SERAYPARK PLATINUM KULLANIM KLAVUZU 1. GİRİŞ 1.1.Bilgilendirme klavuzunun Amacı ve Kapsamı Bu klavuzun amacı, Seray Park Platınum yönetiminin standart hale getirilerek konu ile ilgili tarafların bilgilendirilmesi, Seray Park Platınum‟un Bağımsız Bölüm kullanıcılarına, güvenli, konforlu ve ekonomik iĢletilen bir ortam sağlanması ve Site Yönetimi tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmayı kolaylaĢtırmaktır. Bu klavuz konutunuzu teslim aldığınız andan itibaren site içerisindeki yaĢantınıza yol göstermek ve karĢılaĢılması muhtemel sorunlarınız ve sorularınıza cevap vermek amacıyla hazırlanmıĢtır. SerayPark Platınum yönetimine iliĢkin tüm detayların yer aldığı bu klavuz sağlanan tüm hizmetlerden yararlanan Bağımsız Bölüm kullanıcılarının site yaĢamını kolaylaĢtırmak için hazırlanmıĢtır. Konut sahiplerinin konutlarını kiraya vermeleri halinde; bu klavuzu mutlaka okumalarını kiracıya bildirmeleri gerekmektedir. 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Genel Tanım SerayPark Platınum ; Ġzmir Ġli, Çiğli Ġlçesi , Balatçık Mahallesi, 28K – 4D Pafta, 22152 Ada, 2 no‟lu Parsel de kayıtlı 3.550 m2 arsa üzerinde 2 blok olarak inĢa edilmiĢtir. SerayPark Platınum yönetim açısından 36 adet bağımsız bölümden oluĢmaktadır. 2.2. Konutlarınızın Teslimi Sizlere yapılan duyuru üzerine; bizzat veya vekiliniz aracılığı ile, konut teslimini yapmak amacıyla görevlendirdiğimiz personelimizle birlikte, konutların içerisinde yapılmıĢ olan tüm imalatların, beraberce kontrol edilerek tarafınızdan teslim alınması gerekmektedir. Konutların teslimi esnasında herhangi bir üretim hatası varsa görevli elemanımızın tutanak ile kayıt alması halinde, kusur en kısa zamanda giderilecektir. Konutunuzu teslim aldıktan sonra konutunuzun güvenliği daire sahiplerinin sorumluluğu altında olacaktır. Ayrıca bu klavuzda yer alan SerayPark Platınum Yönetim Planı hükümlerine riayet etmeniz, ileride site içerisinde ortak yaĢama devam edeceğiniz diğer site sakinlerinin hakları açısından önem taĢımaktadır. 2.3. Site ve Konutlar Teknik Alt Yapı ve Özellikleri 2.3.1. Elektrik sistemleri 2.3.1.1. Sigorta ve Aydınlatma Sistemi Konutunuzun içerisindeki sigorta panosunda kaçak akım rölesi ve daire içi ana kesici sigortası bulunmaktadır. Kaçak akım rölesi; topraklama tesisatının sağlıklı çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol eder. Bu röle tüm elektrik tesisatının ve beyaz eĢyaların insan hayatı için tehlike oluĢturacak kaçaklarının oluĢmasını engellemek için kullanılmıĢtır. Dairelerde iki adet kaçak akım rölesi bulunmaktadır. Bunlardan biri, dairenizdeki sigorta panosunda, diğeri ise blok zemin katındaki elektrik odasında sayaç panosu üzerinde ana kesici sigortanız ile birlikte bulunmaktadır. Dairenize hitap eden kaçak akım rölelerinizin atması, o anda kullanmakta olduğunuz herhangi bir elektrikli cihazınızda bir problem olduğuna iĢaret etmektedir. 2.3.1.2. Ġnterkom Sistemi Dairenizde tesis edilmiĢ olan interkom sistemi, dairenin bulunduğu bölgede bulunan blok kapısı, site giriĢi, bina görevlisi ile irtibat kurmanız amacıyla kullanılabilmektedir. 2.3.1.2. TV Sistemi Konutlarda kablolu TV sistemine uygun TV sistemi kurulmuĢtur, buna iliĢkin site içi altyapı borulama iĢlemi de yapılmıĢtır. 2.3.1.3. Asansörler SerayPark Platınum‟ da yer alan A ve B bloklarının içlerinde bulunanasansörler genel olarak blok büyüklüğüne göre yolcu trafiğini karĢılayacak Ģekilde hesaplanmıĢtır. Her blokta 1 adet olmak üzere 2 adet asansör bulunmaktadır. Blok içerisindeki 1,6 m/sn kademesiz hızlı asansörlerin 1 adedi 1000kg (10 kiĢi) kapasitede olup insan ve yük taĢıyabilecek ġekilde tasarlanmıĢtır. Asansörler Ģebeke elektrik sisteminden beslenmekte olup, olası bir elektrik kesintisinde, asansör sistemindeki acil durum tertibatı devreye girerek asansör kabinini en yakın kata getirerek kapılarını açar ve güvenli Ģekilde tahliyeyi sağlar.

Asansör Kullanımı Asansör Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar Ģunlardır: • Asansörlerin hangi katlarda duracağı sistemde tanımlanmıĢtır. • Asansör kabinine girdikten sonra sadece gideceğiniz katın numarasına basınız. Bu, asansörün gereksiz katlarda durmasını önleyerek zaman ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. • Asansörde kaldıysanız paniğe kapılmadan alarm düğmesine basınız ve asansör içerisinde bulunan telefon ile güvenlik odasını ikaz ediniz. Bu sayede ilgili personel en kısa sürede yardımınıza gelecektir. • Tadilat sırasında ortak alanlarda (asansör vb.) oluĢabilecek zararlar fatura edilecektir. • Asansörü gereksiz yere durdurmaya almayınız. • Yük taĢıma limitini aĢması durumunda asansöre binmeyiniz. • Daire içlerinde tadilat yapılacağı zaman taĢınacak olan moloz, kum, yalıtım malzemeleri, harç, alçı vb gibi toz ve pislik çıkaran malzemeler torbalar içinde ve asansör kabini izole (karton, köpük vb.. ile) edilerek taĢınmalıdır. Toz asansör kabin elemanlarına zarar vereceğinden dolayı ( fotoseller tozlandığında özelliğini kaybedecektir) torbaların ağızları kapalı olarak taĢınmalıdır. Asansör kabinine zarar verecek (duvarların çizilmesi, aynanın kırılması vb.) nitelikteki taĢıma iĢlemleri yapılmamalı ya da gerekli tedbirler alındığından emin olduktan sonra taĢınmalıdır.

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

2.3.2.4. Hidrofor Sistemleri Her blok için ayrı su depoları ve hidrofor daireleri tesis edilmiĢtir. ĠĢletme ve bakımı site yönetimi tarafından yapılmaktadır 2.3.2.5. Gaz Alarm Sistemi Doğalgaz sistemi ile ilgili olarak ; Bloklarda, blok giriĢlerine 1 adet deprem algılama cihazı için, 1 adet de kazan dairesi gaz kaçakları için selenoid vana monte edilmiĢtir. Herhangi bir gaz kaçağı olması durumunda, algılama cihazlarından gelen sinyal bloğun gazını tamamen keserek tehlikenin büyümesini engelleyecektir. 2.3.5 Sıhhi Tesisat Sistemleri 2.3.3.1. Kullanma Suyu Sistemleri Ana Ģebekeden gelen kullanma suyu, her blok için site giriĢinde bulunan su sayacından geçerek bloklara ulaĢır ve bloklarda zemin katta bulunan su depolarından hidroforlarla basınçlandırılarak, dairelere verilir. Soğuk su sayaçları kat sahanlıklarında bulunan tesisat Ģaftları içerisinde bulunmaktadır. 2.3.5.1. Pis Su Sistemleri Pis su tesisatını destekleyen havalık tesisatımız bulunmaktadır. Havalık tesisatımız, pis su tesisatımızda oluĢan istenmeyen kokuların tahliyesini sağlamaktadır. Konutlarda bulunan wc, banyo ve lavabo giderleri, bina ana pis su kolon hatlarına bağlıdır. Daire sakinleri, wc kullanımlarında klozet içine kâğıt, temizlik bezi, poĢet ve benzeri gibi maddeleri atmamaya özen göstermelidir. 2.3.5.2. Yangın Tesisatı Bloklarda merkezi bir yangın pompası ile yangın suyu tesisatı ayrı ayrı beslenmektedir. Her bloğun uygun bir Ģaftı içinde yangın kolonu ve yangın makaralarına sarılı lastik hortumları bulunmaktadır. Herhangi bir yangın durumunda yangın mahalline kadar hortum uzatılarak ve yangın vanası ile lansı açılarak yangına müdahale edilebilir. Yangın makarasındaki hortumun tamamının açılmasına gerek yoktur. Her blok giriĢinde yangın anında ilgili Ġtfaiye Birimlerinin kullanımına imkan sağlayacak Ġtfaiye bağlantı ağızları bulunmaktadır. 2.3.5.3. Hidrofor Sistemi Her blok için ayrı su depoları ve hidrofor daireleri tesis edilmiĢtir. ĠĢletme ve bakımı site yönetimi tarafından yapılmaktadır. 2.3.3.6. Havuz makine dairesi Havuz makine daireleri, havuz platformu altında yer almaktadır. 2.3.5.4. Bahçe Sulama Site içi yeĢil alanların sulanması otomatik olarak yapılacaktır. Sprinkler vb. sulama sistemi bünyesindeki aparat ve cihazlara dokunulmamalıdır. ĠĢletme ve bakımı site yönetimi tarafından yapılmaktadır. 2.4. Site Ortak YaĢam Alanları 2.4.1 Yüzme havuzları Sitede bulunan yüzme havuzu genel olarak site sakinlerinin faydalanmaları amaçlıdır. Site haricinde gelen misafirlerin site sakinleri ile birlikte olmak kaydıyla havuzdan faydalanmaları için site yönetiminin koyduğu kurallar geçerlidir. Bu konuda daha kapsamlı bilgi için site yönetimi ile temas kurulması gerekmektedir. ĠĢletme ve bakımı site yönetimi tarafından yapılmaktadır. 2.4.2 Yönetim – Hizmet binası A Blok zemin katında site yönetiminin hizmet vereceği yönetim ofislerinin kullanımı, site yönetiminin inisiyatifi ile personelin giyinme, malzeme stokları ve yemek hizmetleri için kullanılır. 3. YÖNETĠM 3.1. Geçici Yönetim Amac ; Seray Group „un bu güne kadar 25 yıllık deneyiminden edindiği tecrübeleri kat maliklerine aktarmak, idari ve teknik yapılanmayı organize etmek (blok temsilci ve yardımcılarının seçilmesi, Yönetim ve Denetim Kurulunda görev yapacak kat maliklerinin seçimi, iĢletme bütçesinin yapılması, aidatların belirlenmesi, toplanması, idari ve teknik ofis personellerinin alımı, sitenin bakımı, korunması, güvenliğin sağlanması vs gibi), teslimden hemen sonra ortaya çıkabilecek yönetsel ve idari boĢluğu doldurarak ortaya çıkabilecek sorunlara kısa sürede müdahale ederek zaman ve emek kaybına yol açılmasının önüne geçmek, iĢlerin geciktirilmeksizin sağlıklı bir Ģekilde yürümesini sağlamak ve kat maliklerinin ve ileride site yönetiminde görev alacak maliklerin site yöneticiliğine oryantasyonunu sağlamak amacıyla Geçici Yönetim oluĢturulmuĢtur. Süresi ; SerayPark Platınum‟u oluĢturan konutların yapı kullanma izin belgesinin ilgili idarece onaylanması tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süresince Geçici Yönetim görev yapacaktır. Bir kereye mahsus olmak üzere ve 2 (iki) yıl süre ile görev yapacak Geçici Yönetim, sürenin sonunda Yönetim Planında tarif edilen usule uygun olarak seçime giderek tamamı kat maliklerinden oluĢan Kurulların seçilmesine kadar görevini sürdürecektir. Üyeleri ; Geçici Yönetim Kurulu 5 kiĢiden oluĢmaktadır. Bu üyelerin 2 (iki)‟si kat maliki, 2 (iki)‟si Seray Yönetim tarafından atanan personel ve 1 (bir) Seray ĠnĢaat tarafından atanan personelden oluĢmaktadır. ĠĢlevi ; 5 (BeĢ) kiĢiden oluĢan Geçici Yönetim Kurulu, 2 yıl süresince, Yönetim Planında tariflenen Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup bu kurulların tüm görevlerini üstlenmiĢtir.

