s. 1 ; Nowiny. - 2000, nr 28, s. 3 Blokada drogi w Świlczy przez rolników zrzeszonych w podkarpackiej "Samoobronie"

Wyniki wyborów na prezydenta RP w gm. Tyczyn

481. Unia Europejska, jako wyraz tożsamości, różnorodności i solidarności / Stanisław Jarosz // Dynowinka. - 2000, nr 1, s. 12

Zob. też poz. 641, 653

2. Partie polityczne. Organizacje społeczne i młodzieżowe a) Partie polityczne 486. Spotkanie opłatkowe PSL / D. H. // Kur. Błaż. 2000, nr 52, s. 25

485. I [Pierwszy] Zjazd Delegatów PSL na Podkarpaciu / Jan Graboś // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 7 Dotyczy delegatów na zjazd z gm. Błażowa

Działalność PSL w regionie i pow. rzeszowskim

Zob. też poz. 653

b) Organizacje społeczne 487. Dzień Weterana. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s. Powiat rzeszowski i trzeci sektor / Stanisław Ożóg = poz. 771

10 Błażowskie Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Sołectwo Niechobrz = poz. 31

488. Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Kielanówce / oprac. Maria Fąfara. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 21

Sołectwo Racławówka = poz. 32 Sołectwo Zarzecze = poz. 37

489. Koło Gospodyń Wiejskich / A. W. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 15

491. Z działalności KGW / Romana Drążek // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 5

W Lutoryżu, gm. Boguchwała

Koło Gospodyń Wiejskich w Tyczynie

490. Koło Gospodyń Wiejskich / Halina Paściak // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 3

Zob. też poz. 70, 512, 920

W Hyżnem

c) Organizacje młodzieżowe 492. Sławomir Wilk / GREG. - Portr. // Gaz. w Rzesz. 2000, nr 76, s. 2 *

Zob. też poz. 871

Założyciel 23 Drużyny Harcerskiej "Wytrwali Wędrowcy" w Kielanówce, gm. Boguchwała, wyróżniony w plebiscycie "8 Wspaniałych" z Rzeszowa

25

3. Praca. Zabezpieczenie społeczne. Związki zawodowe. Zagadnienia socjalne a) Praca. Zabezpieczenie społeczne 493. Aktywne formy zwalczania bezrobocia w województwie rzeszowskim / Bożena Wrońska // Pr. Soc. - 2000, nr. 1, s. 13-32 *

497. Rtęcica, czyli śmierć / Stanisław Siwak. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 92, s. 13 * Dotyczy odszkodowań dla pracowników po Rzeszowskich Zakładach Lamp Wyładowczych Polam w Pogwizdowie Nowym, gm. Głogów Młp.

494. Bez funduszy nic nie ruszy / Antoni Dudek ; rozm. je-kl. - Il. // Serwis Inf. - 2000, nr 20, s. 4 * Przyczyny bezrobocia w pow. rzeszowskim

498. Spór o śmierć / Piotr Wróbel, Andrzej Klimczak // Nowiny. - 2000, nr 15, s. 12 *

495. Co słychać w Powiecie... / Stanisław Obara // Głos Tycz. - 2000, nr 10, s. 2

Zaniedbania z zakresu BHP w Zapelu w Boguchwale

Przewodniczący Powiatu Rzeszowskiego nt. bezrobocia na terenie powiatu

499. Została tylko nadzieja / MB // Gaz. w Rzesz. 2000, nr 19, s. 1 * Dotyczy wypłat świadczeń byłym pracownikom Rzeszowskich Zakładów Lamp Wyładowczych Polam w Pogwizdowie Nowym, gm. Głogów Młp.

496. Niepełnosprawność a praca // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 7 Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy na terenie pow. rzeszowskiego

b) Zagadnienia socjalne. Wczasy. Rekreacja Zob. poz. 251

c) Związki zawodowe. Samorządy pracownicze 500. Dwadzieścia lat Solidarności : kalendarium rzeszowskie / Jerzy Klus, Andrzej Lignarski, Janusz Szkutnik ; Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. - Rzeszów : ZR NSZZ "Solidarność", 2000. 303 s., [20] s. tabl.: (w tym kolor.) ; 24 cm *

Spółdzielni "SCh" w Boguchwale // Serwis Inf. - 2000, nr 4, s. 3 * 502. Sylwetki : Józef Owczarzak przewodniczący Komisji Zakładowej "Solidarności" przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Młp. // Serwis Inf. - 2000, nr 14, s. 3 *

Indeks

501. Sylwetki : Barbara Leśniak przewodnicząca Komisji Zakładowej "Solidarności" przy Gminnej

Zob. też poz. 473, 494

d) Pomoc społeczna 507. Dom Samopomocy w Dynowie / (bw). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 291, s. 14 *

503. Artur Kicak / nz. - Portr. // Nowiny. - 2000, nr 176, s. 2 * Niepełnosprawny mieszkaniec Łukawca, gm. Trzebownisko

508. 25 [Dwadzieścia pięć] lat Domu Pomocy Społecznej w Górnie / Henryk Cieślachowski // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 145-147

504. Bezdomni zimą / Ferdynand Gronko // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 6 W pow. rzeszowskim

509. Dzień Jedności - Dzień Miłości. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 30, s. 13

505. Cierpienie i nadzieja / Maria Buda. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 13

Także: Głos Tycz. - 2000, nr 13, s. 1, 4 ; Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s. 8 Obchody I Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi w Hyżnem

Pomoc niepełnosprawnym w gm. Boguchwała

506. "Czyń to co możesz, za pomocą tego, co masz tam gdzie jesteś" / A. Bukała, M. Nycz. - Il. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 5, s. 3-4

510. "Dzień Jedności - Dzień Miłości" // Trzcionka. 2000, nr 14, s. 25

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w gm. Hyżne i pow. rzeszowskim

Obchody I Powiatowego Niepełnosprawnymi w Hyżnem

26

Dnia

Jedności

z

Osobami

Dotyczy wyboru władz Stowarzyszenia

511. 10. [Dziesięcio] -lecie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale / Maria Drąg // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 7

526. Przemoc w rodzinie / Maria Lech // Oczekiwanie. - 2000, nr 71/72, s. 17-18 Zawiera informację o instytucjach gminnych udzielających pomocy ofiarom przemocy w gm. Trzebownisko

512. Gminny Dzień Jedności / Leszek Walicki. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 5, s. 3-4 Działalność Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w gm. Sokołów Młp.

527. Razem łatwiej // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 5 Dotyczy powstałego w Tyczynie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

513. Gościnne występy młodzieży z Mińska / K. O. Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 5, s. 7-8

528. Spotkanie "Jedności z osobami niepełnosprawnymi" / Zofia Draus, fot. Z. Lis. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 28

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej z Mińska z występami w Domu Pomocy Społecznej w Górnie, gm. Sokołów Młp.

Spotkanie integracyjne młodzieży z osobami niepełnosprawnymi w Trzcianie, gm. Świlcza

514. Grała Orkiestra / Dorota Ząbek // Głos Tycz. 2000, nr 2, s. 1, 5 VIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tyczynie

529. Spotkanie ze Świętym / oprac. Lus, Wit. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 16

515. "Jak dobrze mieć sąsiada..." / Maria Drąg. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 12

Spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi z terenu gm. w GDKiB w Głogowie Młp.

Dotyczy Marty i Leszka Muchów z Lutoryża, zaangażowanych w pomoc sąsiedzką we wsi

530. ŚDS Dynów / Anna Nowicka-Hardulak. - Il. // Dynowinka. - 2000, nr 7, s. 6-7

516. Majówka // Kur. Sokoł. - 2000, nr 6/7, s. 7

Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w pow. rzeszowskim

517. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje / oprac. H. Papiernik // Dynowinka. - 2000, nr 2, s. 5

531. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie / Anna Ostafińska // Dynowinka. - 2000, nr 6, s. 6

Dotyczy dotacji na realizację zadań w 2000 r. w Dynowie

532. To już dziesięć lat istnienia i działania Dynowskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta / Janina Jurasińska // Dynowinka. - 2000, nr 4, s. 2

518. Mniej pieniędzy na pomoc społeczną / Bogumiła Dynda // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 6 Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie

533. To taki jęk / Adam Warzocha. - Il. // Nowiny. 2000, nr 102, s. 14 * Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Opatrzności Bożej w Łące, gm. Trzebownisko

519. Na terenie gminy Boguchwała mieszka obecnie 55 osób niewidomych i niedowidzących / Alina Niedużak // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 5

Zgromadzenia

Sióstr

534. Więcej niż cztery kąty / Dorota Rachelska. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 254, s. 15 *

Dotyczy Polskiego Związku Niewidomych w okręgu podkarpackim oraz w gm. Boguchwała

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży Sprawnej Inaczej w Zgłobniu, gm. Boguchwała

520. Pagórek grosza w górze grosza / Agnieszka Tłuczek. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 14

535. Wigilijny groch z kapustą / Helena Węglowska // Ziemia Głog. - 2000, nr 1, s. 5

Akcja "Góra Grosza" w Szkole Podstawowej w Rudnej Małej oraz innych szkół w gm. Głogów Młp.

Wieczerza wigilijna dla ludzi samotnych zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.

521. Podziękowania od Wojewody // Głos Tycz. 2000, nr 2, s. 6

536. "Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili..." / Małgorzata Kutrzeba. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 30-31

Dla Bogumiły Dyndy, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Otwarcie Domu Spokojnej Starości w Kąkolówce, gm.Błażowa

522. Pomagać innym / Ryszard Burgiel. - Il // Echo Kamienia. - 2000, nr 4, s. 1, 2-5

537. Zagrała Świąteczna. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 2, s. 10-11

Dotyczy I Gminnego Dnia Jedności Osób Niepełnosprawnych z terenu gm. Kamień

Finał VIII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Głogowie Młp.

523. Pomoc społeczna w gminie / Janina Chlebek // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 6

538. Zanim wróci mamusia... / Agnieszka Skarbowska, Paweł Międlar. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 222, s. 15 *

Gm. Błażowa

524. Powstało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sokołowie Młp. / red. K. Osiniak // Kur. Sokoł. - 2000, nr 1, s. 6

Dotyczy opieki nad dziećmi ofiary wypadku samochodowego, Joanny Chorzęby z Palikówki, gm. Krasne

Zob. też poz. 19, 469, 705, 709, 716, 718, 812, 830

525. Powstanie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w gminie Sokołów Młp. / Tomasz Januszewski // Kur. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 2

27

e) Praca społeczna 540. Nieprawdopodobne stało się realne / oprac. Wit. Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 4

539. Głogowianin Roku / (and). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 292, s. 5 * Wyróżnienia za wkład w rozwój gm. Głogów Młp.

Udział mieszkańców Stykowa, gm. Głogów Młp., w adaptacji budynku Domu Ludowego na potrzeby Szkoły Podstawowej

4. Patologia społeczna 541. Alkoholowa pułapka / Henryk Nicpoń. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 198, s. 19 *

552. Monotematyczny wątek z uniwersalizmem w tle / oprac. Wit. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 12

Dotyczy uchwały o strefach zakazu sprzedaży alkoholu w gm. Krasne

Realizacja programu profilaktycznego przeciwko narkomanii w gm. Głogów Młp.

542. Apel przeciwko złu / iw. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 30, s. 11

553. Narkoman? na pewno nie moje dziecko! / Teresa Łagowska. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 19-21

Akcja Komitetu Obrony Wartości Chrześcijańskich w Dolinie Strugu po śmierci Krzysztofa Kowalskiego w dyskotece "Bajka" w Błażowej

Dotyczy problemu narkomanii w gm. Świlcza

554. O programie słów kilka... / K. Z. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 9

543. Awantura w seksklubie / Janusz Klich. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 169, s. 18 *

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2000 r. w gm. Chmielnik

Dotyczy użycia broni w agencji towarzyskiej w Lubeni

544. Człowiek wobec zagrożeń alkoholowych / oprac. Anna Baranowska-Bilska // Dynowinka. - 2000, nr 3, s. 9

555. Pitawal gminny / Grzegorz Rusin // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 12

Problemy z alkoholizmem w gm. Dynów

Przestępczość w gm. Boguchwała w 2000 r.

545. Dosięgły go "długie" ręce / Paweł Międlar, (jak). Il. // Super Nowości. - 2000, nr 166, s. 3 * Zabójstwo współwłaściciela agencji Alaska" w Zarzeczu, gm. Boguchwała

towarzyskiej

556. Płetwonurek ze straszakiem : [reportaż] / Janusz Klich. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 65, s. 14 *

"Przystanek

Sprawa napadu na taksówkarza w Sokołowie Młp.

557. Polskie sierpnie / Czesław Drąg. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 9

546. "Drugi elementarz" / Anna Ziarnik // Głos Tycz. 2000, nr 2, s. 2

Dotyczy abstynencji od alkoholu mieszkańców gm. Boguchwała

Dotyczy realizacji programu profilaktycznego przez uczniów z Zespołu Szkół w Tyczynie

558. Program profilaktyki Oczekiwanie. - 2000, nr 69, s. 17

547. Egzekucja pod "Alaską" / Janusz Klich. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 10, s. 48-49 Zabójstwo współwłaściciela agencji Alaska" w Zarzeczu, gm. Boguchwała

towarzyskiej

antyalkoholowej

//

Dotyczy działań w gm. Trzebownisko

"Przystanek

559. "Raj" podzielił wieś / Andrzej Stahl. - Il. // Prz. Tyg. - 2000, nr 3, s. 11 * Agencja towarzyska "Paradise" w Załężu, gm. Krasne

548. "Farbowana" Degusta / Paweł Międlar. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 275, s. 1-2 *

560. Rodzinny Punkt Konsultacji dla mieszkańców Gminy Sokołów Młp. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 16

Także: Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 281, s. 1 ; Dz. Pol. - 2000, nr 281, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. I ; Nowiny. - 2000, nr 235, s. 4 Dotyczy procederu podróbki znanej przyprawy kulinarnej przez firmę Basileus w Lubeni

Działania alkoholowych

samorządu

na

rzecz

rozwiązywania

problemów

561. Smutna refleksja - rodzicom ku rozwadze / Anna Baranowska-Bilska // Dynowinka. - 2000, nr 5, s. 9

549. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok / oprac. Maria Woźniak // Ziemia Głog. - 2000, nr 2, s. 13-15

Dotyczy wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów ze szkół w Dynowie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie

W gm. Głogów Młp.

550. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000 / Jerzy Stokłosa // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 21-22

562. Syzyfowe prace. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 8, s. 3 Przykłady wandalizmu w Głogowie Młp.

Działania samorządu gm. Świlcza na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych

563. To była egzekucja / Małgorzata Bujara, Rafał Bartecki // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 165, s. 1 *

551. "Moje dziecko pije" / oprac. Anna BaranowskaBilska // Dynowinka. - 2000, nr 1, s. 9

Także: Nowiny. - 2000, nr 137, s. 1, 3 Zabójstwo właściciela agencji towarzyskiej w Zarzeczu, gm. Boguchwała

Formy pomocy osobom uzależnionym w gm. Dynów

28

564. Trzecie urodziny Sebastiana / Anna BaranowskaBilska // Dynowinka. - 2000, nr 6, s. 7

565. Wokół strzałów pod "Alaską" / Janusz Klich. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 210, s. 18 *

Dotyczy spotkania rocznicowego Klubu Anonimowych Alkoholików "Sebastian" oraz Klubu Al-Anon "Wiara" z Dynowa

Dotyczy zabójstwa szefa agencji towarzyskiej "Przystanek Alaska" w Zarzeczu, gm. Boguchwała

Zob. też poz. 526, 659, 688, 756, 861

5. Uroczystości. Obchody 566. Nominacje oficerskie dla 18 kombatantów z naszej gminy / Zdzisław Domino. - Il. // Wiad. Boguchw. 2000, nr 6, s. 5-6 Obchody Boguchwała

82.

rocznicy

odzyskania

Niepodległości

w

570. Rocznica odrodzenia Polski / K. Osiniak. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 3

gm.

Uroczystości w Trzebosi, gm. Sokołów Młp.

571. Święto Niepodległości w Błażowej / Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 12-13

567. Obchody 82 rocznicy odzyskania niepodległości w Boguchwale / Grzegorz Rusin // Wiad. Boguchw. 2000, nr 6, s. 5

572. "Witaj, majowa Jutrzenko..." / Małgorzata Kutrzeba. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 18

568. 80. [Osiemdziesiąta] rocznica bitwy warszawskiej / Leszek Walicki. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 8/9, s. 1, 2

Obchody Święta Trzeciego Maja w Błażowej

Dotyczy m. in. udziału mieszkańców Sokołowa Młp. i okolic w wojnie polsko-radzieckiej w latach 1919-1920

Zob. też poz. 58, 68, 85, 86, 171, 192, 244, 319, 320, 324, 325, 327, 442, 450, 451, 452, 453, 458, 463, 467, 487, 508, 510, 511, 522, 605, 656, 731, 770, 801, 806, 811, 825, 837, 841, 842, 852, 853, 880, 889, 908, 1099, 1107, 1122, 1125, 1167, 1172, 1173, 1201, 1207, 1209, 1219, 1222, 1230, 1239

569. Podwójna uroczystość / oprac. Lus. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 5 Święto patrona parafii pw. św. Michała w Stykowie, gm. Głogów Młp. oraz nadanie Szkole Podstawowej im. księdza Stanisława Ujdy

VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE 1. Zagadnienia ogólne. Administracja 573. Awantura o Wietnamki / Andrzej Plęs. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 3, s. 16-17 *

580. Przeklęta ziemia : [reportaż] / Józef Twardowski. Il. // Super Nowości. - 2000, nr 47 s. 15 *

Dotyczy fikcyjnych małżeństw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebownisku

Konflikt sąsiedzki w Słocinie, gm. Krasne

574. Bezrobocie za kratami / Aneta Gieroń // Nowiny. 2000, nr 54, s. 6 *

581. Rozmowa z panią ... - główną księgową UMiG w Głogowie Młp. / Kazimiera Stępień ; rozm. bar. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 6, s. 8-9

Zakład Karny w Załężu, gm. Krasne

575. Drugi rozbiór Hermanowej / Eugeniusz Malak // Głos Tycz. - 2000, nr 17, s. 5

582. Są ulice w Budziwoju. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 14, s. 8

Dotyczy granic terytorialnych w gm. Tyczyn

Uchwała Rady Miejskiej w Tyczynie w sprawie nadania nazw ulic we wsi Budziwój, gm. Tyczyn

576. Informacja o przeprowadzonych wyborach prezydenta RP w dniu 8 października 2000 r. // Głos Kamienia. - 2000, nr 2, s. 2

583. Ślub po wietnamsku / Szymon Jakubowski. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 25, s. 1 *

Wyniki wyborów w gm. Kamień

Dotyczy zawierania fikcyjnych małżeństw Azjatek z mieszkańcami Trzebowniska

577. Miłość po wietnamsku / Dorota Wilk. - Il. // Życie Podkarp. - 2000, nr 6, s. 12

584. Ulica milenijna... / Jacek Kotula // Głos Tycz. 2000, nr 6, s. 6

Nielegalne śluby w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebownisku

Dotyczy nazewnictwa ulic w Budziwoju, gm. Tyczyn

578. Obecnie Czarka żal / Jan Rebel. - Il. // Polityka. 2000, nr 1, s. 76-77 * Dotyczy Trzebownisku

zawierania

małżeństw

polsko-wietnamskich

585. Wietnamki poza paragrafem / Jakubowski // Super Nowości. - 2000, nr 49, s. 4

w

Szymon *

Dotyczy nielegalnego zawierania małżeństw polsko-wietnamskich w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebownisku

579. Płomienne argumenty / Janusz Klich. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 291, s. 10 * Konflikt Emila Madery z Urzędem Miasta i Gminy w Tyczynie

29

587. Zmiana numeracji domów / Bogdan Starzec // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 6

586. Wykaz jubilatów długoletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Kamień.... - Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 2, s. 3

Dotyczy Budziwoja, gm. Tyczyn

Także: Głos Kamienia. - 2000, nr 3, s. 3

Zob. też poz. 47, 354

2. Samorządy 588. ABC nauczycielskich wynagrodzeń / oprac. Antoni Jeż // Ziemia Głog. - 2000, nr 9, s. 3

602. Chciałbym dobrze służyć środowisku / Marek Ząbek ; rozm. Danuta Heller. - Portr. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 8

Finanse samorządowe w gm. Głogów Młp.

Sylwetka radnego Rady Miejskiej w Błażowej

589. Absolutorium dla Zarządu za 1999 r. / Janusz Skotnicki, Bogdan Starzec // Głos Tycz. - 2000, nr 8, s. 7

Co słychać w Powiecie... / Stanisław Obara = poz. 104

Dotyczy samorządu miejskiego w Tyczynie

Co słychać w Powiecie... / Stanisław Obara = poz. 280

590. Autorom referendum i nie tylko pod rozwagę / Rzecznik Zarządu Miasta // Dynowinka. - 2000, nr 4, s. 3

Co słychać w Powiecie... / Elżbieta Litwin = poz. 281

Dotyczy Dynowa

603. Co słychać w Powiecie... / Stanisław Ożóg // Głos Tycz. - 2000, nr 2, s. 1-2

591. Bliżej mieszkańców / Jan Bednarz // Kur. Sokoł. 2000, nr 10-11, s. 10

Wypowiedź starosty nt. wspierania przez samorząd organizacji pozarządowych w pow. rzeszowskim

Dotyczy utworzenia zamiejscowych punktów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w gm. Sokołów Młp. i gm. Dynów

604. Co słychać w Powiecie... / Jerzy Bednarz // Głos Tycz. - 2000, nr 7, s. 5

592. Budżet 2000 Gminy Boguchwała / Zofia Jopek // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 3

Spotkanie przewodniczących Rad Miast i Gmin pow. rzeszowskiego

593. Budżet gminy na 2000 r. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 2

605. Co słychać w Powiecie... / Stanisław Obara // Głos Tycz. - 2000, nr 21, s. 2-9

Dotyczy finansów gm. Hyżne

Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

594. Budżet gminy na 2000 rok uchwalony / Urszula Czarnik // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 5

606. Co słychać w Powiecie... / Stanisław Obara // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 12

Dotyczy gm. Błażowa

Sprawozdanie z obrad XIX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

595. Budżet Gminy Sokołów Młp. na 2000 r. uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 marca 2000 r. / oprac. K. O. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 3, s. 5

607. Co słychać w Powiecie... / Stanisław Obara // Głos Tycz. - 2000, nr 4, s. 4

596. Budżetowa sesja / Stanisław Obara // Trzcionka. 2000, nr 13, s. 19

608. Co słychać w Powiecie... / Stanisław Obara // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 1, 2

Sprawozdanie z obrad XII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

Dotyczy pow. rzeszowskiego

Sprawozdanie z XIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

597. Budżetowa sesja / Stanisław Obara // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 13

609. Co słychać w Powiecie... / Stanisław Obara // Dynowinka. - 2000, nr 3, s. 4

Obrady XIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 26 lutego 2000 r.

Sprawozdanie z obrad XIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

610. Co, gdzie, za ile? / Jan Kunysz. - Il. // Trzcionka. 2000, nr 13, s. 15

598. Budżetowa sesja / Stanisław Obara // Kur. Błaż. 2000, nr 53, s. 7

Inwestycje w planie budżetowym gm. Świlcza

Dotyczy samorządu pow. rzeszowskiego

611. Czas na samorząd / Julian K. // Czas.- 2000, nr 1,

599. Budżetowa Sesja Powiatu / Stanisław Obara // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 11-12

s. 2 Dotyczy samorządu gm. w Boguchwale

XIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

612. XIV [Czternasta] Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego / Stanisław Obara // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 29, s. 6-7

600. Burmistrz gminy informuje / Józef Wyskiel // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 3 Dotyczy gospodarki i samorządu w gm. Błażowa

Sprawozdanie z obrad

601. Burmistrz komentuje / Józef Wyskiel. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 3

613. XIV [Czternasta] Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego / Stanisław Obara // Dynowinka. - 2000, nr 4, s. 6

Dotyczy samorządu Miasta i Gminy Błażowa w 1999 r.

Sprawozdanie z obrad

30

614. "...Czy w tej gminie dostatek mieszka i porządek...?" / Zofia Dziedzic // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 4

629. Jak przerżnąć wybory samorządowe / je-kl. - Il. // Serwis Inf. - 2000, nr 19, s. 8 * W Sokołowie Młp.

Dotyczy uchwały Rady Gminy w Świlczy w sprawie utrzymania czystości i porządku, gm. Świlcza

630. "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" / (iw). - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 30, s. 10

615. 27 [Dwudziestego siódmego] maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego / Sławomir Wnęk. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 3

Rekolekcje samorządowców z gm. Chmielnik

W gm. Boguchwała

631. Józef Pelc Wójt Gminy Hyżne : [karykatura] / rys. A. O. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 2

616. Etatowy radny / Ferdynand Zakrzewski ; rozm. Maria Smagała. - Portr. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 45

632. Kąkolówka - od sołectwa do gromady samorządowej / Małgorzata Kutrzeba // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 12

Sylwetka radnego pięciu kadencji Rady Gminy w Świlczy

Historia samorządu w sołectwie Kąkolówka, gm. Błażowa

617. Finanse gminne w 2000 roku / [Skarbnik Gminy]. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 6

633. Konwent Przewodniczących Rad Miast i Gmin z terenu powiatu rzeszowskiego / Jerzy Bednarz // Dynowinka. - 2000, nr 3, s. 4

Dotyczy gm. Chmielnik

618. Finanse Rady Osiedla`99 / Ryszard Fornal // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 4

Także: Kur. Sokoł. - 2000, nr 3, s. 6

W Tyczynie

634. Konwent Przewodniczących Rad Miast i Gmin z terenu Powiatu Rzeszowskiego / Jerzy Bednarz // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 6

Głos wolny - wolność ubezpieczający / Anna Baranowska-Bilska = poz. 707

Wypowiedź wicestarosty rzeszowskiego

619. Gminna portmonetka / Zofia Jopek ; rozm. Czesław Drąg // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 10

635. List do redakcji / Anna Kowalska, Stanisław Woźny, Józef Sówka // Dynowinka. - 2000, nr 1, s. 6. Polem. Tak mówią fakty : odpowiedź na wystąpienie radnych powiatowych z Klubu "Wspólnota" / Krystyna Dżuła // Dynowinka.- 2000, nr 1, s. 6

Finanse w gm. Boguchwała

620. Grudniowa sesja Rady Powiatu / Stanisław Obara // Kur. Sokoł. - 2000, nr 1, s. 3

Sprawie sprzedaży mieszkań w trybie bezprzetargowym w budynku mieszkalnym przy Przychodni Rejonowej w Dynowie

Obrady XII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

621. Grudniowa sesja Rady Powiatu / Stanisław Obara // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 8

636. Ludzie wiedzą / Dorota Szturm. - Il. // Pogranicze. - 2000, nr 24, s. 7

Sprawozdanie z obrad XII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

Sprawa odwołania Rady Miasta Dynowa

622. Grudniowa sesja Rady Powiatu / Stanisław Obara // Dynowinka. - 2000, nr 1, s. 4

637. Mieszkańcy gminy Chmielnik! / (i. w.). - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 30, s. 12

Sprawozdanie z XII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

Dotyczy uchwały Rady Gminy w sprawie zasad utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami na terenie gm. Chmielnik

623. Ile zarabiamy / Janusz Skotnicki // Głos Tycz. 2000, nr 4, s. 4

638. Minął rok / Józef Wyskiel. - Portr. // Kur. Błaż. 2000, nr 56, s. 3

Dotyczy pracowników samorządowych w Tyczynie

Burmistrz Błażowej na temat działalności samorządu gminnego w 1999 r.

624. Informacja dot[ycząca] działalności Zarządu Gminy // Głos Kamienia. - 2000, nr 1, s. 2

639. Moim zdaniem... / Krzysztof Stanek. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 9

Dotyczy gm. Kamień

Dotyczy samorządu w gm. Boguchwała

625. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2000 r. / Urszula Czarnik // Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s. 4-5

640. Na półmetku : wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Głogów Młp. ... / Kazimierz Rokita ; rozm. Wit, Lus. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 4-5

Dotyczy miasta i gm. Błażowa

626. Informacja z sesji Rady Miejskiej z 30 sierpnia 2005 r. / Stanisław Solarz // Kur. Błaż. - 2000, nr 86, s. 4

641. Nieudolność władzy / Marian Jandziś ; rozm. Grzegorz Szajnik. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 11, s. 6 *

W Błażowej

627. Informacja Zarządu Miasta Dynów z wykonania budżetu za rok 1999 // Dynowinka. - 2000, nr 4, s. 5

Zamiar przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Miasta w Dynowie

628. Informacje z prac Rady Miejskiej // Ziemia Głog. - 2000, nr 6, s. 5-6

642. Nowy rok szkolny / waw // Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s. 19 Sprawa finansów w gm. Błażowa w roku szkolnym 2000/2001

Obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Głogowie Młp.

31

643. Ostateczny głos należy do Wyborców : z Burmistrzem Dynowa ... / Krystyna Dżuła ; rozm. T. Święs // Dynowinka. - 2000, nr 5, s. 3-4

658. Rada Powiatu Rzeszowskiego ma swój sztandar / Grażyna Majka. - Il. //Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 4

Dotyczy sprawy referendum nad odwołaniem Rady Miasta w Dynowie

Dotyczy również wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół powiatowych

644. Ostatnie pożegnanie / Jan Graboś. - Portr. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 9

659. Rada uchwaliła... / bs., az. // Głos Tycz. - 2000, nr 4, s. 1-2

Dotyczy Mariana Flagi, działacza społecznego z Błażowej

Sprawozdanie z sesji Rady Miasta w Tyczynie 10 lutego 2000 r.

645. Oświata - temat sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego / Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 16-17

660. Rada uchwaliła... / (B. S.) // Głos Tycz. - 2000, nr 8, s. 2-3 Dotyczy m. in. absolutorium dla Zarządu Gminy i Miasta Tyczyn w 1999 r.

Sprawozdanie z XVI sesji Rady Powiatu

661. Rada uchwaliła... / (b. s.) // Głos Tycz. - 2000, nr 19, s. 1, 4

646. Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej // Głos Tycz. - 2000, nr 8, s. 2

Sprawozdanie z XXI sesji Rady Miejskiej w Tyczynie

Stanowisko Rady Miejskiej w Tyczynie w sprawie obchodów 60. rocznicy zbrodni katyńskiej

662. Radni obradowali / A. Tereszkiewicz // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 19

647. Partnerska wizyta / oprac. Wit. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 2

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy w Chmielniku

Spotkanie władz samorządowych miasta i gm. Głogów Młp. z przedstawicielami gm. Jeleniewo, pow. Suwałki, której udzielono pomocy materialnej

663. Radni uchwalili podział wpływów ze sprzedaży alkoholu w gminie / K. O. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 4, s. 3 Sokołów Młp.

648. Patron ulicy : Andrzej Brzuza (1873-1949) // Ziemia Głog. - 2000, nr 8, s. 11

Rolnictwo - temat sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego = poz. 292

Sylwetka burmistrza Głogowa w latach 1926-1935

649. Potrzebna jest strategia rozwoju całej gminy / Ryszard Mirowski ; rozm. Czesław Drąg. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 18

664. Rozmowa z ... - sołtysem wsi Przewrotne, radnym Miasta i Gminy... / Janusz Niemiec, rozm. przepr. Helena Węglowska. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 2, s. 910

Sylwetka sołtysa ze wsi Mogielnica, gm. Boguchwała

650. Pragmatyzm i cnota fałszywa / Edward Winiarski // Kur. Sokoł. - 2000, nr 1, s. 5

665. Rozmowa z Panem ... - burmistrzem Miasta i Gminy w Głogowie Młp. / Kazimierz Rokita ; rozm. Honorata Radkowska, Anna Ryznar. - Il. // Ziemia Głog. 2000, nr 3, s. 8-9

Dotyczy m. in. samorządu gm. w Sokołowie Młp.

651. Przed nami rok rozważnych decyzji i solidnej pracy / Janusz Skotnicki // Głos Tycz. - 2000, nr 1, s. 4-5

Rzeszów - Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / [red. Sylwester Czopek] = poz. 140

Wypowiedź burmistrza Tyczyna

652. Przed podziałem / Leszek Walicki. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 4. - Polem.: Samorządność, nie samowola / Edward Winiarski // Kur. Sokoł. - 2000, nr 3, s. 4

666. Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. / oprac. K. Osiniak // Kur. Sokoł. - 2000, nr 3, s. 1, 5

Dotyczy uchwały budżetowej na rok 2000 w gm. Sokołów Młp.

