HASAN FIRAT KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-1 1) Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar yapılmıştır ? A) I. Meşrutiyet B) II. Meşrutiyet C) Islahat Fermanı D) Tanzimat Fermanı E) Sened-i İttifak 2) 1926’da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Hatay sorunu B) Kapitülasyonlar C) Musul sorunu D) Yabancı okullar sorunu E) Nüfus değişimi 3) ‘II.Meşrutiyet döneminde Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikle meclis üstünlüğü ön plana çıkarılmış, padişahın yetkileri kısıtlanarak hükümetin padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu hale gelmesi sağlanmıştır.’ Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ters düştüğü söylenebilir? A) Veraset sistemine B) Mutlakiyet yönetimine C) Ulusal egemenlik anlayışına D) Bağımsızlık anlayışına E) Teokratik yönetim anlayışına 4) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşmasını imzalayan devlettir? A) TBMM B) İngiltere C) Rusya D) Fransa E) İtalya 5) Osmanlı Devleti aşağıdaki ülkelerden hangisini I. Dünya Savaşı öncesinde yitirmiştir? A) Suriya B) Filistin C) Irak D) Ürdün E) Makedonya 6) I. Celali isyanları şiddetle bastırılarak otorite sağlanmıştır II. Askeri ocaklar düzeltilmeye çalışılmıştır III. Maliye düzene konulmaya çalışılmıştır Yukarıda bahsedilen ıslahatlar hangi dönemde yapılmıştır? A) Lâle Devri B) Duraklama dönemi C) III. Selim devri D) II. Mahmut devri E) Meşrutiyet devri 7) Osmanlı Devletini dağılma sürecine sokarak Balkanlarda birçok devletin bağımsızlıklarını kazanmasına neden olan antlaşma hangisidir ? A)Edirne B) Küçük kaynarca C) Ayestefanos D) Bükreş E) Berlin

TARİH TESTLERİ 9) Duraklama Dönemi’nde Celali İsyanlarının çıkma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir ? A) Merkezi otoritenin bozulması B) Vergilerin adaletsiz şekilde toplanması C) Rüşvet ve iltimasın artması D) Yöneticilerin gelişigüzel atanması E) Kadıların adaleti iyi uygulayamaması 10) I. Ümit Burnu’nun keşfedilmesi II. Süveyş Kanalı’nın açılması III. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması IV. Sömürgeciliğin hızlanması V. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur ? A) Yalnız I B) I, II, III C) IV, V D) II, IV E) I, II, IV, V 11) Lozan Görüşmelerinde itilaf devletleri, aşağıdaki konuların hangisinde TBMM hükümetine karşı ortak baskı uygulamışlardır ? A) Kapitülasyonlar B) Hatay Sorunu C) Azınlıklar D) Musul sorunu E) Mandanın devamı 12) İstanbul Hükümeti’nin yetersizliğini belirterek ulusu kendi olanakları ile kurtuluş mücadelesine çağıran M.Kemal hangi olay sonucunda ordu görevinden istifa etmiştir ? A) İstanbul’un işgalinden sonra B) Sivas Kongresinden sonra C) Amasya Genelgesinden sonra D) Erzurum Kongresinden sonra E) Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmadan önce 13) ‚Kasr-ı Şirin Antlaşması, Osmanlı-İran sınırını belirlemiş ve bu sınır büyük değişikliğe uğramadan günümüze kadar korunmuştur.‛ Bu antlaşma aşağıdaki hangi padişah zamanında imzalanmıştır ? A) III. Murat B) IV. Mehmet C) Genç Osman D) IV. Murat E) III. Mehmet 14) Cumhuriyet Döneminde Yunanistan ile dış politikada çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir ? A) Boğazlar B) Yabancı okullar C) Musul D) Irak sorunu E) Nüfus değişimi

8) Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerde ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir açıklama değildir ? A) Ücretli askerlerin orduda önemli bir yeri vardır B) Askerlik tüm halk için bir yaşam biçimidir C) Ordular daimidir ve onlu sisteme dayanır D) Çin, Moğol, Roma, Bizans ordu sistemlerini etkilemiştir E) Ordunun temeli atlı askerlere dayanır

http://hasanfirat.com

Sayfa 1

HASAN FIRAT KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-2 1) Osmanlı Devleti’ni Avrupa’da en geniş sınıra ulaştıran ‘Bucaş Antlaşması’ aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır ? A) Fransa B) Avusturya C) Lehistan D) Venedik E) Rusya 2) Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nın asıl nedenidir? A) Rusya’nın Eflak ve Boğdan’ı işgal etmesi B) Kutsal yerler sorunu C) Rusya’nın Hünkar İskelesi Antlaşmasını kabul ettirmeye çalışması D) Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerin desteğini alması E) Prens Mençikof’un İstanbul’a gelmesi 3) Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyıl azınlıklarına verilen en geniş ayrıcalıkları içeren bir belgedir? A) Tanzimat Fermanı B) Islahat Fermanı C) Sened-i İttifak D) I.Meşrutiyet E) II.Meşrutiyet 4) Milli Mücadelenin çekirdeğini oluşturacak olan Heyet-i Temsiliye’nin kurulması ilk defa nerede kararlaştırılmıştır? A) Amasya Genelgesinde B) Son Osmanlı Meclis-i Mebusanda C) Sivas Kongresinde D) İlk TBMM’de E) Erzurum Kongresinde 5) Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk defa hangi devirde kurulmaya başlamıştır? A) III.Selim B) Lale Devri C) Tanzimat Devri D) I.Meşrutiyet E) II.Mahmut Devri 6) Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili değildir? A) Menemen isyanı nedeniyle kapatılmıştır. B) 1929-1930 dünya ekonomik bunalımının yansımasıdır C) Liberal ekonomiyi benimsemiştir D) Atatürk tarafından kurdurulmuştur E) Cumhuriyete bağlı olarak kurulmuştur