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

Seçimi ; Konutların tesliminden önce Seray ĠnĢaat tarafından yapılan çağrı üzerine her bir blok kendi blok temsilci ve yardımcılarını seçmektedir. 2 Bloktan müteĢekkil SerayPark Platınum bu seçimler sonucu 2 Blok temsilcisini ve 4 blok temsilci yardımcısını toplamda 6 kat malikini belirler. Bu blok temsilci ve yardımcıları Seray ĠnĢaat tarafında yapılan çağrı üzerine bir araya gelerek kendi aralarında yaptıkları seçimle Geçici Yönetimde 2 yıl süre ile görev yapacak olan 2 kat malikini seçerler. Aynı toplantı da 3 kat maliki de Geçici Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak seçilmektedir. Geçici Yönetimin 2 (Ġki)‟si Seray Yönetim ve 1 (bir)‟iSeray ĠnĢaat üyesi ise ilgili firmalar tarafından atanarak görevlendirme yazısı ile ilk Geçici Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunurlar. Kararlar; Geçici Yönetimde görev yapacak 2 Kat Maliki Üyenin seçiminden ve belirlenmesinden sonra Geçici Yönetim Kurulu Seray ĠnĢaat‟ın çağrısı üzerine ilk geçici Yönetim Kurulu toplantısını yapar. Geçici Yönetim salt çoğunlukla toplanır ve en az üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile karar alır. Geçici Yönetim kararlarını her bir sayfası notere onaylattırılmıĢ Geçici Yönetim Kurulu Karar Defterine iĢler. Ġlk toplantıda Yönetim Planına uygun olarak görev dağılımı ve diğer toplantının hangi tarih ve saatte yapılacağı da belirlenir. Geçici Yönetim süresince, Geçici Yönetim Kurulu Yönetim Planında Genel Kurul ve Yönetim Kurulu olarak tariflenmiĢ kurulların tüm görevlerini 2 yıl süresince ifa eder. Geçici Yönetim Kurulunda görev yapan kat maliki 2 kiĢi de bu iki yıl süresince görev yapacaktır. Denetim Kurulu; 2 (iki)‟si Kat Maliki ve 1 (bir)‟i Seray ĠnĢaat tarafından atanan personel olmak üzere 3 kiĢiden oluĢmaktadır. Geçici Yönetim süresince (2 yıl süre ile) görev yapacak olan Denetim Kurulu baĢta sitenin harcamalarını denetlemek ve raporlamak olmak üzere Yönetim Planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda tariflenmiĢ olan görevleri yapmaktadır. Geçici Yönetim Kurulunda görev yapacak olan 2 Kat Maliki ve 3 yedek üyenin seçiminin yapıldığı toplantıda Blok Temsilci ve yardımcıları kendi aralarından, Denetim Kurulunda 2 yıl süresince görev yapacak olan 2 (iki) Denetim Kurulu üyesinin ve 1 (bir) yedek üyenin seçimini de ayrıca yaparlar. Denetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir üyeyi Denetim Kurulu BaĢkanı olarak seçer. Denetim Kurulu yapacağı toplantıları her bir sayfası noterlikçe onanmıĢ bir deftere kaydeder. Bu defterin sorumluluğu Denetim Kurulu BaĢkan‟ındadır. 3.2. Yönetim Planı SERAYPARK PLATINUM YÖNETİM PLANI I - BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER : ĠĢbu yönetim planı, Ġzmir Ġli, Çiğli Ġlçesi, Balatçık Mahallesi, 28K -4D Pafta, 22152 Ada, 2 nolu Parsel üzerinde yapılacak olan SERAYPARK PLATINUM içerisinde yer alacak olan binalarda yer alan bağımsız bölümler için tesis edilen irtifak haklarına uygun olarak tanzim edilerek kat malikleri veya irtifak hakları sahipleri tarafından imzalanmıĢtır. Tüm kat malikleri ve irtifak hakları sahipleri bu yönetim planına ve irtifak haklarına uygun olarak gayrimenkulün yönetimini kabul ve taahhüt ederler. SERAYPARK PLATINUM kapsamında yukarıda belirtilmiĢ parselde kurulacak olan SERAYPARK PLATINUM 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanununun emredici hükümleri saklı kalmak üzere bu yönetim planına göre yönetilir. Madde 1: Tanımlar Bu yönetim planının uygulanması ve yorumunda Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan terim ve tanımlara baĢvurulmak gerektiğinde aĢağıdaki bentlerde yazılı tamamlayıcı kurallar göz önünde tutulur. a) Ana taĢınmaz: Genel hükümlerde bahsi geçen parselin tamamında kurulacak olan bağımsız bölümler, eklentiler, ortak yerler, park, bahçe, havuz sair yer üstü ve yeraltında yapılmıĢ olan bütün yapı ve tesisleri içerecek ve SERAYPARK PLATINUM adını taĢıyan bütünü, b) Bağımsız Bölüm: SERAYPARK PLATINUM‟un sınırları içinde, projesine göre ayrı ayrı ve baĢlı baĢına kullanılmaya elveriĢli olup bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri, c) Ortak yerler: Bağımsız bölümlerin dıĢında kalıp korunma ve ortaklaĢa kullanma ve faydalanmaya yarayan yerleri ve tesisleri, SERAYPARK PLATINUM’daki ortak yerler; SERAYPARK PLATINUM „un sitesi üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin birlikte kullandıkları su, kanal ve mecralar ile birlikte kullanım zorunluluğu bulunan yer ve Ģeyler otoparklar, havuz, kapalı sosyal tesis, depo ve sığınaklar, taĢınmazların aralarındaki ana ve ara yollar, umumun istifadesine bırakılmıĢ yeĢil alan, sosyal donatı alanı, spor sahaları, genel aydınlatma gibi sitede bulunan bütün bağımsız bölümlerin yararlanacağı yerler ve Ģeyler, v.b. Bloklardaki ortak yerler; Blok giriĢi, müĢterek duvarlar, Blok içi aydınlatma; Asansörler, çatı, bodrum, makine dairesi ve müĢterek tesisatlar. d) Arsa Payı: Arsanın bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarını, e) Kat maliki: Medeni Kanun hükümlerine göre mülkiyet sahibi olmasa bile SERAYPARK PLATINUM üzerinde tesis edilmiĢ olan kat irtifakı hisselerini satın alanları, f) Blok Kat Malikleri Genel Kurulu: SERAYPARK PLATINUM „da bulunan her bir blok kat maliklerinin katıldığı ve kendi blok temsilcilerini ve yardımcılarının seçildiği genel kurulu, g) Blok Temsilcisi: Blok Kat Malikleri Genel Kurulunda blok kat malikleri tarafından seçilen, SERAYPARK PLATINUM yönetim kurulu ile blok arasındaki iletiĢimi sağlayan ve SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunda yardımcıları ile birlikte kat maliklerini temsil yetkisine haiz olan kiĢiyi, h) Blok Temsilcisi Yardımcıları: Blok Kat Malikleri Genel Kurulunda seçilen ve kendi bloklarında bulunan kat maliklerini SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunda Blok temsilcileri ile birlikte temsil edecek olan kiĢileri, SERAYPARK PPLATINUM Genel Kurulu: Yönetim planı kapsamı içerisinde yer alan bölgelerdeki bloklardan

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

seçilmiĢ, Blok Temsilcileri ve Yardımcıları ile yedek üyelerden oluĢan kurulu, i) SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu: SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu üyeleri arasından seçilen kiĢilerden oluĢan ve kat mülkiyeti yasasında tanımlanan yönetici yetkilerine sahip olan kurulu, j) SERAYPARK PLATINUM Yönetimi: Gerek Yönetim Kurulu gerekse Yönetim Kurulu tarafından dıĢarıdan atanan ve Site yönetimini üstlenen kiĢi veya kuruluĢları, ifade eder. Madde 2 : Ortak Yerlerin Kullanılması Ortak yerler kat malikleri tarafından, Yönetim planında belirtildiği Ģekilde, arsa paylarına bakılmaksızın eĢit olarak kullanılır. Bağımsız bölüm maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri, ortak yerlere iliĢkin düzenlemeler çerçevesinde bu yerleri kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. Ortak yerlerden yararlanma ve bu yerleri kullanmada hak sahipleri birbirlerinin haklarına titizlik göstermeye bu haklarını kullanırken iyi niyet kurallarına uymaya ve ortak yararlanmayı engelleyici davranıĢlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar. Kat Malikleri SERAYPARK PLATINUM yönetimince kendilerine ayrılan yerler dıĢındaki ortak yerlere hiçbir Ģey bırakamazlar, araba park edemezler, ev hayvanlarını bağlayamazlar ve gezdiremezler. Madde 3: Yönetim Planının Uygulama Önceliği Bu yönetim planının hükümleri SERAYPARK PLATINUM’ da ve tüm binalarda Kat Mülkiyeti iliĢkilerinden ve bu iliĢkilerin yönetiminden dolayı ortaya çıkacak bütün sorunlarda ve uyuĢmazlıklarda mevzuatta yer alan ve aynı konuyu düzenleyen tamamlayıcı ve yorumlayıcı nitelikteki kurallardan önce gelir ve birinci derecede öncelikli olarak uygulanır. Yönetim planının değiĢtirilmesi için bütün kat maliklerinin beĢte dördünün oyu Ģarttır. Yukarıdaki fıkrada öngörülen öncelik, emredici nitelikte bir hükmün uygulanmasını gerektiren haller dıĢında Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinin 2. fıkrası ile aynı kanunun 9. maddesinin uygulanmasında da geçerlidir. Madde 4 : Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Haller ĠĢ bu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, tapu sicilinde veya kat maliklerinin sözleĢmelerinde de hüküm bulunmaması hallerinde Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun veya diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır. II – ĠKĠNCĠ BÖLÜM A - Hak Sahibi: Madde 5: SERAYPARK PLATINUM üzerinde kurulacak olan kat mülkiyetinin malikleri, adları bağımsız bölüm tapu kütüğündeki sahifesinde kat irtifakı veya mülkiyet hakkı tescil edilmiĢ kiĢilerdir. Bir bağımsız bölümün tescilli maliki birden çok kiĢi ise, hakların kullanılması açısından hepsi birlikte hareket etmeye birlik sağlanamıyorsa kat mülkiyeti iliĢkileri bakımından kendilerine bir temsilci tayin etmeye veya ettirmeye mecburdurlar. Bağımsız bölüm maliki tüzel kiĢi ise kat mülkiyetinden doğan haklar tüzel kiĢinin yetkili organınca kullanılır. Bir bağımsız bölüm üzerinde tamamını kapsayan intifa veya sükna hakkı varsa bu hakkın devamı süresince kat mülkiyetine iliĢkin hak ve yetkiler intifa veya sükna hakkı sahibi tarafından kullanılır. Medeni kanunun çıplak mülkiyet in korunması hakkındaki hükümleri saklıdır. Madde 6 : Hak Sahibine Tabi KiĢiler Kat Mülkiyetinden doğan ve malike kendi bağımsız bölümü ile ana taĢınmaz ve ortak yerlerinde maddi kullanma ve yararlanma yetkisi veren haklar, bağımsız bölüm malikine bağlı olarak bağımsız bölümde bulunan kiĢilerce de kullanılır. Bu kullanma yetkisi kat malikinin sahip olduğu yetkilerden fazla olmamak Ģartıyla aĢağıda belirtilen kurallara bağlıdır. a) Bağımsız bölümde malik ile birlikte yaĢayan kan ve sıhri hısımları, malik tarafından açık veya örtülü olarak onayladığı ölçüde bağımsız bölümü ve ortak yer ve Ģeyleri kullanma ve buralardan yararlanma yetkisine sahiptirler. b) Bağımsız bölümde kiracı sıfatı ile oturanlar, kira hakkının sağladığı ölçüde bağımsız bölümü ve ortak yer ve Ģeyleri kullanmaya ve bunlardan yararlanmaya yetkilidirler. Bağımsız bölümün kiralanması halinde ve bu sürede kiracıların kullanımında bulunan ortak yerlerden, örneğin havuzlar, kapalı sosyal tesis vb, aynı anda kat malikleri de istifade edemezler. c) Bağımsız bölümden geçici veya sürekli yararlanma yetkisi veren diğer hukuki iliĢkilerin tarafı olan kiĢiler bu iliĢkinin nitelik ve niceliği ölçüsünde kullanma ve yararlanma yetkisine sahip olurlar. d) Bağımsız bölüm maliklerinin, intifa hakkı veya sükna hakkı sahiplerinin yahut kiracıların hizmetçi, yardımcı, bakıcı, sürücü gibi müstahdemleri, istihdam iliĢkisinin getirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayı ile bağımsız bölümde bulunabilirler. Ve istihdam iliĢkisinin zorunlu kıldığı ölçüde ortak yerleri kullanabilirler. Ancak yüzme havuzlarından faydalanamazlar. Madde 7: Hakların Genel içeriği Bağımsız bölüm malikleri kendilerine ait bağımsız bölümlerde; Kat Mülkiyeti Kanunun özel hükümlerine, Yönetim Planında yer alan kurallara ve kat iliĢkisinin gerektirdiği diğer sınırlama ve yasaklara uymak koĢulu ile bağımsız bölümü dilediği gibi kullanmaya, Kat Mülkiyeti Kanunu, sözleĢmeler saklı kalmak Ģartıyla Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Yukarıdaki sınır ve yasaklara uymak koĢulu ile bağımsız bölümü dilediği gibi kullanmaya yine bu çerçevede kalarak kullanma ve yararlanma hakkını baĢkalarına vermeye kiralamaya, paralı yada parasız olarak devretmeye bakım ve gider paylarını ödemek koĢulu ile boĢ tutmaya yetkilidir. Her kat maliki ve kat malikine tabi kiĢiler ana taĢınmaza ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karĢı sorumludur. Madde 8: Yönetime Katılma Kat malikleri ana taĢınmazın yönetimine katılma hakkına sahiptir. Kiracıların bağımsız bölüm adına yönetime katılması için bağımsız bölüm malikinin açıkça yetki vermesi gerekir. Böyle bir yetki verilmemiĢse kiracı Kat malikleri genel kurulu toplantısına kabul edilmez. Bu hüküm kiracıların, bağımsız bölümlerle ortak yerlerin kullanılması ve bu yerlerden yararlanılması konusundaki dilek ve Ģikayetlerini doğrudan doğruya yönetici veya SERAYPARK PLATINUM yönetim kuruluna bildirmelerine ve sonucu hakkında bilgi istemelerine engel değildir. Madde 9: Yükümlü ve Sorumlu KiĢiler