667. Sesja Rady Gminy // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1,

653. Rada Gminy uchwaliła / Stanisław Trzyna. - Il. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 2

s. 4 XXII sesja Rady Gminy Boguchwała

Dotyczy także spotkania radnych z gm. Hyżne z Józefem Górnym, posłem AWS

668. Sesja Rady Miejskiej / K. O. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 4, s. 6

654. Rada Gminy uchwaliła... / Adam Tereszkiewicz // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 7

W Sokołowie Młp.

XII sesja Rady Gminy w Chmielniku

669. XVII [Siedemnasta] Sesja Rady Gminy w Chmielniku / Adam Tereszkiewicz // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 10

655. Rada Miejska obradowała / Stanisław Solarz. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 4 W Błażowej

670. Sołtys kiedyś, sołtys dziś... / oprac. bar. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 1, s. 14

656. Rada Miejska obradowała / Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 7-8

Dotyczy urzędu sołtysa i sołectw w gm. Głogów Młp.

Obchody 10 -lecia samorządu terytorialnego w Błażowej

671. Sołtysi / Stefania Pająk, Józef Irzyński ; rozm. Maria Smagała. - Portr. // Trzcionka. - 2000, nr 13, s. 1314

657. Rada Miejska obradowała / Stanisław Solarz // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 4

Sylwetki sołtysów ze wsi Dąbrowa, gm. Świlcza, Stefanii Pająk i Józefa Irzyńskiego

W Błażowej

32

680. Z ... zastępcą wójta gminy Boguchwała ... / Antoni Lassota ; rozm. Sławomir Wnęk. - Portr. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 11

672. Spotkanie samorządu mieszkańców Sokołowa ze swoimi wyborcami / oprac. K. Osiniak // Kur. Sokoł. 2000, nr 3, s. 3-4

Dotyczy samorządu gminnego w Boguchwale

Sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Mieszkańców w Sokołowie Młp. za rok 1999

681. Z prac komisji / Leszek Walicki // Kur. Sokoł. 2000, nr 4, s. 6-7

673. Stanowisko Rady Miasta w sprawie uzasadnienia odwołania Rady Miasta Dynowa przed upływem jej kadencji [...] // Dynowinka. - 2000, nr 5, s. 2

Dotyczy samorządu terytorialnego oraz sieci szkół w gm. Sokołów Młp.

682. Z prac rady gminy // Wiad. z Gminy Hyżne. 2000, nr 5, s. 2

674. Szanowni Państwo, / K. Jaworski // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 29, s. 14

Informacja o uchwałach Rady Gminy Hyżne podjętych na posiedzeniach w dniach 5 października i 30 listopada 2000 r.

Dotyczy budżetu gm. Chmielnik i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy

683. Z sesji Rady Miejskiej // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 2

675. Telefony ułatwiają mi życie / Jan Korcz ; rozm. Danuta Heller. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 13

Sprawozdanie z obrad sesji w Głogowie Młp. z dnia 15.11.2000 r.

Dotyczy mieszkańców wsi Nowy Borek, gm. Błażowa oraz przewodniczącego Rady Sołeckiej

684. Z sołtysem wsi Lutoryż ... / Jan Nawrot ; rozm. Czesław Drąg. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 16 Osiągnięcia gospodarcze sołtysa wsi Lutoryż, gm. Boguchwała

676. Trzecie półrocze trzeciej kadencji władz Gminy Boguchwała / Jan Dziadkowiec. - Portr. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 3-4

685. Z XV Sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego / Stanisław Obara // Ziemia Głog. - 2000, nr 6, s. 6-7

677. Wieści z powiatu / Stanisław Obara // Kur. Błaż. 2000, nr 54, s. 11-12

686. Zabrakło mi czasu / Anna Kowalska ; rozm. Grzegorz Szajnik // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 20, s. 15

Sprawozdanie z XIV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Dynów

678. Wspólnie można więcej / Kazimierz Olejnik // Biul. Inf.-Hand. - 2000, nr 3, s. 19

*

687. Zależy mi na rozwoju gminy / Piotr Bartoń ; rozm. Danuta Heller. - Portr. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 8-9

Obrady II Sejmiku Samorządu Terytorialnego i Spółdzielczego pow. rzeszowskiego w Sokołowie Młp.

Wypowiedź radnego z Błażowej

679. Wywiad z ... czyli jak skutecznie łatać dziury w budżecie / Anna Borowiec // Ziemia Głog. - 2000, nr 11, s. 12-13

Zob. też poz. 76, 152, 230, 347, 348, 370, 373, 375, 392, 422, 549, 550, 552, 554, 558, 560, 582, 719, 727, 729, 742, 743, 745, 749, 771, 855, 1167, 1239

Dotyczy oświaty w Pogwizdowie Nowym, gm. Głogów Młp.

3. Zagadnienia prawne. Sądownictwo 688. Czterech skazanych, jeden niewinny / Janusz Klich. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 148, s. 3 *

693. Legalne Wietnamki / Bartosz Bącal // Nowiny. 2000, nr 40, s. 4 *

Wyrok sądowy dotyczący oskarżonych w sprawie fałszerskiej mennicy w Wólce Podleśnej, gm. Trzebownisko

Dotyczy umorzenia dochodzenia w sprawie nieprawidłowości przy zawieraniu małżeństw z Wietnamkami w Trzebownisku

689. Dwór w sądzie / Joanna Borowiec. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 43, s. 5 *

694. Oszukańczy interes / Józef Twardowski. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 13, s. 19 *

Starania spadkobiercy zespołu pałacowo-dworskiego w Słocinie, gm. Krasne o jego odzyskanie

Prokuratorski akt oskarżenia przeciwko właścicielom mleczarni w Błażowej

690. Gangsterzy, alimenciarze i mostowcy / Władysław Borowiec. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 234, s. 18 Zakład Karny w Załężu, gm. Krasne

695. Testamentowa zbrodnia / Janusz Klich. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 163, s. 18 *

*

Dotyczy rodzinnej zbrodni w Sokołowie Młp.

691. Klatka dla Anny / Dorota Wilk. - Il. // Życie Podkarp. - 2000, nr 10, s. 9 *

696. Więźniowie lubią grać / Wit Hadło. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 269, s. 13 *

Zakład Karny w Załężu, gm. Krasne

Twórcze prezentacje kobiet z Oddziału IX w Zakładzie Karnym w Załężu, gm. Krasne

692. Kulisy gwałtu w celi nr 136 / Janusz Klich. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 278, s. 19 * Zakład Karny w Załężu, gm. Krasne

33

4. Bezpieczeństwo publiczne W gm. Boguchwała

697. Do komisariatu na kawę / Piotr Gądek. - Il. // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 238, s. 3 *

701. Policyjny salon przyjęć / Witold Piecuch // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 87, s. 3 *

Poczekalnie dla interesantów w komisariatach policji m. in. w Boguchwale

Poczekalnie dla interesantów m. in. w komisariacie policji w Boguchwale

698. Gmina Boguchwała jest bezpieczna, ale... / Stanisław Michalik ; rozm. Jan Kuźniar // Czas. - 2000, nr 1, s. 14

702. Przesłuchanie komendanta / Stanisław Marut ; rozm. Barbara Nowak. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 1, s. 12

Policja i bezpieczeństwo w gm. Boguchwała

Rozmowa z komendantem policji w Głogowie Młp.

699. Jeden na dziesięciu / Tomasz Ryzner // Nowiny. 2000, nr 132, s. 21 *

703. Z posterunku policji w Świlczy / T. Ł. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 26

Dotyczy pracy policjantów z oddziału prewencji w Zaczerniu, gm. Trzebownisko

700. O bezpieczeństwie ruchu drogowego / Grzegorz Rząsa // Czas. - 2000, nr 1, s. 14

Zob. też poz. 67, 372

IX. WOJSKO Sylwetka pochodzącego z Niechobrza, gm. Boguchwała legionisty i żołnierza

704. Józef Kalandyk (1898-1952) oficer Wojska Polskiego / Zdzisław Domino. - Portr. // Wiad. Boguchw. 2000, nr 3, s. 15

Zob. też poz. 43, 82

X. SŁUŻBA ZDROWIA. LECZNICTWO. HIGIENA 705. Dom baronessy / Anna Koniecka. - Il. // Nowiny. 2000, nr 219, s. 38 *

713. Nasza służba zdrowia / oprac. Lus // Ziemia Głog. - 2000, nr 7, s. 9-10

Wizyta ang. arystokratki Sue Ryder w woj. podkarp., także budowa domu dla potrzebujących i chorych w Górnie, gm. Sokołów Młp.

Reorganizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głogowie Młp.

706. Dzień Chorych / Jacek Kotula // Głos Tycz. 2000, nr 4, s. 4

714. 50 [Pięćdziesiąt] lat sanatorium w Górnie / Henryk Cieślachowski. - Il. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 138-144

W Budziwoju, gm. Tyczyn

Historia Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Górnie, gm. Sokołów Młp.

707. Głos wolny - wolność ubezpieczający / Anna Baranowska-Bilska // Dynowinka.- 2000, nr 1, s. 5 Dotyczy budżetu miasta na rok 2000, m. in. realizacji zadań w zakresie opieki zdrowotnej w Dynowie

715. 50 [Pięćdziesiąt] lat sanatorium w Górnie / Henryk Cieślachowski. - Cz. 1-2 // Kur. Sokoł. - 2000, nr 6/7, s. 1-4, nr 10/11. s. 5-6

708. Honorowy rekord / Janusz Bębenek ; rozm. Alina Pudło. - Portr. // Nowiny. - 2000, nr 91, s. 24 *

Historia Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Górnie, gm. Sokołów Młp.

Honorowy dawca krwi z Niechobrza, gm. Boguchwała

716. Powstaje hospicjum / AS // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 116, s. 3 *

709. Hospicjum w Górnie / Stanisław Ożóg ; rozm. K. Osiniak. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 6/7, s. 6-7

Budowa hospicjum Sue Ryder w Górnie, gm. Sokołów Młp.

Dotyczy budowy hospicjum onkologicznego dla osób nieuleczalnie chorych w Górnie, gm. Sokołów Młp., wspieranego przez Fundację Sue Ryder oraz pow. rzeszowski

717. Przekształceń ZOZ-u ciąg dalszy / oprac. Lus // Ziemia Głog. - 2000, nr 9, s. 2 Restrukturyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie Młp.

710. Hyżne ma nową przychodnię / (br). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 279, s. 5 *

718. Przeprawa na drugą stronę / Halina Łokajowa. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 202, s. 5 *

711. Koniec bliski, ale... / (WALD). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 79, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VII *

Budowa hospicjum przez Fundację Sue Ryder w Górnie, gm. Sokołów Młp.

Budowa ośrodka zdrowia w Borku Starym, gm. Tyczyn

719. Stanowisko Rady Miejskiej i Zarządu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. w sprawie likwidacji sobotnioniedzielnego dyżuru lekarskiego w miejscowej przychodni

712. Nasz doktor "Wojtuś" / Maria Smagała. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 6-7 Sylwetka Wojciecha Piekarskiego, kierownika Ośrodka Zdrowia w Trzcianie, gm. Świlcza

34

722. Wiesław Krymski : wspomnienia / Wiesław Krymski ; oprac. Sławomir Wnęk. - Cz. 1-2 // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 30-31, nr 3, s. 14-15

/ Edward Winiarski, Jan Skóra // Kur. Sokoł. - 2000, nr 1, s. 4

Lekarz, harcmistrz RP, związany z Boguchwałą

720. Straż dla Dynowa / szaj. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 22, s. 4 *

723. Zakład Opieki Długoterminowej w Błażowej // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 21

Projekt nowego systemu ratownictwa w Dynowie

721. Wiesław Krymski / Aneta Gieroń. - Portr. // Nowiny. - 2000, nr 57, s. 32 *

Zob. też poz. 76, 421, 423

Lekarz, harcmistrz RP z Boguchwały

XI. KULTURA. NAUKA. OŚWIATA 1. Zagadnienia ogólne oświaty, szkolnictwa i wychowania 724. II [Drugi] Etap Ogólnopolskiego Konkursu "Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego" - rozstrzygnięty / Małgorzata Rak / Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 10

734. Nauczyciele też się uczą / Maria Wawrzkowicz // Głos Tycz. - 2000, nr 89, s. 4 Działalność Wewnątrzszkolnego Zespole Szkół w Tyczynie

Rozdanie nagród w Szkole Podstawowej w Boguchwale, laureaci konkursu to m. in. uczniowie szkół w Boguchwale, Mogielnicy, Woli Zgłobieńskiej, Zwięczycy

Doskonalenia

Nauczycieli

w

735. Niepokoje pedagogów / je-kl . - Il. // Serwis Inf. 2000, nr 17, s. 1-2 * Dotyczy problemów rzeszowskim

725. Finał Centralny XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 14

płacowych

nauczycieli,

także

w

pow.

736. Obchody "Roku Reymontowskiego" w Tyczynie // Dynowinka. - 2000, nr 7, s. 8

Uczniowie Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Trzcianie, gm. Świlcza laureatami Olimpiady we Wrześni

Dotyczy konkursu dla szkół średnich z pow. rzeszowskiego, także sukcesów w konkursach uczniów LO w Dynowie

726. Gminne szkoły od podszewki. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 11, s. 10-11

737. Olimpijczycy / Andrzej Zagórski. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 13, s. 12

Prezentacja dyrektorów szkół w gm. Głogów Młp.

Laureaci Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Trzcianie

727. Inauguracyjne posiedzenie Rady Oświatowej // Głos Tycz. - 2000, nr 5, s. 1

738. Omnibus Humanistyczny z Nowego Borku / Agnieszka Gorlowska, Dorota Misiak // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 17

W Tyczynie

728. Inwestujemy w oświatę / oprac. Wit // Ziemia Głog. - 2000, nr 7, s. 8

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowym Borku, gm. Błażowa laureatami konkursu

W gm. Głogów Młp.

739. Organizacja Zespołu Szkół w Tyczynie w roku szkolnym 1999/2000 / oprac. Adam Skowroński // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 10-11

729. Komisja Oświaty z niepokojem stwierdza... / Anna Kozłowska // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 4-5 Dotyczy stanowiska Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w samorządzie gminnym w Boguchwale w sprawie realizacji zmian w systemie edukacji

740. Organizacja Zespołu Szkół w Tyczynie w roku szkolnym 1999/2000 / oprac. Adam Skowroński // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 11-12

730. Konkurs rozstrzygnięty / M. Tereszkiewicz. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/29, s. 18 Finał Gminnego Konkursu Wiedzy o Ojcu Św., Janie Pawle II, dla szk. podst. i gimnazjalnych w gm. Chmielnik

Oświata - temat sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego / Wieść Gminna z Chmielnika = poz. 645

731. Ksiądz Stanisław Ujda - patronem szkoły / Monika Kuceł. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 43, s. III-IV

741. Oświata przede wszystkim / (MR) // Dz. Pol. 2000, nr 268, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. II *

Otwarcie nowej Szkoły Podstawowej w Stykowie, gm. Głogów Młp. *

Inwestycje w gm. Trzebownisko

732. Misja Zespołu Szkół w Błażowej im. Św. Jadwigi Królowej // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 26-27

742. Oświata w gminie / Stanisław Trzyna // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 11 W gm. Hyżne

733. Nasi laureaci / as // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 9

743. Oświata w gminie Chmielnik / (iw) // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 14-15

Uczniowie z gm. Boguchwała w gronie zwycięzców wojewódzkiego etapu Europejskiego Konkursu Szkolnego "Europa w Szkole"

35

754. Szkoły w gminie Tyczyn. - Il. // Głos Tycz. 2000, nr 8, s. 12

744. Oświata w gminie Świlcza / Marian Wójcik. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 8-9

Zdjęcia budynków szkolnych

745. Oświata w naszej Gminie / Antoni Jeż // Ziemia Głog. - 2000, nr 6, s. 10-12

755. Śpiewem, muzyką i sercem / Zbigniew Nowak. Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 13

Dotyczy gm. Głogów Młp.

Święta Bożego Narodzenia w działalności instytucji i szkół w gm. Błażowa

746. Pieniądz nie jest bożkiem / (WALD) // Dz. Pol. 2000, nr 118, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VIII *

756. Święta bez alkoholu / K. O. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 1, s. 8

Oświata w gm. Głogów Młp.

Konkurs grafiki komputerowej dla dzieci i młodzieży z gm. Sokołów Młp.

747. Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 8/9, s. 11

757. W obliczu zagrożeń / Edward Gut // Kur. Sokoł. 2000, nr 3, s. 2

748. Praca domowa ucznia to nie jego wyłączny obowiązek / Zofia Różycka // Głos Tycz. - 2000, nr 20, s. 4-5

Dotyczy edukacji w gm. Sokołów Młp.

Dotyczy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Budziwoju

758. Wakacyjne wspomnienia / Marek Hańczyk. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 7

749. Problemy oświaty / Krzysztof Stanek // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 3

Dotyczy laureata Ogólnopolskiego Konkursu Humanistycznego "Omnibus 2000" z Nowego Borku, gm. Błażowa

W gm. Boguchwała

759. Ważne sprawy ze szkolnej ławy / A. Duchniak, M. Roszewska. - Il. // Dynowinka. - 2000, nr 2, s. 12

750. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu ... przedstawiła stanowisko tej Komisji / Anna Kozłowska // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 4-5

Dotyczy m. in. stypendystów Prezesa Rady Ministrów za rok 1998/1999 z Dynowa

Dotyczy stanu oświaty w gm. Boguchwała

760. Wielki konkurs jubileuszowy / Marta Leniart. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 14, s. 10

Sołectwo Boguchwała = poz. 411

Praca uczniów Szkoły Filialnej z Czerwonek, gm. Hermanowa, laureatem wojewódzkiego etapu konkursu pt. "Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego"

751. Sport szkolny w gminie Boguchwała / Edward Rumak. - Portr. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 15-16

761. Wieści z I Olimpiady Gimnazjalnej "Doliny Strugu" / Jurek Faraś // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 27

752. Sposób na ciekawe życie / Janusz Filarowski ; rozm. Paulina Wilga. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 22

Dotyczy międzyszkolnej imprezy w Tyczynie

Rozmowa z nauczycielem Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza przewodnikiem PTTK, podróżnikiem

762. Wywiad z ... fotografem "Dynowinki", nauczycielem Zespołu Szkół w Dynowie / Antoni Iwański ; rozm. Barbara Bilska // Dynowinka. - 2000, nr 2, s. 13

753. Spotkanie opłatkowe / Stefan Płonka // Głos Tycz. - 2000, nr 2, s. 1

Z prac komisji / Leszek Walicki = poz. 681

Emeryci i renciści Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tyczynie

Zob. też poz. 122, 124, 184, 234, 982, 1114, 1215

2. Zagadnienia ogólne kultury Dotyczy wpływu kultury amerykańskiej na zwyczaje Polaków, mieszkańców gm. Boguchwała

763. Nowoczesne święta : [reportaż] / Czesław Drąg. Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 27

3. Historia kultury i oświaty 764. A bodaj byś cudze dzieci uczył! / Halina Janusz // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 10

766. Historia dobiegła końca / (DELL). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 236, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

Wspomnienie dawnych nauczycieli ze szkoły w Lutoryżu, gm. Boguchwała: Walerii Szalay, Jakuba Kucharskiego, Katarzyny Pączkówny, Janiny Petrus

Historia szkoły w Markowiźnie, gm. Sokołów Młp.

767. Kronika Szkoły [Przemysłowej Uzupełniającej w Sokołowie] // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 243-249

765. Dzieje szkolnictwa w Słocinie / [zespół red. Marta Bocheńska, Barbara Bukała]. - Słocina : Szkoła Podstawowa im. 27 Pułku Piechoty, 2000. - 96, [1] s.: il. (w tym kolor.) ; 21 cm *

768. Sylwetki pamięcią malowane : [Antoni Jopek] / Regina Kawa. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 22, s. 7-8

Bibliogr.

36

Budziwój, gm. Tyczyn

Zob. też poz. 194, 799, 822, 823

4. Towarzystwa regionalne i kulturalne 769. "GwarKam 2000" czyli spotkanie gwarowe / Józef Czubat. - Il. // Echo Kamienia. - 2000, nr 4, s. 1, 8

771. Powiat rzeszowski i trzeci sektor / Stanisław Ożóg // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 6-7

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia organizatorem konkursu krasomówczego i inscenizacyjnego z udziałem młodzieży z gm. Kamień

Pomoc władz powiatowych na rzecz stowarzyszeń kulturalnych i społecznych działających w pow. rzeszowskim

770. Niezwykły jubileusz / Stanisław Koczela // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 9

772. W połowie drogi / Jan Irzyński // Trzcionka. 2000, nr 13, s. 5

Dotyczy działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej w Błażowej

Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Trzciany, gm. Świlcza

Ośrodek Kultury odnotowuje i informuje / red. K. Osiniak = poz. 897

Zob. też poz. 5, 9, 11, 12, 842, 963, 1066, 1176

5. Szkolnictwo wyższe i pomaturalne 773. I jak tu być mądrym / Teresa Łagowska. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 13, s. 10-11

781. Odpowiadamy na potrzeby rynku / Tadeusz Chrobak, Kazimierz Surowiec. - Portr. // Wiad. Podkarp. 2000, nr 7, s. 21 *

Sytuacja studentów z pow. rzeszowskiego, zaocznie studiujących w szkołach wyższych Rzeszowa

Dotyczy nowych kierunków studiów

782. Podkarpacki fenomen / Zbigniew Stachowski ; rozm. Barbara Kleczyńska. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 5, s. 24 *

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza (Tyczyn)

783. Rzeszów przywitał socjologów / (elba) // Super Nowości. - 2000, nr 221, s. 2 *

774. XI [Jedenasty] Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny : los i wybór : dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. - Rzeszów ; Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, 2000. - 78 s. ; 21 cm W Tyczynie

Także: Nowiny. - 2000, nr 184, s. 3 XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Tyczynie

*

784. Spotkanie socjologów / Tadeusz Chrobak. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 19, s. 1, 5-6

775. XI [Jedenasty] Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Rzeszów-Tyczyn 2000 przeszedł do historii... / Krystyna Leśniak-Moczuk // Podkarp. Prz. Samorz. - 2000, nr 10/11, s. 15-16 *

XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Tyczynie

785. Uniwersytety pod strzechy : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie = A Sociological congress in Tyczyn / Roman Przepióra. - Il. // Welcome to Rzesz. - 2000, nr 42, s. 2-3 *

776. Prawna ochrona języka polskiego w mediach / Danuta Heller. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 24-25

Tekst również w jęz. ang.

Dotyczy seminarium zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Tyczynie

786. Uroki lokalizmu / Stanisław Marczuk, Tadeusz Gardziel. - Portr. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 8, s. 50 *

777. Coś dla maturzystów / Zbigniew Stachowski. Portr. // Nowiny. - 2000, nr 70, s. 14 *

787. Wiedza jest towarem / Z. S. // Głos Tycz. - 2000, nr 16, s. 5

778. Dyplomy dla licencjatów. - Il. // Głos Tycz. 2000, nr 15, s. 6

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie

779. XI [Jedenasty] Ogólnopolski Zjazd Socjologów / Kazimierz Surowiec. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 17, s. 1, 6

788. Wizyta w WSS-G / Z. S. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 3, s. 1-2

XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Tyczynie

Wizyta Jerzego Zdrady i Tadeusza Popłonkowskiego, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej

780. Małe jest piękne / Mieczysław Skotnicki. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 14, s. 1, 6-7

789. Zbigniew Stachowski / ERKA // Gaz. w Rzesz. 2000, nr 34, s. 2 * 37

Sylwetka rektora

6. Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i średnie ogólnokształcące a) Szkolnictwo podstawowe 802. Kielanówka w drodze do wiedzy / oprac. Helena Owczarska, Kazimierz Kaszuba // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 24-25

790. Bawmy się, ucząc i uczmy się, bawiąc / G. Kacprzak // Oczekiwanie. - 2000, nr 79-80, s. 18 Przebieg akcji "Sprzątanie Świata" w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko

Historia szk. w Kielanówce, gm. Boguchwała

791. IV [Czwarty] Gminny Konkurs Ekologiczny / ak. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 33

803. Konkurs ortograficzny / D. B. - Il. // Kur. Błaż. 2000, nr 54, s. 25-26

Dotyczy szk. podstawowych w gm. Boguchwała

Gminny Konkurs Ortograficzny w Błażowej

792. Czy szkołę stać na patrona? / K. Osiniak // Kur. Sokoł. - 2000, nr 10-11, s. 16

804. Konkursy plastyczne w roku szkolnym 1999/2000 / Małgorzata Kusz // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 22

Dotyczy Szkoły Podstawowej w Sokołowie Młp. i Ignacego Deca, przyszłego patrona szkoły

Dotyczy osiągnięć uczniów ze Szkoły Podstawowej w Błażowej

805. Mamy nową salę / Agata Król // Wiad. Boguchw. 2000, nr 6, s. 7

793. Działalność Szkolnego Klubu Sportowego / Małgorzata Wróbel, Ryszard Olejnik // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 22

Nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Nosówce, gm. Boguchwała

Dotyczy Szkoły Podstawowej w Błażowej

806. Nowa szkoła w Stykowie / Mieczysław Kowal. Il. // Wieści. - 2000, nr 44/45, s. 12, 14 *

794. Egzaminy w szkole / Maciej Stopa. - Portr. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 15

Uroczystość oddania nowego budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Ujdy w Stykowie, gm. Głogów Młp.

Dotyczy m. in. reformy edukacji, także sylwetka Macieja Stopy, nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale

807. Nowy rok szkolny / Edward Gut // Kur. Sokoł. 2000, nr 8/9, s. 5

795. "Ekologia w naszej szkole" / Grażyna Majka. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 10

Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp. w roku szk. 1999/2000

Dotyczy akcji ekologicznych podejmowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sokołowie Młp.

808. "Ojciec Święty Jan Paweł II Patronem Szkoły". Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 7-9

796. Gratulacje dla Adrianny / Małgorzata Świerzowicz. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 11/12, s. 4

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chmielniku

Adrianna Pietruszka, uczennica Szkoły Podstawowej w Tyczynie, zdobywczyni III miejsca w etapie wojewódzkim Konkursu Chemicznego

809. Otworzono nową podstawówkę / (bes). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 231, s. 7 * Styków, gm. Głogów Młp.

797. Historia jest moją pasją / Zdzisław Chlebek ; rozm. Danuta Heller. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 1718

810. VIII [Ósmy] Tydzień Sportu Szkolnego / Wiesław Ulman // Głos Tycz. - 2000, nr 13, s. 2

Sylwetka nauczyciela i dyrektora Szkoły Podstawowej w Futomie, gm. Błażowa

Szkoła Podstawowa w Budziwoju, gm. Tyczyn

811. Pod papieskim godłem / Aneta Gieroń. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 202, s. 10 *

798. Integrowanie nauczycieli / Andrzej Taras // Głos Tycz. - 2000, nr 20, s. 1

Uroczystość nadania im. Jana Pawła II Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku

Dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego w gm. Tyczyn

799. Jak to ze szkołą było / Marta Ryba // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 10

812. "Podziel się misiem" - hasło nie tylko na grudzień / Monika Grzebyk.- Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 9

Dotyczy historii szk. w Lutoryżu, gm. Boguchwała

Dotyczy akcji charytatywnej wśród uczniów w Szkole Podstawowej w Boguchwale

800. Jasełka - inaczej / Teresa Kowal // Głos Tycz. 2000, nr 5, s. 5

813. Pogodne niebo / Marek Jakubowicz. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 89, s. 11 *

Dotyczy przedstawienia przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Matysówce, gm. Tyczyn

Chór szkolny "Vox Clamantis" przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Boguchwale

801. "Jesteście moją nadzieją...". - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 9-10

814. Polscy emigranci za granicą - pomoc finansowa Klubu Hyżne w Chicago i Polonii Amerykańskiej dla naszej gminy / Bronisław Kotarba. - Cz. 2 // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 5

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku im. Jana Pawła II oraz obchody 40 -lecia istnienia szkoły

38

Dotyczy Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem

Historia i działalność dydaktyczna Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kielanówce, gm. Boguchwała

815. "Pragnę pisać prawdę" - czy obiektywną? / Andrzej Kędzierski // Dynowinka. - 2000, nr 3, s. 14

823. Szkoła w Zwięczycy - historia i teraźniejszość / oprac. Grzegorz Rusin. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 10-11

Dotyczy współpracy Klubu "Dynovia" i Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie

824. Światełko Betlejemskie / Renata Prokop. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 2, s. 4

816. Reforma oświaty / Jadwiga Kłos // Głos Tycz. 2000, nr 16, s. 1-2

Szkoła Podstawowa w Hermanowej, gm. Tyczyn

Dotyczy szk. podstawowych w gm. Tyczyn

825. Święto Edukacji / Elżbieta Domino // Głos Tycz. 2000, nr 20, s. 7

817. Rośnie sala gimnastyczna / (A. K.). - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 20, s. 6

Dotyczy uroczystości pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej w Hermanowej, gm. Tyczyn

Inwestycje w Szkole Podstawowej w Białej, gm. Tyczyn

Sołectwo Niechobrz = poz. 31

826. To był rajd! / Łukasz Kuczmarz. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 10, s. 8

Sołectwo Racławówka = poz. 32

XIII Gminny Rajd Pieszy Szkół Podstawowych z terenu gm. Tyczyn

Sołectwo Zarzecze = poz. 37

827. Ważniejsze wydarzenia w Szkole Podstawowej w Błażowej w roku szkolnym 1999/2000 / Danuta Uryga, Beata Więcławska-Pękala // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 2122

818. Sport w szkole. Kielanówka / Mariusz Kalandyk // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 25 Dotyczy braku sali gimnastycznej w szk. w Kielanówce, gm. Boguchwała

828. Weź więc w dłonie opłatek i podziel się ze mną / A. P. // Dynowinka. - 2000, nr 1, s. 11

819. Sprawozdanie z funkcjonowania szkół podstawowych w gminie Błażowa w roku szkolnym 1999/2000 / Z. Ch. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 5-6

Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Dynowie

829. Wycieczka do Sejmu / Anna Kowalczyk. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 3, s. 9

820. Szkolnictwu potrzeba menedżerów / Zbigniew Kalandyk ; rozm. Henryk Wyrostkiewicz. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 34, s. 14 *

Uczniowie klas VI i VIII Szkoły Podstawowej w Tyczynie

830. Zielona Szkoła / Wiesława Sądej. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 8/9, s. 17

Zespół Szkół w Niechobrzu, gm. Boguchwała

Współpraca uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sokołowie Młp. z Fundacją "Wszystko Dla Dzieci"

821. Szkoła Podstawowa w Nowym Borku / Anna Kozubek. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 25

Zob. też poz. 70, 105, 106, 109, 114, 116, 121, 125, 249, 250, 253, 347, 520, 540, 561, 569, 642, 724, 730, 738, 758, 760, 856, 858, 863, 882, 902, 911, 914, 922, 943, 955, 972, 974, 998, 1004, 1007, 1012, 1082, 1088, 1096, 1226, 1234

Dotyczy remontów w szk. w Nowym Borku, gm. Błażowa

822. Szkoła w Kielanówce dzisiaj / oprac. Maria Radko. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 22-23

b) Szkolnictwo gimnazjalne Rozbudowa Gimnazjum na terenie bazy magazynowej Gminnej Spółdzielni w Tyczynie

831. Czas Wielkiego Postu i Zmartwychwstania w rysunkach uczniów Gimnazjum w Boguchwale / M. M. Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 29

835. Pracownia internetowa w każdym gimnazjum / Maria Kruczek. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s. 17-18

Prezentacja prac uczniów

Dotyczy realizacji projektu w Gimnazjum Publicznym w Błażowej

832. Czym żyje gimnazjum...? / Zofia Kuczmarz // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 24

836. Rosną budynki gimnazjum / Janusz Skotnicki // Głos Tycz. - 2000, nr 19, s. 6

Dotyczy Gimnazjum Publicznego w Błażowej

Rozbudowa Gimnazjum w Tyczynie

833. Gimnazjalna ekologia / Marta Lichota. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 23

Sołectwo Niechobrz = poz. 31

Pierwszy Konkurs Wiedzy Ekologicznej "Człowiek a środowisko" w Trzcianie, gm. Świlcza

Sołectwo Racławówka = poz. 32 834. GS dla gimnazjum / Zdzisława Fura // Głos Tycz. - 2000, nr 8, s. 9

Zob. też poz. 108, 114, 249, 730, 761, 813, 820, 943, 959, 974, 975, 998, 1010, 1012, 1082, 1088, 1195, 1234

39

c) Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Obchody Dnia Patrona w Zespole Szkół w Tyczynie

837. Hej, sokoły! / Justyna Woś. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 224, s. 17 *

841. Pół wieku temu / Ludwik Szczygieł. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 13-14

Zjazd Milenijny absolwentów LO w Sokołowie Młp.

Zjazd Milenijny absolwentów LO i Technikum Ekonomicznego w Sokołowie Młp.