TARİH TESTLERİ 10) I. Tarihte kurulan ilk Türk devletidir II. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir III. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur ? A) Göktürkler – Türgişler - Uygurlar B) Uygurlar – Göktürkler – Avarlar C) Hunlar – Göktürkler – Uygurlar D) Hunlar – Hazarlar – Avarlar E) Havarlar – Göktürkler – Türgişler 11) Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da ayrı bir devlet kurmayı amaçlayan derneklerden biridir ? A) Teali İslam Derneği B) Wilson Prensipleri Derneği C) Pontus Rum Derneği D) Kilikyalılar Derneği E) Hürriyet ve İtilaf Partisi 12) Amasya Genelgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylersek yanlış olur ? A) İstanbul Hükümeti’nin görevini yapamadığını açıklamıştır B) Bir ihtilal bildirgesidir C) Bir isyan parolasıdır D) Bütün ulusal dernekler birleştirilmiştir E) Vatanın kurtulması çağrısı yapılmıştır 13) Osmanlı Devleti’nde sarayın bürokrat ihtiyacının karşılanması için kurulan eğitim kurumu hangisidir ? A) Dar’ül Fünun B) Enderun C) Medrese D) Sıbyan Mektebi E) Dar’ül Tıp 14) I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır’ın yeniden Türk topraklarına katılması II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması III. Kafkas petrollerinin işletilmesi Yukarıdakilerden hangileri Gümrü Antlaşmasının kapsamındadır ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

7) Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırması aşağıdakilerden hangisini gündeme getirmiştir? A) Musul sorunu B) Ermeni sorunu C) Boğazlar sorunu D) Dış borçlar sorunu E) Hatay sorunu 8) Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet’in kısa süreli olmasına bir gerekçe olarak gösterilemez? A) Meclis içinde karışık bir ortamın olması B) Padişahtaki açma kapama yetkisi C) II. Abdülhamit’in sadrazamın gölgesinde kalması D) Yeni yönetimin halka ters düşmesi E) 1877-1878 Osmanlı Rus savaşının bahane edilmesi 9) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalardan birisidir ? A) Saint Germain B) Versay C) Sykes Picot D) Nöyyi E) Bükreş

http://hasanfirat.com

Sayfa 2

HASAN FIRAT KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-3 1) Osmanlı Devleti’nde Avrupa başkentlerine elçi atama, ilk kez hangi padişah zamanında olmuştur? A) III.Selim B) III.Ahmet C) Abdülmecit D) II.Mahmut E) II.Abdülhamit 2) İlk TBMM aşağıdakilerden hangisi ile güçler birliğini benimsemiştir? A) TBMM’nin üstünde bir güç yoktur B) Meclis Başkanı Vekiller Heyetinin de başkanıdır C) Egemenlik milletindir D) Yasama, yürütme ve yargı yetkisi TBMM’ye aittir E) Geçici kaydıyla hükümet reisi atamak doğru değildir 3) İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarım ve hayvancılık B) Ticaret C) Sanayi D) Milli savunma E) Ulaşım ve haberleşme 4) Lozan Barış görüşmelerinde Rauf Orbay’ın Türk Heyeti Başkanlığı’na getirilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisine yakındır? A) İnönü’nün askeri başarıları B) Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamış olması C) İnönü’nün diplomatik alanlardaki başarısı D) Mustafa Kemal’in diplomatik çabaları E) Bakanlar Kurulu başkanı olması 5) Aşağıdaki olaylardan hangisi II. Abdülhamit döneminde gerçekleşmemiştir? A) Balkan Savaşları’nın çıkması B) Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması C) I. Ve II. Meşrutiyetin ilanı D) 31 Mart ayaklanması E) Karadağ, Sırbistan ve Romanya’nın bağımsızlığına kavuşması 6) ‚XIX. Yüzyıl başlarında Rusya’nın Balkanlardaki azınlıkları Osmanlı yönetimine karşı kışkırtması üzerine Osmanlı Devleti Rusya’ya Boğazları kapatmıştır.‛ Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Rusya’ya Boğazları tekrar açmak zorunda kalmıştır? A) Bükreş Antlaşması B) Edirne Antlaşması C) Hünkar İskelesi Antlaşması D) Paris Antlaşması E) Berlin Antlaşması 7) Misak-ı Milli sınırları içinde olmasına rağmen Lozanda kurtaramadığımız, fakat daha sonra sınırlarımız içine kattığımız toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir? A) Batı Trakya B) Musul C) Hatay D) Batum E) Kıbrıs

TARİH TESTLERİ A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi C) Amasya Kongresi D) Misak-ı Milli E) Amasya Genelgesi 9) XVIII. Yüzyıldaki ıslahatların Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtaramamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Islahatların Avrupa etkisiyle yapılması B) Veraset sisteminin değişmesi C) Islahatların devlet tarafından desteklenmemesi D) Celali isyanlarının bastırılamaması E) Eski kurumların yeniliklere karşı çıkması 10) Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? A) Türk edebiyatının ilk yazılı örneğidir B) Bumin, İstemi ve vezir Nizamülmülk adına dikilmişlerdir C) Türk tarihi hakkında bilgi veren Türkçe yazılmış ilk belge D) Göktürk Alfabesi ile yazılmıştır E) Kutluk Devleti döneminde dikilmiştir 11) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda izlediği politikadır ? A) Devletin topraklarını doğu yönünde genişletmek B) Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek C) Toprak bütünlüğünü korumak D) İslamiyet’in gelişmesini sağlamak E) Boğazlarda egemenlik kurmak 12) İlk ve son Osmanlı Halifesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir ? A) Kanuni Sultan Süleyman – Vahdettin B) Fatih Sultan Mehmet – Abdülmecit C) Yavuz Sultan Selim – Vahdettin D) Osman Bey – Vahdettin E) Yavuz Sultan Selim – Abdülmecit 13) ‚Urfa, Maraş ve Antep’in kurtuluşu ile bölgede sömürge arzuları sona eren Fransa, Sakarya Savaşı’nı takiben de TBMM ile Antlaşmaya oturmuştur.‛ Fransa ile yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ? A) Ankara Antlaşması B) Kars Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Paris Antlaşması E) İstanbul Antlaşması 14) I. Dünya savaşı ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır ? A) Savaşı fiilen başlatan devlet Avusturya-Macaristan’dır B)Savaş sırasında ilk ve tek taraf değiştiren devlet İtalya’dır C) Savaş sonunda ilk ateşkes isteyen devlet Osmanlı Devleti’dir D) Savaş sırasında ilk çekilen ve rejim değişikliği yapan devlet Rusya’dır E) Savaşı itilaf devletleri kazanmıştır 15) Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurdukları derneklerden değildir ? A) Mavri Mira B) Etnik-i Eterya C) Trakya Cemiyeti D) Kürt Teali Cemiyeti E) Pontus Rum