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

Kanundan, yönetim planından doğan borç ve yükümlülüklerin asıl yükümlü ve sorumlusu bağımsız bölüm malikleridir. Bağımsız bölümlerde kiracı, sükna veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla yahut bunlara benzer bir sebeple bağımsız bölümde devamlı olarak oturan ve yararlanan kiĢilerde kat malikleri ile birlikte borç ve mükellefiyetlerden dolayı müteselsil olarak sorumludurlar. Ana taĢınmazda, bağımsız bölümlerde veya ortak yerlerde hizmet, istisna vekâlet türünde herhangi bir iliĢki ile zilyet veya yardımcı zilyet durumunda bulunanlar da kanun veya yönetim planı hükümleriyle belirlenmiĢ olan emir ve yasaklara uymaya mecburdurlar. Madde 10: Ana taĢınmaz ile ilgili Genel Hükümler Bağımsız bölüm malikleri ve ondan daimi yararlananlar, SERAYPARK PLATINUM „ un çağdaĢ yapım ve düzenleme tekniklerine göre oluĢturulmuĢ mimari ve doğal karakterini muhafaza ve devam ettirmekle yükümlüdürler. Bağımsız bölüm malikleri ana taĢınmazın bütün olarak birlikte yaĢama koĢullarına uygun halde bulunmasını bu halin devamını ve bunlar için koruma ve bakım iĢlerinin aksamadan yapılmasını sağlamak üzere birbirlerine karĢı sorumludurlar. Keza bağımsız bölüm malikleri kullanma, hukuki iĢlem ve tasarruflarında da aĢağıdaki kısıtlamalara tabidirler. Bu borç ve sorumluluğun içine giren baĢlıca yükümlülükler Ģunlardır: a) Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taĢınmaz ile bunlardaki ortak yerlere ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları, kanun ve bu yönetim planının emir ve yasaklarına ve yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar. b) Kat Malikleri ana taĢınmazın korunması ve bakımı için kendilerine yüklenen borçlara kendilerine tabi olarak taĢınmazda oturan veya bulunan kiĢilerin de riayetlerini sağlamakla yükümlü ve bu kiĢilerin eylemlerinden dolayı sorumludurlar. c) Kat malikleri birbirlerine karĢı Medeni Kanunda düzenlenmiĢ bulunan komĢuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komĢuluk iliĢkilerinin gerektirdiği tavır ve davranıĢlarda bulunmakla yükümlüdürler. d) Bağımsız bölümü oluĢturan binanın dıĢ elemanlarında yapının mimari görünümünü etkilesin etkilemesin hiçbir değiĢiklik yapamazlar. e) Balkonlar kesinlikle kapatılamaz. f) Kat Malikleri Koruma amacına yönelik olarak sadece zemin katlarda pencere ve balkon demiri ve benzeri ilavelerin yapılması için SERAYPARK PLATINUM Yönetiminden izin alınması gerekir. Bu izin ancak SERAY İNŞAAT ‟ın proje müelliflerince hazırlanmıĢ bulunan demir korkuluk projelerine uygun olmak koĢulu ile verilebilir. Panjur kesinlikle konulamaz. g) Kendi bağımsız bölümlerinde binanın ana taĢıyıcı sistemine ve blok ortak alanlarına zarar vermemek suretiyle ve yapılacak tüm tadilatlar için projelendirme yapılarak , SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu‟ndan ise yapım izni almak suretiyle tadilat yapabilirler. Bu izinler yasalarca tanımlanan diğer izinlerin yerine geçmez veya bunları hükümsüz kıldığı anlamına gelmez, bu nedenle gerekmesi halinde yerel Ġdarelerden alınacak izinler vb ilgili kat malikinin sorumluluğu altındadır. h) Kat Malikleri kendi bloklarının çevresini daraltıp geniĢletemezler, orijinal projeye aykırı Ģekilde çit veya benzeri manialarla çeviremezler. Bahçelerde dikilecek ağaçların türleri SERAYPARK PLATINUM peyzaj projesi esas alınmak üzere SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Bu karara aykırı olarak ve gerek sitenin genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüĢünü etkileyecek Ģekilde ve boyda büyüyecek ağaç dikilemez. ı) Kurbanlık hayvanların muhafaza Ģekli ve kesilmesi konularında SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara uyulur. Köpek, kedi kuĢ, vb gibi evcil hayvanlar ancak komĢuluk hukuku ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak, site dahilinde veya bağımsız bölüm balkonlarında bu hayvanları bulundurmamak, bağlamamak kayıt ve Ģartı ile mümkündür. Bu konuda ana Ģart bu gibi hayvanların SERAYPARK PLATINUM’ da bulunan diğer komĢuları kesinlikle rahatsız etmemeye azami özen göstermektir. SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunca belirlenen dolaĢım alanları dıĢında ev hayvanları gezdirilemez, keza ev hayvanlarının dıĢkılarının da kendileri için ayrılan bölümler dıĢına yaptırılmasına müsaade edilemez. Bu gibi ev hayvanlarının gerek apartman komĢularını ve SERAYPARK PLATINUM un ortak alanlarında herhangi bir sakini veya personeli veya misafirleri, sesleri, pislikleri ile rahatsız etmeleri halinde maddi veya manevi sorumluluklar esasen genel hukuk kuralları içinde ve belediye mevzuatında bulunmaktadır. i) Bağımsız bölümler randevuevi, kumarhane veya benzeri gibi ahlaka ve adaba aykırı Ģekilde kullanılamaz. Mesken olarak kullanılacağı tespit edilen bağımsız bölümler de hiçbir Ģekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, dans kulübü, dans salonu, jimnastik salonu, elektronik oyunlar salonu gibi spor ve eğlence yerleri ile fırın, lokanta, pastane gibi beslenme yerleri ile imalathane, boyahane, temizleyici, dükkân, depo, galeri, çarĢı gibi ticarethaneler, spor, bale, güzellik, moda, kuaför salonları dershane, emlak ofisi, kreĢ çocuk yuvası vb iĢyerleri açamazlar. Keza tapuda mesken olarak tescil edilen taĢınmazlarda her ne Ģekil ve surette olursa olsun ticari ve mesleki gayelerle kullanılmaması ve gerek Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 24‟de kat malikleri kurulu kararları ile açılabileceği bildirilen iĢyerinin ve keza Yargıtay içtihatları ile açılabileceği bildirilen avukat yazıhanesi, doktor muayenehanesi vb diğer büroların dahi açılmaması istek ve kararındadırlar. Bu nedenle bağımsız bölümlerin her ne Ģekil ve surette olursa olsun konut dıĢında bir Ģekil ve maksatla kullanılabilmesine izin verebilecek bir karar bağımsız bölüm malikler kurulunda veya SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunda alınamaz ve uygulanamaz. j) Bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulundurulamaz ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek Ģekilde sarsıntı yapan, koku, duman toz çıkartan hareket ve iĢler yapamazlar. Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim sair silkeleyemezler su vb Ģeyler dökemezler, çöp atamazlar. Kurutmak maksadı ile dahi olsa balkonlara binaların dıĢ cephelerine veya dıĢtan görülebilecek yerlerine, bahçelere çamaĢır asamazlar. Çiçekler ancak balkon içlerine saksılarla konulabilir. Parapetlere saksı kesinlikle asılamaz.

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

Balkonlara, Ģemsiye, güneĢlik, tente konulamaz. Klima montajı ancak, projelerde belirlenmiĢ yerlere, balkon içlerinde ve dıĢarıdan bakıldığında dıĢ cephede çirkin görüntü yaratmayacak Ģekilde yapılabilir. k) Bağımsız bölüm ve ortak mahallere doğal mimari ve estetik görünümü bozacak Ģekilde direk, levha, tabela, reklam panosu, uydu anteni ve benzeri Ģeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı bayrak, flama asmak, aĢırı ve rahatsız edici Ģekilde göz alıcı aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb Ģeyler kurmak yasaktır. Türk Bayrağı ile Futbol takımlarının flamalarının asılması bu yasak hükmünün kapsamı dıĢındadır. Ancak bu durumda dahi asılacak bayrak veya flamaların alt kat sakinini rahatsız etmeyecek ebatta olması zorunludur. Kiralık veya Satılık Levhası en büyük 0.50*1.5 m ebatlarında olabilir. l) Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek Ģekilde geç vakte kadar süren toplantılar tertip edemezler, niĢan düğün gibi toplantılarında diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunca müsaade edilmedikçe bu tip toplantıları SERAYPARK PLATINUM „ un Ortak mahallerinde yapamazlar. Keza normal zamanlarda da diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemeye özen gösterirler. Madde 11: Arızaların Giderilmesi Hak sahipleri ve onlara tabii olanlar diğer bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu gibi iĢlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması ve bu müsaade sebebiyle kat malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararların lehine müsaade edilen taraflardan derhal ödenmesi veya giderilmesi mecburidir. Madde 12: Yönetim Planının Herkes için Bağlayıcılığı Yukarıda yazılı kullanma veya faydalanmaya iliĢkin hususlarda yönetim planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetlerin bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmesi mecburidir. Mal sahipleri, kiracılar, intifa ve istifade hakkı sahipleri vs sıfatlarla istifade eden kiĢiler yönetim planını bilmiyoruz def‟inde bulunamazlar. Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerin kiralanmasında kiracılarla yapılacak sözleĢmelere, kiracının bu yönetim planından doğan ve bağımsız bölüm malikine ait olan sorumluluk ve yükümlülükleri kabul ettiğini belirten açık bir hüküm koymaya mecburdur. Madde 13: Ortak Yerlerle ilgili Borç ve Yükümlülükler Kat Malikleri ortak yerlerin ve Ģeylerin kullanılması, bakımı, muhafazası ve onarımı ile bu yerler ve Ģeylerden yararlanılması bakımından kanundan diğer mevzuattan bu yönetim planından ve SERAYPARK PLATINUM GENEL KURULU ve SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu „ nca verilen kararlardan kaynaklanan bütün sınırlamalara uymak ve bunlardan doğan borç ve yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar. Yukarıda zikredilen borç ve yükümlülükler kapsamı içinde kalmak üzere hak sahipleri ve onlara tabii olanlar özellikle; - Ortak yerler ve Ģeyler hakkında bu yönetim planında yer alan kuralların gerektirdiği davranıĢlarda bulunmaya, - Ortak yerlerin ve Ģeylerin zarara uğramasına kendisi sebep olmuĢsa bu zararı derhal gidermeye, - Ortak yerlerin muhafaza ve bakım iĢletme ve onarım giderlerinden payına düĢen ödemeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın ödemeye mecburdurlar. Madde 14: Önlem ve Yaptırımlar SERAYPARK PLATINUM da bulunan, bağımsız bölümlerin, ortak yerlerin, Ģeylerin, tesislerin kullanılmasına ve bunlardan yararlanmada, kanun diğer mevzuat ve bu yönetim planı ile SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu ve SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunca alınan kararlara aykırı davranan bağımsız bölüm malikleri ile öteki yükümlü ve sorumlular hakkında kat mülkiyeti kanununa göre yetkili kiĢi ve mercilere baĢvuru talep ve davalar üzerine kat mülkiyeti kanunu ve bu yönetim planı ve ilgili mevzuatla belirlenmiĢ önlem ve yaptırımlar uygulanır. Bu önlem ve yaptırımların baĢlıcaları Ģunlardır. a) Ödenmeyen avans ve gider paylarına aylık %10 hesabı ile gecikme tazminatı uygulanır. Faiz hesabında bileĢik faiz uygulanmaz. b) Temerrüt gösteren Kat Malikleri aleyhine Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinin 2. ve 3. fıkrasındaki yaptırımlar talep ederek dava açılır, icra takibi yapılır. c) Borçlarını ödemeyen malikin bağımsız bölümü üzerine Kat Mülkiyeti Kanununun 22. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kanuni ipotek tesis edilebilir. d) Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu yönetim planında gösterilen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek ve özellikle Kat Mülkiyeti Kanununun 25. maddesinin 3. fıkrasının a,b,c bendlerinde sayılan ve çekilmez hale getiren Hak sahipleri ve onlara tabii olanlar aleyhine aynı 25. madde 2. fıkra uyarınca dava açılabilir ve bu maddenin 1. fıkrası hükmü uygulanması istenebilir. e) TaĢınma veya herhangi bir sebeple ortak yerlerde meydana getirilen zararın tamamı zararı verenden tahsil edilir. f) Bu maddenin yukarıdaki fıkralarında yazılı hükümler saklı kalmak ve gerektiğinde kullanılmak kaydı ile SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu ve SERAYPARK PLATINUM Yönetimince borç ve yükümlülüklerine aykırı davranıĢlarda bulunan sorumlular hakkında aĢağıda belirtilen önlem ve yaptırımları da uygularlar. aa) Borç ve yükümlülüklerine aykırılığın giderilmesi için yazılı ve sözlü uyarıda bulunur. Bu uyarı, yönetici imzasını taĢıyan yazının, sorumlu kiĢinin konutuna veya bilinen baĢka adresine posta ile yahut elden ulaĢmasıyla tekemmül eder. Kanunda özel Ģekle tabi tutulmuĢ ihtar yazılarının tebliğine iliĢkin hükümler saklıdır. bb) Ortak yerlerin kullanılması veya buralardan yararlanma bakımından öngörülen yasaklara aykırı davranıĢlarda bulunan kiĢilere karĢı sorumluluk bulunan hallerde, yönetici veya SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu veya onların tarafından görevlendirilen kiĢi ya da kiĢiler Medeni Kanun, Borçlar Kanununun 52. maddeleri uyarınca koruyucu önlemlere baĢvurabilirler ve bu hükümler çerçevesinde yasaklara aykırı davranıĢın engellenmesi, durdurulması veya ortadan

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

kaldırılmasını sağlayacak eylem ve iĢlemleri de yapabilirler. cc) Devamlılık gösteren ihlallerin durdurulması ve sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılması için yönetici veya SERAYPARK PLATINUM Yönetimi göndereceği uyarıda, ihlalin devam etmesi halinde günlük 50,00 TL‟ na kadar bir ceza uygulayacağını bildirebilir. Günlük olarak uygulanacak ve azami haddi 5.000,00 TL olacak bu ceza 2014 yılı para değerine göre tespit edilmiĢtir. Müteakip yıllarda bu meblağ VUK‟ nca yayınlanan Yeniden Değerleme Oranı nispetinde artırılır. Bu ceza Kat Mülkiyeti Kanunu madde 28 uyarınca Borçlar Kanunun 158. maddesinde düzenlenmiĢ sözleĢme cezası hükmündedir. Bu cezanın uygulanmıĢ olması bu maddenin yukarıdaki diğer fıkra ve bendlerinde yazılı önlem ve yaptırımları da ayrıca talep etmeye mani değildir. Takdir ve tebliğ edilen günlük cezanın talebe rağmen ödenmemesi halinde, tahsile kadar geçecek süre için aylık %10 gecikme tazminatı uygulanır. Bu ceza ve gecikme tazminatı SERAYPARK PLATINUM yönetim kurulu tarafından uygulanır ve ana taĢınmaza ait ortak giderlere sarf edilmek üzere irat kaydedilir. III - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 15: Ortak Giderler ve Yükümlülüklere Katılma Oranı Kanunlarda, diğer düzenlemelerde ve bu yönetim planında baĢka türlü düzenlenmiĢ olmadıkça, Kat Malikleri kendi bağımsız bölümleri, ana taĢınmazdaki ortak yerleri ve Ģeyleri ile ana taĢınmazın yönetimine iliĢkin borç yükümlülük ve sorumlulukları nitelik ve nicelik yönünden birbirinin aynıdır. Bununla beraber ana taĢınmazda (Bloklarda bulunanlar dahil) bulunan ortak yerler, Ģeyler ve tesislere ait tüm giderler bağımsız bölüm malikleri arasında aĢağıdaki Ģekilde paylaĢılır. a) Ana taĢınmazda görev yapan personel giderlerine, SERAYPARK PLATINUM yönetimine verilecek olan ücretlerle ilgili giderlere ve bunlar için toplanacak avansa eĢit olarak, b) Isınma giderlerine kalorimetre cihazı ile ölçülen tüketim karĢılığı kadar, soğuk ve sıcak su giderlerine ilgili sayaçlarla ölçülen tüketim karĢılığı kadar katılmakla yükümlüdür. c) Bunların dıĢında kalan tüm giderlere(ana taĢınmazın sigorta primlerine, ana taĢınmaz ve blok ortak yerlerinin, asansör, hidrofor, spor tesislerinin, yolların, otoparkların, sosyal donatı alanlarının, havuzların, temizlik, bakım, koruma ve onarım, ısınma, elektrik, su ve iĢletme giderlerine, bölgenin demirbaĢ eĢya alımları için ödenecek bedeller, çevre aydınlatma, peyzaj, yeĢil alanlar ve bahçenin sulama giderlerine v.b.) arsa payı oranında katılmakla yükümlüdürler. IV. BÖLÜM YÖNETĠM Madde 16: Blok Kat Malikleri Genel Kurulu Blok Kat malikleri Genel Kurulu, Blokta yer alan bütün bağımsız bölüm maliklerinden teĢekkül eder. Arsa payı ne olursa olsun bloktaki bütün bağımsız bölüm malikleri Blok Kat Malikleri Genel Kurulunun birer tabii üyesidir ve her bloktaki her bağımsız bölüm maliki kendi blok temsilcisini ve yardımcıların seçme konusunda bir oy hakkına sahiptir. Aynı Ģahsın birden fazla bağımsız bölümü mevcutsa her bağımsız bölümü için ayrı bir oy hakkı vardır ancak bir Ģahsın sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz. Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa Blok Kat Malikleri Genel Kurulunda içlerinden vekâlet verecekleri biri bağımsız bölümü temsil eder. Kat maliklerinden her biri diğer kat malikleri veya dıĢarıdan vekâlet verecekleri bir vekil tarafından temsil olunabilirler ancak bir Ģahsın asaleten ve vekâleten vereceği oy sayısı bütün oyların üçte birini geçemez. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise (18 yaĢından küçük, kısıtlı ...) onun yerine velisi veya vasisi veya onların atayacağı vekiller Blok Kat Malikleri Genel kuruluna katılır. Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren blok kat maliki, kat malikleri kuruluna ve görüĢmelere katılabilir fakat o iĢ hakkında oy veremez. Madde 17: Toplantı Çağrı Usulü ve Zamanı Blok Kat Malikleri Genel Kurulu her yılın Aralık ayının ilk onbeĢ günü içinde Olağan olarak toplanır. Toplantıda sırayla her blok SERAYPARK PLATINUM genel kurulunda Bloklarını temsil etmek üzere 1 KiĢi Blok temsilcisi, 2 kiĢi blok temsilci yardımcısı olmak üzere ve toplam 3 kiĢi seçer. Toplantının nerede ve hangi saatte yapılacağı ve gündemi, geçici yönetim süresince geçici yönetim tarafından ve geçici yönetimden sonra ise SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, toplantıdan en az 15 gün önce blok kat maliklerinden blokta oturanlara imza karĢılığı ve blokta oturmayanların ise SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kuruluna vermiĢ oldukları adreslere, adres verilmemiĢ ise tapuda veya satıĢ sözleĢmesinde belirtilen adreslere iadeli taahhütlü bildirilir. Bu adreslere gönderilen tebligat ilgili kat maliklerine yapılmıĢ sayılır. Blok Kat Malikleri Genel Kurulu toplantısı çağrısını Ana taĢınmaz Yönetim Kurulu yapar. Bu çağrı yazısını her bloğun giriĢ kapısına asarak toplantı tarih, yer, gün ve saati ile gündemini bildirir. Bu yazıda, yapılacak toplantıda usulüne uygun seçilmiĢ blok temsilci ve yardımcısı seçimi yapılmazsa, kendileri için SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu tarafından Blok temsilci ve yardımcıları atanacağı bildirilir. Ġlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayının sağlanmaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirtilir. Olağanüstü toplantı çağrılarında gündemden ayrı olarak toplantıyı talep edenlerin adları ile toplantı nedenleri de bildirilir. Ġlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaması halinde en geç bir hafta sonra ikinci toplantının yapılacağı ve ikinci toplantının da yer ve saati bildirilir. Önemli bir sebebin ortaya çıkması halinde ana taĢınmaz Blok temsilcileri ve Yardımcılarının 1/3 ü, SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu veya ana taĢınmaz Kat Maliklerinin 1/3'‟nin istemi üzerine ve yukarıdaki çağrı usulüne uyularak her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir. Madde 18: Toplantı Yeter Sayısı Blok Kat Malikleri Genel Kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı açılmaz ve durum bir tutanakla tespit edilir ve bir hafta içinde ikinci toplantı yapılır. Ġkinci toplantıda yeter sayı aranmaz ve toplantı gelenlerle yapılır. Buradaki arsa payı bağımsız bölüm maliklerinin tapularında mevcut arsa