838. List od czytelnika / M. S. - Il. // Kur. Sokoł. 2000, nr 1, s. 7 Dotyczy budowy sali gimnastycznej dla LO w Sokołowie Młp.

842. Zjazd Milenijny 2000 / Antoni Kula. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 12

839. "Moja szkoła" / Edward Gut. - Il. // Kur. Sokoł. 2000, nr 12, s. 13

Dotyczy m. in. Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Wspomnienia absolwenta LO w Sokołowie Młp.

Zob. też poz. 50, 128, 546, 658, 732, 736, 957, 973, 1008, 1046

840. Orkan i Mała Ojczyzna / Marta Baran. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 7, s. 4

7. Szkolnictwo zawodowe 843. Inwestycyjna pułapka / Agata Stojko // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 137, s. 3 *

846. Wycieczka na Targi Książki / Bogusława Pietruszka // Głos Tycz. - 2000, nr 22, s. 5

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Miłocinie, gm. Głogów Młp.

Liceum Księgarskie w Tyczynie

844. Każda reforma jest trudna / Stanisław Tymowicz ; rozm. Grzegorz Szajnik. - Portr. // Kontakty Podkarp. 2000, nr 27, s. 19 *

847. Wygrali z połową Polski / AS // Gaz. w Rzesz. 2000, nr 82, s. 3 * Sukcesy uczniów Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Trzcianie, gm. Świlcza

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

845. Olimpiada jest dla wszystkich / Marek Maksymowicz ; rozm. Agata Stojko // Gaz. w Rzesz. 2000, nr 27, s. 4 *

848. "Zespół" w Trzcianie - szkołą ambicji / Zofia Draus. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 21 Zespół Szkół w Trzcianie, gm. Świlcza

Zespół Szkół Rolniczych w Trzcianie, gm. Świlcza

Zob. też poz. 725, 737, 1233 Pół wieku temu / Ludwik Szczygieł = poz. 841

8. Szkolnictwo artystyczne 849. Muzyczne siostry. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 13, s. 20

850. Śpiewaj razem z nami / B. B. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 21

Dotyczy Szkół Muzycznych I i II Stopnia w Trzcianie, gm. Świlcza

Dotyczy zespołu "Promyczek", działającego przy Szkole Muzycznej I st. w Chmielniku

Zob. też poz. 513, 869

9. Kształcenie dorosłych 851. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego / Jadwiga Oleszczuk // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 9

Zob. też poz. 287, 328

W Świlczy

10. Opieka nad dzieckiem 853. Czterdzieści lat minęło / Wanda Mołoń. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 23, s. 12

852. 40. [Czterdziesta] rocznica przedszkola / oprac. R. Grodecki // Ziemia Głog. - 2000, nr 1, s. 5-6 W Głogowie Młp.

Dotyczy przedszkola w Głogowie Młp.

40

854. ...I potrafią być bardzo wdzięczne... / Maria Rak // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 13

858. Wakacje nad morzem / Urszula Krztoń // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 6

Historia Państwowego Zakładu Wychowawczego w Mrowli, gm. Świlcza

Dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej w Brzezówce, gm. Hyżne oraz Andrzeja Słupka, ucznia tej szkoły, stypendysty Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

855. Łomnica 2000 / Agata Król. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 6-7

859. Wakacje z Bogiem / Marta Leniart. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 14, s. 7

Dotyczy akcji letniej dla dzieci z gm. Boguchwała, dofinansowanej przez lokalny samorząd

Akcja letnia dla dzieci z Hermanowej zorganizowana przez Parafialny Zespół Caritas i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Hermanowej, gm. Tyczyn

856. Powiew żagli w naszej gminie / oprac. Wit. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 9, s. 15

860. Z życia przedszkola / Stanisława Wyskiel // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 27

Organizacja półkolonii letnich dla dzieci przez Klub Sportowy "Żagielek" przy współudziale Zespołu Szkół w Głogowie Młp.

W Błażowej

857. Święto mamy i taty // Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s.

861. Zostawić syna i kłopoty / Krzysztof Potocki ; rozm. przepr. Jan Niebudek // Nowiny. - 2000, nr 31, s. 14

27 Dotyczy działalności Przedszkola Publicznego w Błażowej

Ognisko Wychowawcze w Budziwoju, gm. Tyczyn

*

Zob. też poz. 533

11. Praca kulturalno-oświatowa a) Zagadnienia ogólne. Imprezy kulturalne i rekreacyjne Udział drużyn harcerskich z pow. rzeszowskiego w Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej w Tyczynie

862. Budziwojskie święto chleba / Jacek Kotula. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 16, s. 6, 8 Dożynki gminne w Budziwoju, gm. Tyczyn

872. "Hej, kolęda, kolęda" / Barbara Żak // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 9

863. IV [Czwarty] Przegląd Piosenki Religijnej / Renata Rzeźnik. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 11, s. 5

Koncert chórów parafialnych i kapel ludowych z gm. Boguchwała

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Budziwoju, gm. Tyczyn

873. Hucisko - wśród pól i lasów. - Il. // Ziemia Głog. 2000, nr 8, s. 14-15

864. Dni Tyczyna 2000 / Zofia Matys, Stefan Płonka, fot. Anna Kowalczyk. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 10/11, s. 7-10

Dożynki gminne

874. ...i wszystko gra / Andrzej Plęs. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 29, s. 20 *

865. Dzień Babci [Dzień] Dziadka / A. S. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr. 1, s. 6

III Wojewódzkie Igraszki Uzdolnionych Muzycznie "Wszystko gra" w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni

Wieczornica w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale

875. Jubileuszowe dożynki / e. k. - Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 2, s. 4

866. Dzień Seniora / M. J. // Wiad. z Gminy Hyżne. 2000, nr 5, s. 4

Dożynki gm. w Kamieniu

Relacja ze spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem

876. Kwiaty dla pań / Alicja Kustra // Głos Tycz. 2000, nr 6, s. 5

867. Festiwal w Łańcucie // Kur. Sokoł. - 2000, nr 5, s. 8

Wieczór poezji Mieczysława Skotnickiego w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Tyczynie

Zespół "GOLGOTA" z Sokołowa Młp. laureatem pierwszej nagrody na Festiwalu Piosenki Maryjnej w Łańcucie

877. "Mama, Tata i Ja...". A co będzie dalej? / oprac. Beata Więcławska-Pękala, Danuta Uryga. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 22-24

868. Festyn 2000 / Władysław Kwoczyński. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 23-24 W Bratkowicach, gm. Świlcza

Gminny festyn rodzinny w Błażowej

869. Gminne kolędowanie / Dariusz Ochwat. - Il. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 5

878. V [Piąty] Międzygminny Przegląd Wieńców i Zespołów Dożynkowych Górno 2000. - Il. // Kur. Sokoł. 2000, nr 8/9, s. 16

Występy Społecznego Ogniska Muzycznego Nr 3 w Rzeszowie, filia Hyżne i Dylągówka, gm. Hyżne

Tradycje dożynkowe w Górnie, gm. Sokołów Młp.

870. HAKAM 2000 - po raz dziesiąty / Edward Konior. - Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 1, s. 4 Konkurs Muzykujących na Harmonijkach Ustnych HAKAM 2000 w Kamieniu

879. I [Pierwszy] Festiwal Kulturalny Seniorów w Boguchwale / Dorota Przygońska. - Il. // Wiad. Boguchw. 2000, nr 3, s. 6

871. Harcerskie śpiewanie / Marta Baran // Głos Tycz. 2000, nr 6, s. 2

880. Piosenka przypomni Ci / Zofia Matys. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 7 41

Koncert z okazji Dnia Kobiet w Tyczynie

Impreza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubeni

881. Spotkanie seniorów / Dorota Ząbek // Głos Tycz. 2000, nr 4, s. 1-2

885. "Wiklinowe Sploty '2000" / Edward Konior. - Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 2, s. 4

W Białej, dotyczy miasta i gm. Tyczyn

Impreza w Łowisku, gm. Kamień

882. VI [Szósty] Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy im. Jana Bolesława Ożoga / Henryka Boho. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 7-8

886. "Wiklinowe sploty - Łowisko 2000" / Aleksander Cwynar // Biul. Inf.-Hand. - 2000, nr 1, s. 16-17 Impreza promująca kulturę ludową w gm. Kamień

Udział wzięli uczniowie ze szkół z terenu gm. Sokołów oraz dzieci z kółka teatralnego z Ośrodka Kultury w Sokołowie Młp.

887. Wszystko gra / Jan Niebudek. - Il. // Nowiny. 2000, nr 214, s. 19 *

883. Trzeci wiek?... // Ziemia Głog. - 2000, nr 2, s. 4

III Wojewódzkie Igraszki Uzdolnionych Muzycznie "Wszystko gra" w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni

Relacja z obchodów Dnia Seniora w Pogwizdowie Starym, gm. Głogów Młp.

Zob. też poz. 206, 207, 803, 1208

884. Wesołe jest życie staruszka / (stop). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 276, s. 7 *

b) Domy kultury. Kluby. Świetlice 895. Ktoś nie lubi dyrektora? / Waldemar Bałda. - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 241, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

888. Dom Ludowy / Anna Wolska // Wiad. Boguchw. 2000, nr 5, s. 15 Historia Domu Ludowego w Lutoryżu, gm. Boguchwała

Dotyczy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołowie Młp.

889. Dzień Seniora / Zofia Wielgos, Mieczysław Jakubczyk. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 19-20

896. Odwołano dyrektora / Krzysztof Osiniak // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 15

Obchody w Błażowej

Reorganizacja Ośrodka Kultury w Sokołowie Młp.

890. Ferie w M-GOK / Małgorzata Barć. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 4, s. 5

897. Ośrodek Kultury odnotowuje i informuje / red. K. Osiniak. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 6-7

W Tyczynie

Dotyczy m. in. obchodów Dni Sokołowa oraz działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej

891. Gminny Dom Kultury i Biblioteka / oprac. Elżbieta Kotowicz. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 3, s. 2-4

898. Ośrodek Kultury w Kielanówce / oprac. Renata Cioch. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 20

W Głogowie Młp.

Sołectwo Racławówka = poz. 32

892. Gminny Ośrodek Kultury / Jolanta Kocyła. - Il. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 3 W Hyżnem

Sołectwo Zarzecze = poz. 37

893. Kalendarium roku 2000 Centrum Kultury w Kamieniu // Głos Kamienia. - 2000, nr 3, s. 2

899. W białych rękawiczkach? / NAN // Kur. Sokoł. 2000, nr 10-11, s. 16 Reorganizacja w Ośrodku Kultury w Sokołowie Młp.

894. "Kołowrotek" kręci się dla dzieci / Marcin Stopa. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 151, s. 12 *

Zob. też poz. 14, 16, 866, 874, 885, 887, 1005, 1006, 1083

Dotyczy m. in. Klubu 4-H z Lubeni

c) Amatorski ruch artystyczny 903. Jasełka, jasełka, jasełka / Józef Klimecki // Głos Tycz. - 2000, nr 3, s. 6

900. X [Dziesiąty] Wojewódzki Przegląd Jasełek / oprac. bar. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 2, s. 5-6 W Głogowie Młp.

Dotyczy amatorskiego zespołu aktorskiego, powstałego w 1956 r. w Tyczynie

901. Historia Orkiestry Dętej z Dylągówki / Eugeniusz Rokita . - [Cz. 2] // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 7

904. Jasełka, jasełka, jasełka / Marta Leniart. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 3, s. 7

Cz. 1 w: Wiad. z Gm. Hyżne. - 1999, nr 2, s. 9

Dotyczy amatorskiego zespołu aktorskiego z Tyczyna

902. Jasełka w szkołach / oprac. red. // Ziemia Głog. 2000, nr 1, s. 6

905. Mali Tyczyniacy i "Jasełka" / Romana Drążek // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 8

Relacja z przebiegu spotkań opłatkowych połączonych z jasełkami w Zespole Szkół w Przewrotnem i Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej, gm. Głogów Młp.

Młodzieżowy i Dziecięcy Zespół Regionalny "Tyczyniacy" z Tyczyna

42

Przedr. z: Nowiny. - 2000, nr 197, s. 4 Dotyczy tournee po Portugalii Zespołu Pieśni i Tańca "Hyżniacy" z Hyżnego

906. Na ludową nutę. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 13, s. 8 Dotyczy zespołów "Tyczyniacy" z Tyczyna i "Budziwojców" z Budziwoja, laureatów V Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych

914. Teatr szkolny - sposób na zabawę i naukę / Kazimiera Głodowska. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 5, s. 1, 4

907. "Nazarejczyk" / Józef Klimecki. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 8, s. 6

Edukacja teatralna w Szkole Podstawowej w Tyczynie

Historia Parafialnego Zespołu Amatorskiego z Tyczyna

915. Teatry dziecięce w Kielanówce / Beata Kruczek // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 9

908. Niech żyją strażacy, niech żyją muzycy! / (red). Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 23

III Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych "Igraszki" w Kielanówce, gm. Boguchwała

Historia parafialnej orkiestry dętej w Kąkolówce, gm. Błażowa oraz 50 -lecie pracy artystycznej Władysława Bobra, kapelmistrza orkiestry

916. Teatry jasełkowe / Dorota Przygońska // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 8

909. Orkiestra Dęta z Zaczernia / Mieczysław Kowal. Il. // Strażak Podkarp. - 2000, nr 4, s. 12-13 *

IV Gminny Przegląd Teatrów Jasełkowych w Nosówce, gm. Boguchwała

910. Patronom parafii / Marta Leniart. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 15, s. 9

917. Tradycje teatru amatorskiego / Adam Witek // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 12

Sztuka teatralna pt. "Szaleniec Niepokalanej", wystawiona przez dzieci i młodzież z Hermanowej ku czci św. Maksymiliana Kolbe

W gm. Boguchwała

918. Trędowaty, bo nie kochany! / Ewa Lech. - Il. // Oczekiwanie. - 2000, nr 73, s. 16

911. I [Pierwszy] Międzyszkolny Przegląd Teatrów Jasełkowych "Doliny Strugu". - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 25

Działalność teatralnej grupy oazowej w Terliczce, gm. Trzebownisko

Dotyczy szkół z Błażowej, Dynowa, Chmielnika

919. Witamy prezydenta Ignacego Mościckiego : historia orkiestry dętej w Dylągówce / Eugeniusz Rokita. Cz. 2 // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 6

912. Po kolędzie... / Stefania Buda. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 11

Cz. 1 w: Wiad. z Gminy Hyżne, 1999, nr 2, s. 9

Dotyczy tradycji kolędowania w Nosówce, gm. Boguchwała, także informacja o zdobyciu przez zespół "Nosowiany" I miejsca na IX Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Dziecięcego "Dziecko w folklorze" w Baranowie Sandomierskim

920. Zasłużeni artyści / Mieczysław Kowal. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 1, s. 45 * Zespół śpiewaczy "Tyczyniacy" przy Kole Gospodyń Wiejskich w Tyczynie

Sołectwo Zarzecze = poz. 37 913. Taneczne trofea / Józef Lonczak. - Il. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 5, s. 8

Zob. też poz. 696, 813, 850, 867, 882, 1010, 1098, 1099, 1158

12. Muzealnictwo. Izby pamięci. Zbiory. Wystawy 921. Europejski Dzień Muzeów / K. Osiniak // Kur. Sokoł. - 2000, nr 5, s. 4

924. Ludzie i ich pasje / Emil Pizło ; rozm. Regina Kawa. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 19, s. 7-8

Dotyczy Muzeów Społecznych, także w gm. Sokołów Młp. oraz I Spotkania Organizatorów i Opiekunów Muzeów Społecznych w Rzeszowie

Prywatna izba muzealna Emila Pizło z Budziwoja, gm. Tyczyn, kolekcjonera pamiątek z życia wsi podkarpackiej

925. Nie zeszła na marne / (WALD). - Il. // Dz. Pol. 2000, nr 130, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VII *

922. Izba Pamięci i Tradycji : 20 -lecie zespołu "Futomianie" / D. H. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 19

Muzeum Regionalne w Zaczerniu, gm. Trzebownisko

Uroczystość otwarcia Izby Pamięci i Tradycji w Szkole Podstawowej w Futomie oraz obchody jubileuszu zespołu

926. Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej / Andrzej Karczmarzewski // Podkarp. Inf. Kult. - 2000, nr 6, s. 1415 *

923. Kolekcja gorących serc / hł. - Il. // Nowiny. 2000, nr 208, s. 11 * Zbiór eksponatów w Społecznym Muzeum w Sokołowie Młp.

13. Radio i telewizja Protest mieszkańców Białej-Łanów i ulicy Łany w Tyczynie przeciw budowie radiofonicznego masztu nadawczego

927. Maszt niezgody / Mariusz Andres. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 25, s. 2

43

14. Kultura fizyczna. Sport 928. Awans na 50-lecie? / Wacław Klimczak. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 11, s. 22 *

943. Kronika sportu szkolnego Zespołu Szkół w Dynowie w roku szkolnym 1999/2000 / oprac. Andrzej Dżuła // Dynowinka. - 2000, nr 5, s. 10-12

LKS "Strug-Herman" Tyczyn

929. Blaski i cienie futbolowej Gminy Boguchwała / Janusz Busz // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 26

944. List do redakcji / Zdzisław Domino // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 32

Dotyczy klubów piłkarskich w gm. Boguchwała

Dotyczy Józefa Barana Bilewskiego, oficera Wojska Polskiego, działacza sportowego związanego z Racławówką, gm. Boguchwała

930. Dobry rok Strugu / (pw.) // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 15 Klub piłkarski LKS "Strug-Herman" w Tyczynie

945. List otwarty na ręce Pana Jana Bieńkowskiego Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie / Zbigniew Duchniak // Super Nowości. - 2000, nr 148, s. 21 *

931. Dynovia uratowana / Wiesław Zieliński // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 151, s. 11 * Piłkarze Dynovii Dynów

Prezes Klubu Sportowego Dynovia Dynów

932. Działalność Towarzystwa "Sokół" w Dynowie / oprac. Stanisław Chudzikiewicz // Dynowinka. - 2000, nr 3, s. 11

946. List otwarty Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Jana Bieńkowskiego do Prezesa KS Dynovia Zbigniewa Duchniaka / Jan Bieńkowski // Super Nowości. - 2000, nr 163, s. 30 *

933. Efekt kompilacji umiejętności i ambicji / Karol Kamler ; rozm. Wit // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 19

947. Lotnicze mistrzostwa / Wiesław Ładoński. - Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 1, s. 39 *

Rozmowa z prezesem Klubu Sportowego "Głogovia" z Głogowa Młp.

Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów na lotnisku w Jasionce, gm. Trzebownisko

934. Ekstraklasowa Boguchwała. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 22-23

948. Ludowy Klub Sportowy w Przybyszówce znowu działa // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 25

Dotyczy sekcji tenisa stołowego w Boguchwale

Reaktywowanie Klubu Sportowego w Przybyszówce, gm. Świlcza

935. Eugeniusz Nazimek / PS. - Portr. // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 297, s. 12 *

949. Memoriał piłkarski im. Ryszarda Rodzonia / Stanisław Głodek. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 35

Żużlowiec z Przybyszówki, gm. Świlcza

Sylwetka piłkarza i działacza sportowego Ludowego Klubu Sportowego Dąbrowa, gm. Świlcza

936. Gra w "Błażowiance" daje nam satysfakcję / Marcin Mijalny, Robert Mijalny, rozm. Zdzisław Chlebek. - Portr. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 28-27

950. Mistrz świata ze Strażowa / Wiesław Ładoński. Il. // Super Nowości. - 2000, nr 274, s. 30 *

Dotyczy zawodników Klubu Sportowego z Błażowej

Jan Bar ze Strażowa, gm. Krasne, mistrz Polski w trójboju inwalidów

937. Hermanowa górą! / Elżbieta Domino // Głos Tycz. - 2000, nr 20, s. 8

951. Młoda matka chrzestna rzeszowskiego jachtu / Agnieszka Bącal ; rozm. Wit // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 15

Dotyczy drużyny piłkarskiej "Herman" z Hermanowej, gm. Tyczyn

938. Holz najlepszy / nach. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 200, s. 19 *

Agnieszka Bącal, żeglarka z Zabajki, gm. Głogów Młp. matką chrzestną jachtu "Rzeszowiak"

Mistrzostwa Podkarpacia w skokach przez przeszkody w Zabajce, gm. Głogów Młp.

952. Multimedalistki z Borku Starego / Zbigniew Biega // Głos Tycz. - 2000, nr 14, s. 11

939. Ja piłkę nożną lubiłem, to była moja pasja / Stanisław Pryk ; rozm. Janusz Busz. - Portr. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 15

Zwycięstwa w Mistrzostwach Polski SZS w tenisie stołowym reprezentantów klubu "Leś-Pol" z Borku Starego, gm. Tyczyn

953. Na narty do Dylągówki / Jan Kawalec // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 7

Zawodnik, trener, działacz sportowy z Boguchwały

Działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dylągówce, gm. Hyżne właściciela wyciągu narciarskiego

940. "Jak iskierki sportowe Płomyk w Lutoryżu roznieciły" / Janusz Busz. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 13

954. Na podatnym gruncie / A. Kosiorowski. - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 213, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

Historia sportu i sportowców z Lutoryża, gm. Boguchwała

Ludowy Klub Sportowy "Błażowianka" w Błażowej

941. Jestem piłkarskim domatorem / Henryk Rożek ; rozm. Marek Styka // Dz. Pol. - 2000, nr 261, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VII *

955. Najlepsze w 1999r. // Głos Tycz. - 2000, nr 3, s. 1 Katarzyna Wojturska ze Szkoły Podstawowej w Tyczynie, zawodniczka sekcji akrobatyki sportowej ZKS "Stal" Rzeszów laureatką plebiscytu "Nowin" na najlepszego sportowca woj. podkarpackim w 1999 r.

Trener Górnovii Smak-EKO w Górnie, gm. Sokołów Młp.

942. Kasa to nie wszystko / Jan Paszek ; rozm. Grzegorz Boczar. - Portr. // Nowiny. - 2000, nr 125, s. 21 * Trener piłkarzy Górnovii Smak-EKO w Górnie, gm. Sokołów Młp.

44

956. Najmłodszy trener w Polsce / Maciej Huzarski ; rozm. Krzysztof Pipała. - Portr. // Super Nowości. - 2000, nr 198, s. 30 *

970. Skok / Adam Warzocha. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 151, s. 11 * Dotyczy śmiertelnego wypadku skoczka spadochronowego z Warszawy na lotnisku w Jasionce, gm. Trzebownisko

Trener piłkarzy Izolatora Boguchwała

971. Sport / Stanisław Chudzikiewicz // Dynowinka. 2000, nr 4, s. 18

957. Nasza 16-letnia uczennica mistrzem szachowym makroregionu Małopolska / oprac. Jan Ożóg. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 10-11. s. 20

Dotyczy sportu w Dynowie

Ewa Smolak, uczennica LO w Sokołowie Młp.

972. Sport - pasja i... nie tylko / Jurek Faraś // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 27-28

958. Nie tylko piłką sport błażowski stoi / Jan Kustra, Adam Ptaszyński // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 26

Program edukacji sportowej w gm. Błażowa

Stowarzyszenie Sportowe SBS "PAS" Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej, brydż sportowy

973. Sport na hali w Głogowie / oprac. Justyna Dolecka // Ziemia Głog. - 2000, nr 1, s. 15-16 Relacja z meczu koszykówki, w którym udział wzięli urzędnicy i grono pedagogiczne z Zespołu Szkół w Głogowie Młp. i Bud Głogowskich

Ochotnicza Straż Pożarna z Niechobrza Dolnego / Józef Rałowski = poz. 438 959. Osiągnięcia sportowe gimnazjalistów / Jolanta Budyka // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 5, s. 8

974. Sport szkolny / oprac. Antoni Jeż // Ziemia Głog. 2000, nr 9, s. 14-15

Udział uczniów Gimnazjum w Hyżnem w zawodach "Sztafetowe Biegi Przełajowe"

Osiągnięcia sportowe młodzieży szkolnej w gm. Głogów Młp.

960. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Sokołów Młp. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 6/7, s. 15

975. Sport szkolny - gimnazjada / Wiesław Rzeszutek // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 18

961. Piłka nożna : Juniorzy starsi Strug Tyczyn / Piotr Wacławek. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 1, s. 8, 7

976. Sport, sport, sport / Jan Pociask // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 15

Imprezy sportowe w gm. Sokołów Młp.

Rozgrywki piłkarskie w rundzie wiosennej 1999/2000 w gm. Hyżne

962. Podsumowanie sezonu / Karol Kamler ; rozm. Witek Gancarz // Ziemia Głog. - 2000, nr 7, s. 15

977. Sport. Tenis stołowy / Ryszard Rząsa. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 3, s. 12-11

Rozmowa z prezesem Klubu Sportowego "Głogovia" z Głogowa Młp.

VIII Turniej Tenisa Stołowego i I Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Urzędu Gminy i Miasta Tyczyn w Kielnarowej, gm. Tyczyn

963. Posiedzenie społecznej Rady Kultury // Kur. Sokoł. - 2000, nr 6/7, s. 15

978. Sportowe ferie / (pw.). - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 4, s. 6

Dotyczy organizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Obóz szkoleniowy zawodników LKS "Strug-Herman" Tyczyn w Słowacji

964. Postaram się nie zawieść kibiców / Łukasz Róg ; rozm. Zdzisław Chlebek. - Portr. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 28

979. Srebro pod niebem Podkarpacia / Wiesław Zieliński. - Il. // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 2, s. 12 *

Sylwetka piłkarza z LKS "Błażowianka" z Błażowej

Dotyczy 42. Samolotowych Mistrzostw Precyzyjnym w Jasionce, gm. Trzebownisko

"Pragnę pisać prawdę" - czy obiektywną? / Andrzej Kędzierski = poz. 815

Polski

w

Lataniu

980. Stawiamy na młodzież / Tomasz Orłowski ; rozm. Zdzisław Chlebek. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 28-29 Wypowiedź trenera LKS "Błażowianka" z Błażowej

965. Przekonają wyniki / Maciej Huzarski ; rozm. Waldemar Mazgaj. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 7, s. 21 *

981. 16 [Szesnasta] rocznica śmierci Jana Barana (1947-1984) / jrk. - Il. // Czas. - 2000, nr 1, s. 16

Nowy trener piłkarzy Izolatora Boguchwała

Lotnik, sportowiec z Lutoryża, gm. Boguchwała

966. Rudnianka / Edmund Dąbrowa. - Il. // Nasz Dz. 2000, nr 64, dod. Nasz Dz. w Małopol., s. III *

982. Szkolenie i wychowanie / Jurek Faraś ; rozm. Zdzisław Chlebek // Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s. 30

Klub piłkarski "Rudnianka" z Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza

Dotyczy młodzieży w gm. Błażowa

967. Runda wiosenna sezonu piłkarskiego 1999/2000 rozpoczęta / jot. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 2122

983. Tadeusz Łuszczki - działacz sportowy Ziemi Sokołowskiej w latach 1935-1974 / Sondej Wiesław. - Il., portr. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 231-233

Prezentacja drużyn piłkarskich z gm. Boguchwała

968. Rzeszowianin z krwi i kości / Mariusz Krupa, Grzegorz Grzywacz. - Portr. // Tempo. - 2000, nr 210, s. 22

Wspomnienie sportowca i trenera Klubu Sportowego Sokołowianka z Sokołowa Młp.

Sylwetka i kariera sportowa Eugeniusza Nazimka, żużlowca pochodzącego z Przybyszówki, gm. Świlcza *

984. Tenis stołowy / Zbigniew Biega. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 11, 12

969. Serce do skakania / Arkadiusz Jaźwa ; rozm. Tadeusz Szylar. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 125, s. 22 *

I Turniej Tenisa Stołowego o puchar Stowarzyszenia Handlowców Gminy Tyczyn

Zawodnik LKJ Zabajka, gm. Głogów Młp.

45

985. Tenis stołowy / Ryszard Rząsa // Głos Tycz. 2000, nr 8, s. 11, 10

992. Współzawodnictwo gmin / K. O. // Kur. Sokoł. 2000, nr 5, s. 9

Turniej Tenisa Stołowego w Tyczynie w ramach Podkarpackiej Olimpiady Tenis Stołowy dla Niezrzeszonych

Udział gm. Sokołów Młp. i Tyczyn w V Edycji Współzawodnictwa Gmin Wiejskich w Sportach Młodzieżowych o Puchar Marszałka Sejmiku Podkarpackiego

986. Tenis stołowy - II Liga w Górnie / KSG. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 8/9, s. 17

993. Wysoki lot "Orła" / Marek Frączek. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 9

Sekcja tenisa stołowego w Klubie Sportowym Górnovia Smak-EKO w Górnie, gm. Sokołów Młp.

Stowarzyszenie Sportowe "Orzeł" w Wólce Niedźwiedzkiej, gm. Sokołów Młp.

987. Tęsknię za Bośnią i Hercegowiną / Henryk Majcher. - Il., portr. // Super Nowości. - 2000, nr 195, s. 21 Mehmed Mehmedović, trener Dynovii Dynów

994. Z Kamienia na maty świata / Stanisław Surdyka ; rozm. (iw). - Il. // Echo Kamienia. - 2000, nr 4, s. 5-6

*

Mistrz Polski w zapasach w stylu wolnym, zawodnik Mistrzostw Europy i Świata, pochodzący z Kamienia

988. Ujarzmić Sokoła / Jerzy Nachman. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 45, s. 38

995. Zaistnieć w ekstraklasie / Henryk Rożek ; rozm. Jacek Mazgaj. - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 266, s. 22*

Klub Sportowy Górnovia Smak-EKO w Górnie, gm. Sokołów Młp.

Trener piłkarzy Górnovii Smak-EKO w Górnie, gm. Sokołów Młp.

989. Wiadomości sportowe / Stanisław Chudzikiewicz. - Il. // Dynowinka. - 2000, nr 2, s. 10

996. Zalążek nowej dyscypliny? / oprac. Wit // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 12

Działalność Klubu Sportowego Dynovia z Dynowa

Dotyczy inicjatywy powołania w Głogowie Młp. sekcji kolarstwa

990. Wierzę, że się utrzymamy / Henryk Rożek ; rozm. Marek Styka // Dz. Pol. - 2000, nr 155, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VII *

997. Zmagania o puchar i mistrzostwo Podkarpacia / oprac. Wit. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 16

Nowy szkoleniowiec Górnovii Smak-EKO w Górnie, gm. Sokołów Młp.

Zawody w skokach jeździeckich zorganizowanych przez Ludowy Klub Jeździecki Zabajka, gm. Głogów Młp.

991. Wierzę, że się utrzymamy / Ryszard Kuźma ; rozm. Marek Styka. - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 9, s. 16 *

998. Zwięczyca na sportowo / Barbara Baran. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 27

Trener piłkarzy Klubu "Sokół" z Sokołowa Młp.

Imprezy sportowe dla uczniów szkół ze Zwięczycy, gm. Boguchwała

Zob. też poz. 427, 435, 444, 445, 751, 810, 856

XII. JĘZYKOZNAWSTWO 1001. "Przeszłość nie przemija, ona jest z nami i w nas" / Piotr Kawa, Jadwiga Oleszczuk // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 15

999. Lingwistyka a komunikacja niewerbalna : na przykładzie tańców ludowych ziemi rzeszowskiej / Biul. Pol. Tow. Językozn. - 2000, z. 56, s. 135-143 * Streszcz. w jęz. ang.

Słownik gwary z terenu wsi Przybyszówka i Trzciana, gm. Świlcza

1000. Ocalić od zapomnienia? / oprac. Walko. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 11

1002. Uwagi o gwarze Trzciany / Zofia Dziedzic // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 20

Dawne nazwy miejscowe w Głogowie Młp. i okolicy

Zob. też poz. 148, 769, 776

XIII. LITERATURA PIĘKNA 1. Historia literatury i krytyka literacka. Życie literackie Także działalność Gminnego Wypoczynku w Boguchwale

1003. Boża odpowiedź / Mirosława RadłowskaKulczycka. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 16, s. II, IV * Sylwetka Stanisławy Kopiec, poetki z Lubeni

Ośrodka

Kultury

Rekreacji

i

1006. Konkurs "Pisarze i poeci dzieciom" rozstrzygnięty / K. O. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 4, s. 8-9

1004. Codzienne zmagania młodego ekologa / Maciej Świderski. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 29

Dotyczy gm. Sokołów Młp.