8) Manda meselesi aşağıdakilerden hangisinde kesin olarak çözümlenmiştir?

http://hasanfirat.com

Sayfa 3

HASAN FIRAT KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-4 1) Boğazlarda hükümdarlık haklarının Türkiye’ye verilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir ? A) Ankara B) Montrö C) İstanbul D) Lozan E) Sevr 2) ‚Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl’da orduda yeni düzenlemeler yaptı. Ayrıca bu dönemde çağdaş anlamda teknik eğitimi de başlattı.‛ Bu gelişmeler aşağıdaki toplumsal kesimlerden hangilerinin tepkisine neden olmuştur ? A) Halk - Ordu B) Köylü – Din adamları C) Yeniçeri – Ulema D) Tımarlı sipahi – Vezirler E) Divan üyeleri – Halk 3) Osmanlı Devleti tarafından Alman sömürgeciliği doğrultusundaki Bakü petrollerini ele geçirmek, Enver Paşa’nın Turancılık siyaseti gereği Orta Asya Türk Dünyasına ulaşmak amacıyla açılan cephe hangisidir ? A) Kafkas B) Hicaz C) Yemen D) Kanal E) Irak 4) Aşağıdakilerden hangisinde, Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler sırası ile verilmiştir ? A) Uygur, Fars, Latin, Arap B) Göktürk, Arap, Fars, Latin C) Uygur, Göktürk, Fars, Latin D) Göktürk, Uygur, Arap, Latin E) Uygur, Göktürk, Arap, Latin 5) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin önemi ile ilgili doğru bir değerlendirme değildir ? A) Manda ve himaye fikrini kesin bir dille reddetmiştir B) Amacı ve toplanma biçimi bakımından bölgesel niteliktedir C) Kabul ettiği kararlar ulusal niteliklidir D) Türk vatanının sınırları bu kongrede belirlenmiştir E) Bütün milli dernekleri bir merkezde birleştirmiştir 6) Aşağıdakilerden hangisinde Boğazlar ilk kez uluslar arası bir ortamda gündeme getirilmiştir ? A) Londra Antlaşması B) Hünkar İskelesi Antlaşması C) Mondros Ateşkesi D) Lozan Antlaşması E) Londra Sözleşmesi 7) Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan Balkan Devleti aşağıdakilerden hangisidir ? A) Yunanistan B) Sırbistan C) Arnavutluk D) Karadağ E) Romanya

TARİH TESTLERİ B) Saray masraflarının artması C) Akdeniz ticaretinin önemini yitirmesi D) Tımarlı sipahilerin sayısının artması E) Sık sık cülus bahşişi dağıtılması 9) ‚Osmanlı Devleti, XIX. Yüzyıl’da yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle Balkan topraklarında ulusal devletler kurulmasına engel olamamış, I. Dünya Savaşı’nda ise Araplar, İngilizlerle birlikte hareket etmiştir.‛ Bu gelişmelere dikkat edilirse I. Osmanlıcılık II. Ümmetçilik III. Ulusçuluk düşüncelerinden hangileri önemini yitirmiştir ? A) Yalnız I B) I, II C) I, II, III D) Yalnız III E) Yalnız II 10) Yeni Türk devletinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir ? A) Tanzimat Fermanı B) Teşkilat-ı Esasiye C) Kanun-i Esasiye D) Sened-i İttifak E) Islahat Fermanı 11) Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi’nin özelliklerinden değildir ? A) Savaşların uzun sürmesi B) Padişahların hiç sefere çıkmaması C) Bütçenin açık vermesi D) Özellikle askeri alanda ıslahatların yapılması E) Orduda disiplinin bozulması 12) Aşağıya bugünkü Türkiye sınırlarının çizildiği antlaşmalar ve ilgili devletler verilmiştir. Bunlardan yanlış olan seçenek hangisidir ? A) Kasr-ı Şirin / İran sınırı B) 1921 Ankara Antlaşması / Irak sınırı C) 1913 İstanbul Antlaşması / Bulgaristan sınırı D) Kars Antlaşması / Sovyet Rusya / Gürcistan-Ermenistan E) Lozan Antlaşması / Yunanistan sınırı 13) Mudanya Ateşkes Antlaşmasına taraf olmasına rağmen görüşmelere katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir ? A) İtalya B) Yunanistan C) Fransa D) İngiltere E) Türkiye 14) Anadolu’ya ilk Türk akınlarını hangi Türkler yapmıştır ? A) Hun – Sibir B) Bulgar – Macar C) Avar – İskit D) Hun – Selçuklu E) Osmanlı - Selçuklu