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

paylarıdır. Madde 19: Toplantı Toplantı; ilk toplantıda yeter sayıda bağımsız bölüm malikinin toplantı yerinde hazır bulunması, 2. toplantıda ise bu sayı aranmadan gelen maliklerin düzenlenen malikler cetvelini imzalaması ile baĢlar. Toplantıyı Yönetim Kurulu baĢkanı, bulunmaması halinde en yaĢlı üye açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir baĢkan ve bir kâtip seçilir. Toplantıda tutulacak tutanak katılan kat maliklerince imzalanır. BaĢkan gündemin görüĢülmesi ile toplantı düzenini sağlar. Madde 20: Gündem ve GörüĢmeler Blok Kat Malikleri Genel Kurulu gündeminde mevcut olan maddeleri görüĢür. Gündem kat maliklerine toplantı çağrısı ile birlikte SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu tarafından gönderilir. Belirlenen gündem dıĢında kat maliklerinin istemi üzerine talep konusu hususlar da gündeme ilave edilir. Toplantıda belirli bir sıra dahilinde her blok kendi Blok temsilcisi ve yardımcılarını seçer. Madde 21: Blok Kat Malikleri Genel Kurulunun Görevleri ve Kararlar Blok Kat Malikler Genel Kurulu sadece 1 yıl için görevli olacak ve her yıl yenilenecek Blok temsilcisi ve yardımcıları seçimi hususunda bağlayıcı karar alabilirler. Blok Kat Malikleri Genel Kurulu kararları sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınır. Ġlk turda gerekli oy çokluğu sağlanamaz ise 2. turda en çok oyu alan adaylar, SERAYPARK PLATINUM genel kurulu içerisinde üye olarak ta görev yapacak olan, Blok temsilcisi ve yardımcıları olarak seçilmiĢ sayılırlar. Blok Kat Malikleri Genel Kurulunda görüĢülen hususlarda tutulan tutanaklar Yönetim Kurulu tarafından o toplantıya katılmamıĢ olan kat malikleri ile bağımsız bölümden yararlananlara duyurulur. Eski Blok temsilci ve yardımcıları yeniden seçilebilirler. Blok Kat Malikleri Genel Kurulu iĢ bu yönetim planında belirtilen blok temsilci ve yardımcılarını seçmek dıĢında kararlar alamazlar. Bu hususlarda karar almaları durumunda bu kararlar Kat Maliklerini bağlamaz. Blok Kat Malikleri Kurulunun aldığı kararlar Blok temsilci ve yardımcılarının seçimi hariç tavsiye niteliğindedir. Blok temsilcileri ve yardımcıları SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunda kararlara diledikleri gibi katılmak haklarına haizdirler. Madde 23: Kayıt ve Belgeler Blok kat malikleri toplantılarında tutulan tutanaklar Blok temsilci ve yardımcıları tarafından SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kuruluna Teslim edilir. Bu tutanaklar SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunca tutulan Blok Kat Malikleri Genel Kurulu Toplantı tutanakları defterinde muhafaza edilir. Madde 24: Blok Temsilcisi ve Yardımcılarının Görevleri Blok temsilci ve yardımcıları, SERAYPARK PLATINUM genel kurulunun doğal üyesidir. Gerektiğinde, SERAYPARK PLATINUM yönetim kurulu tarafından hazırlanacak olan, iĢletme projesine, esas olacak olan tüm bilgi ve detayları oluĢturarak, bloklar ile ilgili ön iĢletme projesi oluĢumuna katkıda bulunurlar. Blok temsilci ve yardımcılarının temel görevi bloklarını SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunda temsil etmek, SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kuruluna katılmak ve blok kat maliklerinin sorunlarını SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu, SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kuruluna Ġletmek, SERAYPARK PLATINUM genel kurulu veya yönetim kurulunun blokları hakkında aldığı kararların uygulamasını sağlamaya yardımcı olmaktan ibarettir. Madde 25: SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu Blok Kat Malikleri Genel Kurulunca seçilen Blok temsilci ve yardımcılarından oluĢur. SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunda her Blok temsilci ve yardımcılarının birer oy hakkı vardır. Madde 26: SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu Toplantı Çağrı Usulü ve Zamanı SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu her yıl Ocak ayının son iki haftası içinde olağan olarak toplanır. SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunun veya SERAYPARK PLATINUM Denetim Kurulunun istemi üzerine olağanüstü olarak her zaman toplanabilirler. Toplantı gündemi tarih, yer ve saati SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından Blok temsilci ve yardımcılarına Ocak ayının ilk haftası sonunda, ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeĢ gün önce gündem ile birlikte imza karĢılığı veya iadeli taahhütlü posta marifetiyle bildirilir. Madde 27: SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu Toplanma ve Karar Yeter Sayısı SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu üye sayısının yarısından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa ikinci toplantı çağrıda belirtilen tarihte yapılır. Ve yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir. Madde 28: Kararların Bağlayıcılığı SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunun kararları, SERAYPARK PLATINUM projesi içerisinde yer alan ve iĢbu yönetim planına dahil edilmiĢ parselde bulunan tüm bağımsız bölüm kat malikleri, Blok temsilci ve yardımcıları, SERAYPARK PLATINUM Yönetim ve Denetim Kurulları ile bütün SERAYPARK PLATINUM sakinleri, irtifak hakkı sahipleri ve bağımsız bölümden herhangi bir Ģekilde faydalananları bağlar. Madde 29: Kararlar SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunun kararları, SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından Noter tarafından her sayfası mühürlü Karar defterine yazılır ve toplantıya katılan bütün kurul üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler aykırılığın sebebini belirterek kararın altını imza ederler. Madde 30: SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunun Görevleri a) Üyeleri arasından 3 asil ve 1 yedek üye olmak üzere SERAYPARK PLATINUM Denetim Kurulunu seçer. b) Üyeleri arasından 5 asil ve 3 yedek üye olmak üzere SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunu seçer.

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

c) Yönetim kurulunca hazırlanan SERAYPARK PLATINUM ortak yerleri iĢletme Projesini onaylar, tadil eder veya yeniden yapar. d) SERAYPARK PLATINUM sınırlarını belirleyen ekli vaziyet planı uyarınca; bu sınırlar içinde bulunan yerlerin, her türlü yönetim iĢletme faaliyetlerinin yapılması, genel aydınlatılması, blok içlerinin aydınlatılması, park, bahçe, spor alanı gibi SERAYPARK PLATINUM dahilinde umumun kullanılmasına terk edilen sahaların bakımı iĢletilmesi ve bunlardan yararlanma imkanlarının aranması, bu yerlere yeni tesisler yapılması, bunlardan yararlanmak, bakım, onarım ve kullanılmaları için esasları tespit eder ve bu amaçla belediye ve resmi mercilerle iliĢkiler kurar ve bu konularda kararlar alır, SERAYPARK PLATINUM da yer alan tüm ortak yerler, tesisler ile bunların bakım, onarım ve iĢletilmesine iliĢkin kararların alınmasını sağlar. e) Alınan kararların SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu tarafından uygulanmasını sağlar. f) Ortak yerlerin kullanım Ģeklini belirler. g SERAYPARK PLATINUM ile ilgili her türlü problemi çözüme kavuĢturur h) Bu yönetim planında yer alan yaptırımların uygulanması konusunda kararlar alır. Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçiminin ilk turunda her üye için ayrı ayrı en az salt çoğunluk kadar oy sağlanamaz ise ikinci turda en çok oy alanlar seçilir. MADDE 31: SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu Üyeleri, Bağımsız Bölüm maliklerine karĢı aynen vekil gibi sorumludurlar. Madde 32: SERAYPARK PLATINUM YÖNETĠM KURULU Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda bir baĢkan, bir baĢkan vekili ve bir de muhasip üye seçerek görev bölümü yapar. SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunun kararları her sayfası noterce onaylanmıĢ SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu karar defterine yazılır ve altı toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Aykırı oyu olanlar da bunu belirterek imzalarlar. Bu defter SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu BaĢkanının kiĢisel sorumluluğu altında saklanır. DeğiĢen baĢkanlar arasında tutanakla devir teslim edilir, durum kurulun bilgisine sunulur. SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu kararları ile devir teslim tutanakları da tarih sırasına göre ve numara verilmek suretiyle saklanır. Madde 33: Ücret Ödenmesi SERAYPARK PLATINUM Yönetim ve denetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ödenecekse miktar ve Ģartları SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu tarafından karara bağlanır. Madde 34: SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunun Görevleri Kanun, diğer düzenlemeler ve bu yönetim planındaki kurallara uyarak Kat Maliklerinin tavsiyelerinden de yola çıkarak SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunca alınan kararlara bağlı olarak, SERAYPARK PLATINUM ‟un bütün yönetim iĢlerini yürütür. BaĢlıca görevleri Ģunlardır: a) SERAYPARK PLATINUM un ortak yerlerinin amaca uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve yönetimi için gerekli çalıĢmaları yapmak, bunların sonuçlarını SERAYPARK PLATINUM Genel Kuruluna bildirmek, ivedi önlemleri almak, gözetim ve denetimi sağlamak, Genel Kurulca alınan kararları uygulamak, uygulanmasını sağlamak. b) Bağımsız bölüm malikleri ile diğer ilgili kiĢilerin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak, aykırı davranıĢlar hakkında gerekli yaptırımlara baĢvurmak, SERAYPARK PLATINUM ve ortak yerleri ilgilendiren konularda üçüncü kiĢiler ve resmi mercilerle iliĢkiler kurmak, yasal giriĢimlerde bulunmak, tebligat yapmak, tebligat kabul etmek, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında dava açmak, icra takibi yapmak ve kanuni ipoteğin tapuya tescilini sağlamak, SERAYPARK PLATINUM aleyhine açılmıĢ dava ve takiplerde SERAYPARK PLATINUM sitesini temsil etmek, SERAYPARK PLATINUM sitesini üçüncü kiĢiler önünde SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu BaĢkanı temsil eder. BaĢkan yönetim kurulu adına Avukat vekil tayin edebilir. c) Blok Kat Malikleri Genel Kurulu ile SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. d) Bağımsız bölüm maliklerinden genel giderlere katılma payları ile avansları toplamak, gerektiğinde ivedi hallerde SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak sureti ile ek ödeme kararı alınmasını talep etmek, Blok temsilci ve yardımcıları ile koordinasyon sağlamak. e) Gelir gider kayıtlarını tutmak, belgeleri muhafaza etmek. f) SERAYPARK PLATINUM iĢletme projesini yapmak, bağımsız bölüm maliklerine bildirmek, SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunca kabul edilen iĢletme projesini uygulamak. g) Bölgelerin, blokların, binaların ve ortak yerlerin korunması, bakımı ve onarımı ile iĢletilmesi için gerekli görevli ve hizmetlileri belirlemek, bunlarla sözleĢmeler akdetmek, yenilemek, feshetmek, bunlara ait vergi ve primleri ödemek. h) Siteye ait paralardan günlük harcamalar dıĢında kalanları ulusal bir bankaya yatırmak. i) SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu Karar Defteri, SERAYPARK PLATINUM Yönetim kurulu karar defteri ile Gelir ve Gider Defterlerini usulüne uygun olarak notere tasdik ettirmek, belgeleri muhafaza etmek. j) SERAYPARK PLATINUM Genel Kuruluna yaptığı hizmetler ve iĢler hakkında bir yıllık karar ve faaliyetlerinden bilgi vermek. k) Görev süresi sonunda görev süresine iliĢkin gelir ve giderleri gösterir bir bilanço ve faaliyet raporu hazırlamak ve bunu müteakip dönemde gerçekleĢtirilmesi muhtemel gelir ve giderler göz önünde tutularak hazırlanmıĢ iĢletme projesi önerisi ile birlikte kat maliklerine göndererek, SERAYPARK PLATINUM genel kurulunda görüĢülmesini sağlamak l) Yeteri kadar toplantı yapmak. m) Bağımsız bölüm maliklerinden, kullanıcılarından gelecek Ģikâyet ve önerileri incelemek, değerlendirmek, yanıtlamak, uygun gördüğü önlemleri almak, bunların sonuçlarını SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunun ilk toplantısına sunmak. SERAYPARK PLATINUM sitesine ait gelirlerin toplanması, giderlerin sarfına ait iĢ ve iĢlemler Yönetim Kurulu üyesi