Fragment pamiętnika Macieja Świderskiego z Trzciany, gm. Świlcza zdobywcy I nagrody w konkursie literackim "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza"

1007. Literacki Konkurs Ekologiczny / Maciej Świderski. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 16 Maciej Świderski, uczeń Szkoły Podstawowej w Trzcianie, gm. Świlcza, zwycięzcą w Ogólnopolskim Konkursie Literackim w ramach programu "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza"

1005. IV [Czwarta] Edycja Maratonu Literackiego pod nazwą "Życie i twórczość Juliusza Słowackiego" / Dorota Przygońska. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 8 46

1008. Rok Reymonta - finał / Bogusława Pietruszka, Maria Wawrzkowicz. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 4, 10

1012. Turniej wiedzy o Juliuszu Słowackim / Alicja Kustra // Głos Tycz. - 2000, nr 1, s. 5

Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego dla szk. ponadpodstawowych z Tyczyna w ramach obchodów Roku Władysława Reymonta

III edycja Turnieju Literackiego, zorganizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Zespół Szkół w Tyczynie

1013. Władysław Kocór - człowiek osobliwy / oprac. Małgorzata Kutrzeba. - Portr. // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 20-21

1009. Rozmowa z ... - laureatką prestiżowej honorowej nagrody "Złotego Pióra" / Anna Mirosława Nowak ; rozm. Bar // Ziemia Głog. - 2000, nr 5, s. 11-13

Poeta z Lecki, gm. Błażowa

Głogów Młp.

1014. Życie i działalność Ksawerego Preka / M. Krasnopolski // Dynowinka. - 2000, nr 6, s. 9-10

1010. Sukces hyżnieńskich gimnazjalistów / Teodozja Słowińska-Olech // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 5

Wspomnienie pisarza i malarza, ur. w Nozdrzcu niedaleko Dynowa, zawiera także przedr. fragmentów "Czasów i ludzi" F. K. Preka dotyczących historii Dąbrówki Starzeńskiej, gm. Dynów i Dynowa

Uczniowie Gimnazjum w Hyżnem zwycięzcami międzyszkolnego konkursu pt. "Twórczość Juliusza Słowackiego" w kategorii inscenizacji scen dramatycznych

Zob. też poz. 1096

1011. Sztuka dostrzegania. O poezji Anieli Brudek Alicja Ungeheuer-Gołąb // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 22 Poetka z Boguchwały

2. Teksty 1015. Antologia poezji i prozy dziecięcej // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 16-17

1025. Jagiełło : [wiersz] / Elżbieta Gibuła // Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s. 5

Prace nagrodzone i wyróżnione w III edycji Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego w Zgłobniu, gm. Boguchwała

Poetka z Błażowej

1016. Bal Sylwestrowy : [wiersz] / J. W. Ch. // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 12

1026. Jasność dnia : [wiersze] / Aniela Brudek. Rzeszów: [nakł. autorki], 2000. - 24 s. ; 21 cm *

Wiersz okolicznościowy z okazji balu sylwestrowego w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej w Błażowej

Zawiera także teksty tł. z jęz. niem. przez aut.

1027. Komedia : [wiersz] / Mieczysław Skotnicki // Głos Tycz. - 2000, nr 7, s. 1

1017. Bar u Wiktora : [wiersz] / Mieczysław Skotnicki // Głos Tycz. - 2000, nr 4, s. 8

Autor związany z Tyczynem

Autor związany z Tyczynem

1028. Listopadowe rozmyślania : [wiersz] / Helena Owczarska // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 24

1018. Błażowski kościół : [wiersz] / Elżbieta Gibuła // Kur. Błaż. - 2000, nr 52, s. 9

Autorka z Kielanówki, gm. Boguchwała

Autorka związana z Błażową Dolną

1029. Mika : [wiersz] / J. W. Chmiel // Kur. Błaż. 2000, nr 54, s. 21

1019. Cmentarz w Niechobrzu : [wiersz] / Tadeusz Piekło // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 21 Poeta urodzony w Niechobrzu

1030. Model : [wiersz] / Franciszek Błotnicki ; przepisał Lesław Błotnicki // Dynowinka. - 2000, nr 3, s. 2

1020. Cmentarz w Zwięczycy : [wiersz] / Stach Ożóg // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 14

1031. Nadzieje dziadunia : [wiersz] / Mieczysław Skotnicki // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 1

Poeta pochodzący ze Zwięczycy, gm. Boguchwała

Autor związany z Tyczynem

1021. Dziewczyna i wizja : [wiersz] / Natalia Sowa // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 11

1032. Narcyz. Pieśń dumy : [wiersze] / Joanna Hardyl.Portr. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 28

1022. Georg Trakl (1887-1914) / tł. Aniela Brudek. - Il. // Czas. - 2000, nr 1, s. 12

Poetka związana z Racławówką, gm. Boguchwała

Zawiera m. in.: Pieśń wieczorna ; Krajobraz ; Me serce wieczorem ; Cyganie ; Spojrzenie ; Eliza - fragment ; Upadek : [wiersze] / Georg Trakl, tł. Aniela Brudek, poetka i tłumaczka z Boguchwały

1033. Noc pełna tulipanów. Śmieją się pola : [wiersze] / Jan Pocek // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 22

1023. Godzinie radości : [wiersz] / Aniela Brudek // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 27

1034. Nowina :[wiersz] / Mieczysław Skotnicki // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 8

Poetka z Boguchwały

Autor związany z Tyczynem

1024. Inspiracje : [wiersz] / Aniela Brudek // Wiad. Boguchw. - 2000, nr. 2, s. 12

1035. Noworoczniusieńka Kamieńska Szopka Maleńka : [scenariusz] / Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 3, s. 6-7

Poetka z Boguchwały

Dotyczy gm. Kamień

47

Poeta pochodzący ze Zwięczycy, gm. Boguchwała

1036. O mojej wsi : [wiersz] / Zofia Lasota. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 15

1049. Święty Maciej : [wiersz] / Mieczysław Skotnicki // Głos Tycz. - 2000, nr 4, s. 1

Dotyczy Lutoryża, gm. Boguchwała

Autor związany z Tyczynem

1037. Opowieści o czarach i zabobonach / Helena Owczarska // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 29

1050. Trzeba mieć w życiu jakiś cel : [wiersz] / Grzegorz Rokita // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 1

Autorka z Kielanówki, gm. Boguchwała

1051. Trzej Królowie : [wiersz] / Aniela Brudek // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 25

1038. 80 [Osiemdziesięcio]-lecie Ojca Świętego : [wiersz] / Elżbieta Gibuła // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 2 Autorka z Błażowej

Poetka związana z Boguchwałą

1039. Ostatnia wieczerza ; Przed ukrzyżowanym : [wiersz] / s. Karolina Jadwiga Nalepa // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 3

1052. Wiersze ks... o Trzebosi / Ludwik Bukała. - Il. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 225-230 Zawiera: Dzieje Trzebosi 1927 r. ; Odpust w Trzebosi : [wiersze]

Zgromadzenie Sióstr Prezentek

1053. Wieś w mej pamięci : [wiersz] / Helena Owczarska // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 21

1040. Pasterka : [wiersz] / Helena Owczarska. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 25

Dotyczy Kielanówki, gm. Boguchwała

Autorka jest mieszkanką Kielanówki, gm. Boguchwała

1054. Wiosna : [wiersz] / Monika Pałac // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 8

1041. "Pewien pasterz pasał w dębinie..." : [wiersz] / Władysław Kocór // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 20-21

Autorka związana z Hyżnem

Poeta ludowy z Lecki, gm. Błażowa

1055. Wspólna obecność : almanach rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz Klubu Literackiego / [red. wyd. Zbigniew Janusz]. - Stalowa Wola : Wydaw. Sztafeta, 2000, 364 s. : il. ; 21 cm *

1042. Pieśń ku czci Błogosławionego Józefa Salezjanina w podziękowaniu za otrzymane łaski / Danuta Jopek // Głos Tycz. - 2000, nr 6, s. 9 Tekst utworu, autorka związana z Tyczynem

Zawiera m. in.: Lutoryż : [wiersz] / Agnieszka Gruba. Gdzie byłeś ; Grzech ; Kochać Cię Matko ; List do... albo epilog ; Majowe modlitwy ; Pocieszam gwiazdę wigilijną ; Sprzedałam lato ; Wielki Wóz ; Zimowy las : [wiersze] / Stanisława Kopiec. Cmentarz w Niechobrzu : [wiersz] / Tadeusz Piekło. Matko : [wiersz] / Janusz Zbigniew Rec.: Wspólna obecność / Janusz Koryl. - Il. // Super Nowości. 2000, nr 131, s. 15 ; Związkowa książka obecności / (PW). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 137, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. III

1043. Pofrunęły moje myśli : [wiersz] / Danuta Bielec // Dynowinka. - 2000, nr 2, s. 9 Poetka ludowa z Bachórza, gm. Dynów

1044. Pomniki pamięci ; Ten sam nokturn Chopina: [wiersze] / Agnieszka Gruba // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 12

1056. [Wybór wierszy] / Elżbieta Motyl. - Il. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 256-260 Poetka z Nienadówki, gm. Sokołów Młp.

1045. Sercem pisane : [wiersze] / Maria Szarek. Słocina: nakł. autorów "Słocińskie korzenie", 2000. - 58 s.: il. ; 21 cm *

1057. Z melodią do ludzi / Kazimierz Liszcz. - Lublin : Polihymnia, 2000. - 153 s.: il. ; 21 cm *

Autorka związana ze Słociną, gm. Krasne

Wiersze dotyczące Stykowa, gm. Głogów Małopolski

1046. "Spacerkiem po Dynowie" : [wiersz] / Dorota Sówka // Dynowinka. - 2000, nr 7, s. 14

1058. Zima : [wiersz] / Iwona Gołąb // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 3, s. 1

Autorka wiersza jest uczennicą klasy II LO w Dynowie

Autorka jest uczennicą Gimnazjum w Hyżnem

1047. Spowiednik : [wiersz] / Franciszek Błotnicki ; przepisał Lesław Błotnicki. - Portr. // Dynowinka. - 2000, nr 2, s. 2

1059. Znikające złudzenie / Jerzy Sułkowicz. Rzeszów : Mitel, 2000. - 120, [1] s. ; 21 cm * Autor powieści związany z Boguchwałą

1048. Stary sad w Zwięczycy : [wiersz] / Stach Ożóg // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 15

XIV. SZTUKA 1. Zagadnienia ogólne. Historia sztuki. Zabytki i ich ochrona Kapliczka - Pomnik Grunwaldu w Chmielniku

1060. Cenna inicjatywa / Leszek Walicki. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 3, s. 12

1062. Kościół św. Katarzyny w Głogowie / Emil Midura // Źródło Diec. Rzesz. - 2000, nr 53, s. IV *

Dotyczy zabytkowej figury św. Onufrego w Sokołowie Młp.

Renowacja zabytkowej świątyni wzniesionej w 1672 r. w Głogowie Młp.

1061. Chmielnickie kapliczki i krzyże / A. G. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 29, s. 4 48

Dotyczy restauracji rokokowej, XVIII -wiecznej kapliczki z figurą św. Onufrego w Sokołowie Młp.

1063. Nowa dusza ratusza / Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 8, s. 1, 2

1073. Witraże w kościołach diecezji rzeszowskiej w świetle ankiety przeprowadzonej w 1999 roku / Andrzej Laskowski // Rzesz. Teka Konserw. - T. 2 (2000), s. 371386 *

Renowacja zegara na wieży głogowskiego ratusza

1064. Odnowiona kapliczka / Zofia Matys. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 14, s. 9

Badania ankietowe w parafiach nt. projektantów witraży, ich wykonawców, fundatorów, rodzaju przedstawień, zasobów archiwalnych

119 -letnia kapliczka w Białej, gm. Tyczyn

1065. Papież spod Rzeszowa / (RUT) // Dz. Pol. 2000, nr 21, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. IV *

1074. Wsi potrzebny / (MER). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 165, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VII *

Rzeźba Jana Pawła II z pracowni Władysława Dudka z Zarzecza, gm. Boguchwała

Zabytkowy młyn we wsi Harta, gm. Dynów

1075. Z ... artystą rzeźbiarzem ... / Władysław Dudek ; rozm. Łukasz Dudek // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 13

1066. Podziękowanie / Stanisław Koczela // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 11-12

Artysta z Zarzecza, gm. Boguchwała

Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Marcina w Błażowej podjęte dzięki działaniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej

1076. Zabrzmi łacina / (HAUS). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 142, dod. Dz. Pol. Podkarp. s. VIII *

1067. Półtrzecia wieku bez fundamentów! / (DELL). Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 41, s. 16 *

Architektura późnobarokowego kościoła parafialnego w Boguchwale

Zabytkowy ratusz w Głogowie Młp.

1077. Zabytkowa rura / (ak.). - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 10, s. 4

1068. Prace architektoniczno - budowlane Tadeusza Stryjeńskiego dla rodziny Jędrzejowiczów / Jerzy Skrzypczak. - Il., plany // Rzesz. Teka Konserw. - T. 2 (2000), s. 85-132 *

Odkrycie przez firmę "Omega" z Rzeszowa fragmentu najstarszego wodociągu w Tyczynie

1078. Zabytkowe krzyże, figurki i kapliczki przydrożne w gminie Kamień / e. k. - Il. // Głos Kamienia. - 2000, nr 3, s. 5

Dotyczy m. in. Jasionki, i Zaczernia, gm. Trzebownisko oraz Załęża, gm. Krasne

Dotyczy kapliczki w Podlesiu, gm. Kamień

1069. Przydrożne figury / Tadeusz Szewczyk. - Il. // Echo Kamienia. - 2000, nr 4, s. 8

1079. Zamek w Dąbrówce Starzeńskiej / Barbara Pałysiewicz. - Il. // Wędr. Małop. - 2000, nr 2, s. 14-15 *

Kamienne figury Chrystusa w Nowym Kamieniu, gm. Kamień i ich fundator Marcin Smusz

Gm. Dynów

1070. Renowacja kaplicy cmentarnej w Boguchwale / Agata Drogoń. - Il. // Źródło Diec. Rzesz. - 2000, nr 1, s. II-III *

1080. Zamiast zdobić - szpeci / (WALD). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 75, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI * Dotyczy zabytkowej willi w Dynowie

1071. Święty pustelnik / Leszek Walicki. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 10-11, s. 6-7

1081. Zawsze w dobrych rękach / (DELL). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 162, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

Dotyczy zabytkowej figury św. Onufrego w Sokołowie Młp.

Historia kościoła w Borku Starym, gm. Tyczyn

1072. W oczekiwaniu na św. Onufrego / Leszek Walicki. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 6/7, s. 10-11

Zob. też poz. 152, 169

2. Zagadnienia współczesnej plastyki Gobeliny Elżbiety Kasprzyk z Boguchwały

1082. A jednak "słomką malowane" : nagrody i wyróżnienia dla młodych artystów / Bożena Łyczko. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 11, s. 8

1086. [Ołtarz w Boguchwale...] / Kazimierz Bać. - Il. // Czas. - 2000, nr 1, s. 1

Dotyczy uczniów Zespołu Szkół w Głogowie Młp., nagrodzonych w I Wojewódzkim Konkursie pt. "Słomką malowane"

Praca artystyty związanego z Boguchwałą, nad ołtarzem w miejscowym kościele

Antologia poezji i prozy dziecięcej = poz. 1015

1087. V [Piąty] Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Na szkle malowane" - Głogów 2000 / H. Boho. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 5, s. 7

1083. Bogactwo różnorodności / oprac. Wit. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 11, s. 8 Wystawa plastyków głogowskich w Gminnym Domu Kultury i Bibliotece w Głogowie Młp.

1088. V [Piąty] Wojewódzki Plener Sztuki Plastycznej Dzieci "Wiatraki" 2000 / H. Boho. - Il. // Kur. Sokoł. 2000, nr 10-11, s. 12

1084. Boski i ludzki świat artysty / Antoni Adamski. Il. // Nowiny. - 2000, nr 113, s. 12 *

Dotyczy udziału w plenerze dzieci ze szkół w gm. Sokołów Młp.

Wystawa rzeźb Bogusława Kędzierskiego z Dynowa

1089. Rzeźba i malarstwo / H. Cebula. - Il. // Pogranicze. - 2000, nr 31, s. 10 *

1085. Haftem obrazy malowane / Elżbieta Kasprzyk. Il., portr., // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 27, 32

Wiesław Pustuła, artysta związany z Zabajką, gm. Głogów Młp.

49

1094. Wróciłam do malarstwa / Pelagia Sołtys ; rozm. Kazimiera Zegartowska. - Il., portr. // Wiad. Boguchw. 2000, nr 2, s. 13

1090. Rzeźby Bogusława Kędzierskiego z Dynowa / Krzysztof Ruszel. - Il. // Podkarp. Inf. Kult. - 2000, nr 7/8, s. 9 *

Sylwetka malarki z Boguchwały

1091. Toczydło '2000 / Krzysztof Koziołkiewicz. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 13, s. 4-5

1095. Wystawa obrazów / oprac. Leszek Walicki. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 12, s. 20

Pokaz eko-pojazdów przygotowanych na konkurs plastyczny przez dzieci ze szkół podstawowych z gm. Tyczyn

Wystawa twórczości Heleny Świątoniowskiej z Sokołowa Młp.

1092. Traktat o materii / Jarosław Grecki ; rozm. Jadwiga Oleszczuk. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 13, s. 4-5

1096. Zimowe nastroje w Zgłobniu / Ewa Czechowicz // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 6

Artysta-rzeźbiarz związany z Trzcianą, gm. Świlcza

Trzecia edycja Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego dla uczniów szkół podstawowych z gm. Boguchwała

1093. Ulice Rzeszowa "Pod ratuszem" / (masz). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 44, s. 12 *

Zob. też poz. 804

Wystawa malarstwa Piotra Kidy z Górna, gm. Sokołów Młp. w galerii ratuszowej w Rzeszowie

3. Teatr. Estrada Zob. poz. 906, 910, 911, 913, 917, 918

4. Muzyka 1097. Mój XX wiek / Stanisław Czerniecki. - Faks. // Czas. - 2000, nr 1, s. 14

1100. Przerwana cisza / AK // Dynowinka. - 2000, nr 1, s. 10

Wspomnienia organisty parafii w Boguchwale w latach 1936-1989

Koncert Wojciecha Komsty, światowej sławy klarnecisty na "Dynowskich Spotkaniach Muzycznych"

1098. Nie tylko pasje ale i codzienna praca / Zbigniew Stojek ; rozm. Maciej Stopa. - Il. // Wiad. Boguchw. 2000, nr 4, s. 22-23

1101. Rock'n'rollowe podejście do życia / Bożena Kwasnowska-Krok. - Il. // Gaz. w Rzesz. - 2000, nr 77, s. 4 Grupa muzyczna "ShaMe" z Boguchwały

Dotyczy muzyka, nauczyciela Gimnazjum w Boguchwale, dyrektora Ogniska Muzycznego oraz chóru międzyszkolnego w Boguchwale

*

1102. Saksofonistka / Wanda Mołoń. - Il. // Nowiny. 2000, nr 252, s. 18 *

1099. 15 [Piętnasto] -lecie Orkiestry Dętej / Wojciech Janik. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 5, s. 6-7

Muzyczne pasje rodziny Rybków z Trzebowniska

Jubileusz Parafialnej Orkiestry Dętej z Borku Starego, gm. Tyczyn

Zob. też poz. 41, 849, 901, 919, 1042

5. Film. Kino 1103. 40 [Czterdzieści] lat stałego kina w Sokołowie Młp. / Krzysztof Osiniak. - Il. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 80-84

1104. Wiadomości z kina "Skarb" / Kazimierz Drążek // Głos Tycz. - 2000, nr 7, s. 4 W Tyczynie

Historia kina "Czajka" w Sokołowie Młp.

Zob. też poz. 1118

6. Fotografika 1105. Wisłok w fotografii Kazimierza Bacia / fot. Kazimierz Bać // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 2 Artysta z Boguchwały

XV. RELIGIA 50

1106. A krzyż trwa / S. T. // Wiad. z Gminy Hyżne. 2000, nr 5, s. 2

1119. Homilia wygłoszona na pogrzebie ks. Józefa Pustelaka przez ks. Prałata Walentego Bala / Walenty Bal. - Portr. // Oczekiwanie. - 2000, nr 69, s. 3-4

Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego w Hyżnem

Sylwetka ks. związanego z parafią w Zaczerniu, gm. Trzebownisko

1107. "Będą patrzeć na tego, którego przebodli" (J19,37) / Kazimierz Jaworski. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 6-7

1120. Informacja na temat działalności organizacji skupionych przy parafiach rzymsko-katolickich na terenie gminy Boguchwała // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 10

Dotyczy obchodów Roku Jubileuszowego w gm. Chmielnik

1108. Będziecie głosili Chrystusa w nowym tysiącleciu / Teresa Łagowska. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 23

1121. Intronizacja obrazu Jezusa Miłosiernego / Renata Rzeźnik. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 5, s. 5 Obchody Roku Jubileuszowego w Białej, gm. Tyczyn

Udział członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Trzcianie, gm. Świlcza w XV Światowym Dniu Młodzieży w Rzymie

1122. [Iubilaeum A. D. 2000] / Kazimierz Jaworski. Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 6-7

1109. Bliźniacy na drodze do kapłaństwa / Mirosława Radłowska-Kulczycka. - Cz. 1-2. - Il. // Niedz. Połud. 2000, nr 30, s. II, IV ; nr 31, s. III-IV *

Obchody Roku Jubileuszowego w Dolinie Strugu (gm. Błażowa, gm. Chmielnik, gm. Hyżne, gm. Tyczyn)

Piotr i Paweł Gnatowie z Głogowa Młp., alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

1123. Jeszcze raz o parafii Zabierzów / Elżbieta Kręgielweska // Niedz. Połud. - 2000, nr 2, s. IV.- Polem. O parafii Zabierzów po raz trzeci / Sławomir Zych // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 28 *

1110. Boże Narodzenie Polonusa ze Wschodu Wigilia w polskiej rodzinie / Lech Suchomłynow. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 3, s. 4-5

Historia parafii w Zabierzowie, gm. Boguchwała Pocz. zob. Ziętek-Salwik Alina : Zabiegać o wiarę przez Wszystkich Świętych. Niedz. Połud. -1999, nr 44

Relacja prezesa Towarzystwa Polaków "Odrodzenie" z Kazachstanu z pobytu w Borku Starym, gm. Tyczyn

1124. Jubileusz Rodzin w Chmielniku / R. R. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 21, s. 4

1111. Chmielnickie kapliczki i krzyże - nieodłączny element piękna tej ziemi / Kazimiera Jaworska. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 13

Pielgrzymka rodzin z Dekanatu Jubileuszowego w Chmielniku

Tyczyńskiego

do

kościoła

1125. Jubileuszowe święto w Niechobrzu / Agata Król. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 8

1112. Cichy bohater modlitwy i pracy / Emilio Szopiński ; rozm. Zofia Dziedzic. - Portr. // Trzcionka. 2000, nr 15/16, s. 18

Dotyczy Sanktuarium Maryjnego w Niechobrzu, gm. Boguchwała

Sylwetka misjonarza z Argentyny, redemptorysty pochodzącego z Woliczki, gm. Świlcza

1126. Kapliczki przydrożne / Iwona Krawiec // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 10 Dotyczy kapliczki ufundowanej przez Marię i Tadeusza Lamersów w Głogowie Młp.

1113. Czas pielgrzymowania / Ewa Lech. - Il. // Oczekiwanie. - 2000, nr 79/80, s. 5-6 Relacja z pielgrzymki do Rzymu grupy pielgrzymów z Terliczki, gm. Trzebownisko

1127. Kartka z przeszłości parafii Mrowla / Teresa Puc. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 14, s. 3 Historia najstarszej parafii w gm. Świlcza

1114. Duszpasterz i wychowawca / Andrzej Motyka // Niedz. Połud. - 2000, nr 41, s. II *

1128. Konsekracja kościoła. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 14, s. 4

Ks. dr Maurycy Turkowski (1873-1962), nauczyciel i wychowawca związany również z Głogowem Młp.

Kościół parafialny w Hermanowej, gm. Tyczyn

1115. Duszpasterz z Dynowa / szaj. - Il. // Kontakty Podkarp. - 2000, nr 23, s. 4 *

1129. Kościół św. Józefa w Siedliskach / Mieczysław Lignowski, fot. Jarosław Puzio. - Il. // Źródło Diec. Rzesz. - 2000, nr 12, s. I-II

Dotyczy ks. Józefa Ożoga, proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie

Historia kościoła i parafii oraz sylwetka bł. ks. Józefa Kowalskiego, salezjanina z Siedlisk, gm. Lubenia

1116. Dzieje parafii Górno: 1599-1999 / Krzysztof Ożóg. - Górno ; Rzeszów, 1999 * Rec.: Andrzej Gliwa // Rzesz. Teka Konserw.- T. 2. - 2000, s. 356-

1130. Kropla w morzu / Jaromir Kwiatkowski. - Portr. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 31, s. 11-12

361

Przedr z: Nowiny. - 2000, nr 170, s. 15 Siostra Maria Stec ze Zgromadzenia św. Wincentego a'Paulo, misjonarka pochodząca z Chmielnika, pracująca w Addis Abebie w Etiopii

1117. Europejskie Spotkania Młodych TAIZE Warszawa 1999/2000 / Justyna, Zosia // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 16-17 Relacja ze Spotkań uczestniczek z Chmielnika

1131. Królowa hyżneńskiej ziemi / Andrzej Motyka. Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 9, s. 44-45 *

1118. Gość z Japonii / (ZK). - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 16, s.

Kult wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Sanktuarium Maryjnym w Hyżnem

Kult bł. ks. Józefa Kowalskiego, salezjanina związanego z Lubenią, Siedliskami i Borkiem Starym, gm. Tyczyn, w związku z powstającym filmem dokumentalnym o błogosławionym

1132. Krótki zarys historii budowy kościoła i powstania parafii w Mogielnicy / oprac. Fryderyk Gil. Faks., il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 18-20

51

Art. poświęcony religijności w Chmielniku

1133. Krzyż drogowskazem dla sumień / Danuta Heller. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 9-10

1148. Módlcie się i czyńcie pokutę! / Andrzej Motyka. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 22, s. II *

Poświęcenie Krzyża Milenijnego w Błażowej

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i bł. Ojca Pio w Terliczce, gm. Trzebownisko

1134. Ks. prałat Stanisław Król : [nekrolog] / Jaromir Kwiatkowski. - Portr. // Nowiny. - 2000, nr 175, s. 15 * Proboszcz i dziekan parafii w Tyczynie

1149. "Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał..." / Zdzisław Chlebek. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 55, s. 28

1135. Ks. Prałat Stefan Pelc / Marek Jakubowicz. Portr. // Nowiny. - 2000, nr 224, s. 15 *

Historia kapliczki rodziny Cagów w Błażowej

Wieloletni proboszcz parafii w Boguchwale

1150. Najstarsza "córa" Boguchwały / Alina ZiętekSalwik. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 7, s. I-II *

1136. Ksiądz kanonik Czesław Przystaś / Maria Dudek. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 16

Prezentacja parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Józefa w Lutoryżu, gm. Boguchwała

Kapłan z parafii w Lutoryżu, gm. Boguchwała

1137. Ksiądz Leon Kwiatkowski. - Il. // Kur. Błaż. 2000, nr 56, s. 10

1151. Najważniejsza jest świątynia duchowa / Tadeusz Mieleszka ; rozm. Małgorzata Chciuk. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 17-18

Wspomnienie o proboszczu z parafii w Błażowej, w 100. rocznicę powstania kościoła

Sylwetka ks. Tadeusza Mieleszki, byłego wikariusza w parafii w Boguchwale, obecnie proboszcza parafii w Krzemieńcu na Ukrainie

1138. Ksiądz Ludwik Bukała - duszpasterz i poeta / Bartosz Walicki, Leszek Walicki. - Il., portr. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 219-224

1152. Nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego / Jacek Kotula. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 22, s. 8

Parafia w Nienadówce, gm. Sokołów Młp.

Dotyczy parafii w gm. Tyczyn i Lubenia

1139. Kto dopisze historię tajemniczej figury z Zarzecza / Zdzisław Domino. - Il. // Wiad. Boguchw. 2000, nr 2, s. 8

1153. Non omnis moriar / Maria Lech. - Il. // Oczekiwanie. - 2000, nr 69, s. 5-6 Wspomnienie ks. Józefa Pustelaka z parafii Zaczernie, gm. Trzebownisko

Dotyczy figury św. Jana Nepomucena w Zarzeczu, gm. Boguchwała

1140. Kult Matki Boskiej "Królowej Świata" w Kościele Parafialnym w Sokołowie Młp. / Czesław Prucnal. - Bibliogr., portr. // Rocz. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 760

1154. Nowy kościół w Miłocinie / Mieczysław Lignowski. - Il. // Źródło Diec. Rzesz. - 2000, nr 41, s. I-II Wmurowanie kamienia węgielnego i poświęcenie kościoła w parafii św. Huberta w Miłocinie, gm. Głogów Młp. *

Z pracy magisterskiej

1155. Nowy kościół w Przybyszówce-Pustkach / Franciszek Fura. - Il. // Źródło Diec. Rzesz. - 2000, nr 39, s. I-II *

1141. Maryjo Królowo Polski: [sanktuaria i wizerunki maryjne w Polsce] / [koncept, wybór i oprac. tekstów, zredagowanie całości Barbara i Marcel Trojan]. - BielskoBiała : Music Media Production, 2000. - 163, [5] s. : il. (gł. kolor.) ; 22x33 cm *

1156. Od choroby i morowego powietrza, ustrzeż nas! / Andrzej Motyka. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 23, s. VI

Dotyczy m. in. Borku Starego, gm. Tyczyn i Hyżnego

Kościół parafialny pw. św. Rocha i św. Marcina Bpa w Słocinie, gm. Krasne

1142. Maryjo, króluj nad nami! / Andrzej Motyka. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 17, s. III *

1157. Odszedł kapłan dobry / Dorota Angerman. Portr. // Nasz Dz. - 2000, nr 265, dod. Nasz Dz. w Małopol., s. II *

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowie Młp.

1143. Matko, pomagaj nam nieustannie! / Andrzej Motyka. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 7, s. II *

Sylwetka ks. prałata Stefana Pelca, proboszcza parafii pw. św. Stanisława Bpa w Boguchwale

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu, gm. Boguchwała

1158. Orkiestra u stóp Ojca Świętego. - Il. // Oczekiwanie. - 2000, nr 77, 78, s. 5-6

1144. Metalowy krzyż w miejsce "ruskiej baby" / (luki). - Il. // Super Nowości. - 2000, nr 232, s. 7 *

Pielgrzymka Orkiestry Dętej z Zaczernia, gm. Trzebownisko oraz Zespołu Ludowego Gminnego Ośrodka Kultury z Lubeni

Dotyczy Krzyża Jubileuszowego w Błażowej z okazji rozpoczęcia Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa

1159. Pamięć o Nim żyje w nas / Zofia Kołwa // Głos Tycz. - 2000, nr 22, s. 6, 9

1145. Miejsce fatalne / (HAUS). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 45, s. 16 *

Sylwetka bł. ks. Józefa Kowalskiego, salezjanina związanego z Sanktuarium w Borku Starym, gm. Tyczyn

Historia kościołów w Sokołowie Młp.

1160. Parafia i Kościół w Zwięczycy pod wezwaniem św. Józefa / Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 13-14

1146. Migawki z jubileuszowej pielgrzymki do Ziemi Świętej / tekst i fot. Mariusz Michalik. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 4

1161. Parafia z bogatą historią / Alina Ziętek-Salwik. Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 6, s. I, III *

Pielgrzymka wiernych z diecezji rzeszowskiej

Prezentacja parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli, gm. Świlcza

1147. Miłość a nienawiść / Bożena Berechowska. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 3 52

1175. Spotkanie przy herbacie / ab // Wiad. Boguchw. 2000, nr 2, s. 6

1162. Parafia zaangażowana w sprawy społeczne / Alina Ziętek-Salwik. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 47, s. I-II *

Spotkanie z ks. Tadeuszem Mieleszką, klerykiem z Boguchwały, obecnie proboszczem w Krzemieńcu na Ukrainie

Prezentacja parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana w Załężu, gm. Krasne

1176. 100 [Stu] -lecie Kościoła w Błażowej / Zbigniew Nowak, Stanisław Koczela // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 17

1163. Peregrynacja obrazu / Bartosz Walicki. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 2, s. 1 Dotyczy obchodów Roku Jubileuszowego w gm. Sokołów Młp.