8) Osmanlı Devleti’nin Duraklama döneminde maliyenin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır ? A) Savaşların uzun sürmesi

http://hasanfirat.com

Sayfa 4

HASAN FIRAT KARMA TAİRH DENEME SINAVI TEST-5 1) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir ? A) Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması B) Yeni ticaret yollarının keşfi C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması 2) Misak-ı Milli kararları ilk defa hangisinde ortaya çıkmıştır ? A) Erzurum B) Sivas C) Balıkesir D) Amasya E) Havza 3) Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik rütbesi hangi olay sonucunda verilmiştir ? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) Kütahya – Eskişehir Savaşları D) Sakarya Savaşı E) Büyük Taarruz 4) İstanbul Hükümeti’nin Lozan Barış Konferansı’na İtilaf Devletlerince çağrılması üzerine, Ankara Hükümeti’nin almış olduğu önlem, aşağıdakilerden hangisidir ? A) Konferansa katılmama kararı almak B) Saltanatı kaldırmak C) İstanbul Hükümeti ile anlaşma yoluna gitmek D) Büyük devletlerin kararlarını geri aldırtmak E) İstanbul Hükümetine baskı yaparak katılmamasını sağlamak 5) XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri hedefine ulaşamadı. Aşağıdakilerden hangisi bunun bir sebebi olamaz ? A) İç isyanların çıkması B) Islahatların mali ve askeri alanda sınırlı kalması C) Halkın yapılan yeniliklere karşı ilgisiz olması D) Avrupa’daki yeniliklerin yakından izlenmesi E) Çıkarcı grupların yenilikleri engellemesi 6) Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet yönetiminin genel özellikleri arasında yer almaz ? A) Halkın ilk kez seçme ve seçilme hakkının olması B) Anayasal düzene geçilmesi C) Parlamenter sisteme geçilmesi D) Çok partili sisteme geçilmesi E) Padişahın yetkilerinin kısıtlanması 7) 1789 Fransız İhtilali’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Osmanlı siyasi haritasında daha köklü bir değişikliğe neden olduğu savunulabilir ? A) Cumhuriyetçilik B) Lâiklik C) Milliyetçilik D) Eşitlik E) Anayasacılık

TARİH TESTLERİ D) Kıpçak – Türgiş E) Göktürk – Hun 9) İlk defa bir azınlığın Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız olduğu antlaşma ve devlet aşağıdakilerden hangisidir ? A) Berlin – Sırbistan B) Edirne – Yunanistan C) Edirne – Romanya D) Berlin – Karadağ E) Kütahya – Mısır 10) ‚Osmanlı son dönemlerinde sürekli Boğazlarla ilgili sorunlar yaşamıştır.‛ Aşağıdakilerden hangisi Boğazlarla ilgili ilk ve son sözleşmedir ? A) Londra Boğazlar Sözleşmesi – Mondros B) Londra Konferansı – Montrö C) Hünkar İskelesi – Sevr D) Balta Limanı – Londra Boğazlar Sözleşmesi E) Hünkar İskelesi – Montrö 11) Aşağıdakilerden hangisi, diğer adı ‘Gülhane Hatt-ı Hümayun’ u olup, yabancı elçiliklere ve halka okunmuştur ? A) Sened-i İttifak B) Tanzimat Fermanı C) Islahat Fermanı D) I. Meşrutiyet E) II. Meşrutiyet 12) Osmanlı toprak birimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ? A) Mülk B) Sancak C) Mukataa D) Vakıf E) Ocaklık 13) İslam Tarihinde ‚Hulefa-i Raşidin‛ denilen Cumhuriyet devri olarak da bilinen dönem hangisidir ? A) Emeviler B) Abbasiler C) Selçuklular D) Dört Halife devri E) Endülüs Emevileri 14) Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Yüzyıl’da Avrupa’dan alınan ilk yeniliktir ? A) İrad-ı Cedit’in kurulması B) Harp okulunun açılması C) Matbaa’nın açılması D) Sürat Topcularının kurulması E) Nizam-ı Cedit Ocağı’nın kurulması 15) İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce işgali aşağıdaki olaylardan hangisine neden olmuştur ? A) Erzurum Kongresinin toplanmasına B) Osmanlı Mebusan meclisinin açılmasına C) Sivas Kongresinin toplanmasına D) Amasya Görüşmelerine E) TBMM’nin açılmasına

8) Dede Korkut hikayeleri hangi iki Türk boyunun mücadelesini anlatır ? A) Bulgar – Macar B) Oğuz – Kıpçak C) Hazar – Avar

http://hasanfirat.com

Sayfa 5

HASAN FIRAT KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-6 1) Osmanlıların toprak yönetiminde, tımar sistemini geliştirerek uygulamalarının ve bu yolla asker beslemelerinin en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir ? A) Askerin halktan kopmasını önlemek B) Askerin daha iyi eğitilmesini sağlamak C) Devlet otoritesini yaygınlaştırmak D) Ülkede iç düzeni ve güvenliği sağlamak E) Devletin askeri giderlerini azaltmak 2) Sevr Antlaşması ile Doğu Anadolu’da kurulmak istenen Ermeni Devleti, aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmesi önlenmiştir ? A) Moskova Antlaşması B) Gümrü Antlaşması C) Kars Antlaşması D) Mudanya Antlaşması E) Ankara Antlaşması 3) Türk İnkılaplarının başlamasını aşağıdakilerden hangisi kolaylaştırmıştır ? A) Medeni Kanunun kabulü B) Saltanatın kaldırılması C) Padişah Vahdettin’in İngilizlere sığınması D) Anayasada değişiklik yapılması E) Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi 4) ‚Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır.‛ Bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir ? A) Milliyetçilik B) Islahatçılık C) Devletçilik D) Lâiklik E) Medeniyetçilik 5) Tarihte bilinen ilk Türk denizci kimdir ? A) Melikşah B) Bumin Kağan C) Çaka Bey D) Batu Han E) Berke Han 6) Osmanlı Devleti ilk defa aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisine savaş tazminatı ödemiştir ? A) Avusturya B) Rusya C) Almanya D) Fransa E) İngiltere 7) ‚TBMM’ye karşı ayaklanmaları önlemek için çıkarılmış olan Hıyanet-i Vatan Kanunu gibi, Cumhuriyet sonrası çıkarılan benzer bir kanunla ayaklanmaların bastırılması amaçlanmıştır.‛ Sözü edilen kanun hangisidir ? A) Takrir-i Sûkun B) Tevhid-i Tedrisat C) Teşvik-i Sanayi D) Türk Medeni Kanunu E) Fireriler Kanunu