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

olan muhasip üye tarafından yapılır ve buna ait belgelerin toplanması, muhafazası ve kayıtların tutulması, defterlerin tasdiki gibi mali iĢlere ait bütün görevler muhasip üyenin görevi olup onun sorumluluğundadır. n) Türk Telekom A.ġ‟nin onayı olmaksızın altyapı hizmetlerinden baĢkaca firmaları yararlandırmamak, Madde 35: ĠġLETME PROJESĠ : ĠĢletme projesi, SERAYPARK PLATINUM ‟un, bir yıllık yönetiminde (Ocak-Aralık dönemini kapsayan bir yıllık süre) gerçekleĢeceği tahmin olunan gelir ve giderleri ile bunlar için bağımsız bölüm malikine düĢecek payı ve bu pay için ödeyecekleri avans tutarlarını gösteren belgedir. ĠĢletme Projesi taslağı Yönetim Kurulu tarafından oluĢturulur. SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulundan 15 gün önce tüm kat maliklerine tebliğ edilir. Kat Maliklerinin tebliğden itibaren 7 gün içinde ĠĢletme Projesine itiraz etme hakları vardır. Bu Ģekilde maliklere tebliğ edilen iĢletme projesi varsa itirazlarla birlikte Yönetim Kurulu tarafından SERAYPARK PLATINUM Genel Kuruluna sunulur. Ana taĢınmaz genel kurulu iĢletme projesini itirazları da tartıĢarak aynen veya değiĢtirilerek onaylar ve bu Ģekilde oluĢan iĢletme projesi nihai olarak kesinleĢir. KesinleĢmiĢ iĢletme projesi yürürlüğe konarak uygulamaya geçilir. KesinleĢen iĢletme projesi ve SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunun iĢletme giderleri ile ilgili kararları ĠĠK madde 68‟de sayılan belgelerden sayılır. iĢletme projesi, SERAYPARK PLATINUM ortak yerleri için 1 yıl içinde yapılacak faaliyet ve harcamaları içerir. SERAYPARK PLATINUM iĢletme bütçesi, aidat, tahakkuk ve tahsilâtının sağlanmasına, muhasebesinin tutulmasına iliĢkin her türlü büro hizmetleri ayrıca, ısınma giderleri,sıcak su giderlerini,soğuk su giderlerini, blok ortak yerleri ve SERAYPARK PLATINUM içinde bulunan tüm ortak yerlerin,tesis ve ekipmanların, sulama,bitki bakım, elektrik,aydınlatma, ısıtma, periyodik temizlik, güvenlik görevlisi,peyzaj bakım-sulama otopark görevlisi vb personel giderleri, sigorta, kurulmuĢ sistem ve cihazların periyodik servis hizmet giderleri, verilecek tüm hizmetlerde yararlanılacak elemanların giderleri, hidrofor, asansör, jeneratör, havuz,sığınak kazan dairesi,merdiven basınçlandırma fanları,otomatik bahçe sulama sistemi,yangın pompa istasyonu,su depoları vb tesislerin ve ekipmanların bakım, onarım,servis ve iĢletme giderlerini ve SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu tarafından yapılması kararlaĢtırılacak öteki hizmetlerin karĢılanması için gerekli tüm giderleri kapsar. Madde 36: Sorumluluk SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu, SERAYPARK PLATINUM Genel Kuruluna karĢı aynen bir vekil gibi sorumludur. Madde 37: Devir SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulu yükümlü bulunduğu görevlerin yerine getirilmesini SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulunun onayı ile bir sözleĢme ile kısmen veya tamamen bir gerçek veya tüzel kiĢiye devredebilir. Madde 38: SERAYPARK PLATINUM Denetim Kurulu 1 yıl için SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu tarafından toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile 3 asıl 1 yedek üye seçilir. Kendi aralarında bir baĢkan seçerler. Yeniden seçilebilirler. SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kurulunun hesap ve iĢlemlerini denetleyerek sonuçları SERAYPARK PLATINUM Genel Kuruluna iletirler. Noterce onaylanmıĢ Denetim Kurulu karar defterine kararları yazarlar. Madde 39: Geçici Yönetim SERAYPARK PLATINUM Kapsamında bütün yapılar, ortak yer yapı, ve tesisler tamamlanıncaya kadar bu yönetim planında SERAYPARK PLATINUM Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu için öngörülmüĢ bulunan tüm hak, görev ve yetkiler ikisi (2) Seray Yönetim , biri (1) Seray ĠnĢaat ve ikisi (2) Kat maliki (SERAYPARK PLATINUM genel kurul üyesi) olmak üzere tespit olunacak, toplam beĢ ( 5) kiĢiden oluĢan bir kurula verilmiĢtir. Geçici Yönetimin oluĢturulması ile birlikte tüm ortak yerlerin tamamı ve peyzaj alanları Geçici Yönetime teslim edilmiĢ sayılır ve Geçici Yönetim buraların her türlü bakım, onarım, muhafaza, gübreleme, sulama vs iĢlemlerini yapmak sorumluluğu ve zorunluluğundadır. Ancak ilk (geçici) yönetim; bu yönetim planında yer alan parselin yapı kullanım izin belgesinin onaylanmasını izleyen tarihten itibaren 2 yıl devam edecektir. SERAY ĠNġAAT ; binalar teslim edilinceye kadar uygun göreceği bir tarihten 15 gün evvel çağrı yaparak, tüm kat maliklerini, Blok temsilci ve yardımcılarını seçmek üzere toplantıya çağırır.Bu çağrıda, toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, 2 nci toplantının yeri, tarihi ve zamanı da yer alır. Blok Kat Malikleri toplantı gününde toplantı ve karar yeter sayılarını sağlamaları halinde yeter sayısı ile, yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğunun verecekleri kararla Blok temsilci ve yardımcılarını seçerler. Seçilen tüm blok temsilci ve yardımcıları bilahare yukarıda belirtilen yöntem ve biçimde yapılacak çağrı sonrası toplantı ile bu geçici yönetim döneminde, SERAYPARK PLATINUM, geçici yönetim kurulu üyesi olacak kendi aralarından seçecekleri 2 asil geçici üyeyi, 3 yedek üyeyi ve yine kendi aralarından 2 asil 1 yedek üye olmak üzere Geçici Denetim kurulu üyelerini seçerler. Geçici Denetim kuruluna 1 adet üye Seray ĠnĢaat A.ġ. tarafından atanacaktır. Geçici yönetim Kurulu; bir sözleĢme ile yönetim hizmetlerinin yürütülmesini tamamen veya kısmen birbirini izleyecek belli sürelerle bir tüzel kiĢiye yaptırabilir. SözleĢmede tüzel kiĢi tarafından yürütülecek ve ifa edilecek hizmetler karĢılığında yapılacak ödemeler ve hizmetlerin aksaması halinde sözleĢmenin feshedilmesi dahil uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilir. Geçici yönetim aldığı kararları sayfaları noter mührüyle onanmıĢ bir deftere yazıp imzalamakla yükümlüdür. 2. (ikinci) yılın sonunda geçici yönetim ve geçici denetim kurulları görev ve yetkilerini Blok Kat Malikleri genel kurulunca seçilecek yeni Genel Kurulun belirleyeceği Yönetim ve Denetim Kurullarına devredecektir. Ancak geçici yönetim söz konusu süre dolmadan oy birliği ile alacağı bir kararla kendisini feshederek normal yönetime geçilmesine karar verebilir. Geçici yönetim görev süresi boyunca Blok temsilci ve yardımcıları ile yeteri kadar danıĢma toplantısı düzenler.

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

Bu toplantıda ortak yer ve tesislerinin yönetimine iliĢkin bilgi verilir ve Blok temsilci ve yardımcılarının konuya iliĢkin görüĢleri dinlenir. ĠĢ bu yönetim planını aynen kabul ettiğimi, Yönetim Planının kat maliklerine yüklediği her türlü yükümlüğe uyacağımı bu yönetim planında SERAYPARK PLATINUM Genel Kuruluna ve SERAYPARK PLATINUM Yönetim Kuruluna verilen tüm yetki ve görevlerin geçici yönetim süresince yukarıda bahsi geçen Ģekilde oluĢturulan 5 kiĢilik kurula verilmesini, her yıl hazırlanacak iĢletme projesine göre belirlenecek tüm yönetim ve iĢletme giderlerine katılacağımı ve ödemeleri istenilen zamanda yapacağımı beyan kabul ve taahhüt ederim. 4. BAĞIMSIZ BÖLÜM SAKĠNLERĠNE ĠLĠġKĠN PRATĠK BĠLGĠLER 4.1. Konutlarınıza YerleĢirken Dikkat Edilecek Hususlar Bağımsız Bölüme TaĢınmalar sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar: • SerayPark Platınum konutlarına taĢınacak Bağımsız Bölüm Kullanıcıları, olabilecek tüm karıĢıkların önlenmesi amacıyla SerayPark Platınum Site Yönetiminden randevu alarak eĢyalarını taĢımalıdır. • TaĢınma iĢlemleri için verilecek randevular; Site yönetiminin belirleyeceği saatlerde taĢınma iĢlemi baĢlayıp bitecek Ģekilde ayarlanacaktır. Organizasyonun tam yapılabilmesi, eĢyalarınızın ve binanızın zarar görmemesi için randevu saatlerine uymanızı ve mutlaka randevu alarak taĢınma iĢlemini gerçekleĢtirmenizi rica ederiz. • TaĢınma iĢlemleri sizlerin, eĢyalarınızın ve binanın korunması amacı ile randevu alınan tarih ve saatte Güvenlik Görevlileri gözetiminde yapılacaktır. • Site Yönetiminin belirleyeceği asansörden, istenilen bağımsız bölüme taĢımalar el ile yapılacaktır. Asansörlerin devre dıĢı kalması durumunda ivedilikle site yönetimi elemanlarına haber verilmeli kesinlikle bir müdahalede bulunulmamalıdır. 4.2. Bağımsız Bölüm Tadilatları Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar TaĢınma, tadilat ve onarım iĢlemini yapacak firmalar bu iĢlemlere baĢlamadan önce Site Yönetimi ile temas kurmalı, çalıĢmalar ile ilgili projeler iĢe baĢlanmadan Site Yönetimine gönderilmeli ve onaya müteakip iĢe baĢlanmalıdır. Bu iĢlerinde çalıĢacak kiĢilerin isim listeleri ve çalıĢma zamanları önceden Site Yönetimine bildirilmelidir. Ortak alan kapsamına giren mekânlarda tadilat yapılmamalıdır. Emniyet Tedbirleri: Bağımsız bölümlerdeki tadilat/onarım/bakım iĢleri yürütülürken genel emniyet kurallarına dikkat edilmeli yangına neden olabilecek araç, gereçlerin kullanımına baĢlamadan önce gerekli önlemler alınmalıdır. Yapılacak olan ilave elektrik tadilatları sırasında: • Mutlaka standartlar muhafaza edilmelidir. • Kesilen elektrik devreleri mutlaka izole edilmelidir. ÇalıĢan ekiplerin yanında mutlaka yangın tüpü bulunmalıdır. Eğer bağımsız bölümünüzde yangın tüpü bulunmuyorsa SerayPark Platınum Site Yönetiminden geçici olarak tedarik edilmelidir. 4.3. Tapu ve Emlak Vergi Bildirimleri; ĠmzalamıĢ olduğunuz daire satıĢ sözleĢmesi hükümlerine göre; sözleĢme tarihinde kat mülkiyetine geçilmemiĢ ise tarafınıza kat irtifakı tapusu, kat mülkiyetine geçilmiĢ ise kat mülkiyeti tapusu verilmektedir. Emlak Vergisi Bildirimi; Kat irtifakı tapusu verilen daireler; Gayrimenkulün kat irtifakı tapusunun adınıza çıkarılmasından sonra SERAY ĠNġAAT tarafından ARSA EMLAK VERGĠ BĠLDĠRĠMĠ adınıza tanzim edilerek ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠNE verilmektedir. Kat mülkiyeti tesisi; Kat irtifakı tapuları adınıza çıkarılmıĢ ve arsa emlak vergi bildirimleri verilmiĢ olan dairelerin iskân (yapı kullanma izin belgesi) iĢlemleri öncesi SERAY ĠNġAAT tarafından BĠNA EMLAK VERGĠ BĠLDĠRĠMĠ adınıza tanzim edilerek ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠNE verilmektedir. 4.4. Ġskân (Yapı Kullanıma Ġzin Belgesi) Alınması; Ġskân alım iĢlemleri için; Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesinin tarafınızdan tanzimi ve fotokopisinin SERAY ĠNġAAT‟a iletilmesi gerekmektedir. Ġskân belgesi SERAY ĠNġAAT tarafından alınacaktır. 4.5. Dairenize Elektrik, Su, Doğal Gaz Ve Telefon Bağlatılması Konutunuzu satın aldıktan sonra bize teslim etmiĢ olduğunuz vekâletnameler çerçevesinde abonelik iĢlemleriniz tamamlanmıĢtır. Su ve doğalgaz abonelikleri blok adına, elektrik abonelikleri konut sahipleri adına yapılmıĢtır. Abonelik iĢlemlerinin, SOYAK tarafından tesis edilmesinden sonra satılan konutların abonelikleri Ġdare adına yaptırılmıĢ olup, bu konutların sahiplerinin teslimden sonraki 1 ay içerisinde GEDĠZ ELEKTRĠK‟den abonelik iĢlemlerini kendi üzerlerine devralmaları gerekmektedir. Bunlarla ilgili tüm iĢlemleri daire sahibi kendi tamamlayacaktır. Belirlenen süre içerisinde aboneliklerini devralmayan dairelerin abonelikleri SOYAK taraf›ndan iptal ettirilecektir. *** Konutunuza gelen Elektrik faturalarının kendi adınıza olup olmadığını kontrol etmeniz, aksi halde Soyak MüĢteri Hizmetlerine (444 0 795) bilgi vermenizi rica ederiz. 4.5.1. Elektrik