Dotyczy Błażowskiej

1164. Pocieszycielka z Chmielnika / Andrzej Motyka. Il. // Wiad. Podkarp. - 2000, nr 2, s. 42-43

także

działalności

Towarzystwa

Miłośników

Ziemi

1177. Stulecie kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marcina w Błażowej / Stanisław Koczela. - Błażowa; [Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego], 2000. - 115 s.: il. (w tym kolor.), mapy ; 21 cm *

Kult Matki Bożej Łaskawej w Sanktuarium w Chmielniku

1165. Polskie Skarbnice Łask. - Il. // Ziemia Głog. 2000, nr 8, s. 10-11 Udział parafian z Głogowa Młp. w pielgrzymkach na Jasną Górę i do Bazyliki Zwiastowania NMP w Leżajsku

1178. Syn dobry jak chleb... / Zofia Kołwa. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 12, s. I, II *

1166. Pomnik Wielkiego Jubileuszu 2000 w Przybyszówce-Pustkach / Franciszek Fura. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 19

Sylwetka bł. ks. Józefa Kowalskiego i jego związki z Siedliskami, gm. Lubenia

Dotyczy kościoła na Pustkach, przysiółku Przybyszówki, gm. Świlcza

1179. Szałowo i bez alkoholu / Anna Baran. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 5, s. 9 Działalność parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Hermanowej, gm. Tyczyn

1167. Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego / Bogdan Starzec. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 21, s. 1, 6-7 W Tyczynie, Krzyż ufundowany przez samorządy gm. "Doliny Strugu"

1180. Ś. P. Ksiądz prałat Stefan Pelc / Władysław Ziemba. - Portr. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 7-8 Sylwetka proboszcza parafii w Boguchwale

1168. Pożegnanie duszpasterzy / Eugeniusz Malak // Głos Tycz. - 2000, nr 16, s. 7-8

1181. Święta Pokutnico, uproś nam ducha nawrócenia! / Andrzej Motyka. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 24, s. II

Mowa wygłoszona przez przedstawiciela Rady Duszpasterskiej w Hermanowej do proboszcza parafii, ks. Stanisława Tarnawskiego i ks. Tomasza Godlewskiego

Kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny w Malawie, gm. Krasne *

1182. Święty Bartłomiej Apostoł / Michał Chorzępa. Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 30, s. 2-3

1169. Pożegnanie Księdza Prałata / Mieczysław Skotnicki. - Portr. // Głos Tycz. - 2000, nr 17, s. 4-5

Patron kościoła parafialnego w Chmielniku, fragmenty książki ks. Michała Chorzępy "Twój Patron"

Sylwetka ks. Stanisława Króla, proboszcza parafii w Tyczynie

1170. Przewielebny ksiądz dziekan Michał Drabicki / Bruno Panek. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 11

1183. Ta, która wskazuje drogę / Dorota Angerman. Il. // Nasz Dz. - 2000, nr 150, dod. Nasz Dz. w Małop., s. II

List gratulacyjny na okoliczność 100. rocznicy powstania kościoła w Błażowej

Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu, gm. Boguchwała *

1171. Przystanek Kanada / Paweł Kuca. - Portr. // Nowiny. - 2000, nr 165, s. 15 *

1184. Tam, gdzie Krzyż wywyższony i opieka fatimskiej Pani... / Alina Salwik-Ziętek. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 19, s. I-II *

Ks. Krzysztof Pyc, związany z Boguchwałą i Rzeszowem

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Mogielnicy, gm. Boguchwała

1172. Rok Jubileuszowy / (J. K.) // Głos Tycz. - 2000, nr 2, s. 5 W Budziwoju, gm. Tyczyn

1185. To już druga rocznica / oprac. Stanisław Koczela. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 21

1173. Sanktuarium Maryjne w Niechobrzu kościołem stacyjnym Roku Jubileuszowego / oprac. zd. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 7

Wspomnienie ks. prałata Władysława Adolfa Kowala, dziekana parafii w Błażowej

Obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa w Niechobrzu i innych parafiach gm. Boguchwała

1186. Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza / Alina Ziętek-Salwik. - Cz. 1-2 // Niedz. Połud. - 2000, nr 1, s. I-II; nr 2, s. I, III *

1174. Służyć z radością przy ołtarzu Pana / Sławomir Ziobro. - Il. // Oczekiwanie. - 2000, nr 79, 80, s. 14, 20

Prezentacja parafii pw. św. Trójcy i św. Katarzyny w Tyczynie

Dotyczy służby ministrantów w parafii Zaczernie, gm. Trzebownisko

1187. "Ty, coś w Chmielniku" / Andrzej Motyka. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 6, s. II *

Sołectwo Niechobrz = poz. 31

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku

Sołectwo Racławówka = poz. 32

1188. W hołdzie Błogosławionemu / Zofia Kołwa. Portr. // Niedz. Połud. - 2000, nr 40, s. I-III *

Sołectwo Zarzecze = poz. 37

Życie bł. ks. Józefa Kowalskiego z Siedlisk, gm. Lubenia

53

1189. W hołdzie Błogosławionemu / Zofia Kołwa // Głos Tycz. - 2000, nr 9, s. 6

1197. Z Tyczyna na Tarnicę / Janusz Skotnicki. - Il. // Głos Tyczyna. - 2000, nr 18, s. 7

Dotyczy bł. ks. Józefa Kowalskiego z Siedlisk, gm. Lubenia oraz poświęcenia tablicy pamiątkowej ku Jego czci

Dotyczy krzyża stojącego na Tarnicy, wykonanego w Tyczyńskiej Fabryce Urządzeń Wentylacyjnych "Tywent"

1190. W Rudnej u św. Tereni / Alina Ziętek-Salwik // Niedz. Połud. - 2000, nr 4, s. I-II *

1198. Z Zaborza do Rzymu / Piotr Burek ; rozm. K. Osiniak. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 6/7, s. 1, 4-5

Prezentacja parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza

Ks. Piotr Burek z Górna, gm. Sokołów Młp.

1191. W zaufaniu Miłosierdziu Bożemu / Alina ZiętekSalwik. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 18, s. I, III *

1199. Z życia futomskiej parafii / Zdzisław Chlebek // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 35

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Białej, gm. Tyczyn

Dotyczy m. in. Zofii i Mariana Kruczków, fundatorów kapliczki w Futomie, gm. Błażowa

1192. Wciąż żywy : kilka słów o ks. prof. Szczepanie Szydelskim / Bartosz Walicki // Kur. Sokoł. - 2000, nr 6/7, s. 11-12

1200. Zacny ksiądz [Józef] Kuczkowski (1902-1980) / Józef Klimecki. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 9, s. 4

Sylwetka ks. pochodzącego z Sokołowa Młp.

Wspomnienie o katechecie szkolnym w okresie okupacji w Tyczynie

1193. Wieś pamięta / (HAUS). - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 79, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

1201. Znak krzyża / Agata Król // Wiad. Boguchw. 2000, nr 5, s. 3

Pomnik upamiętniający ks. Stanisława Stojałowskiego w Trzcianie, gm. Świlcza

Obchody Roku Milenijnego w Niechobrzu, gm. Boguchwała

1202. Żył między nami - szkic sylwetki ks. prof. Szczepana Szydelskiego. - Cz. 1-3 / Bartosz Walicki. - Il. // Kur. Sokoł. - 2000, nr 8/9, s. 9 ; nr 10/11, s. 1-4 ; nr 12, s. 5-6

1194. Wspomnienie wydarzeń związanych z powstaniem parafii i kościoła w Lutoryżu / Czesław Przystaś // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 14

Związany z Sokołowem Młp.

1195. Wspólne pielgrzymowanie / Halina Krzysztofińska. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 21, s. 5

Zob. też poz. 10, 22, 44, 140, 162, 167, 193, 214, 216, 217, 219, 253, 321, 396, 440, 477, 535, 569, 605, 630, 753, 755, 824, 828, 831, 859, 863, 867, 872, 900, 903, 904, 907, 912, 916, 918, 1018, 1042, 1060, 1061, 1064, 1071, 1072, 1073, 1078, 1081, 1086, 1214, 1227

Pielgrzymka nauczycieli i młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie do klasztoru w Borku Starym, gm. Tyczyn

1196. Z duchowością Maryi / Alina Ziętek-Salwik. - Il. // Niedz. Połud. - 2000, nr 51, s. I-II * Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem

XVI. KSIĄŻKA. CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA 1. Zagadnienia ogólne 1203. Resoviana i nie tylko / Marek Czarnota ; rozm. Zbigniew Grzyś. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 126, s. 21 * Bibliofil z Krasnego

2. Biblioteki. Czytelnictwo 1204. Ankieta / oprac. Janina Sobczak. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 3, s. 24-25

1208. Dziecięce spotkanie z kolędą / Agata Litwin. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 15

Dotyczy funkcjonowania bibliotek publicznych w gm. Boguchwała

Konkurs piosenki "Od przedszkola do Opola", zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Chmielniku

1205. Biblioteczna statystyka '99 / Alicja Kustra // Głos Tycz. - 2000, nr 5, s. 9

1209. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek / Alicja Kustra. Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 11/12, s. 12

Działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie w 1999 r.

Obchody święta bibliotekarzy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku z udziałem bibliotekarzy z Tyczyna

1206. Biblioteka w Lutoryżu wczoraj i dziś / Genowefa Janina Czarnik. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 1112

1210. Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem. - Il. // Wiad. z Gminy Hyżne. - 2000, nr 4, s. 5

Gm. Boguchwała

Dotyczy Adeli Majchrowskiej, najstarszej czytelniczki Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem

1207. 40 [Czterdzieści] lat Biblioteki w Zgłobniu / Agata Król. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 5, s. 21 Gm. Boguchwała

54

Gminny Dom Kultury i Biblioteka / oprac. Elżbieta Kotowicz = poz. 891

1221. Opłatek w Woli Zgłobieńskiej / Janina Sobczak // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 1, s. 8 Dotyczy m. in. Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

1211. Informacja o pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej / Danuta Heller // Kur. Błaż. 2000, nr 56, s. 5-6

1222. 50 [Pięćdziesiąt] lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej / Danuta Drewniak. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 13-14

1212. Jubileuszowe pasowanie na ucznia w Lutoryżu / Halina Janusz. - Il. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 6

Sołectwo Niechobrz = poz. 31

W Bibliotece Publicznej w Lutoryżu, gm. Boguchwała

Sołectwo Racławówka = poz. 32

1213. Kalendarium działalności Okręgu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 1947-1997 / Andrzej Jagusztyn, Zofia Staniszowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Rzeszowie. - Rzeszów : SBP ZO, 2000. - 164 s. : fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm *

1223. Suche - też piękne / Alicja Kustra. - Il. // Głos Tycz. - 2000, nr 24, s. 8

Kalendarium działalności Okręgu Rzeszowskiego SBP w latach 1947-1997

Spotkanie z florystką, Barbarą Rajzauer w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Tyczynie

1214. "Kolędujmy wszyscy wraz" / Agata Litwin // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 14, 16

1224. Trzciańska książnica / Dorota Jędral. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 13, s. 21

Sołectwo Zarzecze = poz. 37

Spotkanie opłatkowe i jasełka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku

Biblioteka Publiczna w Trzcianie, gm. Świlcza

1225. Wczoraj i dziś biblioteki w Zwięczycy // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 4, s. 14-15

1215. Konkurs rozstrzygnięty / Alicja Kustra // Głos Tycz. - 2000, nr 21, s. 8 IV edycja Turnieju Upowszechniania Wiedzy o Literaturze, zorganizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Tyczynie

1226. "Wieczór baśni" - sposób na długie wieczory / Krystyna Grzywacz. - Il. // Ziemia Głog. - 2000, nr 12, s. 13 W Szkole Podstawowej w Stykowie, gm. Głogów Młp.

1216. Książka - lek na nudę i złą pogodę / oprac. Lus // Ziemia Głog. - 2000, nr 10, s. 14

1227. Wieczór wielkopostny w Chmielniku / Agata Litwin. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 27/28, s. 18-19

Działalność bibliotek publicznych w gm. Głogów Młp.

1217. Lekcje w bibliotece / (ak.) // Głos Tycz. - 2000, nr 11/12, s. 12

Dotyczy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku

Dotyczy działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie

1228. Wokół książki i bibliotek / Janina Sobczak // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 2, s. 11 Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale

1218. Majowe spotkanie bibliotekarzy / Danuta Drewniak // Kur. Błaż. - 2000, nr 54, s. 20

1229. Zapraszamy do bibliotek / Dorota Jędral. - Il. // Trzcionka. - 2000, nr 15/16, s. 33

Spotkanie bibliotekarzy z pow. rzeszowskiego w Chmielniku

Biblioteka Publiczna w Trzcianie, gm. Świlcza

1219. Majowe święto bibliotekarzy / Agata Litwin. - Il. // Wieść Gminna z Chmielnika. - 2000, nr 30, s. 14-15

1230. Złoty Jubileusz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej. - Il. // Kur. Błaż. - 2000, nr 53, s. 11-12

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

1220. Niech zostanie w pamięci. - Portr. // Wiad. Boguchw. - 2000, nr 6, s. 29 Wspomnienie o Irenie Bednarskiej, pracownicy Biblioteki Publicznej w Zwięczycy, gm. Boguchwała

Zob. też poz. 865, 876, 884, 1012, 1083

3. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 1231. Czyżby blokada Sokołowa / K. Osiniak // Kur. Sokoł. - 2000, nr 1, s. 6

1234. Grafomania II : gazeta Zespołu Szkół w Dynowie // Dynowinka. - 2000, nr 2, s. 13

Dotyczy braku artykułów na temat Sokołowa Młp. w prasie regionalnej

1235. Nie zatracą tożsamości / Waldemar Bałda // Dz. Pol. - 2000, nr 233, dod. Dz. Pol. Podkarp., s. VI *

1232. Dzielę się z Wami opłatkiem / Danuta Heller // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 33

Omówienie drugiego tomu "Rocznika Sokołowskiego"

Dotyczy "Kuriera Błażowskiego"

1236. Nowe "Sokołowiana" / Halina Łokajowa. - Il. // Nowiny. - 2000, nr 216, s. 11 *

1233. Elemencik : gazetka szkolna / Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie // Dynowinka. - 2000, nr 2, s. 12

Dotyczy drugiego tomu "Rocznika Sokołowskiego"

1237. Odszedł od nas... // Trzcionka. - 2000, nr 13, s. 9 55

Nota redakcyjna po śmierci Stanisława Krzysztofa Dziedzica, redaktora kwartalnika "Trzcionka"

1238. Ogólnopolski Sejmik Mediów Lokalnych / Danuta Heller // Kur. Błaż. - 2000, nr 56, s. 7 Sprawozdanie redakcji "Kuriera Błażowskiego"

1239. Podwójna rocznica / Kazimierz Szczepański // Nowiny. - 2000, nr 232, s. 10 * 10 -lecie pisma samorządowego "Głos Tyczyna", wydawanego w Tyczynie

1240. Przeszły, niezapomniany / Waldemar Bałda. - Il. // Dz. Pol. - 2000, nr 45, s. 16 * Wspomnienie redaktora, bibliotekarza Dziedzica z Trzciany, gm. Świlcza

Stanisława

Krzysztofa

56

INDEKS AUTORSKI Indeks autorski wykazuje w szeregu alfabetycznym autorów oraz współpracowników, opracowujących, tłumaczy, recenzentów, redaktorów, autorów polemik, przeprowadzających wywiad, autorów fotografii do prac zamieszczonych w zrębie głównym bibliografii. Zastosowane skróty: fot. – autor fotografii tł. – tłumaczył(a) oprac. – opracował(a) uzup. – autor uzupełnienia tekstu polem. – autor polemiki wybr. – wybrał(a) rec. – autor recenzji zebr. – zebrał(a) red. – redaktor zob. - zobacz rozm. – rozmawiał(a) A. G. 1061 (A. K.) 817 A. O. rys. 631 A. P. 828 A. S. 865 A. W. 489 ; rozm. 214 ab 1175 ag 75 AK 1100 ak 791 (ak.) 450, 1217 (albo) 477 AN 369 an 482 (and) 267, 357, 363, 364, 539 apl 390 AS 716, 847 as 733 az. 659 Adamski Antoni 1084 Andres Mariusz 336, 356, 368, 927 Angerman Dorota 421, 1157, 1183

Berechowska Bożena 1147 Bębenek Janusz 708 Biega Zbigniew 952, 984 Bielec Danuta 208, 1043 Bieńkowski Jan 946 Bilska Anna zob. Baranowska-Bilska Anna Bilska Barbara rozm. 762 Blok Franciszek 335 Błotnicki Franciszek 1030, 1047 Błotnicki Lesław oprac. 1030, 1047 Bocheńska Marta red. 765 Boczar Grzegorz rozm. 942 Boho H. 1087, 1088 Boho Henryka 882 Bomba Zofia 476 Borowiec Anna 679 Borowiec Joanna 254, 689 Borowiec Władysław 304, 690 Brudek Aniela 1023, 1024, 1026, 1051 Brudek Aniela tł. 1022 Buczak Józef 202 Buda Maria 505 Buda Stefania 213, 219, 220, 912 Budak Adam 465 Budyka Jolanta 959 Bujara Małgorzata 99, 307, 563 Bukała A. 506 Bukała Barbara red. 765 Bukała Ludwik 1052 Burek Piotr 1198 Burgiel Ryszard 522 Bury Zbigniew 432 Busz Janusz 929, 940 ; rozm. 939

B. B. 850 (B. S) 660 (b. s.) 345, 661 Bar rozm. 253, 1009 bar oprac. 670, 900 (bes) 310, 423, 809 (br) 710 bs. 659 (bw) 507 Bać Kazimierz 1086 ; fot. 1105 Bal Walenty 1119 Balicka Iwona 56 Bałda Waldemar 25, 163, 895, 1235, 1240 Baran Anna 1179 Baran Barbara 998 Baran Marta 130, 840, 871 Baranowska-Bilska Anna 470, 561, 564, 707 ; oprac. 544, 551 ; red. 4 Barć Małgorzata 890 Bartecki Rafał 563 Bartoń Piotr 687 Bator Danuta 106 Batory Jan rozm. 59 Bącal Agnieszka 951 Bącal Bartosz 346, 693 Bednarz Jan 591 Bednarz Jerzy 604, 633, 634

C. D. 463 Cebula H. 1089 Chciuk Małgorzata rozm. 1151 Chlebek Janina 523 Chlebek Zdzisław 797, 1149, 1199 ; rozm. 936, 964, 980, 982 Chmiel J. W. 1029 Chorzępa Michał 1182 Chrobak Tadeusz 781, 784 Chudzikiewicz Stanisław 971, 989 ; oprac. 932 Ciebiera Stanisław 428 Cieślachowski Henryk 508, 714, 715 Cioch Renata oprac. 898 Cwynar Aleksander 287, 886 Czarnik Genowefa Janina 1206 Czarnik Urszula 594, 625 57

Czarnota Marek 62, 156, 1203 Czech Krzysztof 416 Czechowicz Ewa 1096 Czerniecki Stanisław 1097 Czopek Sylwester 140 ; red. 140 Czubat Józef 769

GREG 178, 492 Gajewska Lucyna 64 Gancarz Witek rozm. 235, 962 Gancarz Witold rozm. 235 Gardziel Tadeusz 786 Gawińska Ewa 40 Gądek Piotr 697 Gedl Marek 137 Gibuła Elżbieta 1018, 1025, 1038 Gieroń Aneta 574, 721 Gil Fryderyk 43, 60 ; oprac. 1132 Gliwa Andrzej rec. 1116 Głodek Stanisław 949 Głodowska Kazimiera 914 Gołąb Alicja zob. Ungeheuer-Gołąb Alicja Gołąb Iwona 1058 Gołąb Tomasz 51, 81, 245 Gołos Jerzy 193 Gonek Lucyna polem. 54 Gorlowska Agnieszka 738 Graboś Jan 227, 331, 485, 644 Grecki Jarosław 1092 Grodecki R. oprac. 852 Gronko Ferdynand 504 Gruba Agnieszka 1044, 1055 Grzebyk Monika 812 Grzebyk Władysław 79 Grzyś Zbigniew rozm. 1203 Grzywacz Grzegorz 968 Grzywacz Krystyna 1226 Gubernat Monika 469 Gut Edward 757, 807, 839

(d) 324 D. B. 803 D. H. 486, 922 DAN 366 (DELL) 145, 151, 201, 234, 417, 766, 951, 1067, 1081 Dańczak Andrzej 165 Daszkiewicz Andrzej 200 Dawidziak Aleksander 399 Dąbrowa Edmund 966 Dec-Sojowa Stanisława 184, 192 Deręgowski Aleksander 247 Dolecka Justyna oprac. 973 Domino Elżbieta 825, 937 Domino Tadeusz 449 Domino Zdzisław 71, 196, 566, 704, 944, 1139 ; uzup. 46 Draus Zofia 528, 848 Drąg Czesław 557, 619, 763 ; red. 13 ; rozm. 649, 684 Drąg Maria 511, 515 Drążek Kazimierz 1104 Drążek Renata 252 Drążek Romana 491, 905 Drewniak Danuta 1218, 1222 Drogoń Agata 1070 Duchniak A. 759 Duchniak Zbigniew 945 Dudek Antoni 494 Dudek Łukasz rozm. 1075 Dudek Maria 1136 Dudek Władysław 1075 Dynda Bogumiła 518 Dziadkowiec Jan 397, 676 Dziedzic Bogdan 122, 124, 387 Dziedzic Stanisław K. 333 Dziedzic Zofia 614, 1002 ; rozm. 1112 Dziobek Agata oprac. 395 Dziobek-Romański Jacek 228 Dziopak Dariusz 237 Dżuła Andrzej oprac. 943 Dżuła Krystyna 643 ; polem. 635

(HAUS) 102, 179, 351, 1076, 1145, 1193 hł 923 Hadała Antoni 26 Hadło Wit 696 Hańczyk Marek 758 Hardulak Anna zob. Nowicka-Hardulak Anna Hardyl Joanna 1032 Heller Danuta 329, 332, 340, 460, 776, 1133, 1211, 1232, 1238 ; red. 8 ; rozm. 311, 330, 413, 434, 602, 675, 687, 797 Husar Stanisław 392 Huzarski Maciej 956, 965 (i. w.) 344, 349, 637 iw 542 ; rozm. 538, 994 (iw) 433, 630, 743 Inglot Jan 126, 320, 327 Irzyński Jan 772 Irzyński Józef 671 Iwański, Antoni 762

E.K. rec 140 e. k. 277, 875, 1078 (elba) 314, 783 ; rec. 140 ERKA 789 Faraś Jurek 761, 972, 982 Fąfara Aneta 121 Fąfara Jerzy red. 24 Fąfara Maria oprac. 488 Fedan Józef 291 Fil Krzysztof 297 Filarowski Janusz 752 Florek Marek 139 Fornal Ryszard 618 Frączek Marek 993 Fura Franciszek 1155, 1166 Fura Zdzisława 834

(J. CZ.) 342 (J. K) 1172 J. W. Ch. 1016 (jak) 545 (jat) 271 JC oprac. 83, 242 je-kl 629, 735 ; rozm. 494 jot. 967 jrk 981 (JS) 111, 270, 300, 365 Jagodnicki Henryk rozm. 269 58

Knapik Czesław 283 Kocór Władysław 1041 Kocyła Jolanta 892 Koczela Stanisław 770, 1066, 1176, 1177 ; oprac. 1185 Kogut Antoni 269 Kogut Stanisław oprac. 127 Kołwa Zofia 1159, 1178, 1188, 1189 Koniecka Anna 705 Konieczny Zdzisław 181 Konior Edward 870, 885 Kopiec Stanisława 1055 Korcz Jan 675 Koryl Janusz 54, 420, 479, 483, 484 ; rec. 1055 ; rozm. 380 Kos Jan 266 Kosiorowski A. 954 Kotarba Bronisław 814 Kotowicz Elżbieta oprac. 891 ; red. 16 Kotula Jacek 584, 706, 862, 1152 Kowal Mieczysław 319, 429, 436, 437, 439, 441, 442, 447, 454, 456, 458, 806, 909, 920 Kowal Teresa 800 Kowalczyk Anna 113, 829 ; fot. 864 ; red. 7 Kowalska Anna 635, 686 Kowalski Jan 38 Kozak Tadeusz red. 15 Koziołkiewicz Krzysztof 1091 Kozłowska Anna 729, 750 Kozłowska K. fot. 418 Kozubek Anna 821 Krasnopolski M. 80, 1014 Krasnopolski Mieczysław 57, 129 Kraus Tadeusz Waldemar 160 Krawiec Iwona 321, 389, 1126 ; oprac. 388 Kręgielewska Elżbieta 1123 Krok Bożena zob. Kwasnowska-Krok Bożena Król Agata 91, 303, 805, 855, 1125, 1201, 1207 Kruczek Beata 915 Kruczek Maria 835 Krupa Edward 409 Krupa Mariusz 968 Kryczko Michał 73 Kryczko Michał Jerzy 45 Krymski Wiesław 722 Krztoń Urszula 858 Krzysztofińska Halina 1195 Kuca Paweł 1171 Kuceł Monika 731 Kuczmarz Łukasz 26, 826 Kuczmarz Zofia 832 Kudełko Joanna 17 Kula Antoni 842 Kulczycka Mirosława zob. Radłowska-Kulczycka Mirosława Kulczycki Adam 119, 302, 320, 322, 326, 327 ; rozm. 317, 323 Kunysz Jan 610 Kustra Alicja 876, 1012, 1205, 1209, 1215, 1223 Kustra Jan 958 Kustra Zygmunt 413 Kusz Małgorzata 804 Kutrzeba Małgorzata 175, 536, 572, 632 ; oprac. 1013 Kuźma Ryszard 991 Kuźniar Jan rozm. 698 Kwasnowska-Krok Bożena 306, 1101

Jagusztyn Andrzej 1213 Jagusztyn Bartosz 115 Jagusztyn Zdzisław 148 Jakubczyk Mieczysław 889 Jakubowicz Marek 229, 813, 1135 Jakubowski Szymon 583, 585 Janas Euzebiusz 409 Jandziś Marian 641 Janik Ludwik 194 Janik Wojciech 1099 Janusz Halina 215, 764, 1212 Janusz Zbigniew 1055 ; red. 1055 Januszewski Tomasz 525 Jarosz Stanisław 481 Jaskólska Anna 244 ; red. 3 Jaworska Kazimiera 1111 Jaworski K. 674 Jaworski Kazimierz 1107, 1122 ; red. 15 Jaźwa Arkadiusz 969 Jeż Antoni 745 ; oprac. 588, 974 Jędral Dorota 1224, 1229 ; red. 12 Jonkisz Antoni 21, 448 Jopek Danuta 1042 Jopek Zofia 592, 619 Jurasińska Janina 50, 240, 532 Justyna 1117 k. 1077 K. K. rozm. 465 K. O. 66, 478, 513, 663, 668, 756, 992, 1006 ; oprac. 595 K. Z. 554 Kf 384 (KRI) 172, 222, 246 KSG 986 (kul) 324, 325 K. Julian 611 Kacprzak G. 790 Kaczmar Bogdan 140 Kalandyk Ignacy 311, 312 Kalandyk Mariusz 818 Kalandyk Zbigniew 820 Kamiński Krzysztof 90 Kamler Karol 933, 962 Kanik Józef rozm. 23, 36 Karaman Jacek 28 Karczmarzewski Andrzej 140, 926 Kasprzak-Miller Agnieszka 193 Kasprzyk Elżbieta 1085 Kaszuba Kazimierz oprac. 186, 802 Kawa Piotr 1001 Kawa Regina 768 ; rozm. 924 Kawa Stanisław 298, 305 Kawalec Jan 953 Kędzierska Daria 105 Kędzierski Andrzej 815 Kędzior Jerzy 316 Kleczyńska Barbara 206, 209 ; rozm. 782 Klepacki Bartosz 260 Klich Janusz 543, 547, 556, 565, 579, 688, 692, 695 Klimczak Andrzej 472, 498 Klimczak Wacław 928 Klimecki Józef 903, 907, 1200 Klus Jerzy 500 Kłeczek Józef oprac. 161 Kłos Jadwiga 816 59

Midura Emil 1062 Mieleszka Tadeusz 1151 Międlar Paweł 545, 548 Mijalny Marcin 936 Mijalny Robert 936 Miller Agnieszka zob. Kasprzak-Miller Agnieszka Mirowski Ryszard 649 Misiak Dorota 738 Mnich Andrzej art. na podst. 218 Mołoń Wanda 853, 1102 Motyka Andrzej 1114, 1131, 1142, 1143, 1148, 1156, 1164, 1181, 1187 Motyl Elżbieta 1056 Mucha Barbara 108 Mucha Janusz 317

Kwiatkowski Jaromir 44, 1130, 1134 Kwoczyński Władysław 118, 444, 445, 455, 466, 868 ; oprac. 404 L. 261 (luki) 1144 Lus oprac. 112, 279, 299, 347, 422, 569, 713, 717, 1216 ; rozm. 640 Laska Elżbieta 133 Laskowski Andrzej 1073 Lasota Zofia 1036 Lassota Antoni 680 Lech Ewa 918, 1113 Lech Maria 526, 1153 Leniart Marta 760, 859, 904, 910 Leśniak-Moczuk Krystyna 775 Lichota Marta 833 Licznarska Zofia oprac. 218 Lignarski Andrzej 500 Lignowski Mieczysław 1129, 1154 Lis Bronisław 61 Lis Z. fot. 528 Liszcz Kazimierz 1057 Litwin Agata 1208, 1214, 1219, 1227 ; oprac. 141, 169, 170 Litwin Elżbieta 281 Lonczak Józef 264, 273, 370, 426, 431, 913

nach 938 NAN 899 Nachman Jerzy 988 Nalepa Jadwiga Karolina 1039 Nawrot Jan 684 Nicpoń Henryk 308, 541 Niebudek Jan 207, 236, 415, 887 ; rozm. 861 Niedużak Alina 519 Niemaszek Jan 77 Niemiec Janusz 664 Nowak Anna Mirosława 1009 Nowak Barbara rozm. 296, 702 Nowak Zbigniew 212, 755, 1176 Nowicka-Hardulak Anna 530 Nycz M. 396, 506

Ładoński Wiesław 453, 947, 950 Łagowska T. wybr. 176 Łagowska Teresa 553, 773, 1108 Łokajowa Halina 718, 1236 Łuszczki Jolanta 394 Łyczko Bożena 1082

Om 29 Obara Stanisław 104, 280, 381, 382, 383, 495, 596, 597, 598, 599, 605, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 620, 621, 622, 677, 685 Ochwat Dariusz 869 Olech Teodozja zob. Słowińska-Olech Teodozja Olejnik Kazimierz 678 Olejnik Ryszard 793 Oleszczuk Jadwiga 851, 1001 ; rozm. 1092 Oleszczyn Jerzy 72, 197 Olszański Tadeusz A. rec. 181 Orłowski Tomasz 980 Osiniak K. 187, 190, 232, 250, 376, 391, 475, 570, 792, 921, 1231 ; fot. 187 ; oprac. 666, 672 ; red. 524, 897 ; rozm. 709, 1198 Osiniak Krzysztof 257, 896, 1103 ; red. 11 Ossoliński Antoni 58 ; red. 14 Ostafińska Anna 531 Ostasz Grzegorz 204 Owczarska Helena 205, 1028, 1037, 1040, 1053 ; oprac. 802 Ożóg Jan oprac. 957 Ożóg Krzysztof 1116 Ożóg Stach 1020, 1048 Ożóg Stanisław 603, 709, 771

M. A. J. rec. 131 M. J. 866 M. M. 831 M. S. 838 (masz) 1093 MB 366, 499 Mec 41 (MER) 248, 1074 (mg) 262 (MR) 251, 358, 741 (mw) 98, 275, 354, 359 Mac Zbigniew 228 Majcher Henryk 987 Majka Danuta 348 Majka Grażyna 658, 795 Majka Jerzy 140 Maksymowicz Marek 845 Malak Eugeniusz 371, 575, 1168 Malicki Franciszek 74 Malimon Romuald 274 Marczuk Stanisław 786 Marut Stanisław 147, 702 Matusz Józef 93 Matys Zofia 864, 880, 1064 Mazgaj Jacek rozm. 995 Mazgaj Waldemar rozm. 965 Mazur Jerzy 408 Mączyńska Monika 109 Micał Katarzyna 338 Michalik Mariusz 1146 ; fot. 1146 Michalik Stanisław 698

PS 935 (PW) rec. 1055 (pw.) 930, 978 Pająk Stefania 671 Pałac Maciej 434 Pałac Monika 217, 290, 1054 Pałysiewicz Barbara 1079 60

Różycka Zofia 748 Rumak Edward 751 Rusin Grzegorz 158, 294, 555, 567 ; oprac. 823 Ruszel Krzysztof 140, 1090 Ryba Marta 799 Rybka Adam 241, 243 Ryznar Anna rozm. 265, 665 Ryzner Tomasz 699 Rząsa Adam 159 Rząsa Grzegorz 700 Rząsa Józef 84, 182 Rząsa Ryszard 977, 985 Rzecznik Zarządu Miasta 590 Rzeszowski Grzegorz 412 Rzeszutek Wiesław 975 Rzeźnik Renata 863, 1121 Rżany Rafał rec. 33