http://hasanfirat.com

TARİH TESTLERİ 8) İstanbul Hükümeti yerine yeni bir hükümetin kurulması düşüncesi ilk kez aşağıdaki çalışmalardan hangisinde açıklanmıştır ? A) Sivas Kongresi B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi C) Erzurum Kongresi D) TBMM’nin açılması E) Amasya Görüşmeleri 9) Lozan Barışı, uzun görüşmeler sonucu 24 Temmuz 1923’de imzalanmıştır. Lozan Antlaşmasında çözümü sonraya bırakılan sorun aşağıdakilerden hangisidir ? A) Azınlıklar B) Dış borçlar C) Kapitülasyonlar D) Irak sorunu E) Yunanistan sınırı 10) Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divana sadrazamın başkanlık etmesi hangi padişahla başlamıştır? A) II. Selim B) I. Beyazıt C) I. Selim D) Fatih Sultan Mehmet E) I. Süleyman 11) Türk-İslam tarihinin başlangıcı hangi olaydır ? A) Katvan B) Dandanakan C) Talas D) Malazgirt E) Yassıçemen 12) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki olaylardan hangisinin sonuçlanmasında Avrupalı devletlerin etkili olduğu söylenemez ? A) Mehmet Ali Paşa isyanı B) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması C) Boğazlar sorunu D) Balkan bunalımı E) Yunan isyanı 13) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Kırım Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nde hangi demokratikleşme hareketi yapılmıştır ? A) Tanzimat Fermanı B) Islahat Fermanı C) Kanun-i Esasi D) Sened-i İttifak E) I. Meşrutiyet 14) ‚Osmanlı Padişahları egemenliklerini din başkanlığı sıfatına da dayandırmışlar ve ‘Halifelik’ unvanını da kullanmışlardır‛ Buna göre, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak için ortaya atılan düşünce akımlarından hangisinin ortaya çıktığı dönemde mevcut yönetimle ters düşmesi beklenemez ? A) Milliyetçilik B) Osmanlıcılık C) Federalcilik D) Ümmetçilik E) Turancılık

Sayfa 6

HASAN FIRAT TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-7 1) Balkan Antantı’nın kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ? A) İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikası B) Rusya’nın Türkiye’yi tehdit etmesi C) II. Dünya Savaşı’nın başlaması D) Fransa ve İngiltere’nin yayılmacı politikası E) Ege adalarının silahlandırılması 2) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletleri döneminde yazılan eserlerden biri değildir ? A) Divan-ı Lügat-it Türk B) Kutad-gu Bilig C) Firdevsi’nin Şeyhname’si D) Orhun Kitabeleri E) Nizam-ül Mülk’ün Siyasetname’si 3) Kurtuluş Savaşı’na son veren Mudanya Ateşkes Antlaşması aşağıdaki hangi gelişmenin sonunda imzalanmıştır ? A) İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi B) Fransa’nın Anadolu’dan çekilmesi C) Başkomutanlık Savaşıyla Yunanlıların çekilmesi D) Sakarya Savaşıyla Türk ordusunun galip gelmesi E) Kütahya-Eskişehir Savaşında Türk ordusunun yenilmesi 4) Anadolu’daki ilk yazılı eserler hangisidir ? A) Beşbalık Yazıtları B) Yazılıkaya C) Orhun Kitabeleri D) Kültepe Tabletleri E) İvriz Tabletleri 5) Ülke işgaline karşı direniş içerisinde bulunan bölgesel milli derneklerin birleştirilmesi ilk kez nerede gerçekleştirilmiştir ? A) Amasya Tamimi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Misak-ı Milli E) İlk TBMM 6) I. Takrir-i Sükûn Yasası’nın çıkarılması II. İstiklâl Mahkemelerinin kurulması III. Bölgesel seferberlik ilan edilmesi Yukarıdaki önlemler, aşağıdaki olaylardan hangisi için alınmıştır? A) Rum-Pontus Ayaklanması B) Çapanoğlu Ayaklanması C) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması D) Şeyh Sait Ayaklanması E) Aznavur Ahmet Ayaklanması 7) ‚Rusya’nın siyasetini belirleyen I.Petro’nun en büyük isteği açık ve sıcak denizlere inmekti.‛ I. Petro bu isteğine kavuşmak için öncelikle hangi iki devletle savaşmıştır ? A) İsveç - Osmanlı B) İngiltere - Lehistan C) İsveç - İngiltere D) Lehistan - Osmanlı E) Lehistan - İsveç

http://hasanfirat.com

TARİH TESTLERİ 8) İlk TBMM’de alınan ‚TBMM’nin üzerinde hiçbir güç yoktur‛ kararıyla ortaya konulmaya çalışılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir ? A) Ulusal Egemenlik B) Tek Meclis Sistemi C) Anayasal Cumhuriyet D) Monarşinin üstünlüğü E) Hükümet başkanı meclisinde başkanı olacaktır 9) Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyılda henüz Osmanlı Devleti’ni tehdit eden büyük bir sorun değildir ? A) Ordunun bozulması B) Azınlık hakları C) Celali isyanları D) Devlet adamı yetersizliği E) Sarayın devlet işlerine karışması 10) İslam dünyasında Müslüman çiftçilerden alınan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir ? A) Haraç B) Cizye C) Öşür D) Ağnam E) Ganimet 11) İlk Türk-İslam devletlerinde maliye işlerine hangi divanda görüşülürdü ? A) Divan-ı İşraf B) Divan-ı İstifa C) Divan-ı Arzs D) Divan-ı Saltanat E) Divan-ı Hümayun 12) Aşağıdakilerden hangisi, Lozan antlaşması’nda kesin çözüme bağlanamayan, bu nedenle de Cumhuriyet Dönemi’nde de önemli dış politika sorunu olan konudur ? A) Irak sınırı B) Patrikhane’nin geleceği C) Kapitülasyonların durumu D) Azınlıklar sorunu E) Savaş tazminatı 13) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Karadeniz’i yeniden Türk gölü haline getirdi ? A) Pasarofça Antlaşması B) Belgrad Antlaşması C) Prut Antlaşması D) Yaş Antlaşması E) Küçük Kaynarca Antlaşması 14) Ulusal mücadele yıllarında yirmi yedi tane kongre yapıldığı halde neden sadece Sivas Kongresi ulusal olarak tanımlanmaktadır ? A) İstanbul’un izni ile gerçekleştiği için B) Amasya Genelgesi ile tüm yurda duyurulduğu için C) Silahlı mücadeleyi benimsediği için D) Anadolu’nun her bölgesinden delegelerin katılımıyla toplandığı için E) Sivas önemli bir bölgede olduğu için 15) ‚Osmanlıda ilmiye sınıfı, öğretimde iki ana konu ile ilgilenmiştir‛ Bu iki konu aşağıdakilerden hangisidir ? A) Din – Askerlik B) Ticaret – Sanat C) Din – Hukuk D) Tarih – Edebiyat E) Tarih - Risa