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

Konutunuza ait elektrik abonelik iĢlemleri tamamlanmıĢ olup, elektriğiniz kullanımınıza hazır haldedir. Elektrik faturalarınız adınıza ve SerayPark Platınum adresinize gönderilecektir. NumaralanmıĢ pano içerisinde sayacınızın yerini kontrol etmeniz ve taĢınma iĢleriniz tamamlanıncaya kadar emniyet tedbiri olarak ana sigortanızı kapalı tutmanız gerekmektedir. Ġzmir‟e elektrik hizmetini GEDĠZ ELEKTRĠK vermektedir. Sayaçlarınızın mühürlenme iĢleminden sonra, sayaç dahil altyapı sistemi GEDĠZ ELEKTRĠK‟e devrolmuĢ bulunduğundan; elektrik sayaçlarınızdaki arızalar için GEDĠZ ELEKTRĠK Çiğli ĠĢletme ve Bakım Müdürlüğü‟ne baĢvurmanız gerekmektedir. Elektrik mukavelesinin devri Mevcut olan elektrik mukavelenizi devretmek veya yeni taĢındığınız bir yerin elektrik mukavelesini devralmak istediğinizde de GEDĠZ ELEKTRĠK Çiğli ĠĢletme ve Bakım Müdürlüğü‟ne baĢvurabilirsiniz. Gerekli belgeler; • Daire sahibi; daire tapusunun fotokopisi, kiracı; kira kontratının fotokopisi • Ġkametgah (Aslı), DASK poliçesi fotokopisi • Kimlik fotokopisi (Aslı görülecek) • Kendisi gelemiyorsa noterden vekalet verilecek • TC Kimlik ve Vergi Kimlik numara bilgileri • Dairenin tesisat numarası veya son gelen fatura • Abonelik iĢleminin yapılacağı gün sayaçtaki son değer ( harcanan KW değeri, sayaçlar ister klasik, ister elektronik olsun virgülden sonraki iki hane okunmayacak). * YASA GEREĞĠ ABONELĠKLER DA‹RE KULLANICISI ADINA OLMALIDIR. 4.5.2. Su Konutunuz ilgili idare ile Blok adına abonelik iĢlemleri yapılmıĢtır. Suyunuz kullanıma hazırdır. Bloklarınızda soğuk su ve merkezi sıcak su sistemleri mevcuttur. Her dairenin kullandığı soğuk su bedelleri; site yönetimi veya site yönetiminin görevlendirdiği Ģirketçe dairenizin soğuk su süzme sayacında okunan miktara, blok içi ve blok dıĢı ortak hacimlerde kullanılan soğuk su miktarları da dahil edilerek hesaplanacaktır. Her dairenin kullandığı sıcak su bedelleri ise site yönetimi veya site yönetiminin görevlendirdiği Ģirketçe dairenizin sıcak su süzme sayacında okunan miktara, blok içi ısı kayıpları ve blok içi ortak hacimlerde kullanılan sıcak su miktarları da dahil edilerek hesaplanacaktır. Ancak bir dairenin bir dönemde hiç sıcak su kullanmaması o dönem için hiçbir bedel ödemeyeceği anlamına gelmemelidir. Çünkü ortak alanlarda ve tesisat Ģaftlarında dolaĢan sıcak su dağıtım borularında oluĢan sistem ısı kayıpları tüm dairelere paylaĢtırılacaktır. Herhangi bir arıza durumunda müdahale edebilmek amacıyla su sayaçlarınızın öncesinde ve sonrasında olmak üzere ikiĢer adet kesme vanası bulunmaktadır. Eğer dairenize su gelmediğini tespit ederseniz, öncelikle bu vanaların açık olup olmadığını kontrol ediniz. Aynı Ģekilde vitrifiyelerinize ve lavabo musluklarınıza giden hatlarda da ara musluklar bulunmaktadır. Herhangi bir musluktan su gelmediği takdirde öncelikle ara muslukların açık olup olmadığını kontrol ediniz. Dairenizi teslim alırken sayacınızın ve kesme vananızın yerini öğrenmeniz, kullanmadığınız dönemde vananızın kapalı olmasına dikkat etmeniz sizin ve diğer sakinlerin zarara uğramaması açısından önem taĢımaktadır. 4.5.3. Telefon Konutunuza taĢınma aĢamasında telefon bağlatmak için TÜRK TELEKOM ÇĠĞLĠ TELEKOM ĠġLETME‟sine müracaat etmeniz halinde, Telekom tarafından talebiniz değerlendirilecek ve kabul edilecektir. Telefon müracaatında bulunurken; nüfus cüzdanınızın ve 1 adet fotokopisinin yanınızda bulunması gerekmektedir. 4.5.4. Doğal Gaz Bloklarınıza ait merkezi sistem ısıtma ve sıcak su elde edilmesinde kullanılacak doğalgaz abone bağlantı iĢlemleri Tamamlandıktan sonra ve abone bağlantı bedellerini ĠZMĠRGAZ‟ a yatırılması gerekmektedir. Doğalgaz güvence bedeli her bir daire, kapıcı daireleri vb. kullanıcılar için ayrı ayrı hesaplanarak, yatırılmıĢ olacaktır ÖNCE GÜVENLĠK • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri doğalgaz ve LPG yakıcı cihazlarınızdan, sayaçlarınızdan ve tesisatınızdan uzak tutunuz. • Elektrik tesisat ve cihazları ile telefon ve kızgın su borularının doğalgaz tesisat ve cihazlarına olan mesafesi en az 30 cm olmalıdır. Bu nedenle elektrikli alet ve kabloları asla doğalgaz tesisatına asmayınız ve sarmayınız. • Doğalgaz tesisat borularının aktif inĢaat malzemeleri ile temasına engel olunuz. Tesisatınızı korozyona karĢı koruyunuz. • Binanızın ana kapama vanasının yerini öğrenerek ani bir müdahale durumunda yapacaklarınızı tasarlayınız. • Doğalgaz tesisatını kendi amacı dıĢında ( elektrik, topraklama hattı vb.) kullanmak kesinlikle tehlikeli ve yasaktır. • Doğalgaz tesisatı borularını taĢıyıcı yapı elemanı olarak kesinlikle kullanmayınız. • Doğalgaz tesisatı borularını dolap veya asma tavan içinde bırakmayınız. • ĠZMĠRGAZ tarafından mühürlenmiĢ vanalar, sayaçlar ve regülâtörler yalnızca ĠZMĠRGAZ yetkilileri tarafından açılabilir. • Doğalgaz tesisatınızda yapmak istediğiniz tadilatları yeterlilik almıĢ firmalara yaptırmanız zorunludur. Ehliyetsiz ve yeterliliği olmayan firmalara kesinlikle tadilat yaptırmayınız. • Doğalgaz ve LPG cihazlarınızın bakımlarını yetkili servislerine yaptırınız. • Gaz veya ısı üreten cihazlarınızın yanına veya aynı odaya benzin solventler, cila sprey boyalar, spreyli böcek ilaçları ve benzer basınçlı kutular gibi patlayıcı ürünler koymayınız. Bu tip uçucu ve patlayıcı ürünleri gaz cihazlarının yanından uzak tutmakla birlikte çocukların ulaĢamayacağı kapalı bir yerde muhafaza ediniz. 4.6. Beyaz EĢyaları YerleĢtirirken Dikkat Edilecek Hususlar

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

Konutunuzda mahal listelerinde yer alan mutfak eĢyaları sizlere monte edilmiĢ olarak teslim edilmiĢtir. Beyaz eĢyalarla ilgili kullanım kitapçıkları ve garanti belgeleri konut teslimleri sırasında sizlere verilecektir. 4.7. Interkom Sisteminin Kullanımı SerayPark Platınum konutlarında kullanılan interkom sistemleri ile ilgili bilgiler aĢağıda yer almaktadır. * Daire içindeki interkom cihazı renkli tip ahizeli olup blok kapısı ve site giriĢi Güvenlik) ile görüntülü ve sesli, bina görevlisiyle ise sesli görüĢmenize imkan sağlar. * Blok kapısı panelinden arama yapıldığında interkom cihazınız çalar ve görüntü ekrana otomatik olarak gelir. Misafirinizi tanıyorsanız ahizeyi kaldırmadan kapı otomatiği butonuna ( ) basarak blok kapısını açabilirsiniz, misafirinizle görüĢmek isterseniz ahizeyi kaldırıp görüĢebilirsiniz. Eğer ahize kaldırılmazsa bir süre sonra görüntü kaybolur. * Ses ve Görüntü sisteminde gizlilik esas olduğundan bir daire blok önü paneli ile görüĢürken diğer bir daire sakini ahizeyi kaldırıp görüĢmeyi dinleyemez, görüntüyü göremez. * Bina görevlisini aramak için ahizeyi kaldırıp görevli tuĢuna ( ) basınız. Bina görevlisinin interkom cihazı çalacaktır ve hangi dairenin aradığını görecektir. Bina görevlisi ahizeyi kaldırıp size cevap verecektir. Bina görevlisi yerinde yoksa veya siz aradığınızda interkom cihazı meĢgul ise aradığınız gözükecek ve görevli sizi geri arayacaktır. Ahizeyi kaldırdığınızda ünite üzerindeki kırmızı led yanıyorsa bina görevli ünitesi meĢgul demektir, bina görevlisi size cevap veremez, sizi daha sonra geri arayacaktır. Bina görevlisi yerinde olmasa bile yaptığınız arama bina görevli ünitesinde hafızaya alınır ve görevli aramanızı cevaplamadıkça silinmez. * Site güvenlik görevlisini aramak için ahizeyi kaldırıp ( ) güvenlik butonuna basınız. Site güvenlik görevlisinin interkom cihazı çalacaktır ve hangi blok, hangi dairenin aradığını görecektir. Site güvenlik görevlisi ahizeyi kaldırıp size cevap verecektir. Site güvenlik görevlisi yerinde yoksa veya siz aradığınızda interkom cihazı meĢgul ise aradığınız gözükecek ve site güvenlik görevlisi sizi geri arayacaktır. Ahizeyi kaldırdığınızda ( ) butonuna bastığınızda telefonu meĢgul demektir güvenlik size cevap veremez, sizi daha sonra arayacaktır. Güvenlik görevlisi yerinde olmasa bile yaptığınız arama güvenlik görevli ünitesinde hafızaya alınır ve görevli aramanızı cevaplamadıkça silinmez. * Siteye gelen ziyaretçi güvenlik tarafından ilgili daire sakini aranarak bildirilir. Daire sahibi siteye gelen ziyaretçinin görüntüsünü ekranda görür. Daire sakinin sesli onayı ile site güvenlik görevlisi ziyaretçiyi siteye alır. * Site güvenlik görevlisi araması, blok önü panelden araması, daire önü butonundan araması farklı zil seçenekleri ile çalar. Ziliniz çaldığında nerden arandığınızı anlayabiliriz. 4.8. Kameralı Zil Paneli Kullanımı * Daire numarasını tuĢlayın, LCD ekranda üst satırda daire numarasını alt satırda daire sakininin ismini göreceksiniz. Aradığınız daire no ve ismi doğru ise ( ) tuĢuna basınız. * LCD ekran karĢılama ekranında iken ( ) tuĢuna bastığınızda “ Kapı ġifresi Girin” ibaresi çıkınca size verilen kapı Ģifresini girin. Doğru Ģifre girdiğinizde “ Kapı Açık ” ibaresini göreceksiniz bloğa girebilirsiniz. * Daire no bilinmiyorsa yukarı ve aĢağı ok tuĢları ile daire isimleri taranabilir. Aradığınız daire no ve ismi bulduğunuzda ( ) tuĢuna basınız. * Bina görevlisini aramak için panel üzerindeki ( ) butonuna basınız. Asansör Interkom Kullanımı * Acil durumlarda asansörde bulunan kontrol panelindeki çağrı butonuna ( ) bastığınızda, çağrınız güvenlikte bulunan güvenlik telefonuna gider. Güvenlik telefonunda hangi blok ve hangi asansörden arandığı gözükür ve karĢılıklı konuĢma yapılır. 4.9. TV Sistemi Konutlarda kablolu TV sistemine uygun TV sistemi kurulmuĢtur. Buna iliĢkin site içi altyapı borulama iĢlemi de yapılmıĢtır. Bölgenize Kablolu TV hizmeti verilmesi durumunda, bu hizmeti verecek kuruma tarafınızca abone olunması halinde, kablolu TV hizmetinden yararlanmanız söz konusu olacaktır. Bunun yanında dijital yayınlar ile ilgili olarak Turksat ve Hotbird ile Digiturk uydu yayınları altyapıları mevcuttur. Balkon ya da blok dıĢ cephelerine ve çatılara çanak anten konulmasına izin verilmeyecektir. Dairenizde kullanabileceğiniz TV yayın sistemleri arasında; 1.Salon , oturma odası prizlerinden receiver„e gerek kalmaksızın 32 adet Türk kanalı 2.Bu kısımlarda receiver (uydu alıcı) kullanılarak hotbird uydusundan yayın yapan belirli yabancı kanallar 3.Mevcut üyeliği bulunan yada yeni üyelik yaptırmak suretiyle dijitürk yayınlarının kullanılabilmesi mümkün olacaktır. 4.10. Isıtma Sistemi Kullanımı Her dairenin ısıtma için ödeyeceği bedel; daireye ait ısı sayacı (kalorimetre) „de kWh enerji cinsinden okunan değere, blok içi ısı kayıpları ve blok içi ortak hacimlerdeki kullanımların kWh enerji cinsinden okunan değerleri de dahil edilerek toplam enerji tüketimi bulunur, Kullanılan doğalgaz miktarından da birim enerji maliyeti hesaplanarak, dairelere ait tüketilen enerjinin toplam bedeli hesaplanacaktır. Ancak bir dairenin bir dönemde hiç ısıtmadan yararlanmaması o dönem için hiçbir bedel ödemeyeceği anlamına gelmemelidir. Çünkü ortak alanlarda ve tesisat Ģaftlarında dolaĢan ısıtma hatlarındaki borularda oluĢan sistem ısı kayıpları tüm dairelere paylaĢtırılacaktır. Daireniz içinde yapılmıĢ bulunan kalorifer tesisatı ilk aĢamada basınç testine tabi tutulmuĢ ve tesisat içerisinde su bırakılmıĢtır. Kalorifer tesisatı çalıĢtırıldıktan sonra sıcak su sirkülâsyonu ile birlikte, özellikle radyatör ve kollektör giriĢ çıkıĢındaki ekleme