Panek Bruno 1170 Papiernik H. oprac. 517 Parczewski Michał 138 Paszek Jan 942 Paściak Halina 490 Pawelec Marta 210 Pelc Mieczysław 337 Pełczyński Janusz 241, 243 Pękala Beata zob. Więcławska-Pękala Beata Pękala Marek 85 Pępek Ryszard 284 Piątek Bogdan zebr. 136 Piecuch Witold 701 Piekło Tadeusz 1019, 1055 Pietruszka Bogusława 846, 1008 Piotr Artur 350 Pipała Krzysztof rozm. 956 Piróg Piotr 110 Piróg Zbigniew 249 Pizło Emil 924 Plęs Andrzej 341, 573, 874 Płonka Stefan 128, 753, 864 Pocek Jan 1033 Pociask Jan 94, 976 Pociask Małgorzata 125 Polańska Urszula 53 Popek Kazimierz 59, 78 Potocki Krzysztof 861 Prokop Renata 824 Prokopska Aleksandra 243 Prucnal Czesław 1010 Pryk Stanisław 939 Przepióra Roman 35, 785 Przygońska Dorota 879, 916, 1005 Przystaś Czesław 1194 Przywara Stanisław 189 Ptaszyński Adam 958 Puc Teresa 1127 Pudło Alina 92, 97 ; rozm. 708 Purpura Jolanta 230 Puzio Jarosław fot. 1129

S. T. 1106 S. W. oprac. 46, 55, 183 sw 286 (star.) 424 (stop) 386, 884 (SWED) 34, 256, 440 szaj 720, 1115 (szaj) 451 Saj Genowefa red. 5 Salwik Alina zob. Ziętek-Salwik Alina Sądej Wiesława 830 Siwak Stanisław 353, 362, 375, 497 Skała Bogdan 457 Skarbowska Agnieszka 42, 538, 581 Skotnicki Janusz 36, 221, 589, 623, 651, 836, 1197 Skotnicki Mieczysław 63, 143, 146, 168, 780, 1017, 1027, 1031, 1034, 1049, 1169 Skowroński Adam oprac. 739, 740 Skóra Jan 719 Skrzypczak Jerzy 1068 Słapiński Józef oprac. 166, 180 Słotwiński Zbigniew 282 Słowińska-Olech Teodozja 1010 Smagała Maria 712 ; rozm. 616, 671 Sobczak Janina 1221, 1228 ; oprac. 1204 Sojowa Stanisława zob. Dec-Sojowa Stanisława Solarz Stanisław 626, 655, 657 Sołtys Pelagia 1094 Sopel Tadeusz 473 Sowa Natalia 1021 Sówka Dorota 1046 Sówka Józef 635 Stachowski Zbigniew 777, 782 Stahl Andrzej 559 Stanek Krzysztof 23, 639, 749 Staniszowa Zofia 1213 Starzec Bogdan 361, 400, 587, 589, 1167 Stępień Kazimiera 581 Stojek Zbigniew 1098 Stojko Agata 843 ; rozm. 845 Stokłosa Jerzy 550 Stokłosa Maria 177 Stopa Maciej 211, 794 ; rozm. 1098 Stopa Marcin 894 Stopyra Zdzisław 393, 398, 409 ; oprac. 402 Styka Marek rozm. 941, 990, 991 Suchomłynow Lech 1110

R. R. 1124 raw 18 (RB) 385 (red) 459, 462, 908 ; oprac. 902 (RUT) 1065 Rabczak Michał 330 Rachelska Dorota 534 Radko Maria oprac. 154, 822 Radkowska Honorata rozm. 198, 665 Radłowska-Kulczycka Mirosława 1003, 1109 Rak Małgorzata 724 Rak Maria 854 Rałowski Józef 438, 468 Rebel Jan 578 Rejman Stanisław oprac. 155 Rogoziński Marek 323 Rokita Eugeniusz 811, 901, 919 Rokita Grzegorz 1050 Rokita Kazimierz 152, 640, 665 Romański Jacek zob. Dziobek-Romański Jacek Roszewska M. 759 Rożek Henryk 941, 990, 995 Róg Łukasz 964 61

Wania Wiesław 89 Warzocha Adam 162, 533, 970 Watras Marta 224 Wawrzkowicz Maria 734, 1008 Węglowska Helena 535 ; rozm. 123, 664 Wielgos Zofia 889 Wierzbicki Kazimierz red. 3 Więcławska-Pękala Beata 827 ; oprac. 877 Wiktor Artur red. 13 Wilczek Krystyna 309 Wilga Paulina rozm. 752 Wilk Dorota 577, 691 Winiarski Edward 65, 68, 86, 352, 360, 650, 719 ; polem. 652 Witek Adam 258, 917 Wnęk Sławomir 174, 615 ; oprac. 722 ; rec. 24 ; red. 3, 13 ; rozm. 680 Wojnar Bożena 120 Wolska Anna 888 Wolski Jerzy rozm. 291 Woś Justyna 837 Woźniak Maria oprac. 549 Woźny Stanisław 635 Wójcik K. Zbigniew rec. 204 Wójcik Marian 744 Wrońska Bożena 493 Wróbel Małgorzata 793 Wróbel Piotr 195, 498 Wróbel Stanisław 328 Wyrostkiewicz Henryk rozm. 820 Wyskiel Józef 406, 600, 601, 638 ; polem. 224 Wyskiel Stanisława 860

Sułkowicz Jerzy 1059 Surdyka Stanisław 994 Surowiec Kazimierz 779, 781 Szajnik Grzegorz rozm. 274, 641, 686, 844 Szarek Maria 1045 Szczepański Kazimierz 1239 Szczygieł Ludwik 841 Szela Krzysztof 140 Szeliga Barbara 171 Szewczyk Tadeusz 1069 Szkutnik Janusz 500 ; red. 33 Szopiński Emilio 1112 Szturm Dorota 636 Szura Alicja 87 Szwedo Bogusław 48 Szylar Tadeusz rozm. 969 Szymański Adam 272 Śnieżek Genowefa 313 Świderski Maciej 1004, 1007 Świeboda Józef red. 33 Świerzowicz Małgorzata 796 Święs T. rozm. 643 T. Ł. 703 (twa) 101, 403, 410 Taras Andrzej 116, 798 Taras Bożena 999 Tereszkiewicz A. 662 Tereszkiewicz Adam 654, 669 Tereszkiewicz M. 730 Tłuczek Agnieszka 520 Trakl Georg 1022 Trawka Jacek 373, 401 Trawka Waldemar 226 Trojan Barbara red. 1141 Trojan Marcel red. 1141 Trzyna Stanisław 653, 742 Twardowski Józef 268, 289, 580, 694 Tymowicz Stanisław 844 Tymowicz Tomasz oprac. 367

Z. Ch. 819 Z. S. 149, 787, 788 Z. W. K. 70 zd. oprac. 1173 ZIELE 39 (ZK) 1118 Zaborowska Kazimiera red. 15 Zagórski Andrzej 737 Zagórski Wojciech 199 Zakrzewski Ferdynand 616 Ząbek Dorota 514, 881 Ząbek Marek 602 Zblewski, Zdzisław rec. 204 Zegartowska Kazimiera rozm. 1094 Zespół Szkół Zawodowych (Dynów) 1233 Ziarnik Anna 546 Zieliński Krzysztof 95, 100, 263 Zieliński Mateusz 49 Zieliński Wiesław 931, 979 Ziemba Władysław 1180 Zienkiewicz Jan 318 Ziętek-Salwik Alina 1150, 1161, 1162, 1184, 1186, 1190, 1191, 1196 Ziobro Sławomir 1174 Zosia 1117 Zych Roman 216 Zych Sławomir polem. 1123

UG 378 Ulman Wiesław 810 Ungeheuer-Gołąb Alicja 1011 Urbanek Krystyna rozm. 249 Urbanek Władysława red. 2 Uryga Danuta 827 ; oprac. 877 (WALD) 82, 96, 134, 150, 164, 238, 259, 339, 374, 425, 711, 746, 925, 1080 ; rec. 140 waw 642 (WH) 117 Wit oprac. 379, 427, 446, 452, 529, 540, 552, 647, 728, 856, 996, 997, 1083 ; rozm. 408, 503, 640, 933 Wacławek Piotr 961 Wacnik Zdzisław 203 Walicki Bartosz 1, 167, 1163, 1192, 1202 ; red. 11 Walicki Leszek 167, 255, 512, 568, 652, 681, 1060, 1071 ; oprac. 1095 ; red. 11 Walicki Łukasz 1072 Walko oprac. 1000 Wałach Piotr fot. 124

Żelazny Walter 27 Żeleźny Tomasz 355

62

INDEKS OSOBOWY Indeks osobowy wykazuje w szeregu alfabetycznym nazwy autorów, współpracowników oraz osób, będących przedmiotem treści opisanych dokumentów. Zastosowane skróty: bł. – błogosławiony oprac. – opracował(a) kpt. – kapitan ppłk. – podpułkownik ks. – ksiądz św. - święty Graboś, Jan 227 Grecki, Jarosław 1092 Grochmalicki, Jan Gabriel (1883-1936) 45 Grotowski, Jerzy (1933-1999) 62 Grzebyk, Tadeusz (1893-1975) 79 Gut, Edward 839 Guzek, Józef 229

Angerman, Klaudiusz 256 Bachman (rodzina) 191 Bać, Kazimierz 1086, 1105 Bar, Jan 950 Barabasz, Aleksandra 277 Baran, Jan (1947-1984) 981 Bartłomiej Apostoł (św.) 1182 Bartoń, Piotr 687 Bącal, Agnieszka 39, 951 Bednarska, Irena 1220 Bednarz, Adam 336, 338 Bełzowie, Adam i Emilia 65 Bębenek, Janusz 708 Bieda, Bronisława 209 Bielec, Danuta 208 Bilewski Baran, Józef 944 Bilewski Baran, Józef (1899-1941) 46, 71 Bober, Władysław 908 Branicka Lubomirska, Urszula 151 Brudek, Aniela 1011 Brudz, Maria (1904- ) 52 Brzuza, Andrzej (1873-1949) 648 Bukała, Ludwik (ks.) 1138 Burek, Piotr (ks.) 1198

Horodyński, Józef Karol (ppłk. ; 1790-1896) 176 Hudzik, Antonina 310 Hudzik, Stanisław 310 Huzarski, Maciej 956, 965

Irzyński, Józef 671 Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) 730, 811 Jaźwa, Arkadiusz 969 Jędrzejowicz (rodzina) 1068 Jopek, Antoni (1923-1984) 768 Jurek, Franciszek 272

Kalandyk, Ignacy 311, 312 Kalandyk, Józef (1898-1952) 704 Kamler, Karol 933 Kasprzyk, Elżbieta 1085 Kawa (rodzina) 49 Kawa, Stefania 191 Kędzierski, Bogusław 1084, 1090 Kicak, Artur 503 Kida, Piotr 1093 Kocór, Władysław (1911-2000) 1013 Kolebok, Józef (1899-1987) 60 Kołodziej, Mariusz 69 Kołwowa, Władysława 70 Komsta, Wojciech 1100 Kopiec, Stanisława 1003 Korcz, Jan 675 Kotula, Jacek 44 Kowal, Władysław Adolf (ks.) 1185 Kowalski, Adam (1884-1947) 38 Kowalski, Józef (bł. ; 1911-1942) 1118, 1129, 1159, 1178, 1188, 1189 Kozak, Tadeusz 296 Kozubal, Tadeusz 339 Krasnopolski, Jan 57 Król, Stanisław (ks. ; 1930-2000) 1134, 1169 Kruczek, Marian 1199 Kruczek, Zofia 1199 Kryczko, Michał Jerzy 72, 73 Krymski, Wiesław 721, 722 Kubas, Jan (ks.) 167 Kucharski, Jakub 764 Kuczkowski, Józef (ks. ; 1902-1980) 1200 Kuźma, Ryszard 991 Kwiatkowski, Leon (ks. ; 1852-1914) 1137

Cag (rodzina) 1149 Chlebek, Zdzisław 797 Chorzęba, Joanna 538 Czarnota, Marek 1203 Czerniecki, Stanisław 1097

Dąmbski (rodzina) 140 Dec, Ignacy 184, 192, 792 Diethelm-Mytych, Krystyna 210 Drabicki, Michał (ks.) 1170 Duchniak, Zbigniew 945 Dudek, Władysław 1065, 1075 Dynda, Bogumiła 521 Dziedzic, Stanisław Krzysztof 1237, 1240 Dżuła, Krystyna 643

Flaga, Marian (1930-2000) 644 Flak, Agnieszka 68 Fortuna, Maria 75 Fróg, Gracjan (1912-1951) 48 Gąsecki, Bronisław (1921-2000) 80 Gnat, Paweł 1109 Gnat, Piotr 1109 Godlewski, Tomasz (ks.) 1168 Golasz, Kazimierz 66 Gołąb, Danuta 240 Gołąb, Tomasz 51, 81, 240, 245 Górny, Józef 653 63

Radomski, Jan (1898-1977) 83 Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925) 736 Rodzoń, Ryszard (1946-1998) 949 Rokita, Kazimierz 640 Rożek, Henryk 941, 990, 995 Róg, Cecylia 266 Róg, Łukasz 964 Rusinek, Tadeusz 286 Ryba, Jan 50 Rybka (rodzina) 1102 Ryder, Sue 705 Rząsa, Józef 84 Rząsa, Tadeusz 333 Rzepka, Franciszek 303

Lamers, Maria 1126 Lamers, Tadeusz 1126 Lassota, Antoni 680 Leśniak, Barbara 501 Lis, Edmund 302 Lis, Jan (1899-1963) 61 Lubomirski (ród) 140

Łuszczki, Tadeusz 223, 983 Madera, Emil 579 Magryś, Władysław 58 Majchrowska, Adela (1921- ) 1210 Majewski, Mieczysław Stanisław 63 Marut, Stanisław 702 Mehmedović, Mehmed 987 Mieleszka, Tadeusz (ks.) 1151, 1175 Mijalny, Marcin 936 Mijalny, Robert 936 Mirowski, Ryszard 649 Motyl, Julia 86 Motyl, Stanisław 86 Mytych, Krystyna zob. Diethelm-Mytych, Krystyna 210

Sanchez, Helena 19 Sikora, Waldemar 478 Skotnicki, Janusz 651 Skotnicki, Mieczysław 876 Skrzynecki (rodzina) 156 Słupek, Andrzej 858 Smolak, Ewa 957 Smusz, Marcin 1069 Sołtys, Pelagia 1094 Sowa, Kazimierz (1912-1996) 64 Stachowski, Zbigniew 789 Stec, Maria 1130 Stępień, Kazimiera 581 Stojałowski, Stanisław (ks.) 1193 Stopa, Maciej 794 Straszewski, Maurycy (1848-1921) 55 Stryjeński, Tadeusz 1068 Stypa, Józef (1913- ) 278 Surdyka, Stanisław 994 Szalay, Waleria 764 Szczepański, Damian 123 Szczygieł (rodzina) 42 Szopiński, Emilio 1112 Szostek, Stanisław 85 Szostek, Stefania 85 Szydelski, Szczepan (ks ; 1872-1967) 1192, 1202

Nawrocki, Zbigniew 198 Nazimek, Eugeniusz (1927-1959) 935, 968 Niemaszek, Ignacy Józef 77 Niemiec, Janusz 664 Nitka, Wiktoria 56 Nowak, Anna Mirosława 1009 Nowak, Jan 304

Opaliński, Kazimierz 286 Orłowski, Tomasz 980 Owczarzak, Józef 502 Ożóg (rodzina) 420 Ożóg, Józef (1920-1996) 1115

Pająk, Stefania 671 Pałac, Maciej 434 Panek, Bruno 20 Panek, Jerzy 275 Paszek, Jan 942 Patron, Józef 332 Pączkówna, Katarzyna 764 Pelc, Józef 631 Pelc, Stefan (ks. ; 1919-2000) 1135, 1157, 1180 Pelczar, Józef Sebastian (bł. ; 1842-1924) 253 Petrus, Janina 764 Piekarski, Wojciech (1936-1975) 712 Pietruszka, Adrianna 796 Pizło, Emil 924 Popek, Kazimierz 59, 78 Prek, Franciszek Ksawery (1801-1863) 1014 Prokop, Tadeusz 41 Prokopiec (rodzina) 53 Pryk, Stanisław 939 Przystaś, Czesław 1136 Przywara, Stanisław 189 Pustelak, Józef (ks. ; 1912-1999) 1119, 1153 Pustuła, Wiesław 1089 Pyc, Krzysztof (ks.) 1171

Zakrzewski, Ferdynand 616 Ząbek, Marek 602 Zieliński, Ignacy (1888-1971) 43 Zuba, Jan 288

Rabczak, Michał 330

Żytkiewicz, Stanisław (1889-1956) 82

Ściuk, Stanisław 276 Świątoniowska, Helena 1095 Świderski, Maciej 1004, 1007

Tarnawski, Stanisław (ks.) 1168 Turkowski, Maurycy (1873-1962) 1114

Ujda, Stanisław 731, 806 Wawrzaszek, Witold 123 Wąsacz, Emil 54, 74, 236, 433 Wdówka, Henryk Marian (kpt. ; 1896-1940) 196 Wilk, Sławomir 492 Wojturska, Katarzyna 955 Wyskiel, Józef 638 Wyskiel, Maciej 443

64

INDEKS PRZEDMIOTOWY Indeks przedmiotowy wykazuje w szeregu alfabetycznym tematy piśmiennictwa oraz nazwy instytucji, organizacji i imprez występujące w opisywanych pozycjach bibliograficznych. Zastosowane skróty: gen. – generał pw. – pod wezwaniem GOK – Gminny Ośrodek Kultury PZŁ – Polski Związek Łowiecki im. – imienia św. – święty nr – numer w. - wiek brydż sportowy 958 budownictwo - historia 168 budownictwo - zabytki 140, 152, 1068, 1074 budownictwo mieszkaniowe 252, 254

administracja 354, 575, 579, 582, 584, 587 administracja - biografie 47 administracja - finanse 581 akrobatyka sportowa 955 alkoholizm - organizacje 564 alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie 541, 544, 549, 550, 551, 554, 557, 558, 560, 561, 564, 659, 663, 756 amatorski ruch artystyczny 696, 901, 902, 903, 904, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 916, 917, 918, 919, 920, 1010, 1098, 1158 amatorski ruch artystyczny - konkursy i festiwale 863, 867, 870, 874, 882, 900, 915 archeologia 137, 138, 139, 140 architektura 241 architektura - zabytki 169, 1063, 1067, 1079, 1080 architektura sakralna 321, 1086, 1154, 1155, 1166 architektura sakralna - zabytki 1062, 1070, 1071, 1072, 1076, 1081, 1129 Armia Krajowa - 1939-1945 r. 72, 73, 186

Centrum Kultury (Kamień) 885, 893 chłopi - organizacje - 1939-1945 r. 180 chłopi - organizacje - od 1989 r. 472, 479, 483, 484 chłopi - polityka - 1945-1989 r. 199 Chór szkolny "Vox Clamantis" (Boguchwała) 813 cmentarze 396 cmentarze - historia 387, 388, 389, 418 czasopisma regionalne i lokalne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1232, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239 czasopisma szkolne 1233, 1234 czytelnictwo - popularyzacja 1226

demografia 132, 136 demografia - statystyka 135 dialektologia 1001, 1002 Dom Pomocy Społecznej (Górno) 508, 513 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej (Łąka) 533 Dom Spokojnej Starości im. Jana z Dukli (Kąkolówka) 536 domy kultury 32, 866, 874, 882, 887, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 1006 domy kultury - imprezy 885 drogi - budownictwo 370 duchowieństwo - biografie 167, 1109, 1112, 1114, 1115, 1118, 1119, 1129, 1130, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1151, 1153, 1157, 1159, 1168, 1169, 1170, 1171, 1175, 1178, 1180, 1185, 1188, 1189, 1192, 1193, 1198, 1200, 1202 Dynowskie Spotkania Muzyczne (2000 ; Dynów) 1100 działalność charytatywna 19, 514, 520, 537, 812, 830 dziecko - wychowanie 854 dziennikarstwo 1231 dziennikarze - biografie 1237, 1240 Dzień Kobiet - obchody 880

Bank Spółdzielczy (Głogów Młp.) 342 Bank Spółdzielczy (Niechobrz) 31 banki 31, 342 Bazylika Zwiastowania NMP (Leżajsk) - pielgrzymki 1165 bezdomność 504 bezpieczeństwo i higiena pracy 498 bezpieczeństwo publiczne 697, 698, 699, 700, 701, 703 bezpieczeństwo publiczne - biografie 67, 702 bezrobocie 494, 495 bezrobocie - zapobieganie i zwalczanie 493 bibliofilstwo - biografie 1203 bibliografia 1 Biblioteka Publiczna (Lutoryż) 1206, 1212 Biblioteka Publiczna (Niechobrz) 31 Biblioteka Publiczna (Trzciana) 1224, 1229 Biblioteka Publiczna (Zgłobień) 1207 Biblioteka Publiczna (Zwięczyca) 1220, 1225 bibliotekarstwo 31, 32, 865, 876, 884, 891, 1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 1230 bibliotekarstwo - biografie 1210 bibliotekarstwo - organizacje 1213 bibliotekarstwo - statystyka 1205 bibliotekarze - biografie 1240 biegi - zawody 959 biografie 19, 20, 38, 39, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 69, 74, 78, 79, 81, 85, 142, 156, 189, 191, 196, 236, 240, 245, 266, 303, 336, 338, 339, 420, 433, 503, 515, 539, 579, 581, 768, 792, 858, 1068, 1069, 1199 Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem - obchody 244 Bitwa 1920 r. warszawska 568 Bitwa 1920 r. warszawska - pamiętniki 61

ekologia 105, 106, 107, 108, 116, 118, 791, 795, 833, 1091 ekologia - konkursy 114, 121, 1004, 1007 elektrotechnika - przemysł 119 energetyka - historia 255 etnografia 140, 205, 206, 207, 212, 213, 215, 216, 218, 220, 290, 862, 873, 875, 878, 885, 886, 922, 999, 1035, 1111, 1149 etnografia - biografie 924 Europejski Konkurs Szkolny "Europa w szkole" - laureaci 733 Europejskie Spotkania Młodych TAIZE ( Warszawa ; 1999/2000) 1117

65

handel zagraniczny 17 harcerstwo 871 harcerstwo - historia 203 historia 26, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 165, 166, 171, 172, 174, 175, 178 historia - 15-18 w. 173 historia - 15-20 w. 153 historia - 16-20 w. 169 historia - 17 w. 149 historia - 17-20 w. 170 historia - 18 w. 160 historia - 19 w. 176 historia - 19-20 w. 161 historia - 1944-1956 r. 182, 198, 201, 202 historia - źródła 157 Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej (2000 ; Tyczyn) 871 hydrogeologia 102 hydrologia 103

Festiwal Kulturalny Seniorów (1 ; 2000 ; Boguchwała) 879 Festiwal Piosenki Maryjnej (Łańcut) 867 film 1118 finanse 345, 599, 669, 674 fotografia - biografie 1105 Fundacja "Wszystko dla dzieci" 830 fundusze strukturalne UE 228

gaz ziemny 96 gaz ziemny - geologia 89, 93, 97, 98 geologia 92, 94, 96, 100, 101 gimnazja 31, 32, 813, 820, 832, 959, 975, 1010 gimnazja - wystawy 831 Gimnazjum (Boguchwała) 831, 1098 Gimnazjum Publiczne (Błażowa) 835 Gimnazjum Publiczne (Hyżne) 959, 1010 Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II (Tyczyn) 834, 1195 gleboznawstwo 287 Gminna Biblioteka Publiczna (Boguchwała) 865, 1221, 1228 Gminna Biblioteka Publiczna (Chmielnik) 1208, 1209, 1214, 1218, 1219, 1227 Gminna Biblioteka Publiczna (Hyżne) 1210 Gminna Biblioteka Publiczna (Lubenia) 884 Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna (Błażowa) 340 Gminne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (Hyżne) 506 Gminny Dom Kultury i Biblioteka (Głogów Młp.) 16, 891, 900, 1083 Gminny Dzień Jedności Osób Niepełnosprawnych (1 ; 2000 ; Kamień) 522 Gminny Konkurs Ekologiczny (4 ; 2000 ; Boguchwała) 791 Gminny Konkurs Ortograficzny (3 ; 2000 ; Błażowa) 803 Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki (3 ; 2000 ; Boguchwała) 1096 Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki (3 ; 2000 ; Zgłobień) 1015 Gminny Ośrodek Kultury (Hyżne) 14, 866, 892 Gminny Ośrodek Kultury (Lubenia) 874, 887 Gminny Ośrodek Kultury Rekreacji i Wypoczynku (Boguchwała) 1005 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Boguchwała) 511 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (Hyżne) 953 Gminny Przegląd Teatrów Jasełkowych (4 ; 2000 ; Nosówka) 916 Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych "Igraszki" (3 ; 2000 ; Kielanówka) 915 Gminny Rajd Pieszy Szkół Podstawowych (13 ; 2000 ; Tyczyn) 826 gospodarka 25, 27, 223, 224, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 239, 600, 684 gospodarka - historia 163 gospodarka - statystyka 225 gospodarka komunalna 386, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 614, 637 gospodarka komunalna - historia 1077 gospodarka komunalna - inwestycje 221

instytucje nonprofit 603 inwestycje 405 Izba Pamięci i Tradycji (Futoma) 922 Izba Rolnicza Województwa Podkarpackiego 282, 283 Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - pomniki 51, 81, 240, 245 Jasna Góra (Częstochowa) - pielgrzymki 1165 jazda konna - zawody 938 Jedenasty Listopada - obchody 566, 567, 570, 571 językoznawstwo 776, 999 Jubileusz Roku 2000 - obchody 605, 760, 837, 842, 1107, 1121, 1122, 1133, 1144, 1146, 1163, 1167, 1172, 1173, 1201 kanalizacja 397, 398, 402, 407, 409, 411, 419 Kaplica bł. Józefa Sebastiana Pelczara (Stobierna) 253 kapliczki i krzyże przydrożne 1061, 1064, 1071, 1072, 1078, 1111, 1126, 1149, 1197, 1199 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (Trzciana) 1108 Katyń (Rosja) - 1939-1945 r. 184, 187, 192, 646 Kino "Czajka" (Sokołów Młp.) 1103 Kino "Skarb" (Tyczyn) 1104 kino - historia 1103 Klub 4-H (Lubenia) 894 Klub Al-Anon "Wiara" (Dynów) 564 Klub Anonimowych Alkoholików "Sebastian" (Dynów) 564 Klub Piłkarski "Rudnianka" (Rudna Wielka) 966 Klub Piłkarski "Sokół" (Sokołów Młp.) 991 Klub Sportowy "Błażowianka" (Błażowa) 954 Klub Sportowy "Dynovia" (Dynów) 815, 931, 945, 946, 989 Klub Sportowy "Głogovia" (Głogów Młp.) 933, 962 Klub Sportowy "Górnovia Smak-EKO" (Górno) 941, 942, 986, 988, 990, 995 Klub Sportowy "Herman" Hermanowa 937 Klub Sportowy "Leś-Pol" (Borek Stary) 952 Klub Sportowy "Sokołowianka" (Sokołów Młp.) 983 Klub Sportowy "Strug" (Tyczyn) 961 Klub Sportowy "Żagielek" (Głogów Młp.) 856 kluby sportowe 929 kobieta - organizacje 31, 32, 37, 488, 489, 490, 491, 920 kolejnictwo 374

handel 340 handel - historia 140, 339 66

krwiodawstwo 708 kultura 206, 207, 763, 862, 868, 873, 875, 877, 886, 888, 893 kultura - imprezy 864, 869, 872, 878, 879, 880, 881, 883 kultura - organizacje 771

kolonie letnie 855, 856, 858, 859 Koło Gospodyń Wiejskich (Budziwój) 70 Koło Gospodyń Wiejskich (Hyżne) 490 Koło Gospodyń Wiejskich (Kielanówka) 488 Koło Gospodyń Wiejskich (Lutoryż) 489 Koło Gospodyń Wiejskich (Niechobrz) 31 Koło Gospodyń Wiejskich (Racławówka) 32 Koło Gospodyń Wiejskich (Tyczyn) 491, 920 kombatanci - organizacje 37, 487 Komitet Obrony Wartości Chrześcijańskich 542 komunikacja 349 komunikacja drogowa 347, 350, 360, 361, 367, 369, 371, 700 komunikacja drogowa - bezpieczeństwo 372 komunikacja drogowa - inwestycje 352, 368 komunikacja społeczna 999 Kongres Liderów Ekologii (2000 ; Rzeszów) 116 Konkurs "Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego" - laureaci 760 Konkurs ekologiczny "Multipyt Open" - laureaci 108 Konkurs Ekologiczny "Wiecznie Zielone Drzewo" laureaci 116 Konkurs Literacki "Złote Pióro" - laureaci 1009 Konkurs Muzykujących na Harmonijkach Ustnych HAKAM 2000 (10 ; 2000 ; Kamień) 870 Konkurs Wiedzy Ekologicznej "Człowiek a środowisko" (1 ; 2000 ; Trzciana) 833 kościoły i kaplice - budownictwo 253, 1132 Kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny (Malawa) 1181 Kościół finalny pw. św. Ducha (Sokołów Młp.) 1145 Kościół Matki Bożej Niepokalanej (Hermanowa) 1168 Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Józefa (Lutoryż) 1150, 1194 Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego (Biała) 1191 Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP (Hyżne) 1131 Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja (Chmielnik) 1164, 1182 Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (Sokołów Młp.) 1140, 1145 Kościół parafialny pw. św. Józefa (Zwięczyca) 1160 Kościół parafialny pw. św. Marcina (Błażowa) 1137, 1185 Kościół parafialny pw. św. Marcina (Błażowa) - historia 1170, 1176, 1177 Kościół parafialny pw. św. Marcina (Błażowa) - ochrona i konserwacja 1066 Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Bpa (Harta) 440 Kościół parafialny pw. św. Rocha i św. Marcina Bpa (Słocina) 1156 Kościół parafialny pw. św. Stanisława Bpa (Boguchwała) 1076, 1157 Kościół parafialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Rudna Wielka) 1190 Kościół parafialny pw. św. Trójcy i św. Katarzyny (Tyczyn) 1186 Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca (Dynów) 1115 Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (Krasne) 1196 Kościół pw. Matki Bożej Niepokalanej (Hermanowa) 1128 Kościół pw. NMP i św. Jacka (Borek Stary) 1159 Kościół pw. NMP Matki Kościoła (Mogielnica) 1132 Kościół pw. św. Józefa (Siedliska) 1129 Kościół św. Katarzyny (Głogów) 1062 Kościół św. Piotra i Pawła (Borek Stary) 1081 Kółko Rolnicze (Boguchwała) 286 krajoznawstwo 126

leśnictwo 316 Liceum Księgarskie (Tyczyn) 846 Liceum Ogólnokształcące (Dynów) 50, 736, 1046 Liceum Ogólnokształcące (Sokołów Młp.) 838, 957 Liceum Ogólnokształcące (Sokołów Młp.) - absolwenci 837, 839, 841 Liceum Ogólnokształcące (Sokołów Młp.) - zjazdy i konferencje 837 literatura - antologia 1015, 1055 literatura - biografie 1003, 1011, 1013, 1014 literatura - konkursy i festiwale 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010, 1012, 1096 literatura - teksty 140, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 literatura ludowa - biografie 208, 209 lotnictwo - budownictwo 363 lotnictwo - komunikacja 346, 348, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 373, 375 lotnictwo - zawody 947, 979 lotniska 346, 354, 356, 358, 359, 362, 363, 364, 366 Ludowy Klub Jeździecki (Zabajka) 969, 997 Ludowy Klub Sportowy "Błażowianka" (Błażowa) 936, 964, 980 Ludowy Klub Sportowy "Strug-Herman" (Tyczyn) 928, 930, 978 Ludowy Klub Sportowy (Dąbrowa) 949 Ludowy Klub Sportowy (Przybyszówka) 948 Ludowy Klub Sportowy Jedność Roleski (Niechobrz) 438 łowiectwo 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326 łowiectwo - historia 321, 327 łowiectwo - organizacje 317 malarstwo (szt. plast.) - biografie 1094, 1095 mapy 87, 88 marketing regionalny 24 meblarstwo 273 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (Tyczyn) 876, 1012, 1205, 1215, 1217, 1223 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Dynów) 517 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (Błażowa) 1211, 1222, 1230 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (Sokołów Młp.) 882, 895, 896 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (Tyczyn) 890 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Głogów Młp.) 535 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Tyczyn) 518, 521 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (Sokołów Młp.) 963 mieszkania 420 mieszkania - gospodarka 635 mieszkania - handel 421, 423 mieszkania komunalne 394, 408, 422 67