Sayfa 7

HASAN FIRAT TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-8 1) Mondros sonrası başlayan işgallere karşı Türk halkının tepkisi aşağıdakilerden hangisi şeklinde olmuştur ? A) İşgalleri suskunlukla kabul etmişlerdir B) Ulusal direniş örgütleri kurmuşlardır C) Düzenli ordu kurmuşlardır D) İzmir’in işgaline tepki göstermemişlerdir E) Padişah ve hükümetle birlik olup işgalleri protesto etmişlerdir 2) Anadolu’nun İtilaf Devletleri tarafından işgalinden sonra ilk direniş ve mücadele hangi bölgede başlamıştır ? A) İtalyanlara karşı güney bölgesinde B) Yunanlılara karşı İzmir’ de C) Her dernek öncelikle kendi bölgelerinde D) İngilizlere karşı güneyde E) Fransızlara karşı güneyde 3) ilk Türk devletlerinde ‚Sülale‛ nin karşılığı hangisidir ? A) Oguş B) Budun C) İl D) Toy E) Urug 4) Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik yönden Avrupalı devletlerin koruyuculuğuna girdiği olay hangisidir ? A) Berlin – Tersane Konferansı B) Ayastefanos – Paris C) Berlin – Viyana Konferansı D) Paris – Duyun-u Umumiye E) Edirne – Paris 5) Meşrutiyet’i kendisinden önce yapılan XIX. Yüzyıl ıslahatlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir ? A) Avrupa’daki gelişmelerden etkilenmiştir B) Toplumsal eşitliği sağlamayı amaçlamıştır C) Halkın ilk kez yönetime katılmasını sağlamıştır D) Yönetim ve hukukta yeni düzenlemeler getirmiştir E) Avrupa Devletleri’nin desteğini sağlama amacına yöneliktir 6) Yeni Türk Devleti’nin (TBMM) uluslar arası alanda tanınmasına yol açan Londra Konferansına çağrılması aşağıdaki hangi olayın sonucundadır ? A) Ankara antlaşması B) I. İnönü Zaferi C) II. İnönü Zaferi D) Sakarya Zaferi E) Büyük Taarruz 7) Aşağıdaki ulusal derneklerden hangisi kapsamı bakımından diğerlerinden ayrılır ? A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk derneği B) Kilikyalılar derneği C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk derneği D) İzmir Müdafaa-i Hukuk derneği E) Trakya Paşaeli derneği 8) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan merkeze bağlı eyaletlerden birisidir ? A) Eflak Beyliği B) Anadolu Beylerbeyliği C) Garp Ocakları D) Kırım Hanlığı

http://hasanfirat.com

TARİH TESTLERİ E) Bosna-Hersek 9) İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir ? A) Bulgarlar B) Avarlar C) Selçuklular D) Osmanlılar E) Macarlar 10) ‚Mustafa Kemal, Mebusan Meclisi toplantısına katılacak arkadaşlarından meclisin başkanlığına kendisinin getirilmesini istemiştir‛ Bununla gerçekleştirmek istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir ? A) Sivas Kongresi kararlarını onaylatmak B) Halifenin onayını almak C) İstanbul Hükümeti ile anlaşma yollarını aramak D) Damat Ferit’in yeniden hükümet kurmasını sağlamak E) Sevr Barışının onayını engellemek 11) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda XVII. Yüzyıldan XIX. Yüzyılın ilk yarısına kadar yapılan ıslahatlarda askeri alana ağırlık verilmesine yol açan etkenlerden biri değildir ? A) Yeniçeri Ocağı’nın bozulması B) İmparatorluğun toprak kaybetmesi C) Devletin uluslararası saygınlığının azalması D) İmparatorluğun dağılma tehlikesiyle karşılaşması E) Askeri harcamaların hızla artması 12) ‚Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyıl’da Kutsal İttifak devletleriyle yaptığı Karlofça Antlaşması’yla batıda ilk kez toprak kaybetmiştir.‛ Bu durum karşısında Osmanlı Devleti’nin XVIII. Yüzyılda uyguladığı politika aşağıdakilerden hangisi olabilir ? A) Almanya’yla ilişkilerin geliştirilmesi B) Toplumsal alanda ıslahatlar yapılması C) Antlaşmalarla kaybettiği toprakları geri alma politikası D) Mevcut sınırları askeri ittifaklarla artırma politikası E) Siyasal alanda yeni örgütler açılması 13) Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçukluların uyguladığı ikta sisteminin sağladığı yararlardan biri olarak gösterilemez? A) Toprakların devlet mülkiyetinde kalması B) Devlet gelirlerinin yükselmesi C) Ayrıcalıklı sınıfların oluşması D) Toprağın iyi işlenmesi E) Devlete ordu yetiştirilmesi 14) Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi, ‘esnaf’ı denetleme yetkisine sahiptir ? A) Cizyedar B) Mültezim C) Tımarlı sipahi D) Muhtesip E) Vakıf yönetimi 15) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı şehzadelerinin askeri ve idari yönden yetişmeleri amacıyla yapılmıştır ? A) Başkentin sürekli olarak batıya taşınması B) Divan-ı Hümayunun kurulması C) Sancağa çıkma yönteminin uygulanması D) Padişahın divan toplantılarına katılması E) Yaya ve müsellem ordularının kurulması