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

noktalarında ısı ile genleĢmelerden dolayı su kayıpları oluĢabilir. Bu nedenle yaklaĢık 1 ay süre ile tesisatınızda bağlantı noktalarını gözlemeniz gerekmektedir. Tesisatınızda kaçak olması halinde SERAY ĠNġAAT‟a baĢvurabilirsiniz. Radyatör panellerinizin kullanımı ve bakımı; Daire içi kalorifer tesisatlarında bulunan kollektörde, her radyatör paneline ait, sıcak su gidiĢ ve soğuk su dönüĢünü kontrol eden iki adet “mini vana“ bulunmaktadır. Bu vanaların kapalı olması durumunda, hattın bağlı olduğu radyatör paneli ısınmayacaktır. Böyle bir arıza oluĢtuğunda kolektördeki mini vanalarınızın açık olup olmadığını kontrol ediniz. Radyatör panellerinizin üzerinde de su akıĢını kontrol eden iki adet vana bulunmaktadır. Üst kısımda yer alan vana sıcak su giriĢ vanası, alt kısımda yer alan vana ise dönüĢ vanasıdır. Radyatör panelinizin ısınabilmesi için her iki vananın da açık olması gereklidir. DönüĢ vanaları kapalı olduğu takdirde; üzerlerindeki kapaklar kaldırıldıktan sonra, uygun “allen” anahtar yardımıyla açılabilir. Radyatör panelleriniz, ısıtma sisteminiz devrede iken homojen olarak ısınmıyor ve/veya ses yapıyor ise panelin içerisinde bir miktar hava sıkıĢmıĢ demektir. Dairenizin teslimi sırasında sizlere verilen “hava alma purjör anahtar›” ile purjör noktasından, panelde sıkıĢan hava tahliye edilebilir. Hava alma iĢlemi sırasında purjör noktasından hava ile birlikte bir miktar su da çıkabilir. Bu nedenle bu iĢlemi yapmadan önce gerekli tedbirleri almanız gerekmektedir. Radyatör panellerinizin yıllık bakımlarının yapılması, sisteminizin uzun süre problemsiz çalıĢabilmesi açısından önemlidir. 4.12. Islak Hacimlerde Dikkat Edilecek Hususlar Islak hacimlerde duvar ile yer kaplamalarının birleĢim yerlerinde vitrifiye elemanların seramik / fayans ile birleĢim yerlerinde, izolasyon malzemesi olarak antibakteriyel silikon ve poliüretan mastik kullanılmıĢtır. Mastik ve silikonun malzeme ömründen ve/veya kullanımdan kaynaklanan yıpranmalardan ötürü bu bölgelerdeki mastik ve silikonlar, zamanla deforme olarak görevini yerine getiremez hale gelebilir. Siz daire kullanıcılarının da bu durumu fark etmemesi halinde; bu mekânlarda kullandığınız yıkama ve yıkanma suları aĢağıdaki daireye/kata gidecek ve o daireye/kata hasar verecektir. Bu nedenlerden dolayı; ›slak hacimlerinizi elinizden geldi¤i ölçüde silerek temizlemenizi, zeminde yıkama yapmamanızı, yukarıda anlatılan bölgelerdeki silikon ve mastik dolgularınızı kontrol ederek belli periyotlarla tamirlerini ve/veya yenilemelerini yapt›rman›z› önemle hatırlatırız. Dairenizde temizlik yapılırken, ıslak hacim yüzeylerinde lekeler görüldüğü takdirde tuz ruhu, çamafl›r suyu gibi afl›nd›r›c› temizlik malzemelerini kullanmay›n›z. Bu malzemeler hem kaplama malzemelerine, hem de aralarındaki derzlere sökücü etki yapmaktadır. Bunun yerine piyasada her gün bir yenisi çıkmakta olan, çok amaçlı temizlik malzemelerinden kullanabilirsiniz. Islak hacimlerinizde mevcut olan yer süzgeçleriniz, pissu sistemindeki kokuyu geri vermemek amacıyla bir su haznesine sahiptir. Kullanılmayan dairelerde bu suyun zamanla buharlaĢması nedeniyle daire içine pis koku yayılabilmektedir. Bu nedenle belli periyotlarda yer süzgeçlerine su dökmeniz gerekmektedir. Islak hacimlerinizde kullanılan vitrifiye malzemelerinize ait bataryalar ve rezervuar iç takımları üretici firmalarının garantisi altındadır. Bu nedenle bataryalar ve rezervuar iç takımları ile ilgili sorunlar yaĢadığınız takdirde; sorunlarınızın çözümü için, aĢağıda telefon numaraları bulunan firmaların servislerini aramanız yeterli olacaktır. Banyolarınızda yer alan duĢ tekneleri ya da küvetlerin su giderleri zamanla pislikle dolabilir ve tıkanabilir. Bu gibi durumlarda kesinlikle su giderini (troplen) sökmemeniz gerekmektedir. Tıkanıklığı gidermek için marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz kimyasal ürünlerden kullanabilirsiniz. Bu ürünleri kullanırken, uygulama esnasında çıkan buharı solumamaya ve el ile direkt temas halinde bulunmamaya özen göstermenizi rica ederiz. 4.13. Doğalgazın Güvenli Kullanımı Bloğunuzda Ağır Bir Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız? Kokusuz bir gaz olan doğalgaz, doğalgaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaĢılabilmesi için çürük sarımsak kokusuyla kokulandırmıĢtır. Benzer bir koku duyduğunuzda; • Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız. • Ana vanayı kapatınız. • Çakmak - kibrit yakmayınız. • Elektrik ekipmanlarını açmayınız, kapamayınız veya fiĢten çekmeyiniz. • Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız. • Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayınız. • Gaz kokusu olan mekânı herkesin boĢaltmasını sağlayınız. • Öncelikle site yönetiminizi olmak üzere ĠZMĠRGAZ 187 Doğalgaz Acil Hattını arayınız. • 187'ye ulaĢamazsanız itfaiyeyi arayınız. • Kokunun yoğun geldiği bölgeye girmeyiniz. • Arızayı kendiniz gidermeye çalıĢmayınız. • Eğer LPG cihazınızın yakınında hafif bir gaz kokusu hissederseniz cihazınızı onarım için servisine gösteriniz. Binaların DıĢında Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız ? • Binaların dıĢında gaz kokusu algıladığınızda hemen 187 nolu DOĞALGAZ ACĠL telefonunu arayarak ihbar yapınız. • Bu mekândaki insanları uyarınız, • AĢırı bir gaz kaçağı varsa o bölgenin elektriğini kestiriniz, • Kordon altına alınmasını ve trafiğin durdurularak bölgenin güvenlik altına alınmasını sağlayınız. • Gaz kokusu bina dıĢında olsa dahi, gaz kaçağı çevredeki yakın binalarda olabilir. Bu durumda 187 acil müdahale ekibini uyarınız. ihbar verilirken dikkat edilecek hususlar Ģunlardır: • Adınız, soyadınız ve telefon numaranız • Gaz kokusu alınan bölgenin adresi ve tarifi • Gaz kokusunun yoğunluğu (az, çok, aĢırı ... vb.)

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

ĠZMĠRGAZ Acil Müdahale Ekibi geldiğinde kendilerine yardım ediniz. Apartman boĢluğunda Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız ? • Ortamı havalandırmak için bina giriĢ kapısı ile aydınlığa açılan tüm pencereleri açınız • Bina giriĢindeki ana doğalgaz giriĢ vanasını kapatınız • Sigara içmeyiniz, kibrit, çakmak ve ateĢ yakmayınız. • Elektrikli cihazlarınızı çalıĢtırmayınız, çalıĢır durumda olanları kapatmayınız. • Elektrik düğmelerini ve kapı zillerini kullanmayınız. • Asansör ve benzeri cihazları çalıĢtırmayınız. • Gaz kaçağının olduğu binada telefonları kullanmayınız. • ĠZMĠRGAZ 187 Doğalgaz Acil Hattına haber veriniz. • Yönetime haber veriniz. Doğalgaz Yangınlarında Alınacak Önlemler: Hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeĢidinden farklı olarak; gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akıĢını kesmek, sonra söndürmektir. Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkıĢmamalı, gaz akıĢı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir. Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuĢmasını önlemek için mümkünse uzaklaĢtırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir. Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır. Gaz alevleri karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamıĢ gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasılıkla, havayla patlayıcı bir karıĢım yaparak herhangi bir tutuĢma kaynağına eriĢtiğinde patlamaya neden olur. Bu patlama ise gazın yanmasından dolayı oluĢabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir. Bu nedenle öncelikle gaz akıĢının kesilmesine büyük önem gösterilmelidir. Deprem Güvenlik Önerileri: Deprem öncesinde; • Doğalgaz tesisatınızın ana kapama vanası yerini öğreniniz. Deprem sonrasında; • Doğalgaz ana kesme vanasını veya diğer vanaları hemen kapatınız. • Doğalgaz ve LPG yakıcı cihazlarınızı, havalandırma menfezlerini kontrol ediniz. • Doğalgaz ve LPD sızıntısının tamamıyla giderildiğinden emin olmadan elektrik düğmelerini açıksa kapatmayınız, kapalıysa açmayınız. 4.14. Yüzme Havuzunun Kullanımı Yüzme havuzunun iĢletimi, kontrolü ve bakımı Site Yönetimi tarafından yapılacaktır. Açık Yüzme Havuzu Kullanım Kurallar› • Havuza girmeden en az 1 saat önce yemek yenilmiĢ olmalıdır. • Açık yüzme havuzunu kullanmadan önce her seferinde tüm vücut duĢ alınması sizin ve diğer kullanıcıların sağlığı için son derece önemlidir. • DuĢlarda sabun ve Ģampuan kullanılmamalıdır. • Havuza koĢarak ve / veya kenardan atlanmamalıdır. Havuz derinliği atlama yapılması için güvenli değildir. • Diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranıĢlardan kaçınılmalıdır. • 13 YaĢından küçük çocukların yetiĢkin yüzme havuzunu ve su kaydırağını kullanabilmesi için bir yetiĢkinin gözetiminde olması zorunludur. • Çocukların havuza girmeden önce mutlaka tuvalete gitmeleri sağlanmalıdır. Eğer ağızlarında sakız varsa mutlaka çıkarılması sağlanmalıdır. • Havuz çevresine dıĢarıda kullanılan ayakkabılarla girilmemelidir. Eğer girilmesi gerekiyorsa mutlaka galoĢ giyilmelidir. • Kullanıcılar havuza girmeden önce bütün takılarını çıkarmıĢ olmalıdır. • Vücudunuzda açık yara, deri enfeksiyonu ve kesikler varsa havuza girilmemelidir. • Havuza; palet, yüzme yatağı, ĢiĢme bot, deniz topu, can simidi vb. deniz malzemeleri ile kesinlikle girilmemelidir. • Havuza yabancı cisim atılmamalıdır. • Yiyecek ve içeceklerle havuza girilmemelidir. • Havuz boylamasına kullanılmalıdır. • ġahsi ve değerli eĢyalar havuza getirilmemelidir. Sorumluluğu kullanıcılara aittir. 4.15. Uzun Süreli Seyahatlerde Konut Sistemlerinde Yapacağınız Düzenlemeler • Pencerelerin kapalı tutulması. • Su (sıcak, kullanma suyu, ısıtma suyu) vanalarının ortak mahallerde bulunan Ģafttan kapatılması için SerayPark Platınum Site Yönetimine bilgi verilmesi. • Arzu edilirse daire sakinleri tarafından daire içi elektrik panosundan sigortalar kapatılabilinir. Buzdolabı prizinin hariç tutulması tavsiye olunur. • Kullanmadığı zamanlarda tüm elektrikli cihazları kendi kumandasından değil üzerindeki açma/kapama düğmesinden kapatılması (küresel enerji tasarrufu için). • Damlatan musluklarınız için mutlaka ilgili yerlere haber veriniz. (Küresel su tasarrufu için.) 4.16. Evcil Hayvanları ile Ġlgili Hususlar Sitede köpek, kedi, kuĢ gibi evcil hayvan barındırmak ancak komĢuluk hukuku kurallarına aykırı olmamak, ana taĢınmazda bulunan diğer komĢuları rahatsız etmemek Ģartı ile mümkündür. Evcil hayvanlar Yönetim tarafından belirlenen yerler dıĢında gezdirilemez ve bağlanamaz. Ayrıca hayvanların dıĢkılarının da kendileri için ayrılan alanlar dıĢındaki yerlere yaptırılmasına müsaade edilmeyecektir ve tüm temizlik iĢinden evcil hayvan sahipleri sorumlu tutulacaklardır. 4.17. Siteye Emlakçı Giriş ve Çıkışı İle İlgili Hususlar

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

Site sakinlerinin dairelerini kiraya vermek veya satmak için emlakçıyla anlaĢmaları halinde, ilgili site sakininin emlakçıyla ilgili kimlik ve akit bilgisini Site Yönetimine bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde emlakçılar siteye alınmayacaklardır. 5. ORTAK ALAN UYGULAMALARI 5.1. Ortak Alanlar Kat maliki, ana gayrimenkulun tüm ortak yerlerinin de malikidir. Ortak yerlerden kanun ve Yönetim Planı hükümlerine göre kullanma ve yararlanma haklarına sahiptir. Tüm kullanıcılar tesisin mimari durumuna ve bakımına itina göstermekle yükümlüdürler. Kat maliki ve Yönetim Kurulu onayı olmadıkça ortak alanları kendi özel amaçları doğrultusunda depo, resepsiyon, kafeterya, bekleme odası vb. amaçlarla kullanamazlar, buralara tadilat ve dekorasyon yapamazlar. 5.2. Uygulamalar SerayPark Platınum „da ortak alan uygulamaları ile ilgili aĢağıda belirtilen hizmetler Kat Malikleri‟nce alınan kararlar doğrultusunda Site Yönetiminin iĢletimi ve kontrolündedir. • Güvenlik uygulamaları (personel, ziyaretçi, malzeme giriĢ çıkıĢları, post paket vb..) • Temizlik uygulamaları (genel, gündüz, akĢam, hafta sonu temizlik vb..) • Kullanılacak temizlik malzemesinin seçimi • Bağımsız bölümlerin temizliği • Çöplerin toplatılması • Ġlaçlama uygulamaları • Bahçe bakım – Peyzaj uygulamaları 6. TASARRUF ÖNERĠLERĠ AĢağıda belirtilen denenmiĢ ve sonuç alınmıĢ tasarruf tedbirlerini önerilmektedir. Bu tedbirlerin bir kısmı yönetim tarafından sizin yararınıza uygulanan tedbirler olup büyük bir kısmı ise sizlerin ilgisi ile uygulanabilecek ve sizlerin harcamalarını düĢürecek önerilerdir. • Su sızdıran musluklar ve rezervuarların onarımını sağlayınız. Saniyede bir damla kaçıran musluk yılda 250-300 litre su kaçırır • Rezervuarlarınız 3 ve 6 litre olmak üzere 2 aĢamalıdır, gereği kadar kullanınız. • Kullandığınız aydınlatma elemanlarında tasarruf sağlayan ampul kullanınız. • IĢık dağılımından maximum yarar sağlamak için ampulleri temiz tutunuz • Gün ıĢığından maximum yararlanınız. • GüneĢin dairenizi etkilediği saatlerde, pencerelerinizde açık renk stor kullanarak hem gün ıĢığından faydalanınız hem de ısıyı engelleyiniz. • Klimalarınızın filtrelerini temiz tutunuz. • BulaĢıklarınızı biriktirerek, bulaĢık makinesinde yıkayınız. • Çiçeklerinizi güneĢ battıktan sonra sulayınız • Radyatörler önüne eĢya ( koltuk, dolap v.b) koymayınız. 7. ACĠL DURUM YÖNETĠM SĠSTEMĠ (ADYS) Yangın, deprem, hırsızlık, soygun vb. tehditlerin oluĢması halinde can ve mal güvenliği için SerayPark Platınum ‟da herhangi bir paniğe meydan vermeden, koruma planları çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yapılan çalıĢmalardır. Bu nedenle alınacak tedbirler, SerayPark Platınum ‟da bulunan tüm insanların can güvenliğini sağlamak, her türlü kıymetli evrak ve malzemenin zarar görmesine engel olmak amacına yöneliktir. Acil Durum Yönetim Sisteminin kurgulanması, Site Yönetimi tarafından yapılır. Söz konusu sistemle ilgili bilgiler periyodik olarak kullanıcılarla paylaĢılır. 7.1 Yangın Herhangi bir malzemenin kısa bir süre içerisinde tutuĢma sıcaklığına eriĢerek oksijenle kimyasal reaksiyona girmesi olayına yanma, olayın civardaki malzemeyi etkileyerek büyük hacimlere eriĢmesi durumuna ise yangın denilmektedir. Çıkması muhtemel her türlü yangına karĢı önleyici, zayiatı azaltıcı tedbirlerin alınarak bir plan dâhilinde uygulanmasını sağlamak baĢlıca hedeftir. 7.1.1 Yangını Meydana Getiren Unsurlar • Hava (oksijen) • Yanıcı madde (Katı, sıvı, gaz) • AteĢ (kıvılcım, biyolojik kaynak, kimyasal kaynak, metalik çarpma, sürtünme ) Ġlk iki unsurun yan yana olması her zaman mümkün olup üçüncü unsur olan ateĢ faktörüne dikkat edilmesi gerekir. 7.1.2 Yangını BaĢlatacak Faktörler • GüneĢ ısısı, • Havalandırmanın olmadığı yerlerde yoğunlaĢan gazların sebep olacağı patlamalar, • Statik elektrik, • ġebeke elektriği, • Yanıcı sıvılar, • Mekanik kazalar, • Isıtma ve aydınlatma sistemindeki arızalar, • Yanıcı gazlar, 7.1.3 Yangına KarĢı Alınacak Tedbirler • SerayPark Platınum içinde bulunan tüm elektrik donanımları teknik özelliklerine göre kullanma yerine uygun olarak inĢa edilmiĢtir. Yapılacak olan ilave ve tadilatlarda mutlaka bu standartlar muhafaza edilmeli, iĢlemler mutlaka Yönetim nezaretinde yapılmalıdır. Elektrik panolarının içerisinde bulunan klemens bağlantılarındaki gevĢemeler ilgililerce periyodik