Międzygminny Przegląd Wieńców i Zespołów Dożynkowych (5 ; 2000 ; Górno) 878 Międzynarodowe Spotkania Poetów Wrzeciono`2000 (Nowa Sarzyna) 208 migracje - historia 133 migracje - socjologia 133 Ministerstwo Edukacji Narodowej 788 ministrantura 1174 misje 1112, 1130, 1151, 1175 Mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego 952 Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich (33 ; 2000 ; Bór Głogowski) 323, 326 Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (1 ; 2000 ; Rudnik nad Sanem) 468 mleczarstwo - przemysł 694 młodzież - organizacje 492 młodzież - organizacje - historia 203 młodzież trudna - wychowanie 861 Młodzieżowy i Dziecięcy Zespół Regionalny "Tyczyniacy" 905 młyny - historia 258 mniejszości narodowe - 1939-1945 r. 134, 181, 195 mniejszości narodowe - 1944-1956 r. 197 muzealnictwo 140, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 1084 Muzeum Etnograficzne (Rzeszów) 1084 Muzeum Regionalne (Zaczernie) 925 muzyka 813, 849, 1099, 1101 muzyka - biografie 41, 908, 1097, 1098, 1100, 1102 muzyka - imprezy 1100 muzyka - konkursy i festiwale 871, 887, 1208 muzyka ludowa 211

Ochotnicza Straż Pożarna (Bratkowice) 455, 466 Ochotnicza Straż Pożarna (Chmielnik) 465 Ochotnicza Straż Pożarna (Dylągówka) 426, 431 Ochotnicza Straż Pożarna (Dynów) 425, 451 Ochotnicza Straż Pożarna (Futoma) 460, 461 Ochotnicza Straż Pożarna (Głogów Młp.) 427, 436 Ochotnicza Straż Pożarna (Hucisko) 456 Ochotnicza Straż Pożarna (Kamień Błonie) 441 Ochotnicza Straż Pożarna (Kielnarowa) 449 Ochotnicza Straż Pożarna (Mokłuczka) 462 Ochotnicza Straż Pożarna (Niechobrz) 31, 438, 463, 468 Ochotnicza Straż Pożarna (Nowy Borek-Poręby) 467 Ochotnicza Straż Pożarna (Piątkowa) 454 Ochotnicza Straż Pożarna (Pogwizdów Stary) 427 Ochotnicza Straż Pożarna (Racławówka) 32 Ochotnicza Straż Pożarna (Rudna Mała) 452 Ochotnicza Straż Pożarna (Sokołów Młp.) 432 Ochotnicza Straż Pożarna (Strażów) 442, 453, 458 Ochotnicza Straż Pożarna (Świlcza) 444 Ochotnicza Straż Pożarna (Tyczyn) 437, 439, 450 Ochotnicza Straż Pożarna (Wola Cicha) 427 Ochotnicza Straż Pożarna (Woliczka) 428 Ochotnicza Straż Pożarna (Zaczernie) 457 Ochotnicza Straż Pożarna (Zarzecze) 37 ochrona środowiska 93, 104, 112, 113, 115, 117, 120, 318, 386, 390, 400, 404, 406, 412, 790 odpoczynek 251 Ognisko Muzyczne (Boguchwała) 1098 Ognisko Wychowawcze (Budziwój) 861 Ogólnopolski Festiwal Folkloru Dziecięcego "Dziecko w folklorze" (9 ; 2000 ; Baranów Sandomierski) 912 Ogólnopolski Konkurs "Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego" 724 Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny "Omnibus 2000" 738, 758 Ogólnopolski Konkurs Literacki "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza" - laureaci 1004, 1007 Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny (11 ; 2000 ; Rzeszów : Tyczyn) 774, 775, 779, 783, 784, 785 ogrodnictwo 314 ogrodnictwo - biografie 310 ogrodnictwo - historia 309 okupacja - 1939-1945 r. 80, 140, 183, 185, 188, 191 okupacja - 1939-1945 r. - pamiętniki 84 Olimpiada Gimnazjalna "Doliny Strugu" (1 ; 2000 ; Tyczyn) 761 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczej (24 ; 2000 ; Września) - laureaci 725, 737, 845 onomastyka 148, 1000 opieka społeczna 496, 504, 507, 508, 511, 515, 516, 523, 526, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 705, 709, 716, 718, 889 opieka społeczna - biografie 521 opieka społeczna - finanse 517, 518 opieka społeczna - organizacje 469, 524, 525, 527, 534 ordery i odznaczenia 48 ordery i odznaczenia - wojsko 60 organizacje 9, 12, 772, 897 organizacje gospodarcze 227 Orkiestra Dęta (Dylągówka) - historia 901, 919 Ośrodek Kultury (Kielanówka) 898 Ośrodek Kultury (Sokołów Młp.) 11, 899 oświata 679, 744, 746, 748 oświata - historia 764

nafta - geologia 91 Nagroda Burmistrza Sokołowa Młp. - laureaci 66 Nagroda im. Jerzego Łojka - laureaci 198 nagrody 198 nagrody literackie 1009 narkomania 553 narkomania - zapobieganie i zwalczanie 552 nauczyciele 734, 735, 762, 798 nauczyciele - biografie 66, 70, 83, 184, 726, 752, 764, 789, 794, 797, 1098, 1114 nauczyciele - organizacje 753 nauczyciele akademiccy - biografie 45, 55 nauka - zjazdy i konferencje 774, 775, 779, 783, 784, 785 nazwy miejscowe polskie 1000 niepełnosprawni 503, 516, 528 niepełnosprawni - a bezrobocie 496 niepełnosprawni - opieka społeczna 505, 506, 509, 510, 512, 522, 529 niepełnosprawni - organizacje 469, 506, 524, 525, 527, 534 niepełnosprawni - praca 496 nieruchomości - prawo 689 niewidomi - organizacje 519 NSZZ "Solidarność" 473 NSZZ "Solidarność" - kalendarium 500 obiekty i urządzenia sportowe 251 obyczaje 218, 220 obyczaje - katolicyzm 214, 216, 217, 219, 535, 755, 824, 869, 900, 903, 904, 912, 1214, 1227 Ochotnicza Straż Pożarna (Błażowa) 459 Ochotnicza Straż Pożarna (Błonie) 430 68

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP (1 ; 2000 ; Rzeszów) 444, 445 Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi (1 ; 2000 ; Hyżne) 509 Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy im. Jana Bolesława Ożoga (6 ; 2000 ; Sokołów Młp.) 882 Powiatowy Urząd Pracy (Rzeszów) 494 pożarnictwo 424, 425, 426, 428, 431, 432, 433, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 447, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 909 pożarnictwo - biografie 67, 434, 443 pożarnictwo - historia 449, 450 pożarnictwo - organizacje 31, 32, 37, 152, 429, 430, 446, 448, 459, 460, 461 pożarnictwo - zawody 427, 435, 444, 445 praca kulturalno - oświatowa 756, 890, 891, 1006 praca społeczna 539, 540 prawo 573, 577, 578, 580, 583, 585, 693 programy pomocowe UE 223, 370 przedsiębiorcy 267 przedsiębiorcy - biografie 163, 229 przedszkola 852, 853, 857, 860 Przedszkole Publiczne (Błażowa) 857, 860 Przegląd Piosenki Religijnej ( 4 ; 2000 ; Budziwój) 863 przemysł 260, 261, 262, 263, 264, 272, 274 przemysł - a ochrona środowiska 111, 119, 497 przemysł - historia 259 przemysł - ubezpieczenia 497, 499 przemysł elektrotechniczny 18, 498 przemysł rolno-spożywczy 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 przestępczość gospodarcza 548 pszczelarze - biografie 330, 332 pszczelarze - doskonalenie zawodowe 328, 331 pszczelnictwo 328, 333 pszczelnictwo - organizacje 329, 330, 331 Publiczne Przedszkole (Głogów Młp.) 852, 853

oświata - inwestycje 728, 741 oświata - organizacje 750 oświata dorosłych 734, 851 VIII Turniej Tenisa Stołowego (8 ; 2000 ; Kielnarowa) 977

Państwowa Szkoła Muzyczna (Mińsk) 513 Państwowe Gospodarstwo Rolne (Bachórz) 50 Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze (Górno) 714, 715 Państwowy Zakład Wychowawczy (Mrowla) 854 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana (Załęże) 1162 Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego (Mogielnica) 1184 Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny (Zaczernie) 10 Parafia św. Huberta (Miłocin) 1154 Parafia św. Jana Kantego (Błędowa Tyczyńska) 22 Parafia św. Łukasza Ewangelisty (Mrowla) 1161 Parafia św. Michała (Styków) 569 Parafialna Orkiestra Dęta (Borek Stary) 1099 Parafialny Zespół Amatorski (Tyczyn) 907 Parafialny Zespół Caritas (Hermanowa) 859 Park Krajobrazowy Pogórza Dynowskiego 110 patologia społeczna 526, 543, 545, 547, 549, 551, 552, 554, 555, 556, 559, 562, 563, 565, 688 patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie 542, 546 pielgrzymki 1113, 1146, 1158 I Turniej Szachowy ( 1 ; 2000 ; Kielnarowa) 977 I Turniej Tenisa Stołowego (1 ; 2000 ; Tyczyn) 984 pieśń religijna 1042 piłka nożna - organizacje 967, 991 ping pong - organizacje 934, 952 ping pong - zawody 960, 977, 984, 985 pisownia - konkursy 803 planowanie gospodarcze 221, 222, 226, 232, 233 podatek od towarów i usług 343, 344 Podkarpacka Izba Rolnicza - zjazdy i konferencje 270 podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956 r.) 197, 204 Polacy za granicą - Kazachstan - organizacje 1110 polityka - biografie 478, 653 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Okręg (Rzeszów) 303 Polski Związek Łowiecki 323, 326 Polski Związek Łowiecki - historia 321, 325 Polski Związek Łowiecki. Koło Łowieckie "Sarenka" (Harta) 322 Polski Związek Łowiecki. Koło Łowieckie "Szarak" (Błażowa) 317 Polski Związek Łowiecki. Koło Łowieckie "Szarak" (Głogów Młp.) 319, 320, 324, 327 Polski Związek Niewidomych 519 Polski Związek Pszczelarski. Koło Pszczelarzy (Błażowa) 329, 330, 331 Polski Związek Wędkarski. Koło Wędkarskie "Karaś" (Świlcza) 334 Polski Związek Wędkarski. Koło Wędkarskie nr 33 (Sokołów Młp.) 337 Polski Związek Wędkarski. Okręg (Rzeszów) 335 Polskie Koleje Państwowe 374 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży Sprawnej Inaczej (Zgłobień) 469, 534 Polskie Stronnictwo Ludowe 485, 486 pomniki 81, 179, 244, 1193 pomniki - historia 242, 247

radiofonia - urządzenia 927 ratownictwo 720 regionalizm 1126 religia 22, 31, 32, 167, 396, 440, 477, 569, 605, 630, 753, 828, 872, 907, 1064, 1066, 1078, 1106, 1107, 1117, 1121, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1131, 1132, 1133, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1154, 1155, 1156, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1172, 1176, 1177, 1181, 1183, 1184, 1186, 1187, 1190, 1191, 1194, 1194, 1196, 1197, 1201 religia - biografie 1182 religia - historia 162, 1116 religia - organizacje 44, 918, 1108, 1110, 1120, 1179 religia - wystawy 831 renciści i emeryci - organizacje 476 retoryka - konkursy i festiwale 769 Rezerwat Przyrody "Bór" (Głogów Młp.) 112, 117 rezerwaty i parki narodowe 110, 112, 117 rody 140 rody - historia 151 Rok Władysława Reymonta - obchody - 2000 r. 736 rolnictwo 279, 280, 281, 285, 287, 289, 291, 292, 295, 297, 298, 299, 300, 344, 472, 479, 483, 484, 862, 873, 875, 878 rolnictwo - biografie 296 rolnictwo - finanse 293 rolnictwo - historia 290 69

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Niechobrz) 1125, 1143, 1173, 1183 sądownictwo 688, 694, 695 schroniska dla zwierząt 301, 306 Schronisko dla zwierząt "Kundelek" (Zaczernie) 301, 306 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 478 Służba bezpieczeństwa - ZSRR 201, 202 służba zdrowia 76, 421, 423, 706, 710, 713, 714, 715, 723 służba zdrowia - biografie 712, 721, 722 służba zdrowia - budownictwo 705, 709, 711, 716, 718 służba zdrowia - finanse 707 służba zdrowia - organizacja 717, 719 socjologia 42, 52, 53, 58, 65, 75, 86, 134, 477, 573, 577, 578, 583, 585, 586, 693, 866, 881, 883, 889 Społeczne Muzeum (Sokołów Młp.) 923 Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej (Błażowa) 926 Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 3 (Rzeszów) 869 sport 438, 751, 928, 930, 931, 934, 937, 943, 946, 951, 954, 958, 961, 962, 966, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 982, 986, 988, 989, 993, 996, 998 sport - bezpieczeństwo 970 sport - biografie 46, 71, 933, 935, 936, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 949, 950, 955, 956, 964, 965, 968, 969, 980, 981, 983, 987, 990, 991, 994, 995 sport - historia 932, 940 sport - imprezy 810 sport - organizacje 929, 948, 953, 963, 967 sport - zawody 938, 952, 957, 959, 960, 977, 984, 985, 992, 997 Spotkanie Organizatorów i Opiekunów Muzeów Społecznych (1 ; 2000 ; Rzeszów) 921 Spółdzielnia Kółek Rolniczych (Błażowa) 295 Spółdzielnia Telekomunikacyjna "WIST" (Sokołów Młp.) 377 Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt (Krasne) 308 Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce - historia - wystawy 482 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu (Rzeszów) 1213 Stowarzyszenie Grupa Producentów Zbóż i Ziemniaków (Błażowa) 284 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (Sokołów Młp.) 512, 524, 525 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (Tyczyn) 527 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (Budziwój) 44 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (Hermanowa) 859, 1179 Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Regionalne Koło Podkarpackie 227 Stowarzyszenie Sportowe SBS "PAS" GOK (Błażowa) 958 strajki 472, 479, 483, 484 strajki chłopskie - historia - 1918-1939 r. 179 Strug (rzeka) 361 Strug (rzeka) - hydrotechnika 381, 383 stypendia 658 szachy - zawody 957, 977 szkolnictwo 105, 124, 125, 128, 411, 645, 645, 681, 745, 749, 751, 755, 757, 759, 826, 840, 902, 943, 972, 974, 982, 998, 1088, 1234 szkolnictwo - 1939-1945 r. 194, 768, 1200 szkolnictwo - 1944-1956 r. 70 szkolnictwo - biografie 762

rolnictwo - inwestycje 288 rolnictwo - organizacje 282, 283, 284, 294 rolnictwo - organizacje - historia 286 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Postęp" (Jasionka) 291 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego (Świlcza) 851 rośliny - uprawa 313, 315 ruchy i organizacje ekologiczne 104 ryby - hodowla 336, 338 rzemiosło 273 rzemiosło - biografie 57, 275, 276, 277, 278 rzemiosło - historia 28, 140, 256, 257 Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska Resmlecz (Trzebownisko) 269 Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt 307 Rzeszowskie Zakłady Lamp Wyładowczych Polam 497, 499

sadownictwo - biografie 311, 312 samochody - handel 341 Samolotowe Mistrzostwa Polski w Lataniu Precyzyjnym (42 ; 2000 ; Jasionka) 979 Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski (Jasionka) 947 Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 472, 479, 483, 484 samorząd gminny 76, 230, 315, 347, 392, 600, 601, 611, 614, 615, 624, 630, 634, 637, 639, 650, 653, 654, 655, 660, 662, 667, 669, 670, 674, 676, 681, 682, 686, 719, 729, 745, 749, 855 samorząd gminny - a alkoholizm 549, 550, 554, 558, 560, 659 samorząd gminny - a narkomania 552 samorząd gminny - a opieka społeczna 517 samorząd gminny - a oświata 727 samorząd gminny - biografie 616, 631, 638, 649, 651, 664, 665, 671, 675, 680, 684, 687 samorząd gminny - finanse 370, 588, 592, 593, 594, 595, 610, 617, 619, 623, 625, 642, 647, 652, 663, 665, 679, 742, 743 samorząd gminny - historia 632 samorząd miejski 589, 590, 601, 626, 628, 636, 641, 643, 646, 656, 657, 660, 661, 668, 673, 683, 719 samorząd miejski - biografie 602, 640, 648 samorząd miejski - finanse 627, 666, 707 samorząd mieszkańców 672 samorząd mieszkańców - biografie 644 samorząd mieszkańców - finanse 618 samorząd powiatowy 104, 280, 281, 292, 422, 591, 599, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 620, 621, 622, 633, 634, 635, 645, 677, 678, 685, 771 samorząd powiatowy - finanse 596, 597, 598 samorząd powiatowy - sztandary 658 samorząd terytorialny 629, 1167 samorząd terytorialny - historia 140 Sanktuarium Matki Bożej Borkowskiej (Borek Stary) pielgrzymki 1195 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i bł. O. Pio (Terliczka) 1148 Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata (Sokołów Młp.) 1142 Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (Chmielnik) 1187 Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (Chmielnik) pielgrzymki 1124

70

sztuka - biografie 40, 62, 1065, 1075, 1084, 1085, 1086, 1089, 1090, 1092, 1093 sztuka - konkursy i festiwale 1015, 1082, 1087, 1096 sztuka - wystawy 1083, 1084, 1093 sztuka ludowa - wystawy 210 sztuka sakralna 1060, 1069, 1073, 1141 sztuka sakralna - zabytki 193

szkolnictwo - budownictwo 249, 250, 805, 809, 834, 836, 838 szkolnictwo - finanse 642, 735, 742, 743 szkolnictwo - historia 765, 766, 767, 822, 823 szkolnictwo - ikonografia 754 szkolnictwo - inwestycje 234, 835 szkolnictwo - konkursy 108, 724, 725, 730, 733, 736, 737, 738, 758, 760, 761, 833, 845, 1082, 1215 szkolnictwo - organizacja 816 szkolnictwo - organizacje 729, 747 szkolnictwo - zarządzanie 726 szkolnictwo artystyczne 513, 849, 850, 869 szkolnictwo podstawowe 31, 32, 37, 106, 347, 520, 540, 569, 731, 792, 793, 798, 800, 801, 806, 807, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 818, 819, 820, 821, 822, 824, 825, 827, 828, 829, 830, 911, 1004, 1007, 1226 szkolnictwo podstawowe - budownictwo 253 szkolnictwo podstawowe - historia 799, 802 szkolnictwo podstawowe - imprezy 863, 1096 szkolnictwo podstawowe - inwestycje 817 szkolnictwo podstawowe - konkursy 121, 791, 796, 804, 1091 szkolnictwo podstawowe - onomastyka 808 szkolnictwo średnie 658, 732, 736, 739, 740, 848, 1046 szkolnictwo średnie - biografie 839 szkolnictwo średnie - budownictwo 843 szkolnictwo średnie - historia 839 szkolnictwo wyższe 773, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 786, 787, 788 szkolnictwo zawodowe 844, 846, 847, 1233 Szkoła Muzyczna I Stopnia (Trzciana) 849 Szkoła Muzyczna II Stopnia (Trzciana) 849 Szkoła Podstawowa (Biała) 817 Szkoła Podstawowa (Błażowa) 793, 804, 827 Szkoła Podstawowa (Boguchwała) 724, 794, 812 Szkoła Podstawowa (Brzezówka) 858 Szkoła Podstawowa (Budziwój) 810 Szkoła Podstawowa (Futoma) 797 Szkoła Podstawowa (Hermanowa) 825 Szkoła Podstawowa (Kielanówka) 818 Szkoła Podstawowa (Kielnarowa) 116, 121 Szkoła Podstawowa (Lutoryż) 799 Szkoła Podstawowa (Matysówka) 800 Szkoła Podstawowa (Nosówka) 805 Szkoła Podstawowa (Nowa Wieś) 790 Szkoła Podstawowa (Nowy Borek) 738, 758, 821 Szkoła Podstawowa (Rudna Mała) 520 Szkoła Podstawowa (Rudna Wielka) 902 Szkoła Podstawowa (Sokołów Młp.) 795, 807, 830 Szkoła Podstawowa (Styków) 540, 569, 731, 806 Szkoła Podstawowa (Trzebuska) 250 Szkoła Podstawowa (Tyczyn) 121, 796, 829, 914, 955 Szkoła Podstawowa (Zarzecze) 37 Szkoła Podstawowa (Zwięczyca) 823 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum (Racławówka) 32 Szkoła Podstawowa im. 27 Pułku Piechoty (Słocina) 765 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej (Kielanówka) 802, 822 Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego (Hyżne) 814 Szkoła Podstawowa nr 2 (Chmielnik) 801, 811 Szkoła Podstawowa nr 2 (Chmielnik) - onomastyka 808 Szkoła Podstawowa nr 2 (Niechobrz) 31 Szkoła Podstawowa nr 2 (Stobierna) 253 sztuka 1088

środowisko człowieka 109 środowisko człowieka - ochrona 643 Środowiskowy Dom Samopomocy (Dynów) 507, 530, 531 Światowy Dzień Młodzieży (15 ; 2000 ; Rzym) 1108 święta - katolicyzm 214, 219, 755, 869, 1214

teatr 910 teatr amatorski - konkursy i festiwale 915 Technikum Ekonomiczne (Sokołów Młp.) - absolwenci 841 Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji (Trzciana) 725, 737, 847 telekomunikacja 376 telekomunikacja - spółdzielczość 377 tkaniny artystyczne 1085 Towarzysto Pomocy im. św. Brata Alberta. Koło Dynowskie (Dynów) 532 Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Dynów) 932 Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej 770, 1066, 1176 Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej 9, 11, 897 Towarzystwo Przyjaciół Boguchwały 3 Towarzystwo Przyjaciół Kamienia 5, 769 Towarzystwo Przyjaciół Trzciany 12, 772 Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim 747, 842 Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 381, 382, 383, 1167 Towarzystwo Sportowe "Orzeł" (Wólka Niedźwiedzka) 993 transport - historia 351 trawy - ochrona 113 trenerzy i instruktorzy sportowi 991 Trzeci Maja - obchody 572 Turniej Upowszechniania Wiedzy o Literaturze (4 ; 2000 ; Tyczyn) 1215 turystyka 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 826 turystyka - biografie 123 Tydzień Sportu Szkolnego (8 ; 2000 ; Budziwój) 810 Ukrains`ka Povstans'ka Armia 181, 195, 197 ulice 582, 584 Unia Europejska 280, 281, 292, 481 urbanistyka 243, 246, 248 Urząd Gminy (Boguchwała) 13

weterynaria 307 wędkarstwo - organizacje 334, 335, 337 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (8 ; 2000 ; Głogów Młp.) 537 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (8 ; 2000 ; Tyczyn) 514 wierzenia - etnografia 1037 więziennictwo 574, 690, 691, 692, 696 Wiklinowe Sploty (4 ; 2000 ; Łowisko) 885, 886 woda - gospodarka 107, 258, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385 71

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Sokołów Młp.) 394 Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.(Błażowa) 413 Zakład Opieki Długoterminowej (Błażowa) 723 Zakład Usług Komunalnych "Woźny" (Rudna Mała) 401 Zakłady Lamp Wyładowczych "Polam" 111 Zakłady Mięsne "Herman" (Kielnarowa) 271 zakłady poprawcze i wychowawcze 854 Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego "Zapel" (Boguchwała) 18, 119, 498 zbiorniki wodne - budownictwo 380 zespoły folklorystyczne 905, 906, 912, 913 Zespół muzyczny "GOLGOTA" (Sokołów Młp.) 867 Zespół Muzyczny "Promyczek" (Chmielnik) 850 Zespół Opieki Zdrowotnej (Głogów Młp.) 713 Zespół Pieśni i Tańca "Hyżniacy" (Hyżne) 913 Zespół Szkół (Dynów) 943 Zespół Szkół (Głogów Młp.) 114, 301, 306, 856 Zespół Szkół (Niechobrz) 31, 820 Zespół Szkół (Przewrotne) 902 Zespół Szkół (Rudna Wielka) 752 Zespół Szkół (Tyczyn) 734, 739, 740, 840, 1008, 1012 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości (Miłocin) 843 Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej (Błażowa) 732 Zespół Szkół Rolniczych (Trzciana) 845 Zespół Szkół Zawodowych (Dynów) 844, 1233 Zespół Śpiewaczy "Tyczyniacy" (Tyczyn) 920 zielarstwo - biografie 77 zjawiska paranormalne 90, 95, 99 zootechnika 302, 304, 305, 308 Związek Harcerstwa Polskiego 492 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Koło w Błażowej 487 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 429, 446 związki zawodowe 473 związki zawodowe - biografie 494, 501, 502 związki zawodowe - historia 500

Wojewódzki Konkurs "Pomóżmy zwierzakom" - laureaci 114 Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Na szkle malowane" (5 ; 2000 ; Głogów Młp.) 1087 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Boguchwała) 2, 287, 298, 305, 328 Wojewódzki Plener Sztuki Plastycznej Dzieci "Wiatraki" 2000 (5 ; 2000 ; Sokołów Młp.) 1088 Wojewódzki Przegląd Jasełek (10 ; 2000 ; Głogów Młp.) 900 Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych (5 ; 2000 ; Tyczyn) 906 Wojewódzkie Igraszki Uzdolnionych Muzycznie (3 ; 2000 ; Lubenia) 874, 887 wojna 1914-1918 r. 57, 140, 177, 178 wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka 568 wojna 1939-1945 r. 71, 80, 140, 177, 190, 193, 196 wojna 1939-1945 r. - pamiętniki 59, 78 wojsko - biografie 43, 48, 64, 72, 73, 80, 82, 176, 184, 187, 192, 704 Wojskowe Koło Łowieckie "Rogacz" (Rzeszów) 318 Wolność i Niezawisłość - 1944-1956 r. 204 wybory prezydenckie - 2000 r. 470, 471, 474, 475, 480, 576 wybory samorządowe - 1946-1947 r. 200 wybory samorządowe - 1990 r. 615 wycieczki szkolne 122, 130 wypadki drogowe 372, 538 wypadki w sporcie 970 wysiedlanie - ZSRR - pamiętniki 189 Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza (Tyczyn) 774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789 Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza (Tyczyn) absolwenci 778 Wyższe Seminarium Duchowne (Rzeszów) 1109

Zakład Gospodarki Komunalnej (Boguchwała) 392 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Głogów Młp.) 408

Żydzi - 1939-1945 r. 134

72

INDEKS GEOGRAFICZNY Indeks geograficzny podaje w szeregu alfabetycznym nazwy jednostek geograficznych w postaci nazw miast i gmin oraz nazwy obiektów fizjograficznych, występujące w opisach zawartych w bibliografii dokumentów. Pierwszą pozycję grupy haseł dotyczących tej samej nazwy wyróżniono typograficznie czcionką pogrubioną. Zastosowane skróty: gm. – gmina pow. – powiat woj. - województwo Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) szkolnictwo i oświata 642, 755, 819, 972, 982 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - 1939-1945 r. 72, 73 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) bibliotekarstwo 1211 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - biografie 20, 45, 69, 72, 73, 330, 434, 602, 936 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) czasopisma 8 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - etnografia 206, 207, 212, 214, 1149 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - geologia 89 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) gospodarka komunalna 403, 406, 413 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - handel i usługi 340 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - imprezy 571, 572, 889 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - kultura 206, 207, 911 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - literatura teksty 1016, 1018, 1025, 1029, 1033, 1038, 1039 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - łowiectwo 317 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) muzealnictwo 926 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) organizacje 330, 770, 1066, 1176 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) organizacje - obchody 487 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - patologia społeczna - zapobieganie i zwalczanie 542 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) pożarnictwo 434, 459 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) pożarnictwo - biografie 443 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - przemysł 694 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia 1133, 1144, 1149, 1176, 1177 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia biografie 1137, 1170, 1185 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia organizacje 542 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - rolnictwo 284, 295, 329, 331 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - samorząd 602, 626, 655, 656, 657 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - samorząd biografie 644 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) sądownictwo 694

Bachórz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - archeologia 138 Bachórz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - biografie 50, 208 Bachórz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - etnografia 208 Bachórz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - literatura - teksty 1043 Bartkówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - transport - historia 351 Biała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) 21 Biała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) biografie 304 Biała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) czasopisma 7 Biała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) imprezy 881 Biała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) religia 1064, 1121, 1191 Biała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) socjologia 881 Biała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) szkolnictwo i oświata - inwestycje 817 Biała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) środowisko 927 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) bibliotekarstwo 1222, 1230 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) biografie 687 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) czasopisma 1232, 1238 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka 224, 227, 239, 600 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) infrastruktura 378, 382 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) kultura 877 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) opieka społeczna 523 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) partie polityczne 485 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) pożarnictwo 462 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) religia 1122 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd 600, 601, 687 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd - biografie 638 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd - finanse 594, 625, 642 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) sport 972, 982 73

Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd - finanse 592, 619 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) sport 751, 967 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) sport - organizacje 929 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) szkolnictwo i oświata 124, 234, 724, 729, 733, 749, 750, 751, 791 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) szkolnictwo i oświata - imprezy 1096 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) turystyka 124, 855 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) wybory samorządowe - 1990 r. 615 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) a Unia Europejska - finanse 228 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) 23 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - 19391945 r. 191 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) bezpieczeństwo publiczne 697, 701 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) biografie 38, 49, 75, 191, 229, 256, 501, 721, 722, 794, 939, 944, 1011, 1085, 1086, 1094, 1098, 1105 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) czasopisma 2, 3, 13 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) etnografia 211, 216 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) geologia 91 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) gospodarka komunalna 392, 393, 398, 402, 419 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) historia 256 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) historia - pamiętniki 103 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) hydrologia 103 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) imprezy 244 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) komunikacja 374 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - kultura 879 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - kultura - imprezy 865 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) literatura 1011, 1059 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) literatura - teksty 1022, 1023, 1024, 1026, 1044, 1051 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) muzyka 1098, 1101 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) muzyka - biografie 1097 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) ochrona środowiska 119 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - opieka społeczna 812 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) organizacje 3 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) organizacje - historia 203 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) pomniki 244, 247

Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - służba zdrowia 723 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - socjologia 889 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport 936, 954, 958, 980 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport biografie 964 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) szkolnictwo i oświata 106, 125, 732, 793, 803, 804, 827, 832, 835, 857, 860, 911 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) środowisko 106, 406 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - turystyka 125 Błażowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - zabytki ochrona i konserwacja 1066 Błażowa Dolna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - rolnictwo 289 Błędowa Tyczyńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik) - historia 141 Błędowa Tyczyńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik) - religia 22 Błonie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Kamień) - pożarnictwo - organizacje 430 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - 1939-1945 r. 183 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie 557 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) amatorski ruch artystyczny 872, 917 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) bezpieczeństwo publiczne 698, 700 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) bibliotekarstwo 1204, 1221, 1228 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) biografie 142, 680 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) etnografia 215, 220 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka 24, 230, 239 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka - historia 258 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka komunalna 395, 397, 409, 411 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) historia 142 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) imprezy 566, 567 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) inwestycje 234 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) komunikacja 700 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) kultura 724, 763, 916, 1005, 1096 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) opieka społeczna 505, 511, 519 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) organizacje 519 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) patologia społeczna 555 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) religia 872, 1120, 1173 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd 230, 639, 667, 676, 680, 729, 749, 855 74

Bratkowice (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - pożarnictwo 455, 466 Bratkowice (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - rolnictwo 336, 338 Brzezówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - biografie 858 Brzezówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - historia 144 Brzezówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - szkolnictwo i oświata 858 Brzezówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - turystyka 858 Brzezówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - wojsko - biografie 64 Budy Głogowskie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - historia 145 Budy Głogowskie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - sport 973 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - administracja 582, 584, 587 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - biografie 44, 56, 70, 311, 312, 768, 924 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - czasopisma 7 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - etnografia 862, 924 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - historia 146 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - imprezy 863 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - komunikacja 372 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - kultura 862, 906 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - mapy 87 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - muzealnictwo 924 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - organizacje 70 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - religia 44, 1172 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - rolnictwo 311, 862 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - sadownictwo 312 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - służba zdrowia 706 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - szkolnictwo i oświata 748, 861 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r. 768 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - ulice 584 Budziwój (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - ulice i place 582

Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - praca 498 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) przemysł 18, 119, 498 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) przemysł - zjazdy i konferencje 270 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia 216 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia - biografie 1135, 1151, 1157, 1171, 1175, 1180 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia - wystawy 831 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) rolnictwo 286, 287, 298, 300, 305, 309, 328 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) rzemiosło - historia 256 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) samorząd 392, 611 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - służba zdrowia 721 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) socjologia 75 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport 934, 939 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport biografie 956, 965 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) szkolnictwo i oświata 287, 328, 411, 724, 794, 812, 813, 1098 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sztuka 1085, 1086, 1094 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - wojsko - biografie 43, 82 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) wystawy 482 Boguchwała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - zabytki 1070, 1076 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - budownictwo 711 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - czasopisma 7 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - historia 143 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - komunikacja 361 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - muzyka 1099 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - religia 1081, 1110, 1141 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - religia - biografie 1159 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - służba zdrowia 711 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - sport 952 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - sztuka 1141 Borek Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - zabytki 1081 Bratkowice (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - biografie 61, 336, 338 Bratkowice (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - kultura 868 Bratkowice (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - ludność - ZSRR - 1939-1945 r. - pamiętniki 189

Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie 554 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) bibliotekarstwo 1208, 1218, 1219, 1227 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) etnografia 1111 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka 235, 239 75

Dylągówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - muzyka 901, 919 Dylągówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - onomastyka 148 Dylągówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - pożarnictwo 426, 431 Dylągówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - sport - organizacje 953 Dylągówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - szkolnictwo i oświata 869 Dylągówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - turystyka - biografie 123 Dynowskie, Pogórze - krajoznawstwo 126 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) 1939-1945 r. 188 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie 544, 551 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) biografie - historia 1014 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka 239 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) infrastruktura 384 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) patologia społeczna 551 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd 591, 686 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) stosunki etniczne - 1939-1945 r. 197 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) środowisko 110, 115 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) turystyka 129, 131 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - 17 w. 149 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - 1914-1918 r. 57 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - alkoholizm - organizacje 564 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie 561, 564 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - biografie 41, 51, 57, 81, 240, 245, 945, 987, 1084, 1090 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - czasopisma 4, 1233, 1234 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - gospodarka 25, 237 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - historia 81, 150 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) infrastruktura 107, 385 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) komunikacja 367 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - kultura 911 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - literatura teksty 1030, 1046, 1047 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - muzyka imprezy 1100 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - opieka społeczna 507, 517, 530, 531, 532 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - polityka 470 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - pomniki 51, 81, 240, 245 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - pożarnictwo 425, 451, 720

Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka komunalna 637 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) imprezy 1208 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) infrastruktura 381 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) komunikacja 349 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) leśnictwo 316 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) polityka 471 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) religia 630, 1107, 1111, 1122, 1227 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) rolnictwo 315 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd 315, 554, 630, 637, 654, 662 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd - finanse 617, 669, 674 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) szkolnictwo i oświata 730, 743 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) bibliotekarstwo 1209, 1214 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - biografie 296 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) czasopisma 15 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - kultura imprezy 1214 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) pożarnictwo 465 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia 1061, 1117, 1124, 1147, 1164, 1182, 1187 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia biografie 1130 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) rolnictwo 296, 331, 344 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) szkolnictwo i oświata 108, 801, 808, 811, 850 Chmielnik (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) środowisko 108

Dąbrowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - biografie 176, 949 Dąbrowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - przemysł 268 Dąbrowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - samorząd - biografie 671 Dąbrowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - sport 949 Dąbrówka Starzeńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - biografie - historia 1014 Dąbrówka Starzeńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - historia 147 Dąbrówka Starzeńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - zabytki 1079 Dylągowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - cmentarze 396 Dylągowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - religia 396 Dylągówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - historia 144, 148, 901, 919 Dylągówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - hydrotechnika 380 76

Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - gospodarka komunalna 417 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - infrastruktura 379 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - komunikacja 347 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - kultura - imprezy 900 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - narkomania - zapobieganie i zwalczanie 552 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - onomastyka 1000 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - opieka społeczna 529 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - pożarnictwo 435 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - praca społeczna 539 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - religia 900 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - rolnictwo 279, 285, 299 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - samorząd 347, 549, 552, 640, 670, 679, 745 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - samorząd - finanse 588, 647 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - sport 974 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - szkolnictwo i oświata 347, 520, 726, 728, 745, 746, 974 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - sztuka - wystawy 1083 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - środowisko 112, 117 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - turystyka 127 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) administracja 581 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) archeologia 137 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - banki 342 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) bezpieczeństwo publiczne 702 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) bibliotekarstwo 891 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) biografie 39, 47, 52, 151, 210, 502, 581, 702, 1009 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) cmentarze - historia 388, 389 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) czasopisma 16 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) gospodarka 368 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) gospodarka komunalna 408 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) historia 151, 152 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) imprezy 537 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) komunikacja - inwestycje 368 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) kultura 16, 891, 1082

Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - przemysł 274 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia 828 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia biografie 1115 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - rolnictwo 331 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - rzemiosło 57 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - samorząd 590, 635, 636, 641, 643, 673 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - samorząd finanse 627, 707 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - służba zdrowia - finanse 707 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - socjologia 134 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport 815, 931, 932, 943, 945, 946, 971, 987, 989 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - szkolnictwo i oświata 105, 109, 561, 736, 759, 762, 815, 828, 844, 911, 943, 1046, 1233, 1234 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sztuka 1084, 1090 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - środowisko 105, 107, 109 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - transport historia 351 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - wojsko biografie 80 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - zabytki 1080 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - Żydzi 1939-1945 r. 134 Dynów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) a Unia Europejska - gospodarka 481

Futoma (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów Błażowa) - 1939-1945 r. - pamiętniki 84 Futoma (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów Błażowa) - 1944-1956 r. 182 Futoma (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów Błażowa) - biografie 40, 84, 275, 797, 1199 Futoma (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów Błażowa) - etnografia 218, 922 Futoma (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów Błażowa) - pożarnictwo 460, 461 Futoma (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów Błażowa) - religia 1199 Futoma (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów Błażowa) - rzemiosło 275 Futoma (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów Błażowa) - szkolnictwo i oświata 797, 922

; gm. ; gm. ; gm. ; gm. ; gm. ; gm. ; gm. ; gm.

Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - 1939-1945 r. 180 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie 549 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - bibliotekarstwo 1216 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - biografie 640 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - gospodarka 225, 239

77

Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) łowiectwo 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) mieszkania 408, 421, 423 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) opieka społeczna 535 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) patologia społeczna 562 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) planowanie przestrzenne 248 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) pożarnictwo 427, 436 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) pożarnictwo - organizacje 152, 429, 446 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia 321, 535, 1126, 1165 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia - biografie 1109, 1114 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) samorząd 76, 628, 683 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) samorząd - biografie 648, 665 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) samorząd - finanse 665 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - służba zdrowia 76, 421, 423, 713, 717 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) socjologia 52 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport 933, 962, 973, 996 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) szkolnictwo i oświata 114, 301, 852, 853, 856 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) szkolnictwo i oświata - biografie 1114 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sztuka - konkursy i festiwale 1087 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) środowisko 114 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) turystyka 856 Głogów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) zabytki 152, 1062, 1063, 1067 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - biografie 941, 942, 990, 995, 1093 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - etnografia 878 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - historia 174, 1116 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - kultura 878 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - opieka społeczna 508, 513, 705, 709, 716, 718 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - religia 1116 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - religia - biografie 1198 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - służba zdrowia 709, 714, 715, 718 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - służba zdrowia - budownictwo 705, 716 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - sport 941, 942, 986, 988, 990, 995 Górno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - sztuka 1093

Grzegorzówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - etnografia 217 Grzegorzówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - historia 144 Grzegorzówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - religia 217 Harta (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - historia - 1918-1939 r. 179 Harta (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) łowiectwo 322 Harta (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) pomniki 179 Harta (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) pożarnictwo 440 Harta (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) zabytki 1074 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - administracja 575 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - czasopisma 7 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - historia 26 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - komunikacja 371 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - kultura - imprezy 910 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - religia 824, 1128 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - religia - biografie 1168 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - religia - organizacje 859, 1179 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - sport 937 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - szkolnictwo i oświata 760, 824, 825 Hermanowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - turystyka 859 Hucisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - etnografia 873 Hucisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - kultura 873 Hucisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - pożarnictwo 456 Hucisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - rolnictwo 873 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) biografie 631 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) czasopisma 14 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - domy kultury 892 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) etnografia 290 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) geologia 100, 101 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka 239 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka komunalna 410, 414 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) historia 144 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) imprezy 866

78

Jasionka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - rolnictwo 291 Jasionka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - sport 947, 970, 979 Jasionka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - zabytki 1068 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) biografie 277, 278 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) etnografia 875, 1035 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka 231 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka komunalna 405, 407 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) kultura 886 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) kultura - konkursy i festiwale 769 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) literatura - teksty 1035 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) opieka społeczna 522 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) polityka 576 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) pożarnictwo 441 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) przemysł - historia 255 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) rolnictwo 875 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) rzemiosło 277, 278 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd 624 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) socjologia 586 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) szkolnictwo i oświata 769 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - biografie 83, 276, 994 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) budownictwo 249 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - czasopisma 5, 6 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - etnografia 885 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - imprezy 870 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - kultura 885, 893 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - organizacje 5 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - pomniki historia 242 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - rzemiosło 28, 276 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport 994 Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) szkolnictwo i oświata 249 Kąkolówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - biografie 908 Kąkolówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - historia 175 Kąkolówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - muzyka 908

Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) kultura 14 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) kultura - imprezy 869 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) ludność - statystyka 135 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) opieka społeczna 506 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) religia 1122 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) rolnictwo - historia 290 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd 631, 653, 682, 742 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd - finanse 593 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) socjologia 866 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - sport 976 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) szkolnictwo i oświata 742 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) bibliotekarstwo 1210 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - biografie 1210 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - geologia 94 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - gospodarka 27 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - historia - 1520 w. 153 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - komunikacja - inwestycje 370 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - kultura 913, 1010 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - literatura teksty 1021, 1050, 1054, 1058 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - opieka społeczna 509, 510 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - organizacje 490 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia 1106, 1131, 1141 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - rolnictwo 331 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - samorząd 370 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - służba zdrowia 710 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport zawody 959 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - szkolnictwo i oświata 814, 869, 959, 1010, 1010 Hyżne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sztuka 1141

Jasionka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - administracja 354 Jasionka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - biografie 1068 Jasionka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - geologia 92 Jasionka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - komunikacja 346, 348, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 373, 375

gm. gm. gm. gm. 355,

79

Kąkolówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - opieka społeczna 536 Kąkolówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - samorząd - historia 632 Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - 1939-1945 r. 186 Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - biografie 79 Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - etnografia 205, 1037 Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - historia 154, 155 Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - kultura 898 Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - kultura - imprezy 915 Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - literatura - teksty 1028, 1037, 1040, 1053 Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - organizacje 488, 492 Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - szkolnictwo i oświata 802, 818, 822 Kielanówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - zjawiska paranormalne 90, 95, 99 Kielnarowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - czasopisma 7 Kielnarowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - pożarnictwo 449 Kielnarowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - przemysł 271 Kielnarowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - szkolnictwo i oświata 116, 121 Kielnarowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - środowisko 116 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie 541 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka 238, 239 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) rzemiosło 273 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) bibliotekarstwo 1203 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - biografie 156, 1203 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - geologia 96 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - gospodarka 226 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - historia 156 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - hydrologia 102 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia 1196 Krasne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - rolnictwo 308 Krzywa Wieś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Kamień) 29

Lubenia (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka 239 Lubenia (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) kultura - imprezy 874, 884, 887 Lubenia (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) religia 1152 Lubenia (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) środowisko 120 Lubenia (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - biografie 209, 1003 Lubenia (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - etnografia 209 Lubenia (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - kultura 894 Lubenia (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - literatura 1003 Lubenia (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - patologia społeczna 543, 548 Lubenia (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia 1158 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - bibliotekarstwo 1206, 1212 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - biografie 55, 764, 940, 981 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - gospodarka 684 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - historia 157, 158, 940, 1194 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - komunikacja 369 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - kultura 888 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - literatura - teksty 1036 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - opieka społeczna 515 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - organizacje 489 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - religia 1150, 1194 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - religia - biografie 1136 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - samorząd 684 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - sport 981 Lutoryż (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - szkolnictwo i oświata 764, 799

Laskówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm.

gm.

Łąka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - czasopisma 10 Łąka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - opieka społeczna 533 Łąka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - religia 10 Łowisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Kamień) 30 Łowisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Kamień) - etnografia 885 Łowisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Kamień) - kultura 885, 886 Łubno (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Dynów) - historia 159 Łukawiec (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - biografie 503

Dynów) - biografie 48 Lecka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - biografie 1013 Lecka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - literatura 1013 Lecka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - literatura - teksty 1041

80

gm. gm. gm. gm.

gm. gm. gm.

Łukawiec (woj. podkarpackie ; pow. Trzebownisko) - czasopisma 10 Łukawiec (woj. podkarpackie ; pow. Trzebownisko) - geologia 92 Łukawiec (woj. podkarpackie ; pow. Trzebownisko) - opieka społeczna 503 Łukawiec (woj. podkarpackie ; pow. Trzebownisko) - religia 10

Nienadówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - historia 174 Nienadówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - literatura - teksty 1056 Nienadówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - religia - biografie 1138 Nienadówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - socjologia 65 Nosówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - amatorski ruch artystyczny 912 Nosówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - etnografia 213, 912 Nosówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - geologia 91 Nosówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - kultura - imprezy 916 Nosówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - religia 912 Nosówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - szkolnictwo i oświata 805 Nowa Wieś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - budownictwo 251 Nowa Wieś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - czasopisma 10 Nowa Wieś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - religia 10 Nowa Wieś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - szkolnictwo i oświata 790 Nowa Wieś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - środowisko 790 Nowy Borek (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - biografie 675 Nowy Borek (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - pożarnictwo 467 Nowy Borek (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - samorząd 675 Nowy Borek (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - szkolnictwo i oświata 738, 758, 821 Nowy Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Kamień) - biografie 1069 Nowy Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Kamień) - gospodarka komunalna 405 Nowy Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Kamień) - historia - 18 w. 160 Nowy Kamień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Kamień) - sztuka 1069

Rzeszów ; gm. Rzeszów ; gm. Rzeszów ; gm. Rzeszów ; gm.

Malawa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - 1914-1918 r. 178 Malawa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - religia 1181 Markowizna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - szkolnictwo i oświata 766 Matysówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - czasopisma 7 Matysówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Tyczyn) - szkolnictwo i oświata 800 Miłocin (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - budownictwo 843 Miłocin (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - religia 1154 Miłocin (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - szkolnictwo i oświata 843 Mogielnica (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - biografie 60, 67, 649 Mogielnica (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - religia 1132, 1184 Mogielnica (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - samorząd 649 Mogielnica (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - szkolnictwo i oświata 724 Mrowla (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - biografie 339 Mrowla (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - handel i usługi 339 Mrowla (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - historia 1127 Mrowla (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - opieka społeczna 854 Mrowla (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - religia 1127, 1161 Niechobrz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - banki 31 Niechobrz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - bibliotekarstwo 31 Niechobrz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - biografie 49, 704, 708 Niechobrz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - literatura - teksty 1019 Niechobrz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - organizacje 31 Niechobrz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - pożarnictwo 31, 438, 463, 468 Niechobrz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - religia 31, 1125, 1143, 1173, 1183, 1201 Niechobrz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - sport 438 Niechobrz (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - szkolnictwo i oświata 31, 820 Nienadówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - biografie 62, 65

Palikówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów : gm. Krasne) - biografie 538 Palikówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - opieka społeczna 538 Pawłokoma (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Dynów) - stosunki etniczne - 1939-1945 r. 181, 195, 197 Piątkowa (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Błażowa) - pożarnictwo 454 Podlesie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Kamień) - religia 1078 Pogwizdów Nowy (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - przemysł 111, 499 Pogwizdów Nowy (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - przemysł - ubezpieczenia 497 Pogwizdów Nowy (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - szkolnictwo i oświata 679 Pogwizdów Nowy (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - środowisko - ochrona 111 81

Rudna Wielka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - szkolnictwo 902 Rzeszowska, diecezja (katol.) - sztuka 1073 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) 33 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - 1939-1945 r. 193 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - 1944-1956 r. 198, 204 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - 1945-1989 r. 199 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - 1980-1989 r. 473 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - archeologia 139 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - bezrobocie 493, 494, 495 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - bibliotekarstwo 1213, 1218 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - biografie 140 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - budownictwo 254 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - etnografia 140, 999 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - gospodarka 17, 239, 422 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - historia 33, 140 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - imprezy 871 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - kultura 771 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - literatura antologia 1055 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - literatura - teksty 140, 1055 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - łowiectwo 318, 323, 326 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - mapy 88 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - muzealnictwo 140 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - opieka społeczna 496, 504, 506, 509, 510, 516 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - organizacje 334, 335, 603, 771, 871 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - osadnictwo 133 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - partie polityczne 486 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - pożarnictwo 424, 447, 448 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - pożarnictwo organizacje 429 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - pożarnictwo zawody 444, 445 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - praca 496 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - religia 140, 1146 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - rolnictwo 280, 281, 282, 283, 292, 298, 305, 313, 315 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - samorząd 104, 140, 280, 281, 292, 315, 422, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 620, 621, 622, 633, 634, 645, 658, 677, 678, 685, 771 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - samorząd - finanse 596, 597, 598, 599 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - sport - zawody 444 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - szkolnictwo i oświata 130, 645, 658, 735, 736, 761, 773 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - sztuka - zabytki 193 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - środowisko 318 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - środowisko ochrona 104 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - turystyka 130 Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - wybory samorządowe - 1946-1947 r. 200

Pogwizdów Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - imprezy 883 Pogwizdów Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - pożarnictwo 427 Pogwizdów Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - rolnictwo 288 Pogwizdów Stary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - socjologia 883 Przewrotne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm, Głogów Młp.) - szkolnictwo i oświata 902 Przewrotne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - historia - 19-20 w. 161 Przewrotne (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - samorząd - biografie 664 Przybyszówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - biografie 935, 968, 968 Przybyszówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - geologia 93 Przybyszówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - gospodarka komunalna 415 Przybyszówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - język 1001 Przybyszówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - religia 1155, 1166 Przybyszówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - sport 935, 948, 968, 968 Przybyszówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - środowisko 93

Racławówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - bibliotekarstwo 32 Racławówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - biografie 46, 71 Racławówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - etnografia 219 Racławówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - kultura 32 Racławówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - literatura - teksty 1032 Racławówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - organizacje 32 Racławówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - pożarnictwo - organizacje 32 Racławówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - religia 32, 1123 Racławówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - szkolnictwo i oświata 32 Rudna Mała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - archeologia 137 Rudna Mała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - gospodarka komunalna 401 Rudna Mała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - pożarnictwo 452, 464 Rudna Mała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - przemysł 260, 261, 262, 263, 264 Rudna Mała (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - szkolnictwo i oświata 520 Rudna Wielka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - biografie 752 Rudna Wielka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - przemysł 267 Rudna Wielka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - religia 1190 Rudna Wielka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - sport 966 82

Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - rolnictwo 878 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - samorząd 560, 591, 650, 681 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - samorząd - finanse 595, 652, 663 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - sport 975 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - sport - zawody 960, 992 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - szkolnictwo i oświata 681, 757, 975, 1088 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r. 194 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - szkolnictwo i oświata - konkursy 882 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - sztuka 1088 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - telekomunikacja 376 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - wojsko - biografie 187 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) 1939-1945 r. 184, 185, 190, 192 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) bibliografia 1 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) biografie 66, 163, 420, 792, 839, 983, 991, 1095 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) budownictwo 838 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) czasopisma 9, 11, 1231 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) gospodarka 368 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) gospodarka - historia 163 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) gospodarka komunalna 394 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) historia 164, 165, 174, 246 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) komunikacja - inwestycje 368 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) kultura 867, 895, 896, 899, 1103 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) mieszkania 394, 420 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) muzealnictwo 923 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) opieka społeczna 830 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) organizacje 9, 11, 337 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) patologia społeczna 556 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) planowanie przestrzenne 246 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) polityka - biografie 478 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) przemysł - historia 255 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) religia 477, 842, 1060, 1071, 1072, 1140, 1142, 1145 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) religia - biografie 1138, 1192, 1202

Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg) - związki zawodowe 500

San (rzeka) 115, 351 San (rzeka) - hydrotechnika 384 Siedliska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Lubenia) - gospodarka komunalna 386, 390 Siedliska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Lubenia) - historia 1129 Siedliska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Lubenia) - religia 1129 Siedliska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Lubenia) - religia - biografie 1129, 1178, 1188, 1189 Siedliska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Lubenia) - rolnictwo 297 Siedliska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Lubenia) - środowisko 386, 390 Słocina (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - biografie 77, 310 Słocina (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - historia 162 Słocina (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - literatura - teksty 1045 Słocina (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - nieruchomości - prawo 689 Słocina (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - prawo 580 Słocina (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - religia 162, 1156 Słocina (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - rolnictwo 310 Słocina (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - szkolnictwo i oświata 765 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - 1939-1945 r. 187 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie 560 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - czasopisma 1235, 1236 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - gospodarka 232 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - gospodarka komunalna 391 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - historia 568 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - imprezy 568 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - komunikacja 352, 360 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - kultura 756, 897, 1006 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - kultura - imprezy 882 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - muzealnictwo 921 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - opieka społeczna 512, 524, 525 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - organizacje 524, 525, 897 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - polityka 475 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - pożarnictwo 432 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - religia 1163 83

Styków (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - historia 166 Styków (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - literatura - teksty 1057 Styków (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - praca społeczna 540 Styków (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - religia 569 Styków (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - szkolnictwo i oświata 540, 569, 731, 806, 809, 1226 Szklary (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - historia 144

Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) rzemiosło - historia 257 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) samorząd 629, 668, 672, 719 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) samorząd - finanse 666 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) sądownictwo 695 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) służba zdrowia 719 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) socjologia 477 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport 983, 991 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport - organizacje 963 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport - zawody 957 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) spółdzielczość 377 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) szkolnictwo i oświata 747, 792, 795, 807, 830, 837, 838, 841, 842, 957 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) szkolnictwo i oświata - historia 767, 839 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) sztuka 1060, 1071, 1095 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) środowisko 795 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) telekomunikacja 377 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) wojsko - biografie 184, 192 Sokołów Młp. (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) zabytki 1072 Stobierna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) 34 Stobierna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - biografie 42 Stobierna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - budownictwo 253 Stobierna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - czasopisma 10 Stobierna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - religia 10, 253 Stobierna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - socjologia 42 Stobierna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - szkolnictwo i oświata 253 Straszydle (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Lubenia) - biografie 85 Strażów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - biografie 950 Strażów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - pożarnictwo 442, 453, 458 Strażów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - rolnictwo 302 Strażów (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - sport 950 Strug (rzeka) - hydrotechnika 382 Styków (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - 1939-1945 r. 180 Styków (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - budownictwo 809

Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) biografie 616 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka komunalna 404, 416, 614 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) ludność 136 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) patologia społeczna 553 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd 550, 614, 616 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd - finanse 610 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) szkolnictwo i oświata 744 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) środowisko 404 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) turystyka 122 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) bezpieczeństwo publiczne 703 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - czasopisma 12 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - łowiectwo 318 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - organizacje 12, 334 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) pożarnictwo 444 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - rolnictwo 472, 479, 483, 484 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) szkolnictwo i oświata 851 Świlcza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - środowisko 118, 318 Terliczka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - czasopisma 10 Terliczka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - geologia 92, 97, 98 Terliczka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - kultura 918 Terliczka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Trzebownisko) - religia 10, 918, 1113, 1148 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Świlcza) - bibliotekarstwo 1224, 1229 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Świlcza) - biografie 266, 333, 712, 1092, 1237, 1240 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Świlcza) - czasopisma 12, 1237 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Świlcza) - historia 177 84

gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm.

Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) rolnictwo 314 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) socjologia 573, 577, 578, 583, 585, 693 Trzebuska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - biografie 86 Trzebuska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - budownictwo 250 Trzebuska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - historia 174 Trzebuska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - socjologia 86 Trzebuska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - szkolnictwo i oświata 250 Turza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - 1944-1956 r. 201, 202 Turza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - historia 174 Turza (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - służba weterynaryjna 307 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) bibliotekarstwo 1205 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) budownictwo 252 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) czasopisma 1239 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) finanse 343 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka 222, 233 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) gospodarka komunalna 399, 400 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) infrastruktura 383 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) ludność 132 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) polityka 474, 480 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) pożarnictwo 439 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) religia 1124, 1152 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) religia - biografie 1118 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) rolnictwo 293 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) samorząd 1239 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) socjologia 881 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) sport - zawody 984, 992 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) szkolnictwo i oświata 754, 798, 816, 826, 1091 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) środowisko 113, 400, 1091 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) turystyka 826 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) 36 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - 1939-1945 r. 168, 646 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - a Unia Europejska - gospodarka 223 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) administracja 579

Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - język 1001, 1002 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - muzyka 849 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - opieka społeczna 528 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - organizacje 12, 772 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - pomniki 1193 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - przemysł 265, 266 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - religia 1108 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - religia - biografie 1193 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - rolnictwo 333 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - służba zdrowia 712 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - szkolnictwo i oświata 725, 737, 833, 845, 847, 848, 849, 1004, 1007 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - sztuka 1092 Trzciana (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - środowisko 833 Trzeboś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - biografie 68 Trzeboś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - historia 174 Trzeboś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - imprezy 570 Trzeboś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - literatura - teksty 1052 Trzeboś (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - religia - biografie 167 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie 558 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - gospodarka 741 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - opieka społeczna 526 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - patologia społeczna 526 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - samorząd 558 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; okręg) - szkolnictwo i oświata 741 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) 35 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) biografie 1102 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) czasopisma 10 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) geologia 92 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) muzyka 1102 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) prawo 573, 577, 578, 583, 585, 693 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) przemysł 269 Trzebownisko (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) religia 10

85

Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - alkoholizm - zapobieganie i zwalczanie 659 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) bibliotekarstwo 1012, 1209, 1215, 1217, 1223 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - biografie 19, 63, 579, 651, 789 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) budownictwo 241, 834 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) budownictwo - historia 168 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - czasopisma 7 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - finanse 345 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - gospodarka 221 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - historia 143 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - imprezy 514, 871, 880 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - kultura 864, 890, 903, 904, 905, 906, 907, 911, 914, 920, 1012, 1104 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - kultura imprezy 876 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - literatura teksty 1017, 1027, 1031, 1034, 1049 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - mapy 88 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - nauka zjazdy i konferencje 774, 775, 779, 783, 784, 785 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - opieka społeczna 19, 521, 527 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - opieka społeczna - finanse 518 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - organizacje 476, 491, 527, 871, 920 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - patologia społeczna 546 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - planowanie przestrzenne 243 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - pożarnictwo 437 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - pożarnictwo - historia 450 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia 753, 903, 904, 907, 1167, 1186, 1195, 1197 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia biografie 1134, 1169, 1200 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - religia teksty 1042 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - rolnictwo 331 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - samorząd 589, 646, 651, 660, 661, 727, 1167 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - samorząd alkoholizm 659 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - samorząd finanse 618, 623 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport 928, 930, 961, 978 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport biografie 955 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport imprezy 810 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - sport zawody 977, 985 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - szkolnictwo i oświata 121, 128, 546, 727, 734, 739, 740, 753, 761, 774,

775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 796, 810, 829, 834, 836, 840, 846, 911, 914, 1008, 1012, 1195, 1215 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - szkolnictwo i oświata - 1939-1945 r. 1200 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - szkolnictwo i oświata - 1944-1956 r. 70 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - środowisko 927 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - turystyka 128 Tyczyn (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów) - zabytki 1077

Wisłok (rzeka) 103, 1105 Wisłok (rzeka) - hydrotechnika - historia 258 Wola Cicha (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - pożarnictwo 427 Wola Rafałowska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik) - historia - 16-20 w. 169 Wola Rafałowska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik) - zabytki 169 Wola Zgłobieńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - bibliotekarstwo 1221 Wola Zgłobieńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - szkolnictwo i oświata 724 Woliczka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - pożarnictwo 428 Woliczka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Świlcza) - religia - biografie 1112 Wólka Hyżnieńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - biografie 58 Wólka Hyżnieńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - historia 144 Wólka Hyżnieńska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Hyżne) - socjologia 58 Wólka Niedźwiedzka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - sport 993 Wólka Podleśna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - czasopisma 10 Wólka Podleśna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - patologia społeczna 688 Wólka Podleśna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - religia 10 Wólka Podleśna (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - sądownictwo 688 Wólka Sokołowska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Sokołów Młp.) - historia 174 Wysoka Głogowska (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - pożarnictwo 435

Zabajka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - biografie 969, 1089 Zabajka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - sport 951, 969, 997 Zabajka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - sport - zawody 938 Zabajka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Głogów Młp.) - sztuka 1089 Zabratówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik) - biografie 54, 74, 236, 433 Zabratówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik) - gospodarka 236 Zabratówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik) - historia 170 86

Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - kultura 37 Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - organizacje 37 Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - patologia społeczna 545, 547, 563, 565 Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - pożarnictwo - orgrnizacje 37 Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - przemysł 272 Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - religia 37, 1139 Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - szkolnictwo i oświata 37 Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - sztuka 1075 Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - sztuka - biografie 1065 Zgłobień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - 1939-1945 r. 196 Zgłobień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - bibliotekarstwo 1207 Zgłobień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - biografie 196 Zgłobień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - cmentarze - historia 387, 418 Zgłobień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - historia 172 Zgłobień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - kultura 1015 Zgłobień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - literatura - antologia 1015 Zgłobień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - opieka społeczna 469, 534 Zgłobień (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - organizacje 469, 534 Zwięczyca (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - 15-18 w. 173 Zwięczyca (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - 1939-1945 r. - pamiętniki 59, 78 Zwięczyca (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - bibliotekarstwo 1220, 1225 Zwięczyca (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - biografie 59, 78, 303 Zwięczyca (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - literatura - teksty 1020, 1048 Zwięczyca (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - religia 1160 Zwięczyca (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - rolnictwo 294 Zwięczyca (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - sport 998 Zwięczyca (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; Boguchwała) - szkolnictwo i oświata 724, 823, 998

Zabratówka (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Chmielnik) - pożarnictwo 433 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - bezpieczeństwo publiczne 699 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - biografie 53, 332, 1068 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - czasopisma 10 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - fauna 301, 306 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - historia 171 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - kultura 1158 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - muzealnictwo 925 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - muzyka 909 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - pożarnictwo 457, 909 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - przemysł - historia 259 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - religia 10, 1158, 1174 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - religia - biografie 1119, 1153 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - rolnictwo 332 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - socjologia 53 Zaczernie (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Trzebownisko) - zabytki 1068 Załęże (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) - biografie 1068 Załęże (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) gospodarka komunalna 412 Załęże (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) handel i usługi 341 Załęże (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) komunikacja 350 Załęże (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) patologia społeczna 559 Załęże (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) religia 1162 Załęże (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) środowisko 412 Załęże (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) więziennictwo 574, 690, 691, 692, 696 Załęże (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Krasne) zabytki 1068 Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - bibliotekarstwo 37 Zarzecze (woj. podkarpackie ; pow. Rzeszów ; gm. Boguchwała) - biografie 272, 1075

87

gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm. gm.

INDEKS AUTORÓW I TYTUŁÓW DRUKÓW ZWARTYCH ORAZ TYTUŁÓW OPRACOWAŃ ZBIOROWYCH ZAMIESZCZONYCH W BIBLIOGRAFII

Almanach podkarpacki 2000 – rec. 33 Brudek A.: Jasność dnia : [wiersze] – 1026 Daszkiewicz A.: Referendum i wybory w województwie rzeszowskim w latach 1946-1947 – 200 Dzieje szkolnictwa w Słocinie – 765 Gmina Boguchwała - rec. 24 Gołos J., Kasprzak-Miller A.: Straty wojenne ; zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945. – 193 Jagusztyn A., Staniszowa Z.: Kalendarium działalności Okręgu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 1947-1997 – 1213 XI [Jedenasty] Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: los i wybór – 774 Klus J., Lignarski A., Szkutnik J.: Dwadzieścia lat Solidarności : kalendarium rzeszowskie – 500 Koczela S.: Stulecie kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marcina w Błażowej – 1177 Konieczny Z.: Był taki czas : u źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie – rec. 181 Liszcz K.: Z melodią do ludzi – 1057 Maryjo Królowo Polski: [sanktuaria i wizerunki maryjne w polsce] – 1141 Ostasz G.: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”: okręg Rzeszów – rec. 204 Ożóg K.: Dzieje parafii Górno : 1599-1999 – rec. 1116 50 [Pięćdziesiąt] lat pzw okręg rzeszowski – 335 Rzeszów i okolice : plan miasta – 88 Rzeszów-Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska – rec. 140 Sopel T.: Niezależny ruch chłopski „Solidarność” w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989 – 473 Sułkowicz J.: Znikające złudzenie – 1059 Szarek M.: Sercem pisane : [wiersze] – 1045 Wspólna obecność : almanach rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz Klubu Literackiego – rec. 1055 Związek Komunalny „Wisłok” : [informator] – 239

88