Sayfa 8

HASAN FIRAT TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-9 1) Selçuklular Mimari alanda bir çok önemli eserler meydana getirerek bunları süsleme sanatlarının en güzelleri ile bezemişlerdir. Selçuklular, mimari alandaki eserlerinde aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisini kullanmamışlardır? A) Geometrik şekiller B) Hayvan figürleri C) Bitkisel motifler D) Yazı sanatları E) Kabartma sanatları 2) Sadabat Paktı’nın kurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir ? A) Doğu ve Güney sınırlarımızı güvenlik altına almak B) İslam ülkeleri arasında güç birliği oluşturmak C) Balkanlarda istikrar sağlamak D) İngiltere’yi Ortadoğu’da dengelemek E) Petrol bölgelerinde güç sahibi olmak 3) Cumhuriyet’in ilanından sonra rejim konusundaki tartışmaları önlemek için aşağıdakilerden hangisi öncelikle uygulamaya konulmuştur ? A) Saltanat kaldırılmıştır B) Yeni bir anayasa yapılmıştır C) Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır D) Seriye ve Efkaf vekaleti kaldırılmıştır E) Hilafet kaldırılmıştır 4) Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı’nın nedenleri arasında değildir ? A) Cumhuriyeti yıkmak B) Halifeliği geri getirmek C) Saltanatı geri getirmek D) Terakki Perver Partisinin kapatılmasına engel olmak E) Yeni Türk Devleti’ni parçalamak 5) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerinden değildir ? A) Yeni devletler kurulmasını sağlama B) Yeni siyasal rejimler öngörme C) Askeri sınırlamalar getirme D) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirme E) Ekonomik yükümlülükler içerme

TARİH TESTLERİ B) Sömürge yollarını güvenlik altına almak C) Bölgede askeri üstünlük sağlamak D) Süveyş Kanalı’nın açılmasına katkı sağlamak E) Doğu Akdeniz’deki Fransız gücünü kırmak 9) 1913 yılında yapılan bir anlaşma ile Meriç Irmağı, Osmanlı-Bulgar sınırı olarak çizildi. Bu anlaşma hangisidir ? A) Paris B) Londra C) Atina D) İstanbul E) Bükreş 10) Osmanlılarda aşağıdaki padişahlardan hangisinin yetkileri ilk kez anayasa ile sınırlandırılmıştır ? A) II. Mahmut B) I. Abdülmecit C) II. Abdülhamit D) III. Selim E) II. Mustafa 11) Osmanlı Devleti’nde önceleri Hıristiyan tebaanın yetenekli çocuklarının alındığı, daha sonraları Müslüman çocukların da alındığı okul hangisidir ? A) Hendese Okulu B) Mahalle Mektebi C) Enderun D) Medrese E) Mülkiye 12) Aşağıdaki eserlerden hangisi Büyük Selçuklular zamanına aittir ? A) Divan-ı Lûgat-it Türk B) Mesnevi C) Kutadgu Bilig D) Manas Destanı E) Siyasetname 13) Osmanlı mimarlığında aşağıdaki yapılardan hangisinin diğerlerini de içeren örnekleri vardır ? A) Külliye B) Sebil C) Camii D) Medrese E) Kütüphane

6) Bölgesel nitelikli olmasına karşın, kararların bütün yurdu kapsaması ile manda ve himayenin ilk kez reddedilmesi açısından önemli olan kongre aşağıdakilerden hangisidir ? A) Amasya B) Alaşehir C) Balıkesir D) Erzurum E) Sivas

14) ‚Osmanlı İmparatorluğu’nda XVII. yüzyılda başlayan ıslahat çabaları imparatorluğun ömrünün sonuna kadar sürmüştür.‛ Aşağıdakilerden hangisi bir ıslahat sayılamaz ? A) Ayanların varlığının tanınması B) Dinler arasındaki eşitlik ilkesinin kabul edilmesi C) Azınlıklara siyasal haklar tanınması D) Yasama gücüne halkın ortak edilmesi E) Çok partili hayata geçilmesi

7) Osmanlıların Balkanlarda kesin olarak yerleşmeleri hangisinin sonucudur ? A) Niğbolu Savaşı B) Varna Savaşı C) Ankara Savaşı D) I. Kosova Savaşı E) II. Kosova Savaşı

15) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahının yetkilerini kısıtlayan ilk belge olarak kabul edilmektedir ? A) Kanun-i Esasi B) II. Meşrutiyet C) Tanzimat Fermanı D) Islahat Fermanı E) Sened-i İttifak

8) XIX. Yüzyılda İngiltere’nin Kıbrıs ve Mısır’ı işgal etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ? A) Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemek

http://hasanfirat.com

Sayfa 9

HASAN FIRAT

TARİH TESTLERİ

TARİH KARMA DENEME SINAVI TEST-10 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından önce gerçekleşmiştir ? A) Tevhid-i Tedrisat yasasının yayınlanması B) Halk Fırkası’nın kurulması C) Şeriye Vekaleti’nin kaldırılması D) Medeni Yasa’nın kabul edilmesi E) Boğazlarda kesin egemenliğin sağlanması 2) XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin doğu ve batı siyasetinde en çok uğraştığı devlet ikilisi aşağıdakilerden hangisidir ? A) Avusturya – Memlük B) Sırbistan – İran C) Avusturya – Safevi D) Macaristan – Akkoyunlu E) Rusya – İran 3) Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata devamlı olarak aşağıdaki tarihlerin hangisinde geçmiştir ? A) 1930 B) 1924 C) 1960 D) 1946 E) 1923 4) Rusya ilk defa aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile boğazlar üzerinde ekonomik çıkar elde etmiştir ? A) Prut Antlaşması B) Belgrad Antlaşması C) Küçük Kaynarca Antlaşması D) Bükreş Antlaşması E) Hünkar İskelesi antlaşması 5) Aşağıdaki I. Dünya Savaşı cephelerinden hangisi Osmanlı topraklarının dışındadır ? A) Irak B) Kafkasya C) Suriye D) Filistin E) Galiçya 6) Osmanlı Devleti’nde meşruti yönetimlerin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez ? A) Genç Osmanlılar Cemiyeti B) Milliyetçilik akımları C) İttihat ve Terakkicilerin çalışmaları D) Çağdaşlaşma düşüncesinin E) Saltanatı kaldırma düşüncesinin 7) Aşağıdakilerden hangisi Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu üzerindeki haklarının sonu olmuştur ? A) Kösedağ Savaşı B) Dandanakan Savaşı C) Miryakefalon Savaşı D) Pasinler Savaşı E) Malazgirt Savaşı 8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama devrine girmesine ortama hazırlayan etkenlerden değildir ? A) Balkanlarda ulusçuluk hareketlerinin başlaması B) Saray kadınları ve ağalarının yönetime karışması C) Avrupa’da merkezi devletlerin kurulması D) Tımar sistemi ve Kapıkulu Ocağı’nın bozulması E) Merkezi otoritenin zayıflaması

http://hasanfirat.com

9) Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyılda görülen aşağıdaki reformlardan hangisi doğrudan yönetim şeklinin değiştirilmesine yönelik bir uygulamadır ? A) Sened-i İttifakın imzalanması B) Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla hukuk üstünlüğünün kabul edilmesi C) Kanun-i Esasi’nin ilanıyla Meşrutiyet yönetimine geçilmesi D) Batı tarzı eğitim yapan okulların açılması E) Avrupa başkentlerinde sürekli elçiliklerin açılması 10) 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı’nın Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarına sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir ? A) Cizyenin kaldırılması B) Ticari ayrıcalıkların verilmesi C) Devlet memuru olabilme hakkı D) Askerlik görevinin verilmesi E) Parlamentoya katılma hakkı 11) Antlaşma Devletleri Batı Anadolu’nun Yunanlılarca işgal edilmesi kararını aşağıdakilerden hangisinde almışlardır ? A) Paris Barış Konferansı B) Londra Konferansı C) San Remo Konferansı D) Lozan Barış Konferansı E) Mondros Ateşkes Antlaşması 12) Osmanlı Devleti’nin taşra yönetiminde en önemli idari görevli, aşağıdakilerden hangisidir ? A) Beylerbeyi B) Kadı C) Sancakbeyi D) Subaşı E) Naib 13) I. Devlet hazinesinden para harcamadan güçlü bir ordunun oluşturulması II. Üretimin denetim altına alınması Selçuklularda yukarıdakilerin sağlanması amacıyla aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır ? A) Kervansarayların yapılması B) İkta sisteminin uygulanması C) Hassa askerlerinin oluşturulması D) Tımar sisteminin uygulanması E) Divan örgütünün kurulması 14) Yeniçeri Ocağı’nın artık işe yaramadığı ve bunun yerine yeni bir askeri sistem kurulması fikri hangi padişah zamanında ve hangi olay sonunda ortaya çıkmıştır ? A) IV. Murat – Bağdat Seferi B) II. Osman – Lehistan Seferi C) III. Mehmet – Haçova Seferi D) Kanuni – Mohaç Seferi E) Yavuz – Mısır Seferi 15) ‚II. Mahmut, III. Selim’den sonra ikinci büyük ıslahatçı padişah olarak bilinir.‛ Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde ilk defa yapılan yenilikler arasında sayılmaz ? A) Nüfus sayımı B) Resmi Gazete C) Karantina Teşkilatı D) Harp Okulu E) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

Sayfa 10

HASAN FIRAT

TARİH TESTLERİ

Tarih Deneme Sınavları Test-1 1)D 2)C 3)B 4)C 5)E 6)B 7)E 8)A 9)B 10)D 11)A 12)C 13)D 14)E Tarih Deneme Sınavları Test-2 1)C 2)B 3)B 4)E 5)C 6)A 7)A 8)D 9)C 10)C 11)C 12)D 13)B 14)D Tarih Deneme Sınavları Test-3 1)B 2)D 3)D 4)B 5)A 6)A 7)C 8)B 9)E 10)B 11)C 12)C 13)A 14)C 15)D Tarih Deneme Sınavları Test-4 1)B 2)C 3)A 4)D 5)E 6)E 7)C 8)D 9)B 10)C 11)B 12)B 13)B 14)A Tarih Deneme Sınavları Test-5 1)A 2)A 3)D 4)B 5)D 6)D 7)C 8)B 9)B 10)E 11)B 12)B 13)D 14)C 15)E Tarih Deneme Sınavları Test-6 1)E 2)B 3)B 4)A 5)C 6)B 7)A 8)C 9)D 10)D 11)C 12)B 13)B14)D Tarih Deneme Sınavları Test-7 1)A 2)D 3)C 4)D 5)B 6)D 7)A 8)A 9)B 10)C 11)B12)A 13)B 14)D 15)C Tarih Deneme Sınavları Test-8 1)B 2)E 3)E 4)D 5)C 6)B 7)A 8)B 9)B 10)A 11)E 12)C 13)C 14)D 15)C Tarih Deneme Sınavları Test-9 1)B 2)A 3)E 4)D 5)B 6)D 7)E 8)B 9)D 10)C 11)C 12)E 13)A 14)A 15)E Tarih Deneme Sınavları Test-10 1)B 2)C 3)D 4)D 5)E 6)E 7)C 8)A 9)C 10)C 11)A 12)A 13)B 14)D 15)D

http://hasanfirat.com

Sayfa 11