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

olarak kontrol edilmelidir. • SerayPark Platınum içine herhangi bir sebepten dolayı yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde sokulmamalıdır. • SerayPark Platınum içinde değiĢik birimlere ait personel veya taĢeron/müteahhit/bakım onarım firması tarafından onarım/tadilat/dekorasyon/bakım iĢleri yürütülürken genel emniyet kurallarına dikkat edilmeli, kaynak, havya, pürmüz vb. yangına neden olabilecek çeĢitli araç gereç ve takımlar kullanıma baĢlamadan önce Yönetimine bilgi verilerek gerekli hazırlıkların yapılması sağlanmalı, çevrede gerekli yangından korunma, söndürme önlemleri alınmalı ve bu iĢlemlerin yapıldığı ilgililerce kontrol edilmelidir. • SerayPark Platınum teknik hacim bölümü, ısıtma ve tesisat mahalleri telefon santralleri, jeneratör kabin ve mahalleri, dağıtım pano mahalleri, asansör makine daireleri vb. hassas yerler ve ortak alanlarda yeteri kadar uygun yangın söndürme araçlarının bulundurulması, bu araç gereç ve sistemlerin devamlı olarak hazır ve bakımlı bir durumda tutulması sorumluluğu Site Yönetim‟e aittir. • Ortak alan olarak kabul edilen asansör holleri, yangın merdiven boĢluklarına kesinlikle malzeme konulmamalı, bu alanlar ilgili birimlerce dekorasyon veya baĢka bir amaç için tadil edilmemeli, yangın esnasında insanların kaçacağı veya yangına müdahale edilebilecek mahaller kesinlikle kapatılmamalı veya engellenmemelidir. Birimler bağımsız bölümlerinde yapacakları tadilatlar ile ilgili gerekli projeleri Site Yönetimine göndermeli, gerekli onay alındıktan sonra bu projelerin icrasına baĢlanmalıdır. Yangına sebep olabilecek her türlü Ģüpheli durumla karĢılaĢıldığında gerekli yangın tedbirleri alınmalı ve Site Yönetimine haber verilmelidir. SerayPark Platınum „ da Mevcut Yangın ihbar Ve Söndürme Sistemleri • Bloklarda, her katta yangın butonu, acil durumlarda ikaz vermek üzere kullanım amaçlı analog adreslenebilir yangın ihbar sistemi ve yangın anında kullanılmak üzere yangın dolapları mevcuttur. Her dairede koridorlarda 1 adet duman dedektörü, mutfaklarda da 1 adet sıcaklık artıĢ hızı dedektörü bulunmaktadır. Ayrıca blok içlerinde her katta yangın butonu ve iki katta bir yangın sireni, elektrik Ģaft içlerinde ise her 3 katta bir duman detektörü bulunmaktadır. Dedektörlerden herhangi bir algılama yapıldığında hem katlarda siren ikaz verecektir hem de Site güvenlik görevlisi izleme panelinden sinyalin nereden geldiğini izleyecek ve ilgili birimlere haber verecektir.  Katlarda bulunan sahanlıklara ve yangın merdivenine, ayakkabı, bisiklet vb. eĢyaların konulması kesinlikle yasaktır. • Doğalgaz sistemi ile ilgili olarak ayrıca; • Bloklarda, blok giriĢlerine 1 adet deprem algılama cihazı için, 1 adet de kazan dairesi gaz kaçakları için selenoid vana monte edilecektir. • Herhangi bir gaz kaçağı olması durumunda, algılama cihazlarından gelen sinyal bloğun gazını tamamen keserek tehlikenin büyümesini engelleyecektir. 7.1.4 Yangın Anında Yapılacak iĢler • Anormal bir durum ile karĢılaĢan bir kimse (duman, yanık kokusu, yangın vb.) soğukkanlılığını muhafaza ederek aĢağıdaki uygulamaları yapmalıdır. • TelaĢlanmayınız, • Bulunduğunuz yerde manüel yangın ihbar butonu varsa basınız ve yangını çevrenizdeki de duyurunuz. • En seri vasıta ile Site Yönetimini haberdar ediniz. Site Yönetim yetkilileri yangın ikazını aldıktan sonra süratle yangın mahalline gideceklerdir. Eğer yangını kendi imkânları ile söndürebilecek durumda iseler Ġtfaiye teĢkilatına haber vermeksizin elindeki ekipmanlarla yangını söndüreceklerdir. • Can ve mal emniyetini riske etmeyecek Ģekilde mevcut yangın söndürme teçhizatını kullanarak yangını çıktığı anda söndürmeye çalıĢınız, yangının tahribatını ve yayılmasını önleyici, azaltıcı tedbirleri alınız. Bunları yaparken kendinizi ve baĢkalarını tehlikeye atmayınız. • Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız. • Eğer Yangın daha ciddi boyutlarda ise, • Ġtfaiyeye telefon ediniz, adresi en kısa ve doğru Ģekilde bildiriniz, mümkünse yangının cinsini bildiriniz. • Ġtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkânlardan yararlanınız. • Görevlilerden baĢkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz. • Eğer yangın kontrol edilemez boyutlarda ise binayı tahliye ettiriniz. Tahliye emri verildiğinde yangın sirenlerini devreye alınız, asansörleri yangın konumuna alınız ve yangın vantilatörlerini devreye alınız. • Ġtfaiye araçlarının binaya yaklaĢmasını kolaylaĢtırmak amacıyla bina çevresini araçlardan arındırınız. • KuruluĢ, görev ve çalıĢma biçimleri önceden belirlenen servisler (koruma, kurtarma, ilk yardım, vb.) kendileri ile ilgili çalıĢmaları yapacaklardır. • Eğer yangın gece meydana gelmiĢse, yangını ilk gören kiĢi öncelikle itfaiyeye (110 no'lu telefonla) yangının çıktığı yeri adres belirterek haber verecek, daha sonra yangın alarm sistemini çalarak binada bulunan diğer kiĢileri haberdar edecektir. Ayrıca acil durumlarda aranacak kiĢiler listesinde bulunan telefon numaralarını arayarak yetkili kiĢilere haber verilecektir. Bunların dıĢında en yakın mahalli polis karakoluna durum telefonla bildirilecektir. 7.2 Deprem Deprem olabileceği daha önceden kestirilemeyen ve insan faktörü dıĢında geliĢen bir doğal afet türüdür. Depremin yol açacağı zararları en aza indirmek alınan tedbirlerin ne derece etkili olduğuna bağlıdır. Depreme karĢı korunmak amacı ile alınabilecek baĢlıca tedbirler Ģunlardır: • Binaların depreme karĢı yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun bir Ģekilde yapılmıĢtır. • Deprem anında meydana gelebilecek yangınlara karĢı gerekli malzeme ve teçhizatı önceden hazır bulundurulması. • Olabilecek yaralanmalara karĢı gerekli olan ilk yardım malzemelerini bulundurulması. • Deprem esnasında ve deprem sonrası hareket tarzının bilinmesi. 7.2.1 Deprem Anındaki Hareket Tarzı Deprem, baĢlangıç ve bitiĢ zamanı arasında sadece bir kaç saniye olan bir olaydır. Bu nedenle yapılacak ilk Ģey paniğe

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

kapılmadan kiĢinin kendi can emniyetini sağlayacak davranıĢ biçimini göstermesidir. Bu davranıĢ biçimi: • Sakin olun, • Camlardan uzak bulunun, • Çerçeve, dolap gibi hareket edebilecek objelerden uzak bulunun, • Kolon ve kapı eĢiklerine yakın yerlerde bulunun, • Ağır, sağlam bir masa vb. altına sığının, • Sarsıntı durana kadar baĢınızı ve boynunuzu koruyacak bir pozisyonda bulunun, • Sarsıntı durana kadar binayı terk etmeye çalıĢmayın, bu amaçla asansör ve yangın merdivenlerine doğru koĢmayın, • Asansörde iseniz, deprem sensörü dolayısıyla asansör en yakın kata ulaĢarak kapısını açacaktır. 7.2.2 Deprem Sonrası Hareket Tarzı • Artçı sarsıntılara hazır olun, bazıları güçlü olabilir, • Deprem esnasında yaptıklarınızın aynısını, artçı sarsıntılar esnasında da yapın, • Yangın merdivenlerini kullanarak binayı terk edin ve toplanma mahallinde toplanın, • Kesinlikle asansör kullanmayın, • Biliyorsanız Bağımsız bölüm elektriğini panosundan kesin, • Etrafınızda yaralı, özürlü varsa binayı terk esnasında yardımcı olun, • Binayı terk etmeden önce, rapor edebileceğiniz hasarlar için çevrenize hızlıca göz atın. 8. ÖNEMLĠ TELEFONLAR 8.1. Acil Durum Telefonları (Ġtfaiye, Polis Vb.) ACĠL TELEFONLAR Hızır Acil 112 AKS 110 Ġtfaiye 110 Polis Ġmdat 155 Trafik Ġmdat 154 Jandarma Ġmdat 156 SSK 0 232 433 07 72 Hava Ambulans. 0 232 463 33 22 HASTANELER Yardım Travma Hastanesi. 0 232 375 58 58 9 Eylül Üniversite Hastanesi. 0 232 412 22 22 Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi. 0 232 489 56 56 Devlet Hastanesi. 0 232 243 43 43 Ege Üniversite Hastanesi. 0 232 444 13 43 Alsancak Devlet Hastanesi. 0 232 463 64 65 Diabet Merkezi 0 232 449 13 19 EĢrefpaĢa Hastanesi. 0 232 459 59 59 Göğüs Hastanesi. 0 232 433 33 33 Hava Hastanesi. 0 232 285 96 50 KarĢıyaka Dev. Hastanesi 0 232 366 88 88 Ege Sağlık Hastanesi. 0 232 463 77 00 Askeri Hastanesi. 0 232 262 55 55 BaĢkent Üniversitesi 0 232 330 52 30 SSK Ġzmir Hastanesi 0 232 250 50 50 SSK Tepecik Hastanesi 0 232 469 69 69 SSK Buca Hastanesi 0 232 452 52 52 DiĢ Hastanesi 0 232 441 81 81 Bornova Devlet Hastanesi 0 232 374 72 09 ġoförler Odası Polikliniği 0 232 227 99 35 ÖNEMLĠ TELEFONLAR SSK RANDEVU HATTI Tepecik Eğitim Hastanesi. 0 232 433 88 88 Tepecik Çocuk Hastanesi. 0 232 433 06 08 Buca SSK. 0 232 487 85 85 SSK Ġzmir Hastanesi. 0 232 262 51 51 Ege Doğumevi 0 232 459 66 66 KarĢıyaka Dispanseri. 0 232 364 67 70 Merkez Dispanseri. 0 232 489 40 40 Çınarlı Dispanseri. 0 232 462 10 11 Ağız ve DiĢ Sağlığı. 0 232 464 59 19 KAN MERKEZĠ Kızılay 0 232 421 47 89 Çocuk Hastanesi Kan Bankası 0 232 433 06 08 Ege Üniversitesi 0 232 343 43 43 SSK Tepecik 0 232 433 38 74 DOĞUMEVLERĠ

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com

SSK Tepecik Doğumevi. 0 232 449 49 49 Çınarlı Doğumevi 0 232 461 65 90 Ege Üniversitesi Doğum. 0 232 388 19 63 Konak Doğumevi 0 232 489 09 09 METEOROLOJĠ Merkez 0 232 274 20 70 YANGIN Ġzmir 0 232 469 44 40 KarĢıyaka 0 232 382 31 58 - 0 232 372 58 74 Kadifekale 0 232 225 49 99 Bornova 0 232 388 10 03 Bostanlı 0 232 386 15 39 Buca 0 232 487 13 61 Karabağlar 0 232 237 13 07 Çamdibi 0 232 433 65 59 Çiğli 0 232 376 73 23 Balçova 0 232 278 76 02 Gaziemir 0 232 251 00 44 Hatay 0 232 250 86 40 Narlıdere 0 232 238 35 94 - 0 232 238 00 07 Güzelbahçe 0 232 234 25 34 ÖNEMLĠ TELEFONLAR ELEKTRĠK ARIZA Genel Kesinti 0 232 421 05 53 Üçkuyular-Alsancak-Kale Konak Kemeraltı 0 232 435 11 84 - 0 232 435 05 64 Çiğli 0 232 376 90 90 KarĢıyaka 0 232 336 33 69 Bornova 0 232 342 19 00 Narlıdere 0 232 238 32 90 Buca 0 232 487 29 36 YeniĢehir-Gültepe 0 232 433 02 45 EĢrefpaĢa 0 232 256 73 83 SU ARIZA Genel 185 - 0 232 253 16 93 - 0 232 433 66 48 ULAġIM Denizyolları 0 232 464 88 64 Uçak DanıĢma 0 232 484 12 22 THY Rezervasyon. 0 232 444 08 49 TCDD Santral. 0 232 458 31 31 Alsancak Garı 0 232 464 77 95 Garaj Santral 0 232 472 10 10 POLĠS Polis Nöbetçi Müdürlüğü. 0 232 483 57 99 AsayiĢ Ekipleri 0 232 445 58 10 Emniyet Santral 0 232 489 05 00 - 0 232 483 32 22 TÜRK TELEKOM Arıza 121 DanıĢma 161 Uyandırma 135 Posta Kodu 119 Fono Telefon 141 Borç Öğrenme 163

Gayrimenkul Yatırım DanıĢmanlığı–ĠnĢaat –Dekorasyon–Enerji Kimlik Belgeli DıĢ Cephe Yalıtımı–Profesyonel Apt. ve Site Yöneticiliği

Anadolu Caddesi No : 866 K : 1 D : 4 Egekent Çiğli ĠZMĠR (Egekent GiriĢi, ġok Market Üstü) Telefon: 0.232 501 1 501 - www.seray-group.com